torsdag 23. mai 2013

Nr. 609: De skal alle være lært av Herren!

Nr. 609:

De skal alle være lært av Herren!

På kne over en åpen bibel, det er den beste stilling et menneske kan ha. Apostelen Paulus levde som han prekte: Efeserbrevet 3. 1.a Derfor bøier jeg mine knær, jeg, Paulus, Kristi Jesu fange. Alene med Gud, noe bedre og større enn det finnes ikke. Illustrasjonsfoto viser en person som er alene, mitt ute blant andre mennesker i parken. Vi kan være alene med Gud både der, i bilen, hjemme og hvor det måtte være.Jes 54:13 Og alle dine barn skal være lært av Herren, og dine barns fred skal være stor.

Da jeg ble døpt i den hellige Ånd og ild, så leste jeg uten noen hadde forklart eller sagt meg det gjennom hele bibelen på 1 mnd. Gjennom dette så fikk jeg et helt annet innblikk i Guds ord, og bibelen ble en åpen bok for meg. Før det hadde den vært en «stengt» bok.

Pleie den personlige og daglige omgang med Guds ord og bønn er av største betydning.

Jeg tror på et strukturert og regelmessig kristenliv. Men det aller viktigste er at man leser, ber og studerer skriften også på egenhånd. Slik som de i Berøa.

Ap.gj. 17. 10 Men straks samme natt sendte brødrene både Paulus og Silas avsted til Berøa. Da de kom dit, gikk de bort i jødenes synagoge. 11 Men disse var av et edlere sinn enn de i Tessalonika; de tok imot ordet med all godvilje, og gransket daglig i skriftene om det var således som det blev sagt dem. 12 Mange av disse kom da til troen, og ikke få av de fornemme greske kvinner og menn.

Vi leser: «Men disse var av et edlere sinn enn de i Tessalonika; de tok imot ordet med all godvilje, og gransket daglig i skriftene om det var således som det blev sagt dem».

Å være av et edelt sinn, det er etter skriftens vitnesbyrd å granske og studere Guds ord daglig. Og se om det som blir forkynt stemmer med skriften. Det er vår omgang med Guds ord som er avgjørende her.

Store konferanser, møter og annet kan aldri erstatte den personlige og jevne omgang med Guds ord. Der vi er innforbi Gud alene, i stillhet og søker hans veiledning, åpenbaringer og vi samtaler med ham og han får anledning til å meddele seg til oss. Jesus selv oppfordret til dette.

Matt. 6. 6 Men du, når du beder, da gå inn i ditt lønnkammer og lukk din dør og bed til din Fader, som er i lønndom, og din Fader, som ser i lønndom, han skal lønne dig i det åpenbare.

Skriften sier: «bed til din Fader, som er i lønndom».

Gud er altså til stede i våre liv når vi er «privat» med ham, gjør vi oss bruk av dette? For da skal han høre og svare våre bønner, Hallelujah!

I Grunnteksten står det her: Akkurat som en går på toalettet, der en ikke ønsker at noen skal se deg. Videre står det at du skal stenge døra. Det har med å stenge alle andre tanker, inntrykk og alt annet ute for å ha den private og intime kontakten og omgang med Gud.

Videre står det at Gud venter på at vi skal komme til han i enerom fritt oversatt. Dernest at der vil han svare oss, for da har han oss for seg selv. Derfor kunne dette verset vært oversatt slik da vårt norske språk ikke dekker helt det greske språket.

Matt. 6. 6 Men du, når du beder, da gå inn i ditt lønnkammer og lukk din dør som du lukker døra til toalettene og for der å be til din Fader, som er i lønndom for å vente på deg, han skal lønne dig i det åpenbare med glede etter du har bedt.

De første kristen ba også regelmessig. Det er en god regel, men det aller viktigste er at en ber, og finner en måte å leve kristenlivet som fungerer og som gir en glede og lyst til å be og leve for Gud.

Det dreier seg om å elske Gud, da ønsker enn også å være i sammen med ham, i enerom.

Kona mi ønsker å være i sammen med andre mennesker, det er fordi en er frisk og normal. Men hun ønsker også å være i sammen med meg alene, det er gjensidig. Slik er det også med Gud, det kristne felleskapet er på sin plass, men det kan aldri erstatte det å være alene med Gud – i enerom.

Gud ord oppfordrer også oss til å trenge oss på Gud, da fordi motstanden for å erfare ham er så stor både i oss selv og ved den ytre påvirkningen. Dernest så må gjøre som Abraham som gav Gud alltid anledning til å tale og meddele seg til ham. Vi leser om Abraham at han alltid bygget et alter. Han tråde nærmere Gud og han satte seg ned, jobbet ikke for at Gud skulle få tale. Stopper litt opp ved dette:

1 Mosebok 18. 1. Og Herren åpenbarte sig for ham i Mamres terebinte-lund, mens han satt i døren til sitt telt midt på heteste dagen.

Abraham fikk åpenbaring, da han satt. Det er viktige å arbeide, tjene Gud og sine medmennesker. Men skal Gud få komme til, så trenger enn å stoppe opp. Avstå fra arbeid, tjeneste og alt annet. Slik at en blir alene med Gud. Abraham hadde lært seg dette, derfor åpenbarte også Gud seg for ham igjen og igjen. Slik er det for meg, og slik kan og skal det bli også for deg hvis du ikke erfarer det kjære venn!

Sluttkommentar:

Begynte denne artikkelen med dette skriftstedet: Jes 54:13 Og alle dine barn skal være lært av Herren, og dine barns fred skal være stor.

Gud ønsker og vil ha personlig omgang med den enkelte. I GT hadde Gud personlig og fortrolig omgang kun med noen få, slike som presten, dommerne, profeten og kongene. Men i den nye pakt er det ikke slik, der han han omgang og fortrolig kontakt med alle sine barn, bare de selv vil og ønsker det.

Her fra mine bibelkommentarer Hebreerbrevet 8. 1. Hovedsaken i det vi taler om her, er dette: En slik øversteprest er det vi har, og han har satt seg på høyre side av Majestetens trone i himmelen. Nå konkluderer og oppsummerer Paulus hva han vil ha sagt. Det å sitte på høyre side av Faderen var bare gitt å være Messias. Når Jesus har vist seg å være Messias vil det være fånyttes å forlate ham.

2 Der gjør han prestetjeneste i helligdommen, i det sanne møtetelt, som ikke er reist av mennesker, men av Herren. De gammel testamentelige ofringene og den Levittiske gudstjenesten var midlertidig og noe som pekte frem imot hva som kom i Kristus. Kol. 2. 17 Alt dette er bare et skyggebilde av det som skulle komme, men legemet er Kristi legeme.

3 Hver øversteprest blir innsatt for å bære fram gaver og offer. Derfor må også Kristus ha noe å bære fram. Her ser vi at det de holdte på i den gamle pakt ikke var menneskelige forordninger, men Gudgitte forordninger. Når presten og ikke minst Ypperste presten bar frem sine ofringer var det helt avgjørende for Israels barn åndelige liv.

4 Dersom han hadde vært på jorden nå, hadde han ikke vært prest, for her er det andre som etter loven bærer fram offergavene. Men i denne sammenheng hadde Jesus aldri kommet opp. Han var ikke fra den rette stamme. Men de levittene som bar frem offer gjorde det rette så lenge den gammel testamentlige gudstjenesten var intakt. Det var den inntil Jesus ropte det er fullbrakt eller det er fullført som han egentlig ropte. Akkurat det samme som Ypperste presten gjorde på den store forsonings dagen etter han var ferdig med alle ofringene for seg, sin familie og Israels barn.

5 Men de gjør tjeneste ved et telt som bare er en etterligning og en skygge av det himmelske. Det ser vi av det ordet Moses fikk fra Gud da han skulle bygge møteteltet: «Se til at du gjør alt etter det forbildet som ble vist deg på fjellet.» Moses som forordnet den gammel testamentelige gudstjenesten gjorde det etter et himmelsk bilde han hadde fått se. Med andre ord var originalen i himmelen og kopien på jorda.

6 Men nå har Kristus fått en langt høyere prestetjeneste; for han er mellommann for en pakt som er så mye bedre og hviler på bedre løfter. Når Jesus er både prest og Ypperste prest i selve original templet og det første templet. Det som det Levittiske prestedømme er en svak skygge og etterligning av er opphørt og vil aldri komme tilbake i sin gamle form. Da snakker vi om det etter Guds behag. Dessverre så skal Israel igjen bli forledet til å begynne med dette som Kristus har avskaffet for 2000 år siden.

7 For hadde det ikke vært noe å utsette på den første pakt, hadde det ikke vært grunn til å sette en annen i stedet. Egentlig så var den gammel testamentlige dømt til å mislykkes siden det var en kopi av det himmelske som var originalen og det fullkomne. Hadde det vært fullkommet med det Levittiske preste døme hadde Jesu gjerning både på jorden og i himmelen vært forgjeves.

8 Men Gud har noe å utsette på den når han sier til folket: Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg oppretter en ny pakt med Israels ætt og Judas ætt, Selv profeten i gamle testamente profetert om noe bedre og fullkomne som skulle komme. Men her var menigheten i ferd med å gli bort i fra dette. Så tragisk og så alvorlig.

9 en pakt som er annerledes enn den jeg sluttet med deres fedre den gang jeg tok dem i hånden og førte dem ut av Egypt. For de ble ikke stående i min pakt, og jeg brydde meg ikke om dem, sier Herren. Utgangen fra Egypt var herlig. Men den herligheten Jesus førte menigheten inn i fra pinsefestens dag var langt herligere og større. Det var fullendelsen av Guds løfter på en helt annen måte. Kol.1. 27 Gud ville kunngjøre for dem hvilken rikdom av herlighet denne hemmelighet betyr for folkeslagene: Kristus blant dere, håpet om herlighet!

10 Nei, slik er den pakten jeg vil slutte med Israels ætt i de dager, sier Herren: Jeg vil legge mine lovbud i deres sinn og skrive dem i deres hjerter. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Dette som skjedde i og med utgytelsen på pinsefestens dag. Det var selve oppfyllelsen av hva alle i gamle testamente såg frem i mot. At vi skulle få Guds egen Ånd i oss slik at vi skulle evne og ha lyst til å gjøre Guds vilje med våre liv. Jesaja 54. 13 Alle dine barn skal bli opplært av Herren, og stor blir freden for dine sønner.

11 Da skal ingen lenger lære sin landsmann eller sin bror og si: «Kjenn Herren!» For de skal alle kjenne meg, fra den minste til den største blant dem. Her er det ikke stor, større og størst. Her skal vi alle kjenne Herren personlig og ha samfunn med ham. 1. Joh. b. 1. 3 Det som vi har sett og hørt, forkynner vi også for dere, for at dere skal ha samfunn med oss, vi som har samfunn med Faderen og hans Sønn Jesus Kristus.

12 For jeg vil se på deres urett med miskunn og ikke mer komme i hu deres synder. Faktisk så er mange skriftord og skriftavsnitt i gamle testamente fylt av nytestamentlig tro og tenkning da de også under den gamle pakt eide og hadde Kristi og Guds Ånd. 1. Pet. 1. 10 Denne frelse var det profetene grunnet på og utforsket, da de profeterte om den nåde dere skulle få. 11 De prøvde å finne ut hvilken tid Kristi Ånd, som var i dem, siktet til, og hvordan den tiden ville bli. Ånden vitnet om hvordan Kristus skulle lide og deretter opphøyes i herlighet. 12 Det ble da åpenbart for dem at det ikke var seg selv de tjente med sitt budskap, men dere. Dette budskapet har dere nå fått høre av dem som forkynte evangeliet for dere ved Den Hellige Ånd, som er sendt fra himmelen. Dette er ting som selv engler gjerne vil se inn i.

13 Når Gud taler om en ny pakt, har han dermed sagt at den første er foreldet. Men det som holder på å bli gammelt og foreldet, vil snart være borte. Et gammelt og slitt klesplagg trengs å bli avløst av et frisk og nytt. Når det gamle har gjort sin gjerning, var en glad for hva det hadde gjort og brakt av velsignelse. Men når en får et nytt klesplagg og det gamle er oppbrukt kan en med god grunn og god samvittighet kaste det gamle og ta det nye i bruk. Slik står det seg med den gamle og den nye pakt også.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2012/07/nr-454-skal-vi-tilbe-eller-be-til-jesus.html http://blog.janchristensen.net/2012/05/nr-402-hvordan-be-eller-tilbe-rett-hva.html http://blog.janchristensen.net/2012/05/nr-400-bnnens-mangfold-og-muligheter.html http://blog.janchristensen.net/2012/04/nr-410-hvor-ofte-lrte-jesus-at-bnn-og.html http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-225-hanna-et-forbilde-for-oss-alle.html http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-198-be-regelmessig-og-strukturert.html http://blog.janchristensen.net/2011/07/nr-115-hvordan-be-og-fa-bnnesvar.html http://blog.janchristensen.net/2010/09/nr-24.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=formes-ved-bonn. http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Bonn-som-ryster-helvete http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hemmeligheten-i-aa-faa-bonnesvar http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=bonnen-nokkelrollen-i-den-troendes-liv

Ingen kommentarer: