torsdag 21. mai 2020

Nr. 2719: Ikke la fienden ta knekken på deg, stå han imot, og han vil fly ifra deg, det er Herrens ord og det løftet som er gitt oss i Guds ord!


Nr. 2719:
Ikke la fienden ta knekken på deg, stå han imot, og han vil fly ifra deg, det er Herrens ord og det løftet som er gitt oss i Guds ord!

La Guds ord være rettesnor, veiledning og for alt du foretar deg i livet!
Jakob 4. 7 Vær derfor Gud undergitt! Men stå djevelen imot, og han skal fly fra eder; 8 hold eder nær til Gud, og han skal holde seg nær til eder! Tvett hendene, I syndere, og rens hjertene, I tvesinnede!

Efeserne 4:27
og gi ikke djevelen rum!

Efeserne 6:11
Iklæ eder Guds fulle rustning, så I kan stå eder mot djevelens listige angrep;

Efeserne 6:13
Ta derfor Guds fulle rustning på, så I kan gjøre motstand på den onde dag og stå efter å ha overvunnet alt.

1 Peters 5. 6 Ydmyk eder derfor under Guds veldige hånd, forat han kan ophøie eder i sin tid, 7 og kast all eders sorg på ham! for han har omsorg for eder.  8 Vær edrue, våk! Eders motstander djevelen går omkring som en brølende løve og søker hvem han kan opsluke; 9 stå ham imot, faste i troen, for I vet at de samme lidelser er lagt på eders brødre i verden.

2 Kor. 10. 3 For om vi enn vandrer i kjødet, så strider vi dog ikke på kjødelig vis; 4 for våre stridsvåben er ikke kjødelige, men mektige for Gud til å omstyrte festnings-verker, 5 idet vi omstyrter tankebygninger og enhver høide som reiser sig mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus, 6 og er rede til å straffe all ulydighet, når først eders lydighet er blitt fullkommen.

Satan har en klar oppgave med oss mennesker, apostelen Paulus sier at vi er ikke ukjente med hans tanker, gjerning og oppgave.

2 Kor. 2. 10 Men den som I tilgir noget, ham tilgir og jeg; for det jeg har tilgitt - om jeg har hatt noget å tilgi - det har jeg gjort for eders skyld, for Kristi åsyn, forat vi ikke skal dåres av Satan; 11 for ikke er vi uvitende om hans tanker.

Vi vet også hva Guds tanker er, det er vi ikke fremmed for.

Jeremia 29. 11 For jeg vet de tanker jeg tenker om eder, sier Herren, fredstanker og ikke tanker til ulykke, å gi eder fremtid og håp.

Det er to forskjellige «verdener» det er snakk om.

Kol. 1. 13 han som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede Sønns rike,

Joh.e. 10. 10 Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge; jeg er kommet forat de skal ha liv og ha overflod.

Sluttkommentar:

5 Mosebok 28. 1. Dersom du nu hører på Herrens, din Guds røst, så du akter vel på å holde alle hans bud, som jeg gir dig idag, da skal Herren din Gud heve dig høit over alle folkene på jorden.  2 Og alle disse velsignelser skal komme over dig og nå dig, så sant du hører på Herrens, din Guds røst: 3 Velsignet være du i byen, og velsignet være du på marken!  4 Velsignet være ditt livs frukt og frukten av din jord og frukten av ditt fe, det som faller av ditt storfe, og det som fødes av ditt småfe!  5 Velsignet være din kurv og ditt deigtrau!  6 Velsignet være du i din inngang, og velsignet være du i din utgang!  7 Herren skal la dine fiender, som reiser sig mot dig, ligge under for dig; på én vei skal de dra ut mot dig, og på syv veier skal de flykte for dig.  8 Herren skal byde velsignelsen å være hos dig i dine lader og å følge dig i alt det du tar dig fore, og han skal velsigne dig i det land Herren din Gud gir dig.  9 Herren skal gjøre dig til et hellig folk for sig, som han har tilsvoret dig, såfremt du tar vare på Herrens, din Guds bud og vandrer på hans veier. 10 Og alle folkene på jorden skal se at du er kalt med Herrens navn, og de skal reddes for dig. 11 Herren skal gi dig overflod på alt som godt er, både av ditt livs frukt og av frukten av ditt fe og av frukten av din jord i det land som Herren tilsvor dine fedre å ville gi dig. 12 Herren skal lukke op for dig sitt rike forrådshus, himmelen, og gi ditt land regn i rette tid og velsigne alt dine henders arbeid; og du skal låne til mange folk, men selv skal du ikke trenge til å låne av nogen. 13 Herren skal gjøre dig til hode og ikke til hale; og du skal alltid være ovenpå og aldri være under, såfremt du hører på Herrens, din Guds bud, som jeg idag byder dig å ta vare på og holde, 14 og såfremt du ikke viker av fra noget av de ord jeg legger frem for eder idag, hverken til høire eller til venstre, så du følger andre guder og dyrker dem.

Jeg stopper her, da Guds ord taler så sterkt for seg selv.
Mye sterkere enn hva jeg og noen andre noen gang kan få sagt!

Ingen kommentarer: