tirsdag 21. januar 2020

Nr. 2654: Når plan- og bygningsetaten vil ha fjernet mur, trapp og bod som passer inn i terrenget, men det som åpenbart ikke passer inn og som er ulovlig, skal bli stående!


Nr. 2654:
Når plan- og bygningsetaten vil ha fjernet mur, trapp og bod som passer inn i terrenget, men det som åpenbart ikke passer inn og som er ulovlig, skal bli stående!

Det som er så ille med PBE og det offentlige, som en må si at de er pillråtne. Alle får stort sett lov å boltre seg som de vil, vi skal tas for absolutt alt de kan finne på oss.
Nå har de overarbeidet seg med å sende til Fylkesmannen over 40 vedlegg ++++
Med andre ord, de legger ned ubegrensede ressurser for nå å få tatt oss.
Det er så råttent og illeluktende av PBE at det lukter opp ifra til Vahls gate på Tøyen til oss her på Hellerudtoppen.
Alt dette kunne og burde vært unngått med å behandle oss som alle andre, og vist forståelse og medmenneskelighet. Verre enn det er det ikke!
Jesaja 5. 20 Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert! 21 Ve dem som er vise i egne øine og forstandige i egne tanker! 22 Ve dem som er helter til å drikke vin og dyktige til å blande sterk drikk, 23 de som for gave gir rett til den som har urett, og tar retten fra de rettferdige!

Tenk her i vårt tilfelle, så har vi bygget noe som passer perfekt inn med huset vårt og alt annet. Det er en rett strekning, derfor har eventuelt høye ikke noe å si.
Mens det er 3 naboer som har sendte gjentatte mail til PBE i Oslo og advart imot bygningsmassen vår. Med konspirasjonsteorier om det ene og det andre. Bl.a. at brøytebilen ikke kunne få utført jobben sin. Det er ingen plass i Oslo by som brøytebilen kjører så lett forbi.

Våre ansvarlige søkere Ferdigattest AS skriver om dette her:

Mht. bruk påpekes det at veien i det aktuelle området er tilnærmet helt rett. Etablering av bod mange meter fra veien påvirker på ingen måte sikt etc. Mht. muren så legges denne inntil ca. 1 m fra (på det nærmeste 95 cm) fra etablert asfaltkant/ veibanen. Muren skråner slakt fra veibanen inn mot tiltakshavers eiendom. Veien har vært i bruk – og fungert godt – i flere sesonger siden muren ble ført opp.

Mht. drift og vedlikehold vises det til at veien har vært i bruk i flere sesonger. Tiltakshaver opplyser at brøyting og annet vedlikehold av veibanen ser ut til å fungere godt. Vi har i denne anledning også bedt Bymiljøetaten om uttalelse i sakens anledning. Vi forstår det slik at de ikke har mottatt henvendelser knyttet til problemer i fm. muren.

Tiltakshaver anså det svært hensiktsmessig med en utvendig bod som sikret god og tørr lagring, uavhengig av garasje og kjeller. Boden ble etablert på et areal som var i lite bruk (nordvendt mot skråning/ gjerde). Bodløsningen ble akseptert av nærmeste nabo, tiltaket er godt under 15 kvm, og tiltakshaver var følgelig av den klare oppfatning at etablering av boden ikke ville utløse søknadsplikt. Han har da heller aldri fått noen negative tilbakemeldinger på boden, som både er designet med et dempet uttrykk, med god estetisk utforming og videre fagmessig godt utført. Boden ligger med høyde under nabogjerde, og er i liten grad synlig for omgivelsene.

Etablering av mur har gitt tiltakshaver et vesentlig mer brukbart uteareal. Ved etablering av støttemur har tiltakshaver oppnådd vesentlig bedre bomiljøkvalitet ved bedre brukbarhet på utearealene, herunder en tilnærmet flatt vestvendt area hvor man sikrer ulik type uteopphold.  I denne anledning synes det nødvendig å påpeke at PBE selv har innført et arealkrav på 8x8 m for at utearealer i det hele tatt er brukbare etter kommunens skjønn. Ved etablering av støttemuren har tiltakshaver nettopp oppnådd dette. I dagens situasjon er det et vestvendt samlet areal på noe over 8x8 m. Det er 8,1 m fra husvegg til gjerde på topp mur. Dette var ikke mulig før etablering av muren.

Muren ligger ca. 1 m fra asfaltert vei og at situasjonen fungerer godt i dag.

Tiltakshaver kontaktet PBE og forhørte seg om det var ok å føre opp ny mur der tidligere mur hadde stått. I følge tiltakshaver opplevde man dette som uproblematisk og unntatt søknadsplikt. Tiltakshaver beklager at han har misforstått, men det påpekes likevel at man vanskelig hadde kontaktet PBE om man ikke handlet i god tro, og at man førte opp muren slik man trodde var i tråd med reglementet. Denne oppfatningen styrkes av at det tilsynelatende ikke er noen støttemursaker i nærområdet, til tross for at flere murer er etablert der. Man har videre vært påpasselige med at arbeidene ble fagmessig utført.

Tidligere mur lå i gammel tomtegrense. Ny mur er ført opp der gammel mur lå. Dessverre var det noe feil med de gamle grensene, hvilket har medført at muren ligger noen få cm. ut i regulert vei. Dette ble først oppdaget ved oppmåling. Muren ligger tilnærmet eksakt på tidligere angitt tomtegrense, som altså er noe feil.

Det bes om at PBE i sin vurdering hensyntar at de konsekvenser et evt. avslag får for tiltakshaver på ingen måte står i forhold til de konsekvenser tiltaket har mht. omgivelsene. Både konsekvensene for bomiljøkvalitet og ikke minst økonomiske konsekvenser blir betydelige for tiltakshaver.

Etablering av bod og mur er etter vår oppfatning ikke til vesentlig eller urimelig ulempe for naboer, verken mht. tiltakene i seg selv eller trafikale forhold. Det foreligger for øvrig samtykke fra nærmeste nabo.

Etter en samlet vurdering er etter vår oppfatning fordelene ved å gi dispensasjon større enn ulempene. Hensynene bak bestemmelsen og formål i plan blir ikke vesentlig tilsidesatt. Dispensasjon kan innvilges.

Vedrørende muren har negativ konsekvens for veitrafikk og vedlikehold: Mht. dette punkt synes det for øvrig nødvendig å påpeke at det er noe påfallende at nabo i Stormyrveien 4, 5 og 6 har skrevet under på disse anførslene. Det er i denne anledning viktig å presisere at tiltakshaver i dette aktuelle prosjektet på ingen måte ønsker å angi sine naboer slik han opplever at enkelte har gjort i denne sak, som følge av at han har misforstått regelverket og oppført mur/ bod. Men når alle de tre naboene Stormyrveien 4, 5 og 6 selv har murer som alle ligger inntil eller innenfor regulert veigrense, så blir det vanskelig å ikke nevne dette. Når det i tillegg er flere andre murer i området med tilsvarende plassering, så må det sies å være en etablert praksis i det aktuelle området med murer inntil – og faktisk også ut i – regulert veigrense. I fm. både Stormyrveien 4 og 6 ligger også murene helt ut til asfaltert veibane. I Stormyrveien 5 ligger en garasje og mur med tilnærmet tilsvarende plassering i ft. veibanen som det tiltak som nå omsøkes. Vi kan vanskelig se at muren i Krokstien 2c i vesentlig grad påvirker veibanen betydelig mer enn disse tiltak. At 2 nabo(er) har en sammenhengende avkjørsel på over 20 m, og at ingen av de 3 naboene har snumulighet på egen grunn, anses for øvrig å bidra betydelig mer negativt mht. trafikale forhold enn den rette muren langs veien som det her søkes om. Men som nevnt – det er ikke tiltakshavers anliggende å henge seg opp i nabos forhold. Man ønsker kun å få bragt i orden egen situasjon. Mht. dette punkt er det for øvrig opplagt at muren som ligger helt ut i veibanen i noen grad påvirker veitekniske hensyn. Etter en samlet vurdering anses imidlertid muren ikke å berøre veitekniske hensyn negativt i vesentlig grad. Mht. veitrafikken påvirkes denne i begrenset grad da sikten etc. på det rette strekket i liten grad endres. Det vises i denne forbindelse til tidligere redegjørelse. Mht. vedlikehold så påpekes det at asfaltkant fortsatt ligger med tilstrekkelig avstand til mur, og at det er en veiskulder i det aktuelle området, slik at man kan lagre noe snø her. For øvrig er det et betydelig areal der muren går inn til terreng hvor det de seneste år har blitt lagret snø. Tiltakshaver har aldri opplevd dette som vanskelig.  Så vidt vi forstår har heller ikke Bymiljøetaten de senere år registrert en eneste klage eller hendelse, verken mht. at de aktuelle arealene er trafikkfarlige eller vedlikeholdsproblemer. Vi konstaterer at muren har stått i lang tid uten at veimyndigheten i kommunen – som forvalter og vedlikeholder veien – ikke har registrert noen problemer, verken mht. bruk eller drift.
(sitat slutt.)

Ingen av de tre naboene som har angrepet oss for såkalte ulovligheter som vi har påvist ikke holdet stikk. De selv har en eiendom der de ingen av dem kan snu på egen eiendom.
De har kjegler fra kommunen satt opp. Ulovlige skilter med privat parkering ut i en offentlig vei.
Det funger og er pent hos oss, dette skal rives. Det er det pålegg om, og vi har til nå fått bøter og faktura til nå på ca. 60.000, - kr.

Hos naboene så setter de egentlig sitt og andre ve og vel i fare hver dag.
PBE setter også andres ve og vel i fare med å ikke gjøre noe med det som ikke fungerer.
Hva skal en da si?
Det er dypt, dypt tragisk at hele PBE og det offentlige er kun opptatt med å få rive bod, mur og trapp hos oss som der alt er perfekt.
Men hos naboene fungerer det ikke. Selv muren til naboen vår rett over veien funger det ikke. Den ligger rett ut i veibanen, den hindrer trafikken.
Ulovlige skilt og søyler stjålet av Oslo kommune, der fungerer det ikke i det hele tatt.

Paal Løvaas For Ferdigattest Byggesak A/S skriver dette som allerede sittert.

Vedrørende muren har negativ konsekvens for veitrafikk og vedlikehold: Mht. dette punkt synes det for øvrig nødvendig å påpeke at det er noe påfallende at nabo i Stormyrveien 4, 5 og 6 har skrevet under på disse anførslene. Det er i denne anledning viktig å presisere at tiltakshaver i dette aktuelle prosjektet på ingen måte ønsker å angi sine naboer slik han opplever at enkelte har gjort i denne sak, som følge av at han har misforstått regelverket og oppført mur/ bod. Men når alle de tre naboene Stormyrveien 4, 5 og 6 selv har murer som alle ligger inntil eller innenfor regulert veigrense, så blir det vanskelig å ikke nevne dette. Når det i tillegg er flere andre murer i området med tilsvarende plassering, så må det sies å være en etablert praksis i det aktuelle området med murer inntil – og faktisk også ut i – regulert veigrense. I fm. både Stormyrveien 4 og 6 ligger også murene helt ut til asfaltert veibane. I Stormyrveien 5 ligger en garasje og mur med tilnærmet tilsvarende plassering i ft. veibanen som det tiltak som nå omsøkes. Vi kan vanskelig se at muren i Krokstien 2c i vesentlig grad påvirker veibanen betydelig mer enn disse tiltak. At 2 nabo(er) har en sammenhengende avkjørsel på over 20 m, og at ingen av de 3 naboene har snumulighet på egen grunn, anses for øvrig å bidra betydelig mer negativt mht. trafikale forhold enn den rette muren langs veien som det her søkes om. Men som nevnt – det er ikke tiltakshavers anliggende å henge seg opp i nabos forhold. Man ønsker kun å få bragt i orden egen situasjon.

Sluttkommentar:

Vi blir egentlig mobbet, forskjellsbehandlet og diskriminert av PBE og det offentlige. Dette er selvfølgelig ikke slik det skal være.
Det er virkelig meningsløst at vi skal måte rive. Samt det er helt, helt uforståelige at andre om har problemeiendommer at PBE overser dette fullstendig. Det er som de driter i det fullstendig!

Hva skal en si til dette?
Det er så urettferdig, slett arbeid og rett og slett det stinker av PBE, Fylkesmannen, Sivilombudsmannen og domstolene lang, lang vei!
At de tror dette er akseptabelt og vi skal godta noe slikt, så er det på ville veier.
Her ser vi egentlig hele det offentlige Norge prøver å beskytte hverandre, men til mer de det gjør.
Til mer og mer kommer deres dårskap og inkompetanse frem!
2 Tess. 3. 9 Dog, de skal ikke få mere fremgang; for deres uforstand skal bli åpenbar for alle, likesom og hines blev.
 

Ingen kommentarer: