søndag 29. desember 2019

Nr. 2633: I saken mellom oss og det offentlige er drøssevis av paragrafer bryte og misbrukt fra det offentlige sin side for å prøve å få oss til å rive mur, trapp og bod som aldri kommer til å bli revet i fra vår side!


Nr. 2633:
I saken mellom oss og det offentlige er drøssevis av paragrafer bryte og misbrukt fra det offentlige sin side for å prøve å få oss til å rive mur, trapp og bod som aldri kommer til å bli revet i fra vår side!

Etter å ha opplevd de statlige organer gjennom mange tiår, så er det med en uggen og vemmelig følelse å se hvordan den Onde og onde mennesker får operer så fritt.
De blir forsvart og beskyttet, selv i saker der det er opplagt at de tar feil.

Tenk, i denne saken vår er det 120 % sikkert at vi har rett og PBE her i Oslo tar feil.
Men hva skjer når en anker sakene videre i systemet?

Det er det samme vi nå ser skjer i den megastore barneverns skandalen som nå er i ferd med å rulle opp.
Det skal bli behandlet 35 saker nede i Strasbourg i Frankrike i menneskerettighetsdomstolen der.
7 saker er avgjort, og 28 saker kommer nå fortløpende. Av de 7 sakene er Norge dømt i 5, og har «vunnet» i 2.
Allerede nå kan en si uten en kan spå utfallet i de andre sakene.
Norge er nå blitt avslørt som en nasjon der hele det offentlige apparatet med forvaltningen og domstolene har sviktet til de grader.

Det er veldig viktig at de som har sviktet aller mest er domstolene i Norge. De skal påse at alt går rett og riktig for seg. Men hva har skjedd både i disse barnevernssakene og i den såkalt NAV skandalen der antagelsesvis er minst 100 saker som er blitt feilaktig dømt at domstolene i Norge.
Vil bare si at her er antall saker veldig usikre av flere grunner. Vil kommentere dette i noen setninger.

NAV-SKANDALEN!


Her er det de aller svakeste i samfunnet som er blitt gjort til kriminelle.
Dette strekker seg antagelsesvis tilbake til da EØS avtalen ble inngått i fra 1 januar 1994.
Skal ikke gå mer innpå denne saken. Men når samfunnets tapere blir behandlet så ille, så skjønner vi at vi har med mennesker som overhode ikke føler ansvar ovenfor noen andre enn seg selv. Det er egentlig en form for egoisme som ligger bak å behandle andre mennesker så dårlig!
Når det vi har bygget er minimalt av dispensasjon vi trenger, mens andre får det i en så stor utstrekning at forskjellen blir astronomisk.
Hva ligger da til grunn for dette?

For å gjøre en lang historie kort: «Pur ondskap!»
Når andre får dispensasjon opptil 57 ganger mer enn oss i å utnytte tomten, og vi ikke får, men får beskjed om rivning. Da er det bare å si at det er kun «pur ondskap» som ligger bak.

http://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2452-det-er-en-hinsides.html?m=1


La oss gå igjennom denne saken som viser at saken imot oss er ond, primitiv og stygg.

Dette skriver våre ansvarlige søkere, Ferdigattest AS.

«Tiltakshaver stiller seg undrende til at beboere i nærområdet skal ha fått dispensasjon for en oppført bod (sak 201316839 – Stormyrveien 9C). Hvorvidt det er store forskjeller i den saken og nærværende sak er vi litt usikre på, men vi konstaterer i hvert fall at det også her er snakk om en ulovlig oppført bod og at det i saken ble opplyst %BYA opp mot 60%. Vi registrerer for øvrig at den tomten omfattes av en annen regulering, uten at vi er sikre på hvordan det påvirker vurderingskriteriene. Vi forutsetter for øvrig at PBE har oversikt over at det ikke er gitt tilsvarende dispensasjoner mht. %BYA for tilsvarende tiltak i Småhusplanens virkeområde.»

Tomten har en utnyttelsesgrad på 25 %, vår på 24 %. Det er nesten helt likt.
De har utnyttet tomten på 61.3 %, mens vi har utnyttet den til 24,64 %.

De overskriver da det hele med 61.3 % - 25 % som blir 36.3 %.

Vi har en overskridelse på 0.64 %. I Realiteten etter nye opplysninger mindre enn halvparten av dette.

Med andre ord har naboene som bygget i samme tidsperiode som oss og noe senere en overskridelse på 56,72 som blir tilnærmelsesvis 57. med andre ord, naboen har en utnyttelsesgrad på tomten som er 57 ganger større og mer enn oss, bygget i samme periode

Klage til Sivilombudsmannen

Du kan klage til Sivilombudsmannen hvis du mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra den offentlige forvaltningen. Dette kan for eksempel være hvis du mener at et vedtak eller en avgjørelse er feil, eller at saken din har vært behandlet på en uriktig eller uforsvarlig måte av myndighetene. Ombudsmannen foretar en rettslig og objektiv vurdering av klagen din. Det er gratis å klage.
(sitat slutt.)

Dette høres så flott ut, men i realiteten er dette en gedigen bløff, ikke minst i vårt tilfelle!

I realiteten er rettsvesenet så "korrupt", kammaderi og de beskytter hverandre.
Der Fylkesmannen beskytter PBE her i Oslo.
Igjen så beskytter Sivilombudsmannen Fylkesmannen og PBE her i Oslo.

Tar en sak til retten, så forsvarer/beskytter rettsvesen absolutt alt og alle, selv her i vår sak lyver de t.o.m. i dommen flere plasser.
Men gjennom de troendes bønner og et godt arbeid skal og vil vi vinne denne saken. Skulle vi tape, så vet vi at dette er atter et justismord!

Hvem skal en klage til hvis en ikke vinner frem? I realiteten er systemet, menneskene og alt så til de grader innvevd i hverandre. Det er i realiteten bukken som passer på havresekken, og da er sjansene for å vinne deretter.
Men vi som troende har en forrett, vi har med universets hersker og skaper. Derfor vil aldri noe i denne verden kunne ødelegge for oss.

Sluttkommentar:

Vil bare ta med til slutt vår klage til Fylkesammen, den dekker så mye, se her:

Nr. 2578:
Svar til Fylkesmannen i Oslo og Viken!               
Oslo 12/10-19

Saksnummer 201510929 - Byggesak PBE her i Oslo
Deres Ref. 2019/40980

Her er brevet vi fikk ifra Fylkesmannen i Oslo og Viken.
Hei igjen!

Takk for svar om det var meget hult, som forventet (standardsvar) og intetsigende!

Dere skriver følgende: «Fylkesmannen kan etter en gjennomgang av brevet fra dere ikke se at det er grunnlag for å endre vårt vedtak av 19. september 2019 hvor vi stadfester Oslo kommune vedtak av 13. mai 2019.»

Dette er ikke noe annet enn bukken som passer havresekken, når vi ligger milevis innforbi der dispensasjon er berettiget. Og dere ikke gir det, så er det lite en kan stille opp imot åpenbar løgn og fordreining av sannheten.

Dette er så feil og grunt svar det er mulig å komme med, for å nevne noen få punkter kort. Kjempe imot dere passer ordtaket «mot dumheten kjemper selv gudene forgjeves!»

Siden vi ikke kommer noen vei med dere, og dere overhode ikke vil høre på våre argumenter.

Så er det meget viktig at en vektlegger loven, men når en regel betyr mer enn en annen. Hvorfor vektlegger en det som betyr minst i bygningsloven?
Det som betyr mest og er til vår fordel, blir totalt oversett?
Nå er vi ikke så rik som Kjell Inge Røkke på jordisk gods og gull, det må være den eneste saklige og eneste grunn vi finner for at vi ikke får medhold hos Fylkesmannen og Marius Vamnes?

Det står i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)

Det må foreligge” klar overvekt av hensyn” (jf § 19-2) Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra eller hensynene bak lovens formålsbestemmelse må ikke bli vesentlig tilsidesatt og fordelene med å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  

•skal særlig vektlegges ved dispensasjon fra lov/forskrifter: konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet

•skal særlig vektlegges ved dispensasjon fra planer: statlige og regionale rammer og mål

•Kommunen bør ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 (forbudssoner langs sjø og vassdrag) når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden (jf § 19-2 fjerde ledd)

Adgangen til å sette dispensasjonsvilkår 

Dispensasjon kan gis på vilkår, jf plan- og bygningsloven § 19-2 første ledd. Dispensasjonsvilkår må ha til formål å forebygge, reparere, dempe eller kompensere for negative følger av at regelverket eller planen fravikes.
(sitat slutt.)

I vårt tilfelle så er det faktisk meget spesielt. Det er kun positive ting med å gi oss dispensasjon.

Ingen har kommet med en eneste negativ ting ovenfor våre bygg som holder vann. Ingen etater, ingen offentlige etater eller noen andre. Hvorfor? Det finnes ikke. Ingen har nevnt en ting konkret, men vi kan nevne mange.

1.)  Muren vår ligger lengre inne enn vår før skrånede sørpete skråning.

2.)  Brann og sykebil kommer lettere til vår eiendom med vår mur og trapp.

3.)  Boden vår sees ikke nesten fra veien, den legges ikke merke til før en kommer opp på vår eiendom.

4.)  Muren vår skiller seg ikke ut negativt og er ikke høyere enn andres i vårt boområde.

5.)  Vi har fått et finere, flatere og større uteområde ved vår mur.

6.)  Ikke noe av hva vi har bygget skapere disharmoni eller legges merke til å være noe annerledes som bryter med annen bebyggelse.

7.)  Trappa som vi har bygget er tusen ganger tryggere og bedre å komme ned og opp i fra Stormyrveien i forhold som vi hadde det før da vi senket oss ned med tau og heiste oss opp med det samme.

8.)  At vi skal føre eiendommen tilbake til hvordan eiendommen var før og det ikke skal medføre noen negativ ulempe. Det er selvfølgelig ikke sant.

9.)  Det er slik vi har det nå, som er det aller beste. Det er rett og slett mer som det står at når dispensasjon skal innvilges og gis. Konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet skal vektlegges, til vår fordel, ikke bakdel. Hvorfor? Det finnes ikke en eneste negativ ting med det vi har bygget, bare positivt.

10.)                     At vi ikke får dispensasjon, må være Norges historiens største og verste fortolkning av plan- og bygningsloven.

Det er ikke bare en overvekt, som loven krevet med fordelene med å gi dispensasjon. Som må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  

Hos oss er dette ikke bare oppfylt, men overoppfylt.        

Det er som en har bedt om å få 100.000, - kr for en bil og får 1 Million.

Dette gir dere, Sivilombudsmannen og PBE her i Oslo nei til dispensasjon og pålegg om rivning.
Ja, slik er det når de statlige institusjoner er full av pur ondskap og skjønner det ikke selv?!

Ha en fortsatt fin dag, for når en er råtten og innbiller seg at en holder på noe seriøst (det som dere holder på med er bare trist), så får dere bare holde på!
Vi tror ikke et eneste ord av hva dere skriver, ei heller hva Sivilombudsmannen eller PBE her i Oslo gjør av sine vedtak.
For vår sak er milevis i fra å være en ulovlig sak, men vi overlever nok dette også!
Selv i barnehagen er ikke barna så simple og mobber de svake slik som dere gjør.
Dere opptrer i sammen med Sivilombudsmannen og PBE som den store ekle gutten som mobber de han er sterkere for han selv egentlig er ulykkelig og eneste måten å hevde seg er å misbruke sin styrke, det er det eneste han har.
For det er regelrett makt- og myndighetsmisbruk dere holder på med.
Vi har da ingen mulighet å få forandret på vedtak og pålegg, selv om de hadde passet perfekt inn i en totalitær stat å ikke gi oss medhold og den dispensasjon vi trenger og som vi fortjener å få!

Mvh
Berit og Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo