onsdag 6. mars 2019

Nr. 2418: Jan Hanvold, Visjon Norge og store deler av den såkalte pinse/karismatiske kristendommen «seiler» under falskt flagg når de hverken følger Guds ord eller tåler å bli formant og korrigert!


Nr. 2418:
Jan Hanvold, Visjon Norge og store deler av den såkalte pinse/karismatiske kristendommen «seiler» under falskt flagg når de hverken følger Guds ord eller tåler å bli formant og korrigert!

Sjørøveri er overfall på skip med den hensikt å plyndre dem. De som bedriver med sjørøveri kalles for sjørøvere eller pirater. Sjørøveri er således krigslignende handlinger utført av ikkestatlige aktører. De seilte gjerne under falske flagg, slik at de kom nær nok andre for å angripe dem. Det er egentlig det mange av dagens pinse/karismatiske kristne gjør der Jan Hanvold og Visjon Norge er i spissen. De er ulver i fåreklær, som bedrar og lurer andre.

Dessverre å advare imot dette er nesten en umulighet blitt, da disse falske kristne blir forsvart av godtroende og forførte troende jevnt over.


2 Tim. 4. 1. Jeg vidner for Gud og Kristus Jesus, som skal dømme levende og døde, og ved hans åpenbarelse og hans rike; 2 Forkynn ordet, vær rede i tide og utide, overbevis, irettesett, forman med all langmodighet og lære!  3 For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunde lære, men efter sine egne lyster ta sig selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, 4 og de skal vende øret bort fra sannheten og vende seg til eventyr.  5 Men vær du edru i alle ting, lid ondt, gjør en evangelists gjerning, fullfør din tjeneste!  6 For jeg ofres allerede, og tiden for min bortgang er forhånden.  7 Jeg har stridt den gode strid, fullendt løpet, bevart troen.  8 Så ligger da rettferdighetens krans rede for mig, den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi mig på hin dag, dog ikke mig alene, men alle som har elsket hans åpenbarelse.

Matt. 13. 24 En annen lignelse fremsatte han for dem og sa: Himlenes rike er å ligne med en mann som hadde sådd god sæd i sin aker; 25 men mens folkene sov, kom hans fiende og sådde ugress blandt hveten, og gikk så bort. 26 Men da strået skjøt op og satte aks, da kom også ugresset til syne. 27 Da gikk husbondens tjenere til ham og sa: Herre! sådde du ikke god sæd i din aker? hvorfra kommer det da ugress i den? 28 Han sa til dem: Det har en fiende gjort. Da sa tjenerne til ham: Vil du da vi skal gå og sanke det sammen? 29 Men han sa: Nei, forat I ikke også skal rykke op hveten når I sanker ugresset sammen. 30 La dem begge vokse sammen inntil høsten, og når høsttiden kommer, vil jeg si til høstfolkene: Sank først ugresset sammen og bind det i bunter for å brenne det op; men samle hveten i min lade!

Det er åpenbart at jeg blir dårlig behandlet iblant andre troende da jeg kun prøver å påpeke hva Guds ord sier, og får høre tilbake at jeg er ente fordømmende, for kritisk, for selektiv etc. Eller så blir jeg oversett og neglisjert!

Samtidig, jeg kan ikke bry meg om dette, da jeg mener og tror at dagens pinse/karismatiske menigheter blir i en alt for stor grad og utstrekning kjørt og styrt i en feil retning. Samtidig vil jeg også skyte inn, og si at hvis en ser den pinse/karismatiske bevegelse som startet tidlig på nitten hundre tallet.
At det er ingen bevegelse de siste hundre årene som har også bragt og gitt oss så mye godt i fra Guds ord og opplevelser med Gud mennesker har fått. Det være seg frelse, Åndsdåp, helbredelse, veiledning og alt annet godt i fra Herren.

Men det er også her noe av «kjerne-forførelsen» ligger. Skriften sier følgende.

Ord. 16. 18 Forut for undergang går overmot, og forut for fall stolt mot.

29. 23 Et menneskes stolthet fører ham til fall, men den ydmyke vinner ære.

Hvis en bevegelse gjør mye godt, så gjør den også antagelsesvis mye dårlig. Det gode en gjør, det kompenserer ikke for det dårlige enn gjør. Eller? Slik tankegang er det så mye av blant dagens pinse/karismatiske kristne, at det har gjort hele bevegelsen mer eller mindre syk.

Skriften er veldig klar, at våre «gode» gjerninger, de erstatte ikke våre «dårlige» gjerninger. Det er egentlig en ny form for avlatshandel dette. La meg ta et eksempel.

Jan Hanvold som driver og har startet TV kanalen Visjon Norge gjør sikkert veldig mye godt med å hjelpe trengende mennesker i Moldova og andre steder?
Men han er også gjengiftet som en troende flere ganger, og da lever han etter Guds ord i synd, eller hor som Guds ord sier det.

Med andre ord, hjelpe trengende mennesker og mye annet, det «fritar» enn ikke for annet? Slik tankegang er utbredt over hele den pinse/karismatiske bevegelse, stikk i strid med Guds ord som sier motsatt.

1 Kor. 13. 1. Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle.  2 Og om jeg eier profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet.  3 Og om jeg gir til føde for fattige alt det jeg eier, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det mig intet.

Er det slik at f.eks. Jan Hanvold som da lever imot Guds ord ikke skal bli avsatt fra sin posisjon, eller skal «nåde gå for rett» som enn i dag gjør?

Det som er underlig, det er at når jeg påpeker hva Guds ord sier og lærer. Så tar de aller fleste pinse/karismatiske Jan Hanvolds side. Det viser hvor en står i Åndskampen, en står og er på feil side.

2 Kor. 6. 14 Dra ikke i fremmed åk med vantro! for hvad samlag har rettferd med urett, eller hvad samfund har lys med mørke? 15 Og hvad samklang er det mellem Kristus og Belial, eller hvad lodd og del har en troende med en vantro? 16 Og hvad enighet er det mellem Guds tempel og avguder? Vi er jo den levende Guds tempel, som Gud har sagt: Jeg vil bo iblandt dem og ferdes iblandt dem, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. 17 Derfor, gå ut fra dem og skill eder fra dem, sier Herren, og rør ikke ved urent, så skal jeg ta imot eder, 18 og jeg vil være eder en far, og I skal være mig sønner og døtre, sier Herren, den Allmektige.
7. 1. Eftersom vi da har disse løfter, mine elskede, så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd og fullende vår helliggjørelse i Guds frykt!

Jan Hanvold og andre som lever i synd og driver med vranglære får operere fritt og blir forsvart i dagens pinse/karismatiske bevegelser. Det forteller meg at en er på en feil vei, og det er dypt beklagelig. Da en godtar slike forkynnere, så godtar enn egentlig fienden Satan.
Guds ord sier klart at vi skal skille oss fra slike mennesker, men hva skjer?
De blir vernet og hegnet om, det igjen gir et vitnesbyrd at en er på feil side i Åndskampen.

Bønnesvar, «Salvelse», samhold, mye mennesker, fremgang og hva det enn er. Det alene forteller ikke at Gud er med, kun en ting er sikkert.
Det er når og da vi følger Guds ord, ikke noe annet
Jo, jeg tror på alt dette, men hva sier skriften?
Det er det vi må bygge på, ikke noe annet.

Jesus var fullkommen i både hat og kjærlighet. Dette er et totalt oversett hos flesteparten av dagens pinse/karismatiske kristne, derfor så mye villfarelse!

Matt. 21. 10 Og da han drog inn i Jerusalem, kom hele byen i bevegelse og sa: Hvem er dette? 11 Men folket sa: Dette er profeten Jesus fra Nasaret i Galilea. 12 Og Jesus gikk inn i Guds tempel og drev ut alle dem som solgte og kjøpte i templet, og pengevekslernes bord og duekremmernes stoler veltet han, 13 og han sa til dem: Det er skrevet: Mitt hus skal kalles et bedehus. Men I gjør det til en røverhule. 14 Og det kom blinde og halte til ham i templet, og han helbredet dem.

Er dette Jesus vil mange spørre? Skriften sier om Jesus følgende.

Hebr. 1. 8 men om Sønnen: Din trone, Gud, står i all evighet, og rettvishets kongestav er ditt rikes kongestav; 9 du elsket rettferd og hatet urett; derfor har, Gud, din Gud salvet dig med gledens olje fremfor dine medbrødre.

Jesus står det at «elsket rettferd og hatet urett; derfor har, Gud, din Gud salvet deg med gledens olje fremfor dine medbrødre.»

Det er de som tror at Jan Hanvold kommer til himmelen og kan være en Ordets forkynner fordi han i dag lever «rett». Men skriften sier faktisk at man først må gjøre opp sin synd, så skal en leve «rett», eller så bedrar en seg selv og andre.

Jeg prøver kun å fremholde Guds ord, ikke noe annet. Hva sier skriften i Jan Hanvold sitt tilfelle?
Det samme som døperen Johannes sa.

Markus 6. 17 For Herodes hadde selv sendt folk avsted og grepet Johannes og lagt ham i bånd og kastet ham i fengsel for Herodias' skyld, som var hans bror Filips hustru; for han hadde giftet seg med henne. 18 Men Johannes hadde sagt til Herodes: Det er dig ikke tillatt å ha din brors hustru. 19 Og Herodias bar hat til ham og vilde gjerne slå ham ihjel, men kunde ikke utvirke det.

Her ser vi at Herodes var ulovlig gift som Jan Hanvold er det. Da fikk han klar beskjed at han måtte skille seg, og enten leve enslig eller forsone seg med sin rette kone. Det er også det samme som Guds ord lærer og Herren sier til Jan Hanvold, du lever i et ugyldig ekteskap. Du må forandre på dette, eller så går du fortapt og drar andre med deg også i fortapelsen!

Sluttkommentar:

Det er mange ting som forundrer meg med dagens pinse/karismatiske kristne. En er veldig imot f.eks. homofile kristne, og det er rett.
Men å leve som gjengiftet som Jan Hanvold og tusenvis av andre gjør, er ikke det synd?
Skriften er veldig klar her.

Jakob 2. 10 For enhver som holder hele loven, men snubler i én ting, han er blitt skyldig i alle.

Det er slik, at Gud ikke ser igjennom fingrene med enkelte synder, og andre fører deg til fortapelse. Alle synder, store som små. Skjulte som åpenbare, de tar deg til fortapelsen, hvis du ikke omvender deg.
Med andre ord, Jan Hanvold og alle homofile og lesbiske. Som lever ut sitt syndeliv, de er på vei imot fortapelsen. Dette er ikke hva jeg eller andre mener, men hva skriften sier.

1 Kor. 6. 9 Eller vet I ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Hverken horkarler eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller bløtaktige eller de som synder mot naturen, 10 eller tyver eller havesyke eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.

Her ser vi, at ikke tyver, gjengiftede kristne eller avgudsdyrkere skal arve Guds rike. Gud han hater synd, derfor skal ingen syndere bli stående i Guds menighet.

Salme 1. 5 Derfor skal ugudelige ikke bli stående i dommen, og syndere ikke i de rettferdiges menighet.

Syndere skal ikke stå i de rettferdiges menighet sier skriften. Med andre ord, at dagens pinse/karismatiske kristne hegner om slike horkarler som Jan Hanvold og andre, viser bare at en er blitt en «blandet-drops» der en har gitt Satan innpass. Og igjen, mørke, demonene og alt som ikke Gud er og står for, får bre seg innover dagens pinse/karismatiske troende.

Eneste mulighet er omvendelse, men koster det for mye? Skriften er veldig klar her til dagens pinse/karismatiske bevegelse.

Joh. Åpenb. 3. 18 så råder jeg dig at du kjøper av mig gull, glødet i ild, forat du kan bli rik, og hvite klær, forat du kan klæ dig i dem og din nakenhets skam ikke skal bli åpenbaret, og øiensalve til å salve dine øine med, forat du kan se! 19 Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg; vær derfor nidkjær og omvend dig! 20 Se, jeg står for døren og banker; om nogen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med mig. 21 Den som seirer, ham vil jeg gi å sitte med mig på min trone, likesom jeg og har seiret og satt mig med min Fader på hans trone. 22 Den som har øre, han høre hvad Ånden sier til menighetene!

Tror dette er budskapet til dagens pinse/karismatiske kristen, fremfor noe. Men også faktisk til hele kristenheten, ikke minst i den vestlige verden!

Ingen kommentarer: