torsdag 2. april 2020

Nr. 2693: Vi sendte ikke denne til Diskriminergsnemda da våre argumenter står så mye sterkere enn Unibuss sine påstander!


Nr. 2693:
Vi sendte ikke denne til Diskriminergsnemda da våre argumenter står så mye sterkere enn Unibuss sine påstander!Nå vil det vise seg om vi har rett. 
Men mitt tilsvar sendte vi ikke, kun min advokat sitt Josefine Wærstad.
Men her kommer mitt tilsvar der Unibuss lyver med at jeg spiller høy musikk. 
Det gjør jeg ikke, jeg spiller på samme lydnivå som de fleste andre.
Unibuss får meg til å tenke på Pinocchio, han løy han også, og nesen vokste.
 Mitt tilsvar som vi ikke sendte, men det ligger på vent hvis saken ikke blir avgjort.

Til Diskrimineringsnemda                                           Oslo 6/3-2020
Postboks 208 Sentrum
5804 Bergen                                               

Svar på Unibuss sitt tilsvar av 4.3.2020

Per Christian Bing hevder at jeg spiller høy kristen musikk som kunder reagerer på.

Ikke et eneste bevis er lagt frem.
Ikke et eneste oppfølgning av instruktør er lagt frem.
Hvor høy desibel som en kan spille på eller ikke er ikke lagt frem.
Eneste «bevis» er at noen kunder ikke liker religiøs/kristen musikk som selvfølgelig smører på at jeg spiller høy musikk.

Klagene går ut på at jeg spiller høy musikk, som er merkelig. Dette er mennesker som setter seg lengst mulig fremme, og misliker religiøs/kristen musikk. Det er kun vanlig lydnivå når jeg spiller radio med og uten kristent innhold.

Hvis det hadde vært så ille med meg, så er det flere ting å nevne her.

1.)  Fremfor alt, vi finner ikke det i en eneste instruks nevnt dette med høy lyd, desibel eller volum på radiosendinger. Med andre ord, jeg har åpenbart ikke bryte noen instruks. Derfor blir det å ta seg selv til rette og helt uholdbar å få tjenestepåtale når ingen instruks er brutt.

2.)  Unibuss ble klart og tydelig oppfordret fra Diskrimineringsnemda sin side å legge frem følgende:

«Vi ber dere fylle ut tilsvarsskjema på saken (se mer informasjon under).
I tillegg ber vi om at dere skriver et tilsvar hvor dere gjøre rede for deres syn. I tilsvaret bør dere få klart frem om dere er uenige i det faktum klager legger frem i sin klage, og i så fall opplyse hvilket faktum dere mener er riktig. Videre bør dere opplyse om dere er enig eller uenig i at dette er et brudd på diskrimineringsregelverket. Dersom dere mener at det ikke foreligger brudd på
diskrimineringsregelverket, er det viktig at dere forklarer hvorfor dere mener det.
Dersom det er andre opplysninger eller dokumentasjon dere mener at nemnda bør kjenne til, gir dere informasjon om dette i tilsvaret. Særlig ber vi om at dere sender oss kopi av eventuelle Unibuss retningslinjer, regler, m.m, som angår dette spørsmålet.»

Ikke noe av dette er besvart klart, kun en hel del kundeklager som har null troverdighet da jeg aldri har spilt høy musikk. Det har jeg begrunnet med før bl.a. å sitte en hel arbeidsdag i opptil 9 timer å spille høy musikk er en umulighet. Det vitner også min skadestastikk at jeg har vel de sist 10 årene kjørt skadefritt. Høre på så høy musikk som dette å kjøre skadefritt gjennom så mange år faller for sin egen urimelighet. Det er kun oppdiktet.

3.)  Unibuss svarer egentlig ikke på at dette er åpenbart diskriminering, da ingen andre er pålagt dette. Og fått flere tjenesteportaler av å ha spilt religiøs/kristen radio. Jeg er så langt jeg vet, eneste. Ingen muslimer eller andre har fått en slik tjenestepåtale. Det er åpenbart at disse tjenestepåtalene springer seg ut av kristenfobi og diskriminering. Kundeklagene som refseres til, står det klart og tydelig at det er mitt kanalvalg det refseres til.

Kundeklagene sier følgende, tar bare med en kundeklage da alle fem er nesten identiske. Kunne trodd det var samme person som har skrevet.

"Kan melde om at sjåføren på 28-bussen spiller kristen forkynnelse på maks Visjon Norge-kollaboratør kanskje?"

Her ser en at den person angriper meg for å spille kristen forkynnelse og er Visjon Norge-kollaboratør.

Dette er fri fantasi da jeg rent teologisk står langt ifra Visjon Norge, og spiller aldri høyt. Men at jeg hører på diverse religiøse/kristne program, det er sant.
Men aldri høyt, jeg er 55 år og hører like godt i dag som jeg gjorde da jeg var ung. Så hvis jeg hadde spilt så høyt som det påstås, så hadde hørselen åpenbart vært nedsatt. Det er det ikke hos meg, hørselen er lik som da jeg var ung. Hvorfor? Jeg har aldri spilt høyt hverken musikk eller andre programmer.

Legger ved noe av hva Josefine Westad, min advokat skrev til Per Christian Bing uten å få svar tilbake.

VEDR. TJENESTEPÅTALE


Undertegnede representerer Jan Kåre Christensen gjennom hans medlemskap i Yrkestrafikkforbundet.

Christensen fikk en skriftlig tjenestepåtale den 11.11.19. Denne bestrides, og det bes om at den frafalles og makuleres.

Tjenestepåtalen bestrides på bakgrunn av at Christensen ikke har brutt noen retningslinjer. Det er videre uklart hva tjenestepåtalen pålegger Christensen å gjøre annerledes.

Christensen og tillitsvalgt Leif Arne Myhre oppgir at det er tillatt og akseptert at arbeidstaker får høre på musikk eller radio mens man kjører buss. Det er ikke tillatt å bruke høretelefoner. Det er ikke satt retningslinjer for hvor høyt man får høre på radio/musikk, eller om man er pålagt å slå av hvis en passasjer ber om det. Det er heller ingen retningslinjer for hva man har lov eller ikke lov til å høre på. 

Christensen oppgir at han ikke har hørt på noe høyere volum enn det som er vanlig. Klagene kan skyldes innholdet på radioprogrammet. Dersom det ikke er tillatt å høre på program med kristent innhold bes dette presisert.

Det kreves at advarselen trekkes, og erstattes med noen retningslinjer som gjelder for alle.

Vi ønsker også å påpeke at det er svært uheldig at det går så lang tid fra første klage til Christensen får beskjed om at det er kommet slik klage. Han har ikke hørt noe om disse klagene før han ble gitt tjenestepåtale for forholdene.

Deres snarlig tilbakemelding imøteses.

Med vennlig hilsen

Josefine Wærstad
Advokat

4.)  Etter å ha lest Per Christina Bing sitt svar, så er det mer åpenbart enn noen gang at dette er kristendomsforfølgelse/diskriminering. Han legger frem at hadde det vært en muslim, så hadde han ikke vært diskriminert. Det er ingen muslimer eller andre som spiller på radio som får tjenestepåtaler. Jeg spiller radio ikke høyere enn lavere enn andre, velger bare andre kanaler enn mange andre muligvis? Her faller Bings argumentasjon for hans eget grep, som viser at jeg blir diskriminert.

5.)  Vi står da igjen med følgende. Skal det være lov å spille de radiokanalene som en ønsker og vil? Dette med høy musikk er ikke bevist under noen omstendighet. Det må da settet en desimaler inn, og slik kan en justere volumet. At noen kan mene at jeg spiller høyt, det tror jeg ikke på. Det vitner ikke minst at jeg gjennom stort sett alle år har kjørt tilnærmelsesvis skadefritt i Oslo by. Hadde jeg spilt høy religiøs/kristen musikk med å kjøre buss opptil 9 timer hver dag. Det er vel fysisk umulig, derfor anser jeg Per Christian Bing og hans kundeklager som oppspinn. Det er ikke noen form for bevis og klarhet i noen av de påstandene.

Er det noe mer, så er det bare å spørre. Kan ikke se at Per Christian Bing har gjort rede for hverken det som Diskriminergsnemda her har etterspurt.
Eller de anklagende jeg har kommet med, er besvarte.
Eneste som er fremlagt, er udokumenterte påstander om høy religiøs/kristen musikk. Samt at de nå har forandret på interne regler som er enda mer svada enn før. Ingen kunder skal kunne klage på hva som spilles på radio da dette er min/førerens egen personlige sfære. Dette burde en beskytte for, ikke bruke anklager imot slike forhold
Anser derfor hvis det er snakk om for høy lyd, så må det komme inn en form for desimal måler på lyd. Dette tror jeg egentlig er unødvendig, da en kjører buss opptil 9 timer. Så er det selvsagt at en ikke orker eller klarer å høre på høy lyd over en lengre periode da en må konsentrere seg om kjøringen først og fremst.
Når slik som meg som også kjører skadefritt, så faller Per Christian Bing sine anklager for sin egen urimelighet.

Vil også påpeke at jeg har ikke fått veiledning eller noe annet som tilsier at jeg skulle ha vist bedre enn å ikke spille religiøse/kristne programmer.
Vil også presiserer at jeg hører på den radioen som jeg selv foretrekker som alle andre bussjåfører. Men at jeg også spiller religiøse/kristne programmer.
Dette har jeg nå fått tjenestepåtaler for, noe som er åpenbart kraftig diskriminering av meg som bussjåfør. Da ingen instruks eller regel er brutt.
Det er også svært dårlig folkeskikk av Unibuss ukritisk å legge til grunn kundeklager i en så stor by som Oslo der en må forvente at det er noen som vil komme med bemerkninger hvis en beveger seg utenfor et A4 mønster eller andre grunner. En må ha takhøyde for meninger som er rare og enkelte ganger ufine. Dette må en skille ut, og bare la det passere.

Det er også åpenbart brudd på troverdigheten og arbeidsmiljøloven her at jeg har fått tjenestepåtale uten å ha bryt noen interne retningslinjer eller regler.
Samt når jeg spør om rettledning videre, om det er lov å spille religiøse/kristne programmer uten å forvente å få enda en tjenestepåtale. Så svares det ikke!
Kan ikke se dette som noe annet, enn at jeg skal få medhold og tjenestepåtalene må frafalle.
Og få den oppreisningen jeg har krevd!

Mvh
Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo


Ingen kommentarer: