torsdag 11. april 2019

Nr. 2442: Vi er blitt forledet av PBE (plan- og bygningsetaten her i Oslo), de har egentlig lagt en felle for oss!


Nr. 2442:
Vi er blitt forledet av PBE (plan- og bygningsetaten her i Oslo), de har egentlig lagt en felle for oss!

Det er dette som PBE her i Oslo har beordret oss å rive. Dette er ikke noe annet enn «gale-Mathias» og ondskap som får mennesker til å holde på slikt.

Her er vår nydelige mur, ikke større eller høyere enn hva naboens på andre siden.Boden vår er utsøkt, rive slikt er kun ondskap i mennesker som kan virke slikt.

Trapp som er nødvendig og sikker å ha, rive slikt er kun mørke mennesker som vil at slikt skal bli gjort.
Når jeg ser hva jeg har gått igjennom, som er helt horribelt. Så tenker jeg på broder Hans Nielsen Hauge hva han måtte lide for sin tro. Hans Nielsen Hauge ble innbragt 14 ganger for å ha forstyrret ro og orden med å holde møter og satt til sammen 11 år i fengsel. Da angrep de han for å ha bryt konventikkelplakaten. Jeg får lide for å ha vært lovlydig og ringt til Oslo kommune og fulgt deres veiledning. En skal straffes uansett, om det er i dag eller for 200 år siden av myndighetene, de er dessverre mange ganger ikke det godes tjenere, som de skal være og er satt til. Men de er den ondes tjenere og mørkets tjenere, motsatt enn det de er satt til å være.

Rom. 13. 1. Hver sjel være lydig mot de foresatte øvrigheter! for det er ikke øvrighet uten av Gud, men de som er, de er innsatt av Gud, 2 så at den som setter seg imot øvrigheten, står Guds ordning imot; men de som står imot, skal få sin dom.  3 For de styrende er ikke til redsel for den gode gjerning, men for den onde. Men vil du slippe å frykte for øvrigheten? Gjør det som godt er, så skal du ha ros av den; 4 for den er Guds tjener, dig til gode. Men gjør du det som ondt er, da frykt! for den bærer ikke sverdet for intet; for den er Guds tjener, en hevner til straff over den som gjør det som ondt er.  5 Derfor er det nødvendig å være lydig mot den, ikke bare for straffens skyld, men også for samvittighetens.  6 Derfor betaler I jo også skatt; for de er Guds tjenere, som nettop tar vare på dette.  7 Gi alle det I er dem skyldige: den skatt som skatt tilkommer, den toll som toll tilkommer, den frykt som frykt tilkommer, den ære som ære tilkommer!

Når myndigheten ikke er den godes tjenere, så sier skriften faktisk at vi skal lyde Gud mer enn mennesker. Her i vårt tilfelle og dessverre også andre ganger så må vi heller gjøre det gode enn å følge og gjøre det onde. 

Vi skal følge Guds ord, det gode og vår samvittighet, ikke minst når myndigheten tar seg slik til rette og lyver!

Vi har bygget en utsøkt og pen mur, samt en bod og trapp etter å ha rådført oss med PBE her i Oslo. Nå vil disse «galningene» med lover og paragrafer i hånd at dette skal rives. Se selv, er ikke dette både pent og ordinert, så vet ikke jeg.
Det vi har bygget er «ordinert», pent, ikke skjemmende og på «lik» nivå som alle andre. Det er en brutal vandalisme som Oslo kommune legger for dagen imot oss.
Det står i skriften at Satan er kommet for å myrde, ødelegge og stjele. Trenger ikke kommentere dette ytterligere, da skriftens ord taler for seg selv!

Joh. e. 10. 10 Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge; jeg er kommet forat de skal ha liv og ha overflod.

Vi ringte ned og fikk klar beskjed. Det hele startet med at vi fikk «lov» å bygge vår mur oppå den gamle muren som sto der i fra før. At de nå har gått tilbake på dette viser bare at vi har med mennesker å gjøre som skifter meninger og standpunkter.

Hvordan forholde seg til en offentlig etat som skifter mening?
Og det er vi som må ta «straffen» og støyten for det hele, dette er ille!

Dette skriver vår advokat til Borgarting Lagmannsrett angående dette:

Støttemuren – forhånds veiledning 

Christensen søkte forhånds veiledning i Oslo kommune ved to anledninger før støttemuren ble oppført. Christensen har gjort gjeldende at han i begge henvendelsene beskrev muren, og at han fikk aksept for oppføring av muren uten å måtte søke forhånds tillatelse. 
I de to telefonsamtalene i 2013 som Christensen hadde med saksbehandler Kaja Lange Aubert, som kjente området år tilbake gjennom utbyggingsperioden til Krokstien 2, stilte han spørsmål om det var greit å føre opp en ny og høyere mur på den tidligere gamle muren langsetter Stormyrveien for å få et større og langt bedre uteareal sørvest for deres bolig på Krokstien 2 c. 
Ved begge anledninger mener Christensen at han av den kommunale saksbehandler fikk klart til svar at muren ikke var søknadspliktig slik han beskrev den. Selv oppfattet han det som en bindende aksept og avtale. Det fremstår som klart urimelig om det er Christensen som i et tilfelle som dette skal ha risikoen for en eventuell misforståelse.
Det anføres å foreligge tjenestefeil m.h.t. veiledningen/rådgivningen. Om det hadde vært grunnlag for noen form for noen form for tvil hos saksbehandler om hva forespørselen gjaldt, burde hun ha bedt om å få tilsendt en skisse og/eller skriftlig fremstilling av byggetiltaket for å forvisse seg om at hennes veiledning/rådgivning var riktig. 

Således har kommunens plikt til forsvarlig veiledning og/eller rådgivning sviktet og i alle fall ikke blitt forsvarlig avklart vs. en tiltakshaver som henvender seg til kommunens plan- og bygningsetat med et helt konkret spørsmål om forhånds tillatelse i en konkret byggesak.

Saksbehandler ble av undertegnede frafalt som vitne for tingretten. Men det viste seg senere under hovedforhandlingen at prosessfullmektigen for staten ikke hadde kunnskap om at vedkommende saksbehandler som Christensen henvendte seg til, også hadde vært saksbehandler i forbindelse med planleggingen og utbyggingen av Krokstien 2 a b c og d. 

Vedkommende var således lokalkjent i området, kjente til terrenghøydene og formasjonene, idet hun hadde fulgt utbyggingen av Krokstien fra A til Å så langt Christensen har kunnskap. Vedkommende vil derfor som vitne tilføre saken nødvendige opplysninger slik at den blir langt bedre og mer forsvarlig opplyst. 

I den veiledning Christensen fikk, ble det ikke nevnt noe om hensynet til småhusbebyggelse, kun at Christensens mur ville bli som de andre murene i nærområdet. Aubert Lange veiledet ut i fra andres hus i Stormyrveien.

På denne bakgrunn er det feil av tingretten å ikke legge til grunn at tiltakshaver har vært i god tro mht søknadsplikten. Eneste som har funnet sted av uaktsomhet, er saksbehandlers håndtering av Christensens henvendelser. Det er feil av tingretten å ikke se dette som et vesentlig brudd på veiledningsplikten etter fvl. § 11. 
(Sitat slutt.)

Min advokat har nå i ettertid snakket med Kaja Aubert Lange, og hun lyver etter min mening for å «slippe» unna med å si at hun ikke husker. Hun husket da utmerket før. Da husket og visste hun at hvis vi bygget en mur på 1.5 – 2 meter med gjerde oppå der så kom vi ikke høyere enn naboens. Som har en mur på godt 2 meter med gjerde oppå der. Det hele er bare rot og vrangskap ifra PBE og hele det offentlige Norge imot oss. Dette landet bor vi i, der en prøver å være mest mulig vrange imot hverandre, jeg gremmes og skjemmes!

Sluttkommentar:

«Det er ikke de kriminelle som er den egentlige faren, men den nasjonale galskapen, skapt gjennom en bevisst metodisk nedbryting av hva som er rett og galt.»

Stortingspresident Carl J. Hambro, utalte dette i 1940.

Ja, når det offentlige får lov å holde på slik de her gjør, så er dette en galskap som overgår det meste. Har ikke ord på å si hva de egentlig gjør imot oss, det er barbari og vandalisme, ikke noe annet. De er verre enn kriminelle og forbrytere som tross alt får straff for det de har gjort av ugjerninger når de blir tatt.
Mens disse offenlige vandalsiter med lover og paragrafer i hånd, blir «belønnet» med både det ene og det andre. De beskytter hverandre, og lar ondskapen fortsette, men før eller siden så sier det stopp! Vær du sikker!

Her er min beskrivelse av dette:

Vi flyttet inn her i 2012. I 2013 ringte vi ned til vår daværende saksbehandler Kaja Lange Aubert. Det ble ringt ned 2 – 3 ganger, for å være sikker på at vi gjorde det riktige.
Det er ikke lett å gjengi dette fem år etterpå, og når det var flere telefonsamtaler føles det som en når det er fem år etterpå.
Samt, at Oslo kommune har overhode ikke vært interessert å høre vår versjon, de hadde bestemt seg for 3 – 4 år siden at vi skulle få nei på alt.

Hva skjedde da med de telefonsamtalene vi hadde med vår daværende veileder Kaja Lange Aubert?

Mener å huske at vi ringte ned medio mai og august 2013? Det ligger fem år tilbake i tid, det er lenge siden og vanskelig å huske detaljert hvert ord slik det ble sagt, men etter min erindring svarte hun slik som dette.
Da spurte jeg om følgende, vi har satt opp trapp og har lyst å sette opp mur. Trapp mener jeg vi satte opp 2013, da vi før dette hadde hatt et tau som vi slengte oss ned på i Stormyrveien, og tro det eller ei, det er til dette nivået Oslo kommune har gitt oss pålegg om å gå tilbake til, at vi skal bruke et tau å slenge oss ned på veien med. Du tror det ikke, men slik hadde vi det før vi bygget trappa som Oslo kommune har gitt oss pålegg om å rive, fatte det den som kan.

Jeg spurte om hva som skal til for å bygge en mur, til det fikk jeg til svar at om det var bygget en mur der fra før, så var det ikke søknadspliktig å bygge en oppå den. Dette svarte Kaja Lange Aubert.
Jeg sa ja, og da svarte Kaja Lange Aubert at da var det ikke SØKNADSPLIKTIG DA DET VAR BYGGET EN MUR FRA FØR!
DETTE GÅR NOK BRA!

Jeg sa videre at vi ser for oss en mur på 1.5 meter og 1 meter gjerde.
Dette var ikke noe problem sa hun, da andre fra før av har høyere mur enn dere.

I 2013 ringte jeg til og med en ekstra gang, sånn for sikkerhets skyld og spurte om det samme, og de samme svarene ble gitt.
BYGGING OPPÅ GAMMEL MUR VAR IKKE SØKNADSPLIKTIG.
Så lenge det var en mur der fra før, så slapp vi å søke selv om muren ble annerledes. Med andre ord, vi fikk tillatelse i forkant av vår bygging av mur, Oslo kommune bryter Norsk lov ved å bestride dette.

PBE sier imidlertid noe annet nå, nemlig:

b.) «Det kan imidlertid ha blitt sagt at utbedring/tilbakeføring av opprinnelig mur langs veien ikke ville være søknadspliktig. Den eksisterende muren det vises til var en lav mur i stablestein og kan ikke sammenlignes med den oppførte muren.»

Oslo kommune har ikke overhørt denne samtalen.
Det har kun jeg og Kaja Lange Aubert, ingen andre.

Når Oslo kommune begir seg ut på å forklare hva som er blitt sagt i en telefonsamtale som de ikke har overhørt. Så gjør de to store feil her.
For det første så lyver de, og etterpå fantaserer de noe som de mener er blitt sagt. Dette i seg selv, gjør at hverken Oslo kommune, Fylkesmannen eller Sivilombudsmannen har noen troverdighet når de kan tillatte seg å begå slike brølere. Dette er også imot Norsk lov og vanlig anstendighet å dikte ting inn i et dokument.

Hadde den oppdiktede og løgnaktige fremstillingen som PBE her gir vært sann, så hadde vi selvfølgelig aldri satt opp mur.

Det er selvfølgelig renspikka løgn som PBE driver med.
Dessverre har både Fylkesmannen og Sivilombudsmannen latt dette passere, det forteller bare at deres troverdig i denne saken er lik null.

Hva har egentlig både Oslo Kommune, Fylkesmannen og Sivilombudsmannen gjort her? Når det kan fastslås med stor sikkerhet at alle offentlige etater ikke snakker sant og ikke er villige å ta innover seg at vi har fått muntlig godkjennelse, så innebærer det at deres generelle troverdighet slår helt avgjørende sprekker!
Ja, de svarer ikke på våre henvendelser angående dette, og når de det gjør så har de enten fabrikert enten en «sannhet» eller snakker usant og dikter opp hva som eventuelt kunne og er blitt sagt i flere telefonsamtaler de aldri har overhørt eller referert tilbake til Kaja Lange Aubert som gav oss muntlig tillatelse til å bygge.


Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som utøver eller bistår ved utøving av offentlig myndighet, og grovt bryter sin tjenesteplikt.

c.) «Forvaltningens veiledningsplikt må ses i lys av at veiledning i hovedsak foregår muntlig over telefon, og at opplysninger gis på et generelt grunnlag på bakgrunn av den informasjonen som tiltakshaver gir.»

Dette blir også løgnaktig og feil å skrive. Vi har ikke fått generell veiledningsplikt, men konkret veiledning ved flere anledninger. Derfor å skrive slikt, da forsømmer de sin tjenesteplikt atter igjen. Løgnene vil hvis ingen ende ta for diverse instanser vi har vært i kontakt med. De mangler impulskontroll fullstendig. En dag er dette lov, neste dag er det ulovlighet.

d.) «Ingen brudd på veiledningsplikten etter fvl. § 11»

Dette hevder Oslo kommune, men det er ikke bare brudd på veiledningsplikten. Det er også brudd på Norsk lov. Dette sier Norsk lov.

Kong Kristian den femtes lov.

Ved forordning 14 apr 1688 ble loven satt i kraft fra Mikkelsdag (29 sep) 1688. Her er bare tatt med de bestemmelser som antas å være gjeldende fremdeles. Om opphevelse av forskjellige bestemmelser og om endel bestemmelser som antas bortfalt, henvises til eldre utgaver av Norges Lover.

Femte Bog. Om Adkomst, Gods og Gield.

I Cap. Om Contracter og Forpligter.
1 Art. Enhver er pligtig at efterkomme hvis hand med Mund, Haand og Segl lovet og indgaaet haver.

2 Art. Alle Contracter som frivilligen giøris af dennem, der ere Myndige, og komne til deris Lavalder, være sig Kiøb, Sal, Gave, Mageskifte, Pant, Laan, Leje, Forpligter, Forløfter og andet ved hvad Navn det nævnis kand, som ikke er imod Loven, eller Ærbarhed, skulle holdis i alle deris Ord og Puncter, saasom de indgangne ere.

Se her for mer informasjon:


Ingen kommentarer: