Sider

lørdag 26. august 2017

Nr. 2060: Vi ønsker å ta denne saken imot narreApostel Jan Aage Torp til Strasbourg i Frankrike, da vi mener at saken ikke har blitt drøftet her i Norge for det jeg er dømt for, at det er skrevet "mye" om narreApostel Jan Aage Torp!

Nr. 2060:
Vi ønsker å ta denne saken imot narreApostel Jan Aage Torp til Strasbourg i Frankrike, da vi mener at saken ikke har blitt drøftet her i Norge for det jeg er dømt for, at det er skrevet "mye" om narreApostel Jan Aage Torp!
Begge dommerne, både i Oslo tingrett har ikke konfrontert meg eller spurt meg om det de har dømt meg for.
Dette vitner om at de ikke har vært skikket for jobben og burde aldri ha vært dommere da de rett og slett ikke er skikket for jobben. Dette er minste som en kan forlange av en dommer og et dommerkollegias, at de spør deg om det som de mener er straffbart.
Dette har ikke skjedd i denne saken, derfor er det også tidendenes fabrikkerte dom. Hele saken er ikke noe annet en fabrikkert fra begynnelse til slutt!
Som de gjør det i Kongo og Nord Korea, på det nivået er hele saken, dessverre!

Dommer i Oslo tingrett var en umoden dame som het Malin Strømberg Amble som jeg ser i ettertid aldri skulle vært dommer i denne saken som ikke kunne spørre en eneste gang hvorfor det er skrevet så mye om Jan Aage Torp. Og dømme meg for at jeg har skrevet «for mye» om ham, dette er et justismord!Dommer i Borgarting lagmansrett Øystein Hermansen var om mulig enda verre, som tross alt var en godt voksen mann. Som også åpenbart helt bevist unnlot å spørre meg og min advokat. Men holdt min advokat i ånde med at han brukte noen timer på lovanvendelse. Snakk om manipulator av verste sort.Det jeg ble dømt for, å skrive mye om Torp. Det brukte han null komma null sekunder på. Dette viser bare at Øystein Hermansen ikke overhode klarte å lede rettforhandlingene på en måte som var retten verdig.
Har jobbet så mye med mennesker, skal en få sannheten ut av dem. Må en spørre dem både en, og to og tre ganger, minst.
Her blir jeg ikke spurt om dette en gang, ei heller min dommer. Det forteller meg bare at Øystein Hermansen var ikke rette mann for å være hoveddommer i retten. Når Norsk Høyesterett også aviser anken, gjør dette hele saken imot meg til en farse! En skamplett i Norsk rettshistorie, ikke noe annet!

Problemet er egentlig at denne saken ikke har vært behandlet her i retten på en fyllestgjørende og god måte.
Det kommer av bl.a. at siktelsen sier en ting. Mes drøftelsen i retten har ikke gått inn på det som dommen legger vekt på.
Både i tingretten og lagmannsretten har det ikke vært drøftet og belyst hvorfor det er skrevet så mye om og ting rettet imot den falske apostel Jan Aage Torp.

Dette er jeg ikke blitt spurt en eneste gang om hverken i tingretten eller lagmannsretten. Da kan en ikke dømme meg og det vil bli en god og rettferdig dom. Her er det både unnlatelsessynder og oppkonstruert fra rettens side som gjør at saken imot meg og den Himmelske blogg er tidenes justismord og en fabrikkert dom! Egentlig ikke verd papiret den er skrevet på, den holder rett og slett ikke mål!

Derfor mener jeg og det er også flere andre ting. Bl.a. feil lovanvendelse som Brynjar Meling har påpekt. Dette har vært veldig stygt og narraktig av retten å la ham holde på slik han har gjort. Og de har overhode ikke brydd seg om Melings argumentasjon.
Da er det uredelig og råttent å ikke vinkle spørsmål og drøftelse inn på det som har blitt det «fellende» her i denne saken. Hvorfor er det skrevet så mye om den falske Hyrde og Pastor Jan Aage Torp.

Det er ganske enkelt at vi har debattert den falske apostel Jan Aage Torps miserable liv, og hva jeg og andre mener om hans gjengifte og andre ting.
Bl.a. at han loppa en person for 1.5 Millioner og kalte han nokså syk etterpå.
Ba vedkommende beholde de 1.5 Millionene og ha dem for seg selv.
Da har jeg utfordret Torp og hans venner å betale tilbake de 1.5 Millionene som han loppa denne serberen for.
Dette har ikke skjedd, og at det da har blitt en del frem og tilbake i ordvekslinger, artikkler og annet. Straffes for dette uten at jeg er blitt konfrontert med dette i retten forteller at saken imot meg er et regelrett justismord, ikke noe annet!

Begge dommerne som har dømt meg, henholdsvis i Oslo Tingrett og Borgarting lagmansrett har ikke spurt meg en eneste gang om hvorfor jeg har skrevet en slik mengde med innlegg om narreApostel Jan Aage Torp.

Torps troverdighet er i mine øyne langt lavere enn noen annen jeg har truffet på. Da å feste sin litt til denne mannen, er egentlig en umulighet. En må støtte opp hans forklaring med troverdige bevis og at andre som er troverdige vitner og sier det samme. Dette er ikke blitt fulgt i noen av rettsakene, derfor å si at noe er et faktum etc. Det er egentlig å tro på løgnen fremfor sannheten.

Advokat Brynjar Meling sitt ankeskriv, er jeg særs godt fornøy med, da det setter både dommen i fra Oslo Tingrett og Borgarting lagmansrett ut av spill.

Dette skriver Brynjar Meling:

Sakens faktum

Lagmannsretten har gjort tingrettens beskrivelse av faktum til sin egen ved å sitere de tre mest sentrale avsnitt i tingrettens gjengivelse av faktum på side 3 og 4 i lagmannsrettens dom. Så langt den rekker, må denne beskrivelsen derfor legges til grunn, str.prl. § 306, 2. ledd.

Saksbehandlingsfeil, provokasjon og retorsjon

Som det fremgår nederst på side 4 og øverst på side 5 i lagmannsrettens dom, anførte domfelte til til sitt forsvar at hans ytringer måtte lates straffrie eller bedømmes mildt ut fra prinsippet om provokasjon og retorsjon.

Lagmannsretten har – til tross for denne anførselen – overhodet ikke gått inn på hvor omfattende fornærmede og meningsfellers imøtegåelse av ankende parts verbale angrep har vært, eller hva slags karakteristikker domfelte har måttet tåle som gjengjeldelse for sine verbale angrep mot pastor Torp.
Ettersom meningsfylt vurdering av evt. straffrihet eller redusert straff pga. provokasjon og retorsjon i relasjon til gjensidige verbale angrep forutsetter både en kvantitativ og kvalitativ sammenlikning av de fremførte ytringer fra begge sider, anføres det at lagmannsrettens avgjørelsesgrunner er utilstrekkelige.

Lagmannsretten har – se første fullstendige avsnitt på side 8 i dommen – i aktuell sammenheng begrenset seg til å konstatere at Torps motangrep mot Christensen har bidratt til å eskalere og forlenge konflikten mellom domfelte og fornærmede. Dette er ikke tilstrekkelig for å kunne avgjøre «ytringsbalansens» eventuelle betydning, hverken for skyldspørsmålet eller straffeutmålingen.
Den omtalte utilstrekkelighet ved lagmannsrettens premisser har videre sammenheng med at strl. (1902) § 250 overhodet ikke er omtalt i rettens premisser, hvilket i seg selv også er en ytterligere utilstrekkelighet, gitt de spørsmål som knytter seg til lagmannsrettens lovforståelse, se nærmere nedenfor.

Saksbehandlingsfeil, berettiget harme

Av flertallet av de karakteristikker hvorigjennom domfelte har ytret seg om fornærmedes livsførsel fremgår det at Christensen har vært moralsk – eller moraliserende om man vil – opprørt over visse sider ved pastor Torps livsførsel og adferd, forhold som rent objektivt ser ut til å være i strid med Bibelens ord.
Selv om bokstavtro og unyansert anvendelse av moralbud i religiøse, angivelig hellige tekster ikke lenger er et vanlig fenomen i norsk sosial virkelighet, spesielt når det ikke er tale om straffbare handlinger i sekulær forstand, og selv om det å angripe andre på et slikt grunnlag i full offentlighet etter hvert er enda mer uvanlig enn blott og bart å inneha fordømmende holdninger på religiøst grunnlag, må man stille seg det spørsmål om det ikke – innenfor de snevre kretser hvor fundamentalistiske holdninger til slike spørsmål ennå er utbredt og anses fullt legitimt – kan være grunnlag for å anse pastor Torps livsførsel som grunnlag for «berettiget harme», jfr. strl. (1902) § 56 nr. 1 litra b)?

Kan Christensen m.a.o. anses å ha handlet i berettiget harme, gitt den spesielle teologiske kontekst både domfelte og fornærmede tilhører?

Det at lagmannsretten i sine premisser overhodet ikke drøfter problemstillingen, anføres å innebære at avgjørelsesgrunnene i dommen er utilstrekkelige. Dette selv om strl. (1901) § 56 nr. 1 litra b) ikke eksplisitt ble påberopt fra forsvares side: Lagmannsretten våker ex officio over lov- anvendelsen.
(sitat slutt).

Her er nøkkelpåstanden:
«Det at lagmannsretten i sine premisser overhodet ikke drøfter problemstillingen, anføres å innebære at avgjørelsesgrunnene i dommen er utilstrekkelige.»

Dommen i fra Oslo Tingrett og Borgarting lagmansrett bygger begge to samme påstand.
At jeg har skrevet om Jan Aage Torp x antall ganger både det ene og det andre.

Her er minst to faktafeil!

1.)  Det er overhode ikke dokumentert hva Jan Aage Torp påstår her:

«Forholdene saken gjelder er blogginnlegg i tidsrommet januar 2012 til mars 2015. Torp har foretatt en opptelling av innleggene om ham og kommet til at han er nevnt i bloggen over 3 000 ganger. Hans kone er nevnt rundt 900 ganger, herunder er hun omtalt som en “hore” 167 ganger. Videre er Torp omtalt som en “gammel gris” over 30 ganger, “horebukk” over 110 ganger, “narcsissist/narresist” over 30 ganger, “psykopat” over 200 ganger og “falsk pastor/profet/apostel” over 400 ganger. Antallene er ikke bestridt, og retten legger dem til grunn som bevist. Retten legger videre til grunn at dette er det samlende antallet ganger Torp er omtalt, og at tallene må nedjusteres noe sett hen til tidsperioden tiltalen gjelder. Retten legger likevel til grunn at Torp er omtalt på bloggen svært hyppig i den aktuelle perioden, at de overnevnte karakteristikker er brukt hyppig. I tillegg til dette er Torp flere ganger kalt “spedalsk”, at han “lever i hor” og er en “horkarl”, er “selvsentrert, ekkel, frekk og narsissistisk”, at han fremstår som “syk, ukontrollert og presset”, at han “er og blir forblindet og styrt av demoner”, at han er “en gammel gris som skiller seg og gifter seg med barnepiken akkurat som Todd Bentley”, at mennesker som Torp “ikke er ledet av Gud, men av kjødet sitt, og at demonene får da fritt spillerom”, at Torp er et “sykt maktmenneske og opptrer som en hensynsløs psykopat” og at han er en “taper”. Videre har tiltalte uttalt at “Skulle jeg fått det til, hvis det hadde hjulpet, så skulle jeg tatt piggsko eller arbeids skoene mine fatt og sparket Hanvold, Torp og alle andre gjengiftede mitt i skrittet for det som de holder på med bringer ikke vekkelse eller fremgang med seg. Men dom død og fordervelse!”. Videre har han lagt ut et bilde av en gris med vinger, og skrevet at “Bilde av griser som sikter til hva folk kaller en person som gifter seg med ei dame som kunne vært hans datter. Dette er bare et Illustrasjonsbilde på et forhold der en kaller noen for å være en gammel gris, men dette er bare et Illustrasjonsbilde. Selv griser kan se “hellige” ut, men en gris er en gris!”. De overnevnte karakteristikker om omtaler av Torp er hentet fra større tekstinnlegg som handler om Torp og ulike bibelske temaer. Torp forklarte at det i perioder kunne være så mye som 2-7 innlegg i uken om ham, mens det gjennomsnittlig har vært 1-3 innlegg. Intensiteten har økt etter at Torp anmeldte forholdet i september 2014. Torp forklarte videre at den massive negative omtalen av ham, men også hans kone og andre familiemedlemmer, har vært en stor personlig belastning.»

Nesten alt dette er fabrikkert. For eksempel har jeg aldri nevnt hans nye kone i den utstrekningen som Jan Aage Torp påstår. Og ordet horebukk er vel omtrent ikke nevnt, og alt annet er kun udokumenterte påstander fra Jan Aage Torp. Som er like lite troverdige som en person som er notorisk kriminell eller belastet på en annen måte!

2.)  Hva som er blitt skrevet imot meg og min familie er overhode ikke tatt med. Med andre ord, mine verbale skyts er som små kinaputter imot hva Jan Aage Torp og hans lakeier og pudler har kommet med.

Jeg og min familie har de 4 – 5  siste årene fått alt som er mulig å få imot oss av enten Jan Aage Torp, eller hans disipler og som har allierte seg med han.
Der Norges 2 største og verste nettroll, har stått helt med narreApostelen Jan Aage Torp.

Det har vært dokumentforfalskninger, utallige personlige mail til meg, min kone, våre overordnede, arbeidsgiver, min sønn og opprettet også egen blogg for å sverte meg og min familie.
Regner med at de som står imot meg og den Himmelske blogg, har skrevet ca. 300 artikkler imot meg og min familie. Lagt ut et sted mellom 20 – 30.000 hatmeldinger +++ mye, mye annet!

Sluttkommentar:

Dommerne og meddommerne Oslo Tingrett og Borgarting lagmansrett fremstår med null troverdighet, integritet og redelighet.
Begge dommene bygger på et «faktum» som Brynjar Merling skriver følgende om: «overhodet ikke gått inn på hvor omfattende fornærmede og meningsfellers imøtegåelse av ankende parts verbale angrep har vært, eller hva slags karakteristikker domfelte har måttet tåle som gjengjeldelse for sine verbale angrep mot pastor Torp.»

Med andre ord, her er vi ved selve sakens kjerne. Og hvorfor da dette er egentlig et angrep på tros- og ytringsfriheten.
Da hele dommen imot meg er fabrikkert, stygg og vise den mørke siden ved også Norsk rettsvesen. Det er undermåls i denne saken!

Når begge dommerne, og to forskjellige rettsinstanser bygger på det samme som ikke har vært debattert som advokat Brynjar Meling sier. Da blir hele saken imot meg og den Himmelske blogg et falsum! Dette står seg bare ikke!
 
Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2049-jan-aage-torp-forteller-na-pa.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2047-sa-er-advokat-brynjar-meling-i.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2046-det-er-ikke-advokat-brynjar.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2045-apent-brev-til-vebjrn-selbekk.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2043-det-kommer-bli-mye-mindre.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2039-vebjrn-selbekk-vegrer-seg.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2035-ynkelig-opptreden-av-politiet.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2032-nazistene-far-fritt-ut.html

4 kommentarer:

Anonym sa...

Skal du klage Pastor Torp inn for menneskerettsdomstolen😂 Forhåpentligvis vet din høyst middelmådige advokat litt mer enn det du gjør om det som blir tatt under behandling i Strasbourg. For n'te gang: dette har IKKE vært en sivil tvistesak mellom deg og Torp, men en STRAFFESAK reist av påtalemyndigheten, på vegne av det norske folk, mot deg. Du ble STRAFFEDØMT i tingretten, opprettholdt i lagretten og avvist behandlet av høyestetts kjæremålsutvalg. Det er staten Norge du må reise sak mot i Strasbourg, ikke Torp.
Det må være svært vanskelig for deg å mene så mye, ville så mye og samtidig vite så lite?
Kommer du snart å tar den kaffekoppen på hytten min? Det er ikke mer enn 17-18 km fra Kjells bopel, så du kan jo plukke han med deg på veien, så kan han lage et felles intervju med oss? Jeg lover å servere ferskfanget fiskemiddag til dere, og herlig dansk Merrild-kaffe og mandalskringle😊 Velkommen skal dere være😊
Mvh
Ansgar Braut

Jan Kåre Christensen sa...

Takker for tilbudet Ansgar, men saken imot meg og slik jeg er blitt behandlet i rettssystemet er kun en ting å si; en farse!


Anonym sa...

Hva i all verden skulle Dommer Hermansen spørre deg om da?.
Alle vet jo hva du har gjort.

Jan Kåre Christensen sa...

He-he, hvor dum kan man bli?
Ikke spørre, og etterpå dømme meg er kun nidinger som gjør!