lørdag 18. januar 2020

Nr. 2649: Plan- og bygningsetaten i Oslo er totalt udyktige, lyver, er urettferdige og skulle vært tiltalt for tjenestefeil og diskriminering!


Nr. 2649:
Plan- og bygningsetaten i Oslo er totalt udyktige, lyver, er urettferdige og skulle vært tiltalt for tjenestefeil og diskriminering!

Bilde av Martin Luther King jr. som kom med et sitat som står seg også i dag.
We must learn to live together as brothers or perish together as fools.
På Norsk blir dette:
Vi må lære å leve sammen som brødre eller ende som dårer.
Det kan en trygt si at denne feiende med det offentlige er i ferd med å ende som der vi som har bygget noe veldig godt, mens andre har ikke det.
Vi skal rive, og andres skal bli stående. Her blir alt snudd på hode!
Guds ord sier følgende:
2 Tim. 3. 9 Dog, de skal ikke få mere fremgang; for deres uforstand skal bli åpenbar for alle, likesom og hines blev.
At PBE og det offentlige har gått slik imot det vi har bygget som er bare en velsignelse.
Det har åpenbart kun deres eget ståsted. Samt våre naboer med vår hatefulle Roar Telje i spissen der alle deres og hans anklager om at brøytebil og annet ikke har kommet frem har vist seg kun være visvas og tanketomt tøv!
Men her er det en spydig og frekk gammel mann som burde ha bedt om unnskyld, men da må han innrømme egen brøde. Det er ikke så lett for en besserwisser. Dessverre har det offentlige med PBE i spissen vært på samme måte.
Men som skriften sier «deres uforstand skal bli åpenbar for alle, likesom og hines blev.»

Å ha med plan- og bygningsetaten her i Oslo er faktisk ganske så ille!

For å finne tilsvarende bygg som oss, som har såkalt bygget ulovlig er nesten en umulighet å finne da PBE sin side innsyn her på Oslo kommune sine hjemmeside er skulle en tro laget av noen førsteklassinger, og knapt nok det.

Når en skal finne ulovlige saker, så må en nærmest gjette seg frem til det.
Det er enten å søke på en og en eiendom. Eller så må en ha en viss form for kjennskap til saker.
Jeg har hatt et visst kontaktnett som har hjulpet med, samtidig har jeg søkt selv på diverse måter, og funne en del.
Her er noen eksempler.


Jeg og min kone er vanlige mennesker med et yrke som ikke er relatert opp til bygg.
Men allikevel er vi mye smartere, har en langt høyere etisk integritet og er rettskafne i motsetning til PBE og det offentlige.
Det er underlig, men samtidig dette viser seg mange ganger at hvis en setter god og sunt bondevett til Gudstro, så har enn en kombinasjon som er meget god og solid.

1 Kor. 1. 19 for det er skrevet: Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de forstandiges forstand vil jeg gjøre til intet. 20 Hvor er en vismann, hvor er en skriftlærd, hvor er en gransker i denne verden? har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap? 28 og det som er lavt i verden, og det som er ringeaktet, det utvalgte Gud sig, det som ingenting er, for å gjøre til intet det som er noget,

Plan- og bygningsetaten vil at vi skal rive mur, trapp og bod. Det har de vedtak på, og gjør vi ikke dette så skal de drive inn pengene gjennom bøter og pålegg som vi får fortløpende.
Til nå krever de oss for nesten 60.000, - kr, og vi kommer aldri til å betale en krone. Forklare dette kort her, hvorfor.

1.)  For det første, dette som er til hinder i Stormyrveien. Det overser PBE fullstendig, de driter fullstendig i det.

2.)  Andre får lov å bygge astronomisk i forhold til oss, og utnytte tomten opptil 57 ganger mer i forhold til oss.

Samtidig er det murer og annet i likhet med oss, som får dispensasjon og det meste går glatt igjennom hos PBE.
De rett og slett forskjellsbehandler oss, og dermed er det både diskriminering og en gjør forskjell på innbyggerne. Vi ber ikke om og blir behandlet bedre enn andre, men på samme måte som andre. Noe vi ikke kan se er blitt, eller blir gjort i vår sak.

3.)  Det vi har bygget, er det bare positive ting med. Ikke noe negativt. Fordelene er langt flere enn ulempene, da det ikke er noen ulemper. Derfor skal dispensasjon gis sier lovverket – eller bygningsloven

Våre ansvarlige søkere, Ferdigattest AS skriver i begrunnelse for søknaden følgende.

SØKNAD OM TILLATELSE FOR OPPFØRING AV BOLIGER

På vegne av tiltakshaver sendes med dette søknad om bod og støttemur. Dette følgebrev er utarbeidet samlet da man anser dette mest hensiktsmessig for realitetsvurderingen for saken. Tiltakene er etablert, og utløser dispensasjon.

Etter boligene ble kjøpt gjorde beboerne ulike tilpasninger. Blant annet etablerte eier av Krokstien 2c en mindre bod på 10,9 kvm for diverse lagring. Eier av Krokstien 2c etablerte også en støttemur mot vei for bedre utearealer mot vest. Tiltakshaver forstod det slik at arbeidene ikke utløste søknadsplikt. Man var også i kontakt med PBE blant annet mht. etablering av mur der tidligere mur hadde stått, og forstod tilbakemeldingene dithen at disse arbeider kunne igangsettes umiddelbart. Tiltakshaver tok imidlertid dessverre ikke høyde for veglovas § 29 og at %BYA på eiendommen allerede før tiltaket var tilnærmet maksimert. Ut over dette vises det til tidligere korrespondanse med PBE mht. både bod og mur.

Muren ligger ca. 1 m fra asfaltert vei og at situasjonen fungerer godt i dag.

Tiltakshaver kontaktet PBE og forhørte seg om det var ok å føre opp ny mur der tidligere mur hadde stått. I følge tiltakshaver opplevde man dette som uproblematisk og unntatt søknadsplikt. Tiltakshaver beklager at han har misforstått, men det påpekes likevel at man vanskelig hadde kontaktet PBE om man ikke handlet i god tro, og at man førte opp muren slik man trodde var i tråd med reglementet. Denne oppfatningen styrkes av at det tilsynelatende ikke er noen støttemursaker i nærområdet, til tross for at flere murer er etablert der. Man har videre vært påpasselige med at arbeidene ble fagmessig utført.

Tidligere mur lå i gammel tomtegrense. Ny mur er ført opp der gammel mur lå. Dessverre var det noe feil med de gamle grensene, hvilket har medført at muren ligger noen få cm. ut i regulert vei. Dette ble først oppdaget ved oppmåling. Muren ligger tilnærmet eksakt på tidligere angitt tomtegrense, som altså er noe feil.

Det bes om at PBE i sin vurdering hensyntar at de konsekvenser et evt. avslag får for tiltakshaver på ingen måte står i forhold til de konsekvenser tiltaket har mht. omgivelsene. Både konsekvensene for bomiljøkvalitet og ikke minst økonomiske konsekvenser blir betydelige for tiltakshaver.

Etablering av bod og mur er etter vår oppfatning ikke til vesentlig eller urimelig ulempe for naboer, verken mht. tiltakene i seg selv eller trafikale forhold. Det foreligger for øvrig samtykke fra nærmeste nabo.

Etter en samlet vurdering er etter vår oppfatning fordelene ved å gi dispensasjon større enn ulempene. Hensynene bak bestemmelsen og formål i plan blir ikke vesentlig tilsidesatt. Dispensasjon kan innvilges.

Sluttkommentar:

Plan- og bygningsetaten skal være en profesjonell etat, men det må være oppe i «raua!»
Det er fullstendig galninger og oppfører seg som om de kom i fra Nord Korea eller Kongo, selv der er det mange ting som er bedre.
Naboene rett ovenfor oss som har klaget på oss med var hatefulle nabo Roar Telje i spissen har eiendommer som åpenbart er ulovlige. Der de har satt opp skilt med diverse advarsler og fått tak i diverse handter bare ting fra Oslo kommune som de driver med å sette ut for å komme ut av sin garasje som de må rygge rett ut i veien med.
Det er livsfarlig, trafikkfarlig og ulovlig. Dette overser PBE og Oslo kommune totalt, selv om jeg har påpekt det flere ganger. De vil ikke svare på dette, det forteller bare at det offentlige i Norge opptrer som de er en mafiavirksomhet.
Dette vil ikke pressen skrive om selv om vi har henvendt oss til dem. Det igjen forteller bare på hvilket lavmål det Norske demokratiet er!

Før vi bygget mur lå den ut i veibanen ½ meter og det var sørpete der.
Dette er en rett strekning slik at mur i høyde betyr null.
Dette skal rives selv om det ikke er til hinder, det er bare plusser, plusser.
Da står det klart i loven at det skal gis dispensasjon.
Med andre ord, PBE bryter loven for at vi skal rive mur, bod og trapp.
Før vi bygget trappa hadde vi et tau som vi firte oss ned i, og heiste oss opp i!

Dette igjen forteller bare på hvilket uendelig lavmål plan- og bygningsetaten her i Oslo er på. Det som er godt og funksjonelt skal rives.
Det som ikke fungerer i det hele tatt, det skal bli stående.
Hva skal en da si?
Vi blir utsatt for et makt-, myndighetsmisbruk og blir mobbet og diskriminert av Oslo kommune og det offentlige!

Det er de som innbiller seg at Norge ikke er et korrupt og mafialignende land i visse tilfeller.
Hva som skjer her på Hellerudtoppen med Oslo kommune og faktisk hele det offentlige apparatet har vært inne her i bildet og gitt PBE medhold.
Det være seg Sivilombudsmannen, Fylkesmannen, domstolene og alle andre!
Jo, det offentlige i Norge opptrer som en mafia-bedrift.
Ikke med kuler og krutt, men med pålegg, vedtekter, bot, fakturaer og alt de kan finne på å bruke imot lovlydige borgere som ikke godtar deres rigide og syke spill og harselering imot familien Jan Kåre og Berit Christensen!

Her har vi bygget noe som passer perfekt inn, og har fått veiledning av PBE.
Mens andre har bygget slik at de må ha ulovlige skilter for å omrymme seg på egen tomt da de hverken kan snu eller kjøre ut fra egen garasje på en forsvarlig måte. Har mur som ligger helt, helt inn til veien som gjør trafikkavviklingen dårlig.
Vi har en mur som ligger en ½ meter lengre inne enn vår før skråning før ut mot veien, samt den var bedriten og stygg.
Dette skal rives, men pålegg fra PBE.
Det er så ille og uprofesjonelt det de holder på med.
At de har fått medhold hos diverse instanser som allerede nevnt. Gjør bare at en forstår at AS Norge opptrer som en mafia-virksomhet enkelte ganger, det er ille.
Og vi vet hva mafiaen spilte på og vant frem på. Det var et indre samhold, og brøt en ut av det. Så var det «døden!»
Slik er det også her med det offenlige at en ikke evner å si i fra at det PBE driver på med er helt, helt forkastelig.
Da åpenbarer en bare sin egen udugelighet og frekkhet!2 kommentarer:

Anonym sa...

Hørte du noe mer i fra diskrimineringsnemda eller Frp-politikerne?

Mvh Jan Erik

Jan Kåre Christensen sa...

Jan Erik, du spør:
Hørte du noe mer i fra diskrimineringsnemda eller Frp-politikerne?

FRP politikeren Camilla Wilhelmsen er veldig negativ. Mener at PBE gjør rett i alt.
Diskrimineringsnemda jobber med saken.
Har vært en del opptatt, så jeg har ikke kontaktet diskrimineringsnemda.

De virker til å gripe tak i slike saker. Vil kontakte de eventuelt etter hvert.
Marius Vamnes lovde meg et svar inne 18 januar for en tid tilbake.
Det er på søndag. Nå får vi avvente svar derifra.