lørdag 26. desember 2015

Nr. 1328: Ble Jesus testet eller «prøvet» før han kom til vår jord for å fullføre frelsesverket?

Nr. 1328:
Ble Jesus testet eller «prøvet» før han kom til vår jord for å fullføre frelsesverket?

Bilde av Zlatan Ibrahimović som forklarte på følgende måte hvorfor han var alltid best da han ble spurt:

"Det var for han var 10 ganger bedre enn alle andre".

Slik var og er det også med Jesus, da han ble menneske. Han var og er så uendelig mye bedre enn oss, som hadde og har Adams sæd i oss. Han kom i syndig kjøds lignelse, men innvendig var han helt ulik oss. Han hadde hele den Guddommelige fylde på innsiden. Han kom i fra Gud – Jahve, da han var og er utgått i fra ham.


Fra minebibelkommentarer Hebr. 5. 1. En øversteprest blir alltid tatt blant mennesker og innsatt for å gjøre tjeneste for Gud på vegne av mennesker. Han skal bære fram gaver og offer for synder.

Det var strenge forordninger som gjaldt preste tjenesten i Israel. Det var ikke den som hadde lyst hadde lov. Men det var levitten som kom fra Levi stamme og Aron og videre hans sønner som hadde ansvaret for preste tjenesten.

2 Han kan vise mildhet mot dem som feiler og farer vill, fordi han selv har menneskelig svakhet

Ypperste presten hadde sin tjeneste der han bar frem først et offer for sin egen synd. Dernest for folket (3. Mosebok 16). Ved at han måtte bære frem offer også for seg selv viste han at han var en synder som trengte nåde som folket.

Derfor står det om ham; vise mildhet mot dem som feiler og farer vill, fordi han selv har menneskelig svakhet

3 og derfor må bære fram syndoffer også for seg selv, ikke bare for folket.

Det at han bar frem offer først for seg selv taler mer enn 10.000 ord om hvor mangelfullt hele det Levittiske og Aronittiske preste skap er. I motsetning til det prestedømme Jesus tilhører.

4 Ingen tiltar seg denne verdighet selv, men han blir kalt av Gud, slik som Aron.

Aron ble kalt av Gud i kraft av sin posisjon og avstamning. Jesus ble utvalgt av Gud til sin gjerning før verdens grunnvoll ble lagt. Gud Fader bestemte og kalte Jesus til sin gjerning før verden ble til.

5 Således har heller ikke Kristus tiltatt seg den ære å være øversteprest. Han fikk den av Gud som sa til ham: Du er min sønn, jeg har født deg i dag.

Men det var først etter oppstandelsen at Jesus gikk inn i sin Yppersteprestelige tjeneste fullt ut. Du er min sønn og jeg har født deg i dag sikter til oppstandelsen.

Rom. 1. 4 Ved hellighets Ånd innsatt som Guds mektige Sønn da han stod opp fra de døde.

6 Likeså sier han på et annet sted:
Du skal være prest til evig tid på Melkisedeks vis.

Nå kommer vi mer inn på Melkisedek senere i boken. Men det som er spesielt med Melkisedek er at han var prest for den høyeste Gud og selv Abraham bøyde seg for ham.

1. Mosebok 14. 17 Da Abram hadde slått Kedor-Laomer og de kongene som var med ham, vendte han tilbake. Da kom kongen i Sodoma ut imot ham i Slettedalen, som nå heter Kongedalen. 18 Og Melkisedek, kongen i Salem, kom ut med brød og vin. Han var prest for Den Høyeste Gud. 19 Han velsignet Abram og sa:
«Velsignet være Abram av Den Høyeste Gud,
 han som skapte himmelen og jorden!

 20 Lovet være Den Høyeste Gud,

 som har gitt dine fiender i din hånd!»

Så gav Abram ham tiende av alt.

7 Den gang Jesus levde på jorden, bad og bønnfalt han med høye rop og tårer ham som kunne berge ham fra døden, og han ble bønnhørt fordi han var gudfryktig.

I Getsemane hage ser vi hvor undergivende Jesus var Faderens vilje. Faderen hadde selv bestemt at Jesus hans egen Sønn skulle dø for hele menneskeslektens synd! Men for Jesus – som menneske – var det en kamp å gjennomføre det.

8 Enda han var Sønn, lærte han lydighet av det han led.

Jesus var den første Faderen skapte og som den enste er ham selv lik. Men allikevel måtte og han stilte seg villig. Først for å behage Faderen, dernest for å lide og dø for oss.

9 Da han hadde nådd fullendelsen, ble han opphav til evig frelse for alle dem som adlyder ham;

Men kampen, forsmedelsen og alt som var kampfullt tok slutt på korset. Etter korset fulgte opphøyelsen som gikk i to avdelinger. Oppstandelsen og himmelfarten. Gjennom alt dette har han tilveiebrakt en fullkommen frelse for alle.

10 Gud hadde da gitt ham navnet Øversteprest på Melkisedeks vis.

Men allerede fra før skapelsen var Jesus forutbestemt til å være alt dette som Paulus her nevner.
Joh. e. 17. 5 Og nå ber jeg at du, Far, vil gi meg den herlighet som jeg hadde hos deg før verden ble til.

Ord. 8. 22 Herren bar meg fram som sitt første verk,
          før hans gjerninger i fjerne tider.
         
    23 Fra eldgammel tid ble jeg formet,
          i begynnelsen, før jorden ble til.
         
    24 Jeg ble født da dypene ikke fantes
          og de vannrike kildene ikke var til.
         
    25 Før fjellene var satt på plass,
          før høydene ble jeg født.
         
    26 Han hadde ennå ikke laget jorden og marken
          og landjordens første støvkorn.
         
    27 Jeg var der da han grunnfestet himmelen
          og risset opp himmelranden over dypet,
         
    28 da han ga kraft til skyene der oppe
          og kildene i dypet fikk styrke,
         
    29 da han satte grense for havet
          så vannet stanset der han befalte,
          da han risset opp jordens grunnvoller.
         
    30 Jeg var byggmester hos ham.
          Jeg var til glede for ham dag etter dag
          og lekte stadig for hans ansikt.
         
    31 Jeg lekte på hans vide jord
          og gledet meg med menneskene.
         
    32 Så hør nå på meg, barn!
          Salige er de som følger mine veier.
         
    33 Hør på formaningen og bli vise,
          forakt den ikke!
         
    34 Salig er det mennesket som hører på meg,
          som daglig våker ved dørene mine
          og holder vakt ved portene mine.
         
    35 For den som finner meg, finner livet
          og vinner velvilje hos Herren.
         
    36 Men den som ikke finner meg, skader sin sjel.
          Alle som hater meg, elsker døden.

Når en leser disse versene fra Ordspråksboken, så høres det nesten ut som en lærer som overprøver en elev, om han virkelig kan jobben sin.

Først forklarer Gud selv hvordan Jesus ble til. Han ble båret frem før noe annet. Før Gud skapte noe, så formet, dannet og fødte han frem Jesus.

«Herren bar meg fram som sitt første verk, før hans gjerninger i fjerne tider. Fra eldgammel tid ble jeg formet, i begynnelsen, før jorden ble til. Jeg ble født da dypene ikke fantes og de vannrike kildene ikke var til.»

Vi leser det samme om Jesus i Mika 5. 1 og mange andre steder. Apostelen Johannes sier også det samme i sin prolog. Her fra mine foreløpige bibelkommentarer Johannes evangeliet  1. 1. I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 

Det aller første verset i Bibelen starter slik: I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. (1 Mos 1,1). Johannes åpner nesten likt. Her begynner Johannes prologen tom v. 18. I begynnelsen står det, noe veldig viktig. Det er bare en som var FØR begynnelsen; Faderen. Jesus er den første Faderen frembragte eller fødte. Kol. 1. 15b den førstefødte fremfor enhver skapning. Jesus har en begynnelse lærer skriften klart flere plasser. Mika 5. Men du, Betlehem, Efrata, den ringeste blant ættene i Juda! Fra deg lar jeg komme en mann som skal være hersker over Israel. Han har sitt opphav i gammel tid, han er fra eldgamle dager. Dette tales om Jesus både i sin preeksistens; Har sitt opphav eller begynnelsen fra eldgamle dager. Vi leser om det samme bl.a. i Ord. 8 om visdommen som siktes på Jesus Kristus. Det finnes noen bøker som ble skrevet i tiden mellom Det nye og Det gamle testamente. Vi kaller dem GT`s apokryfe bøker, og de regnes med blant bøkene i GT av katolske kristne. Der finner vi flere jødiske tekster som sier noe om denne visdommen..
Visdommens bok skriver slik i Kap 7: (26) Den (=visdommen) er en utstråling av det evige lys, et plettfritt speil av Guds virke og et bilde av hans godhet.
Videre i kap 9: (1) Mine fedres Gud og barmhjertighetens herre, du som har gjort alle ting ved ditt ord (2) og ved din visdom dannet mennesket.... (4) Gi meg visdommen som sitter ved din trone .... (9) Den kjenner dine gjerninger og var til stede da du skapte verden.
Sirak skriver slik i kap 24: (8) Da fikk jeg (=visdommen) et bud fra all verdens skaper, min skaper gav meg en bolig og sa (Jfr. prologens v14).... (9)
 I begynnelsen, før all tid, skapte ham meg …
Jesus var Gud som vi leser også andre Engler blir nevnt å være. Men han var noe langt mer, den eneste som er Faderen lik og som han har gitt all makt og sitt liv. Og han er den eneste fra himmelen som er kommet ned og blitt et menneske fullt ut.

2 Han var i begynnelsen hos Gud. 

Jesus var i begynnelsen hos Gud, det sier også Paulus. Kol. 1. 17 og han er før alle ting, og alle ting står ved ham. Og han er den eneste som har vist oss hvem Faderen er. V. 15a Og han er et billede av Gud den usynlige. Men også englene var hos Gud og blir nevnt som guder, men Jesus var ikke bare Gud, men også sønn. Salme 97. 7 Til skamme blir alle som dyrker bilder, som roser seg av gagnløse guder. Alle guder må bøye seg for ham

3 Alt er blitt til ved ham; uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til. 

Når vi leser 1. Mosebok 1.1 står det i det sjette ordet at det var Alfa og Omega eller på hebraisk: Alef & Taw. Det var Jesus som skapte alt, det sier også Paulus i Kol. 1. 16 for i ham er alle ting skapt, de i himlene og de på jorden, de synlige og de usynlige, enten det så er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter; alt er det skapt ved ham og til ham. Det ser ut som Faderen har delegert alt eller mye til Sønnen? Selve “utføreren” av alt, er Sønnen. Faderen er tilbaketrukket og gir sin godkjennelse og sier et ja eller nei!

4 I ham var liv, og livet var menneskenes lys. 

Når vi leser Guds ord nøye, så finner vi ut av at Faderen har skjult seg til enden. Han har gitt Sønnen alt. Sønnen har fått også Guds liv, liv taler om kvalitet, herlighet og noe som er i motsetning til mørket. Vi kan dele Jesu gjerning og tjeneste i 3 deler. I sin preeksistens var han Gud, under sitt jordliv var han menneske. Etter oppstandelsen var han både Gud og menneske!

5 Og lyset skinner i mørket, men mørket tok ikke imot det.

Her leser vi om inkarnasjonen. Jesus ble mennesket, for en kort tid. Gav avkall på alt, selv sin Guddomsprakt. Jesus gjorde aldri noe på egenhånd men han var alltid lydig Gud på jorden som Guds Sønn. Han var salvet med Guds Ånd og hadde Guds kraft. (Ap. Og Jesus skinte, men det var skjult for det ugjenfødte og formørkede øye. Jesu skinn var ikke av ham selv (når han var på jorden før Golgata), men at han var et “gjenskinn” av Faderen. Kol. 2. 9 I ham er hele guddomsfylden legemlig til stede.

Sluttkommentar:
Jo, Jesus overvant alt, ble testet lenge før han kom til denne verden. Det var ikke noe sjansespill å sende Jesus. Han var «testet» og funnet verdig lenge før verdens grunnvoll ble lagt, eller mens alt ble til? Det er mye mulig at etter hvert så fikk Jesus mer og mer ansvar, han var det som til slutt overtok skapelsen?

Her fra mine bibelkommentarer Kolossenserbrevet 1. 15 Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte før alt det skapte.

Hebr.1. 3a Han er en utstråling av Guds herlighet og bildet av hans vesen. Ingen andre enn Jesus har vist oss hvem Faderen er. Joh.e.14.9b. Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du da si: Vis oss Faderen? Samtidig er ikke Jesus Faderen, han har vist oss hvem Faderen er. Jesus er Faderens første produkt eller skapning, før noen andre. Han har sitt opphav i gammel tid, han er fra eldgamle dager sier Mika. Ord.8. 22 Jeg var det første som Herren frembrakte, hans første verk i fordums tid. 23 I opphavet ble jeg formet, i begynnelsen, før jorden ble til. 24 Jeg ble født før havdypet var der, før kildene fyltes med vann. 25 Før fjellene ble satt på sin plass, før alle haugene ble jeg født, 26 før Herren skapte jord og mark og den første mold på jorden.

    27 Jeg var der da han reiste himmelen og spente hvelvingen over dypet,

    28 da han samlet skyene der oppe og lot havdypets kilder strømme sterkt.

    29 Da han satte en grense for havet, så vannet stanset der han bød,

        og han la jordens grunnvoll, 30 da var jeg bygningsmann hos ham.

        Jeg var til glede for ham dag etter dag og lekte stadig for hans ansikt.

    31 Jeg lekte på hele hans vide jord og hadde min fryd i menneskebarna.

16 For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, makter og åndskrefter – alt er skapt ved ham og til ham.

Her er utrolige dybder. Bibelen er ingen doktoravhandling om skapelsen og hvordan alt ble skapt. Noe får vi et glimt inn i, men det er først og fremst en presentasjon av Gud selv gjennom Jesus Kristus skapte alt.

Hebr.11. 3 I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser, har sitt opphav i det usynlige.

Jesus har det største og mest betydningsfulle navn av alle. Hans navn er over alle andre navn.

17 Han er før alt, og i ham blir alt holdt sammen.

Han er før alt, som den førstefødte og enbårne Guds Sønn. Uten Jesus hadde verden vært i det totale kaos. Gjennom Jesu død og oppstandelse bærer det bud at verden vil bestå, om ikke i den skikkelse den er nå. Men uten Jesus hadde alt gått nedenom og hjem og Satan hadde fått til fulle lykkes med sin onde hensikter og intensjoner. Men nå bebuder en ny tid og en ny æra gjennom Jesus Kristus.

2. Pet.3. 13 Men vi ser fram til det han har lovt: en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor.   

18 Han er hodet for kroppen, som er menigheten. Han er opphavet, den førstefødte av de døde, så han i ett og alt kan være den fremste.

Det er ikke Paven, Presten eller Forstanderen eller noen andre mennesker som er menighetens hode, men Jesus Kristus. Når det står opphavet menes det er Jesus er selve Guds mønsterbilde. Det mønsteret Gud selv vil ha, finnes kun i Jesus Kristus. 1 m er 1 m, men skulle det bli diskusjon hvor mye 1 m er ligger originalen i Paris, Frankrike. Originalen og mønsteret etter alt Gud gjør finnes kun i Jesus Kristus om det har vært mange mennesker som har vært fylt av Guds Ånd gjennom tidene   

19 For i ham ville Gud la hele sin fylde ta bolig,

Gud Fader har bestemt ut i fra seg selv at Jesus skulle komme som et menneske og her skulle Gud selv ta bolig fylt ut i ham med sin Ånd. Inkarnasjonen er et mysterium men allikevel et faktum. I Jesus Kristus ble Gud menneske. 100 % Gud men allikevel 100 % menneske. Når tok Gud selv bolig i Jesus? Fra evighets dager. Men Jesus både gav avkall på herligheten, fikk den igjen og skal ha den i all evighet. Joh.e.17. 4 Jeg har forherliget deg på jorden da jeg fullførte den gjerning du gav meg å gjøre.  5 Og nå ber jeg at du, Far, vil gi meg den herlighet som jeg hadde hos deg før verden ble til.

20 og ved ham ville Gud forsone alt med seg selv, det som er på jorden, og det som er i himmelen, da han skapte fred ved hans blod på korset.

Når mennesket falt hadde det skjedd et fall i engleverden før mennesket falt. Når både englene falt, 1\3 av dem og menneskene, fikk selv skaperverket den samme dom. Når Jesus sonet synden gjenopprettet han alt og mer til. Selve universet og alt det skapte har fått del i forløsningen. Rom.8. 19 Alt som er skapt, venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet. 20 For det som er skapt, ble lagt under forgjengelighet, ikke frivillig, men på grunn av ham som gjorde det slik. Likevel var det håp, 21 for det skapte skal bli frigjort fra trelldommen under forgjengeligheten og få del i den frihet som Guds barn skal eie i herligheten. 22 Vi vet at alt som er skapt, stønner og lider som i fødselsveer helt til denne dag. 23 Og ikke bare det, men også vi som har fått Ånden, den første frukt av den kommende høst, vi sukker med oss selv og lengter etter den dag da vårt legeme blir fridd ut, og vi blir Guds barn helt og fullt.

Relaterte linker: 

Bilde av Zlatan Ibrahimović som sa at hvorfor han var alltid best. Det var for han var 10 ganger bedre enn alle andre. Slik var det også med Jesus, da han ble menneske. Han var så uendelig mye bedre enn oss, som hadde Adams sæd i oss. Han kom i syndig kjøds lignelse, men innvendig var han helt ulik oss. Han hadde hele den Guddommelige fylde op innsiden. Han kom i fra Gud – Jahve  da han var og er utgått i fra ham.

Fra mine bibelkommentarer Hebr. 5. 1. En øversteprest blir alltid tatt blant mennesker og innsatt for å gjøre tjeneste for Gud på vegne av mennesker. Han skal bære fram gaver og offer for synder.

Det var strenge forordninger som gjaldt preste tjenesten i Israel. Det var ikke den som hadde lyst hadde lov. Men det var levitten som kom fra Levi stamme og Aron og videre hans sønner som hadde ansvaret for preste tjenesten.

2 Han kan vise mildhet mot dem som feiler og farer vill, fordi han selv har menneskelig svakhet

Ypperste presten hadde sin tjeneste der han bar frem først et offer for sin egen synd. Dernest for folket (3. Mosebok 16). Ved at han måtte bære frem offer også for seg selv viste han at han var en synder som trengte nåde som folket.

Derfor står det om ham; vise mildhet mot dem som feiler og farer vill, fordi han selv har menneskelig svakhet

3 og derfor må bære fram syndoffer også for seg selv, ikke bare for folket.

Det at han bar frem offer først for seg selv taler mer enn 10.000 ord om hvor mangelfullt hele det Levittiske og Aronittiske preste skap er. I motsetning til det prestedømme Jesus tilhører.

4 Ingen tiltar seg denne verdighet selv, men han blir kalt av Gud, slik som Aron.

Aron ble kalt av Gud i kraft av sin posisjon og avstamning. Jesus ble utvalgt av Gud til sin gjerning før verdens grunnvoll ble lagt. Gud Fader bestemte og kalte Jesus til sin gjerning før verden ble til.

5 Således har heller ikke Kristus tiltatt seg den ære å være øversteprest. Han fikk den av Gud som sa til ham: Du er min sønn, jeg har født deg i dag.

Men det var først etter oppstandelsen at Jesus gikk inn i sin Yppersteprestelige tjeneste fullt ut. Du er min sønn og jeg har født deg i dag sikter til oppstandelsen.

Rom. 1. 4 Ved hellighets Ånd innsatt som Guds mektige Sønn da han stod opp fra de døde.

6 Likeså sier han på et annet sted:
Du skal være prest til evig tid på Melkisedeks vis.

Nå kommer vi mer inn på Melkisedek senere i boken. Men det som er spesielt med Melkisedek er at han var prest for den høyeste Gud og selv Abraham bøyde seg for ham.

1. Mosebok 14. 17 Da Abram hadde slått Kedor-Laomer og de kongene som var med ham, vendte han tilbake. Da kom kongen i Sodoma ut imot ham i Slettedalen, som nå heter Kongedalen. 18 Og Melkisedek, kongen i Salem, kom ut med brød og vin. Han var prest for Den Høyeste Gud. 19 Han velsignet Abram og sa:
«Velsignet være Abram av Den Høyeste Gud,
 han som skapte himmelen og jorden!

 20 Lovet være Den Høyeste Gud,

 som har gitt dine fiender i din hånd!»

Så gav Abram ham tiende av alt.

7 Den gang Jesus levde på jorden, bad og bønnfalt han med høye rop og tårer ham som kunne berge ham fra døden, og han ble bønnhørt fordi han var gudfryktig.

I Getsemane hage ser vi hvor undergivende Jesus var Faderens vilje. Faderen hadde selv bestemt at Jesus hans egen Sønn skulle dø for hele menneskeslektens synd! Men for Jesus – som menneske – var det en kamp å gjennomføre det.

8 Enda han var Sønn, lærte han lydighet av det han led.

Jesus var den første Faderen skapte og som den enste er ham selv lik. Men allikevel måtte og han stilte seg villig. Først for å behage Faderen, dernest for å lide og dø for oss.

9 Da han hadde nådd fullendelsen, ble han opphav til evig frelse for alle dem som adlyder ham;

Men kampen, forsmedelsen og alt som var kampfullt tok slutt på korset. Etter korset fulgte opphøyelsen som gikk i to avdelinger. Oppstandelsen og himmelfarten. Gjennom alt dette har han tilveiebrakt en fullkommen frelse for alle.

10 Gud hadde da gitt ham navnet Øversteprest på Melkisedeks vis.

Men allerede fra før skapelsen var Jesus forutbestemt til å være alt dette som Paulus her nevner.
Joh. e. 17. 5 Og nå ber jeg at du, Far, vil gi meg den herlighet som jeg hadde hos deg før verden ble til.

Ord. 8. 22 Herren bar meg fram som sitt første verk,
          før hans gjerninger i fjerne tider.
         
    23 Fra eldgammel tid ble jeg formet,
          i begynnelsen, før jorden ble til.
         
    24 Jeg ble født da dypene ikke fantes
          og de vannrike kildene ikke var til.
         
    25 Før fjellene var satt på plass,
          før høydene ble jeg født.
         
    26 Han hadde ennå ikke laget jorden og marken
          og landjordens første støvkorn.
         
    27 Jeg var der da han grunnfestet himmelen
          og risset opp himmelranden over dypet,
         
    28 da han ga kraft til skyene der oppe
          og kildene i dypet fikk styrke,
         
    29 da han satte grense for havet
          så vannet stanset der han befalte,
          da han risset opp jordens grunnvoller.
         
    30 Jeg var byggmester hos ham.
          Jeg var til glede for ham dag etter dag
          og lekte stadig for hans ansikt.
         
    31 Jeg lekte på hans vide jord
          og gledet meg med menneskene.
         
    32 Så hør nå på meg, barn!
          Salige er de som følger mine veier.
         
    33 Hør på formaningen og bli vise,
          forakt den ikke!
         
    34 Salig er det mennesket som hører på meg,
          som daglig våker ved dørene mine
          og holder vakt ved portene mine.
         
    35 For den som finner meg, finner livet
          og vinner velvilje hos Herren.
         
    36 Men den som ikke finner meg, skader sin sjel.
          Alle som hater meg, elsker døden.

Når en leser disse versene fra Ordspråksboken, så høres det nesten ut som en lærer som overprøver en elev, om han virkelig kan jobben sin.

Først forklarer Gud selv hvordan Jesus ble til. Han ble båret frem før noe annet. Før Gud skapte noe, så formet, dannet og fødte han frem Jesus.

«Herren bar meg fram som sitt første verk, før hans gjerninger i fjerne tider. Fra eldgammel tid ble jeg formet, i begynnelsen, før jorden ble til. Jeg ble født da dypene ikke fantes og de vannrike kildene ikke var til.»

Vi leser det samme om Jesus i Mika 5. 1 og mange andre steder. Apostelen Johannes sier også det samme i sin prolog. Her fra mine foreløpige bibelkommentarer Johannes evangeliet  1. 1. I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 

Det aller første verset i Bibelen starter slik: I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. (1 Mos 1,1). Johannes åpner nesten likt. Her begynner Johannes prologen tom v. 18. I begynnelsen står det, noe veldig viktig. Det er bare en som var FØR begynnelsen; Faderen. Jesus er den første Faderen frembragte eller fødte. Kol. 1. 15b den førstefødte fremfor enhver skapning. Jesus har en begynnelse lærer skriften klart flere plasser. Mika 5. Men du, Betlehem, Efrata, den ringeste blant ættene i Juda! Fra deg lar jeg komme en mann som skal være hersker over Israel. Han har sitt opphav i gammel tid, han er fra eldgamle dager. Dette tales om Jesus både i sin preeksistens; Har sitt opphav eller begynnelsen fra eldgamle dager. Vi leser om det samme bl.a. i Ord. 8 om visdommen som siktes på Jesus Kristus. Det finnes noen bøker som ble skrevet i tiden mellom Det nye og Det gamle testamente. Vi kaller dem GT`s apokryfe bøker, og de regnes med blant bøkene i GT av katolske kristne. Der finner vi flere jødiske tekster som sier noe om denne visdommen..
Visdommens bok skriver slik i Kap 7: (26) Den (=visdommen) er en utstråling av det evige lys, et plettfritt speil av Guds virke og et bilde av hans godhet.
Videre i kap 9: (1) Mine fedres Gud og barmhjertighetens herre, du som har gjort alle ting ved ditt ord (2) og ved din visdom dannet mennesket.... (4) Gi meg visdommen som sitter ved din trone .... (9) Den kjenner dine gjerninger og var til stede da du skapte verden.
Sirak skriver slik i kap 24: (8) Da fikk jeg (=visdommen) et bud fra all verdens skaper, min skaper gav meg en bolig og sa (Jfr. prologens v14).... (9)
 I begynnelsen, før all tid, skapte ham meg …
Jesus var Gud som vi leser også andre Engler blir nevnt å være. Men han var noe langt mer, den eneste som er Faderen lik og som han har gitt all makt og sitt liv. Og han er den eneste fra himmelen som er kommet ned og blitt et menneske fullt ut.

2 Han var i begynnelsen hos Gud. 

Jesus var i begynnelsen hos Gud, det sier også Paulus. Kol. 1. 17 og han er før alle ting, og alle ting står ved ham. Og han er den eneste som har vist oss hvem Faderen er. V. 15a Og han er et billede av Gud den usynlige. Men også englene var hos Gud og blir nevnt som guder, men Jesus var ikke bare Gud, men også sønn. Salme 97. 7 Til skamme blir alle som dyrker bilder, som roser seg av gagnløse guder. Alle guder må bøye seg for ham

3 Alt er blitt til ved ham; uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til. 

Når vi leser 1. Mosebok 1.1 står det i det sjette ordet at det var Alfa og Omega eller på hebraisk: Alef & Taw. Det var Jesus som skapte alt, det sier også Paulus i Kol. 1. 16 for i ham er alle ting skapt, de i himlene og de på jorden, de synlige og de usynlige, enten det så er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter; alt er det skapt ved ham og til ham. Det ser ut som Faderen har delegert alt eller mye til Sønnen? Selve “utføreren” av alt, er Sønnen. Faderen er tilbaketrukket og gir sin godkjennelse og sier et ja eller nei!

4 I ham var liv, og livet var menneskenes lys. 

Når vi leser Guds ord nøye, så finner vi ut av at Faderen har skjult seg til enden. Han har gitt Sønnen alt. Sønnen har fått også Guds liv, liv taler om kvalitet, herlighet og noe som er i motsetning til mørket. Vi kan dele Jesu gjerning og tjeneste i 3 deler. I sin preeksistens var han Gud, under sitt jordliv var han menneske. Etter oppstandelsen var han både Gud og menneske!

5 Og lyset skinner i mørket, men mørket tok ikke imot det.

Her leser vi om inkarnasjonen. Jesus ble mennesket, for en kort tid. Gav avkall på alt, selv sin Guddomsprakt. Jesus gjorde aldri noe på egenhånd men han var alltid lydig Gud på jorden som Guds Sønn. Han var salvet med Guds Ånd og hadde Guds kraft. (Ap. Og Jesus skinte, men det var skjult for det ugjenfødte og formørkede øye. Jesu skinn var ikke av ham selv (når han var på jorden før Golgata), men at han var et “gjenskinn” av Faderen. Kol. 2. 9 I ham er hele guddomsfylden legemlig til stede.

Sluttkommentar:
Jo, Jesus overvant alt, ble testet lenge før han kom til denne verden. Det var ikke noe sjansespill å sende Jesus. Han var «testet» og funnet verdig lenge før verdens grunnvoll ble lagt, eller mens alt ble til? Det er mye mulig at etter hvert så fikk Jesus mer og mer ansvar, han var det som til slutt overtok skapelsen?

Her fra minebibelkommentarer Kolossenserbrevet 1. 15 Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte før alt det skapte.

Hebr.1. 3a Han er en utstråling av Guds herlighet og bildet av hans vesen. Ingen andre enn Jesus har vist oss hvem Faderen er. Joh.e.14.9b. Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du da si: Vis oss Faderen? Samtidig er ikke Jesus Faderen, han har vist oss hvem Faderen er. Jesus er Faderens første produkt eller skapning, før noen andre. Han har sitt opphav i gammel tid, han er fra eldgamle dager sier Mika. Ord.8. 22 Jeg var det første som Herren frembrakte, hans første verk i fordums tid. 23 I opphavet ble jeg formet, i begynnelsen, før jorden ble til. 24 Jeg ble født før havdypet var der, før kildene fyltes med vann. 25 Før fjellene ble satt på sin plass, før alle haugene ble jeg født, 26 før Herren skapte jord og mark og den første mold på jorden.

    27 Jeg var der da han reiste himmelen og spente hvelvingen over dypet,

    28 da han samlet skyene der oppe og lot havdypets kilder strømme sterkt.

    29 Da han satte en grense for havet, så vannet stanset der han bød,

        og han la jordens grunnvoll, 30 da var jeg bygningsmann hos ham.

        Jeg var til glede for ham dag etter dag og lekte stadig for hans ansikt.

    31 Jeg lekte på hele hans vide jord og hadde min fryd i menneskebarna.

16 For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, makter og åndskrefter – alt er skapt ved ham og til ham.

Her er utrolige dybder. Bibelen er ingen doktoravhandling om skapelsen og hvordan alt ble skapt. Noe får vi et glimt inn i, men det er først og fremst en presentasjon av Gud selv gjennom Jesus Kristus skapte alt.

Hebr.11. 3 I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser, har sitt opphav i det usynlige.

Jesus har det største og mest betydningsfulle navn av alle. Hans navn er over alle andre navn.

17 Han er før alt, og i ham blir alt holdt sammen.

Han er før alt, som den førstefødte og enbårne Guds Sønn. Uten Jesus hadde verden vært i det totale kaos. Gjennom Jesu død og oppstandelse bærer det bud at verden vil bestå, om ikke i den skikkelse den er nå. Men uten Jesus hadde alt gått nedenom og hjem og Satan hadde fått til fulle lykkes med sin onde hensikter og intensjoner. Men nå bebuder en ny tid og en ny æra gjennom Jesus Kristus.

2. Pet.3. 13 Men vi ser fram til det han har lovt: en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor.   

18 Han er hodet for kroppen, som er menigheten. Han er opphavet, den førstefødte av de døde, så han i ett og alt kan være den fremste.

Det er ikke Paven, Presten eller Forstanderen eller noen andre mennesker som er menighetens hode, men Jesus Kristus. Når det står opphavet menes det er Jesus er selve Guds mønsterbilde. Det mønsteret Gud selv vil ha, finnes kun i Jesus Kristus. 1 m er 1 m, men skulle det bli diskusjon hvor mye 1 m er ligger originalen i Paris, Frankrike. Originalen og mønsteret etter alt Gud gjør finnes kun i Jesus Kristus om det har vært mange mennesker som har vært fylt av Guds Ånd gjennom tidene   

19 For i ham ville Gud la hele sin fylde ta bolig,

Gud Fader har bestemt ut i fra seg selv at Jesus skulle komme som et menneske og her skulle Gud selv ta bolig fylt ut i ham med sin Ånd. Inkarnasjonen er et mysterium men allikevel et faktum. I Jesus Kristus ble Gud menneske. 100 % Gud men allikevel 100 % menneske. Når tok Gud selv bolig i Jesus? Fra evighets dager. Men Jesus både gav avkall på herligheten, fikk den igjen og skal ha den i all evighet. Joh.e.17. 4 Jeg har forherliget deg på jorden da jeg fullførte den gjerning du gav meg å gjøre.  5 Og nå ber jeg at du, Far, vil gi meg den herlighet som jeg hadde hos deg før verden ble til.

20 og ved ham ville Gud forsone alt med seg selv, det som er på jorden, og det som er i himmelen, da han skapte fred ved hans blod på korset.

Når mennesket falt hadde det skjedd et fall i engleverden før mennesket falt. Når både englene falt, 1\3 av dem og menneskene, fikk selv skaperverket den samme dom. Når Jesus sonet synden gjenopprettet han alt og mer til. Selve universet og alt det skapte har fått del i forløsningen. Rom.8. 19 Alt som er skapt, venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet. 20 For det som er skapt, ble lagt under forgjengelighet, ikke frivillig, men på grunn av ham som gjorde det slik. Likevel var det håp, 21 for det skapte skal bli frigjort fra trelldommen under forgjengeligheten og få del i den frihet som Guds barn skal eie i herligheten. 22 Vi vet at alt som er skapt, stønner og lider som i fødselsveer helt til denne dag. 23 Og ikke bare det, men også vi som har fått Ånden, den første frukt av den kommende høst, vi sukker med oss selv og lengter etter den dag da vårt legeme blir fridd ut, og vi blir Guds barn helt og fullt.


Ingen kommentarer: