lørdag 6. juni 2020

Nr. 2726: Plan- og bygningsetaten fraskriver seg alt ansvar for at naboer som angir oss, de selv bryter veiloven og andre lover!

Nr. 2726:
Plan- og bygningsetaten fraskriver seg alt ansvar for at naboer som angir oss, de selv bryter veiloven og andre lover!

Vi bare påpeker at naboene som har angitt oss i Stormyrveien 4, 5 og 6 selv bryter veiloven og andre lover med ulovlige skilt, kjegler i offentlig vei til parkering.
Parkerer bilen på vår eiendom når de selv ikke har plass.

De rygger rett ut i offentlig vei da de ikke kan snu på egen grunn, muren er inntil asfaltert offentlig vei +++ mange andre ting.

Det er en lov for alle andre, der alt er tillagt for PBE her i Oslo.
Men for oss, der er det stikk motsatte.
Trist at en offentlig etat holder på med slik forskjellsbehandling og diskriminering.
 
Slik parkerer de bilen til leietager når de mener at vi parkerer i offentlig vei der de har "sin" plass. Da tar en seg selv til rette, langt utenforbi vanlig anstendighet!Til PBE i Oslo vedrørende saksnummer 201908605 og 202006740

Oslo 5/5-2020

Saksnummer 377/2019 hos Diskriminergsnemda
Saksnummer 2019/51982 og 2020/1997 hos Fylkesmannen i Oslo og Viken
Saksnummer 2020/1891 hos Sivilombudsmannen

Dere skriver:
Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Berit og Jan Kåre Christensen Krokstien 2 C 0672 OSLO

Dato: 03.06.2020 Deres ref.:   Vår ref.: 202006740-8 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh.: Heike Knoll   Arkivkode: 536.1
       
Kommentar til innsendte merknader

Plan- og bygningsetaten viser til flere e-poster mottatt 7., 19. -og 20. mai 2020, om bygging av mur, parkering langs Stormyrveien med mer.
Deres henvendelser ble registrert inn i to saker hos Plan- og bygningsetaten.
Sak 1) er byggesøknad om mur med saksnummer 201908605 Alle kommentarer til saksbehandling av støttemur på eiendom Krokstien 2 C tilhører byggesak 201908605, og vil ikke bli kommentert i dette brevet. 
Sak 2) er denne saken, forespørsel med saksnummer 202006740

Dette brevet er tilknyttet saksnummer 202006740, og blir behandlet som en forespørsel i etatens kundesenter. 
Vi viser til vårt brev av 5. mai 2020, der vi besvarte spørsmål rundt garasjer på eiendommene Stormyrveien 4 og 6. Da bekreftet vi at disse to garasjene tidligere er godkjent av kommunen. 
Dere spør også om planting av trær på eiendommen, og hvorvidt dette medfører ulempe for naboer. Planting av trær er ikke søknadspliktig i henhold til plan- og bygningsloven. Dette faller dermed utenfor Plan- og bygningsetatens ansvarsområde, med unntak der reguleringsplanen for eiendommen har restriksjoner om dette.
Når det gjelder parkering på offentlig vei, faller det utenfor Plan- og bygningsetatens ansvarsområde.
Oppfølging av ulovlig tiltak (mur) Dere stiller spørsmål rundt oppfølging av en mulig ulovlig oppført mur, og hvordan Plan- og bygningsetaten håndterer slike saker. 

Får etaten inn en melding om en mulig ulovlig oppført mur, så sjekker vi våre arkiver om det aktuelle tiltaket er søkt om. Finner vi ut at muren ikke er godkjent fra før, ber vi i første omgang om en redegjørelse fra eieren. Etter en redegjørelse er mottatt vil da etaten vurdere saken og eventuelle sanksjoner (som for eksempel pålegg).
Vi avslutter sak 202006740 (denne forespørselen) Forespørsel med saksnummer 202006740 er nå avsluttet. 
Har dere kommentarer til sak 201908605, så ber vi dere om å sende dette inn med henvisning til det saksnummeret.

Med vennlig hilsen
Plan- og bygningsetaten Kundesenteret Kontorservice

Heike Knoll - saksbehandler
Jorid Norheim - fungerende enhetsleder
(sitat slutt.)

Takk for svar!

Vi er ikke fornøyd med svaret, men skal ikke dra dette for mye ut.

Men det er allikevel noen få ting vi ønsker å kommentere.

Dere skriver veldig bastant at det er to forskjellige forhold knyttet til eiendommene her i Stormyrveien.
Alle andre – og oss.
Dette blir veldig søkt å argumentere slik hver eneste gang.

For det første, vi har et hus som er bygget på en «gammel» tomt.
At dette ikke skal overhode vektlegges, blir veldig rart.
Samt, da vi ringte ned og ble veiledet å bygge muren vår, fikk vi klare instrukser og beskjeder.
Bl.a. ikke skulle bygge høyere enn andre rundt oss, noe vi ikke har gjort da naboens mur/garasje er langt høyere enn vår mur.

Naboens mur som er til besvær da den nesten ligger inntil asfaltert vei, og vår ligger 1 meter i fra asfalt tært vei.
At dette ikke skal sees i sammenheng virker underlig og uforståelig.
Det må da forventes at det må være en viss sammenheng mellom eiendommene i et boområde.

Deres skriver også følgende:
«Skulle det bli aktuelt for dere å melde inn en ulovlig mur i nabolaget, så vil det da bli opprettet en ny sak med nytt saksnummer. For å kunne behandle en slik sak, trenger vi opplysninger om den aktuelle eiendommen og dokumentasjon om muren.  «

Når dere f.eks. vektlegger så mye på om det er småhus, hvilket årstall alt er blitt bygget etc.
Regelverket skal følges, og det til de grader.
Men når en går på deres hjemmesider, så er de så uoversiktlige og dårlig utarbeidet at det er praktisk umulig å finne ut noe som helst bortsett fra enten å kjenne til eiendommer. Eller å søke om en etter en, og det har vi også gjort.
Der har vi dokumentert så stor forskjellsbehandling på oss og vanlig praksis i Oslo kommune at vi trygt kan si at vi er blitt til de grader forskjellsbehandlet og diskriminert at det er helt, helt hinsides all anstendighet!


Vi mener at en ulovlighet er en ulovlighet, hvis det er slik at PBE plutselig skal være så nøye, noe dere overhode ikke er.
Sannheten er at det er en lov for alle andre, og en for oss!

Dere fraskriver dere det meste av ansvar

Men allikevel har måten PBE har gått frem på virket at enkelte naboer føler de er «konger» og andre er «undersåtter» der en kan ta seg friheter som er meningsløse og rigide.
At en må ha ulovlige skilter, bukker i veien og annet.
Samt at en parkerer på annen mann grunn hvis en føler seg tråkket på, da tar en seg til rette langt utover hva som er sømmelig og rett i våre øyne.

At PBE overhode ikke vil innrømme engang saksbehandlingsfeil, det er for oss ikke til å forstå. Hele saken imot er egentlig en sammenhengende saksbehandlingsfeil!

Samt at en ikke vil prøve å komme oss i møte, som tross alt ikke har skjelt ut noen om vi er blitt utskilt mange ganger.
Vi har ikke tatt igjen, men heller latt andre få skikke seg ferdige!

Fire siste spørsmål da

1.)  Når naboene har en mur som er til besvær i dag. Stormyrveien er en enveiskjørt gate, og bilene står da parkert langsmed denne muren. Hvis andre parkerer for nærmed der, så setter leietagers bil da oppe på vår gårdsgrunn. Er det greit at PBE har skapt slike forhold at andre tror de er «konger» og kan gjøre hva de vil?

2.)  Naboene i Stormyrveien 4, 5 og 6 rygger rett ut i veien, dette skaper trafikkfarlige forhold hver dag. Må det først skje en ulykke før PBE vil gjøre noe?

3.)  Naboen i Stormyrveien 6 har en mur som ligger inntil asfaltert vei, noe som gjør at vi ikke kan sette bilene slik vi ønsker (når vi får lov å parkere der uten represalier). Skal det være slik for alltid?

4.)  Når PBE er så lempelige overfor alle, om de har bygget i 1970, 2000 eller 2020. Da er det underlig at en skal være så til de grader på millimeteren ovenfor oss. Er det slik at det er en lov for oss? Og en lov for alle andre? Slik er det PBE i hvert fall legger alt opp, og dette igjen skaper enda dårligere naboforhold enn det var fra før. Faktumet er at den eneste som har talt vår sak, er Kaja Aubert Lange.
Dere er til de grader pertentlig ovenfor oss, men omtrentlige ovenfor ellers Oslos befolkning. Det er underlig, og når vi imøtegår dere, så svarer dere ikke før det er til vår bakdel.

Dessverre ble hun tatt av saken.


Svar utbes!

Mvh
Berit og Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo
Tlf.: 95120660/99598070

Legg merke til at selv da var det Roar Telje som drev med mailer til PBE, men da forsvarte PBE oss ovenfor en angiver, som de burde ha fortsatt med.
Men Kaja Aubert Lange, ble fjernet fra saken. Det har vært ille for oss!Ingen kommentarer: