Sider

fredag 13. oktober 2017

Nr. 2090: Hvem er det som er Høvdingen over Herrens hær? Er det Jesus, en engel eller hvem?

Nr. 2090:
Hvem er det som er Høvdingen over Herrens hær? Er det Jesus, en engel eller hvem?

Bilde Høvdingen over Herrens Hær taler til Josva. Bibelillustrasjon av Gustave Doré

Josva 5. 10 Mens Israels barn lå i leir ved Gilgal, holdt de påske den fjortende dag i måneden om aftenen på Jerikos ødemarker. 11 Og dagen efter påsken åt de av landets grøde; usyret brød og ristet korn åt de den dag. 12 Og mannaen hørte op dagen efter, for nu åt de av landets grøde; Israels barn fikk ikke mere manna, men de åt det år av det som var avlet i Kana'ans land. /  13 Mens Josva var ved Jeriko, hendte det at han løftet op sine øine og fikk se en mann som stod foran ham med et draget sverd i sin hånd; og Josva gikk bort til ham og sa: Hører du til oss eller til våre fiender? 14 Han svarte: Nei, jeg er høvdingen over Herrens hær; nu er jeg kommet. Da falt Josva på sitt ansikt til jorden og tilbad og sa til ham: Hvad har min herre å si til sin tjener? 15 Og høvdingen over Herrens hær sa til Josva: Dra skoen av din fot! For det sted du står på, er hellig. Og Josva gjorde så.

Høvdingen over Herrens Hær er selvfølgelig ikke noen andre enn Jesus. Det var han, er han og forblir.

Josva gjorde som Moses da han møtte Herren, tok av seg skoene, og tilba ham som også Tomas gjorde.
Jo, Høvdingen over Herrens hær er ikke noen andre enn Jesus, ingen andre kan bære den tittelen!

Grunnteksten står det: Sjefen i Guds egen hær er det beste å oversette Høvdingen over Herrens Hær. Eller også dette: Universets Regent.

Fra minebibelkommentarer Johannes Åpenbaring 19. 11 Da så jeg himmelen åpen, og se: Der var en hvit hest! Han som red på den, heter «Trofast og Sannferdig», for han dømmer og kjemper rettferdig.

Hvem er denne mannen på hesten? Det er Jesus Kristus, Guds Sønn og Gud selv! Han er uovervinnelig da han allerede har utkjempet den onde på Golgata og der er seieren vunnet og grunnlaget for alle andre slag er skyggeboksing å regne som mot Golgata og Getsemana kampen.
Kol. 2. 15 Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem fram til spott og spe da han triumferte over dem på korset.

12 Hans øyne er som flammende ild, og på hodet har han mange kroner, og han bærer en innskrift med et navn som bare han selv kjenner.

Det er de samme trekka fordi det er samme person som vi møter i Åpenbarings boka 1.  At han har mange kroner taler om at han har vunnet og utkjempet flere slag. Det skjulte navn taler om at styrken kommer ikke fra andre mennesker men fra det skjulte liv med sin Fader.
Joh. e. 17. 21 Jeg ber at de alle må være ett, likesom du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. 22 Jeg har gitt dem den herlighet du har gitt meg, for at de skal være ett, likesom vi er ett: 23 jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da vil verden skjønne at du har sendt meg, og at du har elsket dem slik du har elsket meg. 24 Far, jeg vil at der jeg er, skal de som du har gitt meg, være hos meg, så de får se min herlighet, som du har gitt meg fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. 25 Rettferdige Far, verden har ikke kjent deg, men jeg har kjent deg, og disse vet nå at du har sendt meg. 26 Jeg har kunngjort dem ditt navn og skal gjøre det igjen, for at den kjærlighet du har hatt til meg, kan være i dem, og jeg selv kan være i dem.

13 Han er kledd i en kappe dyppet i blod, og hans navn er «Guds Ord».

At det er den samme mann som hang på Golgata på det midterste treet kommer klart frem her. Hans navn er Guds ord. Vi kan ikke skille Jesus i fra Guds ord og hans lære og undervisning. Det er et og samme sak og person.

14 Himmelens hærskarer følger ham på hvite hester, kledd i fint lin, hvitt og rent.

Hvem er det som kommer med ham? Hans dyre- og blod kjøpte brud. Vi skal toge ned fra himmelen på hvite hester. At vi kommer på hvite hester bærer bud at vi kommer ikke med krig men fred. Men først må Satan og alle hans allierte overvinnes.
1. Mosebok 49. 10 Ikke skal kongespir vike fra Juda, ikke herskerstav fra hans føtter, inntil fredsfyrsten kommer, og folkene blir ham lydige.

15 Og ut av hans munn går det et skarpt sverd; med det skal han slå folkene. Han skal styre dem med jernstav og tråkke vinpressen fylt av vredes-vin, av Guds, Den Allmektiges harme.

Når Jesus skal styre denne jorden i 1000 år er det ikke slik at alt blir godtatt. Det er med et klart mandat fra sin Far om hvordan alt skal være fra a til å. Det er med jernstav og den som er ulydig mot Herren skal dø og ikke få regn.
alle ettervirkninger etter mennesker og Satans styre sett vil bli fjernet, men det vil også være et oppgjørets time for alle nasjoner hvordan de har bl.a. stilt seg ovenfor Israel og hvordan de har delt landet til Jødene akkurat som det har passet dem.
 Joel 3. 6 For se, i de dager,
         på den tid da jeg vender lagnaden
         for Juda og Jerusalem,
      7 da vil jeg samle alle folkeslag
         og føre dem ned i Josjafats dal.
         Der vil jeg holde rettergang med dem
         om Israel, mitt folk og min eiendom,
         som de spredte blant folkene.
  De delte mitt land.

16 På kappen hans, ved hoften, står det skrevet et navn: Kongenes Konge og Herrenes Herre.
    
Dette navnet er ikke skjult lengre. Nå er det åpenbart hvilket navn Faderen har gitt ham. Da må alle andre forholde seg til ham, ut i fra hvem de virkelig har å gjøre med. Ikke baby Jesus eller den lidende Jesus, men den helliggjorte.
Fil. 2. 9 Derfor har Gud høyt opphøyet ham og gitt ham navnet over alle navn.

17 Og jeg så en engel som stod i solen. Han ropte med høy røst til alle fuglene som flyr under himmelhvelvet: «Kom hit, kom sammen til Guds store gjestebud!

At det som her utspinner seg er forferdelig. Gjennom den store trengsel vil over halvparten av jordens befolkning dø i bare de to store krigene. Gog krigen og Harmageddon slaget. Det er et hat og raseri imot Gud, hans menighet og Israel som ligger til grunn.
Matt. 24. 28 Der hvor åtselet er, vil gribbene samles. Åtsle er Israel og gribbene er alle verdens nasjoner som går med Antikrist i verdens historien største og siste felt opprør.

18 Dere skal få ete kjøtt av konger og hærførere og helter, kjøtt av hester og deres ryttere, kjøtt av alle mennesker, frie menn og slaver, små og store.»
   
Vi leser om denne krigen flere plasser i Guds ord. Bl.a. matt. 24-25, Markus 13 og Lukas 21. at det ligger slike åpne kjøtt kan ikke forstås på noen annen måte at her er alt innen det nyeste og verste og mest dødbringende våpen som ikke bare blir truet med, men brukt i kamp. Det er mye som taler om at de som angriper Israel også vil vende seg imot hverandre når de ser hvor det bærer hen.

19 Da så jeg dyret og jordens konger med sine hærer samlet til krig mot rytteren på hesten og hans hærskarer.

Her blir det en åpenlys kamp mellom Antikrist og Jesus. Mellom Satans “menighet” og Guds menighet. Hvordan vil det gå? Til seier for Jesus-
2. Tess. 2. 8 Da skal Den Lovløse komme til syne. Men den dagen Herren Jesus kommer i sin herlighet, skal han utrydde ham med pusten fra sin munn og tilintetgjøre ham.

20 Men dyret ble grepet og sammen med det den falske profeten, han som gjorde under i dyrets tjeneste og med dem forførte alle som tok dyrets merke og tilbad bildet av det. Begge ble de kastet levende i ildsjøen som brenner med svovel.

Her blir dyret – Antikrist – grepet i sammen med den falske Profet, det finnes mange falske profeter men kun èn som er den Falske Profet. De blir kastet i ildsjøen som er begynnelsen til slutten for deres vedkommende. At de blir kastet i ildsjøen forteller at de aldri mer får noen mulighet til å omvende seg og når ilden har gjort sin virkning er det fjernet for alltid, også deres legemer, sjel og ånden er gått tilbake til Gud som gav den.

21 De andre ble drept med sverdet som går ut av rytterens munn. Og alle fuglene spiste seg mette av deres kjøtt.

det står her at de andre ble drept med sverdet og fuglene spiste seg mette av deres kjød. Dette må vi forstå som bildeling tale og det taler om at Satan og alle som gikk med ham fikk vise sitt sanne jeg og til slutt så ble deres bane. Gud er rettferdig som lar alle få en mulighet til å vise hvem de virkelig er.
(sitat slutt).

Hvem og hvor var Jesus før han ble menneske, i sin foruttilværelse?

Vi møter Jesus mange, mange plasser i GT. Bl.a. som Høvdingen over Herrens arme i Josva 5 er jeg overbevist om. Han var Guds sønn lenge før han ble menneske.

Mens Josva var ved Jeriko, hendte det en gang at han så opp og fikk øye på en mann som stod foran ham med et løftet sverd i hånden. Josva gikk bort til ham og sa: Er du for oss, eller er du med våre fiender? Han svarte: Nei, jeg ER høvdingen over Herrens hær. Nå ER jeg kommet. (Josva 5:13-14)

Det er flere syn på Jesus sin preeksistens eller foruttilværelse. En ny åndelig retning lærer slik jeg har forstått det, at Jesus kun var Ordet som var hos Gud Fader uten å være en egenperson. At den hellige Ånd ikke er en egen person, det er veldig klart i fra skriften noe som jeg har tatt opp så mye at jeg ikke vil bruke tid på det men be leserne se på hjemmesiden vår og på bloggen for dette emne.

Her er hva de lærer kort fortalt: “Jesus var kun i Faderens tanke og han var Ordet som ble menneske uten en preeksistens før han kom til verden”. Dette er kort fortalt, men stemmer dette med skriften?

Før vi går videre. Har Jesus en begynnelse eller er han Gud fra evighet? Eller er det kun Faderen og han alene som er den eneste sanne Gud? Dette skal vi ikke gå helt i dybden på. Men at Faderen er den enste sanne Gud i motsetning til Jesus har jeg så ettertrykkelig dokumentert på hjemmesiden vår og bloggen at dette må vi slå fast. At Faderen er den eneste sanne Gud, mens Jesus er det ikke. Han er Gud i kraft av Faderens utvelgelse og sin gjerning, ikke minst etter oppstandelsen, sin posisjon i dag i det himmelske og sin kommende regent og doms utøver. http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Den-eneste-sanne-Gud

Jesus sin begynnelse eller opphav:

Mika 5. 1. Men du, Betlehem, Efrata, den ringeste blant ættene i Juda! Fra deg lar jeg komme en mann som skal være hersker over Israel. Han har sitt opphav i gammel tid, han er fra eldgamle dager.
 Ordsp. 8. 22 Jeg var det første som Herren frembrakte, hans første verk i fordums tid. 23 I opphavet ble jeg formet, i begynnelsen, før jorden ble til.
 24 Jeg ble født før havdypet var der, før kildene fyltes med vann.
 25 Før fjellene ble satt på sin plass, før alle haugene ble jeg født, 26 før Herren skapte jord og mark og den første mold på jorden.
 1. Tim. 3. 16 Det må alle bekjenne, at gudsfryktens hemmelighet er stor:
 Han ble åpenbart i menneskers skikkelse, vant sin rett i Ånden, ble sett av engler, forkynt for folkene, trodd i verden, tatt opp i herlighet.

Hvem er han? Det er mange feil bibeloversettelser som skriver Gud åpenbart i kjød men i grunnteksten sies det ikke Gud, men han eller Kristus som er Herrens engel. Men det var Gud Fader som lot ham bli åpenbart.

Vi kan dermed slå fast at Jesus har en begynnelse og da en preeksistens. Alt annet utenom dette blir å tukle med skriften!

Men når Jesus kom inn i verden, var han etter hva skriften sier ikke gud men Kristus, den salvede åpenbart i kjød, m a o Messias eller han de ventet på. Jesus møtte alle utfordringene som 100 % menneske og 0 % som gud. Han måtte bli menneske som oss fullt ut, da han måtte sone vår synd som menneske, ikke som Gud og ved det kan han forstå oss når vi kommer i fristelse sier ordet eller han er prøvd i alt i likhet med oss, dog uten syn.

Hvis en hevder noe annet så var ikke Jesu verk fullkomment, da var det fabrikkert og laget av Gud og ikke et menneske. Men skriften er klar på dette mange, mange plasser selv om den vranglæren som heter treenighetslæren hevder noe annet. Det bare forteller meg hvilke krefter fra avgrunnen som står bak denne læren. Jesus døde som menneske og sto opp som menneske, men etter oppstandelsen fikk han tilbake sin gudestatus bare i et enda større omfang.

Rom. 1. 2 Dette evangelium har Gud på forhånd gitt løfte om gjennom sine profeter i hellige skrifter, 3 evangeliet om hans Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som menneske kommet av Davids ætt, 4 ved hellighets Ånd innsatt som Guds mektige Sønn da han stod opp fra de døde.

Når vi så klart har dokumentert at hverken treenighetslæren eller den læren som går ut på at Jesus ikke hadde noen preeksistens, da la oss stoppe opp ved den siden ved Jesus sin preeksistens som taler sterkere om at han var før Abraham og alle andre. Og at han har eksistert fra tidenes morgen og helt frem til han ble født som et menneske inn i denne verden for 2000 år siden i tidens fylde.

Herrens engel er Jesus sin klareste tittel i GT, mens i NT er han menneskesønn og Guds sønn. Og når det står at Herrens engel gikk med Israels barn, var det Kristus som gikk med dem.

Jesaja 63. 9 I all deres trengsel var det ingen trengsel, og hans åsyns engel frelste dem; i sin kjærlighet og sin store mildhet gjenløste han dem, og han tok dem op og bar dem alle den gamle tids dager.

Hvem var denne Herrens engel som gikk med Israels barn? Dette gir Paulus svar på:
 1. Kor. 10. 1. Brødre, dette vil jeg at dere skal vite: Våre fedre i ørkenen var alle under skyen, og alle gikk de gjennom havet. 2 Alle ble døpt til Moses i skyen og i havet, 3 og de spiste alle den samme åndelige mat 4 og drakk den samme åndelige drikk. For de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem; denne klippen var Kristus.

Jeg må si et stort Hallelujah. Det var Kristus som gikk med dem sier Paulus og Jesaja sier at det var Herrens engel eller hans åsyns engel, som viser at det var samme person.

Flere steder i Det gamle testamente møter vi uttrykket 'Herrens engel' eller 'Guds engel'. Dette er en person som knyttes så nær til Herren selv at de ikke kan skilles. I noen beretninger veksler uttrykket mellom 'Herrens engel' og 'Herren', slik at vi får det inntrykk at det er en og samme person det er tale om. Dette ser vi bl.a. i 1 Mos kap. 16 i beretningen om Hagar. I v. 7 står det: "Herrens engel fant henne ved en kilde ute i ødemarken, ved kilden på veien til Sjur." Men i v. 13 står det: "Da gav hun Herren, som hadde talt til henne, navnet: 'Du er Gud som ser.' For hun sa: 'Har jeg virkelig fått se et glimt av ham som ser meg?'"
 Vi leser i 2 Mos 3,2-4: "Der viste Herrens engel seg for ham i en flammende ild, som slo opp fra en tornebusk. Med ett fikk han se at busken sto i lys lue, men den brant ikke opp. Da tenkte Moses med seg selv: 'Jeg vil bort og se dette underfulle synet, at tornebusken ikke brenner opp.' Men da Herren så at han kom borttil for å se, ropte han ut av tornebusken: 'Moses, Moses!'" I beretningen om Gideon leser vi i Dom 2,1: "Herrens engel kom fra Gilgal opp til Bokim. Han sa: Jeg førte dere opp fra Egypt og lot dere komme til det landet som jeg med ed hadde lovt deres fedre." Disse to eksemplene viser også at benevnelsene 'Herren' og Herrens engel' iblant brukes om hverandre.

I det danske Salomonsens leksikon skriver teologen F. C. Krarup om "Herrens engel" at "det er særlig i Israels eldre historie at det tales om 'Herrens engel', som mange teologer både i eldre og nyere tid har ansett som en tidlig åpenbaring av den annen person i treenigheten." Den norske stiftsprost I. H. H. Brochmann skriver på s. 82 i Lutherstiftelsens bibelverk: "Ut ifra det som her i GT sies om 'Herrens engel', har det helt fra oldtiden av blitt antatt at han er den samme som 'Guds sønn'." "Herrens engel" i Bibelen henviser sannsynligvis til Kristus. I tillegg til de eksemplene vi har undersøkt, finnes det atskillige andre tekster fra Det gamle testamente der disse uttrykkene brukes synonymt, se f. eks. 1 Mos 21,17; 28,13; 31,11; Dom 6,12; 6,23; 1 Mos 48,15-16; Mal 3,1. Det er altså ingen fremmed tanke for Det gamle testamente at Gud åpenbarer seg gjennom et sendebud eller en engel, som tilsynelatende også er identisk med gud.

Nå tror ikke vi på noen treenighet da det ikke er bibelens lære, men at Jesus har en preeksistens det lærer skriften. Men da som Herrens engel i entall da Gud Fader også har flere Engler som utfører hans oppdrag som Gabriel, Mikael etc.
 Herrens engel er det som er den mest framtredende tittel og det Kristus er mest nevnt som i skriften i GT, mens i NT er det flere enn èn som inntar den posisjonen ser det ut som?
 Her er et lite utdrag av skriftsteder der vi finner Jesus i GT som Herrens engel:

1Mos 16:7 Men Herrens engel fant henne ved vannkilden i ørkenen, ved kilden på veien til Sur.

1Mos 16:9 Da sa Herrens engel til henne: Gå tilbake til din frue, og bøi dig under henne!

1Mos 16:10 Og Herrens engel sa til henne: Jeg vil gjøre din ætt så tallrik at den ikke skal kunne telles for mengde.

1Mos 16:11 Og Herrens engel sa videre til henne: Se, du er fruktsommelig og skal føde en sønn, og du skal kalle ham Ismael; for Herren har hørt din nød.

1Mos 22:11 Da ropte Herrens engel til ham fra himmelen og sa: Abraham, Abraham! - Han svarte: Ja, her er jeg.

1Mos 22:15 Og Herrens engel ropte ennu en gang til Abraham fra himmelen

2Mos 3:2 Der åpenbarte Herrens engel sig for ham i en luende ild, midt ut av en tornebusk; og han så op, og se, tornebusken stod i lys lue, men tornebusken brente ikke op.

4Mos 22:22 Men Guds vrede optendtes fordi han reiste, og Herrens engel stilte sig på veien for å stå ham imot da han kom ridende på sin aseninne og hadde sine to tjenere med sig.

4Mos 22:23 Og aseninnen så Herrens engel, som stod på veien med et draget sverd i sin hånd; da tok den av veien og ut på marken; men Bileam slo aseninnen for å vike den inn på veien igjen.

4Mos 22:24 Siden stilte Herrens engel sig på en smal vei mellem vingårdene, hvor det var stengjerde på begge sider.

4Mos 22:25 Og da aseninnen så Herrens engel, trykte den sig inn til muren og klemte Bileams fot mot muren; da slo han den igjen.

4Mos 22:26 Så gikk Herrens engel lenger frem og stilte sig på et trangt sted, hvor det ingen råd var til å bøie av, hverken til høire eller til venstre.

4Mos 22:27 Og da aseninnen så Herrens engel, la den sig ned under Bileam; da optendtes Bileams vrede, og han slo aseninnen med sin kjepp.

4Mos 22:31 Og Herren oplot Bileams øine, så han så Herrens engel, som stod på veien med et draget sverd i sin hånd; da bøide han sig og falt ned på sitt ansikt.

4Mos 22:32 Og Herrens engel sa til ham: Hvorfor har du nu tre ganger slått din aseninne? Se, jeg er gått ut for å stå dig imot; for jeg ser at denne vei fører til fordervelse.

4Mos 22:34 Da sa Bileam til Herrens engel: Jeg har syndet, fordi jeg ikke skjønte at du stod imot mig på veien; men hvis det er dig imot, så vil jeg vende tilbake.

4Mos 22:35 Herrens engel sa til Bileam: Følg med mennene! Men tal ikke annet enn hvad jeg sier til dig! Så fulgte Bileam med Balaks høvdinger.

Dom 2:1 Og Herrens engel kom fra Gilgal op til Bokim. Og han sa: Jeg hentet eder op fra Egypten og førte eder til det land jeg tilsvor eders fedre, og sa: Aldri i evighet vil jeg bryte min pakt med eder;

Dom 2:4 Og da Herrens engel talte disse ord til alle Israels barn, gråt folket høit.

Dom 5:23 Forbann Meros, sa Herrens engel, forbann, forbann dets folk, fordi de ikke kom Herren til hjelp, Herren til hjelp blandt kjempene.

Dom 6:11 Og Herrens engel kom og satte sig under den ek som står i Ofra, der hvor Joas av Abiesers ætt rådet. Gideon, hans sønn, stod da og tresket hvete i vinpersen for å berge den for midianittene.

Dom 6:12 Og Herrens engel åpenbarte sig for ham og sa til ham: Herren er med dig, du djerve kjempe!

Dom 6:21 Og Herrens engel rakte ut staven han hadde i hånden, og rørte med enden av den ved kjøttet og de usyrede kaker; da steg det ild op fra stenen og fortærte kjøttet og de usyrede kaker, mens Herrens engel fór bort for hans øine.

Dom 6:22 Da så Gideon at det var Herrens engel, og han sa: Ve mig, Herre, Herre, jeg som har sett Herrens engel åsyn til åsyn!

Dom 13:3 Og Herrens engel åpenbarte sig for kvinnen og sa til henne: Se, du er ufruktbar og har aldri hatt barn; men du skal bli fruktsommelig og føde en sønn.

Dom 13:13 Da sa Herrens engel til Manoah: Alt det jeg har nevnt for kvinnen, skal hun ta sig i vare for.

Dom 13:15 Da sa Manoah til Herrens engel: Kan vi ikke få dig til å bli en stund her, sa vi kan lage til et kje for dig!

Dom 13:16 Men Herrens engel sa til Manoah: Om du får mig til å bli, så eter jeg allikevel ikke av din mat; men vil du stelle til et brennoffer, så skal du ofre det til Herren. For Manoah visste ikke at det var Herrens engel.

Dom 13:17 Da sa Manoah til Herrens engel: Hvad er ditt navn? - så vi kan ære dig når dine ord går i opfyllelse.

Dom 13:18 Men Herrens engel sa til ham: Hvorfor spør du om mitt navn? - Det er et underlig navn!

Dom 13:20 Da luen steg op fra alteret mot himmelen, fór Herrens engel op i alterets lue mens Manoah og hans hustru så på det, og de falt på sitt ansikt til jorden.

Dom 13:21 Siden viste Herrens engel sig ikke mere for Manoah og hans hustru; da forstod Manoah at det var Herrens engel.

2Sam 24:16 Og engelen rakte ut sin hånd mot Jerusalem for å ødelegge det; da angret Herren det onde, og han sa til engelen som gjorde ødeleggelse blandt folket: Det er nok; dra nu din hånd tilbake! Herrens engel var da ved jebusitten Aravnas treskeplass.

1Kong 19:7 Men Herrens engel kom igjen annen gang og rørte ved ham og sa: Stå op og et! Ellers blir veien dig for lang.

2Kong 1:3 Men Herrens engel sa til tisbitten Elias: Gjør dig rede og gå sendebudene fra Samarias konge i møte og si til dem: Er det fordi det ingen Gud er i Israel, at I går avsted og spør Ba'al-Sebub, Ekrons gud?

2Kong 1:15 Da sa Herrens engel til Elias: Gå ned med ham, og vær ikke redd ham! Så stod han op og gikk med ham ned til kongen.

2Kong 19:35 Og samme natt skjedde det at Herrens engel gikk ut og slo hundre og fem og åtti tusen mann i assyrernes leir; og da folk stod op om morgenen, fikk de se dem alle ligge der som døde kropper.

1Krøn 21:12 Enten hungersnød i tre år eller å ligge under for dine motstandere i tre måneder, så du ikke kan undfly dine fienders sverd, eller at Herrens sverd og pest skal komme over landet i tre dager, og Herrens engel skal volde ødeleggelse i hele Israels landemerke! Tenk nu efter hvad jeg skal svare ham som har sendt mig!

1Krøn 21:15 Og Gud sendte en engel til Jerusalem for å ødelegge det. Men da han holdt på med å ødelegge, så Herren det, og han angret det onde og sa til engelen som gjorde ødeleggelse: Det er nok; dra nu din hånd tilbake! Herrens engel stod da ved jebusitten Ornans treskeplass.

1Krøn 21:16 Som nu David så op, fikk han se Herrens engel, som stod mellem jorden og himmelen med draget sverd i sin hånd og rakte det ut mot Jerusalem. Da falt David og de eldste ned på sitt ansikt, klædd i sekk.

1Krøn 21:18 Da bød Herrens engel Gad å si til David at han skulde gå op og reise et alter for Herren på jebusitten Ornans treskeplass.

Sal 34:8 Herrens engel leirer sig rundt omkring dem som frykter ham, og han utfrir dem.

Sal 35:5 La dem bli som agner for vinden, og Herrens engel støte dem bort!

Sal 35:6 La deres vei bli mørk og glatt, og Herrens engel forfølge dem!

Jes 37:36 Og Herrens engel gikk ut og slo hundre og fem og åtti tusen mann i assyrernes leir; og da folk stod op om morgenen, fikk de se dem alle ligge der som døde kropper.

Sak 1:11 Og de svarte Herrens engel, som holdt stille blandt myrtetrærne, og sa: Vi har faret omkring på jorden og sett at hele jorden er rolig og stille.

Sak 1:12 Da tok Herrens engel til orde og sa: Herre, hærskarenes Gud! Hvor lenge skal det vare før du forbarmer dig over Jerusalem og Judas byer, som du har vært vred på nu i sytti år?

Sak 3:5 Da sa jeg: Sett en ren hue på hans hode! Og de satte den rene hue på hans hode og hadde på ham andre klær mens Herrens engel stod der.

Sak 3:6 Da vidnet Herrens engel for Josva og sa:

Sak 12:8 På den dag skal Herren verne Jerusalems innbyggere, og den iblandt dem som snubler, skal på den dag være som David, og Davids hus skal være som Gud, som Herrens engel foran dem.

Matt 1:20 Mens han nu grundet på dette, se, da åpenbarte Herrens engel sig for ham i en drøm og sa: Josef, Davids sønn! frykt ikke for å ta din hustru Maria til dig! for det som er avlet i henne, er av den Hellige Ånd;

Matt 1:24 Da nu Josef var våknet op av søvnen, gjorde han som Herrens engel hadde pålagt ham, og tok sin hustru til sig.

Matt 2:13 Men da de hadde draget bort, se, da åpenbarer Herrens engel sig i en drøm for Josef og sier: Stå op, ta barnet og dets mor og fly til Egypten, og bli der inntil jeg sier dig til! for Herodes vil søke efter barnet for å drepe det.

Matt 2:19 Men da Herodes var død, se, da åpenbarer Herrens engel sig i en drøm for Josef i Egypten og sier:

Matt 28:2 Og se, det kom et stort jordskjelv; for en Herrens engel fór ned fra himmelen og trådte til og veltet stenen fra og satte sig på den.

Luk 1:11 Da åpenbarte en Herrens engel sig for ham og stod på høire side av røkoffer-alteret.

Luk 2:9
 Og se, en Herrens engel stod for dem, og Herrens herlighet lyste om dem, og de blev meget forferdet.

Apgj 5:19 Men en Herrens engel åpnet om natten fengslets dører og førte dem ut og sa:

Apgj 8:26 Men en Herrens engel talte til Filip og sa: Stå op og gå mot syd, på den vei som går ned fra Jerusalem til Gasa! Denne vei er øde.

Apgj 12:7 Og se, en Herrens engel stod der, og et lys skinte i fangerummet, og han støtte Peter i siden og vekket ham op og sa: Skynd dig og stå op! Og lenkene falt av hans hender.

Apgj 12:23 Straks slo en Herrens engel ham, fordi han ikke gav Gud æren, og han blev fortært av ormer og opgav ånden.

Frelseren er født – forteller om en glede stor!

Lukas 2. 11. Eder er idag en frelser født, som er Kristus, Herren, i Davids stad.

Jesus ble født, hvem var Jesus? Jesus var fra tidenes morgen hos sin Fader i sin preeksistens! Han er utgått i fra Faderen og er Faderen lik, men i motsetning til Faderen. Jesus ble menneske og gav avkall på sin Gudelighet for å bli deg og meg lik og for å sone synden. Jesus har en begynnelse da han er utgått i fra Faderen, det er kun Faderen som er uten begynnelse. Men dette har jeg forklart så nøye og godt i så mange andre artikler.

Det var ikke Gud som ble kjød, men Kristus som ble kjød

Det er utrolig mye feil i bibelen, spesielt i det nye testamente, da snakker vi om oversettelse. Det var ikke Gud, men Kristus som ble menneske. Vi leser om hvordan katolikkene og andre har oversatt bibelen feil.

Det er de som tror på demoners lære sier skriften (1. Tim. 4. 1 etc.).

Dette er demoners lære (tatt fra en «felleskristen» vranglære: Jeg tror at i inkarnasjonen steg den evige og tidløse Gud inn i tiden og historien som et menneske, og for å sitere Kyrill av Aleksandria (375-444) - som spilte hovedrollen ved kirkemøtet i Efesos i 431, og hvis store betydning han har fått handler om hans sterke understrekning av at Jesus både er Gud og menneske - "for å kunne sameine menneskeslekta enno ein gong med seg sjølv som hovudet". Den udelte kirke - kirken før det store skisma i 1054 - var tydelig i sin lære om Kristus: Jesus Kristus har to naturer. På den ene siden er Han fullkommen Gud som har alt det Faderen har, samtidig som Han er fullkomment menneske - dog uten synd (sitat slutt).

Gud er aldri blitt menneske, men hans sønn

Gud er aldri blitt menneske, da hadde skriften motsagt seg selv og da skulle vi brant bibelen. Treenighetslæren er demoners lære for å ha det klart. Jesus hadde ikke to naturer, men en (Jesus var et fullkomment menneske tilnærmet lik Adam før han syndet, men med en utviklet ånd som var fullkommen). Og Gud fylte ham med sin ånd slik at han kunne utføre de gjerninger og tale slik han gjorde. Jesus gjorde aldri noe ut i fra at han var «gud», men ledet og fylt av Guds ånd.

Ap.gj. 10. 38 Jesus fra Nasaret ble salvet av Gud med Hellig Ånd og kraft, og han gikk omkring overalt og gjorde vel og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham.

Her forteller det om den eneste sanne Gud:

1. Tim. 1. 17 Han som er konge i evighet, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, ham være pris og ære i all evighet! Amen.

Faderen er den usynlige eneste sanne Gud, ikke Jesus, han er hans enbårne sønn.

Kristus frelseren kom som menneske

Fra mine bibelkommentarer Hebreerbrevet 10. 1. Loven har bare en skygge av de goder som skulle komme, ikke tingene selv slik de virkelig er. År etter år bæres det fram offer som stadig er de samme, men med disse er loven ikke i stand til å gjøre dem som ofrer, fullkomne.
 Loven var god, men midlertidig. Vi må aldri se ned på loven for den uttrykker Guds vilje. Men den krever lydighet og forteller kun sannheten, som vi mennesker ikke i oss selv er i stand til å gjøre.
 Rom. 7. 12 Så er da loven hellig, og budet er hellig, rett og godt.
 Fordi at Gud Fader aldri var 100 % fornøyd krevdes det ustanselig med offer da loven sier at den som synder skal dø.
 2 Ellers hadde de vel holdt opp med å ofre? For hvis de som deltar i gudstjenesten, var blitt renset én gang for alle, ville de ikke lenger ha noen bevissthet om synd.
 Men det var ikke bare Gud Fader som ikke var tilfredsstilt, men de som levde under loven likeså. Selv Ypperstepresten som gikk inn i det aller helligste en gang om året kunne ikke være 100 % sikker om han kom ut igjen levende, derfor bandt man en snor rundt foten for å kunne trekke han ut, i tilfelle han døde under Guds dom.
 3 Men ofrene er hvert år en påminning om synd.
 Men allikevel så har dette sine positive sider. Det forteller at menneske er syndere som trenger frelse. At vi er klar over våre behov er første skritt i riktige retning.
 4 For blodet av okser og bukker kan umulig ta bort synder.
 Så kommer dette som er innlysende: blodet av okser og bukker kan umulig ta bort synder. Hadde de det kunnet så hadde synden blitt fjernet da loven var i funksjon i ca. 1400 år og det ble ofret millioner og til sammen milliarder med dyr, spesielt under høytidene i Israel.
 5 Derfor sier Kristus ved sitt komme til verden: Slaktoffer og gave ville du ikke ha, men et legeme gjorde du i stand til meg;
 Vi leser at han måtte også bli som en av oss for å kunne frelse og forløse oss. Joh. e. 1. 14 Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.
 6 brennoffer og syndoffer brydde du deg ikke om.
 Det var aldri Faderens fullkomne vilje at dyr skulle dø for at noen mennesker skulle gå fri. Men for at han skulle kunne miskunne og vise nåde til Israels barn så virket det en midlertidig og delvis syndsforlatelse. Men det var først når Sønnen Jesus Kristus at liv og uforgjengelighet ble brakt frem i lyset og vi menneskebarn kunne fult ut ta del i frelsen og en fullkommen syndenes forlatelse.
 7 Da sa jeg: Se, her kommer jeg for å gjøre din vilje, Gud. I bokrullen er det skrevet om meg.
 Jesus gjorde Guds vilje til punkt og prikke. Men han hadde også de nødvendige forutsetninger for å kunne gjøre det helt og fullt. Det var alt for ham. Joh. e. 4. 34 Men Jesus sa til dem: «Min mat er å gjøre det han vil som har sendt meg, og fullføre hans verk.
 8 Først sier han: «Slaktoffer og gaver, brennoffer og syndoffer ville du ikke ha og brydde du deg ikke om,» enda det er slike offer som bæres fram etter loven.
 Hadde loven brakt fullendelse, evig salighet og frelse hadde loven vært god nok og slaktoffer, gaver, brennoffer og syndoffer vært i stand til å frelse. Hadde det ikke vært noen mening med at Herren Jesus kom.
 9 Deretter sier han: «Se, her kommer jeg for å gjøre din vilje.» Han opphever altså det som først er nevnt, for å la det andre gjelde.
 Ved Jesu inntreden i verden skjer det et bytte. Alt det loven står for blir byttet ut med nåden og livet i Kristus Jesus. I Galaterbrevet det fjerde kapitel sier Paulus så sterkt når han skriver. At han sammenligner loven med trellkvinnen og hva skulle en gjøre med henne? Gal. 4. 30 Men hva sier Skriften? Jag ut trellkvinnen og sønnen hennes! For trellkvinnens sønn skal ikke dele arven med den frie kvinnens sønn. 31 Altså, brødre, er vi ikke barn av trellkvinnen, men av den frie kvinnen.
 10 I kraft av denne vilje er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble ofret én gang for alle.
 Dette skriftstedet her er veldig kraftfullt. Loven står ved lag for den selvrettferdige og det ugudelige menneske. Men vi dør bort fra alt og Jesus både frelser og helliger oss helt igjennom. Da erfarer vi hva Paulus skriver i Gal. 2. 20 Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever her på jorden, det lever jeg i troen på Guds Sønn som elsket meg og gav seg selv for meg (sitat slutt).

Jesus er ikke Gud med stor G, men Gud Fader lik!

Nå er det ikke lett å holde tunga rett i munn da bibelen er så feil oversatt og skrevet på en slik misvisende måte for at det skal stemme med den okkulte treenighetslæren. Bibelen er ikke skrevet med store bokstaver etc. men med små bokstaver og derfor er det menneskelaget å skrive Jesus er gud med store bokstaver. Jesus har guddommelighet, i kraft av hva Faderen har skjenket ham og gjennom frelsesverket. Men de første kristne la vekt på at Jesus var frelser, Herre, Menighetens hode etc. Og han selv kalte seg for Menneskesønnen, aldri selv for Gud, men Guds sønn.

Både englene og menneskene er Guder

Derfor blir det så utrolig feil å ikke gå i dybden og se at Jesus er en den førstefødte for at vi alle skal bli ham lik og dermed være Guder, som er Guds mål for hele sin skapning, å bli til pris og ære for hans herlighet.


Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2017/10/nr-2091-jesus-apenbarte-seg-ogsa-i-gt.html
http://blog.janchristensen.net/2017/09/nr-2086-at-jesus-sa-at-jeg-er-den-jeg.html
http://janchristensen.net/Jesus-er-ikke-JHVH-norsk-versjon.pdf
http://blog.janchristensen.net/2017/09/nr-2072-det-var-troen-alene-som-frelste.html
http://blog.janchristensen.net/2017/07/nr-2008-gjr-vi-den-hellige-and-til-en.html     

Ingen kommentarer: