Sider

torsdag 31. august 2017

Nr. 2065: Det er ingen uoverstemmelse mellom meg og advokat Brynjar Meling som etter min mening er blitt brukt av Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett til at det skal se "fint ut" og "rett ut", selv om de har holdt oss for narr!

Nr. 2065:
Det er ingen uoverstemmelse mellom meg og advokat Brynjar Meling som etter min mening er blitt brukt av Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett til at det skal se "fint ut" og "rett ut", selv om de har holdt oss for narr!

http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2046-det-er-ikke-advokat-brynjar.html

Bilde av menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike som denne saken skal prøves for.
Da denne saken etter min mening ikke er blitt behandlet i Norsk rettssystem i nærheten på en verdig og god måte, da hele dommen imot meg og den Himmelske blogg er slik jeg ser det en stor, stor farse!
 


1.)  Brynjar Meling er en samvittighetsfull mann, derfor er jeg overbevist om at hans fronting av at det er feil lovanvendelse som er brukt imot meg.
Det er noe han tror er juridisk riktig, ikke for å «vinne» frem. Meling er slik jeg ser det, en mann med stor integritet og «elsker» jus. Med andre ord, han er ingen lettvekter, derfor er det trist å se hvordan han er blitt behandlet eter min mening. Han er blitt behandlet nesten som en narr, det er maktmisbruk overfor en annen mann og overfor meg og min familie.

2.)  Han har fått full støtte av mange, bl.a. mediarettdommer Jon Wessel-Aas.


3.)  Advokat Brynjar Meling som etter min mening er blitt brukt av Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett til at det skal se fint ut, selv om de har holdt oss for narr.

Det er som sagt temmelig søkt slik som de holder på. Det som jeg er blitt dømt for, har retten brukt null minutter på. Men timer på alt annet. Og de har ikke spurt meg om noe av det som står i dommen at jeg nærmest har en personlig vendetta imot Torp som er så langt fra sannheten det er mulig å komme.
Torp har jeg aldri inntressert meg for, kun det at han sier han er pastor og apostel, og lever akkurat som det passer og lystrer ham. Eneste som jeg har hatt interesse med Torp, det er hans dobbeltmoral eller dobbelthet, ikke noe annet!
Det har jeg bevist med aldri å oppsøke ham eller ta personlig kontakt med ham på noen som helst måte.
Hele påstanden imot meg er latterlig, fabrikkert og løgn!
 
4.)  Etter seansen i Borgarting lagmannsrett, skjønte Brynjar Meling at vi var ført bak «lyset» og skrev en for krass ankeskriv til Norsk Høyesterett.
 
Dette er hans ankeskriv, og nå skrev han at det jeg er dømt for er ikke blitt behandlet i retten. Hans «tunnelsyn» med å kun fokusere på lovanvendelse var nå borte, også andre momenter la han vekt på. Dette skrev han:

Sakens faktum

Lagmannsretten har gjort tingrettens beskrivelse av faktum til sin egen ved å sitere de tre mest sentrale avsnitt i tingrettens gjengivelse av faktum på side 3 og 4 i lagmannsrettens dom. Så langt den rekker, må denne beskrivelsen derfor legges til grunn, str.prl. § 306, 2. ledd.

Saksbehandlingsfeil, provokasjon og retorsjon

Som det fremgår nederst på side 4 og øverst på side 5 i lagmannsrettens dom, anførte domfelte til til sitt forsvar at hans ytringer måtte lates straffrie eller bedømmes mildt ut fra prinsippet om provokasjon og retorsjon.

Lagmannsretten har – til tross for denne anførselen – overhodet ikke gått inn på hvor omfattende fornærmede og meningsfellers imøtegåelse av ankende parts verbale angrep har vært, eller hva slags karakteristikker domfelte har måttet tåle som gjengjeldelse for sine verbale angrep mot pastor Torp.

Ettersom meningsfylt vurdering av evt. straffrihet eller redusert straff pga. provokasjon og retor-sjon i relasjon til gjensidige verbale angrep forutsetter både en kvantitativ og kvalitativ sammen-likning av de fremførte ytringer fra begge sider, anføres det at lagmannsrettens avgjørelsesgrun-ner er utilstrekkelige.

Lagmannsretten har – se første fullstendige avsnitt på side 8 i dommen – i aktuell sammenheng begrenset seg til å konstatere at Torps motangrep mot Christensen har bidratt til å eskalere og forlenge konflikten mellom domfelte og fornærmede. Dette er ikke tilstrekkelig for å kunne av-gjøre «ytringsbalansens» eventuelle betydning, hverken for skyldspørsmålet eller straffeutmå-lingen.

Den omtalte utilstrekkelighet ved lagmannsrettens premisser har videre sammenheng med at strl. (1902) § 250 overhodet ikke er omtalt i rettens premisser, hvilket i seg selv også er en ytterligere utilstrekkelighet, gitt de spørsmål som knytter seg til lagmannsrettens lovforståelse, se nærmere nedenfor.

Saksbehandlingsfeil, berettiget harme

Av flertallet av de karakteristikker hvorigjennom domfelte har ytret seg om fornærmedes livsfør-sel fremgår det at Christensen har vært moralsk – eller moraliserende om man vil – opprørt over visse sider ved pastor Torps livsførsel og adferd, forhold som rent objektivt ser ut til å være i strid med Bibelens ord.

Selv om bokstavtro og unyansert anvendelse av moralbud i religiøse, angivelig hellige tekster ikke lenger er et vanlig fenomen i norsk sosial virkelighet, spesielt når det ikke er tale om straff-bare handlinger i sekulær forstand, og selv om det å angripe andre på et slikt grunnlag i full offentlighet etter hvert er enda mer uvanlig enn blott og bart å inneha fordømmende holdninger på religiøst grunnlag, må man stille seg det spørsmål om det ikke - innenfor de snevre kretser hvor fundamentalistiske holdninger til slike spørsmål ennå er utbredt og anses fullt legitimt - kan være grunnlag for å anse pastor Torps livsførsel som grunnlag for «berettiget harme», jfr. strl. (1902) § 56 nr. 1 litra b)?
Kan Christensen m.a.o. anses å ha handlet i berettiget harme, gitt den spesielle teologiske kon-tekst både domfelte og fornærmede tilhører?

Det at lagmannsretten i sine premisser overhodet ikke drøfter problemstillingen, anføres å inne-bære at avgjørelsesgrunnene i dommen er utilstrekkelige. Dette selv om strl. (1901) § 56 nr. 1 litra b) ikke eksplisitt ble påberopt fra forsvares side: Lagmannsretten våker ex officio over lov- anvendelsen.

5.)  Øystein Hermansen, Malin Strømberg Amble og alle andre dommere holder egentlig Brynjar Meling og meg for narr. Da kan jeg ikke si at det var Meling sin feil at vi tapte. De lot Meling messe i flere timer, dritter fullstendig i det han sier. Hva jeg sier driter alle rettsinstansene i.
Lar noe udokumenterte påstander fra Jan Aage Torp som jeg har på bånd der jeg sier at retten må se bort i fra dette da det er udokumentert og påstandene er helt hinsides. Dette legger så Hermansen til grunn for dommen, da kan ingen klandre Brynjar Meling. Han kan ikke for han blir holdt for narr av Øystein Hermansen og alle andre.
6.)  Det er advokat Brynjar Meling som skal ta seg av anken, og eventuelt videre forhandlinger innforbi menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.
Dette forteller meg at Meling har et stort engasjement i saken, og han har stått med hele veien og står med også videre. Selv om han er etter min mening holdt for narr av retten her i Norge. De har rett og slett dritte i hva han har argumentert selv om han har stor støtte, og lagt seg på en løgnlinje. Dette er retten i Norge, eller er det Kongo eller Nord Korea? Slik føles det i hvert fall!

Sluttkommentar:

Som sagt, man kan ikke klandre en mann som retten har holdt i «ånde».
Når han er ferdig, så overser de fullstendig det han kommer med, som de har «rett å gjøre». Men det er uredelig, og ingen rett vei å gå.                                                                                                                                                                                                                                                                    
De kunne i det minste ha spurt både meg og Brynjar Meling hvorfor jeg har debattert Torp så mye som vi har gjort.
Det er fordi jeg har fått en 30.000 hatmeldigner imot meg de siste 4 årene.
Og en ca. 300 blogg innlegg rettet imot meg og den Himmelske, som jeg har svart på. At det da har blitt «store» mengder om ikke i nærheten av det Torp skriver. Først og fremst rettet imot meg og min familie, mye verre enn hva Torp har fått. Med andre ord, det også gjør dommen imot meg til en super justismord dom. Rene farsen og den er en skamplett i Norsk rettshistorie som en dom som er så totalt feil og uriktig det er mulig å forblitt på alle måter!
Dette er ikke Brynjar Meling sin feil, men Jan Aage Torp, Oslo politiet og domstolene!
 
Relaterte linker: 
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2064-dommen-imot-meg-er-som-et-gufs.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2057-dommen-imot-meg-og-den.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2060-vi-nsker-ta-denne-saken-imot.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2049-jan-aage-torp-forteller-na-pa.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2047-sa-er-advokat-brynjar-meling-i.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2046-det-er-ikke-advokat-brynjar.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2045-apent-brev-til-vebjrn-selbekk.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2043-det-kommer-bli-mye-mindre.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2039-vebjrn-selbekk-vegrer-seg.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2035-ynkelig-opptreden-av-politiet.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2032-nazistene-far-fritt-ut.html


 

2 kommentarer:

Anonym sa...

For noe tøv du skriver Christensen.
Du har ingen grunn til å være "berettighet harm" over apostel Torp da hans liv ikke vedgår deg.
Du burde heller være berettighet harm over dine venner Randi og Johnny Ingwersen som lever i hor. Disse er i din menighet og du bør først få orden i eget hus før du kritiserer andre.
"Berettighet harm", for noe idiotisk sludder.
Det er bare fordi du selv er mislykket du holder på med å rakke ned på apostel Torp.
Selv er du en "Narr-evangelist og "Narr-Bibellærer" fordi Torp tross alt har en stor menighet, reiser verden rundt og preker Guds ord, og står på for vinne verden for Jesus.
Si meg Christensen. Hvor mange har blitt frelst av dtt gnål det siste året?
Når Torp var og talte i vår menighet i vinter, ble fire ungdommer frelst.
Torp er en dyktig og tydelig predikant, Den Hellige Ånd virket med i møtene og store ting skjedde.
På tide du tar av deg farriseer kappa di Jan Kåre.
Berettighet harme...he he. Største løgn og sludder jeg har hørt.
Din advokat er god til å finne på tøv.
Men takk Gud, han får ikke frikjent noen, Alt han gjør er å anke og anke og anke og hale inn penger.

Jan Kåre Christensen sa...

He-he!
4 stykker frelst når Torp talte? Og dette har ikke Torp videreformidlet.
Dette du kommer med her at han var i din menighet og 4 ble frelst er ikke noe annet enn oppspinn som alt annet vrøvl og oppgulp du kommer med her!

Ta deg en bolle, en skolebolle med masse krem inne i!
Det vil gjøre deg mye bedre enn å bruke tid på å lyve!