onsdag 11. desember 2019

Nr. 2623: Etter telefonsamtale med Marius Vamnes, seniorrådgiver hos Fylkesmannen, ble vi enige om at vi skulle sende en kortfattet mail!


Nr. 2623:
Etter telefonsamtale med Marius Vamnes, seniorrådgiver hos Fylkesmannen, ble vi enige om at vi skulle sende en kortfattet mail!Naboer og andre har eiendommer som ser ut som en stabel med byggeklosser. 
Hos oss ser en ikke det vi har bygget før en kommer inn på og opp på vår eiendom.
At vi ikke får dispensasjon, mens andre får det. Er ikke noe annet en total skandale!Her er mailen som er sendt:


Til Marius Vamnes                                 Oslo 12/12-19
Seniorrådgiver hos Fylkesmannen

Etter telefonsamsamtale med deg 9/12 så ble vi enige at jeg kunne få skrive en mail med spørsmål og diverse betraktinger.

Vi anser som det vi har erfart er makt- og myndighetsmisbruk imot oss.
Derfor anser vi alle vedtak gitt imot oss som ugyldige og ikke holdbare.
Vi er ikke bare misfornøyde med avslag etc.
Men selve behandlingen fra a til å, og ikke minst den forskjellsbehandlingen da andre får dispensasjon for det meste. Men vi trenger kun en minimal dispensasjon, og blir behandlet på verst tenkelig måte.

De aller fleste ting som taler til vår favør er oversett, fortiet og ikke vektlagt.
Det som taler til vår disfavør, er forstørret opp til det ugjenkjennelige og vektlagt ute av alle profesjoner og overtolket i vår disfavør.
Kan dermed ikke se at vi på noen som helst punkter skal og må innrette oss etter pålegg gitt av PBE, og som vi har anket videre til Fylkesmannen.
Vil også si med det samme, at her er det så mange løser baller i luften, at alle pålegg gitt anker vi videre til Fylkesmannen. Klarer ikke å holde hele oversikten da PBE opptrer så uryddig og lite profesjonelt det er mulig å gjøre det, med tåkelegging og alltid med nye pålegg hvis vi kommer med innvendinger.

De lovet oss å søke på møte med dem i 11 april, eneste møte vi har hatt med dem.
Så kommer de med en lefse av pålegg for å søke som gjør det hele umulig.
Selv om vi har søkt før, blir da å søke på nytt en umulighet da det blir lagt på så mange nye ting for å kunne søke. At det viser bare PBE ønske om å gjøre ting så vanskelig for oss, at det ligger åpenbart bare onde hensikter bak å opptre på en slik måte. Innrette oss etter slike personer, det kommer aldri til å skje!

Men ønsker allikevel å komme med noen spørsmål.

Du mente at jeg drev med utskjelling av deg, dette er vi 100 % uenig i.
Selv om det kunne vært utallige grunner for det.

Jeg har aldri brukt ukvemsord imot deg i nevnte telefonsamtale eller noen andre, selv etter den grusomme og urettferdige behandling vi har fått av dere. Også hos PBE her i Oslo, Sivilombudsmenn og domstolene, det er bare en fortsettelse av NAV skandalen og alle andre offentlige skandaler som nå rulles opp som vi er blitt utsatt for. Det er egentlig mer av samme slag.

Eneste grunn for ikke å gi oss den dispensasjon som vi er berettiget, er prestisje og arroganse fra den offentlige sin side.

Vi kommer aldri til å innrette oss etter et eneste vedtak uten vi får klare og gode svar på våre spørsmål som vi overhode ikke har fått til nå.

1.)  Når det i vår sak ikke er fremlagt noe som er negativt. Det er bare positivt. Da står det følgende i loven når det samlet sett er mer fordeler enn bakdeler, så skal dispensasjon gis. Med andre ord, at vi ikke får den dispensasjon vi har krav på, da bryter PBE loven. Dette er mer enn dokumentert i andre mailer, derfor utbroder vi det ikke mer.

2.)  Når andre har fått utnyttet tomten opptil 57 ganger mer enn oss. Som er bygget i samme periode som oss. En kommer ned på de eiendommene, og de ser ut til å være som store legoklosser. Hos oss ser enn ikke boden før en kommer opp på vår eiendom. Her gjør en så stor forskjell på naboer, skal vi da ikke få dispensasjon?

3.)  Muren vår ligger ca. ½ meter lengre inne enn hva den gjorde før vi bygget muren. Med andre ord, nå er muren vår mer lovlig enn hva det var før. Skal en da ikke se på dette som noe positivt?

4.)  Vi ser i dag en offentlig Norge som er blitt dømt i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg mer enn noen annet land. NAV skandaler og trygdeskandaler osv. Det har vist seg at det offentlige, statlige og kommunale instanser. Samt domstolene og andre, har gjort så mange og grove feil. Saken vår er egentlig en fortsettelse av dette, ser du dette eller er det ikke noen likheter?

5.)  Går en igjennom det vi har skrevet før og våre argumenter, så har vi enten ikke fått svar eller blitt overkjørt. Ser du ikke at dette har skjedd eller er vi blitt behandlet godt? Vi anser at vi er blitt så dårlig behandlet at det er egentlig å regnes som straffbart med hensyn til både tjenestefeil, forsømmelser, urettferdighet, forskjellsbehandlet, utsatt for represalier når vi har sagt ifra. Kammaderi der de offentlig etater kun har vært opptatt med å forsvare hverandre og mange andre ting som samlet sett viser at i vårt tilfelle er det egentlig å bryte loven med å ikke gi oss den minimale dispensasjon som er påkrevd i vårt tilfelle.

Hører fra deg, kan ikke se at vår sak er avsluttet da vi ikke har fått svar på de spørsmålene, motforestillingen og hva som ligger til grunn for de vedtak og annet som er fattet imot oss.
Vi ser som sagt helt annerledes på disse sakene enn hva det offentlige har gjort.
Men får vi gode svar her, så hjelper det oss på vei.
Hvis ikke, så er vi åpenbart blitt utsatt for makt- og myndighetsmisbruk!
Slik vi er blitt behandlet av det offentlige, det være seg dere. Eller PBE her i Oslo, domstolene og Sivilombudsmannen skulle ingen blitt behandlet!
Som sagt, vi bøyer oss ikke for PBE her i Oslo som opptrer så ondt, simpelt og urettferdig ovenfor oss at det mangler sidestykke og ord!

Saken imot oss slike den er fremstilt fra PBE, og stadfestet av dere, sivilombudsmannen og domstolene er ufullstendig og ukorrekt, og at hensikten med det som dere har samlet sett har gjort. Er egentlig å snu alt på hode, men dere har mislykkes og feilet da det er PBE som åpenbart har bryte loven.

Ikke minst § 19–2 Dispensasjonsvedtaket
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.
(sitat slutt.)

I vårt tilfelle er det faktisk kun fordeler for oss, for andre, brøytebil, sykebil, brannbil, miljø, gående, løpende, de som parkere, sikkerhet og alt annet som nevnes kan.
Fremdeles neker de å gi oss dispensasjon. Det er så tarvelig, urettmessig og feil det er mulig å forbli. Men naboen rett ovenfor oss som har en mur til besvær med kun 20 cm fra veibanen, er «lovlig!»

Vi har faktisk en eiendom og noen bygg som om de ikke er unike.
Så er de laget slik at de er faktisk ikke er noe negativt og heft med. F.eks. boden er laget slik – noe som alle sier – den sees ikke før en kommer opp på vår eiendom. Det er bare positivt med den.
At den skal rives og alt annet er kun for en ting, at PBE har et mistolket plan og bygningsloven. Om de gjør dette med forsett? Det tror vi da de ikke engang ønsker å møte oss eller komme på befaring.
Bare sitte ned i Oslo sentrum som noen regelrett nettroll. Gi oss pålegg som har vært vanvittige og urettferdige.
Nå krever de oss for penger, mulkt og faktura.
Dette er ikke noe annet enn pur ondskap, slike personer skulle aldri ha fått jobbet i en offentlig etat eller hatt med mennesker å gjøre.

Med andre ord, PBE og hele den offentlige forvaltningen bryter Loven imot oss! Alt blir gjort for at vi skal måtte rive mur, trapp og bod som ikke er til sjenanse eller hindring for et eneste menneske.
Vi anser de som holder på slik, som langt mer som lovbrytere enn vi noen gang har vært i denne saken.
Det at vi – men andre – får dispensasjon i en slik grad der deres eiendom ser ut som en stor byggekloss. Men hos oss ser en ikke det vi har gjort av «ekstra» med hensyn til bod før en kommer opp på vår eiendom.
Snakk om å være lovbrytere som PBE er, dessverre har kammaderi fra det offentlig vært så ille at det i bunn og grunn er et komplott imot oss.
Men vi ser at det offentlige nå skaker, faktumet er at det kammaderi som er imot oss. Der den offentlige forvaltningen prøver å si at vi skal rive, det ønsker vi aldri under noen forhold å gjøre. Da saken imot oss er ikke noe annet enn å snu realiteten på hode. Vi ringte ned til kommunen, bygget som de sa. I ettertid viser det seg at alt det vi har bygget passer perfekt inn i terrenget. Ikke å gi dispensasjon i vår sak er å bryte Norsk lov da Loven sier «Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.»

Hos oss er det bare fordeler, ingen ulemper. Hensynet bak bestemmelsene bryter det ikke med heller da alt passer inn med bebyggelsen rundt, +++ mange andre ting vi har nevnt i andre mailer og brev sendt før.

Veien og plikten til å gi dispensasjon er mer enn oppfylt!

Mvh
Jan Kåre og Berit Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo
Telf: 99598070  

Ingen kommentarer: