Sider

onsdag 11. januar 2017

Nr. 1813: Straffelovens paragraf 390a «for ved plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred» er noe som Ansgar Braut, Torodd Fuglesteg og til dels Jan Aage Torp har gjort seg skyldig i!

Nr. 1813:
Straffelovens paragraf 390a «for ved plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred» er noe som Ansgar Braut, Torodd Fuglesteg og til dels Jan Aage Torp har gjort seg skyldig i!

Bilde av advokat Brynjar Meling som i sitt ankeskriv skrev følgende som Borgating lagmansrett har da lagt til grunn for at det nå blir ny rettsak.


«Borgarting Lagmannsrett

Støtteskrift til ANKE OVER  oslo tingrettes dom­ i sak  nr ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­15-073540MED-OTIR/02­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Jan Kåre Christensen­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ mot Den offentlige påtalemyndighet.
 * *
Innledning

Det vises til Oslo tingretts dom i saksnummer 15-073540MED-OTIR/02 datert 25.01.16 med slik domsslutning:

1. Jan Kåre Christensen, f. 03.08.1964 dømmes for overtredelse av straffelovens av 1902 §3-90 a til en bud på 12000 - tolv tusen - kroner kommer å sitte i fengsel i 20 - tyve - dager.

2. Jan Kåre Christensen frifinnes for oppreisningskravet.

3. Jan Kåre Christensen dømmes videre til å betale saksomkostninger til det offentlige med 3,000 - tre tusen - kroner.

Dommen blir forkynt ved fremmet forkynning i Oslo tingrett fredag den 29.01.16 kl. 09.30. Dommen ble påanket ved forkynnelsen. Støtteskrift varslet innen ankefristens utløp. Anken er således rettidig.

Ankegjenstand.

Anken gjelder rettsanvendelsen og bevisanvendelsen  under skyldspørsmålet.

Sakens faktiske side

De faktiske forhold er i det store og hele ikke bestridt, dog slik at Christensen påpeker at han ikke har gjentatt begrepene i et slikt omfang som anført av fornærmede. Det fremkommer i hans forklaring for tingretten at det er motsvar fra fornærmede til Torp, og personer som taler Torps sak at ting er blitt gjentatt og generert.

Det bestrides ikke at Christensen kommer med de uttalelsene som er gjengitt i tiltalen. Det bestrides heller ikke at dette har pågått over tid. Detaljene i perioden og omfanget er uten betydning for det rettslige.   Tingretten har ukritisk lagt Torps forklaring på dette punkt til grunn og lagt avgjørende vekt på dette i sin skyldvurdering. Det riktige i følge Christensen er at han har nevnt de aktuelle forholdene betydelig  færre ganger, og i det alt vesentligste så har dette kommet som tilsvar på artikler som rammer Christensen.

Generelt om utsagnene

Det påpekes at uttrykkene som er brukt er normative og basert på Christensens oppfatning av gjengitte. Det presiseres at uttrykkene lever i ord, «horkarl» og «horkvinne» er uttrykk som er brukt i Bibel-oversettelser, slik det ble gjennomgått for tingretten med konkrete bibelhenvisninger.

Det påpekes at uttrykket «spedalsk» også er et bibelsk uttrykk som skal betegne det å være uren og således skal støtes ut av samfunnet.

Bakgrunnen for konflikten

Det påpekes også som et element at bakgrunnen for at Christensen "gikk til 'angrep' " på Torp, er et forhold som Torp i retten erkjente, hvor en ung person, som Christensen oppfatter som «et lett bytte» skal ha gitt Torp alt han eide og hadde i form av å selge sitt hus, og ved dette gjengi en pengegave bestående av nærmere 1,5 millioner kroner. Dette var midler som Torp tok imot og brukte i sin kristne, evangeliske virksomhet.

Christensen er klar på at han ikke finner Torps levesett i tråd med sin tolkning av Bibelen. Han mener da at Torp lever etter en form for dobbeltmoral, hvor liv og lære ikke samsvarer. 

Mangler ved tingrettens dom

Det kan i anledning foregående avsnitt nevnes at en mangel ved tingrettens dom, er at retten heller ikke i tilstrekkelig grad har lagt vekt på at Torp er en offentlig person, og således må ha en høyere tålegrense for hva han skal akseptere av angrep på hans aktivitet.

Videre har heller ikke retten lagt tilstrekkelig vekt på at Torp erkjente i retten at han har kalt Christensen for «Anders Behring Breivik sympatisør» ved et par anledninger, og har kalt ham demon, lysleder, ryktespreder, mv. Ut i fra prinsippet om provokasjon retorsjon er dette i seg selv omstendigheter som skulle tilsi frifinnelse. Fornærmedes bidrag til debatten har ikke på noen måte bidratt til å dempe konfliktnivået i debatten, slik at det uansett er det uttalelser som bidrar til høyne hva Torp må tåle av angrep.

Rettsanvendelsesanken.

Det anføres dog som den sentrale anførselen – og det  prinsipielle ved anken - knytter seg til anvendelsen av straffeloven av 1902 § 390 a. Det anføres at å anvende denne på blogginnlegg, uavhengig hvor omfattende en bloggvirksomhet er – i realiteten innebærer at bestemmelsen gjøres til gjenstand for en utvidende tolkning. 

Det er sikker rett at man på ytringsfrihetens område heller må tolke en straffebestemmelse innskrenkende, dersom bestemmelsen kommer i konflikt med konvensjonsforpliktelsene. I dette tilfellet  kommer strl. § 390 a  i konflikt med ytringsfriheten. I tillegg til å være beskyttet av grunnloven, nærmere bestem i Grl. § 100, så er den  konvensjonsfestet i EMK Art. 10 og SP art 18 og 19.

Tingretten tar i sin avgjørelse et riktig utgangspunkt ved å slå fast at bestemmelsen rammer den som "ved skremmende eller plagsomme opptreden eller annen hensynsløs atferd som krenker en annens fred ".

Tingretten bruker forarbeidene feil. Ot.prp.nr. 41 (1954-55) s. 20-55 er i seg selv et rettslig argument som taler for frifinnelse med en domfellelse. Det vises til anførslene nevnt tidligere, sammenholdt med at forarbeidene sier "avgjørelsen må foretas konkret og omstendigheter som tid, sted og fornærmedes individuelle forhold vil få betydning for bedømmelsen". Videre fremkommer det i forarbeidene at "inn under uttrykket 'plagsomme opptreden' går for eksempel sjikanøse telefonoppringninger.

Det er et sentralt element i så vel forarbeider som i relevant rettspraksis, at det  pekes på aktiviteter som retter seg direkte mot en person; altså at man ringer, sender meldinger, eller oppsøker personer eller dens nærområde. Dette har ikke Jan Kåre Christensen gjort.

Som det fremkommer av Rt. 2014 s. 669 avsnitt 17-18 er det «sinnets integritet» som vernes av bestemmelsen og «kun alvorlige krenkelser som rammes». Retten drøfter på side 5-6 forsvarers anførsler om at blogginnlegg ikke rammes fordi det ikke er rettet direkte mot Torp. Retten kommer likevel til på s. 6 at det at innleggene er publisert på internettet og  kommer til at dette ikke utelukker  anvendelsen av § 390 a.  Dette er en formulering som man i seg selv kan stille spørsmål om ikke innebærer en utvidende tolkning av ordlyden i strl. § 390 a) og således allerede på dette pkt. krenker klarhetsprinsippet i EMK art 7 og legalitetsprinsippet i grl. § 96.

Vanskeligere blir det når tingretten finner støtte for sitt syn i underrettspraksis. Verken Oslo tingrettsavgjørelse i 2013-111-859, RG 208-1499, eller  THEDM 2004-3964 kan tas til inntekt for å anvende strl. § 390 a på blogginnlegg. Det er i begge disse avgjørelser, snakk  om handlinger som nettopp retter seg mer direkte mot personer. 

Når retten i tillegg  fremhever at blogginnleggene er åpne tilgjengelige for enhver og indekseres slik at de får treff på Torps man på søkemotorer som Google, viser det jo nettopp at man er utenfor privatsfæren.  Det er ikke slik at man kan innfortolke at den som da «rammes» kan anse å ha  mottatt  meldingen når den  er kommet til hans kunnskap - siden  siktedes  aktivitet har  et slikt omfang og intensitet som  i Torp og Christensens tilfelle.

Her foretar retten ikke bare en utvidende tolkning av straffebestemmelsen men de «strekker» også faktum, noe som kan være et like strengt brudd på legalitetsprinsippet. Retten  bruker   RG 2008 s. 1499 som grunnlag for  sitt standpunkt,  uten å drøfte eller på noen måte anføre hvorfor denne er relevant. Herifra påpekes at i  RG 2008 s. 1499 hadde domfelte hengt opp hundre plakater i fornærmedes nærmiljø, der fornærmede var navngitt og gitt opplysninger om at han var straffedømt. Faktum i den saken er altså – i motsetning til vår sak -  at den domfelte har oppsøkt fornærmedes nærmiljø og hengt ham ut i offentlige oppslag. Dette er noe annet enn å legge dette åpent i en blogg.
Her  kan det nevnes at retten har sett bort i fra det faktum at Torps egne aktiviteter har bidratt til å spre informasjonen.  Det kan i den anledning vises til at den første som omtalte Oslo tingretts dom mot Christensen, var Torp i sin blogg. Det viser at det ikke er privatlivet  Torp er opptatt av å beskytte ved å anmelde Christensen, men han gjør dette som en del av deres «kamp». Det anføres her  at rettsvesenet skal være varsomme med å la seg bruke. Det er derfor isolert sett riktig når politiet har henlagt  Christensens anmeldelser mot Torp, men det er altså feil å opprettholde andre veien.
Retten bringer også inn forhold knyttet til Torps ektefelle. Som påpekt av forsvareren i tingretten ville muligens  Torps ektefelles privatliv hatt et større krav på  beskyttelse enn Torp selv. Torps ektefelle er ikke en offentlig person, det er Torp. Dette ligger dog utenfor forelegget.

Forholdet til ytringsfrihetens vern i Grl. § 100 og EMK art. 10, SP art 18 og 19 er heller ikke  riktig vurdert av Oslo tingrett. Tingretten  henviser til LB - 2015 - 24004 hvor det uttales at "det er riktignok på det rene at ytringer som isolert sett ikke er straffbare, kan rammes av straffeloven 390 a. Forutsetningen er at de forekommer i et antall og på tidspunkter som gjør det særlig plagsomt for mottakeren".

Dette viser nok en gang at utgangspunktet er feil. Når Borgarting lagmannsretten i den saken påpeker antall og tidspunkter som å gjøre det "særlig plagsomt" viser det nok en gang at grunnforutsetningen er at henvendelsene må rette seg direkte mot en person. Henvisning til Rt. 2010 s. 845 i den aktuelle lagmannrettsdommen viser at det dreier seg om direkte kontakt.  I Rt. 2010 s. 845 står vi overfor et tilfelle hvor lederen av utlendingsnemnda fikk gjentatt SMSer med krenkende og truende innhold.

Nærmere om  det rettslige

Det følger av strl. § 1, 2.ledd, at straffelovgivningen gjelder med de begrensningene som følger av overenskomst med fremmed stat eller av folkeretten for øvrig. Christensen  har derfor beskyttelse av så vel EMK art 10 som  SP art 18 og 19.

Hans uttalelser er også beskyttet av Grunnlovens § 100. Det følger allerede av Kløftadommen  Rt. 1976 s.1. at Grunnlovens bestemmelser som regulerer den enkeltes personlige frihet må ha en gjennomslagskraft som er betydelig.

Det anføres at tingrettens tolkning av utsagnene, medfører at domsresultatet kommer i strid med legalitetsprinsippet, klarhetsprinsippet og at domsresultatet krenker Jan Kåre Christensens religions- og ytringsfrihet.

Menneskerettighetsdomstolen har i flere avgjørelser fremhevet at ytringsfrihet er et av de helt fundamentale elementer i grunnlaget for et demokratisk samfunn. Det er fremhevet at denne frihet ikke bare omfatter rett til å fremsette utsagn som blir positivt mottatt eller som anses ufarlige, eventuelt ubetydelige, men også utsagn som virker støtende, sjokkerende eller som foruroliger.

I Oslo tingretts avgjørelse er ikke de strenge krav til begrunnelse for begrensning i ytringsfriheten oppfylt.  Selv om det bare er et bøteforhold,  er det ikke forholdsmessighet mellom inngrepet og formålet med dette.

Etter EMD-praksis må unntak fra ytringsfriheten undergis en restriktiv fortolkning, jf. at det må være ”nødvendig”. Et sentralt element ved nødvendighetsvurderingen er om det foreligger et påtrengende samfunnsmessig behov for inngrepet - "pressing social need". Det vises til de såkalte "Spycatcher"-dommene, Serie A Nr 216, dommens punkt 60, og 217, dommens punkt 50.

I Christensens  sak må dette vurderes opp i mot at alle de pådømte uttalelser  er hans syn  på teologiske spørsmål, eller provokasjoner fremsatt mot enten ham eller hans tro.

Når Høyesteretts flertall i Kjuusdommen Rt. 1997 s 1821, finner at utsagnene ikke er beskyttet av ytringsfriheten, er dette bl.a. basert på  følgende:

”Jeg kan ikke se at det av retten til å danne et politisk parti kan utledes at grupperinger som gjør dette, og ikler sine standpunkter formen av et partiprogram, skal stå fritt til å agitere for ethvert syn, uansett hvilke inngrep det måtte innebære  over andre mennesker.”

For Christensen -  som tufter sin rett til å komme med utsagnene, beskyttet av så vel religionsfriheten som ytringsfriheten, blir dette annerledes.  Han forfekter et syn som  - om det er sjeldent nå - har stått i flere århundrer, og som ikke er uttrykk for at ”han ikler sine standpunkter formen av en religion”.

Det anføres også at uttalelsene er kommet som ledd i en offentlig debatt. En debatt som den som uttalelsene rammer også har deltatt i, og gjengjeldt.  En slik debatt er beskyttet av ytringsfriheten etter Grunnloven §100 som veier meget tungt. Å tillate ytringene fra en part og frata den som rammes av ytringene, retten til å ta til motmæle vil i seg selv  stride mot ytringsfriheten

Skal strl § 390 a anvendes i denne saken, vil det bare kunne skje ved en utvidende tolking, av loven – noe som er utelukket, jf. legalitetsprinsippet  i Grunnloven § 96.

Det kommer klart frem i rettspraksis at tolkingen ikke bare må ta utgangspunkt i hvordan den alminnelige tilhører vil oppfatte utsagnene, jf. plenumskjennelsen i Rt-1997-1821 (Kjuus). Men man

”må også se utsagnene i lys av den sammenhengen de er fremkommet i”.

Det vises her til at utsagnene er normative, fremkommet i et bloggordskifte mellom personer som deler tro, og med referanser til ytrerens oppfatning av et felles  trosgrunnlag.

Om tolkning av utsagnene sier Eggen Lov og Rett 1998 s 263:

”For ytreren blir rettsanvendelsen like lite forutberegnelig enten man ”lemper” på straffbarhetsvilkårene eller om man tolker ytringene fritt slik at de passer overens med disse vilkårene. En av hovedhensynene bak legalitetsprinsippet i norsk rett, og i allfall lovskravet EMK, er å sikre forutberegnelighet i rettsanvendelsen.

Han fortsetter senere på samme side:

”Når legalitetsprinsippet setter skranker for hvor langt i kontekstuell tolkning av straffeloven det akseptabelt å gå, ville det være inkonsekvent om domstolene skulle stå helt fritt i kontekstuell tolkning av ytringer”

Hensynet til både legalitetsprinsippet og ytringsfriheten tilsier at det er klare begrensninger i hvor langt man kan gå i å innfortolke et meningsinnhold og omstendigheter i utsagnene som ikke er direkte uttalt eller vedkjent.

Rettssikkerhetshensyn, særlig hensynet til forutberegnelighet, er fremhevet i   Rt.  2002 s. 1618. hensynet til ytringsfriheten innebærer

”at ingen bør kunne risikere strafferettslig ansvar ved at utsagn tillegges et meningsinnhold som ikke er uttrykkelig uttalt og heller ikke med rimelig stor sikkerhet kan utledes av sammenhengen”

Det vises her også til Eggen, Lov og rett 1998 s 264 hvor det fremkommer et annet hensyn:

”En fri tolkning innebærer foruten mindre forutberegnelig rettsanvendelse også større mulighet for sensur fra domstolens side av ytringer de misliker, kanskje av andre grunner enn de som ligger bak straffebudet”

Tolket som religiøse ytringer og utlegninger om Bibelens syn på gjengifte,  kan ikke ytringene dømmes. Når tingretten ser bort i fra det tolkningsalternativet, så ”skyver” man uttalelsen utenfor kjerneområdet i Grunnlovens § 100 om ytringsfrihet.

Rt 2002  s. 1618 Bootboysdommen er således relevant.  ”Bootboys” var en nynazistisk kamporganisasjon, som en lørdag formiddag på torget i Askim fremførte en appell med støtte til Hitler i anledning av Rudolf Hess’ 100-års dag.

”Hver dag raner, voldtar og dreper innvandrere nordmenn, hver dag blir vårt folk og land plyndret og ødelagt av jødene, som suger vårt land tomt for rikdom og erstatter det med umoral og unorske tanker.” Appellen ble avsluttet med   ”Sieg Heil- og Hitler-hilsener.”

Bootboys’ leder Terje Sjølie ble frifunnet. Uttalelsene ble funnet å være utledet av et politisk program mer enn å være konkrete trusler.  Flere av de fremmøtte var ikledd finlandshetter, og demonstrasjonen var av en militaristisk  kampfascistisk art. Uttalelsene falt foran innvandrere som gjorde sine ærend i Askim.  Christensens  uttalelser er kommer som tilsvar på handlinger som  han mener er i strid med Guds ord. Uttalelsene faller i Blogg hvor de fleste uttalelsene er svar på tiltale fra  personer som Christensen oppfatter som talerør for Torp. Sjølis uttalelser falt uprovosert overfor uskyldige mennesker.

Klarhetskravet

Enten man utvider ordlyden i loven, eller meningsinnholdet i utsagnet, kommer man i strid med klarhetskravet og legalitetsprinsippet.  Høyesterett har den 02.08.2012 avsagt en kjennelse, hvor klarhetsprinsippet blir drøftet:

Klarhetskravet har kommet til utrykk i flere avgjørelser i Høyesterett, herunder i avgjørelsen i Rt-2011-469, hvor spørsmålet var om bestemmelsen i straffeloven § 219 også gjaldt i forhold til tidligere samboere, selv om lovteksten bare omhandlet tidligere ektefeller. I avsnitt 9 heter det:

'En slik utvidelse av straffansvaret, sammenlignet med det som følger av ordlyden i § 219, må ha hjemmel i lov.

Jeg viser til Grunnloven § 96 og til EMK artikkel 7, jf. Rt-2009-780 avsnitt 21. Straffverdighet, eller andre reelle grunner som kan tale for å sidestille tidligere samboere med tidligere ektefeller, er ikke tilstrekkelig.'

Så kommer noe som er sentralt i Christensen-saken som ikke er tilstrekkelig vektlagt av tingretten

Lagmannsretten vil for sin del bemerke at kravet til klar lovhjemmel for straffansvar ikke minst vil være av betydning i saker hvor straffebudet innebærer en begrensing av ytringsfriheten

Under avsnitt 18 kommer Høyesterett med sitt syn.

Som lagmannsretten påpeker, må utgangspunktet ved vurderingen være det krav til klar hjemmel som gjelder i straffesaker, jf. Grunnloven § 96 og EMK artikkel 7. Det vises til Rt-2011-469 avsnitt 9, som er sitert i lagmannsrettens kjennelse.

Dette er utdypet i Rt-2012-313 avsnitt 29, der det heter:

«Det er uansett ikke avgjørende hva lovgiver måtte ha ment, når en eventuell lovgiverintensjon ikke har kommet tydelig til uttrykk i loven. Jeg viser til lovskravet i Grunnloven § 96 og i EMK artikkel 7, slik dette er forstått blant annet i Rt-2011-469. Av særlig interesse er avsnitt 9 og 12 i dommen, hvor det fremheves at straffbarheten må følge av loven, og at manglende støtte i ordlyden ikke avhjelpes ved at forholdet er klart straffverdig, og at lovgiver utvilsomt ønsket å ramme det.»

Subsidiært – innskrenkende tolkning av bestemmelsene

Det anføres subsidiært at dersom lagmannsretten skulle komme til at utsagnene krenker privatlivets fred, etter en alminnelig tolkning av lovbestemmelsene i strl. § 390 a, og at tingretten ikke har utvidet tolkningen av utsagnene på en måte som kommer i strid med EMK art 7 og Grl. § 96, så følger det av strl. § 1, 2. ledd, at hensynet til Christensens rettigheter - og våre forpliktelser - etter EMK og SP om ivaretakelse av den enkeltes religions- og ytringsfrihet, innebære at strl. § 390 a) i tilfeller hvor religions- og ytringsfriheten krenkes, må tolkes innskrenkende.

Det legges etter dette ned slik
P å s t a n d:
Jan Kåre Christensen frifinnes»

Så langt Brynjar Meling.


Dette som nå kommer opp i Borgating lagmannsrett den 5. april 2017 er fordi at Oslo politiet har misbrukt loven for å felle meg.
Men går vi denne paragrafen nærmere i ettersyn, så har faktisk Ansgar Braut, Torodd Fuglesteg og til dels Jan Aage Torp har gjort seg skyldig i lovbrudd.

Straffelovens paragraf 390a «for ved plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred» er noe som Ansgar Braut, Torodd Fuglesteg og til dels Jan Aage Torp har gjort seg skyldig i!

Jeg har aldri, aldri bryt denne loven.
Jeg har aldri oppsøkt disse menneskene, men de har oppsøkt meg gjennom utallige mailer til meg og min familie for å krenke vår fred.
Dette overser Manglerud politiet helt!

Her i fra intervju med Medierettsadvokat Jon Wessel-Aas som mener at jeg ikke har overhode bryte denne loven som åpenbart Norges 2 største nettroll har konstant bryt med å krenke min og familiens Christensen fred.

– En horebukk-dom kan føre til at færre ytrer seg

Advokat mener en dom i saken mot pastor Jan Kåre Christensen vil gjøre grensene for ytringsfrihet mindre tydelige.

Høsten 2014 beskyldte pastor og blogger Jan Kåre Christensen pastor Jan-Aage Torp for å være «horebukk» og «gammel gris».

Onsdag møttes de i retten. Christensen er tiltalt etter straffelovens paragraf 390a for å ha krenket Torps «fred», ved blant annet å hevde i et stort antall blogginnlegg at pastoren levde i hor fordi han har giftet seg på nytt.

Medierettsadvokat Jon Wessel-Aas reagerer på at brudd på Straffelovens paragraf 390a «for ved plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred» ligger til grunn i saken mot pastor Jan Kåre Christensen.

– Jeg kan ikke kommentere detaljene i saken, men jeg synes i prinsippet at det er spesielt at denne paragrafen blir brukt, fordi det her er snakk om ytringer i en blogg. Christensen oppsøker altså ikke Torp på telefon, tekstmelding eller på annen måte direkte, men skriver hva han mener om ham som pastor i bloggen. Det ligger utenfor kjerneområdet den aktuelle bestemmelsen, sier Wessel-Aas, som understreker at han kun kjenner saken gjennom opplag i Vårt Land og ved å ha lest selve tiltalebeslutningen.

Injurier. Wessel-Aas viser til at den nevnte bestemmelsen i straffeloven fra gammelt av er blitt kalt «telefonsjikaneloven».

– Det er klart at mobbing og trakassering i sosiale medier over tid kan gjøre at folk ikke orker å være der mer. Men jeg synes likevel det er viktig at domstolen ikke utvider straffebestemmelsen til å omfatte for mye. Det er et poeng å være så konkret som mulig når en skal begrense ytringsfrihet gjennom lovgivning, sier Wessel-Aas.
 Utsagn som «å leve i hor» gjør det mer nærliggende å bruke injurieretten, mener advokaten. Injurier er avkriminalisert i den nye straffeloven og kan dermed kun danne grunnlag for sivilt søksmål. Det virker mer relevant i denne saken, ifølge ham.

– Jeg mener det er fare på ferde dersom paragrafen i straffeloven blir utvidet ved å legge til noe som ikke lenger er kriminelt, sier Wessel-Aas.

Offentlig person. – Hvilke konsekvenser kan en eventuell dom få?

 – Dersom det blir en straffedom i tråd med tiltalen, mener jeg mye annet kan dømmes på samme måte. Det vil gjøre grensene for ytringsfrihet lite tydelige, noe som igjen kan føre til at folk unngår å ytre seg, svarer Wessel-Aas og viser til at det uansett finnes bestemmelser til vern mot usanne beskyldninger, krenkelser av privatlivets fred, trusler og oppfordring til vold.

 Wessel-Aas peker på at Torp er en kjent skikkelse i Kristen-Norge og langt på vei i samme posisjon som mange politikere.

– Rommet må være større når det dreier seg om ytringer om offentlig personer.
 Christensen er uenig i hvordan Torp praktiserer forholdet mellom liv og lære, altså hans tolkning av bibelske tekster, fremhever Wessel-Aas.

– Også der skal takhøyden være stor. Men det er selvsagt grenser for hva en kan beskylde noen for.

......................................................................................................................................................................
 
Her fra noe av hva denne stallkaren og kriminelle Ansgar Braut har utvekslet med min kone. Han har også sendt til hennes jobbmail, til hennes overordnede på kontoret som Jens B Jensen og med mange andre fiktiv navn.

Her ser vi at det var Ansgar Braut som først tok kontakt med min kone, ikke hun med ham.

From: post@unibuss.no
To: braut@hotmail.no
Subject: SV: Advarsel - mulig psykisk syk bussjåfør!
Date: Thu, 30 Oct 2014 07:57:32 +0000
Unibuss bekrefter å ha mottatt diverse meldinger om en av våre bussførere.

Vennlig hilsen
Unibuss AS

Fra: Ansgar Braut [mailto:braut@hotmail.no]
Sendt: 29. oktober 2014 21:54
Til: POST UNIBUSS
Emne: FW: Advarsel - mulig psykisk syk bussjåfør!

Hei.

Jeg viser til nedenforstående melding, sendt i går. Jeg må be om å få en bekreftelse inne utløpet av morgendagen, 
fra Christensens overordnede på at meldingen er mottatt.
I motsatt fall må jeg videresende meldingen til organisasjonssjef Jan-Erik Bay, for å sikre at dette blir tatt opp på en korrekt måte, så snart som mulig.

 Med vennlig hilsen
 Ansgar Braut


From: braut@hotmail.no
To:
post@unibuss.no
Subject: Advarsel - mulig psykisk syk bussjåfør!
Date: Tue, 28 Oct 2014 21:01:45 +0100
Hei.
Jeg ser meg nødt til å kontakte dere, angående en av deres bussjåfører. Han har opptrådt gjennom flere
år med egen blogg på internett, der han fronter en svært konservativ kristen lære. Han trakasserer, sjikanerer, 
hetser og henger ut kristne ledere, pastorer og forkynnere.
Her er bloggen:


Han er under etterforskning etter politianmeldelse av pastor Jan-Aage Torp, Oslokirken:


Videre driver han en fiktiv menighet:

Denne menigheten har ingen medlemmer, og er ikke registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund. "Menigheten"
har en bankkonto, som de ønsker gaver satt inn på, men denne er registret på Christensen privat.

Christensen er svartelistet av innsamlingskontrollen:


Videre er han anklaget for å ha presset og truet folk for penger:


Tidligere har han gitt uttrykk for støtte til Anders B Breivik, og seneste i dag kom han med hårreisende uttalelser om at
en kjent kristen mediemann, har fått hjerteinfarkt, på grunn av at han er gjengift(Guds straffedom).

Vi er svært mange som reagerer meget sterkt på denne mannen, og vi kan ikke forstå annet enn at han må lide under en eller flere alvorlige psykiatriske sykdommer.
Jeg ber derfor om at dette blir sendt til Jan Kåre Christensens overordnede øyeblikkelig, og at tiltak blir iverksatt for å vurdere om denne mannen er skikket til å kjøre buss.

Med vennlig hilsen
Ansgar Braut

Her er hva Ansgar Braut nå som Jens B. Jensen har tatt kontakt med min kone, og bryter Straffelovens paragraf 390a «for ved plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred»!


-----Opprinnelig melding-----
Fra: Jens B Jensen [mailto:jensbjensen@fastmail.com]
Sendt: 6. april 2015 10:23
Til: Berit Christensen
Emne: Åpent brev til Jan Kåre Christensen

Nei og nei, Jan Kåre. Hva har du rota deg borti nå ?

Du har anmeldt pastor Torp og du har skrevet stygt om de aller fleste
kristne ledere som Gud har satt til å styre våre menigheter, Jeg visste om
din blogg som pastor Torp har anmeldt, Men jeg fikk ikke lest den før i
forrige uke da du ba meg om å vitne falsk for deg.

 Vi møttes i Lillestrøm og det var ikke den glade og vittige Jan Kåre  jeg
ble kjent med for så mange år siden. En glad gutt som gjorde sitt  beste for
sin familie og sine venner. En gutt jeg ble glad i som et  menneske. Dette
til tross for de seneste problemer i ditt ekteskap der  jeg har måtte megle
mellom deg og din kone Berit som vil forlate deg  for en annen mann, den
fraskilte læreren Svein med sin Toyota og to  hunder. En mann som Berit
ville ha giftet seg med hvis ikke jeg og kona  mi hadde overtalt henne til å
ikke forlate deg.

Jeg ga deg min støtte da du gjorde din siste elskerinne Marcia gravid og du
insisterte på at sønnen ble gitt det katolske navnet Jesus Maria. Jeg hjalp
deg da hun meldte deg til politiet for manglende barnebidrag. Jeg betalte
reisen for Marcia og din sønn tilbake til Spania. Jeg betalte ett år leie
for deres hus i en god landsby utenfor Salamanca. Du hadde hverken råd eller
lyst til å fortelle Berit og ungene dine om din sønn.
De vet ingenting da det var jeg som ryddet opp i dette for deg.

 At du ville ha en ny sønn som kunne gjøre deg litt glad forstår jeg  godt.
Dine tre barn lever et meget verdslige liv. Det er ikke få ganger  jeg har
unnskyldt dine unger ovenfor våre venner. Jeg har også hjulpet  dere når
dine barn har blitt tatt av politiet for butikk tyverier.

Og nå vil du at jeg skal hjelpe deg igjen. At du er hardt presset forstår
jeg. Dette Smyrna menighets prosjektet ditt gikk ikke helt etter planen. Du
har mottatt mange hundre tusener kroner, kanskje millioner av kroner fra
bl.a eldre enslige pensjonister som ikke har kunnet si nei til dine
overtalelses evner. De vil aldri se denne menigheten de ga sine penger til.
Du har ingen menighet. Pengene som ble gitt til Smyrna Menighet har blitt
brukt på deg selv og din familie. Selv Berit har ikke oversikt over hvor mye
du har mottatt da flere av bidragene har gått gjennom meg med streng
formaning om at Berit ikke skal vite noe om disse pengene.

I det siste møtet med meg snakket du over deg om at du skulle ta Aina Torp
som elskerinne etter at du hadde knust hennes mann pastor Torp i rettssaken
mot han. Du skulle også overta Oslokirken fra han mens han satt i fengsel sa
du.

 Jeg ble sjokkert over at du innrømmet at du har skrevet og sendt sjofle
brev i hans navn i din kamp mot han før rettssaken begynner.
Den Jan Kåre jeg engang kjente gjorde ikke sånne ting.

Du vil at jeg skal vitne falsk mot pastor Torp. Du vil at jeg også skal
sende sjofle brev i hans navn for å snu hans venner i mot han. Du ber meg
om å gå i fengsel for deg.

Det kan jeg bare ikke!

Jeg har alltid støttet deg og din familie. Jeg har lånt deg penger som jeg
vet at jeg aldri får igjen. Det aksepterer jeg. Jeg har også mitt eget liv,
egen familie og en jobb. Jeg vil ikke kaste vekk alt dette  for deg, uansett
hvor gode venner vi er.

Jeg tror faktisk at vårt vennskap er over nå. Jeg vil ikke være venner med
deg som tror at dine venner skal ofre alt for deg. Det spesielt for en sak
der du er dømt til å tape alt som du har kjært. Din jobb, ditt hus, ditt
rykte og din familie.

 Du trenger hjelp og det er ikke den type hjelp jeg kan gi deg. Derfor  sier
jeg nei og sender ut mitt nei til det du ba meg om som et åpent  brev slik
at du våkner opp fra den blodrusen du nå befinner deg i.

Kopi: Andre

--
  Jens B Jensen
  jensbjensen@fastmail.com

Har utallige truende mailer og annet fra Ansgar Braut. Her skriver han også under et annet dekknavn, Johanna Apekatt! Eller hva det nå er:

Politianmeldelse av Ansgar Braut!                                    Sak.nr. 13146985
Ansgar Braut har skapt fremfor alt alvorlig frykt med flere uttalelser. Spesielt denne:
Jeg har store ressurser, og et meget stort kontaktnett, og jeg akter å ta dette i bruk, for å stoppe deg, en gang for alle.
Her er hva som skal skje:
1. Du skal legge ut en uforbeholden unnskyldning på bloggen din, til alle du har gjort urett og såret, og be dem om tilgivelse.
2. Denne meldingen skal ligge ute i 1 uke. Deretter skal du fjerne bloggen i sin helhet, og holde deg borte fra all aktivitet på sosiale medier.
(sitat slutt).
Se dette i lyse av den falske politi anmeldelsen av Jan Aage Torp har kommet med imot meg og at jeg da ble nødt for å anmelde ham.
Torp har prøvd å anmelde meg for å dekke over at jeg har holdt frem hva Guds ord sier om for en kristen at han lever i hor hvis han/hun gifter seg igjen etter et samlivsbrudd. Da lever en i hor etter skriften, Torps anmeldelse av meg må da sees på som falsk. Den er for å dekke over et annet.
Har erfart en svert truende person som har sendt mail til meg som jeg overhode ikke kjente før 2. oktober 2014 18:45 da den første mailen kom inn.
Han truer direkte, skal ta meg og skriver at han skal bruke sitt kontaktnett for å kneble meg da i Jesu navn! Denne Jesus kjenner ikke jeg, men det er uhyggelig og vondt for oss som familie å få slike truende mailer.
Legger med mailer som han har sendt og som jeg har svart på.
Ser dette som trusler og kommer inn under:
Straffelovens § 135a ("Diskriminering eller hets på grunn av religion og livssyn»), § 247 («Ærekrenkelse»), § 390 («Personsjikane»), § 5.8 (Trusler) og for å skape frykt.
Jeg vet ikke hvem dette er og bor, men har skrevet her på blogg;
Her er hans mail adresse: Ansgar Braut braut@hotmail.no
Tror han bor i Klepp i Rogaland.
Mvh
Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo
Telf: 22611610/99598070
Her er også en del ting som vi har skrevet på nettstedet Søkelys:
jan kåre christensen on 20/10/2014 at 19:50 said:
Dette er direkte truende, holder akkurat på å skrive politi anmeldelsen, og snakket med en politi etterforsker som jeg selvfølgelig ikke navngir, har bl.a. fått ekteparet Ingwersen å se på dette og kona mi. Mennesker som jeg setter min lit til.
Dette skriver du Braut:
Jeg har store ressurser, og et meget stort kontaktnett, og jeg akter å ta dette i bruk, for å stoppe deg, en gang for alle.
Her er hva som skal skje:
1. Du skal legge ut en uforbeholden unnskyldning på bloggen din, til alle du har gjort urett og såret, og be dem om tilgivelse.
2. Denne meldingen skal ligge ute i 1 uke. Deretter skal du fjerne bloggen i sin helhet, og holde deg borte fra all aktivitet på sosiale medier.
(sitat slutt).
Dett er flere truende ting: Du har et veldig kontakt nett som du skal bruke for å knekke med og få meg til taushet!
jan kåre christensen on 20/10/2014 at 19:06 said:
Ansgar Braut jeg skriver ut alle mailene som jeg har tatt vare på, fra den første tin den siste. Slik at Politiet får alt, du er den verste person jeg har opplevd til nå som kristen på nettet. Det forteller veldig mye om deg!
Den første var denne;
Fra: Ansgar Braut [mailto:braut@hotmail.no]
Sendt: 2. oktober 2014 18:45
Til: JK.chris@online.no
Emne: Om å holde orden i eget hus…
Jeg har derfor bestemt meg for å gå deg etter i sømmene, for å gjøre det jeg kan for å kneble deg;
I Jesu navn!
Med hilsen
Ansgar Braut
Dette har han også skrevet på sokelys.com:
Ansgar Braut on 03/11/2014 at 22:57 said:
Til “en eller annen”: Slik jeg forstår det lever han med kona si, og det er registrert en godt voksen sønn på adressen.
Men, dersom han hadde hatt mindreårige barn, ville jeg for lengst ha samlet sammen alt materiale jeg har, og sendt en bekymringsmelding til barnevernet.
Men, man kan selvsagt stille spørsmål ved om kona er like syk som ham? Eller om hun er fullstendig kuet? Truet til taushet og underdanighet?
Ansgar Braut on 03/11/2014 at 20:11 said:
JKC har ingen støtte fra noen: Han har selv lagt ut noen støtteerklæringer fra Ingwersen. Dersom Ingwersen virkelig støttet dem, ville de støttet ham her. Heller ikke kona støtter ham! Og heller ikke barna… Men hvorfor lar de denne mannen få holde på med denne galskapen?
Han må tvangsinnlegges NÅ! Han trenger åpenbart omfattende hjelp, og samfunnet trenger en laaang pause fra ham!
Ansgar Braut on 01/11/2014 at 17:05 said:
Jeg kan bekrefte at jeg har sendt en grundig dokumentert redegjørelse til Unibuss AS.
Jeg mottok en bekreftelse fra dem på at de hadde mottatt flere klager på denne bussjåføren.
Vi må rett og slett “plukke fra hverandre” denne onde mannen, bit for bit…..
Ansgar Braut on 30/10/2014 at 17:11 said:
Nå har JKC lagt ut en lang utredning om Jan Hanvold på bloggen sin. Jeg ble regelrett fysisk uvel av å lese det. Jeg trodde knapt mine egne øyne…
Nå skal det sies at jeg ikke er noen superfan av Hanvold(av flere årsaker), men jeg vil ham selvsagt ikke noe vondt, og han er definitivt en Guds mann!
At JKC våger å si at andre lever i synd er helt fantastisk, all den tid han selv lever i synd. Han stjeler og lyver bevisst mange ganger til dagen. Og vi vet jo at Gud rangerer ikke noen synd som verre enn noen annen.
Jeg håper at det snart kan bli fortgang i Torps sak hos Politiet, slik at dette forhåpentligvis kan bli begynnelsen på slutten for Christensens liv i offentligheten.
Når det gjelder om hvorvidt han er i psykisk ubalanse/lider av psyiatrisk sykdom, så har flere stilt spørsmål ved om han er skikket til å kjøre buss.
På tirsdag sendte jeg derfor en omfattende mail til Uni-Buss, der jeg redegjør for Christensens aktivitet på nettet, og ber dem foreta en vurdering av om han er psykisk skikket til å kjøre buss.
Jeg fikk tilbakemelding fra Uni-Buss i dag, der de bekreftet å ha mottatt flere klager på Christensen.
Se her og skriv mitt navn inn i søkerfelte på søkelys.com og dere får veldig mye hva Braut har skrevet.
Nr. 1092:
Er «Ansgar Braut» og Jan Aage Torp en og samme person? Begge to ynder å kalle meg for en Demon eller å demonisere meg!
Jeg påstår ingen ting. Men så lenge denne som skriver under psynonym navnet Ansgar Braut og politiet ikke bryr seg, så har jeg etter å ha lest igjennom en del hva de to har skrevet. Funnet ut at de har samme virkelighetsoppfatning av meg, at jeg er en Demon. Kan de to personene være en og samme person? Jeg vet ikke, men de skriver veldig likelydende og har samme agenda, få fjernet meg og den Himmelske blogg fra nettet!
Her fra Jan Aage Torps Facebook siden der han mener at han representerte de sanne kristne i Konfliktrådet med meg. Og jeg var en Demon med mine allierte han møte:
Her fra utdrag av mailer som denne Ansgar Braut har sendt meg og kalt meg for tilsvarende:
“deg og dine demoner”
«Vi som er kristne kan se at du helt Åpenbart er drevet av onde Ånder, at du er besatt av demoner».
«jeg vil bare at du skal bli utfridd, frelst og få hjelp:-)»
«at ubetinget fengsel eller tvunget psykisk helsevern blir resultatet for deg».
«som er demonbesatte, og som oppfører seg så dårlig som det du gjør, legger skylden på andre (slik du gjør mot meg nå). Det er helt vanlig...»
«Vi som er kristne kan se at du helt åpenbart er drevet av onde onder, at du er besatt av demoner. Satan styrer deg,»
«Jeg har store ressurser, og et meget stort kontaktnett, og jeg akter å ta dette i bruk, for å stoppe deg, en gang for alle».
«Jeg kan meget raskt konstatere at du definitivt ikke er ledet av ånden, men av helt andre og mørke krefter.»
«Jeg har derfor bestemt meg for å gå deg etter i sømmene, for å gjøre det jeg kan for å kneble deg; I Jesu navn!»
Her fra en samtale eller konversasjon mellom meg og en som skriver under navnet Gaute:
Anonym sa...
    Hei.
    Hva er det denne Braut har truet deg med?
    Har du beviser for dette, så er det jo merkelig at politiet ikke tar tak i dette???
    Mvh
    Gaute
    7. april 2015 kl. 08.42
Jan Kåre Christensen sa...
    Ja masse beviser på dataen.
    Han ikke bare truer, men setter også ut falske rykter at min sønn er homofil og mange andre ting. Han er farlig og kriminell.
    7. april 2015 kl. 11.11
Anonym sa...
    Jeg ser at du har blitt utfordret på å legge frem disse bevisene, uten å gjøre det. Forstår du at folk tviler på at du virkelig har blitt truet?
    Legg ut noen av mailene, der han feks truer med vold, slik du hevder, slik at folk får se det, er min anbefaling.
    Mvh
    Gaute
    7. april 2015 kl. 17.06
Jan Kåre Christensen sa...
    Har så mange, har skrevet om dette i flere artikler.
    Her er en mail han sendte til det stakkars kvinnemenneske på Sørlandet Randi Ingwersen, som ble forulempet av ham:
    From: braut@hotmail.no
    To: jo-ingw@hotmail.com
    Subject: Vedr. John K Christensen!
    Date: Tue, 4 Nov 2014 19:51:48 +0100
    Hei,
    Jeg kjenner ikke deg og din kone, men tillater meg å sende dere en henvendelse.
    Det gjelder den meget omstridte mannen, John Kåre Christensen. Han hevder at dere støtter ham i hans
    hetsing, sjikanering, mobbing, løgn og propaganda-virksomhet, mot flere titalls kristne ledere, forkynnere
    og pastorer i Norge. Er det riktig?
    Eller er det bare nok en løgn fra Christensens side?
    Jeg stiller meg tvilende til dette, av flere grunner.
    1. Dere har ikke vist ham offentlig støtte
    2. Det kan umulig finnes to mennesker i dette landet, som begge er like mentalt forstyrret som JKC, og støtter
    hans grusomme handlinger.
    På forhånd takk for svar.
    Med vennlig hilsen
    Ansgar Braut
    7. april 2015 kl. 20.30
Anonym sa...
    Jeg ser at mailen som er sendt denne Ingwersen, er både høflig og vennlig formulert.
    Det finnes ikke noe truende, hetsende eller sjikanerende i dette. Snarere tvert i mot:-)
    Sist jeg sjekket var det fortsatt lov å sende mail i dette landet, både i bestemt og sint form, og i særdeleshet i dannet og høflig form, som det Braut her har gjort. Jeg trodde oppriktig at du hadde blitt truet, men jeg forstår nå at det ikke er tilfellet her!
    Mvh
    Gaute
    7. april 2015 kl. 21.25
Jan Kåre Christensen sa...
    Alt i denne mailen er løgn, og sterkt injurierende og person sjikane:
    Hetsing – Jeg har aldri hetsen en person, det er løgn!
    Sjikanering – Jeg har aldri sjikanert noen.
    Mobbing – hvem har jeg mobbet?
    løgn – aldri løyet
    mentalt forstyrret som JKC – å si at jeg er mentalt forstyrret er sterkt injurierende og bare den uttalelsen kvalifiserer til bot og fengsel.
    og støtter hans grusomme handlinger – jeg har aldri gjort et menneskene fortred. Dette er løgn som kvalifiserer også til bot og fengsel.
    Denne Ansgar Braut er en tikkende bombe!
    7. april 2015 kl. 21.48
Jan Kåre Christensen sa...
    Dette skrev «Ansgar Braut» til min kone, og truet og hetset henne at han ville gå videre til hennes overordnede hvis ikke kun lystret ham.
    «Ansgar Braut» er en tikkende bombe. Og det er også sendt til hennes jobb mail, bare det fortjener han å få bot for.
    RE: VS: SV: Vedrørende Jan Kåre Christensen!‏
    RE: VS: SV: Vedrørende Jan Kåre Christensen!
    Berit Nyland Christensen
    27.11.2014
    Til: Berit Christensen
    -------------------------------------------------------------------------------
    Subject: VS: SV: Vedrørende Jan Kåre Christensen!
    Fra: Ansgar Braut [mailto:braut@hotmail.no]
    Sendt: 25. november 2014 10:31
    Til: Berit Christensen
    Emne: FW: SV: Vedrørende Jan Kåre Christensen!
    Hei.
    Jeg venter fortsatt på tilbakemelding fra deg.
    Ser meg nødsaget til å få en melding fra deg der du kommenterer din manns påstander om at du akter å utnytte
    din stilling/kontaktnett i kommunen, for å "ta" hans meningsmotstandere.
    Dette er svært alvorlig. Dersom du ikke avkrefter dette, eller du ikke svarer, er jeg nødt til å sende en
    henvendelse til din overordnede, som da må vurdere om dette er en personalsak, eventuelt en straffesak.
    Vennlig hilsen
    Ansgar Braut
    7. april 2015 kl. 22.12
Jan Kåre Christensen sa...
    Her er et av flere mailer der denne Tikkende bomben «Ansgar Braut» vil gå ut med en fabrikkert løgn at min sønn er homofil hvis jeg ikke stenger den himmelske blogg. Dette burde vært 1 Mill i bot og 10 års fengsel!
    Fra: Ansgar Braut [mailto:braut@hotmail.no]
    Sendt: 7. januar 2015 10:47
    Til: jk.chris@online.no
    Emne: FW: SV: SV: SV: SV: SV: SV: SV: Nok er nok. Demonene i deg må gå....
    Det verserer rykter om at din sønn er homofil. Medfører dette riktighet? Har du noe i mot at dette kommer ut
    i offentligheten? På lik linje med at de som er såkalte ekteskapsbrytere får utlagt sitt liv, og sine "synder", vil det
    vel også være riktig å legge ut info om at sønnen til en kjent offentlig skikkelse lever i en vederstyggelig synd?
    ________________________________________
    7. april 2015 kl. 22.29
Jan Kåre Christensen sa...
    Denne mailen er den styggeste og mest truende og med trusler jeg noen gang har mottatt, står vi overfor Norges neste terrorist?
    Se selv:
    Fra: Ansgar Braut [mailto:braut@hotmail.no]
    Sendt: 18. oktober 2014 22:03
    Til: Jan Kåre
    Emne: Nok er nok. Demonene i deg må gå....
    Vi som er kristne kan se at du helt åpenbart er drevet av onde ånder, at du er besatt av demoner. Satan styrer deg, i et
    forsøk på å ikke bare rakke ned på og ødelegge flotte kristne mennesker, men også sette kristendommen i vanry.
    Du har ingen rett til å kalle deg en kristen. INGEN sanne kristne oppfører seg sånn som du gjør.
    Jeg har store ressurser, og et meget stort kontaktnett, og jeg akter å ta dette i bruk, for å stoppe deg, en gang for alle.
    Her er hva som skal skje:
    1. Du skal legge ut en uforbeholden unnskyldning på bloggen din, til alle du har gjort urett og såret, og be dem
    om tilgivelse.
    2. Denne meldingen skal ligge ute i 1 uke. Deretter skal du fjerne bloggen i sin helhet, og holde deg borte fra all
    aktivitet på sosiale medier.
    3. Du rådes på det sterkeste å søke både åndelig veiledning og psykiatrisk hjelp.
    4. Du rådes på det sterkeste å søke frelse og utfrielse. Bare Jesus kan sette fri. Jeg vil anbefale deg
    http://ellel.org/uk/
    De er fantastiske på å hjelpe mennesker, og har blant annet kurs som heter "Healing Through Deliverance", der du får
    både undervisning, samtaler og forbønn. Jeg har selv vært vitne til mektige utfrielser, mennesker som har blitt satt fri
    for demoner.
    Anbefaler deg, for din egen del å følge disse rådene, da du ellers vil få en svært vanskelig høst.
    Med de aller beste ønsker, i Jesu navn,
    Ansgar Braut
    Dette svarte jeg:
    From: jk.chris@online.no
    To: braut@hotmail.no
    Subject: SV: Nok er nok. Demonene i deg må gå....
    Date: Sat, 18 Oct 2014 23:29:56 +0200
    Kan jeg få vite hele navnet og adressen din slik at jeg kan levere det til politiet for trussel og stygg adferd?
    7. april 2015 kl. 22.53
Jan Kåre Christensen sa...
    Som du skjønner Gaute, så har vi opplevd oss kraftig forulempet av denne «Ansgar Braut».
    Sågar ville min kone også kjøpe skytevåpen etter hva hun sa til meg, for å forsvare seg. Denne AB er som en ISIL kriger, helt uberegnelig og vi vet ikke hva vi kan forvente og få.
    At politiet har oversett ham i denne konflikten, eller skal jeg si spillet viser bare at politiet egentlig står på terrorens side!
    8. april 2015 kl. 07.35
Jan Kåre Christensen sa...
    Så er det veldig viktig Gaute å forstå følgende.
    Sønnen min er ikke homofil, og sette ut et slikt rykte er å spre løgner.
    Og det som er aller viktigst, Torp er en offentlig person, min sønn har aldri bedt om hverken din eller «Ansgar Braut» oppmerksomhet. Denne AB har også tatt personlig kontakt med min sønn på nettet.
    Tenk deg, etter denne mailen som denne AB sendte til Randi Ingwersen og kona mi, begge to opplevde å føle seg veldig utrygge.
    Min kone ville ha en pistol for å kunne forsvare seg imot denne Braut, hva en slik person kan finne på vet ingen!
    Og igjen, hverken min sønn, min kone eller Randi Ingwersen er offentlige personer og ingen har rett og lov å ta kontakt med dem for å henge dem ut offentlig. Også slik med min sønn at denne forferdelige og kriminelle terror mannen AB truet med å sette ut et løgnaktig rykte fordi han ville presse meg til legge ned den himmelske blogg. Men jeg lurer på en ting egentlig, er denne AB og Torp den samme?
    Torp og AB bruker de samme ordene. Etter møte i konfliktrådet med meg så sa Torp følgende: «Jeg har møtt en Demon og hans allierte»!
    Denne AB har skrevet gjentatte ganger til meg følgende: “deg og dine demoner.”
    Legg merke til at både Braut og Torp bruker akkurat den samme beskrivelsen om meg! At jeg er en Demon eller har demoner! Tror vi står overfor her en person som er både Torp og Braut? Så lenge denne AB ikke vil stå frem, så legger jeg til grunn at vi ikke kan være sikre på om det er Torp som er AB. De bruker i hvert fall den samme beskrivelsen om meg: « Jeg er en Demon eller har demoner!».
    8. april 2015 kl. 08.00
Johnny Ingwersen sa...
    Hvor frekt er det ikke å kreve svar ?? fra noen dem aldri har møtt eller kjenner.....uhyggelige mange er bærere av "frekkhetensnådegave" i denne tiden.....Braut drev på med å krev svar....neon han ikke har noen ting med !!
    Mvh Randi
    8. april 2015 kl. 09.06
Sluttkommentar:
Jeg påstår ingenting. Men Torp påstår nå at en sender ut mailer også i hans navn, hvem er dette? For meg så fremstår alt med Torp som suspekt, lureri og her har en virkelig å gjøre med mørkets gjerninger og de er ufruktbare!          

Adressen din, hva er den, mailene dine blir videresendt til politiet om du oppgir adressen din eller ikke.
Du er nå delaktig i en politi anmeldelse, du er vel beredt til å ta en eventuelt dom eller forelegg etter hva du skriver av truende melding.
Er ikke dette direkte truende det du kommer med? Du kan nå bruke kanskje det store kontakt nettet ditt også på deg selv, du evner ikke å svare på det du selv skriver.
Snakk om å være en hykler!
Jan K
Fra: Ansgar Braut [mailto:braut@hotmail.no]
Sendt: 19. oktober 2014 11:33
Til: Jan Kåre
Emne: RE: SV: SV: Nok er nok. Demonene i deg må gå....
Jeg har aldri snakket med Torp, eller kjenner ham på andre måter.... Dette gjelder ikke bare Torp, men også alle de andre flotte kristne lederne, pastorene og forkynnerne som du trakasserer på ulike måter!
TRUER du med politiet, en mann som tar flere titalls solide kristne forkynnere og pastorer i forsvar, og som ønsker å gjøre det
han kan for å stoppe det??? Du har sannelig "frekkhetens nådegave"(og det er definitivt også den eneste nådegaven du har).
Du kan ta det helt med ro; jeg akter ikke å foreta meg noe straffbart i sakens anledning, kun bruke de lovlige midlene jeg har for
å gjøre et forsøk på å stoppe deg fra å trakassere mennesker!
Jeg kommer ikke til å skrive mer til deg, ei heller respondere på meldinger fra deg.
Nå er valget for veien videre ditt...
Med vennlig hilsen
Ansgar B


From: jk.chris@online.no
To: braut@hotmail.no
Subject: SV: SV: Nok er nok. Demonene i deg må gå....
Date: Sun, 19 Oct 2014 10:00:24 +0200
Vil bare ha navnet ditt.
Du skriver følgende: Jeg har store ressurser, og et meget stort kontaktnett, og jeg akter å ta dette i bruk, for å stoppe deg, en gang for alle.
Dette og andre lignede uttalelser er direkte trusler, du er herved Politi anmeldt for trusler i sammen med Politi anmeldelsen med Torp da dere ser ut som er nære venner!
Jan K
Fra: Ansgar Braut [mailto:braut@hotmail.no]
Sendt: 19. oktober 2014 09:39
Til: Jan Kåre
Emne: RE: SV: Nok er nok. Demonene i deg må gå....
Hei.
Vil at du leser mailen min en gang til, og du vil se at jeg forsøker å hjelpe deg. Det er du som har bedrevet
stygg adferd, og den forsøker jeg å stanse, også for din egen del.
De aller fleste som er demonbesatte, og som oppfører seg så dårlig som det du gjør, legger skylden på andre(
slik du gjør mot meg nå). Det er helt vanlig...
Jeg har ikke fremmet noen som helst slags trusler, kun en lovnad om at jeg ønsker å hjelpe alle de du har tråkket 
på, ved å forsøke å stanse det du holder på med.
Men at det er noe i deg, som opplever det som en trussel, det hadde jeg regnet med, ja.
Tror neppe det vil interessere politiet at jeg forsøker å hjelpe en gal mann til å slutte å plage kristne mennesker, men
du må gjerne gå den veien om du vil:-)
Jeg anbefaler deg å følge rådene mine. Jeg vet at Gud har en plan for livet ditt, og det er IKKE å irettesette, trakassere og
plage kristne ledere!
Lykke til.
Ansgar B


From: jk.chris@online.no
To: braut@hotmail.no
Subject: SV: Nok er nok. Demonene i deg må gå....
Date: Sat, 18 Oct 2014 23:29:56 +0200
Kan jeg få vite hele navnet og adressen din slik at jeg kan levere det til politiet for trussel og stygg adferd?
Fra: Ansgar Braut [mailto:braut@hotmail.no]
Sendt: 18. oktober 2014 22:03
Til: Jan Kåre
Emne: Nok er nok. Demonene i deg må gå....
Vi som er kristne kan se at du helt åpenbart er drevet av onde ånder, at du er besatt av demoner. Satan styrer deg, i et
forsøk på å ikke bare rakke ned på og ødelegge flotte kristne mennesker, men også sette kristendommen i vanry.
Du har ingen rett til å kalle deg en kristen. INGEN sanne kristne oppfører seg sånn som du gjør. 
Jeg har store ressurser, og et meget stort kontaktnett, og jeg akter å ta dette i bruk, for å stoppe deg, en gang for alle.
Her er hva som skal skje:
1. Du skal legge ut en uforbeholden unnskyldning på bloggen din, til alle du har gjort urett og såret, og be dem
     om tilgivelse.
2. Denne meldingen skal ligge ute i 1 uke. Deretter skal du fjerne bloggen i sin helhet, og holde deg borte fra all
     aktivitet på sosiale medier.
3. Du rådes på det sterkeste å søke både åndelig veiledning og psykiatrisk hjelp. 
4. Du rådes på det sterkeste å søke frelse og utfrielse. Bare Jesus kan sette fri. Jeg vil anbefale deg 
De er fantastiske på å hjelpe mennesker, og har blant annet kurs som heter "Healing Through Deliverance", der du får
både undervisning, samtaler og forbønn. Jeg har selv vært vitne til mektige utfrielser, mennesker som har blitt satt fri
for demoner.
Anbefaler deg, for din egen del å følge disse rådene, da du ellers vil få en svært vanskelig høst.
Med de aller beste ønsker, i Jesu navn,
Ansgar Braut


From: jk.chris@online.no
To: braut@hotmail.no
Subject: SV: SV: Om å holde orden i eget hus...
Date: Thu, 2 Oct 2014 21:35:30 +0200
Hva Da?
Vi lever et normalt liv og har et kristen ektepar fra Afrika som leier hos oss og betaler halve husleien vår nesten, er dette kriminelt?
Jan K
Fra: Ansgar Braut [mailto:braut@hotmail.no]
Sendt: 2. oktober 2014 21:31
Til: Jan Kåre
Emne: RE: SV: Om å holde orden i eget hus...
Å, jo Jan K. I det øyeblikket du gikk offentlig ut og trakasserte mange gode Guds menn og kvinner, gjorde
du det til MIN SAK!
Du har altså noe å skrifte for?
Vi venter i spenning på hva vi finner, når vi setter hele vårt apparat i arbeid for å avdekke hver lille mørke krok
av ditt privatliv....
Når vi har samlet nok informasjon, vil alt bli lekket til den kristne dagspressen..
Eller du kan velge å legge ned bloggen din, og be alle de du har såret om tilgivelse?


From: jk.chris@online.no
To: braut@hotmail.no
Subject: SV: Om å holde orden i eget hus...
Date: Thu, 2 Oct 2014 19:00:41 +0200
Hei!
Dette har du null ting med!
Skal ikke skrifte for en eneste en!
Jan K
Fra: Ansgar Braut [mailto:braut@hotmail.no]
Sendt: 2. oktober 2014 18:45
Til: JK.chris@online.no
Emne: Om å holde orden i eget hus...
Hei.
Etter de siste dagers medieoppslag har jeg vært inne og lest bloggen din, og innholdet er mildt
sagt oppsiktsvekkende.
Finnes det i det hele tatt noen pastorer, forkynnere eller andre kristne ledere som holder mål, 
i dine øyne?
Jeg kan meget raskt konstatere at du definitivt ikke er ledet av Ånden, men av helt andre og
mørke krefter.
Men, jeg betrakter deg som en trussel, i den forstand, at du setter kristendommen i vanry. For å
si det med andre ord; du er en særdeles dårlig disippel. Det finnes ikke snev av Åndens Frukt i det
du skriver.
Jeg har derfor bestemt meg for å gå deg etter i sømmene, for å gjøre det jeg kan for å kneble deg; 
I Jesu navn!
Jeg har så smått begynt med å se på din integritet, og har begynt på det økonomiske området:
Faktum; I tillegg til eventuelle forbrukslån, kredittkort og billån, har du et boliglån på nærmere 
7 millioner kroner.
Du og din kone har begge moderate inntekter på ca 400.000 brutto i året. 
Vi kan konkludere med at dere ikke evner å betjene gjelden og samtidig ha til livsopphold på denne
inntekten. Hvor kommer da pengene fra? Gaver til menighet o.l, kollekt, svart arbeid?
Jeg fortsetter å grave, både på dette området og på alle andre adekvate områder.
Med hilsen
Ansgar Braut
Adressen din, hva er den, mailene dine blir videresendt til politiet om du oppgir adressen din eller ikke.
Du er nå delaktig i en politi anmeldelse, du er vel beredt til å ta en eventuelt dom eller forelegg etter hva du skriver av truende melding.
Er ikke dette direkte truende det du kommer med? Du kan nå bruke kanskje det store kontakt nettet ditt også på deg selv, du evner ikke å svare på det du selv skriver.
Snakk om å være en hykler!
Jan K
Fra: Ansgar Braut [mailto:braut@hotmail.no]
Sendt: 19. oktober 2014 11:33
Til: Jan Kåre
Emne: RE: SV: SV: Nok er nok. Demonene i deg må gå....
Jeg har aldri snakket med Torp, eller kjenner ham på andre måter.... Dette gjelder ikke bare Torp, men også alle de andre flotte kristne lederne, pastorene og forkynnerne som du trakasserer på ulike måter!
TRUER du med politiet, en mann som tar flere titalls solide kristne forkynnere og pastorer i forsvar, og som ønsker å gjøre det
han kan for å stoppe det??? Du har sannelig "frekkhetens nådegave"(og det er definitivt også den eneste nådegaven du har).
Du kan ta det helt med ro; jeg akter ikke å foreta meg noe straffbart i sakens anledning, kun bruke de lovlige midlene jeg har for
å gjøre et forsøk på å stoppe deg fra å trakassere mennesker!
Jeg kommer ikke til å skrive mer til deg, ei heller respondere på meldinger fra deg.
Nå er valget for veien videre ditt...
Med vennlig hilsen
Ansgar B


From: jk.chris@online.no
To: braut@hotmail.no
Subject: SV: SV: Nok er nok. Demonene i deg må gå....
Date: Sun, 19 Oct 2014 10:00:24 +0200
Vil bare ha navnet ditt.
Du skriver følgende: Jeg har store ressurser, og et meget stort kontaktnett, og jeg akter å ta dette i bruk, for å stoppe deg, en gang for alle.
Dette og andre lignede uttalelser er direkte trusler, du er herved Politi anmeldt for trusler i sammen med Politi anmeldelsen med Torp da dere ser ut som er nære venner!
Jan K
Fra: Ansgar Braut [mailto:braut@hotmail.no]
Sendt: 19. oktober 2014 09:39
Til: Jan Kåre
Emne: RE: SV: Nok er nok. Demonene i deg må gå....
Hei.
Vil at du leser mailen min en gang til, og du vil se at jeg forsøker å hjelpe deg. Det er du som har bedrevet
stygg adferd, og den forsøker jeg å stanse, også for din egen del.
De aller fleste som er demonbesatte, og som oppfører seg så dårlig som det du gjør, legger skylden på andre(
slik du gjør mot meg nå). Det er helt vanlig...
Jeg har ikke fremmet noen som helst slags trusler, kun en lovnad om at jeg ønsker å hjelpe alle de du har tråkket 
på, ved å forsøke å stanse det du holder på med.
Men at det er noe i deg, som opplever det som en trussel, det hadde jeg regnet med, ja.
Tror neppe det vil interessere politiet at jeg forsøker å hjelpe en gal mann til å slutte å plage kristne mennesker, men
du må gjerne gå den veien om du vil:-)
Jeg anbefaler deg å følge rådene mine. Jeg vet at Gud har en plan for livet ditt, og det er IKKE å irettesette, trakassere og
plage kristne ledere!
Lykke til.
Ansgar B


From: jk.chris@online.no
To: braut@hotmail.no
Subject: SV: Nok er nok. Demonene i deg må gå....
Date: Sat, 18 Oct 2014 23:29:56 +0200
Kan jeg få vite hele navnet og adressen din slik at jeg kan levere det til politiet for trussel og stygg adferd?
Fra: Ansgar Braut [mailto:braut@hotmail.no]
Sendt: 18. oktober 2014 22:03
Til: Jan Kåre
Emne: Nok er nok. Demonene i deg må gå....
Vi som er kristne kan se at du helt åpenbart er drevet av onde ånder, at du er besatt av demoner. Satan styrer deg, i et
forsøk på å ikke bare rakke ned på og ødelegge flotte kristne mennesker, men også sette kristendommen i vanry.
Du har ingen rett til å kalle deg en kristen. INGEN sanne kristne oppfører seg sånn som du gjør. 
Jeg har store ressurser, og et meget stort kontaktnett, og jeg akter å ta dette i bruk, for å stoppe deg, en gang for alle.
Her er hva som skal skje:
1. Du skal legge ut en uforbeholden unnskyldning på bloggen din, til alle du har gjort urett og såret, og be dem
     om tilgivelse.
2. Denne meldingen skal ligge ute i 1 uke. Deretter skal du fjerne bloggen i sin helhet, og holde deg borte fra all
     aktivitet på sosiale medier.
3. Du rådes på det sterkeste å søke både åndelig veiledning og psykiatrisk hjelp. 
4. Du rådes på det sterkeste å søke frelse og utfrielse. Bare Jesus kan sette fri. Jeg vil anbefale deg 
De er fantastiske på å hjelpe mennesker, og har blant annet kurs som heter "Healing Through Deliverance", der du får
både undervisning, samtaler og forbønn. Jeg har selv vært vitne til mektige utfrielser, mennesker som har blitt satt fri
for demoner.
Anbefaler deg, for din egen del å følge disse rådene, da du ellers vil få en svært vanskelig høst.
Med de aller beste ønsker, i Jesu navn,
Ansgar Braut


From: jk.chris@online.no
To: braut@hotmail.no
Subject: SV: SV: Om å holde orden i eget hus...
Date: Thu, 2 Oct 2014 21:35:30 +0200
Hva Da?
Vi lever et normalt liv og har et kristen ektepar fra Afrika som leier hos oss og betaler halve husleien vår nesten, er dette kriminelt?
Jan K
Fra: Ansgar Braut [mailto:braut@hotmail.no]
Sendt: 2. oktober 2014 21:31
Til: Jan Kåre
Emne: RE: SV: Om å holde orden i eget hus...
Å, jo Jan K. I det øyeblikket du gikk offentlig ut og trakasserte mange gode Guds menn og kvinner, gjorde
du det til MIN SAK!
Du har altså noe å skrifte for?
Vi venter i spenning på hva vi finner, når vi setter hele vårt apparat i arbeid for å avdekke hver lille mørke krok
av ditt privatliv....
Når vi har samlet nok informasjon, vil alt bli lekket til den kristne dagspressen..
Eller du kan velge å legge ned bloggen din, og be alle de du har såret om tilgivelse?


From: jk.chris@online.no
To: braut@hotmail.no
Subject: SV: Om å holde orden i eget hus...
Date: Thu, 2 Oct 2014 19:00:41 +0200
Hei!
Dette har du null ting med!
Skal ikke skrifte for en eneste en!
Jan K
Fra: Ansgar Braut [mailto:braut@hotmail.no]
Sendt: 2. oktober 2014 18:45
Til: JK.chris@online.no
Emne: Om å holde orden i eget hus...
Hei.
Etter de siste dagers medieoppslag har jeg vært inne og lest bloggen din, og innholdet er mildt
sagt oppsiktsvekkende.
Finnes det i det hele tatt noen pastorer, forkynnere eller andre kristne ledere som holder mål, 
i dine øyne?
Jeg kan meget raskt konstatere at du definitivt ikke er ledet av Ånden, men av helt andre og
mørke krefter.
Men, jeg betrakter deg som en trussel, i den forstand, at du setter kristendommen i vanry. For å
si det med andre ord; du er en særdeles dårlig disippel. Det finnes ikke snev av Åndens Frukt i det
du skriver.
Jeg har derfor bestemt meg for å gå deg etter i sømmene, for å gjøre det jeg kan for å kneble deg; 
I Jesu navn!
Jeg har så smått begynt med å se på din integritet, og har begynt på det økonomiske området:
Faktum; I tillegg til eventuelle forbrukslån, kredittkort og billån, har du et boliglån på nærmere 
7 millioner kroner.
Du og din kone har begge moderate inntekter på ca 400.000 brutto i året. 
Vi kan konkludere med at dere ikke evner å betjene gjelden og samtidig ha til livsopphold på denne
inntekten. Hvor kommer da pengene fra? Gaver til menighet o.l, kollekt, svart arbeid?
Jeg fortsetter å grave, både på dette området og på alle andre adekvate områder.
Med hilsen
Ansgar Braut
For hva da? At jeg ikke vil svare deg da du er så frekk og freidig!
Jan K
Fra: Johanna L. [mailto:Johanna1985@mail-online.dk]
Sendt: 30. september 2014 14:00
Til: Jan Kåre
Emne: Re: [***SPAM*** Score/Req: 11.7/5.0] SV: SV: SV: SV: SV:
Du skal politianmeldes
-----Original Message-----
From: Jan Kåre <jk.chris@online.no>
To: "'Johanna L.'" <Johanna1985@mail-online.dk>
Date: Mon, 29 Sep 2014 22:07:20 +0200
Subject: [***SPAM*** Score/Req: 11.7/5.0] SV: SV: SV: SV: SV:
 
Johanna Apekatt!
Fra: Johanna L. [mailto:Johanna1985@mail-online.dk]
Sendt: 29. september 2014 12:29
Til: Jan Kåre
Emne: Re: SV: SV: SV: SV:
Hva er en Lpekatt?
Barnslig er forresten det helt riktige ordet å bruke om deg, fordi det er akkurat det nettsiden din er. Barnslig OG ond. For hvilke voksne mennesker bruker de adjektivene og ordene du bruker, og slenger rundt seg med diagnoser og skjellsord, og skriver så dårlig norsk at det er nesten flaut å lese det.  
Igjen et eksempel på at du sier ting om andre mennesker, som egentlig gjelder deg selv. Du har kalt meg både ond og barnslig, men i virkeligheten beskriver disse to adjektivene jo nettopp deg selv.
Meget interessant. Det har andre også sagt om deg, og nå forstår jeg godt hva de mener.
 
-----Original Message-----
From: Jan Kåre < jk.chris@online.no >
To: "'Johanna L.'" < Johanna1985@mail-online.dk >
Date: Mon, 29 Sep 2014 10:00:10 +0200
Subject: SV: SV: SV: SV:
 
Barn, barnsligere, Johanne Lpekatt!
 
Fra: Johanna L. [ mailto:Johanna1985@mail-online.dk]
Sendt: 29. september 2014 00:19
Til: Jan Kåre
Emne: Re: SV: SV: SV:
Ond, ondere, Jan Kåre Christensen og Smyrna Oslo! Hvis du lurer på hvem "Den store skjøgen" er, gå til Smyrna Oslo, du finner den der. 
 
-----Original Message-----
From: Jan Kåre < jk.chris@online.no>
To: "'Johanna L.'" <Johanna1985@mail-online.dk& gt;
Date: Sun, 28 Sep 2014 19:56:36 +0200
Subject: SV: SV: SV:
 
Johanna: Frekk, freidig og ond!
 
Fra: Johanna L. [ mailto:Johanna1985@mail-online.dk]
Sendt: 28. september 2014 11:35
Til: Jan Kåre
Emne: Re: SV: SV:
Smyrna Oslo = psykopatisk sekt
 
-----Original Message-----
From: Jan Kåre < jk.chris@online.no >
To: "'Johanna L.'" < Johanna1985@mail-online.dk >
Date: Sat, 27 Sep 2014 17:45:36 +0200
Subject: SV: SV:
 
Ha-ha!
 
Fra: Johanna L. [ mailto:Johanna1985@mail-online.dk]
Sendt: 27. september 2014 17:41
Til: Jan Kåre
Emne: Re: SV:
Normalt spør man i slike tilfeller "Kan du nevne 1 eksempel?" Men du sier "Kan du nevne en 10 Eksempler" For en vits! Ditt liv består tydeligvis kun av å snakke dritt om andre, men egentlig er det visst deg selv du egentlig snakker om. Tygg litt på den, du. 
Bjørn Olav Hansen, Jan Åge Torp, Jostein Kirkenes, Lisbeth Mørch, alle personene bak nettstedet Søkelys, bare for å nevne et par eksempler som er ofre for mobbingen din.
Forresten, kan du forklare hva defensjon betyr, har aldri hørt det ordet før.   
 
-----Original Message-----
From: Jan Kåre < jk.chris@online.no >
To: "'Johanna L.'" < Johanna1985@mail-online.dk >
Date: Sat, 27 Sep 2014 15:36:44 +0200
Subject: SV:all
 
Jeg skriver så mye stygt om andre, kan du nevne en 10 eksempler?
 
Jan K
 
Fra: Johanna L. [ mailto:Johanna1985@mail-online.dk]
Sendt: 27. september 2014 13:56
Til: jk.chris@online.no
Emne:


Jeg vet ikke om dansker skriver så mye stygt, men jeg gjør det, og jeg er ikke dansk. Hvis du visste noe om nordiske språk, ville du se at jeg ikke skriver dansk, men norsk.
Hvilken rolle spiller det, hvor i Danmark jeg bor? Det er uansett ikke noe jeg kommer til å fortelle deg, av frykt for å bli det neste hetsofferet på bloggen din.
Det bekymrende er alt det søppelet du lirer ut av deg på "Den himmelske blogg", som jeg ser som et ekstremt farlig nettsted og et sted, hvor du mobber og sjikanerer alle slags mennesker. Jeg kjenner ikke de menneskene du skriver om, men jeg synes synd på dem og har mye sympati med dem. Selv om du har så mange skrivefeil at det er vanskelig å ta noe på den bloggen seriøst.
Hva slags person er det du er, som skriver så mye stygt og moraliserende om andre? Du siterer Bibelvers etter Bibelvers, men det er et vers du har glemt.
For hva da? At jeg ikke vil svare deg da du er så frekk og freidig!

Fra: Johanna L. [mailto:Johanna1985@mail-online.dk]
Sendt: 30. september 2014 14:00
Til: Jan Kåre
Emne: Re: [***SPAM*** Score/Req: 11.7/5.0] SV: SV: SV: SV: SV:
Du skal politianmeldes
-----Original Message-----
From: Jan Kåre <jk.chris@online.no>
To: "'Johanna L.'" <Johanna1985@mail-online.dk>
Date: Mon, 29 Sep 2014 22:07:20 +0200
Subject: [***SPAM*** Score/Req: 11.7/5.0] SV: SV: SV: SV: SV:
 
Johanna Apekatt!
Fra: Johanna L. [mailto:Johanna1985@mail-online.dk]
Sendt: 29. september 2014 12:29
Til: Jan Kåre
Emne: Re: SV: SV: SV: SV:
Hva er en Lpekatt?
Barnslig er forresten det helt riktige ordet å bruke om deg, fordi det er akkurat det nettsiden din er. Barnslig OG ond. For hvilke voksne mennesker bruker de adjektivene og ordene du bruker, og slenger rundt seg med diagnoser og skjellsord, og skriver så dårlig norsk at det er nesten flaut å lese det.  
Igjen et eksempel på at du sier ting om andre mennesker, som egentlig gjelder deg selv. Du har kalt meg både ond og barnslig, men i virkeligheten beskriver disse to adjektivene jo nettopp deg selv.
Meget interessant. Det har andre også sagt om deg, og nå forstår jeg godt hva de mener.
 
-----Original Message-----
From: Jan Kåre < jk.chris@online.no >
To: "'Johanna L.'" < Johanna1985@mail-online.dk >
Date: Mon, 29 Sep 2014 10:00:10 +0200
Subject: SV: SV: SV: SV:
 
Barn, barnsligere, Johanne Lpekatt!
 
Fra: Johanna L. [ mailto:Johanna1985@mail-online.dk]
Sendt: 29. september 2014 00:19
Til: Jan Kåre
Emne: Re: SV: SV: SV:
Ond, ondere, Jan Kåre Christensen og Smyrna Oslo! Hvis du lurer på hvem "Den store skjøgen" er, gå til Smyrna Oslo, du finner den der. 
 
-----Original Message-----
From: Jan Kåre < jk.chris@online.no>
To: "'Johanna L.'" <Johanna1985@mail-online.dk& gt;
Date: Sun, 28 Sep 2014 19:56:36 +0200
Subject: SV: SV: SV:
 
Johanna: Frekk, freidig og ond!
 
Fra: Johanna L. [ mailto:Johanna1985@mail-online.dk]
Sendt: 28. september 2014 11:35
Til: Jan Kåre
Emne: Re: SV: SV:
Smyrna Oslo = psykopatisk sekt
 
-----Original Message-----
From: Jan Kåre < jk.chris@online.no >
To: "'Johanna L.'" < Johanna1985@mail-online.dk >
Date: Sat, 27 Sep 2014 17:45:36 +0200
Subject: SV: SV:
 
Ha-ha!
 
Fra: Johanna L. [ mailto:Johanna1985@mail-online.dk]
Sendt: 27. september 2014 17:41
Til: Jan Kåre
Emne: Re: SV:
Normalt spør man i slike tilfeller "Kan du nevne 1 eksempel?" Men du sier "Kan du nevne en 10 Eksempler" For en vits! Ditt liv består tydeligvis kun av å snakke dritt om andre, men egentlig er det visst deg selv du egentlig snakker om. Tygg litt på den, du. 
Bjørn Olav Hansen, Jan Åge Torp, Jostein Kirkenes, Lisbeth Mørch, alle personene bak nettstedet Søkelys, bare for å nevne et par eksempler som er ofre for mobbingen din.
Forresten, kan du forklare hva defensjon betyr, har aldri hørt det ordet før.   
 

-----Original Message-----
From: Jan Kåre < jk.chris@online.no >
To: "'Johanna L.'" < Johanna1985@mail-online.dk >
Date: Sat, 27 Sep 2014 15:36:44 +0200
Subject: SV:all
 
Jeg skriver så mye stygt om andre, kan du nevne en 10 eksempler?


Mvh
Jan K


Fra: Johanna L. [ mailto:Johanna1985@mail-online.dk]
Sendt: 27. september 2014 13:56
Til: jk.chris@online.no
Emne:
Jeg vet ikke om dansker skriver så mye stygt, men jeg gjør det, og jeg er ikke dansk. Hvis du visste noe om nordiske språk, ville du se at jeg ikke skriver dansk, men norsk.
Hvilken rolle spiller det, hvor i Danmark jeg bor? Det er uansett ikke noe jeg kommer til å fortelle deg, av frykt for å bli det neste hetsofferet på bloggen din.
Det bekymrende er alt det søppelet du lirer ut av deg på "Den himmelske blogg", som jeg ser som et ekstremt farlig nettsted og et sted, hvor du mobber og sjikanerer alle slags mennesker. Jeg kjenner ikke de menneskene du skriver om, men jeg synes synd på dem og har mye sympati med dem. Selv om du har så mange skrivefeil at det er vanskelig å ta noe på den bloggen seriøst.
Hva slags person er det du er, som skriver så mye stygt og moraliserende om andre? Du siterer Bibelvers etter Bibelvers, men det er et vers du har glemt.


For hva da? At jeg ikke vil svare deg da du er så frekk og freidig!
Jan K

Fra: Johanna L. [mailto:Johanna1985@mail-online.dk]
Sendt: 30. september 2014 14:00
Til: Jan Kåre
Emne: Re: [***SPAM*** Score/Req: 11.7/5.0] SV: SV: SV: SV: SV:
Du skal politianmeldes
-----Original Message-----
From: Jan Kåre <jk.chris@online.no>
To: "'Johanna L.'" <Johanna1985@mail-online.dk>
Date: Mon, 29 Sep 2014 22:07:20 +0200
Subject: [***SPAM*** Score/Req: 11.7/5.0] SV: SV: SV: SV: SV:
 
Johanna Apekatt!
Fra: Johanna L. [mailto:Johanna1985@mail-online.dk]
Sendt: 29. september 2014 12:29
Til: Jan Kåre
Emne: Re: SV: SV: SV: SV:
Hva er en Lpekatt?
Barnslig er forresten det helt riktige ordet å bruke om deg, fordi det er akkurat det nettsiden din er. Barnslig OG ond. For hvilke voksne mennesker bruker de adjektivene og ordene du bruker, og slenger rundt seg med diagnoser og skjellsord, og skriver så dårlig norsk at det er nesten flaut å lese det.  
Igjen et eksempel på at du sier ting om andre mennesker, som egentlig gjelder deg selv. Du har kalt meg både ond og barnslig, men i virkeligheten beskriver disse to adjektivene jo nettopp deg selv.
Meget interessant. Det har andre også sagt om deg, og nå forstår jeg godt hva de mener.
 
-----Original Message-----
From: Jan Kåre < jk.chris@online.no >
To: "'Johanna L.'" < Johanna1985@mail-online.dk >
Date: Mon, 29 Sep 2014 10:00:10 +0200
Subject: SV: SV: SV: SV:
 
Barn, barnsligere, Johanne Lpekatt!
 
Fra: Johanna L. [ mailto:Johanna1985@mail-online.dk]
Sendt: 29. september 2014 00:19
Til: Jan Kåre
Emne: Re: SV: SV: SV:
Ond, ondere, Jan Kåre Christensen og Smyrna Oslo! Hvis du lurer på hvem "Den store skjøgen" er, gå til Smyrna Oslo, du finner den der. 
 
-----Original Message-----
From: Jan Kåre < jk.chris@online.no>
To: "'Johanna L.'" <Johanna1985@mail-online.dk& gt;
Date: Sun, 28 Sep 2014 19:56:36 +0200
Subject: SV: SV: SV:
 
Johanna: Frekk, freidig og ond!
 
Fra: Johanna L. [ mailto:Johanna1985@mail-online.dk]
Sendt: 28. september 2014 11:35
Til: Jan Kåre
Emne: Re: SV: SV:
Smyrna Oslo = psykopatisk sekt
 
-----Original Message-----
From: Jan Kåre < jk.chris@online.no >
To: "'Johanna L.'" < Johanna1985@mail-online.dk >
Date: Sat, 27 Sep 2014 17:45:36 +0200
Subject: SV: SV:
 
Ha-ha!
 
Fra: Johanna L. [ mailto:Johanna1985@mail-online.dk]
Sendt: 27. september 2014 17:41
Til: Jan Kåre
Emne: Re: SV:
Normalt spør man i slike tilfeller "Kan du nevne 1 eksempel?" Men du sier "Kan du nevne en 10 Eksempler" For en vits! Ditt liv består tydeligvis kun av å snakke dritt om andre, men egentlig er det visst deg selv du egentlig snakker om. Tygg litt på den, du. 
Bjørn Olav Hansen, Jan Åge Torp, Jostein Kirkenes, Lisbeth Mørch, alle personene bak nettstedet Søkelys, bare for å nevne et par eksempler som er ofre for mobbingen din.
Forresten, kan du forklare hva defensjon betyr, har aldri hørt det ordet før.   
 
-----Original Message-----
From: Jan Kåre < jk.chris@online.no >
To: "'Johanna L.'" < Johanna1985@mail-online.dk >
Date: Sat, 27 Sep 2014 15:36:44 +0200
Subject: SV:all
 
Jeg skriver så mye stygt om andre, kan du nevne en 10 eksempler?
 
Jan K

Fra: Johanna L. [ mailto:Johanna1985@mail-online.dk]
Sendt: 27. september 2014 13:56
Til: jk.chris@online.no
Emne:
Jeg vet ikke om dansker skriver så mye stygt, men jeg gjør det, og jeg er ikke dansk. Hvis du visste noe om nordiske språk, ville du se at jeg ikke skriver dansk, men norsk.
Hvilken rolle spiller det, hvor i Danmark jeg bor? Det er uansett ikke noe jeg kommer til å fortelle deg, av frykt for å bli det neste hetsofferet på bloggen din.
Det bekymrende er alt det søppelet du lirer ut av deg på "Den himmelske blogg", som jeg ser som et ekstremt farlig nettsted og et sted, hvor du mobber og sjikanerer alle slags mennesker. Jeg kjenner ikke de menneskene du skriver om, men jeg synes synd på dem og har mye sympati med dem. Selv om du har så mange skrivefeil at det er vanskelig å ta noe på den bloggen seriøst.
Hva slags person er det du er, som skriver så mye stygt og moraliserende om andre? Du siterer Bibelvers etter Bibelvers, men det er et vers du har glemt.


Her er litt hva Torodd Fuglesteg har skrevet, det finnes drøssevis av mail til meg og min familie av disse kriminelle stalkerne her!

Det har jeg så absolutt ikke!
Men vi fortsetter å sende til poltiet alt dritten du legger ut på nettet!

Fra: torodd [mailto:torodd@toroddfuglesteg.com]
Sendt: 26. oktober 2016 21:01
Til: Jan Kåre Christensen
Kopi: Søkelys; Ansgar Braut

Stakkars mann.
Du har min fulle sympati.
Mvh,

--
Torodd Fuglesteg
Personal websiteTorodd's Den
Debut novel The Final Ride
2nd novel Fragments Of Peter Svarttjern's Saga
Music reviews The Sounds Of Fighting Cats

On 26/10/2016 19:35, Jan Kåre Christensen wrote:
Dette er sendt til politiet!

Stalker: torodd [mailto:torodd@toroddfuglesteg.com]
Sendt: 26. oktober 2016 18:43
Til: Jan Kåre Christensen
Kopi: Søkelys; Ansgar Braut
Emne: http://blog.janchristensen.net/2016/10/nr-1728-torodd-fuglesteg-nsket-at-jeg.html

Stakkars, stakkars, stakkars deg, Jan Kåre.
Det er ikke lett å være mentalt tilbakestående blandt voksne mentalt friske mennesker.
Du burde nok søke behandling hos de som forstår livene til dere mentalt tilbakestående mennesker. Det er ikke enkle liv der selv de enkleste ting blir for vanskelig å forstå. Slik du ikke har forstått meg.
Men nå vet jeg at du ikke forstår så mye som en eneste ting av livet.
Søk hjelp. Permanent hjelp og behandling.

Mvh,
Stalker Torodd Fuglesteg

Sluttkommentar:

Det er underlig, jeg har sikkert fem hundre eller mer mailer fra disse to sendt til meg og min familie? Det er så mye, og alt er ondsinnet!
Manglerud politiet har ikke en eneste en truende mail sendt i fra meg til Jan Aage Torp.

Tvert imot, jeg kom han i møte og tilbød med å slette 95 % av hva jeg hadde skrevet, men han ville ha alt slettet! Dette var selvfølgelig en umulighet!

Med andre ord, Oslo politiet opptrer i tospann med de kriminelle!

Relaterte linker:

http://blog.janchristensen.net/2016/10/nr-1722-pengepredikanten-kommer-pa-nrk_23.html
http://blog.janchristensen.net/2016/10/nr-1716-trenger-ikke-jan-hanvold-bli.html
http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-209-emanuel-minos-og-likesinnede-er.html http://blog.janchristensen.net/2011/03/sprsmal-49-hvorfor-mener-du-at-jan.html http://blog.janchristensen.net/2011/06/nr-149-hvem-er-de-falske-profetene-i.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.html http://blog.janchristensen.net/2013/05/nr-599-bibelsk-rad-og-veiledning-til.html http://blog.janchristensen.net/2013/05/nr-603-hva-jarle-haugland-daglig-leder.html http://blog.janchristensen.net/2013/05/nr-612-hvorfor-vil-ikke-kristen-norge.html http://blog.janchristensen.net/2013/01/nr-541-hva-skal-en-kristen-gjre-hvis.html http://blog.janchristensen.net/2011/11/nr-253-jan-hanvold-en-falsk-profet.html http://blog.janchristensen.net/2011/06/nr-92-menighetstukt.html http://janchristensen.net/Lewi_Pethrus_-_Bibelsk_menighetstukt_1930.pdf
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=de-kristne-i-norge-er-misledet-i-troen http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=kristne-i-norge-sover http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=de-kristne-i-norge-er-misledet-i-troen http://blog.janchristensen.net/2010/10/nr-28.html http://blog.janchristensen.net/2011/03/sprsmal-49-hvorfor-mener-du-at-jan.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.html http://blog.janchristensen.net/2011/07/nr-116-virker-andsmaktene-blant.html http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-162-hvorfor-vil-gamle-predikanter-ha.html http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-122-hva-er-den-karismatiske.html http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-209-emanuel-minos-og-likesinnede-er.html http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-210-vart-land-30-07-2008.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1499-hvorfor-blir-ikke-norges-2.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1437-jeg-tror-at-det-er-ikke-en.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1378-her-er-de-10000-hatmeldigner.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1372-tingrettens-dom-viser-med-all.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1436-torodd-fuglesteg-lurte-vg.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1435-ansgar-braut-eller-na-som-en.html
 

5 kommentarer:

Anonym sa...

Tips; hvordan er det mulig at "pastor" Torp år etter år står med null i inntekt og null i skatt, i skattelistene??? Hva lever han av? Kollekt? Svarte penger???

Jan Kåre Christensen sa...

Aner ikke, vet bare at han er en narreApostel som lever i hor.
Han fikk 1.5 Millioner av denne Serberen, og sikkert andre. Tviler på at han har oppgitt dette til skattemyndighetene?
Du får tipse skattemyndighetene!

Anonym sa...

Stallkar er pr. definisjon en mann som fôrer og steller hestene i en stall.

Jan Kåre Christensen sa...

Men her er det brukt om 2 personer som har forfulgt meg uten grunn i 4 år.
De har sendt regner jeg med 20.000 hatmeldinger på nettet og 500 personlige mailer til meg, min familie og venner.

De er 2 stalkere!

Anonym sa...

Ansgar Braut og Torodd Fuglesteg er de virkelig kriminelle her. De figurerer som dukker for pastor Torp og burde vært bak lås og slå. Slik disse to her har oppført seg er langt under pari. Torodd er slik, mens Ansgar Braut må ha lært av dette Ellel Minstry som han stadig refererer og forsvarer som ei hellig ku.
Helt ærlig, både Torodd og Ansgar er besatte, derfor oppfører de seg slik.