lørdag 9. februar 2019

Nr. 2397: Når kommunen, fylkesmannen, domstolen og Sivilombudsmannen driver med hersketeknikk, løgn og fabrikkerer sin egen historie som her i vår sak, er den offentlige etat på nivå med hva det var i det gamle Sovjetunionen!


Nr. 2397:
Når kommunen, fylkesmannen, domstolen og Sivilombudsmannen driver med hersketeknikk, løgn og fabrikkerer sin egen historie som her i vår sak, er den offentlige etat på nivå med hva det var i det gamle Sovjetunionen!

Det er de som mener at vi som troende skal i blind lydighet godta alt.

Dette kan ikke jeg se er rett ut i fra Guds ord, da skriften sier klart ifra at vi skal påpeke også det som er uriktig.
Men samtidig, vi skal selvfølgelig ikke drive med vold, trakassering, sjikane eller andre ufine metoder eller handlinger. Drap og oppfordring til slike ugjerninger er også feil, da Gud selv vil i sin tid «ordne opp til slutt» da skriften sier at «hevnen hører Gud til!»

Hebr. 10. 30 Vi kjenner jo ham som har sagt: Mig hører hevnen til, jeg vil gjengjelde, og atter: Herren skal dømme sitt folk. 31 Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender.

Jeg tror at disse personene som her driver med et renkespill imot oss. De skal svare for dette, da tror jeg de ligger meget dårlig an da de lyver, driver med myndighetsmisbruk og overdriver alt imot oss for å nedsable og for at vi skal rive det pene vi har bygget. Dette er åpenbart en ugjerning som her de offentlige myndigheter driver med over oss som familie.

Bilde av en demonstrasjon imot abort som viser at det er helt på sin plass å si ifra også overfor myndigheten når de tar feil. Da de fremmer den onde gjerning, fremfor den gode. Det er helt åpenbart bl.a. ut ifra Salem 139 og mange andre steder i Guds ord at å ta abort er å drepe og ta livet av et menneske, det er bare ta seg tid til å lese selv, det står rett ut!
Rom. 13. 1. Hver sjel være lydig mot de foresatte øvrigheter! for det er ikke øvrighet uten av Gud, men de som er, de er innsatt av Gud, 2 så at den som setter seg imot øvrigheten, står Guds ordning imot; men de som står imot, skal få sin dom.  3 For de styrende er ikke til redsel for den gode gjerning, men for den onde. Men vil du slippe å frykte for øvrigheten? Gjør det som godt er, så skal du ha ros av den; 4 for den er Guds tjener, dig til gode. Men gjør du det som ondt er, da frykt! for den bærer ikke sverdet for intet; for den er Guds tjener, en hevner til straff over den som gjør det som ondt er.  5 Derfor er det nødvendig å være lydig mot den, ikke bare for straffens skyld, men også for samvittighetens.  6 Derfor betaler I jo også skatt; for de er Guds tjenere, som nettop tar vare på dette.

Men her i vår sak så gjør styresmaktene det som er ondt og vi det som er godt, da snur en sak på hode med å lyve noen som driver med et renkespill. Noe som blir her drevet imot oss. Det er egentlig et «rollebytte», da skal og det er rett å stå imot den onde gjerning, ikke godta den.

Vi har blitt lovet at det er ikke søknadspliktig å bygge mur som vi gjorde ved å bygge oppå gammel mur. Da dette ble vi lovet minst to ganger, og hele den offentlige etat fornekter dette. Lager sin egen løgnhistorie at jeg har misforstått etc. Da er det den offentlige etat son gjør den onde gjerning, vi gjør den gode med å forholde oss til realitetene i denne saken. Sannheten og løgn kan ikke mikses i sammen, som de offentlige etater her gjør. Dette er fullt legitimt å si i fra imot og ikke godta i blind lydighet.

Min Advokat Knut M Howli skriver i sitt ankeskriv til Borgarting Lagmannsrett følgende:
Støttemuren – forhånds veiledning 

Christensen søkte forhånds veiledning i Oslo kommune ved to anledninger før støttemuren ble oppført. Christensen har gjort gjeldende at han i begge henvendelsene beskrev muren, og at han fikk aksept for oppføring av muren uten å måtte søke forhånds tillatelse. 

I de to telefonsamtalene i 2013 som Christensen hadde med saksbehandler Kaja Lange Aubert, som kjente området år tilbake gjennom utbyggingsperioden til Krokstien 2, stilte han spørsmål om det var greit å føre opp en ny og høyere mur på den tidligere gamle muren langsetter Stormyrveien for å få et større og langt bedre uteareal sørvest for deres bolig på Krokstien 2 c. 
Ved begge anledninger mener Christensen at han av den kommunale saksbehandler fikk klart til svar at muren ikke var søknadspliktig slik han beskrev den. Selv oppfattet han det som en bindende aksept og avtale. Det fremstår som klart urimelig om det er Christensen som i et tilfelle som dette skal ha risikoen for en eventuell misforståelse.

Det anføres å foreligge tjenestefeil m.h.t. veiledningen/rådgivningen. Om det hadde vært grunnlag for noen form for noen form for tvil hos saksbehandler om hva forespørselen gjaldt, burde hun ha bedt om å få tilsendt en skisse og/eller skriftlig fremstilling av byggetiltaket for å forvisse seg om at hennes veiledning/rådgivning var riktig. 
Således har kommunens plikt til forsvarlig veiledning og/eller rådgivning sviktet og i alle fall ikke blitt forsvarlig avklart vs. en tiltakshaver som henvender seg til kommunens plan- og bygningsetat med et helt konkret spørsmål om forhånds tillatelse i en konkret byggesak.

Saksbehandler ble av undertegnede frafalt som vitne for tingretten. Men det viste seg senere under hovedforhandlingen at prosessfullmektigen for staten ikke hadde kunnskap om at vedkommende saksbehandler som Christensen henvendte seg til, også hadde vært saksbehandler i forbindelse med planleggingen og utbyggingen av Krokstien 2 a b c og d. 

Vedkommende var således lokalkjent i området, kjente til terrenghøydene og formasjonene, idet hun hadde fulgt utbyggingen av Krokstien fra A til Å så langt Christensen har kunnskap. Vedkommende vil derfor som vitne tilføre saken nødvendige opplysninger slik at den blir langt bedre og mer forsvarlig opplyst. 

I den veiledning Christensen fikk, ble det ikke nevnt noe om hensynet til småhusbebyggelse, kun at Christensens mur ville bli som de andre murene i nærområdet. Aubert Lange veiledet ut i fra andres hus i Stormyrveien.

På denne bakgrunn er det feil av tingretten å ikke legge til grunn at tiltakshaver har vært i god tro mht søknadsplikten. Eneste som har funnet sted av uaktsomhet, er saksbehandlers håndtering av Christensens henvendelser. Det er feil av tingretten å ikke se dette som et vesentlig brudd på veiledningsplikten etter fvl. § 11. 
(sitat slutt).

Når dommer Edvards Os skriver dette i sin dom i fra Oslo Tingrett 11. desember 2018 følgende:

Før muren ble satt opp, var saksøker i kontakt med saksbehandler Lange i kommunen. De hadde to telefonsamtaler. Han spurte bl.a. om oppføring av mur på den gamle muren. Det kan ikke utelukkes at det i samtalen oppsto misforståelser eller uklarheter.
Tiltakshaver har oppfattet kommunens veiledning slik at støttemuren ikke var søknadspliktig. Slik veiledning gis på grunnlag av den informasjonen som tiltakshaver gir, og muntlig veiledning på telefon har ikke bindende virkning for kommunen. I dette tilfellet er det et stort avvik mellom hva som er tillatt etter regelverket, og hva som er oppført. Vi kan ikke se at det er sannsynliggjort at kommunen har gitt samtykke til en mur av denne størrelsen, plassert i regulert veigrunn. Tiltakshaver må selv bære risikoen for å ha oppført søknadspliktige tiltak uten tillatelse.
(sitat slutt.)

Her sier dommer Edvards Os egentlig rett ut at jeg både har misforstått selv den enkleste ting, og ellers har jeg tatt meg selv til rette.
Dette er å snu alt på hode og formidlet løgner og fabrikkere noe inn her som ikke er sant.

For det første, dette med såkalt småhusbebyggelse er også noe som er tøv, det har aldri vært snakk om fra PBE å prate om dette. Dette er noe som er kommet i ettertid. Jeg har selv skrevet om dette i mitt skriv til Oslo Tingrett at jeg har overhode ikke misforstått noe. Men at jeg har forstått alt som er blitt sagt til meg da det var klart å tydelige. Det er ikke søknadspliktig å søke om å bygge oppå gammel mur hvis den skulle være på en 1.5 – 2 meter med gjerde oppå. Dette passer også inn med hva annen bebyggelse er her i fra før. At PBE, Fylkesmannen, Sivilombudsmannen og nå dommer i Oslo Tingrett ønsker å formidle løgn og usannheter. Kan ikke jeg se er feil av meg som en troende å gå i rette med og ikke godta!

Når alle instanser også opptrer ufint, uredelig og lyver ellers når de skal komme ut av situasjoner. Også med hensyn til bod og trapp som skal visstnok være noen kvm2 over utnyttelsesgraden på en tomt på over 1500 kvm2. leser vi gjennom PBE andre tilsvarende saker her i Oslo, så er det gitt dispensasjoner stort sett i det hele alltid. Hvis det ikke er gitt dispensasjon, så er det for vedkommende ikke har tatt seg bryet med å søke. Vi har hatt t.o.m. profesjonelle søkere inne, men får avslag. Kan ikke se at det er ukristelig eller uåndelig da å gå imot slike vedtak som er bygget på nesten direkte ondskap og ondsinnethet. Het skal regler og paragrafer følges, selv om det er helt åpenbart at dette fører og leder galt av sted!

Sluttkommentar:

Jeg begynte denne artikkelen med følgende: «Det er flere som mener at vi bare må godta denne dommen og gjøre som den offentlige etat sier og vil. Da Guds ord sier bl.a. at vi skal underordne oss under styresmaktene.»

Bibelen sier det motsatte i enkelte tilfeller at vi ikke skal godta det som er urett, løgn og mørkets gjerning som dette er.
Jeg er klar over at til slutt må en bøye seg for myndigheten i den forstand at selv når de velger feil, så kan ikke vi som enkelt personer vinne over dem.

Ta dette med abort som er drap på små mennesker i mors mage. At så mange har sagt ifra om dette, men den Norsk Stat dreper fremdeles mennesker i mors mage. Så kan ikke vi troende stille opp med revolver eller gevær for å skyte disse abort legene som dreper små uskyldige mennesker. Men at vi sier ifra, det er rett. Men så må vi overlate resten til Gud, at de også skal måtte svare for sine barbariske ugjerninger – før eller siden!

Slik er det også her. Jeg/vi går den lovlige vei, møter disse som ønsker at vi skal rive, ødelegge og utslette det pene, estetiske og funksjonelle vi har bygget.

Selv om i Oslo Tingrett så skrev dommeren ut etter vår oppfatning en «løgn-dom» så får vi bare be til Gud. Håpe og tro på rettferdighet at anken både slipper igjennom i Borgarting Lagmannsrett og vi vinner frem med å få beholde mur, trapp og bod som det står i dag! Det er urimelig, urett og urettferdig at vi skal rive.
Mens andres sitt får stå, og det som er gjort er langt innforbi der dispensasjon som gid til andre i det store og det hele. Bortsett fra hos oss, da er det urimelig forskjellbehandling også. Her gjør en helt bevist åpenbart forskjell.

Be om det kjære venner at vi får det igjennom at vi får beholde alt det som er bygget. Og at myndighetenes vandalisering av vår eiendom ikke blir gjennomført!
Alt blir stående urørt, da det ikke er noe feil, uestetisk eller stygt med det vi har bygget. Faktum bare plusser og ikke til hinder eller sjenanse for noen!

Faktumet er at vi står kun igjen med fordeler, ikke en eneste bakdel med det vi har bygget. At dette skal rives er åpenbart ikke av det gode, men av det onde. Vi vet hva den Ondes oppgave er, det er å stjele, myrde og ødelegge!

Joh. 10. 10 Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge; jeg er kommet forat de skal ha liv og ha overflod.

Det er åpenbart her hva som er hva, så bare be og proklamer kjære venner i Jesu navn at Guds vilje skjer og det gode seirer til slutt, amen!

Ingen kommentarer: