lørdag 22. juni 2019

Nr. 2485: Vår kamp imot PBE her i Oslo har vært den lille manns kamp mot byråkratiet, men jeg tror vi vil «seire» og vinne til slutt som David seiret over Goliat!

Nr. 2485:


1 Sam. 17. 42 Da filisteren så frem for sig og blev var David, foraktet han ham, fordi han var ung og rødkinnet og fager å se til. 43 Og filisteren sa til David: Er jeg en hund, siden du kommer mot mig med kjepper? Og filisteren bante David ved sin gud. 44 Så sa filisteren til David: Kom hit til mig, så skal jeg gi ditt kjøtt til himmelens fugler og markens dyr. 45 David svarte filisteren: Du kommer mot mig med sverd og lanse og kastespyd; men jeg kommer mot deg i Herrens, hærskarenes Guds navn, han som er Gud for Israels fylkinger - han som du har hånet. 46 På denne dag skal Herren gi deg i min hånd, og jeg skal slå deg ihjel og skille ditt hode fra din kropp, og jeg skal på denne dag gi likene fra filistrenes leir til himmelens fugler og til jordens ville dyr, og all jorden skal få se at Israel har en Gud. 47 Og hele dette folk skal få se at det ikke er ved sverd og spyd Herren frelser; for Herren råder for krigen, og han skal gi eder i var hånd. 48 Da nu filisteren gjorde sig rede og gikk frem og kom nærmere bortimot David, skyndte David sig og sprang frem mot fylkingen, filisteren i møte. 49 Og David stakk sin hånd i tasken og tok frem av den en sten; den slynget han ut og traff filisteren i pannen, og stenen trengte dypt inn i hans panne, og han falt på sitt ansikt til jorden. 50 Således vant David over filisteren med slyngen og stenen, og han slo filisteren og drepte ham, enda David ikke hadde noget sverd i sin hånd. 51 Og David sprang frem og stilte seg tett ved filisteren og tok og drog hans sverd ut av skjeden og drepte ham og hugg hans hode av med det. Og da filistrene så at deres kjempe var død, tok de flukten.

Bilde av saksbehandler Kjell Henning Thon hos nabo som legger ut notater, men i ettertid påstår han at dette burde en ha skjønt.
Kan ikke forstå hvordan det er mulig å rote så mye av en offentlig etat og i ettertid ikke innrømme noe eller vise bedre skjønn overfor andre etterpå når en selv til de grader gjør feil og trenger nåde av andre.

Det igjen viser at de gjør forskjell på mennesker, samt at de virker til å være uryddige, rottete, nonsjalante, schizofrene, uforutsigbare og faglig udyktige!
Plan- og Bygningsetatens dobbelstandard som de driver med er både makt- og myndighetsmisbruk, da en skal ikke gjøre forskjell på landets innbyggere.

Det som er også forunderlig med PBE her i Oslo, er at de etter min vurdering også er rett og slett faglig udyktige.
Vil nesten si farlige, derfor vil jeg si at bare det burde og skulle andre i og rundt dem få dem til å stoppe opp og gjør en stor forandring internt i hele den offentlige etat.

La meg nevne et eksempel, om jeg kunne ha tatt langt flere.

Nabo vår søkte også om dispensasjon på mur.
De trodde de hadde fått, men det viste seg at det var et notat så lå ut i flere år. Hvem kan av «vanlige» folk se forskjell på et notat og ikke et notat?
PBE er virkelig noen rotekopper når de legger ut kladder offentlig.
Skulle tro de bruker narkotika.
Vi jobber ikke med dette, og tror at det som ligger ute på nettsidene er gyldige og godkjente dokumenter.
Sikker kan man ikke være, da PBE her i Oslo driver med å legge ut egne notater under godkjente dokumenter.
Se her for dokumentasjon på det jeg skriver, les selv.


Oslo kommune Plan- og bygningsetaten
Kjell Henning Thon
Arkivkode: 531 Byggeplass: KROKSTIEN  2 D Eiendom: 143/104/0/0
Tiltakshaver: BELIGGENHET EIENDOM AS
Adresse: Sjølyst plass 4, 0278 OSLO
Søker: Link Arkitektur AS Adresse: PB 204, 1602 FREDRIKSTAD Tiltakstype: Enebolig Tiltaksart: Oppføring Svar på oversendelse i pågående sak -Krokstien 2 D Plan- og bygningsetaten viser til brev fra ansvarlig søker Link Arkitektur 22.03.2019. I brevet viser ansvarlig søker til at det i nevnte sak er gitt endringstillatelse 22 …06.2015 (dokumentnummer 2010 11373-85).

Etaten har sett på nevnte dokument, og dette er en kladd som ved en inkurie har ligget tilgjengelig på saksinnsyn en periode. Etaten beklager på det sterkeste dette og misforståelsen som har oppstått på grunn av feilen. Vi understreker at dokumentet nå er fjernet, og ikke representerer noe lovlig fattet vedtak, da det ikke har noen dato, ikke har noen signatur og også har deler som tydelig markerer at det er en kladd gjennom manglende felt for godkjente ansvarsretter, interne kommentarer markert/utskilt med en stjernerekke (***). Etaten opprettholder derfor vår anmodning i brev datert 11.03.2019 der vi ber om svar på siste brev med Behov for tilleggsdokumentasjon.

Vi forlenger samtidig fristen for innsendelse av denne dokumentasjonen til 03.05.2019.
Plan- og bygningsetaten Avdeling for byggeprosjekter Nord/Øst
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 04.04.2019 av: Kjell Henning Thon -saksbehandler
Nils-Henrik Henningstad -fungerende enhetsleder

De svarte på denne mailen:

Oslo kommune v/ Plan og bygningsetaten Sak: 201011373. Krokstien 2D

Etter å ha mottatt deres brev av 4.juni 2018. i denne sammenheng har gått gjennom alle dokumenter i saken.
Det er påfallende at flere dokumenter sendt fra PBE refererer til en ulovlighetssak på naboeiendommen Krokstien 2C. Vi mistenker at postmottak har feilaktig tilordnet dokumenter til denne saken. Derfor har det oppstått inntrykk av at støttemuren ikke var godkjent.
Vi ønsker derfor å gjøre oppmerksom på at støttemur i tiltaket Krokstien 2D (saksnummer 2010 11373) er godkjent av PBE ved gitt endringstillatelse dat 22.juni 2015 (2010 11373-85).

Alle dokumenter etter denne datoen er farget av at det pågikk en ulovlighetssak med naboen i Krokstien 2 C samtidig.
Det er derfor vår vurdering at støttemur ifm. saken 2010 11373 er avklart og at alt ligger til rette for at ferdigattest kan oversendes.
Med vennlig hilsen Martin Ebert LINK arkitektur AS Fredrikstad, 29.05.2018
(Sitat slutt.)

Videre så holder Plan- og bygningsetaten vinn på å gjøre ting verst mulig for oss. Jeg skjønner ikke hvorfor heller. Vi ringte ned og fikk veiledning ikke bare en gang, men minst to ganger. Samt at vår daværende saksbehandler Kaja Aubert Lange forsvarte oss overfor vår illsinte og rasende nabo Roar Telje som var så sint på alt det vi gjorde. Han var rasende fordi vi hadde leietakere. Han var rasende fordi vi hadde bygget funkishus, som ikke passet inn her, og han var rasende fordi vi hadde parkert bilen vår i Stormyrveien. +++ mange andre ting. Da han ikke fikk gehør da hos Kaja Aubert Lange, så forsterket han sitt raseri imot oss og hat vil jeg nesten kalle det med å få flere naboer til å skrive under på hva han sendte av mailer og annet til PBE. Snakk om at denne naboen har fått stelt mye elendighet til. Så viser det seg i ettertid at alt han har kommet med har kun vært en gedigen bløff. Bl.a. skriver han om angående brøyting og annet, at det vil volde problemer med den muren vi har bygget. Det er faktisk den plassen i Oslo by som brøytebilen kjører best forbi!

Dette skriver Roar Telje i mail til PBE.
«Vedr Mur mot Stormyrveien Det hevdes i Nabovarselet at muren er etablert over tidligere angitt grense og gammel mur. Dette er ikke riktig!  Den gamle, naturlige avgrensingen av tomten var en fjellskrent som endte godt innenfor der muren nå er bygget.  Den «nye» skråningen som ble laget av utbyggerne, endte noe lengre ut enn den «gamle» grensen (med gjerde), men pga skråningen var det rom for veivedlikehold og snømåking. Dette er en vei med busstrafikk, og kantareale for plass til snø fra brøytebil er helt vesentlig i en vei som har 1. prioritet etter snøfall. Konsekvensen av murens plassering er at snøen blir skjøvet langsmed veien og fylles inn i adkomst- og parkerings-arealene til øvrige naboer langs veien.»

Alt av angiveri og hat-mailer som naboene våre har sendt til PBE av argumenter er blitt gjort til skamme. Ikke noe har slått til. Snømåkingen har fungert perfekt, det er ikke en eneste plass i Oslo by som snømåking fungerer bedre enn her.
Det er en rett mur på 11 meter som ligger 1 meter fra veibanen med 5 meter der en også kan skyve uendelige mengder med snø inn hvis en trenger det.
Problemet er over på den andre siden av muren vår der naboens mur ligger kun 20 cm fra veibanen, det er det virkelige og reelle problemet i Stormyrveien.
Telje skriver også riktig at muren vår er ikke lengre ut i veibanen enn hva skråningen vår var før vi satte opp muren. Den ligger 20 cm lengre inne enn før, som viser atter igjen at muren vår er kun en vinnvinn situasjon.

Videre er det også underlig at ikke bare har vi bygget muren vår etter deres anvisning, men de har også naboens mur og garasje rett over veien med oss. Hvis vi har bygget ulovlig, hva med dem rett over veien? De må rygge rett fra egen garasje rett ut i en enveiskjørt gate. Samt de har bygget mur 20 cm fra veibanen.
De kan ikke holde på slik useriøst og skape så mye frustrasjon, ergrelse og sikkert mye mer.

Våre ansvarlige søkere, Ferdigattest skriver også om dette i vår søknad til PBE som av helt uforståelige grunner ble avslått!

Dette skriver Ferdigattest AS i sin søknad på vegne av oss:
Vedrørende muren har negativ konsekvens for veitrafikk og vedlikehold: Mht. dette punkt synes det for øvrig nødvendig å påpeke at det er noe påfallende at nabo i Stormyrveien 4, 5 og 6 har skrevet under på disse anførslene. Det er i denne anledning viktig å presisere at tiltakshaver i dette aktuelle prosjektet på ingen måte ønsker å angi sine naboer slik han opplever at enkelte har gjort i denne sak, som følge av at han har misforstått regelverket og oppført mur/ bod. Men når alle de tre naboene Stormyrveien 4, 5 og 6 selv har murer som alle ligger inntil eller innenfor regulert veigrense, så blir det vanskelig å ikke nevne dette. Når det i tillegg er flere andre murer i området med tilsvarende plassering, så må det sies å være en etablert praksis i det aktuelle området med murer inntil – og faktisk også ut i – regulert veigrense. I fm. både Stormyrveien 4 og 6 ligger også murene helt ut til asfaltert veibane. I Stormyrveien 5 ligger en garasje og mur med tilnærmet tilsvarende plassering i ft. veibanen som det tiltak som nå omsøkes. Vi kan vanskelig se at muren i Krokstien 2c i vesentlig grad påvirker veibanen betydelig mer enn disse tiltak. At 2 nabo(er) har en sammenhengende avkjørsel på over 20 m, og at ingen av de 3 naboene har snumulighet på egen grunn, anses for øvrig å bidra betydelig mer negativt mht. trafikale forhold enn den rette muren langs veien som det her søkes om. Men som nevnt – det er ikke tiltakshavers anliggende å henge seg opp i nabos forhold. Man ønsker kun å få bragt i orden egen situasjon. Mht. dette punkt er det for øvrig opplagt at muren som ligger helt ut i veibanen i noen grad påvirker veitekniske hensyn. Etter en samlet vurdering anses imidlertid muren ikke å berøre veitekniske hensyn negativt i vesentlig grad. Mht. veitrafikken påvirkes denne i begrenset grad da sikten etc. på det rette strekket i liten grad endres. Det vises i denne forbindelse til tidligere redegjørelse. Mht. vedlikehold så påpekes det at asfaltkant fortsatt ligger med tilstrekkelig avstand til mur, og at det er en veiskulder i det aktuelle området, slik at man kan lagre noe snø her. For øvrig er det et betydelig areal der muren går inn til terreng hvor det de seneste år har blitt lagret snø. Tiltakshaver har aldri opplevd dette som vanskelig.  Så vidt vi forstår har heller ikke Bymiljøetaten de senere år registrert en eneste klage eller hendelse, verken mht. at de aktuelle arealene er trafikkfarlige eller vedlikeholdsproblemer. Vi konstaterer at muren har stått i lang tid uten at veimyndigheten i kommunen – som forvalter og vedlikeholder veien – ikke har registrert noen problemer, verken mht. bruk eller drift.
(Sitat slutt.)

Sluttkommentar:

Jeg skrev følgende i overskriften: «Vår kamp imot PBE her i Oslo har vært den lille manns kamp mot byråkratiet, men jeg tror vi vil «seire» og vinne til slutt som David seiret over Goliat!»

Vi leser i Guds ord at den mektige Goliat følte seg selv så mektig, men ikke hadde regnet med at han også hadde noen svake og dårlige sider.
Slik er det også med PBE her i Oslo.
De tror hvis ikke vi har hjerne til å tenke med? Det oppleves som underlig at de til de grader kjører så hardt imot oss. Ikke minst på bakgrunn av at vi hadde en positiv dialog med dem før vi startet våre byggeprosjekter.
Så snur de 180 grader rundt, og imot oss. Vi gjorde ikke noe annet enn det vi gjorde etter råd og veiledning fra dem. Videre så ser vi rundt her at de naboene som har gått imot oss selv har overskride både det ene og det andre.
De rygger kjempefort ut i Stormyrveien, for de har ordnet seg så dårlig at de ikke har snuplass eller noe på egen eiendom.
De har satt ulovlig skilt med privat parkering. Dette bryr PBE seg ikke det døyten om. Argumentet er bl.a. at det er gjort før 2006.
Men våre ansvarlige søkere og Ferdigattest påpeker også dette sprike at ingen har søkt om mur her på Hellerudtoppen på 100 år.

Så skal vi tas, og det til gangs.

Så viser det seg at det som er problemet her, er aller minst oss.
Selv i ettertid og hva som er kommet frem. Så har visstnok PBE ikke tenkt at naboen over oss skal ha mur 1 meter fra veibanen som er naturlig å ha. Men de kan ha muren sin fremdeles kun 20 cm fra veibanen.
Her hos oss skaper dette dobbelt med problemer. Hvorfor spør du? Det er fordi at veien er enveiskjørt. Der vi kan parkere bilen vår, så er det ikke inntil vår mur. Der er det stengt forbudt å parkere. Men der naboen har muren sin kun 20 cm fra veibanen. Muren er så ulovlig som det er mulig å ha en mur. Dette bryr ikke PBE seg om i det hele tatt, det vitner om tafatthet, samt at de er faglige udyktige.

At de lar den muren stå, men vil at vi skal rive vår mur.
Det igjen viser at de gjør forskjell på mennesker, samt at de virker til å være uryddige, rottete, nonsjalante, schizofrene, uforutsigbare og faglig udyktige!

En ting er i hvert fall sikkert, jeg/vi har parert alle ting som PBE har kommet med argumenter imot oss. Ikke et eneste står nå tilbake. F.eks. påsto Nils-Henrik Henningstad at det var flere her i Oslo by som måtte rive mur under pålegg av PBE.
Jeg gikk inn å så på de sakene. Der hadde Brannetaten og andre etater vært inne og gitt pålegg og sagt at det var farlig med den muren. Bl.a. at der kunne ikke utrykningskjøretøy komme til.
Hos os er det motsatt, det er en klar fordel for alle. Selv for utrykningskjøretøy slik vi har bygget.
Dette sammenligner Nils-Henrik Henningstad med vår eiendom. Dette er ikke bare frekt, men det er verre. Det er både løgn og å fabrikkere en «sannhet» som er direkte manipulerende. Slik holder PBE på, og innrette seg etter slike mennesker ser jeg på som en umulighet.
De gjør som skriften sier, kaller lyset mørke og mørke lys.

Jesaja 5. 20 Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert! 21 Ve dem som er vise i egne øine og forstandige i egne tanker!

4 kommentarer:

Anonym sa...

PBE er tydeligvis på glid nå. De hadde nok ikke forventet slike motargumenter. Dette går nok til seier! Jan Erik

Jan Kåre Christensen sa...

PBE er tydeligvis på glid nå. De hadde nok ikke forventet slike motargumenter. Dette går nok til seier! Jan Erik

Enig Jan Erik.
De har malt seg selv i senk med løgner, forskjellsbehandling og naboer som har prøvd å argumentere med ting som har vist seg å ikke holde stikk!


Anonym sa...

Tror det er trappen som går rett ut i veien som er det største problemet ditt.
Da husene ble bygget var det felles adkomst som var godkjent.
Det å slenge seg ned i tau høres utrivelig ut.
Hvis det ikke er adkomst til ditt hus uten trappen, så ville du ikke fått godtkjent å bygge huset.
Hvorfor ikke fjerne trappen og bruk felles adkomst?
Skjønner naboer klager. Ulovlig oppsatt mur,trapp og bod uten godkjenning fra kommunen.
Pluss at du har opptil 4 biler som benytter seg av offentlig vei,


Jan Kåre Christensen sa...

Tror det er trappen som går rett ut i veien som er det største problemet ditt.

Svar: Trappa er fikset, nå går en både opp og ned i fra vår egen eiendom.

Da husene ble bygget var det felles adkomst som var godkjent.

Svar: Dette var kjørevei, i dag har bl.a. eneste nabo som også ligger imot Stormyrveien fått godkjent og satt opp trapp som faktisk går rett ned i Stormyrveien som trappa vår gikk før.
At de har fått godkjent den trappa kan jeg ikke skjønne da vi ikke fikk lov å ha tilsvarende trapp. Den er nesten farligere enn vår trapp var før da den ligger mye mer skjermet og rett rundt en sving. Her blir det gjort forskjell på folk.

Det å slenge seg ned i tau høres utrivelig ut.
Hvis det ikke er adkomst til ditt hus uten trappen, så ville du ikke fått godkjent å bygge huset.
Hvorfor ikke fjerne trappen og bruk felles adkomst?

Svar: Hvorfor ikke flytte til Månen? Da er en vektløs og trenger ikke trapp eller noe slikt. Dummeste jeg har lest.

Skjønner naboer klager. Ulovlig oppsatt mur, trapp og bod uten godkjenning fra kommunen.
Pluss at du har opptil 4 biler som benytter seg av offentlig vei,

Svar: det er undermåls å klage på naboer uten det er helt, helt prekært.
De 4 bilene du snakker om kjenner jeg ikke til. Men uansett, nede i Stormyrveien er det egentlige problemet at nabo har satt opp en ulovlig mur som er kun 20 cm fra veibanen. At de ikke skal rive den muren, det skjønner jeg ikke!