mandag 30. september 2019

Nr. 2569: Vil PBE og det offentlige sende min kone til Bredtveit kvinne-fengsel, og meg til Ila fengsel og forvaringsanstalt? Da vi nekter å betale deres rigide forelegg!


Nr. 2569:
Vil PBE og det offentlige sende min kone til Bredtveit kvinne-fengsel, og meg til Ila fengsel og forvaringsanstalt? Da vi nekter å betale deres rigide forelegg!
Den veldige og unødvendige motstanden imot oss fra det offentlige, vil det resultere i at de sender min kone til Bredtveit kvinne-fengsel, og meg til Ila fengsel og forvaringsanstalt? Da vi nekter å betale deres rigide forelegg!

Jeg tror ikke at alle mennesker opplever PBE her i Oslo, eller det offentlige som vanskelige, rigide og urettferdige.
Grunnen for det er mange, stort sett fordi at PBE viser seg tross alt fra en langt bedre siden enn overfor oss.
Vi er en av sikkert en del? Mange eller få? Det vet jeg ikke, da vi som har opplevd tilsvarende ting. Kanskje vi skulle samle oss?
Det tror jeg ikke er så lett, da de fleste vil bare bli ferdige med saken/sakene og komme seg videre i livet!

Saken vår er den klassiske der ordtaket «fjæren som ble til fem høns»

I eventyret “Det er ganske vist” av HC Andersen fra 1852, faller det en fjær av en høne på andre siden av byen etter at hun hadde pillet seg i fjærene.

“Jo mere jeg piller mig, des dejligere bliver jeg nok”. Men hønen ved siden av nabohønen sov ikke og sa til neste “der er en høne som vil plukke sig, for at se godt ud! Var jeg hane, ville jeg foragte hende!”

Så hører både ugler og duer det hele, flyr over til andre siden av byen og forteller at “der er en høne, ja der er somme der siger, at der er to, som har plukket alle fjerene af sig, for ikke at se ud som de andre og således vække hanens oppmærksomhed,”

Så, etter at historien hadde gått gjennom haner og flaggermus, hadde det blitt “fem høns der har plukket fjerene af sig, for at vise, hvem av dem der var blevet magrest af kærestesorg til hanen, og så hakkede de hinanden til blods og faldt døde ned, til skam og skændsel for deres familie og til stort tab for ejeren!”.

Hønen som hadde mistet den lille fjæren hun pillet av seg i starten av historien, kjente naturligvis ikke sin egen historie igjen. Og slik ble en fjær til fem høns.
(sitat slutt.)

Sannheten i saken vår er at den offentlige etat lyver, fabrikkerer problemer som ikke eksiterer og er regelrett onde imot oss som de også var imot Trude Strand Lobben.

Det er selvfølgelig mye verre å bli fratatt barnet sitt enn å rive en død mur.
Men fremgangsmåten er den samme, her er det en «kriminell» stat som kan få seg til å gjøre det meste! Sannheten i saken vår er at den offentlige etat lyver, fabrikkerer problemer som ikke eksiterer og er regelrett onde imot oss som de også var imot Trude Strand Lobben.
Det er selvfølgelig mye verre å bli fratatt barnet sitt enn å rive en død mur.
Men fremgangsmåten er den samme, her er det en «kriminell» stat som kan få seg til å gjøre det meste!

Vi nekter selvsagt å betale bot/bøter på nå 20.000, - kr og neste til forfall den 15 oktober på 35.000, - kr da de nå også vil ta med trapp som en «ulovlighetsak» selv om det er Oslo kommune som er de «kriminelle» og som er årsaken til denne konflikten. Ikke minst at den er blitt så «stor». Dette kunne og burde vært løst mye tidligere, men de ville ikke engang møte oss til møter. Langt mindre komme på befaring som vi har spurt de om gjentatte ganger for å møte dem for å komme en dialog og fått løst denne saken.

Det finnes flere mailer, men jeg ser at i 2015 ba vi om befaring og møter flere ganger. Uten respons og svar. Her er en mail i fra 25.08.2015

Klage på avslag av pålegg om retting / tilbakeføring -vedtak om tvangsmulkt -Krokstien 2 C

Hei!

Ønsker å klage på avslag. Det er greit at vi har bygget slik jeg forstår det 18 cm utenfor grense. Men ALT ER GJORT I GOD TRO DA VI VAR I KONTAKT MED DEREPÅ FORHÅND OG VI HAR BYGGET OPP PÅ GAMMEL MUR.

Dernest er andre naboers mur satt nesten ut i veien. Vår mur er satt 1 –2 m fra veien. Prinsippet om likhet for loven er fastslått i Grunnloven. Når andre bygger kun 20 cm fra veien og vi bygger over 1 m innenfor veibanen, hvordan er det da kommunen kan mene at denne muren er ulovlig?
Vi har bygget slik at både buss og måking om vinteren glir lett forbi. Synsmessig er det topp, er det da ikke mulig forkommunen å komme oss i møte og hjelpe oss igjennom til å få dispensasjon for det som er ulovlig?
Dette føles diskriminerende mot oss ved å bruke så mye paragrafer imot oss som vi føler oss overkjørte av i stedet for å bruke litt sunn fornuft og se på den reelle situasjon at ingenting hindrer hverken trafikk eller sikt.

Å komme på en befaring vil også gjøre alt mye lettere for alle parter!
(sitat slutt.)

Sluttkommentar:

Eneste feilen vi har gjort her er å bygge en litt for stor bod, men den er til gunst for alle og milevis innforbi der PBE er pålagt å gi oss dispensasjon.

Muren er bygget i samråd med PBE, dog muntlig.

Trapp var påkrevd da vi før bygging av trapp firte oss ned og opp med et tau,

Alle klager i fra naboer Roar Telje, Randi Kristine Lavik og Ragnhild Skramstad at muren er grå og ikke bør stå der. Samt hva Roar Telje påstå som sitt hovedargument at brøytebilen ville ikke komme frem. Samt at det vil by på problemer med parkering. Det er riktig at det byr på problemer på parkering i Stormyrveien. Men det er fordi at Randi Kristine Lavik og Ragnhild Skramstad har egentlig elendige forhold på sin egen eiendom da de må rygge ut fra sin eiendom som også Roar Telje må. Samt at muren til Ragnhild Skramstad er åpenbart helt ulovlig da den ligger helt ute i veibanen. Noe som også våre ansvarlige søkere Ferdigattest AS skrev i vår søknad for å beholde mur, trapp og bod.

Vi leser her hva de skrev:

Vedrørende muren har negativ konsekvens for veitrafikk og vedlikehold: Mht. dette punkt synes det for øvrig nødvendig å påpeke at det er noe påfallende at nabo i Stormyrveien 4, 5 og 6 har skrevet under på disse anførslene. Det er i denne anledning viktig å presisere at tiltakshaver i dette aktuelle prosjektet på ingen måte ønsker å angi sine naboer slik han opplever at enkelte har gjort i denne sak, som følge av at han har misforstått regelverket og oppført mur/ bod. Men når alle de tre naboene Stormyrveien 4, 5 og 6 selv har murer som alle ligger inntil eller innenfor regulert veigrense, så blir det vanskelig å ikke nevne dette. Når det i tillegg er flere andre murer i området med tilsvarende plassering, så må det sies å være en etablert praksis i det aktuelle området med murer inntil – og faktisk også ut i – regulert veigrense. I fm. både Stormyrveien 4 og 6 ligger også murene helt ut til asfaltert veibane. I Stormyrveien 5 ligger en garasje og mur med tilnærmet tilsvarende plassering i ft. veibanen som det tiltak som nå omsøkes. Vi kan vanskelig se at muren i Krokstien 2c i vesentlig grad påvirker veibanen betydelig mer enn disse tiltak. At 2 nabo(er) har en sammenhengende avkjørsel på over 20 m, og at ingen av de 3 naboene har snumulighet på egen grunn, anses for øvrig å bidra betydelig mer negativt mht. trafikale forhold enn den rette muren langs veien som det her søkes om. Men som nevnt – det er ikke tiltakshavers anliggende å henge seg opp i nabos forhold. Man ønsker kun å få bragt i orden egen situasjon. Mht. dette punkt er det for øvrig opplagt at muren som ligger helt ut i veibanen i noen grad påvirker veitekniske hensyn. Etter en samlet vurdering anses imidlertid muren ikke å berøre veitekniske hensyn negativt i vesentlig grad. Mht. veitrafikken påvirkes denne i begrenset grad da sikten etc. på det rette strekket i liten grad endres. Det vises i denne forbindelse til tidligere redegjørelse. Mht. vedlikehold så påpekes det at asfaltkant fortsatt ligger med tilstrekkelig avstand til mur, og at det er en veiskulder i det aktuelle området, slik at man kan lagre noe snø her. For øvrig er det et betydelig areal der muren går inn til terreng hvor det de seneste år har blitt lagret snø. Tiltakshaver har aldri opplevd dette som vanskelig.  Så vidt vi forstår har heller ikke Bymiljøetaten de senere år registrert en eneste klage eller hendelse, verken mht. at de aktuelle arealene er trafikkfarlige eller vedlikeholdsproblemer. Vi konstaterer at muren har stått i lang tid uten at veimyndigheten i kommunen – som forvalter og vedlikeholder veien – ikke har registrert noen problemer, verken mht. bruk eller drift.
(sitat slutt.)

Med andre ord, i realiteten er problemene i Stormyrveien ikke hos oss. Men det er hos andre og hos naboene. Her gjør PBE ingenting selv om vi har påpekt dette. Dette viser bare deres ondskap og råttenskap imot oss. Samt at andre har fått utnyttet tomten 57 ganger mer enn oss!

Her er det en etat som åpenbart er kriminell og som vi blir utsatt for overgrep og misbruk av lovverket imot oss!

Ingen kommentarer: