onsdag 20. november 2019

Nr. 2609: Saken mellom meg og Unibuss er viktig både for min del, og for at den lager presedens for alle troende og andre som ikke «passer» inn i et ønsket mønster!


Nr. 2609:
Saken mellom meg og Unibuss er viktig både for min del, og for at den lager presedens for alle troende og andre som ikke «passer» inn i et ønsket mønster!

Det som Unibuss gjør som helt uten filter og sperringer, hører på kundeklager uten mot reservasjoner.
Der jeg egentlig blir pålagt og nektet å høre på radio de programmene jeg vil, er byde diskriminerende. Samtidig vil jeg si at det er forskjells behandling.
Illustrasjonsbilde av lydbølger, som denne saken handler.Her har Unibuss tatt seg til rette. Det er ingen interne regler eller andre regler som sier at det å spille på en kanal fremfor en annen skal «lønnes» med en tjenestepåtale og streng refs etter å ha spilt radio som noen ikke liker!

Her ser vi at saken blir forsøkt snudd på hode fra ledelsens side at jeg har gjort noen grove feil.
Men det er de som har gjort til dels grove feil her!

Hvis jeg og andre ikke reagerer nå, hva blir det neste?

Saken mellom meg og Unibuss er av meget stor betydning da den legger en standard for andre tilsvarende saker.

Dette Unibuss holder på minner om hvordan troende blir behandlet bl.a. i Kina.

I Kina er det lovt å være en troende, men du skal helst være det for deg selv. Menneskerettighetene, trosfriheten og alt annet blir totalt oversett.

Slik som meg, jeg liker å høre på kristen programmer.
Andre programmer på radio har min interesse når jeg kjører buss og har tilgang til radio.
Det være seg nyheter, debattprogram, musikk, sport og annet.
Jeg hører da ikke bare på kristne programmer, mine interesser er da også andre ting. Men den friheten har alle som kjører buss, at en kan høre på de radioprogrammene som er lovlig godkjent her i Norge. Som med andre ord har konsesjon. Jeg spiller aldri høyt for at andre skal høre, kun for meg selv. Men det er det som trenger seg på, og vil høre. Setter seg bak meg, og lytter intenst. Slike personer kan jeg da ikke hindre å høre og lytte!

Har nå fått juridisk hjelp og bistand.

Alle er veldig klare her, at eneste Unibuss kan pålegge. Det er det samme som de må gjøre med alle sjåfører og ansatte. Et felles regelverk.

De kan ikke diskriminere meg med å pålegge meg å ikke høre på noen radiokanaler som er lovlige her i Norge.

Litt om lovverket her:


Jeg har mange ganger kommet inn på diverse busser og musikkene og radioen har overgått min lydstyrke mange ganger. Dette er forskjellsbehandling og diskriminering vel? Jo, det er nok det ja!

Det står i diskriminerings loven følgende:

Kapittel 2 Forbud mot å diskriminere

§ 6.Forbud mot å diskriminere

Diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse grunnlagene er forbudt. Med etnisitet menes blant annet nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge og språk.

Forbudet omfatter diskriminering på grunn av eksisterende, antatte, tidligere eller fremtidige forhold som nevnt i første ledd.

Forbudet gjelder også hvis en person blir diskriminert på grunn av sin tilknytning til en annen person, og diskrimineringen skjer på grunn av forhold som nevnt i første ledd.

Med diskriminering menes direkte eller indirekte forskjellsbehandling etter §§ 7 og 8 som ikke er lovlig etter §§ 9, 10 eller 11.

§ 7.Direkte forskjellsbehandling

Med direkte forskjellsbehandling menes at en person behandles dårligere enn andre blir, har blitt eller ville blitt behandlet i en tilsvarende situasjon, på grunn av forhold som nevnt i § 6 første ledd.

§ 8.Indirekte forskjellsbehandling

Med indirekte forskjellsbehandling menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som vil stille personer dårligere enn andre, på grunn av forhold som nevnt i § 6 første ledd.

Sluttkommentar:

La meg si det klart, det er mange forhold på min arbeidsplass som også er meget positive.
Det er også det som er klanderverdig. Dette prøver jeg å unngå å kommentere.
Fokuset mitt er kun imot det som går på det åndelige, kristelige og å ha tros- og ytringsfriheten.
Rett og slett leve som et fritt menneske. Eller som en troende i denne verden
Dette får jeg ikke mener jeg hvis jeg, eller andre, ikke får anledning til å høre de de radiokanalene som er installert i bussen.
Det er selvfølgelig også dypt urettferdig og diskriminerende å ikke få anledning å spille de radioprogrammene som jeg selv ønsker det.
Enseter som jeg mener, og som jeg tror vil bli utfallet av denne saken.
Det er selve lydstyrken som skal være gjengs for alle bussførere.
Men selve innholdet, det er fritt til den enkelte å velge!

1 kommentar:

Anonym sa...

Preses? Det heter presedens...