Sider

lørdag 2. september 2017

Nr. 2061: Det var professor i endetids teologi Ivar Helmersen som var den første som etter å bli oppadgiftet som en troende ønsket å forkynne igjen, men han ble avvist, i dag er det fritt frem!

Nr. 2061:
Det var professor i endetids teologi Ivar Helmersen som var den første som etter å bli oppadgiftet som en troende ønsket å forkynne igjen, men han ble avvist, i dag er det fritt frem!

Det kan være dette flyet som professor i endetids teologi Ivar Helmersen kanskje tok for å hente seg ei ny dame etter han forlot sin første kone.
Den gangen vakte det stor forargelse og oppstandelse, i dag er dette dessverre blitt fullt ut akseptert. Noe som ikke skriften – Guds ord gir tillatelse til!


 


Jeg har nå vært med i dette «gamet» så lenge og sett hvordan alt har utviklet seg. Fra jeg ble frelst da oppadgiftet for troende var utenkelig. I hvert fall hvis de skulle forkynne Guds ord.
Til i dag der ingen stiller det spørsmålet og de blir forsvart. Advarer enn imot dette så blir en utelukket som alt for radikal og dømmende!

Husker godt da min bibellærer fra Smyrna Bibelinstituttet Ivar Helmersen ble skilt (nå kraft skolen).
Dette var rundt 1990, han satte seg nesten på det første flyet og hentet seg hjem en ny dame som han giftet seg med.
Tror det var til Vietnam eller Thailand, husker det ikke da dette ligger 25 år tilbake i tid. Men her var det ikke forsoning, men ei ny dame og kjerring som gjaldt var temmelig åpenbart. Selv om Ivar Helmersen før dette, var mer radikal på skilsmisse og gjengifte som jeg kjenner. Da han mente at selv de ekteskapene som var gjort som ikke troende, gjaldt inn i det nye livet.
Noe som skriften ikke sier det gjør, da alt er nytt fra den dagen en tar imot frelsen i Kristus Jesus.

2 Kor. 5. 17 Derfor, dersom nogen er i Kristus, da er han en ny skapning; det gamle er forganget, se, alt er blitt nytt! 18 Men alt dette er av Gud, som forlikte oss med sig selv ved Kristus og gav oss forlikelsens tjeneste, 19 fordi Gud i Kristus forlikte verden med sig selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser og har nedlagt i oss ordet om forlikelsen.

Han ville da fortsette sin forkynnergjerning i de frie venner, men ble fratatt sitt anbefalingsbrev og muligheten til å være forkynner.
Det gikk en tid så fikk han kontakt med en Pastor som kom ut i fra Evangelisenteret som tok han seg under sine vinger og han fikk da fortsette med sitt horeliv og forkynne og undervise i Guds ord, da med «offentlig» velsignelse!

Hvor står vi i dag? Hvor står en mann som denne horkarlen Ivar Helmersen vitterlig er ut i fra Guds ord?

Faktisk, i dag over 25 år etterpå han begynte å leve i hor med å ekte en ny hustru mens hans første kone lever. Så er dette helt allment akseptert!

Ser nå når den falske narreApostelen Jan Aage Torp t.o.m. har lurt både poltiet og påtalemakten med en dom imot meg og den Himmelske blogg å skrive og tale imot dette. Så er ikke majoriteten av kristen Norge stille når det gjelder den kampen jeg kjemper, imot gjengifte.

HELE KRISTEN NORGE FORHOLDER SEG TAUSE!

Selv om det som foregår imot meg og den Himmelske blogg åpenbart er ikke noe annet enn kristendomsforfølgelse, så er faktisk omtrent hele kristen Norge tause i det som er min kamp og anliggende å forkynne imot oppadgiftede forkynnere og ledere i Guds menighet!

Jesaja 21. 8 Da ropte han som en løve: Herre, på vakt står jeg alltid om dagen, og på min post er jeg stilt hver en natt;

Her sier profeten at han ikke bare var på sin post på dagen, men også på natten.
Nå er natten kommet over hele jorden, der det blir mer og mer vanskelig å holde frem Guds ord. Slik som jeg som har kommet i en åpen konflikt med myndigheten for å holde frem Guds ord. Selvfølgelig angriper de deg under beltestadiumet med noe helt annet, slik er Satan. Det vet vi så inderlig vel. Men kristen Norge alle som en står ikke med, men Herren står med, hallelujah!

Joh. e. 9. 4 Jeg må gjøre hans gjerninger som har sendt mig, så lenge det er dag; natten kommer da ingen kan arbeide.

Dette var Jesu egne ord: «natten kommer da ingen kan arbeide.»
Med andre ord, det som nå skjer med meg og den Himmelske blogg at vi blir forfulgt, trakassert og rettsforfulgt av en narreApostel, poltiet og påtalemakten er bare begynnelse på hva som vil komme. Vil sittere et Martin Luther jr. sitat:

«Urettferdighet et sted, er en trussel mot rettferdighet alle steder».

Sluttkommentar:

Her er noen artikler jeg har skrevet om denne mannen før, som bare viser alvoret i saken at han enda ikke har omvendt seg og søkt Herren på nytt!


Nr. 441:
Evangelist og bibellærer Ivar Helmersen fra Mandal er gjengiftet som troende men blir brukt som forkynner og på Gospel Channel stikk i strid med Guds ord som taler om at en tilsynsmann skal være èn kvinnes mann!

1. Tim 3. 1. Det er et troverdig ord: Om nogen attrår et tilsyns-embede, da har han lyst til en god gjerning. 2a Derfor skal en tilsynsmann være ulastelig, én kvinnes mann, 4 en som styrer sitt eget hus vel og har lydige barn med all sømmelighet 5 - men hvis nogen ikke vet å styre sitt eget hus, hvorledes kan han da ha omsorg for Guds menighet? - 7 Men han skal og ha godt vidnesbyrd av dem som er utenfor, forat han ikke skal bli hånet og falle i djevelens snare. 5. 6 men den som lever efter sine lyster, er levende død. 8 Men dersom nogen ikke har omsorg for sine egne, og mest for sine husfolk, han har fornektet troen og er verre enn en vantro.
Ivar Helmersen skriver dette om seg selv: Jeg heter Ivar Helmersen er født den 15.02. 1945 i Reine i Lofoten. Kom til Mandal i 1960. Jeg ble frelst den 18.02. 1972 på et møte i Salem Mandal. taler var Gabriel Holta. Og jeg tilføyer, skilt og deretter reiser til Asia for å treffe seg en ny dame for å få tilfredsstilt sine lyster. Paulus taler om de som har buken (les lystene) til gud, dette stemmer nøyaktig her.

Her fra mine bibelkommentarer Filipenser brevet 3. 18 Jeg har sagt det ofte og må si det igjen med tårer at det er mange som lever som fiender av Kristi kors. Det er en smerte over å se at andre troende kommer til kort, gjerne gang etter gang. Vi er et legeme, når et lem lider og har det vondt smitter det over på alle andre. Salme 119. 158 Jeg ser med avsky på de troløse, som ikke gir akt på ditt ord. Det er dessverre fremdeles ”Judaser” som går blant de troende, som ikke har bryllups kledningen på. Men vi må skille mellom villeder og de som blir villedet. Og mellom bedragere og de som det mislykkes for. 19 De ender i fortapelsen, de har magen til gud og setter sin ære i det som er en skam for dem, og de er bare opptatt av jordiske ting. Det viser dessverre gang på gang at det er så altfor mange som tar så lett på alt. Gud er rik nok for alle men en må åpne seg opp og slippe han inn. Når fornøyelse og kjødets gjerninger får slå rot selv i den troendes hjerte og sinn. Da kan og vil en gå fortapt hvis en ikke omvender seg igjen (Esekiel 33). 20 Men vi har vår borgerrett i himmelen, og derfra venter vi Herren, Jesus Kristus, som frelser. Vi er på pilegrims reise her, det himmelske løfteslandet venter. Vi har en borgerrett her ned, men det er midlertidig og ikke vår egentlige borgerrett. Det er det nye Jerusalem og i Himmelen vi har vær borgerrett. Vi venter på Jesus men han venter på at Gud vår Far skal si til Sønnen; dra og hent dem. Hvilken dag det må bli. 21 Han skal forvandle vårt svake og forgjengelige legeme så det blir likt det legeme han har i herligheten. For han har makt til å underlegge seg alt. Etter syndefallet kom død, sykdom og forgjengelighet inn. Det skjedde ikke bare noe med vårt åndsliv som ble formørket og vårt sinn ble uopplyst for åndelige sannheter. Selv vårt legeme er ikke lagget lengre for å leve evig som var Guds tanke med oss. Derfor skal vi få et helt nytt legeme som vi skal bære i all evighet, et helt nytt. For Gud er ingenting umulig. Han som har skapt alt og som opprettholder alt skal også en dag forvandle alt etter sitt eget behag og til vårt beste.

Bibellærer og Evangelist Ivar Helmersen har gjort seg selv uskikket til å lære andre, punktum!

Vi trenger og skal ikke gjøre dette vanskelig, eller? Helmersen har ikke enten maktet, villet eller ønsket å leve som Guds ord sier. At en enten skal forene seg eller leve ugift etter et samlivsbrudd som en troende. Og den som gifter seg med en fraskilt driver hor og er en horkarl. Og vi skal ikke engang spise i sammen med slike lærer skriften. Derfor blir det helt feil og ubibelsk at han skal få anledning som dessverre flere og flere skilte og gjengiftetde troende holder på med å være lærere for andre. Dette er og forblir forkastelig og ubibelsk. At de ikke ser det selv er ille. Men den som støttet opp om slike og gir dem tillitt blir medskyldig i deres onde gjerninger og får oppleve noe av den samme dom hos og fra Gud!

Adam syndet, og hans synd var «liten» men konsekvensene var formidable og enorme!

Det er ikke slik at Gud mener at de homoseksuelle gjør en stor synd men de som gifter seg på nytt igjen som troende en liten synd. Begge synder diskvalifiserer enn til å være en troende og ikke minst en forkynner. Her i Helmersen tilfelle var de begge troende som ble skilt og da de giftet seg, derfor gjør de imot mot bedre vitende vilje. Og da finnes det ikke noe offer for synd taler Guds ord om.

Mine bibelkommentarer Hebreerbrevet 10. 26 Synder vi med vitende og vilje etter at vi har lært sannheten å kjenne, da finnes det ikke lenger noe offer for synder. Hva er synd, jo at en ikke vil ta imot Jesus og noen av jødene ville gå tilbake til loven etter at de hadde anerkjent Jesus som frelser. Dermed var det lenger ikke frelse å få da de stilte seg utenfor nåden. Om en prøver å holde deler av loven hjelper heller ikke for Gud. Adventistene påstår at man må holde sabbatsbudet og matforskriftene som en del av frelsen, dette er vranglære og like motbydelig for Herren som å leve i åpenbar synd. 27 Forferdelig er det vi da har i vente: dommen og Guds brennende ild som skal fortære dem som står ham imot. Guds ord står fast og det forandrer seg ikke, og dommen hører Herren til. Josva 1. 18 Hver den som setter seg opp mot deg og er ulydig mot dine bud, hva du så befaler ham, han skal dø. Vær bare modig og sterk!» 28 Når noen forkaster Moseloven, møter han ingen barmhjertighet, men må dø på to eller tre vitners ord. Moseloven var rettferdig og den var god. Den viser oss også hvordan Gud ser på synd, urettferdighet og hovmodighet. Han dømmer det på samme måte som dets opphav Satan. 29 Hvor mye strengere straff synes dere ikke den fortjener som har trådt Guds Sønn under fot, vanhelliget paktsblodet som han selv er blitt helliget ved, og spottet nådens Ånd? Dette her er et underlig ord for dagens kristne. Men Gud hater synd like mye i GT som i NT. Når noen vender seg bort i fra Kristus håner en nådens Ånd. Har en først lært Kristus å kjenne så leser vi i Jakob. 4. 5 Eller tror dere det er tomme ord når Skriften sier: Med hellig iver krever Gud den ånd han har latt bo i oss. Hvem synder mot den Hellige Ånd og håner nådens Ånd? De som vender seg bort i fra Kristus etter å ha lært ham å kjenne! Hvem kan få tilgivelse etter å ha hånet nådens Ånd og syndet mot den Hellige Ånd? Hvem kan få tilgivelse etter å ha drevet hor, hatt et ondt øye, baktalt, løyet og med mer? Alle som vender seg til Kristus før en går ut av tiden vil motta 100 % renselse og tilgivelse. Det avgjørende er om en omvender seg til Kristus og blir satt i forbindelse med ham. Kristus tilgir all synd bare en vender seg til ham! 30 Vi kjenner jo ham som har sagt: «Straffen hører meg til, jeg skal gjengjelde.» Og videre: «Herren skal dømme sitt folk.» Men når vi nå har gått inn i dybdene i Hebreerbrevet er det mange viktige lærdommer å ta med seg. Disse her var mennesker som en gang kjente Jesus og trodde på den frie nåden i Kristus. Men vendte tilbake til Jødedommen eller deler av loven. De var med det like langt borte fra Gud som tyver, drapsmenn, horkarler, baktalere og andre som levde i synd. 31 Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender! Hvem er dette sakt til? Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender! Det er sagt til mennesker som vendte seg bort i fra Kristus etter først å ha lært ham å kjenne. Og det var ikke såkalt store synder de gjorde, men de holdt loven eller deler av loven. Vi har også slike åndelige retninger som dette i Norge som Adventister, enkelte Lutheraner og andre som vil holde loven eller deler av loven. Hvordan ser Gud på disse? Med avsky og han vil ikke vedkjenne seg dem. Da hvis en vil holde loven eller deler av loven som en troende. Gal. 5. 4 Dere som vil bli rettferdige for Gud ved loven, er skilt fra Kristus, dere er falt ut av nåden.

Helmersen og likesinnede synder mot bedre vitende vilje og håner Gud med det!

Det hjelper ingenting å bekjenne sin synd hvis en fremdeles holder fast med den. Jesus sa igjen og igjen etter han tilgav mennesker deres synder: «Gå bort og ikke synd mere!». Det er og forblir et stort og Satanisk selvbedrag at en tror det er helt allright å synde etter en har bedt Gud om tilgivelse ser det ut som. Men det er det så absolutt ikke. Gud krever lydighet, og særdeles hos dem som skal stå ham nær! Helmersen har ikke levd opp til Guds standard for en forkynner og en troende og har dermed satt seg selv utenforbi både Gud og det å kunne forkynne Gud ord. Dette er ikke bare for hans del, men for at de utenforstående skal få respekt, omvende seg og søke Gud på en rett og sann måte. Vi leser hva Paulus skrev til Timoteus: «Men han skal og ha godt vidnesbyrd av dem som er utenfor, forat han ikke skal bli hånet og falle i djevelens snare». En har ikke et godt vitnesbyrd slik som Helmersen har levd, skiller seg her i Norge og reiser til Østen for å treffe seg en ny dame. Dette er så uverdig og så uforståelig at dette må bli tatt opp offentlig, advart imot og slike skal aldri få anledning til hverken å stå på en talerstol, være på Gospel Channel eller andre plasser for å forkynne Guds ord da han ikke lever som Guds ord lærer. Vi skal undertvinge vårt kjød, slik at vi er et vitnesbyrd for andre og selv blir berget for Gud!

1. Kor. 9. 27 men jeg undertvinger mitt legeme og holder det i trældom, forat ikke jeg som preker for andre, selv skal finnes uverdig.


Relaterte linker: 
http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-337-pinsevenner-og-karismatikere-er.html http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-162-hvorfor-vil-gamle-predikanter-ha.html http://janchristensen.net/index2.php?side=video http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Ekteskapet

Nr. 562:
Forkynner Ivar Helmersen på Kanal 10 og Gospel Channel har falt dypere enn selv alkoholikere og narkomane, var før Norges mest radikale forkynner, i dag lever han i hor, er fremdeles forkynner!


Her bilde av Evangelist og bibellærer Ivar Helmersen fra Mandal på Sørlandet, han er opprinnelig fra Reine i Lofoten. Gift på nytt, mens første kona lever, alt som en kristen og forkynner.


Før Norges mest radikale forkynner, i dag helt liberal, ikke minst med sitt eget liv.

Jesus var mest harnisk på Fariseerne og de skriftlærde, hvorfor? For de tilpasset budskapet alltid slik at de selv gikk fri. Her passer Helmersen utmerket inn. Han forkynte før at selv de ikke troende hvis de ble frelst så skulle de om mulig skilles da deres andre ekteskap ikke var gyldig. Strengere enn Guds ord slik jeg ser det. Det er hva en gjør som en troende som en skal stilles til ansvar for.

Bibelærer Ivar Helmersen en mega hykler!

En hykler er: person som er falsk, skinnhellig person. Når Helmersen før han blir skilt advarer imot gjengifte, selv for ikke troende. Og i hvert fall for troende. Blir selv skilt, setter seg på første flyet til Thailand, henter opp ei ny dame. «Gifter» seg og stifter ny famille. Gir ut bok/hefte der han NÅ forsvarer GJENGIFTE! FOR EN HYKLER OG SKINNHELLIG PERSON.

Omtalen av ham på Kanal 10 er følgende: «Tabernaklet er et undervisningsserie, hvor Ivar Helmersen gir deg et dybdeblikk i Guds ord. Programmene sendes hver mandag klokken 21:30.»

Dybdeblikk på Guds ord sier klart at en forkynner, tilsynsmann og lærer skal være èn kvinnes mann. Helmersen og alle andre som er gjengiftet som troende er ikke det. Hvilket dybdeblikk får man da? Jeg beklager å si det, det er selvfølgelig trist. Men Guds ord sier klart at gjengifte for en forkynner og tilsynsmann er helt imot skriften. Og Helmersen har ei heller under noen omstendigheter lov og rett å gifte seg på nytt da skriften sier at han enten skal leve enslig eller forlike seg med sin hustru (første og rette kone).

1 Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru.

Helmersen er en vranglærer verre enn de fleste som tilpasser Guds ord alt etter det livet han fører til enhver tid!

Guds menighet følger dessverre ikke med i timen. Helmersen advarte før imot det livet han i dag lever. Da er det null troverdig å ha ham på møter, på Gospel Channel eller Kanal 10. Dybdeblikket er med andre ord ikke rettet mot enn selv, men mot alle andre? For et åndelig virvar og Babylon.

En hykler som Helmersen, jeg blir skamfull

Da jeg var ny på veien og gikk med Herren på midten og slutten av 1980 tallet så hadde jeg flere samtaler med Ivar Helmersen og Evangelist Bjørn Hagen som også er skilt i dag. De underviste meg som tross alt var ung og til dels ny på veien. Begge to sto fast på hva Guds ord sa, at gjengifte er imot Guds ord og selv det å gifte seg med en gjengift er å drive hor. Alt dette var bra!

Men når en selv blir prøvd, hva da?

Ordspr 24:10 Viser du dig motløs på trengselens dag, så er din kraft ringe.

Helmersen skal ha dybdeblikk ned i Guds ord, mens han selv i prøvelsen tid velger den letteste vei og kjødets vei, snakk om dobbel moral!

Dobbelt moralen mester Ivar Helmersen har nå bibeltime burde annonseringen vært, ikke noe dybdeblikk i Guds ord.

Helmersen og dessverre alt for mange kristne fremheve visse idealer, men ikke leve opp til dem. Tragisk, nå er alt snart tillat men skriften har talt om dette:

2 Tim. 4. 3 For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunde lære, men efter sine egne lyster ta sig selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, 4 og de skal vende øret bort fra sannheten og vende sig til eventyr.

Det er et åndelig eventyr det Helmersen holder på med som vil føre både ham selv og se som hører og følger ham rett til fortapelse er jeg redd for. Det er å spille åndelig sett Russisk rulett både med sitt eget og andres liv.

Hva med de som ble advart av Predikant Helmersen før, men han selv lever slik i dag mot det han talte om var synd? De må han virkelig stå ansvarlig overfor. Hva gjør han? Fortsetter som ikke noe har skjedd og han har fri adgang innforbi mange troendes leirer og menigheter. Snakk om å leve i et bedrag, et kjempe selv bedrag!

Skrev en artikkel for noen år siden om enten å betale prisen, eller så trekke seg (http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=betal-prisen-eller-la-hver). Vi må beregne omkostningene med å gå med Gud, eller så får vi la hver. Valget er ditt og mitt. Vi alle står overfor å ta opp vårt kors å følge Herren og innrette våre liv etter Guds ord. Og ikke gjøre som Helmersen har gjort, innrettet sitt liv etter kjødet, og dernest totalt forandre læren sin. Alt for det skal passe med å få leve ut et horeliv! Homoseksuelle og andre er nesten bedre enn Helmersen og likesinnede. De har en mening, den står de på. Helmersen hadde en mening, den sto han på. Så bytter det imot, en ny dame inn i senga. Da også en ny lære og et nytt bibel syn. Men det er ingen hindring i dag, det er bare å stå på videre. «Gud er med!». Selvfølgelig er ikke Gud med, dette er et hykleri, dobbelt moral og alt annet som er av kjødet og Satan! Har selv sagt til Helmersen at hvis han ikke omvender seg skal og bør han trekke seg fra alt som har med forkynner gjerningen. Slik at han ikke bare selv har de åndsmaktene av sex og dobbelt moral i sitt eget liv, men overfører det videre og besmitter enda mer hele kristenheten med dette røret sitt!

En forkynner og bibellærer som Ivar Helmersen er et mønster for hjorden – et forbilde. Hvis han skiller seg, drar til Thailand med fly. Gifter seg og forkynner og underviser igjen. Da burde hele menigheten gjøre det samme, han er et mønster for hjorden, eller? Ser en ikke bedraget i dette er jeg redd for at toget er gått!

Relaterte linker: 
http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-162-hvorfor-vil-gamle-predikanter-ha.html http://blog.janchristensen.net/2012/03/nr-388-skjuler-du-deg-bak-jesus-og.html http://blog.janchristensen.net/2012/12/nr-522-pinse-karismatiske-kristne-har.html http://blog.janchristensen.net/2012/06/nr-441-evangelist-og-bibellrer-ivar.html http://janchristensen.net/Guds_ord_om_ekteskap_skilsmisse_og_gjengifte_3.pdf http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Ekteskapet http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Du-er-funnet-og-veiet-at-du-er-for-lett http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=er-du-medskyldig http://janchristensen.net/index2.php?side=linker

6 kommentarer:

Anonym sa...

Bra skrevet Jan Kåre.
Disse såkalt hyrdene er med og forfører hele hjorden.
Og de som advarer blir ikke tålt. Og skytsen mot dem ,holder stand.
Disse forførte påstår de hører og tror på både Paulus,og resten av apostlenes ord. Men hadde de dukket opp på arenaen i dag,med de samme ord, så hadde de også fått høre seg.
I det ytre har de gudsfrykt ,men de fornekter dens kraft.
Jeg ser aldri på visjon Norge. Men her en dag slo jeg over.(tre år siden sist) Det er det mest kjødelige jeg har sett. Og de tror det Er Guds Ånd.
Jeg kunne like godt betalt meg inn på en rocke konsert. Og folk stod med løftede hender, og noen hoppet rundt.
Dette er ikke Guds TJENESTE , Men JEG tjeneste.
Og når det er snakk om slike såkalte hyrder ,som Hanvold, Torp ,Enevald Flåten ,og alle de andre.
De er helt ut å kjøre. Det er ingen Guds TJENESTE, men de tjener seg selv .= i forførerens Ånd.
Jeg kikket på enevalds facebook side ,og jammen har han fått nylig gode " venner" som han kan bruke til å få han fremmet i forførerens lys. (slik jeg mistenkte ville skje ,i et tidl.innlegg du delte )
Jeg ser han lar seg filme av en såkalt kristen film kanal,hvor en med navn Henning Lunde driver. Og ser vi på hans profil, så skriver Henning om dette nylige flotte vennskapet.
Og Enevald ,som da selvsagt ønsker å fremme seg selv og sitt hor liv,men sitt nyfunn på markedet, bretter selvsagt ut albuene ,for å kunne få så stor plass som mulig ,i den forbindelse. Ved selv å bli filmet ,og vist frem ,med flust av reklamer ,på denne kanalen.
Med smisking ,vist som kjærlighet,advarer han Henning i å bli utnyttet ,i den stillingen han har. For Enevald mener at det er mennesker som ønsker å suge livet ut av ham,ved å utnytte hans posisjon.
Selvsagt er dette forførerens Ånd. Henning har sikkert avtaler med andre ,som han filmer,men når Enevalds nylige "vennskap" skal pleies ,så må ikke andre ta hans plass og tid. Alburom er viktig ,for denne tidliger så store forkynneren.
Han ønsker jo selvsagt nå å få seg en ny (forført) tilhøreskare.

Slik kan en holde på. De forførte ,lar seg forføre. Eks. Henning filmer og støtter horbukker, og dermed så tar han del i deres synd.
Skulle ikke undre meg om Torp også bruker ham, og at det er han Enevald advarer mot og mener utsuger ham.( vet ikke, men bare en tanke ,siden han er en profilert person i media ,har jeg i det siste forstått)
Og en blind ,fører en blind i grøften.
Ikke aner de at med sitt sammtykke ,står de Gud i mot.
Og disse medie kanalene vil bli like mørke som deres sinn.Like svarte som deres synd.
Sann mine ord.
Disse forførte som ikke evner å si et ord, når sannheten fremmes.Som tier istedet for å taler. Disse har latt seg forblinde. De kaller synd for rett og rett for synd. Og hadde Elia ,Jeremia, Johannes eller Paulus stått foran dem ,og irettesatt dem,så hadde disse sagt " gå hjem og pass dine egne saker .

jesaja. k.30.v.10 Til seernesier de : " Ikke se !" og tilmprofetene : " Kom ikke til oss med syner om det som er rett! Si oss slikt som vi gjerne vil høre ,la oss få hildrende syner !Vik av fra veien (kom deg hjem til ditt eget) ,bøy av fra stien ,la oss være i fred for Israels Hellige! "

Jan Kåre Christensen sa...

Leste i Jeremias i går som treffer helt inne i denne situasjon vier i Norge i dag:
Jeremias 23. 10 For landet er fullt av horkarler; for forbannelsens skyld visner landet, for dens skyld er ørkenens beitemarker avsvidd; deres løp er ondt, og deres styrke er urett. / 11 For både profet og prest er gudløse; selv i mitt hus har jeg funnet deres ondskap, sier Herren. 12 Derfor skal deres vei bli for dem som glatte steder i mørket; de skal støtes over ende og falle der; for jeg lar ulykke komme over dem i det år da de blir hjemsøkt, sier Herren. 13 Hos Samarias profeter har jeg sett dårskap; de profeterte ved Ba'al og førte mitt folk Israel vill. 14 Men hos Jerusalems profeter har jeg sett grufulle ting; de driver hor og farer med løgn og styrker de ondes hender, så ingen av dem vender om fra sin ondskap; de er alle sammen blitt for mig som Sodoma, og dets innbyggere som Gomorra. 15 Derfor sier Herren, hærskarenes Gud, så om profetene: Se, jeg gir dem malurt å ete og beskt vann å drikke; for fra Jerusalems profeter er gudløshet gått ut over hele landet. 16 Så sier Herren, hærskarenes Gud: Hør ikke på de profeters ord som profeterer for eder! De fyller eder med tomme innbilninger; de bærer frem sitt eget hjertes syner, ikke ord av Herrens munn. 17 De sier atter og atter til dem som forakter mig: Herren har sagt: I skal ha fred. Og til hver den som følger sitt hårde hjerte, sier de: Det skal ikke komme ulykke over eder. 18 For hvem av dem har stått i Herrens fortrolige råd, så han så og hørte hans ord? Hvem har gitt akt på mitt ord og hørt det? 19 Se, Herrens storm, hans vrede farer ut, en hvirvlende stormvind; den hvirvler over hodet på de ugudelige. 20 Herrens vrede skal ikke vende tilbake før han har utført og fullbyrdet sitt hjertes tanker; i de siste dager skal I forstå det helt. 21 Jeg har ikke sendt profetene, allikevel løp de; jeg har ikke talt til dem, allikevel profeterte de. 22 Og hadde de stått i mitt fortrolige råd, vilde de la mitt folk høre mine ord og føre dem tilbake fra deres onde vei og fra deres onde gjerninger. 23 Er jeg en Gud bare nær ved, sier Herren, og ikke en Gud langt borte? 24 Eller kan nogen skjule sig på lønnlige steder så jeg ikke kan se ham? sier Herren. Opfyller jeg ikke himmelen og jorden? sier Herren. 25 Jeg har hørt hvad de profeter har sagt som profeterer løgn i mitt navn og sier: Jeg har drømt, jeg har drømt. 26 Hvor lenge skal dette vare? Har de i sinne de profeter som profeterer løgn, og som bærer frem sitt eget hjertes svik - 27 tenker de på å få mitt folk til å glemme mitt navn ved sine drømmer som de forteller hverandre, likesom deres fedre glemte mitt navn for Ba'als skyld? 28 Den profet som har en drøm, han får fortelle en drøm, og den som har mitt ord, han skal tale mitt ord i sannhet! Hvad har halmen å gjøre med kornet? sier Herren. 29 Er ikke mitt ord som en ild, sier Herren, og lik en hammer som knuser berg? 30 Se, derfor, sier Herren, kommer jeg over de profeter som stjeler mine ord fra hverandre. 31 Se, jeg kommer over de profeter som bruker sin tunge og sier: Så sier Herren. 32 Se, jeg kommer over dem som bærer frem løgnaktige drømmer, sier Herren, og som forteller dem og fører mitt folk vill ved sine løgner og ved sitt skryt; jeg har ikke sendt dem og ikke gitt dem befaling, og noget gagn gjør de ikke dette folk, sier Herren.

Anonym sa...

Jeg lurer på om thaikona til Hermersen er kristen. ..? Har han barn med denne thai dama? Hun skriver ingenting på fb om ting hun liker osv. Som tyder på kristent livssyn, men jeg kan ta feil,
Kjenner du til dette?.

Jan Kåre Christensen sa...

Hun har barn, regner med at hun hadde egne barn før hun traff Ivar Helmersen og de har tror jeg minst et barn i sammen?
Du får spørre, jeg bryr meg ikke vesentlig om dette.
Det jeg holder frem, det er at han ikke skal forkynne når han ikke lever rett etter Guds ord.

Anonym sa...

Tror Helmersen er gift med en buddhist
. Hvis detter stemmer så gi jeg ikke fem øre for endetidsteologien som han driver med på f.b.
Liv og lære må gå hånd i hånd.
Den første han bør omvende er vel kona.

Jan Kåre Christensen sa...

Ivar Helmersen sin teologi kan diskuteres.
Men hans moral - eller mangel på moral er kvalmende og diskvalifiserer han til å forkynne.