lørdag 2. februar 2019

Nr. 2389: Atter en ny rettsrunde da myndigheten driver med myndighetsmisbruk igjen imot meg og min familie! Be om at vi vinner frem til slutt!


Nr. 2389:
Atter en ny rettsrunde da myndigheten driver med myndighetsmisbruk igjen imot meg og min familie!
Be om at vi vinner frem til slutt!

Bilde av dommer Edvards Os som var dommer i Oslo Tingrett der han etter vår oppfatning egentlig ikke dømte oss. Men videreformidlet løgnene fra PBE her i Oslo, Fylkesammen og Sivilombudsmannen, dårlig håndverk av en dommer.


Tingrettsdommer Edvard Os

Det er underlig, vår familie og jeg er sikkert Norges snilleste mann og lovlydige, som de første kristne og Jesus var det. Men motstanden imot vår familie fra myndighetene er stor, som også skriften sier vi må regne med.

Nå fikk jeg lov av kommunen å bygge mur oppå en gammel mur som var der i fra før. Ved minst to anledninger. Dette dikter de opp og lyver nå både internt i Oslo kommune ved PBE etaten.
Dette er nå blitt påanket både til Fylkesammen og Sivilombudsmannen, der det er blitt rettsak av det. Selv dommeren der, Edvards Os fortsetter samme løgn.
Da er det ikke lett å vinne frem når en lyver og taler usant fra begynnelse til slutt i denne saken.

Vi har anket denne saken til Borgarting Lagmannsrett. Vi vet ikke om anken slipper igjennom, men be om at den gjør det kjære venner.
Det er ingen mening i at vi skal rive mur, trapp og bod som Oslo kommune ønsker og har pålagt oss.
Dette er myndighetsmisbruk atter igjen imot meg og min familie!

Denne mailen her vil ikke PBE sette inn på sine sider fordi den avslører dem.
Her om sakene våre:

Her er mailen, og de har gjort det slik at ingen kan lese den, snakk om elendig demokrati.

Sak 201610333      201609223 201510929                          Oslo 16/1-19

Ber om ytterlige utsettelse da saken blir anket til Borgarting Lagmannsrett!

Det er en rigid og feilaktig dom imot oss, bl.a. her:

1.)  Oslo kommune skriver dette i sitt vedtak.


Staten bestrider at det foreligger brudd på veiledningsplikten etter fvl. § 11. 

Saksøker hevder å ha fått muntlig godkjenning til å oppføre støttemuren fra kommunen flere ganger. Staten viser til Plan- og bygningsetatens brev av 30. januar 2017 til Byrådsavdeling for byutvikling hvor det angis at saksbehandleren det henvises til ikke har sagt at en mur av denne størrelsen plassert i regulert veigrunn er unntatt søknadsplikt. Det kan imidlertid ha blitt sagt at utbedring/tilbakeføring av opprinnelig mur langs veien ikke ville være søknadspliktig. Den eksisterende muren det vises til var en lav mur i stablestein og kan ikke sammenlignes med den oppførte muren. 
Forvaltningens veiledningsplikt må ses i lys av at veiledning i hovedsak foregår muntlig over telefon, og at opplysninger gis på et generelt grunnlag på bakgrunn av den informasjonen som tiltakshaver gir. Muntlig veiledning på telefon har ikke bindende virkning for kommunen, og tiltakshaver må selv bære risikoen for å ha oppført søknadspliktige tiltak uten tillatelse.
(sitat slutt).

Legg merke til at denne prosessen med veilederplikten som Oslo kommune mener de har gjort riktig, er stadfestet av Fylkesmannen og Sivilombudsmannen.

A.) «Saksøker hevder å ha fått muntlig godkjenning til å oppføre støttemuren fra kommunen flere ganger.»

Ja, jeg har fått veiledning flere ganger, her er hva som faktisk skjedde.

Vi flyttet inn her i 2012. I 2013 ringte vi ned til vår daværende saksbehandler Kaja Lange Aubert. Det ble ringt ned 2 – 3 ganger, for å være sikker på at vi gjorde det riktige.
Det er ikke lett å gjengi dette fem år etterpå, og når det var flere telefonsamtaler føles det som en når det er fem år etterpå.
Samt, at Oslo kommune har overhode ikke vært interessert å høre vår versjon, de hadde bestemt seg for 3 – 4 år siden at vi skulle få nei på alt.

Hva skjedde da med de telefonsamtalene vi hadde med vår daværende veileder Kaja Lange Aubert?

Mener å huske at vi ringte ned medio mai og august 2013? Det ligger fem år tilbake i tid, det er lenge siden og vanskelig å huske detaljert hvert ord slik det ble sagt, men etter min erindring svarte hun slik som dette.
Da spurte jeg om følgende, vi har satt opp trapp og har lyst å sette opp mur. Trapp mener jeg vi satte opp 2013, da vi før dette hadde hatt et tau som vi slengte oss ned på i Stormyrveien, og tro det eller ei, det er til dette nivået Oslo kommune har gitt oss pålegg om å gå tilbake til, at vi skal bruke et tau å slenge oss ned på veien med. Du tror det ikke, men slik hadde vi det før vi bygget trappa som Oslo kommune har gitt oss pålegg om å rive, fatte det den som kan.

Jeg spurte om hva som skal til for å bygge en mur, til det fikk jeg til svar at om det var bygget en mur der fra før, så var det ikke søknadspliktig å bygge en oppå den. Dette svarte Kaja Lange Aubert.
Jeg sa ja, og da svarte Kaja Lange Aubert at da var det ikke SØKNADSPLIKTIG DA DET VAR BYGGET EN MUR FRA FØR!
DETTE GÅR NOK BRA!

Jeg sa videre at vi ser for oss en mur på 1.5 meter og 1 meter gjerde.
Dette var ikke noe problem sa hun, da andre fra før av har høyere mur enn dere.

I 2013 ringte jeg til og med en ekstra gang, sånn for sikkerhets skyld og spurte om det samme, og de samme svarene ble gitt.
BYGGING OPPÅ GAMMEL MUR VAR IKKE SØKNADSPLIKTIG.
Så lenge det var en mur der fra før, så slapp vi å søke selv om muren ble annerledes. Med andre ord, vi fikk tillatelse i forkant av vår bygging av mur, Oslo kommune bryter Norsk lov ved å bestride dette.

PBE sier imidlertid noe annet nå, nemlig:
b.) «Det kan imidlertid ha blitt sagt at utbedring/tilbakeføring av opprinnelig mur langs veien ikke ville være søknadspliktig. Den eksisterende muren det vises til var en lav mur i stablestein og kan ikke sammenlignes med den oppførte muren.»

Oslo kommune har ikke overhørt denne samtalen.
Det har kun jeg og Kaja Lange Aubert, ingen andre.

Når Oslo kommune begir seg ut på å forklare hva som er blitt sagt i en telefonsamtale som de ikke har overhørt. Så gjør de to store feil her.
For det første så lyver de, og etterpå fantaserer de noe som de mener er blitt sagt. Dette i seg selv, gjør at hverken Oslo kommune, Fylkesmannen eller Sivilombudsmannen har noen troverdighet når de kan tillatte seg å begå slike brølere. Dette er også imot Norsk lov og vanlig anstendighet å dikte ting inn i et dokument.

Hadde den oppdiktede og løgnaktige fremstillingen som PBE her gir vært sann, så hadde vi selvfølgelig aldri satt opp mur.
Det er selvfølgelig renspikka løgn som PBE driver med.
Dessverre har både Fylkesmannen og Sivilombudsmannen latt dette passere, det forteller bare at deres troverdig i denne saken er lik null.

Hva har egentlig både Oslo Kommune, Fylkesmannen og Sivilombudsmannen gjort her? Når det kan fastslås med stor sikkerhet at alle offentlige etater ikke snakker sant og ikke er villige å ta innover seg at vi har fått muntlig godkjennelse, så innebærer det at deres generelle troverdighet slår helt avgjørende sprekker!
Ja, de svarer ikke på våre henvendelser angående dette, og når de det gjør så har de enten fabrikert enten en «sannhet» eller snakker usant og dikter opp hva som eventuelt kunne og er blitt sagt i flere telefonsamtaler de aldri har overhørt eller referert tilbake til Kaja Lange Aubert som gav oss muntlig tillatelse til å bygge.Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som utøver eller bistår ved utøving av offentlig myndighet, og grovt bryter sin tjenesteplikt.

c.) «Forvaltningens veiledningsplikt må ses i lys av at veiledning i hovedsak foregår muntlig over telefon, og at opplysninger gis på et generelt grunnlag på bakgrunn av den informasjonen som tiltakshaver gir.»

Dette blir også løgnaktig og feil å skrive. Vi har ikke fått generell veiledningsplikt, men konkret veiledning ved flere anledninger. Derfor å skrive slikt, da forsømmer de sin tjenesteplikt atter igjen. Løgnene vil hvis ingen ende ta for diverse instanser vi har vært i kontakt med. De mangler impulskontroll fullstendig. En dag er dette lov, neste dag er det ulovlighet.

Mvh
Jan Kåre og Berit Christensen
Krokstien 2 c

Svaret i fra PBE her i Oslo der de ønsker at vi skal rive alt før rettsaken er over.
Sluttkommentar:

Det vi er utsatt for er etter alle solemerker ikke noe annet enn feil saksbehandling og usaklig forskjellsbehandling sammenlignet med vår sak, og her foreligger det myndighetsmisbruk.

Be derfor om at anken slipper igjennom til Borgarting Lagmannsrett og vi vinner frem der, alt annet enn dette er urimelig, stygt og det ligger åpenbart myndighetsmisbruk imot oss, igjen!

Hvem er det som står bak alle disse angrepene imot meg og min familie? Skriften her er veldig klar:

Joh.e. 10. 10 Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge; jeg er kommet forat de skal ha liv og ha overflod.

Ja, det står klart hva den Ondes oppgave og gjerning er:
«Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge!»

Her er det åpenbart hva som er hva, ikke noe tvil om at det er mørkets krefter som er ute på ferde igjen som de har vært før.
Dette har atter igjen endt opp i en egentlig meningsløs rettsak.
Bare fordi vi blir atter utsatt for feil saksbehandling og usaklig forskjellsbehandling sammenlignet med andre i tilsvarende situasjon.

Ingen kommentarer: