søndag 27. oktober 2019

Nr. 2595: Plan- og bygningsetaten prøver å loppe oss for penger, klage sendt til Fylkesmannen!


Nr. 2595:
Plan- og bygningsetaten prøver å loppe oss for penger, klage sendt til Fylkesmannen!

PBE her i Oslo sendte inn sitt skriv til Fylkesmannen med masse faktafeil og sterke anklager rettet imot oss. Rett og slett et mobbeskriv, der de prøver å sverte oss for dernest kreve oss for penger. Dette har vi svart på her, der de prøver å knekke oss som familie. Dette er ondt og stygt, men i Jesu navn går det til seier.

Bilde av ekteparet Jan Kåre og Berit Nyland Christensen som PBE gjør alt for å prøve å knekke oss. Nå vil de gi oss bøter å kreve oss for i første omgang for til sammen 55.000, - kr. Det er helt hinsides og direkte ondt.
Innstilling til Fylkesmannen - klage på innkreving av tvangsmulkt - Krokstien 2 C

Saksnummer 201609223, 201610333, 201510929 og 201908605

Ref. hos PBE i Oslo. 201510929-54

Tilføyelser fra Berit og Jan Kåre Christensen

Oslo 27/10-2019

Denne saken har pågått lenge, og med en særdeles dårlig, unødvendig og ufin og alltid overstyrende væremåte ifra PBE her i Oslo der vi er blitt lovet møter og oppfølgning som overhode ikke er blitt oppfulgt.
En lov for alle andre i Oslo, en for oss. Andre får lov til det meste, vi skal tas for alt. Selv om naboer får utnytte tomten 57 ganger mer enn oss, så mener PBE at de fremdeles likebehandler oss opp imot andre.
Det er klart at det er personforfølgelse, og ren mobbing av en offentlig etat imot uskyldige borgere. PBE har vist seg for å være intrigemakere og evner å gjøre vår sak til et megaproblem.
Etter å ha lest igjennom et drøs med såkalt ulovlighets saker her i Oslo kommune, så behandler PBE de aller fleste med mildhet, forståelse og dispensasjon.
Bare her i Krokstien 2 pågår det en såkalt ulovliges sak med en mur som er over dobbelt så lang som vår, og langt høyere på det høyeste.
Der er PBE på en helt annen måte enn overfor oss. Ikke bare der, men ovenfor alle vi har lest om her i Oslo. Men vi skal tas, og det på hardes mulige måte selv om det ikke hefter noe negativt med det vi har bygget.
Personforfølgelsen imot oss er åpenbar!
Vi mener at slik praksis kan klassifiseres som 'persecution' (forfølgelse) og bryter med for eksempel Art 7.1 (h) og 7.2 (g) av folkerettens straffebestemmelser. Sikkert flere andre paragrafer og bestemmelser.

Vil også minne om at vi har bygget det vi har bygget på egen tomt og grunn.

At PBE kompromitterer min samtale med Kaja Aubert Lange, får stå for deres regning. For oss er den sann, jeg husker i det store og det hele hva som ble sagt. At Aubert Lange ikke husker, det tror vi ikke noe på.
Men uansett, det er ikke så viktig. Da det vi har bygget, vitner om at det er bygget under veiledning, og vi har ikke tatt oss til rette.
Det er rett og slett for godt bygget til at det ikke er bygget ut i fra en veiledning, og råd fra en eller flere erfarne personer.
Byggene i seg selv, ikke minst muren vitner om at den er bygget under veiledning da den passer perfekt inn i terrenget, og står helt i stil med huset vårt og annen bebyggelse.

På 5 år har vi hatt 1, ja 1 møte selv om vi gjentatte ganger har spurt om både møter og befaring.

Vil også påpeke at hovedgrunnen for vi sitter her med en såkalt ulovlig mur, er fordi vi fikk veiledning av PBE hvordan bygge muren.  
Dette er nevnt i innledningen, men å ikke forholde seg til det. Da forholder enn seg ikke til realiteten i denne saken.

Siden det sto en gammel mur der fra før, så slapp vi å søke fikk vi beskjed om. Dette stadfester flere andre fagfolk at vi med all rimelighet taler sant.

Samtidig har vi ikke fått svar på de aller fleste spørsmål som vi har stilt.
Har vi fått svar, og vi har svart tilbake så har det stoppet opp da vi stort sett alltid har et bedre svar enn det offentlige har å komme med i denne saken. Hvorfor? Eneste målet til PBE er å lage kvalm og at vi skal rive, det er det åpenbare målet slik de har tedd seg til nå.
Da etter Aubert Lange ble tatt av saken.
Hvordan kan vår mur være så til besvær?
Da er det urimelig at ikke en gir dispensasjon og kommer oss i møte på noen punkter.

For oss, er PBE en etat som misbruker sin makt, veileder oss, og fornekter det etterpå.
Den veiledning vi fikk var egentlig kjempegod, det er bare komme å se på vår mur, trapp og bod.
Det passer perfekt inn i terrenget og med huset vårt som allerede nevnt.

Vi har ikke innrettet oss etter PBE pålegg da vi anser det for å være så stor forskjellbehandling på oss og andre.
Samt at vi har fått veielending av PBE, dog muntlig til å bygge mur.

Den dispensasjon vi trenger er liten, ja minimal.
Da er det urimelig og simpelt å ikke gi oss den.
Det er til gunst for alle og positivt med det vi har bygget.

Plan og bygningsloven sier følgende.

§ 19–2 Dispensasjonsvedtaket

Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.
(sitat slutt.)

I vårt tilfelle er det faktisk kun fordeler for oss, for andre, brøytebil, sykebil, brannbil, miljø, gående, løpende, de som parkerer i veien, sikkerhet og alt annet som nevnes kan. Strekningen er rett, muren er rett.
Da er sikten i veibanen optimal. Det er åpenbart fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering

Da PBE la ved at andre som måtte rive, så var det utelukkende kun de som hadde problemer med brann- eller en annen etat. De prøvde å forlede oss.
Med andre ord, når det er snakk om så små overskridelser som vi har, så gis det alltid dispensasjon så sant en søker på en god måte.
Da vi påpekte dette, har vi fremdeles ikke hørt noe fra PBE om denne store forskjellsbehandlingen.
PBE behandler oss som vi har bygget noe vanvittig.
Vedtakene, påleggene og argumentasjonen er ute av alle proporsjoner.
Samt at det de bygger sine sluttninger på har vi avslørt gang på gang ikke holder stikk! Det er sluttninger som egentlig er «kriminelle» da de rammer oss som PBE driver en form for personforfølgelse imot.

Men det er akkurat motsatt, det er til gunst for alle det vi har bygget og som PBE krever at vi skal rive, og vi er pålagt bøter for dette som vi bestrider på det sterkeste.
Vil også si at PBE driver med en utstrakt hersketeknikk. Et eksempel på dette finner vi i deres skriv til dere. Da dere i siste skriv skriver følgende:

Klagen begrunnes med.
Tvangsmulkten er urimelig 
At det er utvist maktmisbruk 
Det er ikke gitt tilstrekkelig veiledning for å unngå tvangsmulkten
(sitat slutt).

Dette er kun en del av hva vi mener, de skulle ha spurt oss hva vi mener er det viktigste. De kan umulig vite det, da de ikke har spurt oss.
Bare antar etter å ha lest, men det er ikke sikkert at alt får en med seg.
Det har ikke PBE fått.

Det aller verste er egentlig to ting. Det er at PBE overhode ikke har vært interessert å komme på befaring og hatt møter/dialog med oss.

Samt at når vi har stilt spørsmål og kommet med argumenter. Så svarer stort sett PBE aldri oss tilbake. Hvis de svarer og vi svarer tilbake, så blir vi «straffet» med at ting blir gjort vanskelige for oss enn det allerede er.
Ingen spørsmål eller innvendinger, da forblir alt som det er.
Et spørsmål, da blir ting litt verre.
To spørsmål, enda verre, slik bli alt verre til mer vi sier ifra.
Det er regelrett kynisk slik PBE holder på.
Dette er typisk en form for avstraffelse som er langt utenforbi hva en skulle ha forventet av en offentlig og kommunal etat.

La oss ta et konkret eksempel, om vi har mange. Vi søkte først en gang gjennom Ferdigattest AS. Så ble vi lovet å søke på nytt. Da var selve den prosessen så mye vanskelige enn første gang, at i realiteten var det en umulighet å søke. Med andre ord, en form for avstraffelse som er helt hinsides hva som en skulle trodd i denne saken og lovet. Det forteller at vi er egentlig blitt utsatt for et offentlig maktovergrep, personforfølgelse og systemsvikt.

At PBE fastholder at vi skal føre eiendommen tilbake til hvordan den var før, er direkte arrogant og i våre øyne totalt meningsløst og det er å invitere tyver opp og inn på vår eiendom hvis boden skal rives.
Da vil også eiendommen virke som det bor mennesker som ikke bryr seg.
Det er en invitasjon for kriminelle med å sette eiendommen tilbake til hvordan den var før.
Men siden PBE opptrer så uryddig ellers, så er det sikkert dette de vil at det skal virke innbydende for slike?

Bare her er det god grunn nok til å gi oss dispensasjon og la det vi har bygget få stå urørt!
De har enda ikke nevnt en eneste negativ ting med det vi har bygget, hvorfor? Det må selvfølgelig være at de ikke har noe.

Dette skriver PBE, som er lett å tilbakevise som direkte misvisende, avledning og ikke dokumentert. Det baseres på løgn og stille det vi har bygget i miskreditt.

Videre sier PBE: «Innsendte fots av andre murer i nærområdet kan ikke ilegges særlig vekt i vår vurdering av omsøkte tiltak, da disse er oppført lenge før småhusplanen ble vedtatt. De høyeste murene vis á vis, i Stormyrveien 4 og 6, ligger vesentlig lengre unna veien, og disse utgjør dessuten deler av garasjer.
«En mur med høyde fra 1,75 m til 1,85 m, i 11 meters lengde, og med tilhørende oppfylling av terreng, vurderes som en omfattende terrengendring. Muren medfører en unaturlig overgang mellom tomt og vei, og at den grønne skråningen mellom huset og veien går tapt. Vi konkluderer med at dispensasjonen setter hensynet bak bestemmelsen vesentlig til side..»

Her her det løgn og fabrikeret problemer som egentlig er til vår gunst.

1.)  PBE hevder: i Stormyrveien 4 og 6, ligger vesentlig lengre unna veien.

Dette er så lite smart skrevet at det er hent rart at de skriver slik. For det første, muren ovenfor oss i Stormyrveien 6 ligger 20 cm fra asfaltert vei, vår 1 meter.
De ligger sant nok litt lengre inne med garasjen, men de har en livsfarlig utkjørsel da de hverken kan snu på egen eiendom.
De må rett og slett rygge rett ut i Stormyrveien. Samt at på vår side er det parkering forbudt, så det er ingen fare. Men på andre siden står biler parkert. Sannheten er motsatt enn hva PBE fremstiller som «sannhet», da det er løgn. 20 cm fra veien er mye nærmere enn 1 meter.

2.)  PBE hevder: overgang mellom tomt og vei, og at den grønne skråningen mellom huset og veien går tapt.

Dette er så langt fra sannheten det er mulig å komme.
Før hadde vi en bedriten og ekkel skråning ca. ½ m fra veibanen som naboen har i dag som har alt godkjent.
Regnværsdager og ellers var det sørpete og ikke grønt, men bedritent.
I dag er det tørt og fint, og muren ligger lengre inne enn hva vår skrånede tomt lå, en klar fordel til vår gunst som ikke PBE vil kommentere. Hvorfor? De kan selvfølgelig ikke pålegge oss å rive muren når de samtidig ha godkjent det som ligger lengre ute i veibanen. Her igjen blir PBE «fakket» i løgn!

3.)  En mur med høyde fra 1,75 m til 1,85 m, i 11 meters lengde.

Dette vi snakker om er en rett strekning, ikke i en sving eller noe annet. Det er derfor å snu det hele på hode med slik argumentasjon, da hos oss er det ingen plasser i Oslo by som biltrafikken flyter så godt og det er oversiktlig av flere grunner. Det er en rett strekning i en enveiskjørt gate, biler står på andre siden parkert. Der er det reelle problemet da de har mur 20 cm fra veien og må rygge rett ut i Stormyrveien. Problemet ligger da på andre siden av veien, det vi har bygget er til gunst. PBE argumentasjon er rett og slett usann og misvisende!

4.)  PBE hevder: Vi konkluderer med at dispensasjonen setter hensynet bak bestemmelsen vesentlig til side.

Det er temmelig åpenbart at dette er en form for propaganda og løgn.

Det vi har bygget er til gunst for oss, naboene, siktforholdene, det er renere, penere, vi får større uteområde, et flattere terreng. Videre er det til fordel for oss at det er ikke innbydende for tyver og andre vedkommende å komme inn på vår eiendom med en slik liten og nesten «usynlig» bod. Trappa gjør det lettere for eventuelt brann og sykebil å komme (noe vi har erfart). Det er rett og slett bare positive ting med det vi har bygget, det er naturlig og pent slik vi har det. Og de aller fleste murene i Stormyrveien og på Hellerudtoppen er grå. Enten med sement eller ved stein. Med andre ord, vår mur også i farge og fasong passer perfekt inn, og vårt hus er også grått og hvit, så alt står i stil.
Alle argumenter og påstander som PBE og det offentlige har kommet med, erkjennes som døde og maktesløse!
De er rett og slett ikke sanne og troverdige!

Det forteller at hele saken(e) imot oss er oppkonstruerte og vi skulle for lenge siden fått dispensasjon og godkjent det vi har bygget.
Vårt behov for dispensasjon er kun minimale, når andre i vårt boområde søker PBE flere ganger om dispensasjon. Så får de det innvilget med overskridelser vi bare kan drømme om.
PBE har utøvd sterkt forskjellsbehandling ovenfor oss sett i forhold til andre. Og hva som hadde vært rimelig og rett i vårt høve. Da snaker vi om personforfølgelse og vi har da rett på kompensasjon og medhold.

Det står at miljøhensyn skal vektlegges ekstra. Det står følgende:
Ved dispensasjon fra bestemmelser i lov, vedtekt eller forskrift skal legges vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.

I vår tilfelle er det klart fordel med mur, trapp og bod. Samt, hvis dette skal rives, så må en rive opp, frakte bort mangfoldige tonn med betong, stein, mold, plank, ledninger og annet. Bare her at vi skal rive, fjerne, frakte bort og hva det innebærer er det et klart tap og til belastning for miljø etc.
Det også pluss de andre tusen ting til viser at her er ikke bare vilkårene for dispensasjon oppfylt. Det er over og over oppfylt. At dispensasjon ikke gis her og lar det vi har bygget få stå urørt. Er så til de grader rigid, misvisende og unødvendig at ord ikke streker til. Miljøfaktoren skal vektlegges mest. Før hadde vi det sørpete og ekkelt.
I dag har vi det tørt og pent. En klar miljøgevinst.

Det er også noe å vektlegge, da vi mener at vi skulle fått oppreisning for det makt- og myndighetsmisbruket vi er blitt utsatt for av PBE her i Oslo.

Vil også presisere at alle problemstillinger som PBE, Sivilombudsmannen, domstolene og Fylkesmannen har vi tilbakevist. Alle som en, og dette blir ikke vektlagt noe. Egentlig var det ikke så mye å imøtegå, da begrunnelsene har vært uten hold i. De har egentlig kun vært bygget på selektiv skjønn, som ikke har holdt vann overhode.

La meg ta et eksempel av mange, som vi har tilbakevist. Har dere flere, send de til oss, eller vi kan ha et møte. Alt har vi svar på, i motsetning til dere som bare lager problemer ut av ingenting.

Det første vi søkte dispensasjon om var avstand til vei angående boden.. Vi var da ukjente med det meste. Det var ikke vanskelig å forstå at dette var ikke noe egentlig problem. Huset ligger nærmere veien enn boden, så da var det problemet løst.

Det er også snakk om andre ting, f.eks. at muren ikke ligger innenfor dagens opparbeide veibane. Dette blir også feil av flere grunner. Vår skrånede kant lå lengre ute i veibanen en mur, den var godkjent. Da er det problemet løst. Tar vi med også at muren er bygget etter veiledning fra Kaja Aubert Lange hos PBE som sa at muren skulle ligge ca. 1 meter fra veibanen p.g.a. sikt og snørydding, så passer det også perfekt inn.
Det er ikke noen av alle argumenter dere ikke har fått svar på eller vil få svar på.
Når vi spør, så får vi enten ikke svar eller som regel en hel masse med tåkelegging og bortforklaringer.
Dette kan vi også gi mange eksempler på, men får holde med et.

Da vi påpekte ovenfor Nils-Henrik Henningstad at det var urimelig for oss å rive etc. Da sendte han meg andre eksempler på pålegg. Dette imøtegikk vi han lett da der lå det klare beskjeder fra bl.a. brann etaten og andre etater at disse murene var farlige og vil gjøre det slik at brann bil og andre utryknings kjøretøy ikke kom frem.
Hva skjedde videre da vi påpekte dette? Selvfølgelig uteble svaret tilbake, på det lave nivået er PBE.

Dere vil nå gi bøter og annet. Pålegger oss rivning. 1 krone å kreve av oss, er 1 krone for mye.
Vi har hatt 1 møte på 5 år, ellers har dere vært på en skjult befaring da en fra PBE tok bilde etc.
Ellers sitter dere bare bak en PC eller på kontorene nede i Oslo sentrum.

Skjønner ikke hvorfor når det også var lovet at en ikke kan prate og møtes, ikke minst når den måten dere svarer på mailer er etter vår oppfatning elendig.
Dere skriver et vedlegg, vi svarer, dere bare skriver som oftest et nytt pålegg uansett hva vi skriver.
Med andre ord, dette er overstyring og en form for hersketeknikk, med andre dere driver et utstrakt makt- og myndighetsmisbruk i denne saken.
Eller sakene, da det innbefatter mur, bod og trapp.
Selv enkle spørsmål evner dere ikke, elle vil ikke svare på!

Det er også høys merkverdig og en form for overstyring de gangene en svarer på spørsmål.
Det er når en kan ramme oss og få oss i et dårlig lys, kun da svarer en. Men kommer vi da med et svar tilbake der det viser seg som alltid at vi har rett og PBE tar feil og er høye på seg selv og svarer deretter.
Da unnlater en å svare tilbake, og en får som regel et nytt pålegg som er strengere enn noen gang.
Med andre ord, kjempe og stritte imot blir «belønnet» med en form for avstraffelse. Det er så ille det PBE holder på med, at en også er blitt forsvart av Fylkesmannen, Sivilombudsmannen og domstolene i denne tyranniseringen og personforfølgelse imot oss er dypt beklagelig og setter egentlig hele den offentlige forvaltningen og inntuesjonene et meget dårlig lys!

Om vi kommer til å innrette etter pålegg gitt på denne måten oppleves som helt feil.
Dere har ikke gjort jobben deres på noen som helst måte, bare vært vanskelige, unnvikende, fraværende, overkjørende og drevet med utstrakt forskjellsbehandling.
Regelrett tjenestefeil sier loven. Veiledning har vi egentlig kun fått en gang, da av Kaja Aubert Lange som forklarte oss hvordan bygge muren og at vi slapp å søke da det sto en mur der fra før.

Det er også meget usannsynlig at Kaja Aubert Lange ikke husker noe da f.eks. fagfolk kommer opp her, og ser på vår og andres eiendom og ser med en gang at vi ikke har tatt oss til rette.
Men har bygget i harmoni med annen bebyggelse og hva som passer inn hos oss å gjøre med vår eiendom.
Uansett, når vi har bygget det vi har gjort viser dere – PBE – etter Kaja Aubert Lange ble tatt av saken en ond og umenneskelig side.
Alle normale mennesker ville ha kommet opp på befaring, sett om det kunne være hold i det vi har bygget og sagt. Om det var så ille da vi har hevdet at alt var meget godt.
Men hva gjør PBE? Svarer ikke på våre henvendelser på noen som helst måte.
Gir bare oss pålegg om å søke noe som vi gjør gjennom Ferdigattest.
Vi ønsker å bringe orden i alle forhold som lovlige borgere.
Søknaden bli avslått og vi blir pålagt rivning og tilbakeføring. Med andre ord, her er PBE kun interessert i å skape «ondt blod», intriger med naboer og problemer for oss. Det finnes ikke spor av å være konflikdempende og konflikløsende. Tross alt, hos oss er det bygg som står på vår egen grunn som ikke hefter et menneske i Oslo by eller på Hellerudtoppen.
Sant nok er det noen naboer som har klaget, men deres anklager har visst seg å være grunnløse og de har faktisk større problemer selv både med mur og utkjørsel til Stormyrveien.
For at de skal f.eks. kunne rygge bilen sin ut i Stormyrveien, har to av de tre naboene som har klaget ulovlige skilt for å komme ut i veien på best mulig måte. Med andre ord, her viser PBE igjen at de driver med personforfølgelse imot oss. Det som er åpenbart ulovlig, det overser de. Men oss, skal straffes selv om muren vår ligger lengre inne fra veibanen enn både naboenes og skrånede tomter etc. Det er ikke noe annet enn 'persecution' (forfølgelse).
Med det menes at her bruker enn sin makt, eller misbruker sin makt når en ikke har argumentene på sin side. En har ikke loven eller noe på sin side.
Jo, en har Loven vis en misbruker den. Det er greit at vi har bygget noen cm for langt ute i veibanen, enn det som skulle ha vært.
Men det kan vi hogge av eventuelt, når vi har påpekt dette og andre forhold til vår gunst. Så uteblir svar, alltid!
Ser at selv om vi er alltid to som skriver under på søknader, mailer etc.
Så Blir det veldig ofte nevnt kun Jan Kåre Christensen. Egentlig så rammer dere ikke bare Berit Christensen og Jan Kåre Christensen med deres pålegg, men en hel familie som dere ønsker å knekke med bøter, pålegg etc.
Vi anser bøtene og påleggene som ugyldige og ikke sannferdige.
Faktisk, vi burde fått oppreisning og tilbakebetalt det vi har brukt på denne saken og de som har jobbet med saken har vist seg uegnet.

Det springende punktet er hvorfor PBE gjør alt for å motarbeide oss da vår overskridelse er ikke bare minimal.
Men den ligger på en rett veistrekning som gjør at våre overskridelser har ingen påvirkning på hverken trafikk eller noe annet for noen i Oslo by.
Faktumet er at det er ingen plass i Oslo by som buss, brøytebil og personbiler kjører så lett forbi som muren vår. Det kommer av at det er en rett strekning. Den er rett og slett til bare gunst for alle slik den står og er.
Men slik vi hadde det før, som PBE krever vi skal føre tomten tilbake til. Da blir det en skråning som ligger mer nærmere veibanen og veigrunn.
At vi enda ikke hår fått svar hos noen på denne problemstillingen enda, vitner bare om at her er det personforfølgelse fra det offentlige side imot oss som familie! Det er også diskriminering!

At dere kompromitterer mine samtaler med Kaja Aubert Lange er noe vi overhode ikke kan legge inn på oss. Våre samtaler med henne, det som er bygget. Hva andre sier, det passer som hånd i hanske.
Det forholder vi oss til som reelle og sanne, det er ikke noe som tilsier at det ikke er substans i det som vi fremholder.
Men null substans i det som PBE og andre legger for dagen.

Vil presisere at den såkalt småhusbebyggelse og de reglene har aldri blitt kommunisert fra dere i begynnelse da vi hadde Kaja Aubert Lange som saksbehandler. Huset vårt står på en grunn der det var et hus fra før.
Det var det som var føringen med gammel mur etc.

Da var det eneste at vi ikke skulle bygge høyere mur enn 2 meter, gjerde på 1 meter og at muren lå 1 meter fra asfaltert vei, ikke noe annet slik at muren vår ikke ble høyere enn naboens.
Dette kjente Aubert Lange godt til da hun var vår saksbehandler også under bygging av huset. Vi ha egentlig ikke gjort noe annet enn fulgt PBE veiledning og vanlig praksis å stole på det som ble oss fortalt.
Nå blir vi straffet på hardest mulig måte og møtt med en forvaltning som har vært mest mulig ugrei imot oss.
Her burde en ha kommet oss i møte, og prøvd å legge «godsia» til for å se på hva som kan gjøres for eventuelt å løse et problem.

Nå viser det seg at egentlig er det ikke noe problem her bortsett fra at det vi har bygget er bedre enn det som var før.
Problemet i Stormyrveien er nok mer på den andre siden av veien der bl.a. nabo har en mur som ligger nesten inn på veien, dette er ulovligheter som er en gåte for oss at ikke PBE gjør noe med.
Men de bruker all energi på vår eiendom, av grunner vi ikke forstår!
Er ikke dette tjenestefeil, personforfølgelse, maktmisbruk og myndighetsmisbruk?
Vi har egentlig i denne brevet langt ifra tatt med alle forhold av vrangskap og uvilje vi har møtt hos PBE. Derfor tar vi med også noen linker og er åpne for både møte og svare på eventuelle spørsmål.
Det som en oftest ser er i denne saken her at vi nesten aldri får svar på våre spørsmål og anklager rettet imot oss når vi forsvarer og imøtegår dem.

Når de misliker det vi skriver, så svares det som oftest ikke på spørsmålene. Men vi får «tilbake» et strengere og mer rigid pålegg enn før.
Vi mener at slik praksis kan klassifiseres som 'persecution' (forfølgelse) og bryter med for eksempel Art 7.1 (h) og 7.2 (g) av folkerettens straffebestemmelser. Sikkert flere andre paragrafer og bestemmelser.


Vi alle har et moralsk kompass i vårt indre. I vårt tilfelle så forteller den at det offentlige har gjort en slett jobb, at de overser de klara fakta i denne saken!

Det står i lovverket:   Høyder over 0,5 m må sikres mot fall. Det er ditt ansvar at dette løses på en forsvarlig måte.

At vi da har bygget en mur, det er uten tvil mer i samsvar med kravet enn vår til dels løse mold og vanskelige fyllmasse som vi hadde før. Muren vi har ligger i en rett strekning, og er lavere enn både naboens og andre sin som ligger imot Stormyrveien. Det er ikke noe negativ heftet med den, bare positivt.
Fordelene er langt klarere og flere enn ulempene da det ikke er noen ulemper.
Samt at muren er bygget slik at det er mange meter der det ikke er mur på vår eiendom, slik at muren ikke fyller alt. Det er mer enn nok plass til å legge snø og annet for brøytebil etc. Det kunne vært det eneste negative, men det problemet er mer enn godt nok løst på denne måten!

Vår anbefaling

Den er stikk motsatt enn hva PBE ønsker i absolutt alt.
Samtlige andre i tilsvarende situasjon som oss, har fått dispensasjon på bakgrunn av at vi har fått veiledning av PBE.
Samt at det er overveldende store fordeler ved å gi dispensasjon til oss enn ulempene er.
I vårt tilfelle er ulempene egentlig ikke er i realiteten eksisterende.
Det er ikke bare litt, men hos oss er det slik at det er «sprengt» på den positive skalaen til vår fordel og gunst!
Vi bestrider bøtene og påleggene som ugyldige og at det er 'persecution' (forfølgelse) som ligger bak det hele!

Mvh
Berit og Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo

Linker som legger ved.


https://www.youtube.com/watch?v=5Og1Qhjv8og&t=48s


Skrivet i fra Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

    
 www.oslo.kommune.no/pbe Postadresse: Besøksadresse: Sentralbord, tlf: 21 80 21 80 postmottak@pbe.oslo.kommune.no Boks 364 Sentrum Vahls gate 1 Kundesenteret, tlf: 23 49 10 00  0102 Oslo 0187 Oslo Bankgiro:  1315.01.01357 www.byplanoslo.no   Org.nr.:  NO 971 040 823 MVA

Fylkesmannen i Oslo og Viken Postboks 325 1502 MOSS    Dato: 24.10.2019  Deres ref.:   Vår ref.: 201510929-54 Oppgis alltid ved henvendelse  Saksbeh.: Lena Catrine Amdal   Arkivkode: 536.1


Innstilling til Fylkesmannen - klage på innkreving av tvangsmulkt - Krokstien 2 C Anmodning om å behandle klage over kommunens vedtak slik at saken kan bli forvaltningsmessig avgjort.
Kommunens innkreving av tvangsmulkt i brev av 19.08.2019 er påklaget i brev av 03.09.2019 av Jan Kåre Christiansen.
I forbindelse med innkreving av tvangsmulkt i brev av 19.08.2019 i sak hvor det er gitt pålegg om fjerning av ulovlig oppført støttemur og bod, bestrides tvangsmulkten. Bakgrunnen for innkrevingen er kommunens pålegg datert 08.09.2015. Pålegget ble påklaget i 2015. Klagen ble deretter trukket av klager i brev av 08.10.2015, jf vedlagte dokumentasjon. Klagefristen for selve vedtaket om retting/tilbakeføring og tvangsmulkten er utløpet. Kommunen vurderer at klagen gjelder selve innkrevingen. Det hevdes at tvangsmulkten er urimelig, at det er utvist maktmisbruk og at det ikke er gitt tilstrekkelig veiledning for å unngå tvangsmulkten.  Klagen anbefales ikke tatt til følge.
  

Bod og støttemur er vist til med røde piler
 

Saksnr: 201510929-54 Side 2 av 3

Plan- og bygningsetaten behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i bystyrevedtak av 09.06.2010, sak 232, jfr. byrådsvedtak av 29.06.2010, sak 08/2010.
Oversendelse av klage for behandling
Sakens bakgrunn Berit Nyland og Jan Kåre Christiansen er klager i denne saken. Den 08.09.2015 ble det gitt pålegg om retting / tilbakeføring av støttemur og terrengendringer med frist til å rette til 01.01.2016. Etter denne tid er det gitt mange fristutsettelser på pålegget. Boden ble oppført på et senere tidspunkt og deretter innlemmet i pålegget. Siste frist for å etterkomme pålegget ble satt til 01.06.2019. 
Det ble klaget på at kommunen ikke ga ytterligere fristutsettelse. Kommunen avviste denne klagen. Avvisningsvedtaket ble påklaget i og behandlet av fylkesmannen i brev av 19.09.2019.  Klagen førte ikke frem og fylkesmannen stadfestet kommunens avvisningsvedtak. Det vises til vedlagte dokumenter i denne saken som viser etaten behandling av bod og støttemur i denne saken.
Klagens innhold - frist Denne saken gjelder klage på innkreving av tvangsmulkt. Innkreving av tvangsmulkt er ikke et enkeltvedtak. Etaten vurderer at spørsmålet om en tvangsmulkt er påløpt eller forfalt, isolert sett må anses for å være et pengekravsrettslig spørsmål, som ligger utenfor Fylkesmannens kompetanse å ta stilling til. Som fylkesmannen har påpekt tidligere så er forholdet knyttet til om pålegg er etterlevet eller ikke, avgjørende for kommunens adgang til å vedta ny tvangsmulkt. Som følge av dette oversendes saken til fylkesmannen til behandling.

Klagen er innkommet 03.09.2019. Etaten anser klagen som rettidig.
Grunnlag for innkreving I brev av 19.08.2019 krever etaten inn tvangsmulkten på kr 20 000 da vi ikke har mottatt den nødvendige dokumentasjonen på at du har fulgt pålegget innen fristen. Det informeres om at tvangsmulkten dermed er forfalt. I samme brev fastsettes en ny tvangsmulkt på kr 30 000. Denne tvangsmulkten er ikke påklaget med er i samsvar med praksis økt med 50% fra forrige tvangsmulkt og vurderes som rimelig. Siden klager påklager alle forhold ber vi fylkesmannen også ta stilling til denne tvangsmulkten og kommunens praksis med å øke tvangsmulkten med 50 %.
Utsatt iverksetting av vedtak Plan- og bygningsetaten har i brev datert 12.06.2019 ikke gitt klagen utsettende virkning for gjennomføring av pålegget jf fvl § 42.  Etter vår vurdering gir klagen ikke grunnlag for å sette saken i bero da selve ulovlighetssaken har pågått i lengre tid. Byggesakene er prøvd i flere instanser og vedtakene som gir avslag er i dag endelige og kan ikke prøves på nytt. Fastsatte tvangsmulkter og fastsatte frister for tilbakeføring for tiltakene vurderes å være rimelig.
Klagen begrunnes med  Tvangsmulkten er urimelig   at det er utvist maktmisbruk   det er ikke gitt tilstrekkelig veiledning for å unngå tvangsmulkten
Saksnr: 201510929-54 Side 3 av 3

Kommunens vurderinger  Tvangsmulkter skal være et insitament for å rette et ulovlig forhold og skal fastsettes etter en konkret skjønnsmessig vurdering i den enkelte sak. Når det gjelder den forfalte tvangsmulkten på kr 20 000 - er i nedre sjikt av de tvangsmulkter som fastsettes i dag. Den vurderes å være rimelig. Denne tvangsmulkten har ikke virket etter sin hensikt og etaten har følgelig økt tvangsmulkten med 50 % til kr 30 000 i forbindelse med innkrevingen av tvangsmulkten på 20 000. Etaten fastholder at begge tvangsmulkter er rimelige.

Etaten finner ingen holdepunkter - verken i klagen eller øvrige korrespondanse på at det er utvist maktmisbruk i denne saken.

Klager har i saken knyttet til både bod og støttemur mottatt veiledning flere ganger på hvordan han kan unngå tvangsmulkten, jf vedlagt dokumentasjon. Etaten fastholder at veiledningsplikten er etterkommet.

Som tidligere informert om, jf vår innstilling til fylkesmannen datert 31.07.2019, er realiteten i denne saken er at det er gitt et pålegg om fjerning av både støttemur og bod som er endelig. Det er gitt en rekke fristutsettelser. I forrige klagesak stadfester fylkesmannen i brev av 19.09.2019   kommunens avgjørelse om ikke å utsette fristen ytterligere. Vårt syn er at kommunens vedtak er gyldig og at innkrevingen er korrekt da pålegget ikke er etterkommet innen fristen.
Kommunens anbefaling Klagen anbefales ikke tatt til følge.

Plan- og bygningsetaten Teknisk fagavdeling Enhet for byggetilsyn Åpen by

Astrid Myhra - gruppeleder Anne-Marie Vikla - avdelingsdirektør

Kopi til: Jan Kåre og Berit Christensen, KROKSTIEN 2 C, 0672 OSLO, jk.chris@online.no

Vedlegg:
1. Pålegg 08.09.2015 2. referat fra møte 11.04.2019 3. Etaten brev av 29.04.2019 vedrørende nye frister på ulovlig tiltak fastsatt til 01.06.2019 4. Brev av 03.05.2019 Klage på fastsatt frist og ønske om bytte av saksbehandler 5. Etatens brev av 13.05.2019 – avvisning av klage på avslag om fristutsettelse 6. Klagebrev av 16.05.2019 7. klage på vedtak om avvisning 8. Etatens klage mottatt brev av 12.06.2019 9. Innstilling til fylkesmannen datert 31.07.2019 10. Fylkesmannens avgjørelse datert 19.09.2019 

Ingen kommentarer: