fredag 24. mai 2013

Nr. 611: Da du ble en Jesus troende erklærte Satan deg krig, men Gud har lovet å være med deg og gi deg kraft og styrke etter som du trenger til det, for du skal nå frem!

Nr. 611:

Da du ble en Jesus troende erklærte Satan deg krig, men Gud har lovet å være med deg og gi deg kraft og styrke etter som du trenger til det, for du skal nå frem!

Å ta imot frelsen i Kristus Jesus er å erklære krig, mot Satan og hans åndehær. Samtidig har en kamp og konflikter på andre hold som en må ta hensyn til, ikke minst innen en selv, og i forhold til andre mennesker. Ha gode forbilder som troende er godt. Jeg har mine forbilder, men dessverre, det er omtrent ingen av dagens kristen ledere og hyrder som en kan ha som et forbilde der en godtar og akseptere det meste. Guds ord sier at vi skal alltid være veiledet og Guds ord, det er vår rettesnor, ikke noe annet. Hvordan vil Satan lure og besnære oss? Ved at vi drar tvil om Guds ord og ikke følger Ordet. Satan kommer i alle mulig fasonger og skikkelser. Fra å være en brølende løve til å være en lysets engel. Og han opperer også gjennom såkalte kristen. Satan bruker mange, en av dem som han bruker er uten tvil Jan Hanvold som lever i hor ifølge skriften og driver med herlighets teologi. Å åpne opp for ham er det samme som å åpne opp for Satan da han lever stikk i strid med Guds ord og Guds vilje. Vokt deg sier skriften igjen og igjen, det er ikke uten grunn kjære venn!Hva vil det si å bli frelst, og hva er målet med frelsen?

Frelsen kan vi dele inn i tre. Den dagen vi tar imot Jesus Kristus, blir vi et Guds barn, vi blir frelst og født på nytt. Dernest så pågår det en frelse hele livet som bibelen kaller for helliggjørelse eller istandsettelse. Dernest er det en sluttfrelse som begynner den dagen vi dør eller Jesus kommer å henter oss i skyen. Da vil det aldri være noen mulighet for å falle tilbake. Tar noen få skriftsteder om hver del av frelsen.

1.) Frelsen: Joh. e. 1. 11 Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. 12 Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn; 13 og de er født ikke av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. 3. 5 Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg dig: Uten at nogen blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike.

2.) Helliggjørelsen:

Hebr 12:14 Jag efter fred med alle og efter helliggjørelse; for uten helliggjørelse skal ingen se Herren.

2Tess 2:13 Men vi er skyldige til å takke Gud alltid for eder, brødre, I som er elsket av Herren, fordi Gud fra først av tok eder ut til frelse ved helliggjørelse av Ånden og tro på sannheten,

1Tim 2:15 men hun skal bli frelst gjennem sin barnefødsel, såfremt de blir i tro og kjærlighet og helliggjørelse med tuktighet.

1Tess 4:7 For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til helliggjørelse.

1Pet 1:2 efter Gud Faders forutviten, i Åndens helliggjørelse, til lydighet og oversprengning med Jesu Kristi blod: Nåde og fred bli eder mangfoldig til del!

1Tess 4:3 For dette er Guds vilje, eders helliggjørelse: at I avholder eder fra hor;

Rom 6:22 Men nu, da I er frigjort fra synden og er trådt i Guds tjeneste, har I eders frukt til helliggjørelse, og til utgang et evig liv.

1Kor 1:30 Men av ham er I i Kristus Jesus, som er blitt oss visdom fra Gud og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning,

2Kor 7:1 Eftersom vi da har disse løfter, mine elskede, så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd og fullende vår helliggjørelse i Guds frykt!

Rom 6:19 Jeg taler på menneskelig vis for eders kjøds skrøpelighets skyld. For likesom I bød eders lemmer frem som tjenere for urenheten og urettferdigheten til urettferdighet, således by nu eders lemmer frem som tjenere for rettferdigheten til helliggjørelse!

3.) Sluttfrelsen: Rom. 8. 19 For skapningen lenges og stunder efter Guds barns åpenbarelse; 20 skapningen blev jo lagt under forgjengelighet - ikke godvillig, men efter hans vilje som la den derunder - 21 i håp om at også skapningen skal bli frigjort fra forgjengelighetens trældom til Guds barns herlighets frihet. 22 For vi vet at hele skapningen tilsammen sukker og er tilsammen i smerte inntil nu; 23 ja, ikke bare det, men også vi som dog har Åndens førstegrøde, også vi sukker med oss selv, idet vi stunder efter vårt barnekår, vårt legemes forløsning. 24 For i håpet er vi frelst; men et håp som sees, er ikke noget håp; hvorfor skulde en å håpe det som han ser? 25 Men dersom vi håper det vi ikke ser, da stunder vi efter det med tålmod.

1 Joh. b. 3. Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn; og det er vi. Derfor kjenner verden ikke oss fordi den ikke kjenner ham. 2 I elskede! nu er vi Guds barn, og det er ennu ikke åpenbaret hvad vi skal bli; vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like; for vi skal se ham som han er.

Før vi får del i slutt-frelsen, lever vi i en åndskonflikt. Da du ble en Jesus troende erklærte Satan deg krig, men Gud har lovet å være med deg og gi deg kraft og styrke etter som du trenger til det!

Hvordan utarter denne krigen seg? Og hvordan tape eller vinne den. Slik jeg ser det så er det en ting som Satan fremfor alt vil ha troende til å gjøre eller begå, det er å synde, og fremfor alt leve i synd. Dernest vil han holde oss nede i uvitenhet, kunnskapsløshet og motløshet.

Hvorfor advarer jeg f.eks. så sterkt imot gjengifte, gifte seg med en fraskilt eller å leve som homoseksuell og å være en kristen? Fordi Guds ord sier det er synd, og legaliserer vi synden – som er i ferd med å skje – vil synden trenge igjennom over hele kristenheten. For Guds ord sier at litt synd virker akkurat som gjær i baksten som trenger igjennom over alt. Derfor er en angrep på meg, et angrep på Gud og hans ord.

Gal 5:9 En liten surdeig syrer hele deigen.

Men hva er hensikten med frelsen? Det er fremfor alt at vi skal få del i slutt-frelsen.

Matt 24:13 Men den som holder ut inntil enden, han skal bli frelst.

Det vi går igjennom her i tiden sier skriften er som ingenting å regne, bare vi når frem til slutt-frelsen.

Rom 8:18 For jeg holder for at den nærværende tids lidelser ikke er å akte mot den herlighet som skal åpenbares på oss.

Hva vil det da si å få del i slutt-frelsen, hva er målet for vårt liv, da ikke på jorden. Men i et evighets sammenheng? Dette er selvfølgelig et spørsmål som det er umulig å gi et fullstendig svar på, men jeg ønsker å nevne noen ting hva målet og hensikten med frelsen er, endemålet for å si det slik:

1Pet 1:9 når I vinner frem til endemålet for eders tro, sjelenes frelse.

1.) Vi skal se Jesus, og bli ham lik. Få det samme herlighetslegeme og vil aldri kunne falle ut av nåden.

Fil. 3. 20 For vårt rike er i himlene, og derfra venter vi og den Herre Jesus Kristus som frelser, 21 han som skal forvandle vårt fornedrelses-legeme, så det blir likt med hans herlighets-legeme, efter den kraft hvormed han og kan underlegge sig alle ting.

2.) Vi skal være Konger i all evighet, med det vil si at vi vil råde, forme og kunne skape noe både alene, i sammen med andre og med Gud. Vi skal være Konger både på jorden og i universet. Alt tilhører oss forkynte Apostelen Paulus.

Åp 5:10 og gjorde dem til et kongerike og til prester for vår Gud, og de skal være konger på jorden!

Åp 22:5 Og natt skal ikke være mere, og de trenger ikke lys av lampe og lys av sol, for Gud Herren skal lyse over dem; og de skal regjere i all evighet.

3.) Det ligger ting foran oss som vi ikke vet om, enda. Men at det er mye, ja. Ufattelige og store ting, noe som ikke vi er i stand til å tenke og fatte fylt ut nå.

1 Kor. 2. 9 men, som skrevet er: Hvad øie ikke så og øre ikke hørte, og hvad ikke opkom i noget menneskes hjerte, hvad Gud har beredt for dem som elsker ham.

5Mos 29:29 Det skjulte hører Herren vår Gud til, men det åpenbarte er for oss og for våre barn til evig tid, forat vi skal holde alle ordene i denne lov.

4.) Frelsen og hva Jesus gjorde for oss, trengs det en hel evighet for oss å forstå og trenge inn i. Vi vil studere, granske og hengi oss enda mer til vår frelser Jesus Kristus gjennom evighet evigheters.

1Tess 5:9 for Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus,

Luk 3:6 og alt kjød skal se Guds frelse. Luk 2:30 for mine øine har sett din frelse,

5) Evigheten vil også være et sted av belønning, eller vi mister vår tiltenkte belønning. Alle troende vil bli stilt foran Kristi domstol, der vil vi få igjen hva som vi har brukt våre liv til som frelse. Bare vi når frem. Og da vil vi skinne etter som vi har vist troskap imot Kristus og Guds ord. Dette gjelder alle troende. De vantro og navn kristne som ikke når frem, de vil bli utslettet i ildsjøen i sammen med Satan og alle som gikk med ham fra engleverden.

2Kor 5:10 For vi skal alle åpenbares for Kristi domstol, forat enhver kan få igjen det som er skjedd ved legemet, efter det som han har gjort, enten godt eller ondt.

1 Kor. 15. 37 Og når du sår, sår du ikke det legeme som skal bli, men et nakent korn, kan hende av hvete eller av noget annet slag; 38 men Gud gir det et legeme efter sin vilje, og hvert slags sæd sitt eget legeme. 39 Ikke alt kjøtt er det samme kjøtt, men ett er kjøtt i mennesker, et annet i fe, et annet i fugler, et annet i fisker. 40 Og der er himmelske legemer, og der er jordiske legemer; men én herlighet har de himmelske legemer, en annen de jordiske. 41 Én glans har solen, og en annen månen, og en annen stjernene; for den ene stjerne skiller sig fra den andre i glans. 42 Så er det og med de dødes opstandelse. Det såes i forgjengelighet; det opstår i uforgjengelighet; 43 det såes i vanære, det opstår i herlighet; det såes i skrøpelighet, det opstår i kraft; 44 der såes et naturlig legeme, der opstår et åndelig legeme. Så visst som det gis et naturlig legeme, gis det og et åndelig legeme. 45 Således er det og skrevet: Det første menneske, Adam, blev til en levende sjel; den siste Adam er blitt til en levendegjørende ånd. 46 Men det åndelige er ikke det første, men det naturlige, derefter det åndelige. 47 Det første menneske var av jorden, jordisk; det annet menneske er av himmelen. 48 Sådan som den jordiske var, så er og de jordiske, og sådan som den himmelske er, så skal og de himmelske være, 49 og likesom vi har båret den jordiskes billede, så skal vi og bære den himmelskes billede.

Sluttkommentar:

Her er det så mye mer som kunne vært skrevet og sagt. Men du har mulighet å sende spørsmål til meg på mail eller SMS som står øverst på siden. Eller skrive kommentarer og meninger på bloggen. Lykke til videre kjære venn! Gud er god og vil deg alt godt. Vi har Guds ord og Guds løfter på at dette skal gå godt så sant vi holder oss nær til ham, så vil han også holde seg nær oss.

5 Mos 32:6b Er han ikke din far, som gjorde dig til sin eiendom? Han skapte dig og dannet dig.

5 Mos. 33. 25 Av jern og kobber være din lås, og din hvile så lang som dine dager! 26 Det er ingen som Gud, Jesurun! - Han farer frem over himmelen med hjelp for dig, og i sin høihet på skyene. 27 En bolig er den eldgamle Gud, og her nede er evige armer; han driver fienden bort for dig og sier: Rydd ut! 28 Og Israel bor trygt for sig selv, Jakobs øie er vendt mot et land med korn og most, ja, hans himmel drypper av dugg. 29 Salig er du, Israel! Hvem er som du, et folk som har sin frelse i Herren, ditt hjelpende skjold og ditt høie sverd! Dine fiender hykler for dig, mens du skrider frem over deres høider.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2011/11/nr-254.html http://blog.janchristensen.net/2011/11/nr-239gjengifte-er-som-en-prvestein-pa.html http://blog.janchristensen.net/2011/11/nr-250-universets-sluttsats-gud-fader.html http://blog.janchristensen.net/2012/12/nr-516-ha-meg-som-forbilde-som-jeg-har.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=bergpreken http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentar-hoved-view http://janchristensen.net/Guds_ord_om_ekteskap_skilsmisse_og_gjengifte_3.pdf http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=aandelige-og-naturlige-lover http://janchristensen.net/index2.php?side=video http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=kjenne-og-vite-om-satan-og-hans-strategi-og-virkemaate http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Kong-Jeroboam-og-den-ulydige-Profeten

Ingen kommentarer: