Sider

onsdag 20. september 2017

Nr. 2072: Det var troen alene som frelste røveren på korset – men for oss andre er det ikke slik!

Nr. 2072:
Det var troen alene som frelste røveren på korset – men for oss andre er det ikke slik!
Bilde av hånden til Jesus og røveren på korset. Jesus hadde bare gjort godt hele sitt liv, mens røveren bare ondt. Der på korset fant røveren frelse og døde salig!
For de fleste andre som kommer til tro, er kristenlivet å arbeide på sin frelse det «normale»! Å tro noe annet, da er en forledet i sin tro.

 


Lukas 23. 39 En av ugjerningsmennene som hang der, spottet ham og sa: Er ikke du Messias? Frels dig selv og oss! 40 Men den andre svarte og irettesatte ham og sa: Frykter du ikke engang for Gud, du som dog er under samme dom? 41 Og vi med rette; for vi får igjen hvad våre gjerninger har forskyldt; men denne har ikke gjort noget galt. 42 Og han sa: Jesus! kom mig i hu når du kommer i ditt rike! 43 Og han sa til ham: Sannelig sier jeg dig: Idag skal du være med mig i Paradis.

Denne røveren på korset – fikk en mulighet – en gang til å bli frelst!

Vi andre får stort sett mange muligheter til både å bli frelst og leve som en troende. Da forventes og fordres det noe helt annet. Det er klart at Gud er nådig og det er nok ikke bare denne ene røveren på korset som har fått en mulighet en gang. Det er nok til sammen mange, ikke få som har blitt frelst og tatt sin tilflukt til Kristus og Gud i de siste dager og stunder av sitt liv!

Men dette er ikke «normen», men unntaket. For de aller fleste kommer kallet flere ganger og vandringen med Herren kan bli lang. Ikke kort som for røveren på korset, men gjennom mange år og også tiår!

Da å mene og påstå at det er kun troen alene som frelser – når Gud krever frukt av våre liv – blir ikke noe annet en absurd, løgn og ubibelsk.

Gud har ment at liv og gjerninger følges ad, at vi bærer frukt, frukter som er omvendelsen verdig. Vi er ikke lengre mørkets og Djevelens barn, men Guds barn. Vi er lysets barn og er plassert i Guds elskede Sønns rike!

Luther ville ha fjernet Jakobs brev, da han ikke skjønte hva Jakob formidlet og forkynte, derfor liver faktisk den protestantiske kristne med at faktisk gjerninger hører med til et rett og sunt kristenliv.

Jakob 2. 14 Hvad nytter det, mine brødre, om en sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham? 15 Om en bror eller søster er naken og fattes føde for dagen, 16 og nogen av eder sier til dem: Gå bort i fred, varm eder og mett eder! men I ikke gir dem det som legemet trenger, hvad nytter det? 17 Således og med troen: har den ikke gjerninger, er den død i sig selv. 18 Men en kan si: Du har tro, og jeg har gjerninger. Vis mig din tro uten gjerninger, og jeg vil vise dig min tro av mine gjerninger! 19 Du tror at Gud er én; du gjør vel; djevlene tror det også og skjelver. 20 Og vil du vite det, du dårlige menneske, at troen uten gjerninger er unyttig? 21 Abraham, vår far, blev ikke han rettferdiggjort ved gjerninger, da han ofret sin sønn Isak på alteret? 22 Du ser at troen virket sammen med hans gjerninger, og at troen blev fullkommen ved gjerningene, 23 og Skriften blev opfylt, som sier: Abraham trodde Gud, og det blev regnet ham til rettferdighet, og han blev kalt Guds venn. 24 I ser at mennesket blir rettferdiggjort ved gjerninger, og ikke ved tro alene. 25 I like måte Rahab, skjøgen; blev hun ikke rettferdiggjort ved gjerninger, da hun tok imot utsendingene og slapp dem ut en annen vei? 26 For likesom legemet er dødt uten ånd, så er og troen død uten gjerninger.

Kristendommen består av to elementer, bekjennelse og adferdsregler.

Etter hvert som samfunnet rundt ikke aksepterer adferdsreglene, blir de opphevet av religionen. Dette er dessverre en kjensgjerning!

Verden er vi som troende kalt å påvirke med våre gode gjerninger, dette er hva skriften sier og lærer.

Matt. 5. 16 La således eders lys skinne for menneskene, forat de kan se eders gode gjerninger og prise eders Fader i himmelen!

Titus 3. 8 Det er et troverdig ord, og dette vil jeg at du skal innprente, forat de som tror på Gud, må legge vinn på å gjøre gode gjerninger. Dette er godt og nyttig for menneskene.

Vi blir med andre ord frelst – for å gjøre gode gjerninger!

Dette med at ikke gjerninger og adferdsregler tilhører det nye livet er ikke noe annet enn løgn, og en avledningsmanøver fra den Onde!

Den som tror på Gud, hva skal han gjøre sier skriften? «legge vinn på å gjøre gode gjerninger.»

Med andre ord, dette er helt vesentlig for den frelste og lykkelig nye troende.

Hvis vi ikke bærer frukt, vil vi bli avskåret fra frelsen lærer skriften. Med andre ord, etter omvendelsen. Hvis vi ikke lever i samsvar med Guds ord vil Gud «avsette» oss som arvinger – Guds arvinger og Jesu Kristi medarvinger!

Hele skriften gir et samlet vitnesbyrd at det er både ved tro, og ved gjerninger – gode gjerninger vi blir frelst. Det er full mulig å leve i synd etter frelsen, gjøre synd til døden. Og på den måten gå fortapt.
Hvis en stjeler, lever med en person av samme kjønn som seg selv. Eller etter en skilsmisse gifter seg på nytt. Driver med underslag eller lyver daglig. Da er en kommet ut eller inn i forhold som i ytterste konsekvens vil ta deg ikke til Himmelen, men til fortapelsen!

1 Kor. 6. 9 Eller vet I ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Hverken horkarler eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller bløtaktige eller de som synder mot naturen, 10 eller tyver eller havesyke eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike. 11 Og således var det med somme av eder; men I har latt eder avtvette, I er blitt helliget, I er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds Ånd.

Her ser vi at et vanhellig liv etter frelsen – gjør at vi mister frelsen!

Sluttkommentar:

Den gamle læresetningen som har mye av Kalvinismen i seg holder bare ikke:
«Engang frelst – alltid frest!»

Frelse er noe kontinuerlig, som vi må leve i hver dag. Der vi trenger ny nåde hver dag, men samtidig er det et levesett som gjør at vi i ytterste konsekvens kan miste frelsen. Vi må rett og slett arbeid daglig på vår frelse, og gå videre med Gud for å bli bevart!

Fra mine bibelkommentarer Filipenserbrevet 2. 12 Mine kjære, dere har jo alltid vært lydige mens jeg var hos dere. Så vær det enda mer nå når jeg er borte, og arbeid på deres frelse med frykt og beven!

Paulus omtaler menigheten som en Far snakker til sitt barn når det skal begynne å stå på egne ben og klare seg selv. En er tilstede men også borte. Nå er det egentlig opp til barnet – som her menigheten – å vise hva den vil og evner. Forutsetningen er der, men videre vei og retning avgjør og bestemmer en selv.

13 For det er Gud som virker i dere både å ville og å gjøre etter hans gode vilje.

Men Paulus kommer med en kjensgjerning som han hadde erfart selv; det er Gud som gjør en i stand til å tjene og elske ham. Vi skal ta våre bestemmelser og ha våre mål, men alt dette står Gud bak. Det er i ham vi lever, beveger, rører og er til.

14 Gjør alt uten misnøye og innvendinger,

Kommer ikke det hele fra hjerte og en ønsker det selv, da gjør en det av misnøye og en har innvendinger mot å gjøre Guds vilje. Å tjene Herren er med glede, hvis en gjør noe for en må er det døde gjerninger sier Skriften.

15 så dere kan være uklanderlige og rene, Guds barn uten feil, midt i en vrang og fordervet slekt. Dere skinner blant dem som lys i verden

Denne verdens barn trives i mørke og med synd. For en troende trives en men å være motsatsen, ved å leve som et Lysets barn noe som en også er. Vi leser i Bergprekenen, der finner vi den samme standarden som Paulus beskriver på de troende. Paulus sier; så dere kan være uklanderlige og rene.

Jesus sier i Matt.5. 48 Vær da fullkomne, slik som deres himmelske Far er fullkommen.

16 og holder fast på livets ord, og jeg skal få den ros på Kristi dag at mitt strev og mitt livsverk ikke har vært forgjeves.

Paulus hadde som mål for alt det han gjorde, Jesu Kristi dag. Dagen vi skal møte Jesus, bli han lik og vil få igjen hva som har skjedd med våre liv som troende, enten godt eller ondt. Skal vi få noe igjen den dagen er det avhengig av hvordan vi stiller oss ovenfor Guds ord og innretter vårt liv, ved å leve deretter.

87 kommentarer:

Anonym sa...

Efeserne 2,8.
Her er du igjen på ville veier, Jan Kåre. Slik du fornekter treenigheten, fornekter du også frelsen, slik den er gitt oss.
Du beveger deg mer og mer i retning av Jehovas Vitser, i helt sentrale teologiske spm.
Ansgar Arne B

Jan Kåre Christensen sa...

Treenighetslæren er en ubibelsk og forførende lære!
At dette er noe som JV står for er bare tull, dette er en eldgammel bibelsk lære at Gud er èn, ikke tre!

Anonym sa...

Troen er rett og slett død uten gjerninger. jakob.k.2.v.17.
Martin Luther fjernet 7 bøker fra det gamle test. samt fire bøker i det nye test. Dette fordi de ikke støtte hans protester. Det var Hebreerne , Jakob,Judas og joh.åp.
Det var likevell en del protester av hans likesinnede ,og de 4 brevene i det nye test. ble satt inn igjenn.
Men de 7 brev i det gamle test. ble det ikke. Men de stod likevell i marken i den protestantiske bibel ,frem til 1848. Fra da ble også disse 7 fjernet.
Vi skal huske at bibelen ikke er en protestantisk bok.Men en katolsk. Og den katolske kirke har behold hele kanon av skrifter ,slik den opprinnelig ble satt sammen. inkl. de 7 verdifulle bøkene i det gamle test. Som også Jesus og apostlene leste fra.
Og en viktig ting til som er vesentlig for troen . Gud Jehovah er EN. Jehovah er faderen ,sønnen og DEn Hellige Ånd. Dvs. sønnen og DHÅ er av samme vesen /natur ,som faderen. Men med ulike oppgaver.
Hvis ikke vi ærer Jesus på helt lik linje som faderen ,så er vi allerede fordømt. Dette sier Jesus i joh.k.8.v. 24-30 .
Jesus likestiller seg der med faderen. Sev om han ikke er faderen.
Jesus var både menneske og sønn = menneskesønnen. Dvs. at Jesus var EN person, med to naturer . natur 1: menneske .Natur 2 Sønn = Gud.
Gud kan ikke dø. Derfor var det natur 1.mennsket som døde på korset. Mens natur 2 sønn= Gud ,samtidig var i dødsriket (ikke helvete) og talte til de døde som var der.
Jehova Gud sier i det gamle testamente ,i jesaja b.a. fra k.43 og utover at han er den eneste frelser.Den eneste Herre . Den eneste Gud ,og den eneste klippe. Og ingen Gud skal komme etter ham.Og bare for denne Gud skal hvært kne bøye seg= tilbe.
Jesus er denne Gud, denne klippe , den eneste frelser ,for hvor hvært kne skal bøye seg = tilbe. Jesus er alfa og Omega ,begynnelsen og enden. Gud den almektige.
les. jesaja k. 44.v. 8 ( 1 kor.k.10 ) jesaja k.45 v.21-24 ( fill.k.2) jes.k.48 v.12 ( joh.åp.k.1)

Jesus er Gud, Han er Jehovah = faderen ,sønnen og Den Hellige Ånd.. Sønnen er likevell ikke faderen og omvent.
På et menneskelig språk kan man forsøke en enkel etterlikning. Vann er vann,selv om det kan ha tre former. Is ,damp og flytende. (dampens oppgave har ikke isens oppgave osv.)
Gud er treening. Faderen,sønnen og DHÅ,med samme natur ,fra evighet,men med ulike oppgaver.

Vi skal huske på at også det onde har en kopi. Men du må ikke blande sammen disse med Gud Jehovah.

Jeg tror at om du søker Herren av hele ditt hjerte i dette ,og får se at Gud jehovah er faderen ,sønnen og Ånden. EN GUD. så vil du bli velsignet og kjenne Guds oppreising.
For Jesus sier i joh.k. at han er likestilt med faderen. At han er er Gud,og de som ikke tror det de lever i fordømmelse.
Og joh.åp.1 er helt tydelig. Jesus sier der at han er Alfa og Omega Gud Herren. Dette sier han som var død men ble levende. (menneskesønnen = personen Jesus som i sine to naturer var av natur både menneske og sønn/ Gud.
(Vi som mennesker er av natur bare menneske,)
Derfor kunne Elisabeth si til maria i luk.k.1.v.43 "hvordan kan det gå til at min HERRES mor (GUDS mor) kommer til meg.
https://www.youtube.com/watch?v=TQEu6p9f9Nc&t=35s


Derfo

Anonym sa...

https://www.youtube.com/watch?v=TQEu6p9f9Nc&t=35s

Anonym sa...

ang. Luthers syn på nåden ,og fjerning av 11 bøker (nå 7 bøker ) i bibelen :søk for eks. "Why catolic have 7 more book in the bibel."

Anonym sa...

Jeg vil også føye til at når israelittene gikk gjennom ørkenen , da var det Jehova Gud som fulgte dem som en klippe. Og denne klippen var Kristus.
1 kor.k.10 v. 1-5. (v.4) For de drakk av den åndelige klippen som fulgte dem,og den åndelige klippen var Kristus.
Og Jehova sier jo at han er den eneste klippen. eneste Herre ,eneste Gud. Og ingen Gud har vært før ham,eller skal komme etter ham.
Les også da hvem denne eneste klippen er i 2 samuels bok k.22.v.32 " For hvem er Gud foruten Herren ,og hvem er KLIPPE foruten vår Gud. Også Jesaja 44.v.8 . Ja,og denne KLIPPE som fulgte israelittene i ørkenen sier 1 kor.k.10 er KRISTUS. Kristus som er den eneste som hvært kne skal bøye seg for = tilbe. Som da er Jehovah Gud .

Denne klippen i ørkenen var Gud Jehovah = Kristus . Hvor skyen var Ånden, hvor de ble døpt i havet.
Og derfor sier Jesus i matt.k.28 v.19 Gå derfor ut og gjør alle folskeslag til disipler ,idet dere døper dem i faderen , sønnen ,og Den Hellige Ånds navn.( =Jehovah) ( slik klippen i ørkenen gjorde med israelittene i havet. Denne klippen som er Jehova. Denne klippen som er Kristus.( 1 kor.k.10)
Denne KLIPPEN ,som i joh.åp. sier. Jeg er Alfa og Omega ,sier Gud Herren,han som er og som var og som kommer ,Den ALMEKTIGE . (og han som sier dette er Jesus, den eneste KLIPPE ,han som var død ,men lever i all evighet.v.17-18)

Jan Kåre Christensen sa...

Her var det mye.
Hvem tror du er Herrens engel i Gt?

Anonym sa...

Du spør meg om hvem som er Herens engel i GT.
Og da kan jeg si med en gang ,at det IKKE er Jesus. Noe Adventistene tror. Dette er en farlig felle å gå i.
Det ene tar det andre med seg. Jehovas vitner kommer fra adventistene. Visste du det.?
Og de har tatt tråden enda lenger.
Men det er faktisk lettere å bli forført av SDA (adventisten) fordi de kler det så godt inn ,mens JW sier det rett ut.
SDA snakker med to tunger. Den ene er at jesus ikke er skapt,men til fra evighet. Men samtidig reduserer de ham til engelen Michael(skapt) Denne forvirrende læren ,om at Jeus skulle være engelen Michael ,kan de ikke gå bort i fra uten å fordømme Ellen G White,og det hun stod for. Å fordømme Ellen G.White ,er utstøtelse.

Derfor må de finne smidige utveier. Et sted midt imellom.
Det er faktisk mange adventister (SDA) som ikke aner at de selv lærer at Jesus skulle være engelen Michael. En dame jeg kjenner ble rimelig sjokkert. Og sa at det var vranglære ,og det måtte hun forhøre seg om.

Et annet trekk er soul sleep.Hvor de IKKE tror at sjelen lever videre etter døden. Og at det ikke finnes noe helvete. Dette er satans trekk.
De bruker et skriftsed om at i dødsriket vet de ingen ting. Men når det der er snakk om dødsriket så leser vi lenger frem at det er der de gudløse farer. (salmene k.9.v.6 ) "blant de døde er det ingen som tenker på deg.Hvem priser vel deg i dødsriket " salme k.9.v.18. Til dødsriket skal de GUDLØSE fare,alle de folkeslag som glemmer Gud. " k.16.v. 10." Du overgir meg IKKE til DØDSRIKET,du lar ikke din trofaste tjener gå til grunne."

Og for også å få støtte for sitt falske syn,så sier de om røveren på korset at han ikke ble med til paradis ,den aktulle dagen. ( LUKAS.K.23.V.43 )
Og de bruker argument som at det ikke var komma ( ,) i orginalteksten.
Riktig det. Men når Jesus sa "sannelig sier jeg deg i dag skal du være med meg til paradis. Så er er det ingen tvil.
Komma står på riktig sted. " Sannelig jeg sier dere " brukte alltid Jesus å si ,før han kom til et viktig poeng.
49 ganger i matteus. 36 ganger i lukas. 21 ganger i johannes. Han sa ikke da " sannelig sier jeg dere i dag, så poenget. slik SDA hevder.
Desuten så talte Jesus mer om helvete enn himmelen. Mark.k.9.v.48 " der marken ikke dør ,og ilden ALDRI slokner.
SDA og satan lærer selvsagt at helvetet ikke er reelt ,men symbolsk. At det ikke er evig,men gjort på et blunk.(brennes opp)
Jeg anbefaler å søke youtube og eks. Heresy of soul sleep og for eks. Ellen G. White falce Prophet.

Når Jesus skal forklare disiplene om livet etter døden ,så sier Jesus at Gud er Abraham ,Isak Og jakobs Gud .(som forlengst var døde) Gud er ikke Gud for de døde ,men for de levende.(ABRAHAM,iSAK OG jAKOB,LEVER.)
(slik salmene også sier.at i dødsriket = de som er døde uten Gud) der er det ingen som priser ham.
Menneskets Ånd går tilbake til Gud ved døden,og der lever de inntil sjelene der sammenføyes med helrighetslegemet på den siste dag.(noe ikke SDA tror)
Jesus var ikke ute etter forvirring ,når han fortalte liknelsen om den rike mann og Lasarus (luk.k.16.v.19-31)
Og de døde martyrenes sjeler i himmelen i joh.åp. k.6.v.9-12. som roper ustanselig om rettferdighet. er heller ikke symbolikk .Det er reele sjeler ,som Jesus vil vise oss i denne boken at lever i himmelen. (men SDA legger til og trekker fra.)
Nei.Jesus er ikke engelen Michael. Joh.k.10.v.30 jesus sier " Jeg og faderen er ET.(en sann Gud.Jehovah.)Dette tålte ikke jødene å høre. På grunn av deres manglende forståelese av Gud ,som faderen,sønn og DHÅ. En Gud Jahve.


Anonym sa...

Det andre jeg belyste ,var bibelen. Og jeg anbefaler videoen " Catolic Bible vs. Protestan Bible.
(hvorfor det mangler 7 bøker i den protestantiske bibelen,samt deler av Ester og deler av Jeremia.)
Anbefales virkelig.
https://www.youtube.com/watch?v=PjvXbotd9Lw&t=75s

Jan Kåre Christensen sa...

Hvem tror du Herrens engel er?
Ikke Jesus, men?

Jan Kåre Christensen sa...

Ikke svar med hva adventistene og andre tror.
Hva mener du, og begrunn det du tror med kun Guds ord.

Anonym sa...

legger også til som jeg sa tidligere. Elisabeth Marias slektning ,som var gravid med Johannes døperen, hadde bare EN Herre, som hun tilba. Det var Abraham,isak og jakob Gud. Jahve. Den eneste Herre, frelser,klippe, og Gud.
Og hun utbryter fyllt av Den Hellige Ånd ,da Maria kom på besøk.
"Luk.k.1.v.43 " Hvordan kan det gå til at min HERRES mor kommer til meg. (Maria = Guds mor.) mor til personen Jesus ,som av natur var 1 menneske . 2 sønn. En person med to naturer = menneskesønnen /menneske- sønn/ Gud. = maria Guds mor .

Jan Kåre Christensen sa...

Riktig, men du overser mange momenter.
Jesus err alt han er i kraft av Faderen.
Faderen er det i kraft av seg selv.
Derfor sier Jesus at Faderen er større enn meg og jeg gjør kun det Faderen viser meg.
Gud Fader er med andre den eneste sanne Gud som er Gud fullt ut.
Jesus har all makt i dag, men den har han fått, og skal levere den tilbake.
Se bl.a. 1 Kor. 15.
Ikke dra inn sitater fra adventistene og andre, la oss diskutere hva Guds ord sier og lærer.

Jan Kåre Christensen sa...

Les denne artikkelen om Jesus som er Herrens engel.
http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-97-er-jesus-en-engel-hadde-jesus-en.html?m=1

Jan Kåre Christensen sa...

http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-97-er-jesus-en-engel-hadde-jesus-en.html?m=1

Anonym sa...

https://www.youtube.com/watch?v=PjvXbotd9Lw&t=75s

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym du svarer ikke på motspørsmål. Det holder ikke!

Du mener at treenighetslæren er bibelsk? Tre likeverdige Guder i en felles Guddom?

Anonym sa...

jeg har verken hatt tid eller anledning til å komenterer .Derfor.!! Og Det handler heller ikke om å vinne en diskusjon. Det er ikke med makt ,eller kraft ,men med Guds Ånd ,som overbeviser.
Om ikke Guds Ånd får fri tilgang i et åpent hjerte, så blir man forblindet. Et forherdet hjerte ,nås ikke hverken ved engler eller diskusjoner. Hjertet må være oppriktig,og åpent. Da er det håp.

Jesus BLE ikke til. (skapt) Jesus sier det samme om seg selv som faderen sier. JEG ER .
Hebreerbrevet k.1. hamler opp en gang for alle ,til de som også da ,var forvillet rundt Jesus gudomm. Og derfor kom dette brevet som en stor oppklaring. Det var nok mange jødekristne som var forvirret over deres Jahve. Og hvor Jesus kom inn.
Det er IKKE tre Guder. Men EN. Og Jesus ble ikke skapt av faderen,men utgår fra faderen. Jesus sier i joh.k.8 Jeg er han (faderen.) Dvs.ETT med ham,Utgår fra ham. IKKE skapt av ham.
Jeg trodde jeg var tydelig. Når Jesus sier i joh.åp. at han er Gud ,Herren den Almektige ,så er han det.
Og jeg delte så pass mye at det burde holde.
Du mener alså at Jesus IKKE er Gud ,Herren den almektige. Det samme mente jødene ,og derfor dømte de Jesus fordi han gjorde seg LIK Gud. Dvs Gud.
Hele skapningen gjenspeiler Guds ordninger. Faderen er IKKE større enn Sønnen ,i NATUR. De er ETT.Likeverdige.
Men faderen er STØRRE enn sønnen i rang /hierarki.
Slik også med mennesket som er skapt I Guds BILDE.
Mannen er IKKE større enn kvinnen i NATUR. DE ER ETT (derfor ekteskapet mellom mann kvinne) Men mannen er STØRRE enn kvinnen i rang /hierarkisk.
Derfor er kvinnen bilde på kirken (feminin) mens mannen som er hode for kvinnen, er bilde på Kristus som er hode for kirken.
Både mannen og kvinnen er ETT menneske. Både Faderen og Sønnen er EN Gud. ETT meneske ,men to ,født av Ånden i Guds BILDE.
Treenighet handelr IKKE OM TRE GUDER. MEN EN GUD.
MENNESKET er også ETT menneske , men skapt likeverdig i hans bilde som to personer ,mann,kvinne. Med to ulike oppgaver. Mannen større enn kvinnen hierarkisk IKKE I NATUR. De er ETT, skapt i Guds bilde.
Faderen er STØRRE enn sønnen. IKKE i natur. Men hierarkiak. Faderen og sønne er ETT.

Derfor MÅ kirkens presteskap være menn ,fordi Kristus er mann. (maskulin) Kirken er feminin,i natur. Og Kristus er hode for kirken.Slik mannen er hode for kvinnen. Hadde jesus innsatt kvinnelige prester ,så hadde kirken vært lespisk i natur. (Dvs .kirken er feminin ,og da prestene kvinner= lesbisk)

Derfor var alltid prester menn,og også de 12 apostlene ,som er kirkens biskoper /prester.
Det hierarkiske i Guds bilde er vesentlig. Fordiu Gud er hierarkisk.

Når du sier at jeg ikke skal blande inn Jehovas vitner. Jeg nevnte dem fordi jeg ville påpeke vranglære ang. Jesus Guddommelighet.
Jeg nevner en organisasjon som er på ville veier.
Men du mener det er rett og fritt fram å stadig tale mot synd til en kirkes hyrder. Høres ikke det noe selvmotsigende ut.
Jesu Gudommelighet ble ikke gitt ham. Han er ikke skapt. Han ER. HAN sier som Jahve sa til Abraham . JEG ER:
Jesus BLE ikke til. Han ER fra evighet. Han er den første og den siste. ALfa og OMEGA.Gud den Almektige.
Jesus er ikke Gud nr.2. Han er Jahve = Faderen,sønnen Og DHÅ. JOh.k.8. JEG ER HAM. Jesus utgår (ikke skapt )fra faderen.
Faktisk så tror JW på flere guder. De sier at Jesus ikke er Gud, men en gud.(minde gud.) ikke Herren,men en herre.
Men Gud Jahvhe (faderen,sønnen og DHÅ) er den ENESTE HERRE ,Den ENESTE FRELSER ,ENESTE KLIPPE. JAHVE GIR /SKAPER slettes ikke noen (jesus) i tillegg ,som også er "JEG ER."
Jehovas vitner ,tror faktisk på tre guder. Jeg tror på EN GUD. jAHVE. FADEREN,SØNNEN og dEN HELLIGE ÅND.
Slik mannen ble skapt ,i Guds bilde og kvinnen kom UTAV mannens ribben. Slik kom Jesus UTAV Gud. (ikke skapt.)
Og videre så ble kirken (feminin) født (ikke skapt) utav Jesus ribben på korset. Brud og brudgom. Jesus hode på sitt legeme .Vi hans organer i dette legemet. ETT.Anonym sa...

treenigheten ,er IKKE tre likeverdige Guder. Det er EN Gud ,med tre personlige oppgaver. Faderen er større enn sønnen ,i rnag/hierarki IKKE I NATUR.
Slik både mann og kvinne er ETT menneske , skapt i Guds BILDE , hvor mannen er større enn kvinnnen i rang/hirarki. Men ikke i natur.
hELE SKAPNINGEN ,er Hierarkisk. Også englene. Engelen er og blir engeler i natur. Men noen er større enn andre.
Dette hierarkiet skal respekteres ,og derfor skal kvinnen bære slør, for de hun er mindre i rang/hierarki (ikke natur) enn mannen. Og derfor bærer hun slør i messen, for englenes skyld . De englene som der i sin hierarkiske orden ALLTID tjener der ved ALTERET.
Andre engler som er av samme natur ,men lavere ,har andre oppgaver.
Jahve ,er hierarkisk. Og skaperverket likeså.
Venlig hilsen Telemarkinegen ,som tilber Jahve i faderen,sønnen og Den Hellige Ånds navn.
Hvor veien kun er gjennom troen på at jesus er ham. I Jesu navn.

Anonym sa...

Telemarkingen og Skiens kvinnen ,kan også anbefale denne video som heter " Jesus is all over the Old Testament. A study in Typologi.
"https://www.youtube.com/watch?v=odd9MfXfxN0&feature=share

Anonym sa...

beklager mye feilstaving. Det var fordi fingrene løp litt fort,over tastaturet,uten at jeg rettet. Sikkert mange som kjenner seg igjenn der. ;) hilsen Marit .Telemarkingen.

Jan Kåre Christensen sa...

Jesus sier ikke dett jeg er i grunnteksten.
Han sier han rett frem at han er den han er.

Jan Kåre Christensen sa...

Så du tilber den hellige Ånd?
Hvor står det i skrift?

Jan Kåre Christensen sa...

Jesus og Gud Fader er da samme person?

Anonym sa...

Den Hellige Ånd er den eneste som vil overbevise deg. Jeg tilber Gud. Og Jahve Gud, ingen andre. Og Jahve er den som sier at han ble gjennomstunget,og skal gis all ære. sakkarias.k. 12.v. 10 Den hellige Ånd utgår fra faderen.
Derfor sier jahveh i sakariah at han ble gjennomstunget. Gud kan ikke dø, men ble gjennomstunget. Menneskesønnen = 1 .natur menneske ble gjennomstunget og døde , og natur 2 .sønn= Gud ble gjennomstunget men døde IKKE ,men levde og for ned til døsriket og talte til åndene der. Derfor kunne Jesus si at døden ikke kunne holde på ham. For DHÅ ,reiste han opp fra de døde.
Å tilbe Jahveh ,er å annerkjenne hele gudommen .Faderen,sønnen. og Ånden. Å spotte Ånden er å ikke annerkjenne ånden som Gud ,sammen med faderen og sønnen.
Men du kan ikke fatte det uten fra et oppriktig hjerte i DHÅ. Derfor tilbes Jahvhe i faderen,sønnen og DHÅ.
EN Gud. Man kan IKKE tilbe faderen,uten gjennom Jesus. Og DHÅ utgår fra faderen ,slik sønnen gjør. Ikke tre Guder.Det er Gudsbespottelse ,som JW gjør. Men EN Gud som hierarkisk fungerer sammen.
Du kan ikke nekte for at damp er vann. Heller ikke nekte for at is er vann. Om vann kunne spottes,så spotter du isen ,eller dampen,om du sier at de ikke tilhører vannet.
Hilsen marit fra skien .Telemark ..Tj.. Hvorfor ikke Marit Øvretveit. Mitt reelle navn.

Anonym sa...

slangen fremmer hele tiden Guds ord,for å forføre dem som lar seg forføre. Jesus svarte derfor ikke,men kom med et mot spørmål. Fordi han skjelnet mellom opprør og opriktige hjerter som virkelig ville bli opplyst..
Jeg spør da deg. Tror du IKKE at jesus ER Gud herren Den Almektige (joh.åp.k.1.) (husk det er bespottelse om man ikke er Gud.noe jødene forstod)
Tror du at Jahve ,gir sin ære til noen annen? Det er i så fall blassfemi. Eks.Jesus som sa i joh.k.8 at han var faderen (jeg er han) Dette var blassfemi selvsagt for de jøder som ikke forstod at Jesus var ham.
Tror du at Jesus er skapt.??
noe hebreerne på det sterkeste aviser,og også jesus selv.?
Jesus er IKKE SKAPT. HAN UTGÅR fra faderen. Kvinnen er ikke skapt,men utgår fra mannen som er skapt. De er ETT. Skapt i Guds BILDE. = MENESKET ,mann,kvinne er av same natur , men ikke samme person/oppgave. Mannen står over kvinnen,slik faderen er over sønnen. Men de er likeverdige. Av samme natur.
Kvinnen er ikke samme person hierarkisk som mannen. Men de er begge av natur menneske. Jesus var menneskesønn = natur 1 menneske og natur sønn = Gud. Han er menneske-sønn/gud.

Du er ETT med din kone i din menneskenatur. men dere har ikke samme personlige oppgaver. Og kvinne og mann er skapt i Guds BILDE.
DU OG DIN KONE SOM ER SKAPT I gUDS BILDE ,er ikke to naturer, men to personer med to ulike roller /oppgaver.
Husk vi er skapt i Guds bilde. Dette er så stort at vi ikke helt kan fatte det.

Derfor er skilsmisse og gjengifte så stor synd. Fordi jahve er en ved faderen sønn og Ånd. Ekteskapet er ubrytelig, ved Guds Ånd ,slik faderen ikke kan skilles fra sønnen og ånden.

Slik jesus er hodet for kirken .maskulin mann, kirken feminin /kvinne. Slik er mannen hodet på kvinnen. slik mannen representerer kristus, og kvinnen kirken /bruden.
Jahve (jeg er) er Ånd . Derfor er faderen Ånd og sønnen Ånd. Og Ånden utgår derfra.
Kvinnen er ikke skapt ,men utgår fra mannens ribben som er skapt. Slik er heller ikke Jesus skapt. Men utgår fra faderen..
Vi bruker termer som personer. For å lettere fortå.. Det er EN Gud Jahve. Jesus er av Jahve. (sønnen ,sammen med faderen og Ånden.)
DHÅ er den som opplyser oss ,og gradvis drar bort sløret når våre hjerter søker sannhet.

Om vann var en person.For å lage et bilde.
Så vil du vell ikke fornekte at vannet har tre personlige oppgaver. Person er knyttet til personlige oppgaver. Ikke tre Guder. Dampens personlige oppgaver er en annen enn isens personlige oppgave. Men å fornekte at det er vann ,er å spotte guddommnen. Om vann var guddom.
Vi tenker på personer som tre ulike individer. Men Gud er ikke tre individer ,men EN. Med tre personlige oppgaver.Derfor sier vi personer. Fordi personlighet knyttes til gjeldende oppgaver /hensikter pesonen har.

Når jeg slukker tørten av vann,så fornekter jeg selvsagt ikke isen og dampens oppgave ,som utgår av vannet.
Enklere kan jeg ikke forklare det.Jeg forstår at du fornekter at faderen er av samme vesen. Jahveh. Gud. Jeg ser at du tror at jesus er skapt ikke utgått fra faderen.
Ja,det er som å fornekte at kvinnen som menneske utgår fra mannen (ikke skapt) .
Det er som å fornekte at damp og is utgår fra vann .
Du tenker på menneskes vis.som om en person er tre adskilte personer. Tre guder. Men Gud er EN. Og de personlige oppgavene er Gud,og utgår fra ham. Faderen ,sønnen og DHÅ er Jahve. Vi kan ikke tilbe faderen,uten gjennom sønnen. Å fornekte sønnen som Jahve ,(sønnen i gudommen ) ,er å fonekte faderen og Ånden. Man kommer ikke til faderen uten gjennom sønnen . DVS.å tro på at sønnen utgår (ikke er skapt) fra faderen.
Ånden er jahveh . Ånden er Gud. Ånden er faderen,sønnen og Ånden. Og å fornekte det er å spotte Ånden. For Gud er Ånd.
Hilsen marit Øvretveit fra skien.Telemark.

Jan Kåre Christensen sa...

Jesus er Herre, der er vi enige.
Men Gud fader og Jesus er to adskilte personer.
Men tror som deg at den hellige Ånd utgår fra Faderen.
Hvem er Herrens engel?

Anonym sa...

Er du som mennske samme person som din kone? Dere er menneske ,skapt i Guds BILDE. MANN /KVINNE ETT.
ETT.dvs. at kvinne ikke er noe uten mannen og omvent.
Sønnen er ikke noe uten faderen og omvent.
DE er uadskillelige.
Derfor er skilsmisse så stor synd. For ikke å snakke om gjengifte. Mann skapt i Guds bilde. Adam skapt av Gud.
Kvinnen ikke skapt ,men utgår fra Adams ribben. Jesus ikke skapt,men utår fra Gud. Derfor kalles Jesus den andre ADAM. Hvor kvinnen fra hans ribben er kirken som ble født (ikke skapt) utav Jesus ribben på korset.(gjennomstunget)
Kirken /legemet (feminin) er bruden, hodet på legemet er Jesus ,som er bildet på mannen. Brud og brudgom.
Derfor kan ikke kirken (fruen) bli betjent av kvinnelige prester .Det ville være å kalle legemet lesbisk.
Guddommen er hierarkisk,slik også skaperverket og mennesket er det.
Derfor er faderen større enn sønnen. Derfor er mannen hodet på kvinnen. Han er større enn kvinnen ,hierarkisk,men ikke i natur.(likeverdige)
Slik Kristus er hode for kirken ,og Faderen er hode for Kristus. Slik er Faderen større enn sønnen. IKKE i natur ,men i rang/hierarki . Slik også presteskapet er hierarkisk. Hvor Peter er utvalgt til øverste apostel = øverste biskop i kirken( matt.k.16.v.18.)
Å frarøve Peter kirkens embeds rolle ,og kalle Peter enhværs tro ,er slangens opprør ,slik han gjorde opprør mot Guds hierarki i himmelen.
Derfor overgir Gud dem som er i dette opprøret til deres egen sviktende dømmekraft. Hvor enhværs tro ,aldri enes.aldri samles.men sprer.
Dette opprøret mot Guds eget legeme /kirken. Er å være i opprør mot Gud. Kirken som er legemet,hvor Jeus er hodet på legemet. Hvor vi er kristi levende organer på legemet. Skilsmisse med legemet er død. Organer overlever ikke skilt fra hodet. Derfor er skilsmisse og gjengifte som ikke angres , døde ekteskap. Det er dødfødt. Deres organer har ikke et levende blodomløp. Det eneste som da er levende er kjøttet. Følelsene som har latt seg styre av splid ,og ikke samhold. Styrt av enhvær Peter tro,og ikke Peters hierarkiske embede.(matt.k.16.v.18)
Kirkens med dens embeder som ble født (ikke skapt) utav Jesu ribben,slik Eva ble født (ikke skapt) utav Adams ribben.
Derfor er Jesus den andre ADAM. Derfor er Jesus Jahve (jeg ER. ) Sønnen,som alle skal tilbe og ære.
Hilsen telemarkingen. Marit.

Anonym sa...

Yahve er den eneste Herre. og den eneste klippe, og den eneste frelser. Jahve deler ikke dette med noen annen.
Og sønnen er den eneste Herre,eneste klippe,og eneste frelser. (slik jeg delte tidligere.)
Hele frelsen står og faller på dette. At du ikke tror at jesus er Herren Gud den Almektige slik joh.åp.k.1 sier, er for meg vanskelig å begripe.
Jesu sier jo at han ER Herren ,Gud den Almektige.
Jeg forstår at siden du ikke ærer Jesus likt faderen , så ligger sløret over hjertets øyner.

Derfor søker du fortsatt å argumentere med din forståelse om at treenigheten er ond og mener at den sier at Gud er tre guder. Noe som ikke stemmer. Gud er EN .jAHVE. Det er bare i kristus sløret blir borte. dvs. I kristus = å ære sønnen lik faderen.Som Gud. Jahve. Jahve = faderen ,sønnen og Ånden. Derfor sier Jahve i sakarias at han blir gjenomstunget. sønnen blir gjennomstunget= Gud.
Siden du ikke vil slippe sløret,så holder du fast på denne vrangforestillingen om at treenigheten er tre guder.oG OND.
Og derfor ønsker du i samme hensikt å snakke om Herrens engel. Og redusere Jesus til å være skapt.
Jesus utgår fra faderen , (født av ham) dvs.ikke skapt. Og det må heller ikke forveksler med en fødsel.
Adam var ikke svanger med Eva. Men Eva kom utav Adams ribben. Slik Adam er bilde på Gud ( = Jesus den ande Adam) hvor kvinnen ikke ble skapt , slik heller ikke Jesus er skapt. Jesus er den andre Adam = Gud. Mannen og kvinnen er ETT .SKAPT I GUDS BILDE. som ETT legeme .Mannen hodet,over kvinnen. Slik er faderen hodet over sønnen .(skapt i hans bilde) Mannen og kvinnen som er EN skapning. kan ikke leve uten Åndens livspust. Slik kan heller ikke faderen og sønnen være til uten Ånden. Yahve er Ånd. Å være skapt i Guds bilde ,vil si at mannen som hode representerer Kristus ,og Kvinnen (feminin) kirken. Selv om både mann og kvinne som organer på legemet /kirken er ulike hierarkisk,men ikke i natur.
Dette legemet er hellig ,fordi Gud er hellig.
Videre utover dette vil jeg ikke bevege meg . Det er essensen.
Her kommer typologi inn i bildet. Og for at jeg ikke skal ro til fiskeskjær i mine bekrensninger og forståelser utover at sønnen er Han. (joh.k.8) så anbefaler jeg videoen jeg delte som het "Jesus is all over the Old testament . A study in Typologi.
Der får du se svært mye som er en henspeiling på jahve ,gjennom faderen ,sønnen og Ånden.
Eks. de tre menn som møtte Abraham . De blir omtalt som både menneske og Gud (menneske/sønn.)
Og mange andre slike liknende koblinger. Gud brukte mange slike hendelser. eks. slangen på staken var som å se /symboliserte , jesus på korset,men var ikke jesus .osv.
Jeg er ikke stø nok i typologiens språk. Men det trenger jeg heller ikke å være. Men interesant er det.
Men poenget er å få åpenbart i et utilsløret hjerte hvem jesus er. Jesus er HAM. (joh.k.8) er du uenig i det? Jesus ER Herren Gud Den Almektige (joh.åp.k.1) Er du uenig i det?
jAHVE ER (JEG ER) = FADEREN,SØNNEN OG dEN HELLIGE ÅND. Dette hevdet jesus,og derfor ble han anklaget av jødene og arestert.
Herrens engel ,får du høre om i denne videoen, som jeg delte. Den er lang ,men verdt hvært minutt. (typologi) Men lytt med et åpent hjerte. som kun skjenkes den oppriktige .og ikke den som er ute etter å slå ned på jesus som Gud den Almektige (joh.åp.k.1.) Gir du Jesus samme ære som faderen, så er det DHÅ som har åpnet dine øyner. Jahve (faderen ,sønnen og DHÅ. EN sann Gud .IKKE tre.
Hilsen telemarkingen fra Skien . Marit.

Jan Kåre Christensen sa...

Jeg tror da ikke på treenigheten, hvor har du dette i fra?

Jan Kåre Christensen sa...

Men jeg tror at Faderen er en personlighet og Jesus likeså. Men at den hellige Ånd utgår fra Faderen og sønnen, med egenskaper, men ingen egen,-person!

Anonym sa...

Først, Gud er "en" treenig Gud. Dette betyr at vi som kristne tror på en Gud åpenbart gjennom personene Faderen (Jahve) Sønnen (Yeshua) og Den Hellige Ånd (Rhua Kodesh) eller (Parakletos)i det nye testamentet. Alle som avviker fra dette er åndelige Zombier som ikke har oppdaget det gudommelige mysterium. Dernest sier Paulus at vi er frelst av nåde, ved troen alene, gjerninger fører ikke til noe, for den som går lovens vei, er skyldig i å ha holdt hele loven. Noe intet levende menneske har klart, (Bare Yeshua den salvede som var sann Gud og sant menneske på en gang har greid å leve syndfri). Men takk og lov, gjennom den rettferdighet Jesus utøvde i vårt sted, og gjennom Jesu sonende død på korset, har vi mennesker fått mulighet til å få del i Guds egen rettferdighet, -den som gis ved troen på Jesu fullkomne verk på Golgata.
Dette er elementer barnelære, og jeg trodde virkelig at du Jan Kåre stod for denne.

Mvh Siri Haugen

Jan Kåre Christensen sa...

http://blog.janchristensen.net/2012/08/nr-455-jeg-blir-beskyldt-for-anbefale.html
http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-206-jesus-only-lren-er-ogsa-vranglre.html
http://blog.janchristensen.net/2011/03/sprsmal-50-er-de-som-tror-pa-jesus-only.html

Jan Kåre Christensen sa...

http://blog.janchristensen.net/2010/09/nr-13.html
http://blog.janchristensen.net/2017/07/nr-2008-gjr-vi-den-hellige-and-til-en.html

Jan Kåre Christensen sa...

Både Jesus Only læren og treenighetslæren er ubibelsk lære. Les linkene jeg har lagt ut!

Anonym sa...

Ja,Gud er treenig. dvs. EN Gud Jahve. Denne Jahve er fader ,sønn og Den Hellige Ånd. (Det er ikke bare faderen som er Jahve. ;) )
Derfor kunne Jahve si i sakarja at han ble gjennomstunget. Personen Jesus eller (Yeshua) er både Messias = sønn og menesket Jesus . Menneskesønn = en person med to naturer . Natur 1 Mennesket Jesus og natur 2 SØnn = Messias. Personen Jesus var både menneske (Yeshua )og sønn (messias = Gud)
Derfor GUD (sønn) har Gud (fader) salvet deg.
Personen Jesus med natur 1 menneske ble gjennomstunget og døde på korset og lå i graven i tre dager.
Personen Jesus med natur 2 ,sønn (Messias) ble også gjennomstunget ,men døde ikke. For Gud kan ikke dø. Gud er Ånd og kan ikke dø.
Derfor var personen Jesus med natur 2 ,sønn (messias) nede i dødsriket disse tre dagene og talte til de åndene som var oppevart der,og gav mot til dem.
Eks.de som såg frem til denne store dag,mens de hvilte i Abrahams fang.
Når du Jan Kåre ikke ser at Jahve er faderen ,sønnen og DHÅ . Men tror at Jesus er skapt.så er du forblindet.
Du tror da faktisk på flere Guder ,slik Jehovas vitner gjør.Selv om de hevder at de kun tilber jahve.
De tror at faderen er Gud, og at Jesus er en mindre gud. slå den.
Du Jan Kåre sier det samme . Du tror ikke at Jesus er Gud ( sønn) men du sier han er Herre.
Jahve (faderen,sønnen og Ånden EN Gud) sier at det er ingn annen HERRE ,FRELSER,KLIPPE en ham. (Jesaja k.44 og utover) Men du sier at Jesus ikke er Gud men likevell Herre.
Men Jesus er både Gud ,Herre,klippe . Han er sønnen /Messias, klippen som enhvær skal bøye kne for.(tilbe)
jahve sier at bare ham skal man bøye kne for og ingen annen. Det er fordi Jahveh er både fader,sønn og DHÅ.

Når det gjelder frelse ,så går tro og gjerninger hånd i hånd.
Jakob.k.2.v.17 sier at uten gjerninger er troen død.
MArtin luther la til ordet (alene) til tro , i skriften. Dette for å få støtte for sitt frafallssyn.
Martin Luther fjernet også hebreerne ,2 Peter, Jakob og Joh.åp. Samt syv bøker fra det gamle test. Hvorfor? Jo fordi de ikke støttet hans syn om tro alene.
Vi er frelst (født på ny av nåde,av vann og Ånd,og derfra begynner vandringen ,på frelsens veg.
Og frelsens veg handler om å leve i en livslang anger og bekjennelse av synder. Det er DHÅs opgave å gi ett oppriktig gjennfødt hjerte sorg over synd(lære oss hva synd er) slik at den angres og bekjennes.
Jesus sier OM dere bekjenner deres synder (livslang bekjennelse) så er han trofast og rettferdig og rilgir all syn. (synden er løst,og man er fortsatt rettferdig og på frelsens veg)
dvs. om vi IKKE angrer og bekjenner syndene ,så er han fortsatt trofast og rettferdig ,og tilgir IKKE synde (bunden synd ,lever i fortsatt frodømmelse,som fører mot fortapelse)
De 12 Apostlene = prestene ,ble gitt forsoningens TJENESTE. = løse og binde synd. Slik det alltid har vært. 1 kor.k.5.v.18. og joh.k.20.v. 21-23 (slik det også gjaldt i den gamle pakt gjennom prestene 3 mos.k.19.v.22)
Forsoningens TJENESTE ,ser vi i praksis i jakob.k.5 v.14-16 . Der leser vi at det bekjennende menneske til kirkens prest(eldste) gir rettferdighet. (motsatt fordømmelse) Derfor sies det om dette bekjennende menneske der at det er rettferdig.Og dette rettferdige menneskes bønn har da stor kraft og virkning. Hvor dette menneske fortsetter å vokse i helliggjørelsens vekst.
Bekjenner man IKKEsyndene ,så er man ikke rettferdig, men fordømt .Og dette menneske stagnerer i helliggjørelsens veks.
Derfor er det ikke noe som heter en gang frelst alltid frelst. Man må arbeide på sin frelse med frykt og beven. Og bekjenne syndene,for å nå frem til frelsen for sjelene på den ytterste dag.
Paulus sier ikke at han har nådd dette,eller allt blitt fullkommen. Men han jager mot målet,fordi han er grepet av Kristus.
Hilsen Telemarkingen Marit Øvretveit.


Anonym sa...

Ingen har noen gang sett Gud (jahve = faderen,sønnen og Ånden) MEN den enborne sønn som ER GUD.
dVS.Personen Jesus med to naturer, (Menneske og sønn ) var bare synlig ,ikledd mennesket. Gud fremstod i menneske SKIKKELSE. Vi har på lik linje aldri sett Gud Yahve, Den Hellige Ånd. Men han kom i skikkelse av en due.
Jahveh kommer i ulike skikkelser. I busken , med en overengels røst osv. som tre menn osv. Han er ikke en overengel og heller ikke en busk. Og heller ikke de tre mennene ,som talte til Abraham.
Gud jahveh viste seg i skikkelse som tre menn. Hvor de ble representert som Sønnen ,faderen og Ånden.

(Jeg tenker meg da uten ,at det var 3 menn som fungerte i bilokasjonen. DVS. At de kom med budskap, et helt annet sted enn de i realiteten var.. Slik den Etiopiske hoffmann og Fillip.
Fillip var ikke fysisk tilsede ,men i Ånden ,men på en så virkelig måte at han kunne handle som et mennske. TAle ,døpe ,og sikkert spise. mSå ble han rykket bort,og hoffmannen såg han ikke lenger.

Dette kalles bilokasjonens gave. Og i vår tid så er Presten Padre Pio og nonnen St. Faustine en av dem som har hatt denne gaven. De kom synlig med budskap på helt andre steder enn de i realiteten befant seg.
(søk youtube Padre Pio og ST. Faustina .eller google navnene .

Like lite som vi ikke er en Løve selv om vi kan brøle /fremstå som en løve. Se ut som /fremstå en gris,selv om vi ikke er en gris.
Gud viser seg i ulike skikkelser. Og sønnen ( messias) kom i menneske SKIKKELSE. Mennesket som er skapt i Guds bilede.(mann kvinne ) Det maskuline . Gud er maskulin ,derfor ble han født som jesus og ikke som Jenny. Derfor er vi som kirke feminin i natur, hvor Kristus er hodet for kirken. Og Mannen er kvinnens hodet. Kirken er bruden (feminin) Kristus er brudgommen. Derfor utvalgte Kristus 12 apostler av menn = biskopene/prestene. Om de kunne være kvinner ,så hadde kirken (brud og brudgom vært lespisk i natur.
Men til mann og kvinne skapte ham dem. I sitt bilde. Hodet på kirken /legemet er brudgommen, de levende organene på dette legemet er bruden.
Nei,ingen har sett Gud ,men den enborne SØNN, som ER GUD. Halelujah. Sønnen som er og som var og som kommer . Sønnen som er Herren Gud den Almektige . (joh.k.1) Jesus som var død (natur 1 mennesket) men p.a natur 2 Sønn så lever han i all evighet. Natur 1(menneske) var i graven og død i tre dager. Natur 2 (sønn) var samtidig levende og talte til åndene som ble holdt i varetekt til den store oppstandelsesdagen. (hvilte i abrahams fang) Menneskesønnen er Gud. Gud ikledde seg menneskets skikkelse. Menneske-sønn.
Fordi døden ikke kunne holde på ham. Han er sønnen ,sammen med faderen og Ånden.= Jahveh.
(anbefaler videon Jesus all over the Old testament .Study in Typologi.)
Hilsen Marit Ø. fra Skien.

Anonym sa...

1. Tre spørsmå. Tror du Jesus er Gud Herren Den Almektige (joh.åp.k.1)( ja/ nei.
2. Tror du Jesus er skapt. ( ja/ nei.)
3. Tror du at det er bare Jahve ,som er den Eneste Herre, eneste frelser, eneste klippe,og den eneste som hvært kne skal bøye seg for. (Jesaja k.44-45) ( ja /nei.)

Svarer du 1. Nei. 2. ja. 3 .ja. Så er det fint om du bekrunner det. Om Jahveh er den eneste,som han er, så kan du ikke si at Jesus er Herre ,frelser og klippe.
Du sier at det er EN Gud, men du sier faktisk at de er flere. Slik JW gjør. De forbys å tilbe (bøye kne for jesus,men de sier han er en gud, og en herre,men ikke Gud og ikke Herren. Og de sier at jesus er engelen Michael,skapt. slik også SDA gjør. Det er flerguderi.
Jahvhe (faderen,sønnen og Ånden,er EN GUD. jAHVEH gir ikke sin ære til noen annen.(jesaja k.44-45) Men om jesus bare er en gud av flere,en herre av flere,en klippe av flere, så er det flerguderi.
Du tror at jesus er skapt, Er en Herre,(men ikke Herren,Jahvhe) . Det er å tilbe flere såkalte guder.
Hilsen Marit Ø. skien.


Jan Kåre Christensen sa...

Du snur opp ned på Guds ord.
Jesus er alt det han er i kraft av Faderen.
Og er den eneste som har Faderens liv og «substans» fullt ut i seg derfor står det at han hadde hele Guddommens fylde i seg.

Om Jesus er skapt eller utgått fra Faderen har ikke noen betydning da opphavet er det som er vesentlig.

Den hellige Ånd er ingen egen person, som en vil møte.

Alt det du spør om, vil du finne svar i de tre artiklene jeg linket til. Som jeg kan gjøre på nytt her:

Blogger Jan Kåre Christensen sa...
http://blog.janchristensen.net/2012/08/nr-455-jeg-blir-beskyldt-for-anbefale.html
http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-206-jesus-only-lren-er-ogsa-vranglre.html
http://blog.janchristensen.net/2011/03/sprsmal-50-er-de-som-tror-pa-jesus-only.html

24. september 2017 kl. 08:52
Slett

Jan Kåre Christensen sa...

Du skriver:
De tror at faderen er Gud, og at Jesus er en mindre gud. slå den.
(sitat slutt).

Jeg tror ikke dette slik du fremstiller det, du legger ting inn i min bibelforståelse som er typisk hersketeknikk.
Prøv å svare ut fra hva Guds ord sier og det jeg skriver, og ikke kom med slike dommer at jeg er blind og mener det og det. Siter hva jeg skriver, og avstå for å kommentere det at jeg mener. Spør heller om jeg mener. Jeg prøver å svare ut i fra det.

Jan Kåre Christensen sa...

Siri Haugen hvor står det i bibelen at det er en treenighetslære?
Har ikke funnet det en plass, selv en unge kan forstå det, hvis en vil da og ikke er forført!

Anonym sa...

Jan Kåre.
Selv om selve ordet treenighet ikke finnes i det bibelske språket, så møter du på en trinitarisk tanke på hver eneste side i Det Nye testamentet.
Selv en liten unge forstår jo dette.
Det er kun mennesker som ikke skjønner Guddommens mysterium som ikke klarer å se det.

Siri

Jan Kåre Christensen sa...

Siri, hovmodets Ånd har grepet deg.
Skriften sier f.eks. både i Joh.e 17.3 og flere andre steder at kun Faderen - ikke Jesus engang - er den eneste sanne Gud.
Så du leser bibelen i åndelig forbindelse.
Eller har du en forklaring på dette?

Anonym sa...

Jeg tror nok vi går forbi hverandre ,og at det er mye misforståelser.
Ordet treenig står ikke i bibelen direkte. Men det er et ord kirken bruker for å forklarer guddommen.
Gud er EN .Og vi tilber Gud i Jesu navn. (joh.åp.k.1)
Jahve er faderen,sønnen og DHÅ.
Når vi tilber ,så tilber vi i Ånd og sannhet. Gud er Ånd. Dhå.er ikke en synlig person. DHÅ utgår fra faderen. ,slik også sønnen gjør. DHÅ er Guds kraft ,som har evne til å gi oss sorg, og opplysning.
Det er ikke i vår evne å forstå guddommen fullt ut. Men vi sier den er treenig,fordi Gud består av faderen,sønnen og Ånden.
Men jeg tror IKKE vi skal si at det er likegyldig om sønnen er skapt eller født/utgått fra faderen.
Ved å si at sønnen er skapt av faderen, er å redusere sønnen til skapning og ikke skaperen. Det er alvorlig.
Faderen,sønnen og Ånden ,var også i den tidligste kirkehistorie et mysterium, særlig for jødetroende som ikke kunne fatte at Jahve ,bestod av faderen,sønn og DHÅ. Derfor ble Hebreerbrevet skrevet kan man trygt si. (og derfor ble Jesus dømt,for å gjøre seg lik Gud /Jeg ER ham.(joh.k.8)
De tidligste kirkefedrene forstod dette ,selv om ingen forstår gudommen noen gang fullt ut før vi ser ham som han er.
Treenighetslæren, er EN Gud med tre fullverdige personlige oppgaver. Derfor sier vi personer. DHÅ er den usynlige kraften, som vi kan gi sorg og spotte.
Vi sier at det er personlige egenskaper, som utgår fra Faderen.
På samme måte som damp og is har sine personlige oppgaver .Men likefullt er vann. Om vannet kunne skape,så skaper ikke vann damp og is. Men dampen og isen kommer av vannet.Utgår av det med sine egenskaper. De et vann(ent.) men likevel med tre egenskaper)
Messias (frelseren) fremstod som personen Jesus ,som også betyr Gud med oss. Personen Jesus med to naturer , menneske og sønn/ Gud. Menneskesønn.
Om man tror at sønnen er skapt ,så faller man faktisk i samme felle som Jehovas vitner. Det spiller faktisk en stor rolle om man sier han er skapt istedet for født .(utgår fra) For Jesus er skaperen av allt. dvs. jahve som er faderen,sønnen og Den Hellige Ånd.) Det skapte er IKKE SKAPEREN.
Faderen er IKKE større enn sønnen i natur. Hierarkisk er han er større. Det vil si på skapningens sett. I natur så er ikke vann større enn damp og is. De er likeverdige. Men begge utgår av vann. Men hierarkisk så kommer vannet først.
Jahve sier at ingen andre en Han gis æren i å være Herre, Gud,skaper,klippe og tilbedelse.
Jesus har den samme rolle . Derfor kan vi si at Jahve er treenig. Faderen kan ikke gjøre noe uten sønnen og Ånden og omvent. Og vi kan ikke komme til faderen uten gjennom sønnen.
Det er treenigheten. Den er IKKE tre guder ,men EN Gud.
Husk alle ord og utrykk står ikke i skriften. Men det som står i skriften forklarer utrykket treenig.

Vi skal også huske på at overleveringene/tradisjonen kom først. Og de tidligste kirkefedre (ECF)fremmet denne forståelsen lenge før Kirken samlet skrifter til den bibelen.
De apostoliske kirkefedre var disipler av en eller flere av de 12 apostlene. (eks Ireneus var disippel av Peter og Johannes, og han ble innsatt som Biskob av Peter i år 70 i kirkens menighet i Antiokia. Polycarp var disippel av Johannes og ble innsatt som kirkens biskop i menigheten i Smyrna i år 96 . Apostelen Johannes var så nær venn av Polycarp,at han skrev personlige brev til Polycarp. Kirken har enda til et bevart brev fra Aposstelen Johannes til biskop Polycarp. Og da Johannes skrev til Smyrna menigheten i joh.åp. så var det mens Polycarp var biskop der (innsatt av Johannes ) joh.åp.k.2.v.8-11.
Deres skrifter er virkelig bekreftede troverdige kilder. Hvor de også skriver om gudommen. Fadere,sønnen og DHÅ.
Dette var disipler av de 12 apostlene ,som videreførte troen og den grundige læren i kirkens aller tidligste fødsel. (søk.gjerne deres navn på yputube, og lytt /les deres brever.
Søk også Didache (samling skrifter fra dem alle) Svært mye nyttige troverdige overleveringer.

Hilsen Marit .


Anonym sa...

Joh 20:28 og Joh 1:1 er bare to steder av flere i skriften hvor det er tydelig for alle og enhver at Jesus er Gud

Jan Kåre Christensen sa...

Ja, Jesus blir i enkelte tvilsomme bibeltekster omtalt som Gud.
Men aldri som den eneste sanne Gud.
Kan du Siri gi meg et eller flere skriftsteder?

Anonym sa...

Og ikke minst martyren Ignatius som kontinuerlig omtaler Jesus som Gud. Han var en samtidig av Polykarp.

Anonym sa...

Tidligste kirkefedre som jeg nevnte over ,kan leses fra Didache ,(samling skrifter fra ECF) eller andre steder.
Jeg deler her fra ECF .Early Church fathers (kilde med forfatter og år blir oppgitt) og ved å lese nr.28 kan vi lese hva ECF skrev om treenigheten. Så langt de fortod den i den tidligste kirke, lenge før kirken hadde gitt oss bibelens kanon .(inkluderer de 7 bøkene Luther fjernet) hilsen Marit. Øvretveit.
http://www.staycatholic.com/early_church_fathers.htm

Marit øvretveit sa...

ja, du som er anonym. Takk for støtten. Ja, Ignatius som ble innsatt som biskop av Peter i år 70 i Antioc (antiokia /syria,i år 70 ( ,skriver selvsagt at jesus er Gud. Han var jo disippel og opplært av Peter og Johannes.
Ignatius avløste peter som bisop der. Da Peter innsatte ham. Kirke ruinene står den dag i dag med innskriften " Peter kirken" Peter dro da videre til Rom og ble innsatt som øverste biskop der. Ignatius kjente 7 brev skrevet i år 107 på veg til martyriet ,er verdt å lese.
Ja,jeg skiver og deler fra kirkefedrene på min facebook profil. Samme som jeg her anbefaler.
Jeg anbefaler å lese alle punkter (32) og også lytte til Didache .som jeg der deler i komentaren der.
Jeg anbefaler også å lese de rikholdige skriftene til biskop Ireneaus.
Ignatius er kjent for de 7 brevene og var personlig disippel av Peter og Johannes.
Ireneaus var ikke direkte sisippel av apostlene. men han var en inderlig disippel av Polycarp.
Polycarp skrev lite som er bevart, men hans disippel Ireneaus skrev mye.
Og Ireneaus var svært stolt over å være disippel av Polycarp ,som var personlig disippel av Johannes. Ireneaus ble først prest , så senere biskop i Frankrike. Hvor han led som martyr der.
Hilsen Marit øvretveit.

Jan Kåre Christensen sa...

Ingen som ikke sier at Jesus også er Gud.
Men vi møter ordet den eneste sanne Gud, det er aldri Jesus omtalt som.
Han ble nesten utelukkende kallt for Herre eller Kyrios av de første kristne.
Jesus selv sier han er utgått i fra Faderen.
Troverdigheten til treenigheten med 3 likeverdige gudepersoner var noe som kom inn blant de kristne fra 300 tallet og utover som den katolske kirke fikk makt og ble nesten eneveldig!

Marit øvretveit sa...

Og fra samme side ECF nr.27 kan vi lese om hva blant annet lese hva Ignatius skriver om Jesus som Gud. Biskop Ignatius som ble innsatt som biskop av Peter i Antioc (Antoikia/Syria) i år 70. (disippel av Peter og sansynlig også av Johannes. Nr.27 aldså. (hans 7 brever er fra år 107,på den lange veien til havs og til lands fra Syria til Martyriet i Rom. Hvor han villig ville gi seg til løvene. Han møtte sin nære veg Polycarp på vegen. Og skriver om dette møtet i et av sine brev.http://www.staycatholic.com/early_church_fathers.htm

Anonym sa...

Men hvem var det som satte sammen skriften da Jan Kåre? Kanonen falt ikke ned fra himmelen i ferdig form. Det var hundrevis av brev i omløp,mange som hevdet å være av Paulus,Peter m.fl. Noen måtte ha autoritet til skille klinten fra hveten og si at disse brevene er ekte og inspirerte mens de andre ikke blir godkjent. Hvem tok denne avgjørelsen? Jo,nettopp den samme katolske kirken som du sier også innførte en påstått falsk treenighetslære. Tenk over dette neste gang du argumenterer utifra skriftsteder. Det betyr at du allerede har godtatt kirkens autoritet siden du argumenterer utifra hva den har godkjent av skrifter.

Marit øvretveit sa...

JAn Kåre .Du sier ,at det er ingen som IKKE sier at Jesus OGSÅ er Gud.
Vet du hva du da påstår. Nemlig at Jeusn er en gud ,og faderen er Gud. Akkurat det Jehovas virtner forvirrer med.
Yahveh er Gud.Og den eneste som ER GUD. HAN GIR IKKE SIN ÆRE TIL NOEN ANNEN . Hverken Herre ,frelser ,klippe eller Gud. Den eneste vi skal bøye kne for. (jesaja k.43 og utover.)
Sønnen sier det samme. Sønne er den enste Gud,klippe, eneste klippe ,eneste Herre. og den eneste vi skaø tilbe (bøye kne for.) ( 1 kor.k. 10 . Fill.k.2 joh.åp.k.1 osv ) Du sier at jesus er Herre ,men ikke Gud skaperen.
Men yahveh sier at han er den eneste herre ,skaperen.
Du tror missvisende som JW på at Jesus ikke er skaperen med faderen , men at kun faderen er sklaperen og ikke sønnen.
Skriften er klar på at ingen ting er blitt til uten Kristus. (hebreernek.1 b.a)
Men du tror at faderen er Gud skaperen,og Jesus er skapt , og ikkke skaperen . Og tror at Herren er et laver gudsvesen.
Elisabeth ,Marias slektning tilba Yahve og bare ham( faderen,sønnen Og Den Hellige Ånd.) Yahveh var hennes ENESTE HERRE OG GUD. Derfor kunne Elisabeth si ,fylt av Den Hellige Ånd ,til Maria ,da Maria kom på besøk ,med Messias ,Jesus , i sin mage. " Hvordan kan det gå til at min Herres mor /(Yahveh) kommer til meg.
Maria kjente Yahve,og han var den eneste Herre i hennes liv. Og Messias var denne Herre . Sønnen . (faderen ,sønn og DHÅ) Luk.k.1.
Yahveh sier også at han ble gjennomstunget. (sak.k.12) Men om du ikke tror at Sønnen er Gud,så kan ikke Yahveh bli gjennomstunget.
Jan Kåre. Du klarer enda ikke å ta i din munn at Kristus /sønnen , er Alfa og Omega ,begynnelsen og enden. GUD DEN ALMEKTIGE .( joh.åp.k.1) Dette fordi det er BARE fylt av >Den Hellige Ånd ,man kan klare å si det.

Og som anonym sier over her. Bibelen som du holder til ditt bryst. Hvem gav deg den.?????

Marit øvretveit sa...

Du sier at også Jesus er gud,men ikke Gud den Almektige . Hvor mange guder har du. Jehovas vitnes guder. De har flere.

Jan Kåre Christensen sa...

Ser du helt bevist ikke svarer på mine spørsmål, men bare dosserer ut hva du selv tror.
Siste gang, hvem er den eneste sanne Gud?

Jan Kåre Christensen sa...

Jesus er alfa og omega!

Marit øvretveit sa...

Jahvhe ,(faderen,sønne og DHÅ ),er den sanne Gud, Du kommer ikke til ham uten gjennom sønnen, dvs. Annerkjenner sønne n som den han er. Skaperen, Gud den Almektige. Yahvhe. De som ikke tror at JEG ER HAM ,ER FORDØMT (joh.k.8)
De forstod ikke at han talte til dem om faderen.(helt lik ham.)
Tror du at Sønnen er Yahveh. Den eneste Gud,sammen med faderen,og Ånden. Om ikke ,så sier jesus selv at du er fordømt. Tror du at jesus er Gud den Almektige ,slik det sies i Joh.åp.k.1. ror du Sønnen ,sammen med faderen og ånden er skaperen.. Hebreerne. Tror du Yahveh er ,faderen,sønnen og DHÅ. Treenig. EN GUD.
dU SIER AT JESUS ER Alfa og omega. Men likevell skapt. Det henger IKKE SAMMEN. Akkurat det samme sier Jehovas vitner .og også SDA. adventistene. Dette fordi de ikke kan rømme fra Guds ord. men likevel,så er de tvetydige ,slik slangen har en splittet tunge. De sier samtidig at Sønnen er Alfa og omega,men den skapt. Og Engelen Michael. Hvorfor. Jo Jehovas vitner kommer fra SDA ,adventistene ,og de har ikke lov å gå imot sin hellige profet Ellen G. White . Uten å bli fordømt. Derfor finner de en middelveg. At Sønnen er fra evighet ,men det første faderen skapte. SLåden. Jesus er for begge engelen Michael. skapt.

Marit øvretveit sa...

Jeg dysser ikke ned noe som helst. Yahvhe (faderen ,sønnen og Den Hellige Ånd er den ENESTE sanne Gud.
Men du ser bare at Yahveh er faderen.. Men Yahveh er til noe uten sønnen ,og Ånden ,og sønnen er ikke til uten faderen og Ånden .. Når du sier at Jesus ,sønnen ,er Alfa og Omega. Kan du da si med klartekst at han er SKAPEREN.
DET ER NEMLIG GANSKE UMULIG UTEN I DEN HELLIGE åND .
Sønnen er nemlig skaperen.Ingen ting har blitt til uten ved ham. Jw.må da si uten DHÅ, at Yahveh (uten sønnen ) skapte ,og skapningen = sønnen var enig, og med på det. Sønen Skapte ikke ,men var det første Yahveh skapte,og som frydet seg som en sønn ved å se på .
Dette er heresy,som de aåostoliske fedrer var godt kjent med,og som har overlevd utenfor kirken til denne dag.
Hva sier du. Er Sønnen skaperen,Den eneste Herre,Gud den Amektige. ? Kan jeg være mer tydelig. Jeg repeterer meg selv ørten ganger.

Jan Kåre Christensen sa...

Les mine bibelkommentarer for Kolossenser brevet, der holder jeg frem det du påstår jeg ikke forkynner.
En mer ydmyk og spørrende tone vil gjøre godt.
Ikke tilleg meg ting jeg ikke tror og mener

Anonym sa...

Udmykt spør jeg da. Mener du aldså at Jesus ER selve skaperen. Og IKKE SKAPT. At sønnen er Gud den Almektige. Ja, sønnen utgår fra faderen ,der sier vi det samme. Men det betyr ikke at sønnen er skapt. Du sier det er hips om happ,om sønnen er skapt eller ikke. Er det rart at jeg da reagerer. Og også andre med meg.
Sier du ikke da at at faderen kan ha skapt sønnen. Og at sønnen da ikke er skaperen..Det skapte skaper IKKE.

Og Yahveh som er den eneste Gud ,er faderen,sønnen og DHÅ = skaperen. Er vi enige i det? Eller ?
SØNNEN er HAM (joh.k.8) Sønnen er " JEG ER" Da Yahve talte til Moses fra busken, så var det faderen,sønnen og DHÅ .
Yahveh er den ENESTE klippe . (JESAJA.K.44.V.8 " er det noen Gud ved siden av meg,jeg vet ikke om noen annen klippe" Denne yahve klippen fulgte israelittene i ørkenen .Og det er Kristus.
1 kor.k.10 For de (israelittene) drakk av den åndelige KLIPPEN (YAHVE) SOM FULGTE DEM,OG DENNE KLIPPEN var KRISTUS.

Jeg vet ikke om vi snakker forbi hverandre. Beklager om jeg oppleves som arogant ,og ikke udmyk.
Men jeg klarer ikke å se at du sier og tror at Sønnen er Gud den Almektige. ( joh.åp.k.1.) DVS. Yahveh, som er faderen ,sønnen og DHÅ. Likeverdige i vesen. Faderen er større enn sønnen kun hierarkisk, IKKE i natur.

Du spør et sted om jeg tilber Den Hellige Ånd. Selvsagt kan man ikke tilbe yahveh (faderen,sønnen og DHÅ) uten også tilbe Ånden. Yahveh er Ånd,og vi skal tilbe ham i Ånd og sannhet. Når kirken ber, så ber vi i fadere,sønnen og Den hellige Ånds navn. Og man kan ikke be i Ånd og sannhet ,uten gjennom Kristus. Tro at han er den han er " JEG ER " Å slenge et "i jesu navn " i slutten av en bønn har ingen effekt,om man ikke tror at han er den han er.
Sønnen er Gud,Herren DEN ALMEKTIGE ,(JOH.ÅP.K.1) Skaperen av allt. Sønnen har all ære. Dette fordi faderen,sønnen og DHÅ er EN sann Gud. Yahveh. Faderen skapte ingen ting uten sønnen og Ånden. Faderen og sønnen er ikke skapte sekretærer. De er sammen med faderen skaperen.EN GUD yahveh.
Men jeg ser ikke at du skriver at Sønnen er yahveh. Jeg ser ikke at du skriver at sønnen er Gud den Almektige .
Yahveh ,som sier at han ble gjennomstunget. i sakarja .12 Yahveh som er klippen i ørkenen som er Kristus.
vennlig hilsen og i all udmykhet og respekt. Marit Øvretveit. fra skien.


Jan Kåre Christensen sa...

Det JEG ER er bare noe surr. I grunnteksten står det helt annerledes. Der sier Jesus bare at han er den han er.
Ser du har mange "hull" i din forståelse om Gud Fader og Sønnen Jesus.
Alt det Jesus er og har, har han fått.
Jesus selv sier at han har all makt, fått av Faderen.

Jan Kåre Christensen sa...

Her blir det skrevet veldig mye. Både av hva jeg tror på, og ikke tror på.
Alt dere er interessert å vite om meg, angående hva jeg tror på angående Gud og Guddommen finner dere enten på bloggene våre eller hjemmesiden til Smyrna Oslo.

Ser jeg blir veldig ofte sitert på meninger og synspunkter jeg ikke har.
Samt, dere prøver å fortolke enkelte ting jeg skulle mene uten at dere forstå hvordan det hele henger i sammen.

Dere svarer ei heller på noe av hva jeg spør, men bare doserer ut hva dere selv tror og mener er rett.

Jeg drister med til å si noen ting, da i spørsmålsform som jeg regner med å få svar på.
Dere tror på tre likeverdige personer eller at det er en person som åpenbarer seg i 3 «funksjoner»?!

Jeg tror at fra evighet før tiden begynte var kun Faderen. Første som ble frembragt her var Sønnen som er ham helt lik.

Hebr. 1. 2 som han har satt til arving over alle ting, ved hvem han og har gjort verden, 3 han som er avglansen av hans herlighet og avbilledet av hans vesen og bærer alle ting ved sin krafts ord, og som derfor, da han hadde gjort renselse for våre synder, satte sig ved Majestetens høire hånd i det høie, 4 og er blitt så meget større enn englene som han har arvet et herligere navn fremfor dem. 5 For til hvem av englene har han nogen tid sagt: Du er min sønn, jeg har født dig idag, og atter: Jeg vil være ham en far, og han skal være mig en sønn?

I Hebr. Sier Gud at han ikke hadde noen større å sverge ved enn seg selv, selv om Jesus sto rett ved hans side.
Når skriften er så entydig på at Jesus er Gud, men ikke den eneste sanne Gud, hvorfor ikke bøye seg for skriften?
Når enkelte vil tro at den hellige Ånd er Gud og en egen person, vil tilbe og be til den hellige Ånd. Det er selvmotsigende for meg.

Hverken treenighetslæren eller Jesus alene læren holder for meg.
Se hva jeg tror på her i disse linkene dere kan lese litt på.

Les dem, så kommenter på hva jeg tror på og hva Guds ord sier.Jan Kåre Christensen sa...Gå inn her og les på artikler og bibelkommentarer.http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=artiklerrmenyhoved
http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentar-hoved-view

Jan Kåre Christensen sa...

Dere kommer med så mye.

Skal jeg svare på ting, så nummerer spørsmålene og prøv ikke ta med mer enn max to spørsmål om gangen, eller så blir det så mye å svare på.

Dere må prøve å komme med korte og konsise spørsmål.

Skal svare på noe spørsmål her:

Tror du at Sønnen er Yahveh. Den eneste Gud, sammen med faderen, og Ånden.

Svar:
Ja, men Ånden er ingen egen person, men Gud fader og Sønnen feles Ånd.

Spørsmål eller belæring:
At Sønnen er fra evighet ,men det første faderen skapte. SLåden. Jesus er for begge engelen Michael. skapt.

Ja, jeg tror at Jesus ikke er engelen Mickael.

Men er gått ut fra Faderen før verdens grunnvoll ble lagt. Fra tidens begynnelse.

Se her: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Skriftsteder-som-taler-for-at Gud-er-to-enig

http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hvordan-ble-treenighetslaeren-utformet

http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=personalia-jesus-kristus

Jan Kåre Christensen sa...

http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=den-falske-treenighetslaren

http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=arius-og-arianismen

http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=herre-er-en

http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Kristi-Guddommelighet

http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=treenighetslaeren-vs-bibelens-ene-sanne-gud

http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=gud-er-to-enig

http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Rett-forstaaelse-av-Guddommen

http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=dode-gud-paa-korset

Jan Kåre Christensen sa...

http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=den-falske-treenighetslaren

http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=arius-og-arianismen

http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=herre-er-en

http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Kristi-Guddommelighet

http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=treenighetslaeren-vs-bibelens-ene-sanne-gud

http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=gud-er-to-enig

http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=den-falske-treenighetslaren

Marit øvretveit sa...

Takk for svar. Det er greit å få svarene her,enn å gå gjennom alle linkene dine. Når Moses skulle fortelle israelittene ,det utvalgte folk i fangeskap i Egypt ,hvem Yahveh /Gud var . Så mener du at han sa noe slik som.
" ikke bry dere om hvem jeg er.Jeg er bare den jeg er jeg. . Jeg bare hvem som helst. "
NEEIII. og atter nei. Når Gud gav seg til kjenne med " JEG ER " har sendt dere. Så er han "JEG ER "
Jødene visste så inderlig vel hvem som er " JEG ER " Det er Ambrahams ,Isak og Jakobs Gud.
Hvorfor tror du at jødene tok opp steiner for å steine Jesus ,om han bare sa " jeg er bare den jeg er jeg. "
Det kan du si,og det kan jeg si om oss selv.
Nei.de ville steine Jesus fordi han sa at han ER Abrahams,Isak og jakobs Gud. Yahveh. Og da han sa I JOH.K.8.V.59 "Sannelig ,sannelig jeg sier dere: Før Abraham var ,ER JEG.
Jødene steilet av denne utalelsen,og det var utalelsen som fikk begeret til å flyte over.
Jødene som tilba EN GUD . Abrahams Gud ,får her høre at Jesus er denne Gud.
Mener du at jødene missforsto utalelsen, og at Jesus bare sa at han var til før Abraham. Og at alle anklagelser jødene rettet ellers mot Jesus,om at menneskesønnen sa han er Abrahams ,Isak og Jakobs Gud (yahveh) bare var falske anklager. At Jesus egentlig skulle gått fri. Fordi deres anklager var på feil grunnlag.
At når Jesus sa i joh.k.8 at om dere ikke tror at JEG er Ham (JEG ER) så skal vi forgå i våre synder. JEG ER , kaller du noe tull. Det var aldså noe nonsens tull,og tilfeldig ordvalg Abrahams Gud brukte om seg selv ,til Moses ,da han sa at han skulle si at "JEG ER " har sendt dere.
Hvorfor bagateliserer du "JEG ER" til å være en slengbemerkning. Jeg er bare den jeg er jeg. Tror du virkelig jødene ville steinet Jesus om det var en slengbemerkning.?? Tror du det ?
Og hvorfor holder du fast på det.
Er det fordi du ikke liker ,eller klarer å fordsøye at Sønnen er Abraham, Isak og Jakobs Gud. Yahveh.
(faderen,sønnen og Ånden.)
Og desutten så hadde det vært fint om du begunnet utalelsen til "anonym" over her.( 35 sept.kl.12.46) Hvor du fikk et fornuftig og klokt spørsmål. ang. treenighetslæren og hvilke autoritet var det som gav deg bibelen.
Veldig fint om du ville svare på det. Dette er jo en offentlig side. som ønsker gode svar.
Det er jo mange som sikkert vil ha et ærlige svar .
Det ble skrevet 25 sept. kl.12.46 ,til denne linken. Og ærlige spørsmål, fortjener jo ærlige svar. Om du opplever ærlige spørsmål,som å pålegge deg noe du ikke tror ,så kan du jo forsøke å svare. Spørsmål,handler ikke om å kjøre noen fast. Men handler om å rydde opp ,og heve frem sannheten. Og sile ut usannheter.
Vennlig hilsen. MArit.

Marit øvretveit sa...

2 mosebok.k.3.v.14- 15 Da sa Gud til Moses :" JEG ER DEN JEG ER .Slik skal du svare israelittene : JEG ER har sendt meg til dere" v.15 Så sa Gud til Moses :DU skal si til Israelittene :Herren ;fedrenes Gud ,Abrahams Gud,Isaks Gud og Jakobs Gud ,har sendt meg til dere. Dette skal være mitt navn til evig tid.

Jødene ville steine Jesus fordi han kalte seg for Abraham,Isak og jakobs Gud . Aldså "JEG ER."
Og du sier det er tull???!!! Ja,at Jesus burde korigert misforståelsene og sag..Nei,nei,ne. Jeg mener bare at jeg bare er den jeg er jeg. Ehhh. Obs. og da kunne de jo lagt ned steinene ..Opklaringen og utalelsen om at Jesus mener at han er Abrahams ,Isak og jakobs Gud " JEG ER " er aldså tull..Han mente bare at han var bare den han er han. Ja,det mener jeg ogå om meg selv. Jeg er bare den jeg er jeg. Det er det du sier! Tull sier da jeg. Og det kan jeg si med rette. For Jesus er Abrahams ,Isak og jakobs Gud. JEG ER.
Jesus sier også i joh.k.8 " For hvis dere ikke tror at " jeg er HAN "(Abraham;Isak og jakobs Gud = Yahveh) skal dere forgå i deres synder.
Dette ville jødene steine jesus for.Tok de feil. ? Da Jesus sa jeg er den JEG ER . før Abraham var ER JEG . Joh.k.8
Jødene mistolket ham IKKE . Jesus sier her at Han er Abraham Isak og jakobs Gud. JEG ER. Og steinene flagret.

Jan Kåre Christensen sa...

Nei, og atter et nei. Det var fordi Jesus sa de hadde Djevelen til Far.

Dette med Jeg er, er bare noe som er kommet inn som en tolkning, har ikke noe med bibelens budskap å gjøre.

Hvis du går til grunnteksten på begge de to avsnitt så står det slik:

1 Mosebok 3. 14 og Joh.8.

Dette finner du over 1900 plasser i bibelen at Gud eller noen mennesker sier jeg er. Her har de som har oversatt bibelen skrevet dette i Store bokstaver som bare viser at dette er menneskelaget.
Jesus sier bare hvis dere ikke tror jeg er Messias, så vil dere dø i dere synder. Og i 1 Mosebok kommer Gud til Moses og sier han er den han er, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud.
Dette Jeg er er kun menneskeskapt, her er du og dessverre drøssevis av andre på ville veier.
Men når en usannhet blir gjentatt nok ganger, så blir det akseptert.
Treenighetslæren og Jesus only lære er like ubibelske!

Jeg prøver å svare på alt, men jeg ber bare om nummering for om mulig å ha en oversikt når jeg får inn mye på en gang.

Du mener jeg ikke svarte Anonym, sikkert riktig det, skal se på det en gang, takk for du minner meg på det. Men som sagt, her har det blitt litt mye på en gang, jeg går på full jobb og har familie, har ikke anledning å sitte alltid på data. Om jeg gjerne ønsket det, disse som er fulltidsforkynnere, de svare mye mindre enn meg stort sett. Så jeg har ikke dårlig samvittighet for ikke alltid å svare av ulike årsaker.


Jan Kåre Christensen sa...

Du spør: Hva sier du. Er Sønnen skaperen, Den eneste Herre, Gud den Amektige.? Kan jeg være mer tydelig. Jeg repeterer meg selv ørten ganger.

Ja, Jesus er skaperen, men Faderen er den eneste som i skriften blir titulært med den eneste sanne Gud.
Med andre ord, Jesus er «nr. 2» underordnet Faderen da han er utgått fra ham, og Jesus selv sier at han ikke gjør noe annet enn hva Faderen har vist og viser ham!

Marit øvretveit sa...

"JEG ER " ,er det hebreiske navnet Jahve . Når Gud sa til Moses i 2 mos.k.3.v.14 "slik skal du svare Israelittene : Jeg Er " har sendt meg til dere" Så betyr det Jahve har sendt meg til dere.
Og så sier Gud videre i v.15 At denne jahve er Abraham,Isak og Jakobs Gud, har sendt meg til dere.
(kan du irdrett her oversette din bibelutgave .v.14 og v.15.
Og så sier du at Jødene i joh.k. 8 ville steine Jesus fordi de selv ble personlig fornermet over at Jesus sa at de hadde djevelen til far.
Går det an å bortforklare skriften mer en du her gjør.
Jesus forklarer i hele k.8 til jldene hvem han er. At jeg er ham. v.27 og at Han er Jahve ,JEG ER"
Du sier aldså at jødene IKKE ville steine Jesus for Gudsbespottelse ,ved å si at han er Jahve (JEG ER) men fordi de ble fornermet over at han sa at de hadde djeven til far.
Det var ikke Gud de var nidkjære for, men seg selv,og sine egne følelser .
Er det det som driver deg også. Det samme som Jesus sa drev dem. SEG SELV = fornermelser. repetering over det du ser som urettferdig behandling.
Jødene anklaget jesus for å være besatt,da han sa han var Yahve (JEG ER ,ham.v.27 og 59 b.a.)
Når jesus sier at de har djevelen til far, så er ikke de gudsbespottelse.
Men du mener aldså hele veien i evangeliene ,når jødene ville gripe Jesus,så var det fordi han fornermet dem personlig. Og ikke fordi han gjorde seg til Jahve ;Gud. JEG ER. Abraham,isak og jakobs Gud.
Hva sier du. Er jesus .Abraham,Isak og Jakobs Gud. Jahve. JEG ER ,har sendt meg til dere(israelitter.)
Eller er ikke Jesus Jahve i følge deg. enkle spørsmål. Messias er jahve. Messias er frelseren,sønnen. Yahve er faderen,sønnen og DHÅ. Yahve er den som jødene ville steine.
Og som du sier ville steine fordi de ble personlig fornermet , (såret og vonbråten) men IKKE fordi de mente at han spottet deres eneste Gud Yahve.(JEG ER) fordi han i hele samtalen i hele k.8 viser dem at han er Jahveh. "JEG ER"

Du sier aldså at jødene dømte Jesus til døden på grunn av personlige fornermelser og IKKE for gudsbesottelse.


Marit øvretveit sa...

merk: Det er stor forskjell å være besatt ,og det å ha djevelen til far.
Jødene anklaget jesus for å være besatt . Noe han selvsagt ikke var. Et rike kan ikke komme i strid med seg selv.
Jesus anklaget derimot jødene for å ha djevelen til far. Det vil si de var forblindet. Og alle som ikke bekjenner at Jesus er Messias ,er forblindet.
VEL OG MERKE . Den rette Messias definisjon. For det går mange rundt og tror de har den rette lære om MessiaS. Mange Messiaser lærer florerer. Slik apostlene advarer imot.
Men Messias er Yahve. Mesias er JEG ER " Messias er sønnen. dvs. GUd. (en Gud,faderen,sønnen og DHÅ.
Jødene hadde bare en Gud, som ogå er HERRE,og ÅND. Det er fader,sønn og Ånd.

Hvem var det Elisabet i den Hellige Ånd siktet til i luk.k.1. da hun i den Hellige Ånd utbrøt. "Hvordan kan det gå til at min Herres mor ( Guds mor ,Maria ) kan komme til meg. Hun kjente bare en Gud .Og det var fedrenes Gud .Yahve. Abraham;Isak,og jakobs Gud.
Hvem mener du hun sikter til. ?

Jan Kåre Christensen sa...


Jesus sa ikke noe der at Jeg Er, alt dette er menneskelaget!

Jesus ble korsfestet fordi han sa han var Messias, den som Gud lovet å sende!

Blant de første kristne ble Jesus aldri kalt for Gud, men Messias og Herre!

Du leser ting inn i teksten som ikke står der, samt du er veldig historieløs når du ikke vet at de første kristne kalte Jesus for Messias.

Når det står i bibelen Kristus, så er det en oversettelse fra septuaginta som oversatte Messias med Kristus.

Jesus ble også kalt for Kyries – Herre.

Aldri Gud eller den eneste sanne Gud. Jo, det er helt allright å kalle Jesus for Gud.

Her fra nettet som dokumenterer det jeg sier:
Abstract

I lys av nyere papyrifunn, henholdsvis i Israel og Egypt i løpet av 1900-tallet, har det oppstått en debatt om hvordan Septuaginta egentlig skrev det hellige gudsnavnet (yhwh). Det er
nemlig funnet fire førkristne greske oversettelser av den hebraiske MT hvor tilsvarende MT-tekst har tetragrammet. I disse tekstvitner står ikke gudsnavnet oversatt med det greske κύριoς, som nå er den standardiserte måten å oversette tetragrammet på, i de trykte LXX-
utgavene. Tetragrammet står transkribert med arameiske, eller paleo- hebraiske bokstaver. En annen tekst er direkte fonetisk oversatt med de greske bokstavene ιαω, mens en tekst
kun har etterlatt seg et tomrom. Hva kan dette komme av? Har det seg slik at den
opprinnelige LXX (septuaginta) ikke skrev κύριος, men tetragrammet?

Jan Kåre Christensen sa...

Jesus provoserte de religiøse av flere grunner.
For å nevne noen, så var det at han avslørte deres hulhet.
De var pengekjære og tok seg gjerne et nummer på si etc.

Jesus helbredet på sabbaten og han sa han var Guds Messias.

Jesus sa om Gud at han er større enn meg og jeg gjør ikke noe annet enn det som Faderen viser meg da jeg er utgått i fra ham.

Det Gudebilde og bilde av Jesus du presenterer er ikke noe annet enn den «katolske» Jesus som er nok 80 % riktig, men 20 % feil.

Jeg prøver bare å presentere hvem Jesus og Gud er, og den hellige Ånd!

Jan Kåre Christensen sa...

Du spør:


Hvem var det Elisabet i den Hellige Ånd siktet til i luk.k.1. da hun i den Hellige Ånd utbrøt. "Hvordan kan det gå til at min Herres mor ( Guds mor ,Maria ) kan komme til meg. Hun kjente bare en Gud .Og det var fedrenes Gud .Yahve. Abraham;Isak,og jakobs Gud.
Hvem mener du hun sikter til. ?

Svar:
Lukas 1. 42b og ropte med høi røst og sa: Velsignet er du blandt kvinner, og velsignet er ditt livs frukt! 43 Og hvorledes times mig dette, at min Herres mor kommer til mig?

Grunnteksten:
Herrens mor.

Svar, Ja Jesus er Herre – Kyrrios!

Her ser du selv det ordet Herre er oversatt med i Lukas 1. 43:
Englishman's Concordance
Κυρίου (Kyriou) — 244 Occurrences
Matthew 1:20 N-GMS
GRK: ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου κατ' ὄναρ
NAS: an angel of the Lord appeared
KJV: the angel of the Lord appeared
INT: behold an angel of [the] Lord in a dream.

Jesus er ikke den eneste sanne Gud, men er utgått i fra ham og er lik ham og har vist oss hvem han er!

Marit øvretveit sa...

Er Jesus Yahve Jan Kåre ? Ja, Nei. Og hvem var det som sa av apostlene ." MIN HERRE OG MIN GUD ,til Jesus.
Gud er Yahve .Gud er fadere,sønnen og Ånden.
Yahve er så mektig at de falt til jorden da de skulle gripe ham. Joh.k.18. Jesus repeterer ikke bare en gang .men TRE ganger (faderen,sønnen og Ånden. ) Jeg er han. eller Det er meg. Kraften i disse ordene . Jeg er Jesus ,Det er meg slo dem i bakken.
Mener du at de falt av forskrekkelse .Eller snublet eller noe. Eller var det fordi kraften i Yahveh "jeg er ham " dere leter etter (jeg er ham(joh.k.8)
Det er typisk for de som vil ungå sannheten om hvem Messias er at de kommer med såkalte orginaltekster,som skulle bety noe annet.
Jehovas vitner er flittige på det. Hele veien hvor Jesus nevnes som gud,så sier de at det står "EN foran Gud. Ja,EN har de faktisk satt inn i sin bibel"new world translation"
ALdså så sier de at bare jahve er gud. Mens jesus er en gud. (flere guder aldså)
Og et spørsmål. Hvorfor er det så vanskelig for deg å godta at Yahve er JEG ER. Og at menneskesønnen er Yahve.;JEG ER. Er det fordi det er bare kjøtt og blod som du ledes av. Slik du mener at jødene ble snurt og fornermet,og ville stine han av den grunn.
For det er BARE i Guds Ånd ,du kan kalle Jesus ABBA FAR. Bare i Guds Ånd ,du kan si at Jesus er Yahve JEG ER.
Det er svært utmattende for slangen å stadig kjenne helen knuse sitt hode.
Det er hard og utmattende å stampe MOT brodden.
Slangen hater at sønnen er yahve. han hater at sønnen er abba far. JEG ER.
Men han skal ikke få triumfere over Guds hellige navn. Han skal knuses,uten følelseladede argumenter. som at jødene anklaget jesus og ville steine ham ,p.a. personlige fornermelser og IKKE at han er Yahve.
Nei,slangen brukte satans barn da som nå. Da for å få jesus dømt for blassfemi ,og drept. (ikke p.a.at jødene ble personlig fornermet) og nå ved å fortelle mennesker den ene skrønen etter den andre i mange ulike versoner,om at Jesus ikke er Gud Yahve .
Kan du si i den Hellige Ånd. Menneskesønnen er yahve (JEG ER) Kan du si som apostelen .MIN HERRE OG MIN GUD. = yahve. (jesaja k.43-45 )
uten å ramse opp en mengde såkalt orginal tekster og henvisninger.
Peter steinet ikke Jesus da jesus kalte Peter for satan. Men han lot seg korigere.
Men jødene mener du ville steine Jesus fordi du mener de ble fornermet over å bli kalt satans barn. Dette er ikke bare nonesen. Det viser også hvem du er av.

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym du skriver:
Men hvem var det som satte sammen skriften da Jan Kåre? Kanonen falt ikke ned fra himmelen i ferdig form. Det var hundrevis av brev i omløp,mange som hevdet å være av Paulus,Peter m.fl. Noen måtte ha autoritet til skille klinten fra hveten og si at disse brevene er ekte og inspirerte mens de andre ikke blir godkjent. Hvem tok denne avgjørelsen? Jo,nettopp den samme katolske kirken som du sier også innførte en påstått falsk treenighetslære. Tenk over dette neste gang du argumenterer utifra skriftsteder. Det betyr at du allerede har godtatt kirkens autoritet siden du argumenterer utifra hva den har godkjent av skrifter.

Svar:

Jeg som alle andre er til del prisgitt de menneskene som har gått foran meg og som har holdt på med åndelige ting.
At dette har vært mange katolikker og andre, det er bare slik det er for oss alle!

Men jeg prøver å undersøke. Sammenligne, hente ny informasjon og stadigvek kommer nærmere sannheten.
Da trenger jeg både en korrekt bibeloversettelse, Åndens lys og tankens klarhet.
Dette arbeider jeg med hver dag, og som sagt. Historien og de faktiske forholdene får jeg ikke gjort noe med, så her er din argumentasjon syltynn!

Jan Kåre Christensen sa...

Du forlanger at jeg skal ha et svar hele tiden, men svarer ikke på noe av hva jeg spør deg.
Jeg er intet orakel og det er temmelig åpenbart at du ikke har studert hverken hjemmesiden eller bloggen min, alt finner du svar på der.

Abba Far er i hvert fall ikke Jesus, he-he, det er da kun og alene Gud Fader, ingen andre.

Ikke begynn med så mye person angrep på meg, det har jeg opplevd nok av. Prøv å holde deg kun til saken og skriftens ord. Jeg prøver, prøv du også eller så blir det så unødvendig dritt som kommer frem, ikke sant?

Du spør om Jesus er min Herre og Gud, til det vil jeg at du først skal lese en artikkel fra den Himmelske blogg her.

Forventer at du leser dette, for du kan ikke komme med en mengde spørsmål og ikke satt deg mer inn i Guds ord enn det du har gjort og hva jeg underviser og lærer:

http://blog.janchristensen.net/2012/04/nr-410-hvor-ofte-lrte-jesus-at-bnn-og.html

http://blog.janchristensen.net/2013/01/nr-540-bibelvers-som-er-tilpasset-for.html
Jan Kåre Christensen sa...

Fred Vidar Hjortland skriver også om feil oversettelse og mening med Tomas som sier Min Herre og min Gud:

Dette enkle faktum er en kraftig indikasjon på at Jesus aldri har forkynt noen treenighetstro! Det vi ser over alt i evangeliene, er at Jesu venner og disipler bekjenner Jesus som Messias - og ikke noe mer! Slik er Peters bekjennelse (Matt 16:16), slik er Natanaels bekjennelse (Joh 1:49), slik er Martas bekjennelse (Joh 11:27), slik er den samaritanske kvinnens tro (Joh 4:1-42) og slik er den tro Emmausvandrerne blir styrket i (Luk 24:13-35). Bekjennelsen av Jesus som Messias synes å være et gjennomgående mønster i alle de fire evangeliene. Slike bekjennelsesvitnesbyrd om Jesus som Messias passer som hånd i hanske med det vi tidligere har sett om at Jesus aldri forkynte noen treenighetslære, aldri sa om seg selv at han var Gud, aldri omtalte Guds ånd som en egen guddomsperson, osv. Jesu venner og disipler har aldri hørt ham forkynne slike læresetninger, og derfor har de selvfølgelig heller aldri begynt å tro på noe slikt! Det de derimot har hørt ham si, er at Faderen er den ene og den eneste Gud (Joh 5:44 + 17:3), og at Faderen både er deres Gud og hans egen Gud (Joh 20:17). Dette har de hørt, og dette tror de på! Deres gudstro er og forblir derfor jødisk i karakter. De bekjenner sjema når de besøker templet og synagogene - slik som de alltid har gjort og slik som deres Mester og store forbilde også gjorde det. De har ikke kommet til tro på en ny Gud. Det nye er kun at de har skjønt og trodd at Jesus er den lovede Messias! Over alt ser vi at det er Jesus som Messias det dreier seg om i evangeliene. Det er Jesus som Messias englene proklamerer for hyrdene på marken, og det er Jesus som Messias apostelen Johannes avrunder hele sitt evangelium med! Jesus snakket aldri med noen om at han selv var Gud eller at det fantes en treenighet. Derimot prøvde han å lede folk til tro på at han var Messias (se f.eks. beretningen om den samaritanske kvinnen i Joh 4 og beretningen om Emmausvandrerne i Luk 24).

Jan Kåre Christensen sa...

Og når folk kom til en slik erkjennelse, da var Jesus fornøyd! Han roste dem og forventet ikke noe mer. Til Peter sa han til og med at det var Gud selv som hadde vist ham denne sannheten (Matt 16:16-17). Det bildet som tydelig avtegner seg for oss, er kort sagt at Jesus aldri prøvde å forandre disiplenes jødiske gudstro, og at disiplene heller aldri bekjente noe annet enn en jødisk gudstro! For disiplene var Jesus alltid den lovede Messias, aldri en guddomsperson i en mystisk treenighet!

Men hva da med Joh 20:28, vil sikkert noen spørre. Bryter ikke Thomas bekjennelse radikalt med det gjennomgående bekjennelsesmønsteret vi ser ellers i evangeliene? Personlig tror jeg ikke det. Selv om det kan se slik ut ved første øyekast, mener jeg det er gode grunner til å anta at heller ikke Thomas beveget seg utenfor sfæren av evangelienes messiasbekjennelser. Sterke indikasjoner peker i retning av at heller ikke han hadde fått del i noen ny gudstro! I det følgende skal jeg legge fram to forståelsesmodeller som hver på sin måte tar bort alle vanskeligheter knyttet til dette verset. Jeg synes begge forståelsesmodellene er gode, og jeg vet ikke riktig hvem av dem jeg skal foretrekke. Det jeg imidlertid er overbevist om, er at uansett hvilken av disse to modellene man går for, så er begge bedre enn den vanlige trinitariske måten å forstå dette verset på! Den første modellen går ganske enkelt ut på at når Thomas utbryter "min Herre og min Gud", så er ikke disse ordene rettet mot Jesus, men mot Faderen. Noen vil kanskje rent umiddelbart rynke på pannen til en slik forklaring, men det finnes faktisk flere momenter som peker i retning av at dette kan være en god og riktig forståelse. For det første bærer hele episoden preg av at Thomas ble kraftig overrasket. Han var i utgangspunktet svært skeptisk og nektet å tro at Jesus var oppstått fra de døde før han fikk se naglemerkene i hendene hans og stikke sin finger i sårsiden hans. Slik var hans sinnsstemning. Så plutselig en dag står Jesus der lys levende rett foran ham! De fleste av oss kan vel levende se for oss hvordan han da følte seg totalt overrasket og på en måte "truffet av lynet"! I en slik overraskelsessituasjon er det veldig vanlig at mennesker kommer med en eller annen form for utbrudd, en eksklamasjon. Og i en religiøs kultur vil en slik eksklamasjon gjerne inneholde ord som har med Gud å gjøre. Dette er noe vi bl.a. kjenner til fra vår egen norske kultur. Mange nordmenn vil f.eks. kunne si "Min Gud!" eller "Å Gud!" når de blir kraftig overrasket. Jeg husker selv godt hvordan min bestemor brukte disse uttrykkene. I den orientalske kulturen var og er liknende religiøst pregede utbrudd like vanlige. Helt nylig (oktober 2011) hørte jeg f.eks. på nyhetene hvordan folk i Tyrkia sa ordet "Allah" når de fulle av glede og overraskelse fant igjen overlevende slektninger etter jordskjelvet. For en iakttaker uten kjennskap til tyrkisk og islamsk kultur, kunne det sikkert se ut som om de kalte sine slektninger for Allah! Men det var selvfølgelig ikke det de gjorde. Deres ettords eksklamasjon var helt klart ikke noe annet enn en kondensert takksigelse og lovprisning til Gud.

Marit øvretveit sa...

Ja,du sier at det er helt alright å KALLE Jesu for Gud. men at han aldså ikke er det. Og at ingen kalte ham det av apostlene. Du sier som Jehvovs vitner " Min Herre og min "en " gud.
Du sier både og. At Jesus IKKE er Gud Yahve .Abrahams ,Isak og jakobs Gud. Skaperen.
Samtidig så sier du at jesus er Alfa og Omega ,og gud.(fordi du ikke kan ungå skrifte,men smyke deg rundt den)

Jehovs vitner kan som du ,ikke bruke hele sin såkalte greske oppfinnelser hele veien. De må smyge seg rundt ordet. Slangens taktik.
Derfor må de endre guds ord. Og i Joh.åp. og hebr. og andre steder. Så setter de inn" en" gud. om jesus .Og jahve Gud om Gud.
Merker du ikke at du blir sliten av å stampe mot brodden. Merker du ikke at det sliter å kjenne skallen knuses av helen.
Det er utmattende. Men Guds ord er som en hammer som knuser berg. Det er et sverd som trenger gjennom til marg og ben ,inntil det kløver alle tanker og råd som setter seg OPP IMOT KUNNSKAPEN OM GUD (HVEM YAHVE ER.)

Det er forfriskende og livgivende å fremme at Jesus er yahve (JEG ER ).Men utmattende å gå imot det. Hvem Messias er. Nemlig .Yahveh. JEG ER. har sendt meg til dere (israelitter)(2.mos.k.3.v.13-14 )
" JEG ER", YAHVE som fulgte dem som klippen i ørkenen. Og denne klipper ER Kristus.Yahve.
1 kor.k.10 For de (israelittene) drakk av den Åndelige KLIPPE ,som fulgte dem ; og denn klippe var Kristus.

Og Jesaja k.44.v.8 "Er det noen andre Gud ved siden av meg? Jeg kjenner ingen annen KLIPPE. (Dette sier Yahve .Abraham,Isak og jakobs Gud.
Du mener jødene lot seg personlig fornerme,over at Jesus sa at de hadde djevelen til far. Og dermed ville steine ham.
Ikke at De var nidkjære for sin Gud,og mente Jesus var blassfemisk. Hvorfor fikk jødene ham dømt??? Var de personlige grunner?? Eller blassfemi grunner.
Apostelen fikk samme tiltale som jødene , men lot seg korigere. Da Jesus sa at apostelen bare hadde sans for det som hørte satan til . " vik fra meg satan" sa Jesus til ham. Men apostelen ble ikke fornermet og ville steine Jesus. Nei,han lot seg opplyse og korigere.
Blir du da også fornermet ,og syns jeg fortjener å steines ,når jeg sier det samme til deg. Eller lar du deg korigere.
Jeg syns jeg lukter mye kjøtt her.Mye selvmedlidenhet. Men mest av allt .Det er bare i Den Hellige Ånd (Gud som far) at man kan si ABBA FAR. Si at Gud kom i kjød. Men du sier at vi kan jo godt KALLE Jesus for Gud, om vi ønsker det. Det er viden forskjell. Satan kaller også Yahve for GUD. og bruker hele tiden hans ord " Gud har sagt" Men satan ÆRER IKKE Yahve som Gud. Men sier :Kall gjerne jesus gud, men ær han IKKE som Gud.

Jeg vil aldri så lenge Guds Ånd driver meg, gi opp å dømme slangens ord, ved å sette min troende hæl på hans hode å knuse det. Aldri. Han raser, men er overvunnet. Men man må tørre å stå opp for Guds ord,for å gjendrive hans løgner.

Jan Kåre Christensen sa...

Skal ut nå, skal se på hva du har skrevet senere.

Du rabler opp skriftsteder etter skriftsted der du ikke skjønner at Jesus ikke sier noen plass at han er Gud eller JEG ER, alt dette er menneskelaget!
Du trenger å lese deg opp, du henger ikke med i svingene!
Jan Kåre Christensen sa...

Marit du skriver:
" JEG ER",
Broder dette ut til høyre og venstre, som om Jesus er Gud den allmektige og enda større.

Som sagt, dette er et ord og skriveform som er ukjent i skriften, tillaget etterpå!

Da å mene at jeg er bl.a. Blir du da også fornærmet ,og syns jeg fortjener å steines ,når jeg sier det samme til deg. Eller lar du deg korigere.
Jeg syns jeg lukter mye kjøtt her.Mye selvmedlidenhet. Men mest av allt .Det er bare i Den Hellige Ånd (Gud som far) at man kan si ABBA FAR. Si at Gud kom i kjød. Men du sier at vi kan jo godt KALLE Jesus for Gud, om vi ønsker det. Det er viden forskjell. Satan kaller også Yahve for GUD. og bruker hele tiden hans ord " Gud har sagt" Men satan ÆRER IKKE Yahve som Gud. Men sier :Kall gjerne jesus gud, men ær han IKKE som Gud.

Jeg vil aldri så lenge Guds Ånd driver meg, gi opp å dømme slangens ord, ved å sette min troende hæl på hans hode å knuse det. Aldri. Han raser, men er overvunnet. Men man må tørre å stå opp for Guds ord,for å gjendrive hans løgner.

Men du står selv i dette du selv beskylder meg for å ha slangens ord, men det er akkurat hva du selv er!
Så når du har snakket ned om meg, så er det bare deg selv du har snakket om!

Jeg har sagt kun en ting, at dette med JEG ER ikke er noe bibelsk, da også hele bibelen er skrevet med små bokstaver. Bare der kommer din argumentasjon til kort!

Jan Kåre Christensen sa...

Nå får vi avslutte her Marit, vi er uenige og du kommer ikke inn med noen nye momenter, takk for en god diskusjon!

Anonym sa...

Jeg respekterer at du har gir deg. Må Gud herren Jesus være med deg og opplyse deg. Han elsker deg og dine.
Jeg fortsetter å heve sverdet .jeg er en kristi soldat .
Hilsen. Marit. Øvretveit .skien.

Jan Kåre Christensen sa...

Gir meg ikke, men du terper på det samme og skjønner ikke at Jesus ikke en eneste gang sier han er JEG ER. Det er et menneskelaget ord!

Jan Kåre Christensen sa...

Marit du gjentar deg selv og er ufin i språket.