Sider

torsdag 12. januar 2017

Nr. 1815: Rettsaken starter i Borgating lagmansrett 5. april, be kjære venner om enten frifinnelse eller at saken blir send tilbake til Oslopolitiet for feil lovanvendelse for å få meg domfelt!

Nr. 1815:
Rettsaken starter i Borgating lagmansrett 5. april, be kjære venner om enten frifinnelse eller at saken blir send tilbake til Oslopolitiet for feil lovanvendelse for å få meg domfelt!

Hebr. 12. 22 Men I er kommet til Sions berg og den levende Guds stad, det himmelske Jerusalem, og til englenes mange tusener.

Det finnes og er myriader av engler, be om at Gud sender minst en avdeling til Borgating Lagmansrett tidlig på morgenen for å spre det Himmelske nærværet.
 
Der jeg enten blir frikjent eller at saken blir sendt tilbake til Oslo tingrett, for det som poltiet her i Oslo driver med er trakassering og kristendomsforfølgelse. Da hva jeg har skrevet og talt er et minimum hva Jan Aage Torp og hans disipler har skrevet og talt. 

Med andre ord, Oslo politiet har fabrikkert en sak imot meg med god hjelp i fra Oslo tingrett. Men Gud er god, og hans kjærlighet og sannhet vil alltid seire til slutt kjære venner! 

Be, og fremfor alt takk Gud at også han vil sende både engler og sin Ånd til å være tilstede!Selv om denne saken er å sammenlignes med et regelrett justismord – så langt!

Her er skrivet i fra Borgating lagmansrett.

BORGARTING LAGMANNSRETT
Postadresse Sentralbord Saksbehandler Bankgiro Organisasjonsnummer
Postboks 8017 Dep, 0030 Oslo 21 55 80 00 Serkan Gølbahce
Kontoradresse Telefaks Telefon Ekspedisjonstid Internett/E-post
Keysers gate 13, 0165 Oslo 21558558 0800-1545 (1500) http://domstol.no/borgarting


Dok 33
Oslo statsadvokatembeter
Advokat Brynjar Nielsen Meling
Deres referanse:
Vår referanse:
Dato:
13105403
16-086576AST-BORG/02
21.07.2016
Underretning om beramming av straffesak
Oslo Statsadvokatembeter mot Jan Kåre Christensen
Ankeforhandling er berammet til
onsdag 5. april 2017 kl. 0900 i Borgarting lagmannsrett, Sal K23, Oslo
Saken antas å vare ½ dag.
Vennligst kontroller rettssalnummeret ved frammøte.
Vi ber forsvareren varsle tiltalte om berammingen.
Formell innstevning, eventuelt innkalling, vil bli foretatt senere gjennom påtalemyndigheten.
Likelydende brev er sendt påtalemyndigheten og forsvarer.

Borgarting lagmannsrett
Liv Gunn Johannessen seksjonssjef

Har også fått Brynjar Meling oppnevnt som forsvarer på statens bekostning, eneste positive i saken ved siden at vi har fått anken igjennom.

BORGARTING LAGMANNSRETT
Postadresse Sentralbord Saksbehandler Bankgiro Organisasjonsnummer
Postboks 8017 Dep, 0030 Oslo 21 55 80 00 Serkan Gølbahce
Kontoradresse Telefaks Telefon Ekspedisjonstid Internett/E-post
Keysers gate 13, 0165 Oslo 21558558 0800-1545 (1500) http://domstol.no/borgarting


Dok 33
Oslo statsadvokatembeter
Advokat Brynjar Nielsen Meling
Deres referanse:
Vår referanse:
Dato:
13105403
16-086576AST-BORG/02
21.07.2016

Underretning om beramming av straffesak (dette er ikke noe straffesak, et forsøk på justismord fra Hatkrim-etterforskningsgruppen på Manglerud politistasjon).

Oslo Statsadvokatembeter mot Jan Kåre Christensen
Ankeforhandling er berammet til
onsdag 5. april 2017 kl. 0900 i Borgarting lagmannsrett, Sal K23, Oslo

Saken antas å vare ½ dag.
Vennligst kontroller rettssalnummeret ved frammøte.
Vi ber forsvareren varsle tiltalte om berammingen.
Formell innstevning, eventuelt innkalling, vil bli foretatt senere gjennom påtalemyndigheten.

Likelydende brev er sendt påtalemyndigheten og forsvarer.

Borgarting lagmannsrett
Liv Gunn Johannessen seksjonssjef

Her mail i fra Borgating lagmansrett:

BORGARTING LAGMANNSRETT
Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse

BESLUTNING
Avsagt:
01.07.2016,
Saksnr.:
16-086576AST-BORG/04
Dommere:
Lagdommer
Christian Lund
Lagdommer
Hedda Remen
Lagdommer
Nils Ihlen Ramm
Tiltalt
Jan Kåre Christensen
Advokat Brynjar Nielsen Meling
Påtalemyndighet
Oslo Statsadvokatembeter
Konstituert statsadvokat Monica Krag Pettersen
-2 - 16-086576AST-BORG/04
Jan Kåre Christensen har erklært anke over Oslo tingretts dom av 25. januar 2016. Anken gjelder bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet og lovanvendelsen.

Lagmannsretten bemerker:

Det er i saken ikke påstått eller idømt annen reaksjon enn bot, inndragning eller tap av retten til å føre motorvogn mv., og anken kan derfor bare fremmes med lagmannsrettens samtykke etter straffeprosessloven § 321 første ledd. Lagmannsretten finner at det foreligger særlige grunner som taler for å fremme anken over lovanvendelsen. Lagmannsretten finner ikke at det foreligger særlige grunner til å fremme anken over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet. Ved behandlingen av ankesaken skal det saksforhold som tingretten fant bevist legges til grunn.
For behandlingen av det sivile rettskrav vises det til straffeprosessloven § 434 tredje og sjette ledd.
*Beslutningen om å henvise saken til ankeforhandling skal forkynnes for fornærmede, som gis en frist for selv å begjære behandling av oppreisningskravet. For at kravet skal kunne tas til behandling sammen med straffesaken, kreves rettens samtykke jf. straffeprosessloven § 434 første ledd bokstav c). Lagmannsretten finner ikke grunn til å gi samtykke til å behandle erstatningskravet sammen med straffesaken. Kravet vil da ikke bli behandlet av lagmannsretten med mindre fornærmede innen en måned etter at beslutningen er forkynt meddeler lagmannsretten at han krever fortsatt behandling av kravet. Behandlingen skal skje etter tvistelovens regler. Det må derfor tas ut en anke som tilfredsstiller kravene til anke i tvisteloven § 29-9. I tvistesaker vil det kunne påløpe ansvar for sakskostnader til motparten. Det vil i henhold til rettsgebyrloven § 10 annet ledd som hovedregel bli gitt fritak for rettsgebyr.
Beslutningen er enstemmig.

SLUTNING
Anken henvises til ankeforhandling for så vidt angår lovanvendelsen.
For øvrig nektes anken fremmet.
Christian Lund Hedda Remen Nils Ihlen Ramm
*Rettet i medhold av straffeprosessloven § 44.
Christian Lund 5. juli 2016

BORGARTING LAGMANNSRETT
Postadresse Sentralbord Saksbehandler Bankgiro Organisasjonsnummer
Postboks 8017 Dep, 0030 Oslo 21 55 80 00 Serkan Gølbahce
Kontoradresse Telefaks Telefon Ekspedisjonstid Internett/E-post
Keysers gate 13, 0165 Oslo 21558558 0800-1545 (1500) http://domstol.no/borgarting


Dok 24
Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 C
0672 Oslo
Deres referanse
Vår referanse
Dato
16-086576AST-BORG/02
05.07.2016
Jan Kåre Christensen - Oslo Statsadvokatembeter
Lagmannsretten viser til beslutning 1. juli 2016 der anken ble henvist for så vidt angår lovanvendelsen.
Beslutningen er rettet i dag. Ved en åpenbar uriktighet ble det tatt inn henvisninger til straffeprosessloven § 434, mens lagmannsrettens syn på behandlingen av erstatningsspørsmålet, slik det gikk fram av lagmannsrettens utkast til beslutning, ved en utelatelse ikke kom med. Vedlagt følger rettet beslutning der det korrekte synet på behandlingen av erstatningsspørsmålet går fram. Det følger av beslutningen at et eventuelt oppreisningskrav ikke skal behandles i forbindelse med behandlingen av straffeanken.
Som det går fram av den rettete beslutningen, må fornærmede Torp eventuelt fremme et sivilt krav for lagmannsretten. Henvisningsbeslutningen er allerede sendt til forkynnelse for Torp, med frist til 4. august 2016. Denne fristen gjelder fortsatt.

Likelydende brev er sendt forsvarer og siktede, aktor og fornærmede Jan Aage Torp.

Borgarting lagmannsrett
Anders Bøhn
lagmann

Korrigerende mail da de selvfølgelig ikke vil gi Jan Aage Torp fri rettshjelp som den narreApostel han er:
BORGARTING LAGMANNSRETT
Postadresse Sentralbord Saksbehandler Bankgiro Organisasjonsnummer
Postboks 8017 Dep, 0030 Oslo 21 55 80 00 Serkan Gølbahce
Kontoradresse Telefaks Telefon Ekspedisjonstid Internett/E-post
Keysers gate 13, 0165 Oslo 21558558 0800-1545 (1500) http://domstol.no/borgarting

borgadm@domstol.no
Dok 24
Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 C
0672 Oslo
Deres referanse
Vår referanse
Dato
16-086576AST-BORG/02
05.07.2016
Jan Kåre Christensen - Oslo Statsadvokatembeter

Lagmannsretten viser til beslutning 1. juli 2016 der anken ble henvist for så vidt angår lovanvendelsen.

Beslutningen er rettet i dag. Ved en åpenbar uriktighet ble det tatt inn henvisninger til straffeprosessloven § 434, mens lagmannsrettens syn på behandlingen av erstatningsspørsmålet, slik det gikk fram av lagmannsrettens utkast til beslutning, ved en utelatelse ikke kom med. Vedlagt følger rettet beslutning der det korrekte synet på behandlingen av erstatningsspørsmålet går fram. Det følger av beslutningen at et eventuelt oppreisningskrav ikke skal behandles i forbindelse med behandlingen av straffeanken.
Som det går fram av den rettete beslutningen, må fornærmede Torp eventuelt fremme et sivilt krav for lagmannsretten. Henvisningsbeslutningen er allerede sendt til forkynnelse for Torp, med frist til 4. august 2016. Denne fristen gjelder fortsatt.
Likelydende brev er sendt forsvarer og siktede, aktor og fornærmede Jan Aage Torp.
Borgarting lagmannsrett
Anders Bøhn
Lagmann
(Sitat slutt).

Sluttkommentar:

Vi trenger din forbønn og støtte, dette er ikke noe annet enn kristendomsforfølgelse!

Her fra minebibelkommentarer Efeserbrevet 6. 18 Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be til enhver tid, i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige,

Å ta på seg Guds fulle rustning og kjempe i åndskampen kan være et slit og hardt arbeid. Men Jesus har ikke kalt oss til sofaslitere, men til arbeide i hans vingård, som lemmer på hans legeme, som frivillige medhjelpere og aktive kristne i menighet og kirke. Mye har preg av arbeid. Slik er det også med bønn. Det er ikke meningen at bønnen skal være en fritidssyssel kun når man ikke har annet å gjøre. Det lønner seg å sette av tid til bønn, men bønn er også hvile. Jesus sier til sine trette soldater for evangeliet og fredens sak: ”Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile.” Matt.11,28.

19 også for meg. Be om at de rette ord må bli gitt meg når jeg skal tale, så jeg frimodig kan forkynne evangeliets hemmelighet,

Paulus ville forkynne på en rett måte evangeliets hemmeligheter. Her ligger det mye. For å nevne noen sannheter her så er det Jesu død på Golgata beseiret Satan. Men dette er bare en begynnelse for alle Guds hemmeligheter.

20 som jeg er sendebud for også her i fengslet. Be om at jeg ved evangeliet må få frimodighet til å tale slik jeg skal.

Nå satt han i fengslet, dette var et ledd i Guds plan. Da fik han tid og anledning til å skrive de brevene vi har av hans hånd i dag. Uten hans “avbrekk” hadde vi nok ikke hatt alle de gode brevene. Det at Gud tillater ting skje, selv det negative er som oftest et ledd i hans store og betydningsfulle plan og hensikt.

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2016/10/nr-1722-pengepredikanten-kommer-pa-nrk_23.html
http://blog.janchristensen.net/2016/10/nr-1716-trenger-ikke-jan-hanvold-bli.html
http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-209-emanuel-minos-og-likesinnede-er.html http://blog.janchristensen.net/2011/03/sprsmal-49-hvorfor-mener-du-at-jan.html http://blog.janchristensen.net/2011/06/nr-149-hvem-er-de-falske-profetene-i.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.html http://blog.janchristensen.net/2013/05/nr-599-bibelsk-rad-og-veiledning-til.html http://blog.janchristensen.net/2013/05/nr-603-hva-jarle-haugland-daglig-leder.html http://blog.janchristensen.net/2013/05/nr-612-hvorfor-vil-ikke-kristen-norge.html http://blog.janchristensen.net/2013/01/nr-541-hva-skal-en-kristen-gjre-hvis.html http://blog.janchristensen.net/2011/11/nr-253-jan-hanvold-en-falsk-profet.html http://blog.janchristensen.net/2011/06/nr-92-menighetstukt.html http://janchristensen.net/Lewi_Pethrus_-_Bibelsk_menighetstukt_1930.pdf
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=de-kristne-i-norge-er-misledet-i-troen http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=kristne-i-norge-sover http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=de-kristne-i-norge-er-misledet-i-troen http://blog.janchristensen.net/2010/10/nr-28.html http://blog.janchristensen.net/2011/03/sprsmal-49-hvorfor-mener-du-at-jan.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.html http://blog.janchristensen.net/2011/07/nr-116-virker-andsmaktene-blant.html http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-162-hvorfor-vil-gamle-predikanter-ha.html http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-122-hva-er-den-karismatiske.html http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-209-emanuel-minos-og-likesinnede-er.html http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-210-vart-land-30-07-2008.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1499-hvorfor-blir-ikke-norges-2.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1437-jeg-tror-at-det-er-ikke-en.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1378-her-er-de-10000-hatmeldigner.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1372-tingrettens-dom-viser-med-all.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1436-torodd-fuglesteg-lurte-vg.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1435-ansgar-braut-eller-na-som-en.html
 

4 kommentarer:

Anonym sa...

Er det ikke bedre å be om at det sanne og rette vinner frem?

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym du skriver:
Er det ikke bedre å be om at det sanne og rette vinner frem?

Det blir veldig, veldig patetisk å skrive slikt.

Her ønsker de min død, når jeg er død, så har de nådd sitt mål!

Med andre ord, det å dømme meg og kjøre sak imot meg fordi jeg mener at Torp er en psykopat etc.
Mens de ønsker min død, og dette er ikke straffbart.
Hvis det jeg skriver er straffbart, hva er å ha som mål at jeg skal avgå med dage som mål?

Da må det være at jeg får en bot, men hva med mine motstandere som går fri uansett hva de skriver og taler?

Anonym sa...

Det er som sagt ingen som ønsker deg død, men tror ikke det ville vært straffbart. Jeg ber Gud om at Hans vilje skjer. Og det er garantert IKKE hans vilje at du skal sjikanere og trakassere folk på bloggen her...

Jan Kåre Christensen sa...


Det er som sagt ingen som ønsker deg død, men tror ikke det ville vært straffbart. Jeg ber Gud om at Hans vilje skjer. Og det er garantert IKKE hans vilje at du skal sjikanere og trakassere folk på bloggen her...

Dette skriver du anonym

Jo, Torodd Fuglesteg har skrevet at hans mål med å sjikanere og harselere og angripe meg er for at jeg til slutt skal henge meg og da er hans mål nådd!

Kan ikke se at jeg har sjikanert et eneste menneske, men jeg har ut i fra Guds ord advart!