fredag 21. februar 2020

Nr. 2673: Fylkesmannen gir PBE «grønt» lys til å kreve oss for penger som de ønsker og vil!


Nr. 2673:
Fylkesmannen gir PBE «grønt» lys til å kreve oss for penger som de ønsker og vil!

Vi fikk denne mailen:
                           Vi svarte her, og påpeker at alle vedtak og pålegg imot oss er ugyldige da de aldri er blitt realitetsbehandlet og hva vi har vektlagt er ikke tatt hensyn til.


Deres ref. 2020/1997 og 2019/51982
PBE ref: 201908605 og 201510929    
Ref hos Diskrimineringsnemda: 19/377                      Oslo 20/2. 2020

Vi fikk denne mailen her: Fylkesmannens vedtak i klagesak - Oslo - 143/104 - Krokstien 2 C - tvangsmulkt - støttemur og bod

Kommunens vedtak av 19. august 2019 i sak 201510929 stadfestes. Klagen har ikke ført frem

Vedtaket her kan ikke tas seriøst og etterfølges, da ikke det gir noen mening.

Selv de mest elementære forhold hvorfor vi blir slik forskjellsbehandlet, diskriminert og trakassert blir ikke nevnt.
At vi er blitt utsatt for makt- og myndighetsmisbruk er hevet over enhver tvil.

Dere skriver at det er nå fritt frem å gi oss bøter og alt annet.

Men vi har kommet med hundre innvendinger, og null svar.
Vi har kommet med hundre ting som taler til vår fordel om dispensasjon og fordelen med det.
Vi har imøtegått alle vedtak som PBE har kommet med, og «svaret» har kun vært å gi oss et nytt vedtak som er enda strengere og mer rigid enn det forje.

Det vi er utsatt for som vi har dokumentert så kraftig i alt annet vi har skrevet. Er ikke noe annet enn makt- og myndighetsmisbruk.
Samt det er mobbing, hetsing og diskriminering!

Se alle andre dokumenter i saken og det er bare å komme med spørsmål, svar vil vi gi.

Kommer aldri under noen omstendigheter til å innrette oss etter hva som er pålagt oss, da alle vedtak er ikke vedtak fattet på rett og riktig grunnlag.
Men er bare for å være vanskelige og overkjøre oss.
Selv slike elementære ting angående muren har vi ikke fått svar på.
Vi nevner kort punktvis noe.

1.)  Vi fikk veiledning hvordan bygge muren, og det viser også i ettertid at muren passer perfekt inn i forhold til både hus og annen bebyggelse.

2.)  Muren vår ligger ½ meter lengre inne enn vår skrånede tomt gjorde og nabo som har fått godkjent alt annet. Dette får vi ikke svar på av PBE.

3.)  Muren vår ligger på en rett strekning, at den er høyere enn det som småhusbebyggelsen sier har ingen reel betydning. Hadde den ligget i en sving, eller vært hekk eller annet rundt den. Så kunne høyden ha spilt en rolle.

4.)  Naboen som klaget på muren vår, har selv murer og annet 20 cm fra veibanen og må ha ulevelig skilt på egen grunn da de ikke kan snu på egen grunn. Dette er et reelt problem, men dette vil ikke PBE gjøre noe med, det er også forskjellsbehandling og diskriminering.

5.)  Andre naboer og andre i Oslo by har murer liggende ute imot veibane. Trenger ikke ha ansvarlige søkere, alt får de dispensasjon for. Her er det åpenbart en regel for andre, en annen for oss.

6.)  Alle argumenter fra naboer og andre, har vist seg ikke holde vann. Bl.a. at brøytebilen ikke ville kunne få brøyte etc. Det er ingen plasser i Oslo by som brøytebilen kjører så lett forbi som hos oss. Ikke minst at vi har et hukk på 5 -6 meter som gjør at all snø kommer der hvis det er mye snø i veibanen. Problemet er på den andre siden, der mur er kun 20 cm fra veibanen. Og når andre har en skråna kant ned, blir det sørpete.

7.)  Vår mur er bare plusser med seg, ikke noe negativt. Da skal dispensasjon gis, her bryter PBE loven for å kunne ta oss.

8.)  Det vi blir utsatt for er en krenkelse og diskriminering. En lov for andre, en for oss.

9.)  Alle vedtak imot oss, anses som ugyldige da vi aldri har fått svar på noen spørsmål, innvendinger eller når vi har imøtegått påstandene fra det offentlige som ikke har vært sanne og holdt mål.

10.)                     Det som brukes imot oss, blir feil. Da en misbruker et regelverk for å ta oss. Hadde vi blitt sammenlignet med andre, behandlet som andre, så hadde alt det vi har bygget vært godkjent for flere år siden. For at denne saken har dradd ut, er fordi det offentlige har ikke gjort jobben sin rettferdig og godt.

Har mye mer å skrive og si. Men alt annet ligger egentlig skrevet i alt det annet vi har skrevet. Derfor ønsker vi heller spørsmål og innvendinger, som vi kan svare på. Slik at saken blir opplyst. Slik saken står nå, er dette ikke noe annet enn trakassering, hetsing og diskriminering av oss.
Det er makt- og myndighetsmisbruk.

NB! Muren er oppført under veiledning av PBE ved vår tidligere saksbehandler Kaja Aubert Lange som sa klart og tydelig. Bygger vi en mur oppå gammel mur som ikke er høyere enn 2 meter, trenger vi ikke søke. Dette har vi gjort i tråd med hva saksbehandler veiledet oss til å gjøre, som var veldig bra! Vi har kun gjort det trivelig og greit for oss selv og alle andre, straffes for dette er makt- og myndighetsmisbruk. Og totalt meningsløst!

Vedtaket som her er gjort, ligner bare på de andre vedtak som er gjort. Der en overkjører oss. At saken vår har vært gjennom rettsapparatet og vi tapte har ikke noe innvirkning på sannhetsgestalen. Rettsvesenet i Norge har liten troverdighet da Norge topper statistikken i Strasbourg i menneskerettsdomstolen i Strasbourg i Frankrike.
Det er de samme dommerne og rettsvesen som har dømt i disse sakene.
Norge ligger på topp eller bunn, alt etter som en ser det. Under Albania, Tyrkia og resten av Europa.
Troverdigheten til Norske myndigheter og rettsvesen er på et lavmål, derfor å nevne dette i vedtaket bare understreker at vi har rett. 
Vi blir utsatt for forskjellsbehandling, trakassering og diskriminering.

Diskriminering betyr å behandle noen mindre gunstig enn andre. Ordet brukes oftest for å betegne en usaklig eller urimelig forskjellsbehandling av individer på grunnlag av deres kjønn, religion, tilhørighet til etniske grupper, nasjonaliteter eller nedsatt funksjonsevne.

Vi blir diskriminert når en overhode ikke vektlegger noe som er til vår fordel.
Alle andre får erfare at det som er til ens fordel, blir vektlagt, ikke vi. Her blir alt brukte imot oss. Har en ikke noe en kan ikke bruke imot oss, da hoper en over argumentasjonen for dette.
Men bare fabrikkerer noe imot oss, vi skal tas uansett. Selv om det er ikke hold i noe av hva PBE, Sivilombudsmannen, Fylkesmannen eller domstolene kommer med overfor oss. Alt er bygget på synsing og antipatier ovenfor oss!

Fylkesmannen og PBE er på linje når en ikke gode grunner og sakelige argumenter å svare oss med, da skal «pisken» tas frem gjennom bøter og når Fylkesmannen oppfordrer de til å bli enda saftigere. Da vet en at hatet og trakasseringen er stor.

Dette skriver Marius Vamnes i skadefro:
Sett i lys av sakens lange forløp og at tiltakshaver har fått fristutsettelse i til sammen nesten fire år for å prøve gyldigheten av avslaget på søknad om ettergodkjenning, mener vi at den nye fristen 15. oktober 2019 er rimelig. På tidspunktet hvor ny frist ble satt, 19. august 2019, kan det ikke lenger være forståelig eller akseptabelt å unnlate å rette seg etter pålegget som var gitt i 2015. Av de samme grunnene kan vi heller ikke se at den nye tvangsmulkten på kr 30 000,- er uforholdsmessig eller urimelig. Den første tvangsmulkten ble innkrevd mer enn to måneder etter fristen, og den nye fristen ble satt ytterligere to måneder frem i tid. Den første tvangsmulkten har åpenbart ikke virket etter sin hensikt, og må da anses som nødvendig å øke størrelsen på tvangsmulkten.

Kommunen ber Fylkesmannen ta stilling til kommunens praksis med å øke tvangsmulkten med 50 % ved ileggelse av ny tvangsmulkt. Fylkesmannen kan ikke på generelt grunnlag ta stilling til denne praksisen. Størrelsen på tvangsmulkten må tilpasses i hvert tilfelle, slik at den er høy nok til å virke etter sin hensikt og bidra til at pålegg etterleves, men samtidig slik at den ikke er uforholdsmessig høy sett i lys av ulovlighetens art. Selv om det i dette tilfellet etter vår vurdering er forholdsmessig å øke tvangsmulkten med 50 %, vil det ikke nødvendigvis være det ved eventuelle senere tvangsmulkter i samme sakskompleks. 
(sitat slutt.)

At vi ikke kommer til å forandre på noe, har ikke minst sin berettigelse at når det gjelder muren før vi bygget den. Var det sørpete og en ekkel skrånede kant ned nesten på veibanen som bl.a. naboen vår har det. Det er både stykt, ikke anvendelse, sørpete og den ligger mye mer ut i veibanen enn en pen og funksjonell mur som vi har det i dag.
At vi skal rive muren, føre alt tilbake til hvordan det var før. Så søke om å få bygge en mur på ½ meter.

Hva forskjell blir det da? Praksis ikke noe, da muren vår ligger på en rett strekning. Det er ikke noen form for effekt med å rive muren vår, søke på nytt, og bygge en lavere mur. Eneste «positive» vil være at PBE, Sivilombudsmannen og Fylkesmannen får det som de vil
I praksis så står vi som den tapende part her, uansett.
Selv om PBE har veiledet oss til å bygge denne muren.
At vi skal rive den, og føre eiendommen vår tilbake slik den var før. Så søke på nytt, og bygge. Samme muren, men lavere.
Når det er en rett strekning, så har det null verdi disse påleggene fra PBE og Fylkesmannen.
Og søker vi ikke å bygge ny mur, men tilbakefører alt til slik det var før.
Så får vi en bratt ekkel sørpete skrånet kant som ligger mye mer ulovlig ute i veibanen enn vår enkle og pene mur.
Vi kunne også tenkt å kle vår mur inn med noe stein, slik at den hadde blitt penere.
Det igjen vil kun være positivt for hele område da huset vårt ligger ute imot veibanen og er godt synlig.

Det vi er blitt og blir utsatt for, er åpenbart diskriminering, mobbing og trakassering, det er en urimelig forskjellsbehandling av grunner vi ikke vet eller forstår.
Det er et regelrett makt- og myndighetsmisbruk.
Hvilken hensikt er det å rive muren? Alt til det verre, og når PBE ved vår daværende saksbehandler fikk oss til å bygge muren som vi gjorde.
Da blir PBE og Fylkesmannens beslutninger ikke noe annet enn uforståelige og meningsløse beslutninger. Så må vi fylle mold og dritt ut i veibanen? Vi skal jo man ha det som vi hadde det før!

Mvh
Berit og Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo

Bilder som viser vår mur og naboen som han har det i dag, noe som er en forringelse og meningsløst å ha det når vår mur er allerede bygget og står der.
  


hvor pen, funksjonell og renslige forhold vår mur har. Samt at høyden har ikke noe å si for utsikt eller noe da den ligger på en rett strekning, hva er problemet? Rive muren og slenge opp og rundt med mold er uten mening!
Rive muren og fylle ut med mold imot veibanen som vi hadde det før. Dette pålegge, eller vedtak kommenterer ikke Fylkesmannen eller PBE.
Det vi er blitt utsatt for, er ikke noe annet enn at det er to etater som har sviktet sin oppgave like mye.
Det er Fylkesmannen og PBE, derfor krever vi også oppreisning.

§ 12.Oppreisning og erstatning
Nemnda kan treffe vedtak om oppreisning i arbeidsforhold og ved arbeidsgivers valg og behandling av selvstendig næringsdrivende og innleide arbeidstakere, jf. likestillings- og diskrimineringsloven § 38 annet ledd første punktum, arbeidsmiljøloven § 13-9 og skipsarbeidsloven § 10-9.
Nemnda kan enstemmig treffe vedtak om erstatning ved brudd på bestemmelsene nevnt i § 1 annet ledd, dersom innklagede ikke gjør gjeldende annet enn manglende betalingsevne eller andre åpenbart uholdbare innsigelser.

Det vi er utsatt for, av Fylkesmannen i Oslo og Viken. Med følgende adresse:

Fylkesmannen i Oslo og Viken
Postboks 325
1502 Moss

Krever vi 500.000, - kr i oppreisning av.

Og PBE her i Oslo, med adresse:

Plan- og bygningsetaten Oslo
Boks 364, Sentrum,
0102 OSLO

Krever vi også 500.000, - kr i oppreisning.

Ikke minst med bakgrunn at dette har pågått så lenge og vi aldri noen gang er blitt behandlet på samme måten som andre.
Som har fått dispensasjon og veiledning på en god og forsvarlig måte.
Vi har fått kun sterkere og mer rigide pålegg og vedtak trådd ned over oss når vi har kommet med innvendinger og sagt ifra!

Avstraffelse, forskjellsbehandling og diskriminering er det vi er utsatt for!

Virkelig sannheten er at vi er blitt ført og ledet inn i ei «rottefelle» av plan- og bygningsetaten.
Når det var så ille, så er det helt, helt meningsløst, urettferdig, en form for mobbing og diskriminerende.
Vi trenger en minimal dispensasjon, andre som er i tilsvarende stilling som oss, får både dispensasjon og blir behandlet på en helt annen måte.

Når vi f.eks. skulle få søke på nytt igjen, står det i regelverket til PBE at en kun trenger å få en fagmann til å se over arbeidet at det er utført godt.
For oss var ikke dette nok. Vi måtte få entreprenør til å godkjenne det som det var hans eget. Det er en umulighet for å få noen til å godkjenne dette som hans eget arbeid. Da tar han det fulle ansvaret. Noe som er en umulighet å vite.
Alt kan se bra ut, men å ta det fulle og hele ansvaret for det. Det er en himmelvid forskjell på. Slik er vi gjentatte ganger blitt behandlet.
Når vi påpeker slik forskjellsbehandling gang etter gang, hva skjer?
Vi får aldri svar hos noen, men får kun et nytt vedlegg der ting alltid blir mye strengere og verre.

Her er standard for alle:
Hvilke ansvarsretter krever vi ved ulovlige byggetiltak? I tillegg til ansvarlig søker krever vi et ansvarlig foretak for prosjektering og kontroll av prosjekteringen. Vi krever også alltid uavhengig kontroll av utførelsen i søknader om allerede utførte arbeider.

Legg merke til, kun en kontroll og en ansvarlig søker. Med andre ord, det var akkurat det vi hadde første gang vi søkte, og fikk avslag.

Dette forlanger PBE av oss nå:
Du må sende inn tegninger av støttemuren slik den er bygget. Tegningene må målsettes med høyde og bredde. Du har innsendt en utomhusplan som viser murens omfang. I tillegg har du sendt inn fotodokumentasjon som viser muren. Dette er dog ikke tilstrekkelig for å ev. å kunne godkjenne muren. Det må foreligge tegninger som beskrevet.

Vi skal fremskaffe bilder av en mur som er nå 7 år gammel, hvor det ligger jern og alt annet i muren. Dette er en umulighet da vi aldri tok bilder, hvem kunne tenke på det da vi bygget muren slik vi var blitt veiledet av vår saksbehandler i PBE Kaja Aubert Lange. Dette er som å tro en skal vinne i Lotto uten å spille.

PBE har en lov for andre, en annet for oss.
De gjør alt for å legge «kjepper i hjulet» for oss.

Ser en tilbake på saken vår, så er den forje søknaden vår mer en god nok. Ingen som har bygget mur, trapp og bod i 2014 eller 2016 har så langt vi kan se sendt inn en så god og profesjonell søknad.

PBE gjør alt mest mulig vanskelig, fordyrende og urettferdig overfor oss.
Alle andre kan nærmest sitte hjemme på kjøkkenbenken og få lov til det meste da vi søkte om dette for ca. 5 år siden.

At Fylkesmannen ikke har noen innvendig imot noe, selv ikke saksbehandlingen bare viser at vi blir forskjellsbehandlet, trakassert og diskriminert!
Men slik er vi dessverre blitt behandlet av hele det offentlige. Fra Oslo kommune (PBE), Sivilombudsmannen, Fylkesmannen og domstolene.
At vi blir slik tråkket på, det skjønner vi ikke grunnen for!

Det er ikke substans og troverdighet i dette avslag i fra Fylkesmannen!
Det er bare mer av det samme som vi er blitt møtt av før, overkjøring og en mengde med paragrafer og vedtak som aldri er blitt realitetsbehandlet!
Sannheten er at PBE har gjort alle feil det er mulig å gjøre, at Marius Vamnes glatter over det hele i dette siste skrivet er noe han har gjort hele veien. Vamnes har i våre øyne null troverdighet!

2 kommentarer:

Anonym sa...

Enig med deg i dette Christensen, står med deg i bønn om dette:

Det vi er utsatt for, av Fylkesmannen i Oslo og Viken. Med følgende adresse:

Fylkesmannen i Oslo og Viken
Postboks 325
1502 Moss Krever vi 500.000, – kr i oppreisning av.

Og PBE her i Oslo, med adresse:

Plan- og bygningsetaten Oslo
Boks 364, Sentrum,
0102 OSLO Krever vi også 500.000, – kr i oppreisning.

Jan Kåre Christensen sa...

Takk, enig!