fredag 3. januar 2020

Nr. 2638: Plan- og bygningsetaten har for første gang siden Kaja Aubert Lange var vår saksbehandler svart oss som «normale» mennesker!


Nr. 2638:
Plan- og bygningsetaten har for første gang siden Kaja Aubert Lange var vår saksbehandler svart oss som «normale» mennesker!

Fikk en overraskende mail fra plan- og bygningsetaten som nå i 5 år har hatt oss for «lott og løye» og behandlet oss på verst tenkelig måte.
I begynnelsen hadde vi en meget god og snill dame som var vår saksbehandler.
f.eks. da vår ugne nabo sendte mailer og annet som han har holdt på med i flere år og plaget PBE her i Oslo.
Han fikk også andre naboer til å skrive under imot oss, etter først å ha skrevet under på at vi skulle få bygge.
Her forsvarte vår saksbehandler oss ovenfor vår hatefulle nabo Roar Telje, dette skriver Kaja:
VEDR. UTLEIE - KROKSTIEN 2 D Henviser til henvendelse til etaten 24.05.2013 og oktober 2013 der det etterspørres svar på mulig ulovlig utleie i boliger oppført på adressene Krokstien 2 a, b, c og d. Plan- og bygningsetaten forholder seg slik til saken:

Plan- og bygningsloven (pbl) § 32-1 lyder slik: 
kommunen skal forfølge overtredelser av bestemmelser gitt i medhold av denne lov. En overtredelse av mindre betydning, kan kommunen avstå fra å forfølge ulovligheten. Beslutningen om dette er ikke enkeltvedtak. Etaten anser at i en selvstendig boenhet kan det være forskjellige boformer uten at boformen som sådan krever tillatelse fra bygningsmyndighetene. Innenfor boenheten kan det også foregå utleie.

Dersom tiltakshaver selv ønsker å etablere en utleiedel eller lignende som egen boenhet krever dette derimot søknad og tillatelse. I dette tilfellet er det ikke søkt om egen boenhet til utleie. Arealene som benyttes til utleie er i rom godkjent til varig opphold, og etaten vil ikke forfølge denne saken ytterligere.
PLAN- OG BYGNINGSETATEN Avdeling for byggeprosjekter Nord/Øst

Kaja Aubert Lange
(sitat slutt.)

Her er mailen fra vår hatefulle nabo Roar Telje.


Forsvare fra Kaja Aubert Lange.
Her er hva min kone Berit sendte til PBE.


Saksnummer 201610333, 201609223, 201510929 og 201908605
Byggesak PBE her i Oslo                                19/11-2019

Hei!

Vil bare komme med noen få bemerkninger.

1.) Ser at ved flere dokumenter så står min manns navn og mitt som underskrifter. Men så står det kun min manns navn som ansvarlig på deres nettsider. Som alt annet dere har holdt på med i denne saken er dette fabrikert og forfalskning dere får frem med dette.

2.) Alle dokumenter og saker har jeg samme ansvaret som min mann, om det er jeg eller han som skriver mailene og dokumentene. En må skrive, og det er selvfølgelig et samarbeid.

3.) Dere har ved dette og flere andre forhold separert oss på en måte som egentlig er imot all kutyme, anstendighet, og som er falsk forklaring for de som leser deres sider på nettet og løgn.

 
4.) Vil presisere så sterkt jeg kan, at av alle vedtak og pålegg dere har kommet med, så er de såpass mangelfulle at det er svært vanskelig å forholde seg seriøst til dem da dere nesten aldri svarer på våre spørsmål og innsigelser. Hvis dere gjør det, så er det fordi at dere tror dere tjenere på det. Men når vi igjen svarer og setter dere på plass. Så får vi som alltid i neste omgang et pålegg som er enda vanskeligere enn forje. Dette er en form for straff som er så ille at ord ikke strekker til.

 
5.) Vi ser nå at hele rettsapparatet og den offentlige forvaltningen blir filleristet ved såpass mange saker. Er det ikke på tide at dere tar noe innover dere og opptrer fremover ydmykt? Langt klokere og viser en behandling av oss har vært inntil nå?

 
6.) Det som dere pålegger oss, det er uforholdsmessige ute av alle proporsjoner.  Det er greit at vi ser ulikt på enkelte ting, men å være så firkantede og vanskelig som dere har vært ovenfor oss i denne saken. Slik skulle ingen få lovt å holde på! Pålegge oss å rive og føre alt tilbake til slik eiendommen vår var før vi bygget. Det er helt hinsides å mene noe slikt. Det har vi dokumentert mer enn nok andre plasser, derfor gjentar jeg ikke dette mer nå.

 
7.) Om vi sender eller logger inn fra min manns eller min konto eller mail, så er det underskriften som er det som er gyldig.

 
8.) Det er for meg helt uforståelig at dere kan tillatte dere et slikt lavmål og vi som er de uprofesjonelle, må påpeke slike selvfølgeligheter.

 
9.) Jeg sender dette dokumentet med kun min underskrift, for at dere skal gå inn i hvert dokument å rette opp dere mitt navn og min manns navn står. Det skal stå i sammen, ikke bare mitt eller hans navn når vi begge to har skrevet under.

 
10.)                  Det som er trist med dere, er når vi har påpekt gang etter gang at dere har opptrådt ukorrekt imot oss. Så blir vi straffet med enda hardere pålegg. Det så vi ikke minst når vi skulle få søke på nytt. Dette var et stort skuespill fra deres side. Vi skulle da gi inn med en langt mer omfattende søknad en forje gang som var faktisk så omfattende at du finner ingen som har søkt om bod har søkt med så mange faktorer. Så skulle vi få søke enda en gang. Da var faktorene umulige å etterkomme. Dere faktisk i våre øyne som kjeltringer å regne!

 
11.)                  Nå er det på tide at vi setter en stek over hele denne saken. Dere gir oss den minimale dispensasjonen som vi trenger, og alt blir godkjent uten noe om og men.

 
12.)                  At dere har valgt denne måten å være på er bare trist, men får håpe at det er mulig på tross av alt, at saken kan og vil få en minnelig og god ordning at alt blir nå godkjent?  Vi er ikke ut etter noen form for hevn, men rettferdighet. At andre nærmest skriver en kladd og får dispensasjon gang etter gang. Mens vi ikke skal tilgodesees på noen som helt måte. Det er ikke noe annet enn dypt urettferdig og forskjellbehandling som ikke burde forekomme!

 
13.)                  Vil til slutt få sagt at vår holdning alltid vil være å gjøre det rette, selv om dere har valgt å være det motsatte. Men nå burde tiden være inne for å innse at det er fremdeles mulig å komme til en ordning som er rett.
Tross alt, mur trapp og bod står fremdeles og er bare til gunst og fordel for alle! Det er ikke noe heft med det vi har bygget, bare operative fordeler. Da skal det gis dispensasjon.
Fordelene er langt flere ulempen, det er ingen ulemper!

§ 19–2 Dispensasjonsvedtaket
  • om fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering
Hos oss er det faktisk 100 % fordeler og 0 % ulemper, slå den!!!!!!!!!!!

Mvh
Berit Nyland Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo


Her er hva som de skrev til oss.
Her hva min kone svarte.


Berit Nyland Christensen

fr. 03.01.2020 11:06

Fint, takk, første gang dere har hørt på oss.
 
Håper dere skjønner det som dere holder på med er helt unødvendig og urettferdig.
 
Mvh
Berit Christensen

Videre så holder Plan- og bygningsetaten vinn på å gjøre ting verst mulig for oss. Jeg skjønner ikke hvorfor heller. Vi ringte ned og fikk veiledning ikke bare en gang, men minst to ganger. Samt at vår daværende saksbehandler Kaja Aubert Lange forsvarte oss overfor vår illsinte og rasende nabo Roar Telje som var så sint på alt det vi gjorde. Han var rasende fordi vi hadde leietakere. Han var rasende fordi vi hadde bygget funkishus, som ikke passet inn her, og han var rasende fordi vi hadde parkert bilen vår i Stormyrveien. +++ mange andre ting. Da han ikke fikk gehør da hos Kaja Aubert Lange, så forsterket han sitt raseri imot oss og hat vil jeg nesten kalle det med å få flere naboer til å skrive under på hva han sendte av mailer og annet til PBE. Snakk om at denne naboen har fått stelt mye elendighet til. Så viser det seg i ettertid at alt han har kommet med har kun vært en gedigen bløff. Bl.a. skriver han om angående brøyting og annet, at det vil volde problemer med den muren vi har bygget. Det er faktisk den plassen i Oslo by som brøytebilen kjører best forbi!

Dette skriver Roar Telje i mail til PBE.

«Vedr Mur mot Stormyrveien Det hevdes i Nabovarselet at muren er etablert over tidligere angitt grense og gammel mur. Dette er ikke riktig!  Den gamle, naturlige avgrensingen av tomten var en fjellskrent som endte godt innenfor der muren nå er bygget.  Den «nye» skråningen som ble laget av utbyggerne, endte noe lengre ut enn den «gamle» grensen (med gjerde), men pga skråningen var det rom for veivedlikehold og snømåking. Dette er en vei med busstrafikk, og kantareale for plass til snø fra brøytebil er helt vesentlig i en vei som har 1. prioritet etter snøfall. Konsekvensen av murens plassering er at snøen blir skjøvet langsmed veien og fylles inn i adkomst- og parkerings-arealene til øvrige naboer langs veien.»

Alt av angiveri og hat-mailer som naboene våre har sendt til PBE av argumenter er blitt gjort til skamme. Ikke noe har slått til. Snømåkingen har fungert perfekt, det er ikke en eneste plass i Oslo by som snømåking fungerer bedre enn her.
Det er en rett mur på 11 meter som ligger 1 meter fra veibanen med 5 meter der en også kan skyve uendelige mengder med snø inn hvis en trenger det.
Problemet er over på den andre siden av muren vår der naboens mur ligger kun 20 cm fra veibanen, det er det virkelige og reelle problemet i Stormyrveien.
Telje skriver også riktig at muren vår er ikke lengre ut i veibanen enn hva skråningen vår var før vi satte opp muren. Den ligger 20 cm lengre inne enn før, som viser atter igjen at muren vår er kun en vinnvinn situasjon.

Videre er det også underlig at ikke bare har vi bygget muren vår etter deres anvisning, men de har også naboens mur og garasje rett over veien med oss. Hvis vi har bygget ulovlig, hva med dem rett over veien? De må rygge rett fra egen garasje rett ut i en enveiskjørt gate. Samt de har bygget mur 20 cm fra veibanen.
De kan ikke holde på slik useriøst og skape så mye frustrasjon, ergrelse og sikkert mye mer.

Våre ansvarlige søkere, Ferdigattest skriver også om dette i vår søknad til PBE som av helt uforståelige grunner ble avslått!

Dette skriver Ferdigattest AS i sin søknad på vegne av oss:
Vedrørende muren har negativ konsekvens for veitrafikk og vedlikehold: Mht. dette punkt synes det for øvrig nødvendig å påpeke at det er noe påfallende at nabo i Stormyrveien 4, 5 og 6 har skrevet under på disse anførslene. Det er i denne anledning viktig å presisere at tiltakshaver i dette aktuelle prosjektet på ingen måte ønsker å angi sine naboer slik han opplever at enkelte har gjort i denne sak, som følge av at han har misforstått regelverket og oppført mur/ bod. Men når alle de tre naboene Stormyrveien 4, 5 og 6 selv har murer som alle ligger inntil eller innenfor regulert veigrense, så blir det vanskelig å ikke nevne dette. Når det i tillegg er flere andre murer i området med tilsvarende plassering, så må det sies å være en etablert praksis i det aktuelle området med murer inntil – og faktisk også ut i – regulert veigrense. I fm. både Stormyrveien 4 og 6 ligger også murene helt ut til asfaltert veibane. I Stormyrveien 5 ligger en garasje og mur med tilnærmet tilsvarende plassering i ft. veibanen som det tiltak som nå omsøkes. Vi kan vanskelig se at muren i Krokstien 2c i vesentlig grad påvirker veibanen betydelig mer enn disse tiltak. At 2 nabo(er) har en sammenhengende avkjørsel på over 20 m, og at ingen av de 3 naboene har snumulighet på egen grunn, anses for øvrig å bidra betydelig mer negativt mht. trafikale forhold enn den rette muren langs veien som det her søkes om. Men som nevnt – det er ikke tiltakshavers anliggende å henge seg opp i nabos forhold. Man ønsker kun å få bragt i orden egen situasjon. Mht. dette punkt er det for øvrig opplagt at muren som ligger helt ut i veibanen i noen grad påvirker veitekniske hensyn. Etter en samlet vurdering anses imidlertid muren ikke å berøre veitekniske hensyn negativt i vesentlig grad. Mht. veitrafikken påvirkes denne i begrenset grad da sikten etc. på det rette strekket i liten grad endres. Det vises i denne forbindelse til tidligere redegjørelse. Mht. vedlikehold så påpekes det at asfaltkant fortsatt ligger med tilstrekkelig avstand til mur, og at det er en veiskulder i det aktuelle området, slik at man kan lagre noe snø her. For øvrig er det et betydelig areal der muren går inn til terreng hvor det de seneste år har blitt lagret snø. Tiltakshaver har aldri opplevd dette som vanskelig.  Så vidt vi forstår har heller ikke Bymiljøetaten de senere år registrert en eneste klage eller hendelse, verken mht. at de aktuelle arealene er trafikkfarlige eller vedlikeholdsproblemer. Vi konstaterer at muren har stått i lang tid uten at veimyndigheten i kommunen – som forvalter og vedlikeholder veien – ikke har registrert noen problemer, verken mht. bruk eller drift.
(Sitat slutt.)
Sluttkommentar:

Vi får håpe og tro at Fylkesmannen og PBE tar til vet. Ingen skam og snu.

Dette vil bare virke imot sin hensikt da deres urimelighet imot oss er for stor.

Vi har ringt ned og fått veiledning, skriver om dette her:2 kommentarer:

Anonym sa...

Fylkesmannens seniorrådgiver kan ikke ta til vettet, dette fordi han ikke har noe.
Det er nokså logisk, Vamnes er kjent som en paragrafrytter som blindt følger norsk lov. Loven forstår seg ikke på dette med å utøve skjønn. Lovene er noe som de følger slavisk uten omtanke for dem som har brutt dem.Bjørn Storm Johansen

Anonym sa...

Virker som en ubetydelig seier.... At de har oppdatert sine postlister med din kones navn. Ingen endring i noen standpunkter, vurderinger eller beslutninger.