lørdag 23. mai 2020

Nr. 2722: Vi har sendt nå til Plan- og bygningsetaten spørsmål hvorfor det er slik at alle får dispensasjon for langt større overskridelser enn det vi har gjort!


Nr. 2722:
Vi har sendt nå til Plan- og bygningsetaten spørsmål hvorfor det er slik at alle får dispensasjon for langt større overskridelser enn det vi har gjort!

Vi bryr oss ikke om at andre får lov å bygge, men det er underlig at vi som har behov for minimale dispensasjoner, skal tas på hardest mulig måte.
Det er helt, helt uforståelig!!!!!!
Eksemplet er bare et av mange som viser at byggingen har foregått hele veien.
Om det er 1970, 2000 eller 2020.
PBE i sine svar referer alltid til det som de ser på som til vår bakdel.
Det som er til vår fordel, blir aldri kommentert. Hvis det blir kommentert, så er det fordreid. Og når vi kommer med f.eks. et tillegg spørsmål som gjør at saken blir helt annerledes.
Da unnlater de å kommentere. De er så råtne det er mulig å forbli!Her er det et eksempel lengre nede i gata dere en bygger nesten like store garasjer som et hus.
Helt greit for oss at de får eiendommer som en stor byggekloss.
Men det er underlig og helt meningsløst at vi skal rive en bod som en ikke ser engang før en kommer opp på vår eiendom.
Dette er helt, helt uforståelig og en så stor forskjellsbehandling at en må si at det er nesten straffbart.

Bl.a. i Stormyrveien 9 c har de fått utnytte tomten 57 ganger, ja du leste riktig. Mer enn oss, og fått dispensasjon, saken ble avsluttet i 2018, eksempler her med bilde ble saken avsluttet nylig. Med andre ord, Oslo kommune driver åpenbart med forskjellsbehandling, trakassering og diskriminering av oss.
(siste sak her avsluttet 2018, søkt om dispensasjon 2014, som oss.
Dette som Oslo kommune holder på med er så urimelig og ille at ord ikke strekker til.)

§ 171. Tjenestefeil

Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som utøver eller bistår ved utøving av offentlig myndighet, og grovt bryter sin tjenesteplikt.

§ 172. Grovt uaktsom tjenestefeil

Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes grovt uaktsom tjenestefeil.

§ 173. Misbruk av offentlig myndighet

Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved utøving av offentlig myndighet
a)        mot bedre vitende grovt bryter sin tjenesteplikt,
b)        bryter sin tjenesteplikt med forsett om å oppnå vinning for seg eller andre,
c)        bryter sin tjenesteplikt med alvorlig ulempe, skade eller urettmessig frihetsberøvelse som følge, eller
d)        på andre måter misbruker offentlig myndighet.

Bilde nylig av garasjer som blir bygget – eller ombygget som gjør at enkelte får eiendommer som byggeklosser.
Mens vi har en bod som ikke sees fra veien engang, den ligger så godt skjult og skjermet at den sees ikke uten en kommer opp på og inn på vår eiendom.
Dette er egentlig straffbart og det «glade vanvidd» som Oslo kommune holder på med ovenfor oss.Her er mail sendt til PBE og bedt om å sende kopi til følgende:

Send kopi til Fylkesmannen i Oslo og Viken, samt de andre nevnt her med referanse nummer.

Saknummer for dem:
Deres ref. 2019/51982        og 2020/1997

Diskriminergsnemda:
377/19

Sivilombudsmannen med saksnummer:
2020/1891

Svar utbes til PBE                                    Oslo 20/5.2020

Saksnummer 202006740 og 201908605          

Saker: Alle i Stormyrveien, og Oslo by for øvrig som viser det samme.
Det er mange, og flere er oversendt som dokumentasjon uten svar.

Svar utbes.

Dere skriver til oss:

I følge våre arkiver er begge garasjene på de aktuelle eiendommene godkjent.
For eiendommen Stormyrveien 4 ble garasjen godkjent i 1981 (saksnummer 198103165).
For eiendommen Stormyrveien 6 ble garasje godkjent i 1977 (saksnummer 197702958).
Da ble også garasjenes plassering godkjent. På 70 og 80 tallet var det ikke krav til å kunne snu på egen eiendom, dermed kunne man rygge bilen ut i veien for å kunne snu. Dagens krav til snuplass har ingen tilbakevirkende kraft. Dermed foreligger den ingen ulovlighet i sammenheng med garasje og utkjørsel.
(sitat slutt.)

Dette er greit, selv om vi ikke er enig her da dere burde ha gått inn og gjort en forandring da dette er trafikkfarlig.

Men slike ting bryr ikke PBE seg så mye om skjønner vi?

Men hvordan er det da mulig at dere godkjenner alt og alle ting på eiendommer også i ettertid som vi har påvist dere? Bare det ikke oss som stadigvek blir nevnt at vi har bygget da småhusbebyggelse loven gjelder. Da er alt «farlig», mens andre bygger samtidig og etter oss. Dette blir det gitt dispensasjon for uansett, hvorfor?

Mens vi får avslag for minimale dispensasjoner, som er til gunst for alle?

Dette på nevnte eiendommer er ikke det, da det er trafikkfarlig å rygge rett ut i vei der buss kjører og annen ferdsel?

Andre hus har nærmest bygget slik at det er mer som byggeklosser å regne der de har fått astronomiske dispensasjoner i forhold til oss.
Om det er søkt i 1970, 2010, 2015 eller nå.
Dette er veldig vanskelig å forstå og skjønne, derfor ønsker vi en forklaring hvordan det er mulig å gjøre så store forskjeller på innbyggere i Oslo by.

Dette fremstå for oss som direkte forskjellsbehandling og diskriminerende av grunner vi ikke kjenner til eller forstår, svar utbes!

Mvh
Berit og Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo

Eksempler på annet, der andre opptil i dag (2020) har fått godkjent bygg og murer som vi har sendt drøssevis med eksempler på til PBE her i Oslo.
Hvorfor vi sendte dette, var kun for at de skulle svare.
PBE svarer kun når de vet at de har ”rett”.
Når de vet at vi har «rett», svarer de ikke.

Her er noen eksempler å se på:
Ingen kommentarer: