søndag 13. januar 2013

Nr. 535: Er den syke selv skyld i sin sykdom? Hvor kommer sykdom i fra? Kan troende bli syke av å vike bort fra Guds vei?

Nr. 535:

Er den syke selv skyld i sin sykdom? Hvor kommer sykdom i fra? Kan troende bli syke av å vike bort fra Guds vei?

Det var ved syndefallet da Satan fikk råderett over menneske at synd, sykdom og forbannelse kom inn blant oss mennesker, derfor er Satan syndens og sykdommens opphav!Sykdom er Satans verk og opphav

Joh. e. 10. 10 Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge; jeg er kommet forat de skal ha liv og ha overflod.

Tyven er her et bilde på Satan, han har et oppdrag og en misjon, det er å stjele og myrde og ødelegge. Mens Jesus har det stikk motsatte oppdrag, det er å bringe og gi liv og overflod av liv, Hallelujah!

Sykdommens opphav er Satan, ikke noe menneske. Men gjennom Jesus død og oppstandelse så kan vi ha seier over sykdom også. Selv om hverken jeg eller noen andre mennesker til fulle skjønner alt her da det er først da vi som troende får et herlighetslegeme og blir Jesus lik at vi til fulle får del i Jesu seier på Golgata kors.

Kan troende bli syke av å vike bort fra Guds vei?

Skriften er veldig klar her, det er ja! Som troende har vi et stort ansvar, men vi kan selvfølgelig ikke si at all sykdom nødvendigvis er skyld i at vi har gått bort i fra Guds vei. Men jeg vil liste opp ti forskjellige punkter hvorfor Guds folk – de troende – er syke og dør før tiden som Gud har lovet oss her, 70 år og 80 år med megen styrke. Det er også en annen problematikk er de som er født med en spesiell funksjons redusering eller har fått den. Disse har selvfølgelig ikke skyld i dette, men de kan og skal bli helbredet enten her i tiden eller når Jesus kommer igjen og vi blir ham lik og får herlighetslegeme som ham i all evighet. Det er først da vi alle blir helbredet, før den tiden er vi alle underlagt forkrenkelighet, det forgjengelige og våre menneskelige begrensninger og «sperrer». Jeg har blitt beskylt og tillagt ting her fordi jeg belyser disse temaene, men det må en dessverre alltid regne med å bli tillagt meninger og synspunkter. Har du slike, så skriv på bloggen eller ta kontakt. Falske og usanne rykter og påstander er bare til ergrelse, frustrasjon og til kiv og splittelse.

Salme 90. 10 Vårt livs tid, den er sytti år og, når der er megen styrke, åtti år, og dets herlighet er møie og tomhet; for hastig blev vi drevet fremad, og vi fløi avsted.

1.) Mangel på kunnskap om hva Guds ord og Guds løfter er og forblir den største mangelvare for de troende til alle tider. Å hære på bibelsk og salvet undervisning om hvilket som helst emne i Guds ord er og forblir den største mangelvare for troende til alle tider.

Hosea 4. 6a Mitt folk går til grunne fordi det ikke har kunnskap.

2.) Usunt levesett. Vi vet at Gud har skapt oss med et indre og ytre menneske slik at vi er en to-delt skapning. Derfor er det så viktig å ta vare på legeme med fysisk arbeid, trening eller på andre måter. Gud vil ikke at legemet skal forfalle, enten ved for lite eller for mye arbeid, trening eller på andre måter. Her har alle og enhver et ansvar for sin egen fysiske tilstand om det alltid gjennom årene har vist seg at det er også mange utfordringer det byr på ved å være menneske.

3.) Spise riktig og «rett». Vi vet at spesielt i GT har Gud gitt sine matforskrifter og vi leser at det som står skrevet er åndelig og sunt. Derfor er det mye å lære og hente ved å leve som Guds ord sier og lærer om vi ikke har et påbud i den nye pakt å følge alle de forskrifter i den gamle pakt. Men å spise sunt og solid har med vår helbred!

4.) Hvis vi ikke gjør forskjell på Herrens legeme og et vanlig måltid så står vi i fare for å ikke bare forbli syke, men faktisk også bli syke lærer skriften. Tenk på det, at vi kan bli syke ved å «misbruke» vår tro.

1 Kor. 11. 27 Derfor, hver som eter brødet eller drikker Herrens kalk uverdig, han blir skyldig i Herrens legeme og blod. 28 Men hvert menneske prøve sig selv, og så ete han av brødet og drikke av kalken! 29 for den som eter og drikker, han eter og drikker sig selv til dom dersom han ikke gjør forskjell på Herrens legeme. 30 Derfor er det mange skrøpelige og syke iblandt eder, og mange sovner inn.

5.) Vi som troende skal bekjenne syndene for hverandre, da har vi løfte om å bli helbredet. Faktisk den katolske skriftestolen er mer bibelsk enn vi aner det for der kan en gå inn å skrifte og bekjenne sine synder som skriften oppfordres oss til og slik bli legt.

Jakob 5. 16 Bekjenn derfor eders synder for hverandre og bed for hverandre, forat I kan bli lægt! En rettferdig manns bønn har stor kraft i sin virkning.

6.) Det å ikke ha et menighetsfelleskap og andre troende som en står i sammen med vil virke negativt inn på oss som troende og mennesker da vi er satt til å bære hverandres byrder. Og på den måten være frisk og ikke syk.

Fra mine bibelkommentarer Galaterbrevet 6. 2 Bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten Kristi lov.

Om du leser fort igjennom de fem første vers av Galaterbrevets sjette kapittel, kan det se ut som om det tilsyne¬latende er en motsetning mellom det andre og femte vers. I vers 2 står det: «Bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten Kristi lov.» Og i vers 5: «For hver skal bære sin egen bør.» Hvordan kan dette henge sammen? Jo, ifølge grunnteksten vil du finne to forskjellige ord for «byrde» i disse to versene. I Gal 6,2 brukes det greske ordet baros, som betyr «tung byrde». I vers 5 er det greske uttrykket fortion brukt, som betyr «en oppgave eller tjeneste som skal utføres». Det dreier seg her om en ansvarsbyrde, som er en byrde inntil den er utført. Denne byrdebæringen er ikke av lovisk tvang. Motivet er derimot nåden og kjærligheten og lydigheten mot frihetens fullkomne lov (Jak 1,25). Herren har altså lagt en bør på den enkelte av oss, men til oss alle lyder like fullt formaningen klart og tydelig: «Bær hverandres byrder!» Vi kan ikke bære byrdene i stedet for den som lider, men vi kan bære dem sammen med dem. Vi kan ikke gråte andres tårer eller kjenne deres savn, men vi kan være til stede der tårene triller og der savnet er stort. Vi kan være til stede slik at sorgen, håpløsheten og vanskelighetene blir litt lettere å bære.

7.) Vi skal ikke bare bære hverandres byrder, men vi skal også be for og med hverandre da vi er hverandres lemmer. Og da på den måten står i et ansvars forhold overfor hverandre som troende. Den demoniske påvirkningen vil aldri kunne få fotfeste hos oss hvis vi står i sammen med åndsfylte troende brødre og søstre. Det er når vi ikke vil høre på råd, formaning og innrette oss etter Guds ord og hverandre at demonene får fotfeste. Et sunt og godt menighetsfelleskap er den største pleie, det er som et herberge som Jesus talte om i lignelsen i Lukas 10 for han som hadde falt blant røverne.

Rom. 12. 5 således er vi mange ett legeme i Kristus, men hver for sig er vi hverandres lemmer.

8.) Gud har satte i menigheten noen som på en spesiell måte skal be for syke og andre behov. Blir de tjenesten holdt nede og neglisjert så vil raten av syke blant de troende være større. og blir denne tjenesten påaktet, så kan vi forvente at det er de troende som er friske og raske og lever sine dager til fullt mål. Men det er underlig hvis det er noen som har fått en spesiell nådegave for å be for mennesker og som tar seg betalt for å be for dem. Da misbruker de som Gud har gitt det, forvalter det feil eller har tatt på seg en oppgave og tjeneste som de ikke har fått!

1 Kor. 12. 28 Og Gud satte i menigheten først nogen til apostler, for det annet profeter, for det tredje lærere, så kraftige gjerninger, så nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å styre, forskjellige slags tunger.

9.) Nådegaven til å helbrede og be for syke er også gitt til flere troende, ikke bare den spesielle gaven til å be for syke. Det er menighetens anliggende og det er flere enn en som skal be for syke om Guds ord taler at det en også de som har en helt spesiell og Gudgitt åndelig utrustning og salvelse for å be for syke, demonbesatte og avsløre ting. For at mennesker skal bli satt i frihet for den Sønnen får frigjort blir virkelig fre.

1 Kor. 12. 10 en annen kraft til å gjøre undergjerninger; en annen profetisk gave, en annen evne til å prøve ånder, en annen forskjellige slags tunger, en annen tydning av tunger. 11 Alt dette virker den ene og samme Ånd, idet han utdeler til hver især efter som han vil.

10.) Enhver troende har et ansvar om å være i rett stilling overfor Gud, ta vare på sitt legeme og sin egen helbred. Ransake seg selv er veldig sunt hvis en er syk og kommer til kort. Det kan være demonisk påvirkning, usunt levesett, ulydighet, mangel på felleskap med andre troende, mangel på kjennskap og kunnskap hvilke løfter vi har etc. for enn er syk og ikke ved full helbred. Vi er inne på et veldig stort og viktig tema. Men Guds ord og Guds løfter står faste, vi har alle full helbredelse og gjennopprettelse ved Jeus død og oppstandelse. Skriften sier at ved: «Ved Hans (Jesus Kristus) sår har vi fått legedom».

Sluttkommentar: Har du spørsmål eller ønske å bli bedt for, ta kontakt kjære venn. Vi ber for syke og underviser om hva Guds ord sier om helbredelse. Skulle også tatt mer med hvordan demoniske påvirkning, vantro og annet setter oss ut av spill, det får jeg komme tilbake til ved en senere anledning her på bloggen eller på hjemmesiden vår, eller at du sender inn relevante spørsmål eller skriver på bloggen.

Tar med til slutt en av de fineste sanger som er skrevet, løftene kan ikke svikte som er skrevet under en prøvelsens tid av Pinse Forstander i Filadelfia Stockholm Levi Pethrus:

Løftene kan ikke svikte

1. Løftene kan ikke svikte, nei de står evig fast. Jesus hvert ord har beseglet, den gang hans hjerte brast.

Kor: Himmel og jord skal brenne, høyder og berg forsvinne. Men den som tror skal finne, løftene rokkes ei.

2. Gjør du som Abraham gjorde, sku du mot himlen opp. Mens du da stjerner teller, vokser din tro, ditt håp. Kor:

3. Tro når det mørkner på ferden, solen ei sloknet har. Kun noen timer -og siden, stråler en morgen klar. Kor:

4. Tro når deg verden forfølger, med deg i ovnen går. En lik en gudesønn herlig, prøven du trygt består. Kor:

5. Tro selv om vennene svikter, tro når kun en står med. Jesus din venn vil deg følge, daglig med all sin fred. Kor:

6. Tro under alt som deg møter, snart du jo hjemme er. Da skal for evig du skue, det dom du trodde her. Kor:

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-341-pastor-og-apostel-jan-age-torp-i.html http://blog.janchristensen.net/2010/09/nr-24.html http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-88-helbredelse.html http://blog.janchristensen.net/2012/10/nr-518-det-er-av-essensiell-og-av-helt.html http://blog.janchristensen.net/2012/10/nr-519-derfor-er-det-mange-skrpelige-og.html

Ingen kommentarer: