tirsdag 23. juni 2020

Nr. 2736: Diskriminergsnemda sikter inn på å behandle saken der Unibuss har diskriminert meg den 25. august, der jeg også søker om 200.000, - kr i oppreisning for tort og svie!

Nr. 2736:
Diskriminergsnemda sikter inn på å behandle saken der Unibuss har diskriminert meg den 25. august, der jeg også søker om 200.000, - kr i oppreisning for tort og svie!

Nå. Endelig blir saken behandlet. Det ser jeg virkelig frem til.
Her er noen mailer som jeg har svart Diskriminergsnemda, samt deres mailer til oss, meg, Unibuss og min Advokat Josefine Wærstad.

Be om full seier, og medhold på alle punkter kjære nådesøsken i Herren!

Til diskrimineringsnemda                 Oslo 21/6 -2020

Sak 20/42

Hei Laila Pedersen Kaland!

Fikk det som var et utkast til forberedelse til avgjørelse i nemda 25. august noe jeg ser virkelig frem til.

Skal ikke skryte av dere, men dere kommer med meget gode spørsmål.
De svarene som Unibuss kommer med, fint om jeg hadde fått dem.

Dere spør:Dette er kjempeinteressant og kjemperelevant, håper det svaret som Unibuss avleverer her er mulig å få?

Sender med en tjenestepåtale fra 2008 dere jeg tror Unibuss var bedre enn i dag?

Da sa bl.a. instruksen dette:Vil også presisere at da jeg fikk en siste tjenestepåtale nå, så er dette ikke noe annet enn en hevnakt at jeg gikk til dere, ikke bra!

Sender også den med, da jeg fikk denne påtalen med en gang de kunne finne noen feil på meg, de er virkelig ute etter å få tatt og fjernet med!

Mener fremdeles at jeg har krav på oppreisning når en blir slik dårlig behandlet gjennom mange år!

Mvh
Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo

Til diskrimineringsnemda                 Oslo 22/6 -2020

Sak 20/42

Hei Laila Pedersen Kaland!

Anførsel til utkast vedrørende nemndsmøte 25. August.

Deres skriver om Unibuss følgende:
 


Dette ble satt inn sjåførhåndboka etter jeg fikk tjenestepåtale for å ha spilt dempet kristne radioprogrammer.
Samt det var først nå siste tjenestepåtale som jeg fikk som hevnakt at jeg hadde med en fra ledelsen for å avtale hvilken lyd som var akseptabelt for Unibuss.

Det bare bekreftet at det var den lydstyrken jeg har spilt på hele tiden i de 15 årene jeg har kjørt buss.

Mvh
Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo

Fra Diskriminergsnemda
Sakset fra Søkelys

https://www.sokelys.com/?p=29600
 

Fra Søkelys: 

Får sin klage på Unibuss vurdert i nemdmøte i august Striden mellom Unibuss og evangelist Jan Kåre Christensen om spilling av kristenradio i arbeidstiden vil endelig bli vurdert av diskriminergsnemda i nemdmøte den 25 august. Dette kommer frem av en rekke dokumenter som Søkelys har fått oversendt. Under møtet vil diskriminergsnemda ta endelig stilling til hvorvidt Unibuss har diskriminert Christensen som er ansatt som bussjåfør ved å gi ham flere skriftlige advarsler i form av tjenestepåtale samt trusler om oppsigelse. Bakgrunnen for tjenestepåtalene og truslene om oppsigelse er flere mindre forhold samt en rekke kundeklager på angivelig høylytt spilling av kristen-radio.

Under det planlagte møtet den 25/8-20 vil nemda ta endelig stilling til hvorvidt Christensens arbeidsgiver gjennom å gi ham tjenestepåtaler fordi han spiller kristne radioprogram samt å true ham med oppsigelse har diskriminert Christensens religiøse livssyn og de vil også ta stilling til hvorvidt Christensen har krav på økonomisk oppreising fordi han angivelig blir trakassert av sin arbeidsgiver fordi han anvender bussens radio til å spille kristne radioprogram. Andre bussjåfører i selskapet står fritt til å spille de radioprogram de ønsker enten det er NRK, sekulære radioprogram eller muslimsk propaganda fra en av Oslos muslimske nærradioer. I følge Christensen kan muslimske bussjåfører fritt spille muslimsk musikk på høyt volum uten at de har fått tjenestepåtaler av den grunn. Det som vil være tema under nemdas møte den 25 august er spørsmålene om hvorvidt Unibuss har handlet i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av religion/livssyn ved å ha gitt Christensen tjenestepåtaler for å ha hørt på religiøse program under busskjøring. “Saken gjelder videre om Unibuss har trakassert Christensen på grunn av religion/livssyn og om Unibuss har utsatt Christensen for gjengjeldelse” i form av tjenestepåtale og trusler om oppsigelse. I skrivene som Søkelys har mottatt har begge parter fått legge frem sine synspunkter på saken. Under nemdas møte vil klager bli gitt anledning til å legge frem sine synspunkter muntlig under en muntlig forhandling. I skrivet Søkelys har fått kopi av etterlyser Diskrimineringsnemda hvilke skriftlige retningslinjer som eksisterer for bruk av tjenestepåtaler og videre også fullmakt fra Unibuss på om personalsjefen kan opptre som partsrepresentant for selskapet. Ledelsen i Unibuss ved personalsjefen har så langt antydet at selskapet kommer til å ignorere Diskrimineringsnemdas avgjørelse og gjøre som de selv vil uansett. Unibuss har fått en frist frem til 29/6-20 på å oversende etterspurt dokumentasjon.

Diskrimineringsnemdas myndighetsområde

§ 11.Vedtaksmyndighet. Pålegg om stansing, retting mv.
Nemnda kan treffe vedtak dersom det foreligger et brudd på bestemmelser nevnt i § 1 annet ledd, med mindre annet er bestemt.

Nemnda kan med de unntak som følger av §§ 14 og 15, pålegge stansing, retting og andre tiltak som er nødvendige for å sikre at diskriminering, trakassering, instruks eller gjengjeldelse opphører, og for å hindre gjentakelse. Nemnda kan sette en frist for oppfyllelse av pålegget.

I saker der det antas å medføre ulempe eller skadevirkning å avvente nemndas behandling av saken, kan nemndleder treffe vedtak etter annet ledd.

§ 12.Oppreisning og erstatning

Nemnda kan treffe vedtak om oppreisning i arbeidsforhold og ved arbeidsgivers valg og behandling av selvstendig næringsdrivende og innleide arbeidstakere, jf. likestillings- og diskrimineringsloven § 38 annet ledd første punktum, arbeidsmiljøloven § 13-9 og skipsarbeidsloven § 10-9.

Nemnda kan enstemmig treffe vedtak om erstatning ved brudd på bestemmelsene nevnt i § 1 annet ledd, dersom innklagede ikke gjør gjeldende annet enn manglende betalingsevne eller andre åpenbart uholdbare innsigelser.


Ingen kommentarer: