onsdag 15. januar 2020

Nr. 2647: Atter en klage sendt til Fylkesmannen etter Plan- og bygningsetaten feilaktige og urimelige behandling av Fam. Christensen!


Nr. 2647:
Atter en klage sendt til Fylkesmannen etter Plan- og bygningsetaten feilaktige og urimelige behandling av Fam. Christensen!

Vi fikk denne mailen av PBE her i Oslo.
Her er vårt svar:


Supplerende synspunkter og utfyllende kommentarer til fylkesmannen i Oslo og Viken                            Oslo 16/1-2020                                           

Klage over kommunens avvisning av søknad om støttemur, utvendig bod og trapp – Krokstien 2 C Oslo

PBE referanse nr. 201908605-21

Ønsker bare som sagt å komme med noen supplerende synspunkter og utfyllende kommentarer til fylkesmannen i Oslo og Viken angående denne behandlingen av vår klage.

Det vi klager på, er egentlig alt. For det første det at vi ble forespeilet i møte med PBE den 11 april 2019 at vi skulle søke om å få beholde mur, trapp og bod.

Dernest klager vi på den forskjellsbehandlingen vi er blitt utsatt for av PBE.
Der de behandler oss på en måte, mens andre er de lempelige ovenfor, og viser stort sett seg fra en rettferdig og god side.
Ovenfor oss, der leter de etter feil. Finner de dem, så forsterker de dem til det ugjenkjennelige. Sier vi ifra, så blir vi møtt med et nytt pålegg som «straff» som alltid er vanskeligere enn det første vi ikke godtok.
Når noe er til vår fordel, blir det stort sett alltid oversett uten kommentarer.
(De tier og svarer ikke på våre henvendelser som har pågått gjennom år, derfor har de kun vært på skjult befaring her da vi var på jobb, snakk om råtne og sleipe mennesker.)

Det er rett og slett diskriminering det de holder på med.
Samtidig arroganse, frekkhet, maktmisbruk, myndighetsmisbruk, diskriminering og helt uakseptable oppførsel!

Denne klagen dreier seg også om en forespeilet 2. gangs søknad som har blitt omgjort til en søknad som er umulig å gjennomføre i praksis.
Det PBE skriver:
«Vi trenger flere opplysninger for å behandle søknaden-Krokstien 2 C.»
I praksis var dette kun for at de selv skulle ha «ryggen» fri at de gjorde en søknad «mulig.»
Men i praksis er dette kun et «spill» for galleriet der PBE gjør alt for at vi blir presset til å rive mur, trapp og bod, er deres utalte mål ovenfor oss.
Dette er åpenbart mennesker med klare hensikter overfor oss, og driver med mobbing, diskriminering og en ufyselig harselering og prøver å knekke vår økonomi!
Vi har måttet betale alt dette selv med alt det har kostet oss av flere hundre tusen med rettsak, innleide krefter og annet.
Neste er nå å gi oss bot og regninger for at vi ikke har etterfulgt pålegg som vi anser kun som urettferdige, oppkonstruerte og totalt meningsløse!
At dette er Norge i 2020 som et demokrati gjør bare PBE oppførsel desto verre!

Vi bygget trapp i 2013 og bod og mur i 2014. Muren fikk vi veiledning av PBE at den kunne vi trygt bygge uten å måtte søke da det stå en mur fra før.
Når det gjaldt boden så var regelen slik da i 2014 at en kunne fritt bygge bod under 15 kvm2 uten å søke. Men siden vi bygget helt inntil nabogrensen, fikk vi nabo Roar Telje til å skrive under.
Med andre ord, vi bygget med underskrift av nabo og veiledning av vår daværende saksbehandler Kaja Aubert Lange.
Eneste i PBE som har oppført seg ovenfor oss på en god og rimelig måte, men dessverre ble hun fjernet som vår saksbehandler!

Så ble vi oppmerksom at ikke alt var som det skulle etter veiledning fra PBE.
I første omgang trodde vi at dette gjaldt avstand til vei som har vært en egen sak oppe til behandling også hos fylkesmannen.

Så ble det da sendt inn en omfattende, meget god og søknad med både tekst og tegninger.
Faktisk var vår første søknad angående det vi søkte om, bod, trapp og mur så omfattende og innholdsrik som om vi nesten søkte om å få bygget et hus.
Andre i tilsvarende situasjon, har knapt nok sendt med et bilde, og ikke hatt noen ansvarlige søkere.

Våre ansvarlige søkere, Ferdigattest AS skriver i begrunnelse for søknaden følgende.

SØKNAD OM TILLATELSE FOR OPPFØRING AV BOLIGER

På vegne av tiltakshaver sendes med dette søknad om bod og støttemur. Dette følgebrev er utarbeidet samlet da man anser dette mest hensiktsmessig for realitetsvurderingen for saken. Tiltakene er etablert, og utløser dispensasjon. Vi kommer tilbake til dette.

Vedr. eiendommen:

Krokstien 2c, heretter kalt eiendommen, er nylig bebygget med 4 eneboliger.

Etter boligene ble kjøpt gjorde beboerne ulike tilpasninger. Blant annet etablerte eier av Krokstien 2c en mindre bod på 10,9 kvm for diverse lagring. Eier av Krokstien 2c etablerte også en støttemur mot vei for bedre utearealer mot vest. Tiltakshaver forstod det slik at arbeidene ikke utløste søknadsplikt. Man var også i kontakt med PBE blant annet mht. etablering av mur der tidligere mur hadde stått, og forstod tilbakemeldingene dithen at disse arbeider kunne igangsettes umiddelbart. Tiltakshaver tok imidlertid dessverre ikke høyde for veglovas § 29 og at %BYA på eiendommen allerede før tiltaket var tilnærmet maksimert. Ut over dette vises det til tidligere korrespondanse med PBE mht. både bod og mur.

Muren ligger ca. 1 m fra asfaltert vei og at situasjonen fungerer godt i dag.

Tiltakshaver kontaktet PBE og forhørte seg om det var ok å føre opp ny mur der tidligere mur hadde stått. I følge tiltakshaver opplevde man dette som uproblematisk og unntatt søknadsplikt. Tiltakshaver beklager at han har misforstått, men det påpekes likevel at man vanskelig hadde kontaktet PBE om man ikke handlet i god tro, og at man førte opp muren slik man trodde var i tråd med reglementet. Denne oppfatningen styrkes av at det tilsynelatende ikke er noen støttemursaker i nærområdet, til tross for at flere murer er etablert der. Man har videre vært påpasselige med at arbeidene ble fagmessig utført.

Tidligere mur lå i gammel tomtegrense. Ny mur er ført opp der gammel mur lå. Dessverre var det noe feil med de gamle grensene, hvilket har medført at muren ligger noen få cm. ut i regulert vei. Dette ble først oppdaget ved oppmåling. Muren ligger tilnærmet eksakt på tidligere angitt tomtegrense, som altså er noe feil.

Det bes om at PBE i sin vurdering hensyntar at de konsekvenser et evt. avslag får for tiltakshaver på ingen måte står i forhold til de konsekvenser tiltaket har mht. omgivelsene. Både konsekvensene for bomiljøkvalitet og ikke minst økonomiske konsekvenser blir betydelige for tiltakshaver.

Etablering av bod og mur er etter vår oppfatning ikke til vesentlig eller urimelig ulempe for naboer, verken mht. tiltakene i seg selv eller trafikale forhold. Det foreligger for øvrig samtykke fra nærmeste nabo.

Etter en samlet vurdering er etter vår oppfatning fordelene ved å gi dispensasjon større enn ulempene. Hensynene bak bestemmelsen og formål i plan blir ikke vesentlig tilsidesatt. Dispensasjon kan innvilges.
(sitat slutt.)

Likhetsprinsippet er ikke overhode blitt ivaretatt ovenfor oss.
Samt det er veldig klanderverdig at vi blir slik diskriminert og forskjellsbehandlet!

Det er også veldig urovekkende at PBE ikke må noen som helst måte innrømmer noen form for feil i saksgang, behandling eller på noen som helst måte når de i vår sak er et sammenhengende tjenestefeil som også er straffbart!

§ 171. Tjenestefeil

Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som utøver eller bistår ved utøving av offentlig myndighet, og grovt bryter sin tjenesteplikt.

§ 172. Grovt uaktsom tjenestefeil

Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes grovt uaktsom tjenestefeil.
(sitat slutt.)

Vi har ikke fått noen reel mulighet å søke på nytt som lovet i møte med PBE den 11. april 2019 som også er det eneste møte vi har hatt med PBE.

For det første, vi har allerede levert en glimrende, god og utsøkt søknad i 2016 gjennom vår da ansvarlige søker Paal Løvaas For Ferdigattest Byggesak A/S.

Da vi skulle søke på nytt, så måtte vi enda en gang ha ansvarlige søkere inne igjen.
Vi tok kontakt med John Richard Øen fra Eiker Husbygg.
Som da kom og så på byggene våre.
Da vi trengte en ansvarlig søker etter da pålegg fra PBE
Vi gikk over det hele og han var mektig imponert hvor gått alt hang i sammen.
Da jeg sa at vi hadde fått muntlig veiledning. Så svarte han tilbake at det skjønte han, for dette kunne ikke komme til av seg selv.
Alt var det harmoni med og passet i terrenget og med både huset vårt og nabohusene. Dette var ikke noe problem for han å forstå.
Jeg spurte da om han eventuelt ville ha vitnet i en rett om dette?
Ikke noe problem sa han, han stilte mer enn gjerne opp.
Hvorfor kommer ikke Fylkesmannen, Sivilombudsmannen og domstolene til det samme? Det er kun av en grunn, disse beskytter og verner hverandre.
Vi har som sagt fått muntlig veiledning hvordan vi skulle bygge.
Samt at vi slapp å søke da vi bygget oppå gammel mur.
Vi har trukket muren lengre inn enn den var før. Vi har fått et grønnere og flatere terreng. Alt er blitt til det bedre.
Da vi har nevnt dette, så har PBE aldri gitt noe tilfredsstillende svar, da de her møter seg selv i døra med sine løgner, forskjellsbehandling og diskriminering av oss.
Det er virkelig underlig når andre sitter på kjøkkenbenken og søker og får dispensasjon opptil 57 ganger mer enn oss.
Vi har sendt en kjempegod søknad som overgår noen andre her i Oslo som har søkt om bod og mur.
2 gangen vi skal søke, blir det hevet på med ting som gjør at en søknad blir noe ingen vil påta seg.
Med andre ord, PBE gjør en søknad med så mange pålegg en umulighet for oss.
Andre får dispensasjon i vilden sky og eiendommene deres ser ut som store byggeklosser. Mens vår kan en ikke se boden vår før en kommer opp på eiendommen vår da den er så liten og skjermet.

Ord strekker ikke til da vi er blitt utsatt for makt- og myndighetsmisbruk at vi skal rive mur, trapp og bod.
Det er ingen vilje og ønske fra PBE sin side at det vi har bygget skal bringes frem til en godkjennelse og den minimale dispensasjon vi trenger, skal vi ikke få uansett.
Andre får det akkurat som de selv vil og ønsker det.
Det er også en såkalt ulovlighetssak til på vår eiendom, der naboen vår har bygget en mye lengre og høyere mur.
Der er PBE veldig imøtekommende selv om der har en ikke på noen som helst måte sendt en slik omfattende søknad.
Dette er gjengs, andre får dispensasjon for langt større såkalte ulovligheter enn vi har.
En «lov» for andre, en helt annen «lov» for oss. Dette har vi advart og sagt ifra gjentatte ganger, men vi har snakket og skrevet til døve ører!

Vi har enda mye mer å tilføye, men det ligger nå så mye dokumenter og stoff i denne saken.
At det er bare å lese og eventuelt spørre.

Ferdigattest as skriver i vår søknad fra 2016 følgende:

Vedrørende muren har negativ konsekvens for veitrafikk og vedlikehold: Mht. dette punkt synes det for øvrig nødvendig å påpeke at det er noe påfallende at nabo i Stormyrveien 4, 5 og 6 har skrevet under på disse anførslene. Det er i denne anledning viktig å presisere at tiltakshaver i dette aktuelle prosjektet på ingen måte ønsker å angi sine naboer slik han opplever at enkelte har gjort i denne sak, som følge av at han har misforstått regelverket og oppført mur/ bod.
Men når alle de tre naboene Stormyrveien 4, 5 og 6 selv har murer som alle ligger inntil eller innenfor regulert veigrense, så blir det vanskelig å ikke nevne dette. Når det i tillegg er flere andre murer i området med tilsvarende plassering, så må det sies å være en etablert praksis i det aktuelle området med murer inntil – og faktisk også ut i – regulert veigrense. I fm. både Stormyrveien 4 og 6 ligger også murene helt ut til asfaltert veibane.

I Stormyrveien 5 ligger en garasje og mur med tilnærmet tilsvarende plassering i ft. veibanen som det tiltak som nå omsøkes. Vi kan vanskelig se at muren i Krokstien 2c i vesentlig grad påvirker veibanen betydelig mer enn disse tiltak. At 2 nabo(er) har en sammenhengende avkjørsel på over 20 m, og at ingen av de 3 naboene har snumulighet på egen grunn, anses for øvrig å bidra betydelig mer negativt mht. trafikale forhold enn den rette muren langs veien som det her søkes om. Men som nevnt – det er ikke tiltakshavers anliggende å henge seg opp i nabos forhold. Man ønsker kun å få bragt i orden egen situasjon.
Mht. dette punkt er det for øvrig opplagt at muren som ligger helt ut i veibanen i noen grad påvirker veitekniske hensyn. Etter en samlet vurdering anses imidlertid muren ikke å berøre veitekniske hensyn negativt i vesentlig grad. Mht. veitrafikken påvirkes denne i begrenset grad da sikten etc. på det rette strekket i liten grad endres. Det vises i denne forbindelse til tidligere redegjørelse. Mht. vedlikehold så påpekes det at asfaltkant fortsatt ligger med tilstrekkelig avstand til mur, og at det er en veiskulder i det aktuelle området, slik at man kan lagre noe snø her. For øvrig er det et betydelig areal der muren går inn til terreng hvor det de seneste år har blitt lagret snø. Tiltakshaver har aldri opplevd dette som vanskelig.  Så vidt vi forstår har heller ikke Bymiljøetaten de senere år registrert en eneste klage eller hendelse, verken mht. at de aktuelle arealene er trafikkfarlige eller vedlikeholdsproblemer. Vi konstaterer at muren har stått i lang tid uten at veimyndigheten i kommunen – som forvalter og vedlikeholder veien – ikke har registrert noen problemer, verken mht. bruk eller drift.
(sitat slutt.)

Det er underlig, dette som er virkelig et stort, stort problem at de naboene som har skrevet imot oss. Det gjelder naboene i Stormyrveien 4, 5 og 6 som alle tre har utkjørsel fra garasjen sin rett ut i veien da de ikke kan snu på egen eiendom.
Samt at de har murer som ligger 20 cm fra veien, og de må ha ulovlighet skilter med bl.a. privat parkering ut i regulert vei.
Dette bryr ikke PBE seg om, men hos oss der alt fungerer perfekt skal rives.
PBE fremstår som ondsinnede og harniske mennesker som Roar Telje i Stormyrveien har holdt på med å sende hatmailer gjennom flere år til PBE som åpenbart har oppildnet PBE til å kjempe sin kamp imot oss som de ser ut til å ikke ville gi opp. Selv om det som er et problem blir fortiet. Det som fungerer, legger de ingen bånd på å prøve å få oss til å fjerne mur, trapp og bod.
Alle midler tas i bruk av pålegg, bot og atter nye vedlegg og skriv til Fylkesmannen som åpenbart de har brukt alle ressurser de kan for om mulig å felle oss og få medhold der også.
Men hos oss, virker dette stikk motsatt når slike mørke mennesker prøver å få fjernet det som er godt og pent. Men overser totalt det som ikke er som det skal være! Her blir alt snudd på hode.
Vil også nevne at alle anklager som Roar Telje har kommet med, ikke noe av det har slått til. Ikke endog at brøytebilen ikke skulle kunne utføre jobben sin med hensyn til vår mur. Det er faktisk ikke en plass i Oslo by som det er så godt for brøytebil å kjøre da vår mur er rett og det er flere meter med plass der det ikke er mur.
Men rett ovenfor oss på andre siden er det stikk motsatt, der mur er til hinder for det meste da muren ligger klin inntil veien. Dette dritter og overser PBE fullstendig og vil ikke svare oss når vi påpeker dette.

Jesaja 5. 20 Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert! 21 Ve dem som er vise i egne øine og forstandige i egne tanker!
22 Ve dem som er helter til å drikke vin og dyktige til å blande sterk drikk, 23 de som for gave gir rett til den som har urett, og tar retten fra de rettferdige!

Konklusjon:

Vi hadde møte med PBE her i Oslo 11 april 2019 der vi ble lovet å søke på nytt.

På møte var Berit og Jan Kåre Christensen, vår advokat Knut Howlid.
Fra PBE Lena Catrine Amdal og Nils-Henrik Henningstad.

Vi har først sendt en omfattende søknad i 2016 gjennom Ferdigattest AS der søknaden da var det ikke noe å utsette på da den var sikkert den mest omfattende som er søkt om noen gang med hensyn til bod, trapp og mur der det var også profesjonelle tegninger vedlagt.

Ny søknad ble egentlig forhindret med så mange nye pålegg for å sende en ny søknad.
Men det gode med dette, var at en ansvarlig søker som kom, sa med en gang at vi hadde åpenbart fått veiledning da alt det vi har bygget harmonere så godt både med hensyn til vår og andres eiendommer.

Det som er problemet her, at vi før vi bygget mur hadde vi en bedriten skråning som lå en ½ meter lengre ut i veibanen enn før vi bygget muren.
Nå er det tørt og pent, skal vi tilbakeføre til slik vi hadde det før så blir da eiendommen vår liggende lengre ute i veibanen og mer ulovlig enn vår mur som vi har fått pålegg om å rive. Galskap og ingen mening i PBE sitt vedtak og pålegg. Det er som å skyte seg selv i foten, goddag mann økseskaft er dette, rett og slett nonsens og et fullstendig hodeløst og rigid pålegg.
Før vi hadde trapp slang vi oss i et tau ned, og dro oss opp med det tauet.
Slik skal vi ha det igjen.
En bod som ikke sees, skal rives. Andre har bod, redskapsbod, garasjer, carporter som er bygget også etter oss i vår nærområde og som har sendt søknaden fra antagelsesvis egen kjøkkenbenk? Slik ser det nå ut!
Og eiendommen deres ser ut som byggeklosser og alt er synlig. De får dispensasjon opptil 57 ganger mer enn oss.
Dette er tjenestefeil og straffbart å holde på slik.
Det er diskriminerende og en vanvittig forskjellsbehandling!
Saksbehandlerne i PBE er skruppelløse og schizofrene.
Stort sett greie, spesielt ovenfor de som ikke sender inn gode søknader og trenger store dispensasjoner.
Vi som trenger en minimal og allerede har sendt inn en meget god og profesjonelle søknad fra utdanna mennesker.
Vi skal tas på hardest, brutaleste og skrupuløseste måte!
Det er kun purr ondskap som ligger bak det som PBE gjør, det har ikke noe som helst med å følge Loven, da hadde dette vørt løst for lenge, lenge siden. Og vi hadde spart masse penger, tid og krefter og energi.
Kommer aldri å rette oss etter noen slike pålegg som vi anser som å være rett og slet så urettferdige og umenneskelige at det ligger kun ondskap bak alt det som PBE holder på med ovenfor oss!
Samtidig er det mobbing, trakassering og diskriminering!
Tenk etter, sitte hjemme på eget kjøkkenbord og sende inn noen bilder og en får akkurat som en vil det. Eiendommen ser ut som en stor byggekloss etterpå som enkelte naboer og andre her i Oslo får det som bygger samtidig som oss.
Vi ringer ned og får veiledning. Alle naboer skriver under og det vi har bygget passer perfekt med huset og annen bebyggelse. Boden sees ikke før en kommer in på vår eiendom. Vi har profesjonelle søkere, alt er på stel.
Dette skal rives og gjør vi ikke dette, så kommer bøter og nye vedtak.
Kan en være mer ond og urettferdig enn plan- og bygningsetaten her i Oslo?
Ja, med fysisk vold, men ikke i verbale ordelag med slike vedtak!

Vil også minne til slutt at vi har bygget alt det vi har bygget på egen grunn.
At PBE da kan være så frekke, urimelige, arrogante og gjøre så stor forskjell på folk er ikke til å forstå. Samt at det som er virkelig et problem her i Stormyrveien at det er minst 3 naboer som har alle prøvd å sverte oss.
De har garasje rett ut i veien der en må rygge og har ulovlige skilter satt opp. Dette dritter PBE fullstendig i. Selv i Nord Korea eller Kongo opptrer en ikke slik.
Galskapen og mørke råder fullstendig i PBE som innbiller at dette er rett og bra. Minner bare om H. C. Andersen eventyret om Keiserens nye klær. I eventyret hører vi om en keiser som blir forledet til å tro at han går rundt i klær av de vakreste stoffer, mens han i virkeligheten går rundt i bare undertøyet.
I den verden lever PBE her i Oslo, og selv når vi har sagt ifra om dette så har de kun et motsvar. Ikke ta innover seg noe som helst, bare kjøre på enda verre enn før.
Dette ser vi i denne søknaden med 40 punkter og mer der de prøver nå å gjøre alt for å få medhold hos Fylkesmannen selv om det de holder på er den «komplette» galskap!
Her er det null selvinnsikt og ingen innrømmelser på noen punker.
Ondere og dummere enn dette som PBE holder på med ovenfor oss, går det vel knapt an å bli!?
Men det er som sagt diskriminering, trakassering og forfølgelse av familien Christensen! PBE vedtak, pålegg og alt det de holder på med går utover ikke bare oss, men hele familien, det forteller bare hvor ondsinnet og stygt dette er.

En trenger ikke være en rakket forsker for å forstå at det PBE driver på med er helt vilt merkelig forskjellbehandling, veiledning ute av en «annen verden», og straffbart!!!!!!!!!!!!

Legger ved noen linker som også kan sees på i denne saken.
Mvh
Jan Kåre og Berit Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo
Telf: 99598070              

Ingen kommentarer: