lørdag 19. desember 2015

Nr. 1317: Julens sanne budskap – Gud har aldri blitt menneske for å dø – men han gav sin egen Sønn den oppgaven!

Nr. 1317:
Julens sanne budskap – Gud har aldri blitt menneske for å dø – men han gav sin egen Sønn den oppgaven!
 
Rom.8. 32a Han som ikke sparte sin egen Sønn, men ga ham for oss alle.
Gud gav sin egen sønn, laget et legeme til ham, ved sin egen Ånd. Dette er Julens budskap at Gud selv GAVVVVVVVVVVV!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Legg merke til ordlyden, Gud sparte ikke, men gav. Det var Faderen som gav sin egen «eiendom» for at vi skulle få muligheten til å ha med ham å gjøre.

Hva er det dette forteller oss? At Jesus er utgått fra Faderen, derfor er han fullkommen. Men vi, vi er ufullkomne, fordi vi har et ufullkomment og syndefullt opphav. Derfor blir hele forståelse av treenighetslæren helt absurd når en sier Jesus er fullkommen, derfor er han Gud. Ja, Jesus er Gud, men ikke som Faderen, som er den eneste sanne Gud. Og han er Gud over alle Guder.

Rom. 5. 12 Synden kom inn i verden på grunn av ett menneske, og med synden kom døden. Og slik rammet døden alle mennesker fordi alle syndet. 13 Det var synd i verden også før loven kom, men synden blir ikke regnet som synd når det ikke finnes noen lov. 14 Likevel hersket døden fra Adam til Moses, også over dem som ikke hadde begått noe lovbrudd slik som Adam. Adam er her et motstykke til ham som skulle komme. 15 Men med nåden er det annerledes enn med fallet. På grunn av den enes fall måtte de mange dø. Men nåden, Guds gave, er noe uendelig mye større: Den gis i overflod til de mange på grunn av nåden fra det ene mennesket Jesus Kristus. 16 Og med gaven er det annerledes enn med den enes synd. For dommen over den ene førte til fordømmelse, men nåden mot de mange førte til frifinnelse, enda mange hadde falt. 17 Døden fikk herredømme på grunn av ett menneskes fall. Hvor mye mer skal da ikke de som tar imot Guds store nåde og rettferdighetens gave, eie livet og få herredømme ved den ene, Jesus Kristus.
18 Altså: Som ett menneskes fall ble til fordømmelse for alle mennesker, slik fører ett menneskes rettferdige gjerning til frifinnelse og liv for alle. 19 Slik det ene menneskets ulydighet gjorde de mange til syndere, skal nå den enes lydighet gjøre de mange rettferdige. 20 Loven kom til for at fallet skulle bli stort. Men der synden ble stor, ble nåden enda større. 21 For slik som synden hersket gjennom døden, skal nåden herske gjennom rettferdigheten og gi evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre.

Jesus opphav er Faderen, han er utgått i fra ham.
Vi er ufullkomne, er utgått i fra Adam som falt. Ser en ikke dette så kan en få det til at Jesus også er den eneste sanne Gud, det er han ikke. Han er utgått i fra Fadere, og er derfor også fullkommen som sitt «opphav», Jahve – Gud Fader.

Joh. 13. 3 Jesus visste at Far hadde gitt alt i hans hånd, og at han var utgått fra Gud og gikk til Gud.
28 Jeg er utgått fra Far og er kommet til verden. Jeg forlater verden igjen og går til Far.»

Derfor blir det ikke unaturlig at Jesus viser oss hvem Gud er, om han selv ikke er den eneste sanne Gud. Men er utgått i fra ham.
Og vi, hva med vi? Se bare deg rundt omkring, les aviser og se på TV. Du ser at vi alle er av den gamle Adam, vil ligner på ham alt for godt.

Her fra mine bibelkommentarer Hebrerbrevet 1. 2 Men nå, da de siste tider er kommet, har han talt til oss gjennom Sønnen. Ham har Gud innsatt som arving over alle ting, for ved ham skapte han verden.

Nå ved Sønnen. Joh. e. 1. 17 For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Ved ham har ham skapt verden som gjør Jesus på samme nivå som Gud men allikevel er han ikke som Faderen som er opphavet til alt.

Kol. 1. 15 Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte, som står over alt det skapte. 16 For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og usynlige, de som troner og de som hersker, både makter og myndigheter – alt er skapt ved ham og til ham. 17 Han er før alle ting, og alt består ved ham.

Faderen gjør ingenting uten ved og gjennom Sønnen.

3 Han er en utstråling av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Da han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye.

Kol.1. 18 han er hodet for legemet, som er kirken. Han er opphavet, den førstefødte av de døde, så han i ett og alt kan være den fremste.

Jesus er både den største og fremste. Han er den første som er gått ut av Faderen. Som Faderen skapte og den eneste som er lik ham. Han utstråler Faderen som han er uten at det er i bruddstykker. Slik som det var med Profeten og alle andre mennesker. Kol.1. 17a Han er før alle ting.

Når han ble menneske sonet han vår synd og deretter satte seg ved Faderens høyre hånd!

4 Slik er han blitt større enn englene; for det navn han har fått, er så mye større enn deres.

Jødene trodde på engler. Men Jesus var ingen super engel, men noe langt mer en det. Han var Guds Sønn, den enbårne. Vi er adopterte sønner og døtre til Gud, men aldri enbårne.

Sluttkommentar:
Joh.e. 5. 36 Men jeg har et sterkere vitneutsagn enn det Johannes ga: de gjerningene Far har gitt meg å fullføre. Og det er disse gjerningene jeg gjør, som vitner om at Far har sendt meg.

Her står det rett ut, at Gud Fader gir alle det lys han ønsker vi skal ha og bære. Jesus sitt «lys» var 120 % derfor er han Guddommelig, for oss andre har vi er «mindre» lys. Noen har ikke lyd i det hele tatt, det er de som ikke har akseptert frelsen i Kristus Jesus. Etter du har akseptert frelsen, så begynner lys, og det lyse skal bli sterkere og sterkere, inntil vi står innforbi Gud med være liv.

Ord. 4. 18 De rettferdiges sti er som morgenlyset, som stadig vokser til dagen kommer.


Ingen kommentarer: