fredag 30. desember 2016

Nr. 1799: Treenighetslæren om 3 likeverdige Guder i en felles Guddom er dypest sett avgudsdyrkelse, hedenskap og Anti-Jødedom og Anti-kristendom!

Nr. 1799:
Treenighetslæren om 3 likeverdige Guder i en felles Guddom er dypest sett avgudsdyrkelse, hedenskap og Anti-Jødedom og Anti-kristendom!

Bilde av Indisk TriadeGud – som er så nær opp til treenighetslæren det er mulig å komme.Det er underlig, hvis en studerer treenighetslæren, så var det denne læren Gud hele tiden har ønsket at hans folk skal ta avstand i fra. Men gjennom treenighetslæren er hedenskapet kommet inn i menigheten og blant Guds folk!

Skriften sier:

Josva 24. 2 Og Josva sa til hele folket: Så sier Herren, Israels Gud: På hin side elven bodde fordum eders fedre, blandt dem Tarah, Abrahams og Nakors far, og de dyrket fremmede guder.

Hva var disse fremmede Guder? Flerguderi, som nå er innført i menigheten gjennom treenighetslæren.

Det er kun èn som skal tilbes og æres, dypest sett. Det er Faderen!

Joh. e. 4. 24 Gud er ånd, og de som tilbeder ham, bør tilbede i ånd og sannhet.

Selve jødedommen er bygget opp på denne trossetningen:

Shema (Hør) er selve den jødiske mønsterbønnen, som innledes med ordene «Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én».
Shema er strengt tatt ikke en vanlig bønn, men en bekjennelse av Guds enhet og det jødiske folkets (Am Israel) plikt til å overholde Guds lov.
Den er derfor jødedommens trosbekjennelse.

Og kristendommen bygger på jødedommen, og Jesus selv sa det gang på gang, at han ikke kom for å legge noe til, eller trekke i fra.
Men for å oppfylle og stadfeste loven. Snakk om å føre vill med å tro på treenighetslæren.

Matt. 5. 17 I må ikke tro at jeg er kommet for å opheve loven eller profetene; jeg er ikke kommet for å opheve, men for å opfylle. 18 For sannelig sier jeg eder: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel forgå av loven, før det er skjedd alt sammen. 19 Derfor, den som bryter et eneste av disse minste bud og lærer menneskene således, han skal kalles den minste i himlenes rike; men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike.

Gjennom den ubibelske og hedenske treenighetslæren har vi både ført vrang lære inn i menigheten, og støtte Guds eget eiendomsfolk – Ordets folk i fra oss.


Se her for hva jeg har skrevet for noen år siden som er like aktuelt i dag som det var da: 

http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=treenighetslaeren-er-demoners-laere-og-forfoerende-aand

1700 års-villfarelse!

1. Tim. 4. 1. Men Ånden sier med tydelige ord at i de kommende tider skal nogen falle fra troen, idet de holder sig til forførende ånder og djevlers lærdommer.

Grunnteksten, fritt oversatt: Ånden (Gud) sier i klartekst etter vår bortgang (de første kristne) skal grupperinger holde seg til læresetninger forfattet av demoner!

En av de læresetningene som kom inn med Keiser Konstantin og Katolisismen på 300 tallet var ikke troen på èn Gud, men en triade Gud.

Skal kort i stikkordsform og ved korte utlegninger forklare og undervise om dette emne.

1.) Jesus var underordnet Faderen.

Jesus er, var og kommer alltid til å forbli underordnet Faderen. Jesus sier det selv at Faderen er større en meg. Da må vi tro på Jesus? Eller vet vi bedre en ham?

Joh. e. 10. 29 Min Fader, som har gitt mig dem, er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min Faders hånd.

Vi kunne tatt mange flere skriftsteder, men her står det rett ut at Faderen er større en alle, inklusiv Sønnen Jesus Kristus som selv sa det.

2.) Faderen hadde ingen større å sverge ved.

Her fra mine bibelkommentarer Hebreerbrevet 6. 13 Da Gud gav Abraham løftet, sverget han ved seg selv; han hadde jo ingen større å sverge ved.

Her går forfatteren igjen tilbake til Gud selv og innforstått at den nye pakt er mer å ligne med Abrahams pakten (1. Mosebok 15) enn Lovens pakt (2. Mosebok 20). Den er grunnlagt og den vil bli fullbyrdet egentlig kun av Gud Fader selv. Det var han som sendte Jesus og en dag vil skape en ny himmel og jord.

Legg merke til at det er Faderen som hele tiden bestemmer, tar insentivet og det er Sønnen som utfører "ordrene" og gjør selve handlingene.

3.) Fra Jødedom til kristendom.

Jødene diskuterte aldri dette, det var de andre som trodde på flerguderi. Hvorfor? Dette med å tro på flerguderi og en triade Gud som dessverre i det store og hele kristenheten har trodd på i 1700 år er og forblir en villfarelse. Egentlig var ikke treenighetslæren et stridsspørsmål, de hadde en klar forståelse og bekjennelse av dette som Paulus gjengir i 1. Kor.
8. 4b. ingen Gud uten én. 5 Det finnes nok såkalte guder i himmelen eller på jorden; det er jo mange «guder» og mange «herrer». 6 Men for oss er det bare én Gud, Faderen. Av ham er alle ting, og vi er skapt til ham. Og for oss er det bare én Herre, Jesus Kristus. Ved ham er alle ting, og vi lever ved ham.
Det var egentlig lite diskusjoner og uenigheter blant Jødene når det gjaldt lærespørsmål. Men blant hedning kristne kom det inn mye villfarelse og ubibelsk lære som Jødene var til dels forskånet i fra!

4.) En Ånd uten et legeme.


Ho-ho sier jeg. En person uten et legeme, hvilken person er det? En oppkonstruert lærer har mye rart med seg og mange selvmotsigelser som lar seg vanskelig kommentere. En må bare "tro" det, da det er enten for vanskelig som protestantene sier eller et mysterium som Katolikkene sier det. Begge deler er en villfarelse og like rart og løgnaktig!

5.) En Ånd uten et eget navn.

En person MÅ ha et navn, et eget navn, det har ikke Ånden. Er han da allikevel en person? Nei og atter et nei! Ånden er og forblir en del av Gud, ikke en egen person. Vi finner Ånden aldri omtalt med et egent navn, aldri! Hvorfor? Han er ingen egen person (det er en menneskelaget lære og forståelse). Ånden har egenskaper akkurat som vår Ånd har det. Det står bl. a om Daniel at han hadde en høy ånd, de aller fleste kristne har en ånd som er i dvale i dag. Jeg vet ikke hvor mye mer jeg må dokumentere slik at en skal erkjenne at treenighetslæren og Jesus only læren ikke har bibelsk substans og sant bibelsk innhold? Men denne vranglæren sitter veldig fast blant mange religiøse!
Det er det at det er Faderen og Sønnen som kommer til oss ved Ånden. Og det står at Herren er Ånden som forteller når vi erfarer Ånden, så erfarer vi og kjenner Gud Fader og Jesus. De er sak samme å kjenne Ånden og kjenne Jesus.
2. Kor. 3. 17 Herren er Ånden, og hvor Herrens Ånd er, der er frihet.

6.) En Ånd uten egen vilje.

Har Ånden en egenvilje som en egenperson? Nei! Det forteller oss atter og atter igjen at Ånden er ingen egen person men en del av Gud selv som skriften sier.

Joh. e. 16. 13 Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til den fulle sannhet. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og kunngjøre dere det som skal komme. 14 Han skal forherlige meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. 15 Alt det Faderen har, er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere.
Legg merke til ordlyden. Han skal ta av mitt og gi til dere, han skal forkynne for dere. Det forteller igjen at vi ikke har med en egen person, men en som er en del av en annen eller andre, for å bruke et billedspråk som en kan fatte. Jeg ville også sagt at Ånden er en formidler.


7.) Dåpen i en triade Gud eller i Jesu navn?
Vi leser det skriftstedet som egentlig hele treenighetslæren er bygget opp på.
Matt. 28. 19 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn".
Først vil jeg si, jeg tror på Faderen, Sønnen og den hellige Ånd som Guds virksomme kraft. Men legg merke til ordlyden: "Den Hellige Ånds navn". Hva er navnet på den hellige Ånd? Det er Jesus det, han kommer oss nær nå og bor ved troene i våre hjerter ved sin Ånd. Det var Jesus som døde, ble begravet og som sto opp igjen. Derfor er det i hans navn vi skal døpes, ikke i tre titlers navn. De første kristne døpte i dette navnet, Hallelujah og slik skal vi også gjøre det.
Vi leser her om dåp i Ap.gj. flere plasser, der dåpen alltid var i Jesu navn:
Ap.gj.2.38. Peter svarte dem: «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få Den hellige ånds gave.
Ap.gj.10. 48. Så bød han at de skulle døpes i Jesu Kristi navn. Etterpå ba de ham bli hos dem noen dager.
Ap.gj.19.5. Etter å ha hørt dette, lot de seg døpe til Herren Jesu navn.
Hvordan døper vi i Smyrna Oslo? Vi har først minst en samtale med dåpskandidaten. Når det er blitt klarhet i dette, så anbefaler vi vedkommende å ha et vitnesbyrd om sin tro på Jesus. Da gjør vi klar til dåp. Vedkommende som blir døpt, døpes da på sin EGEN TRO OG BEKJENNESLE!
Da stiger dåpskandidaten og den som skal døpe ned i vannet. Så blir dåpskandidaten bedt for og gjerne også profetert over.
Hvis jeg døper, så sier jeg følgende: "Jeg døper deg til Herre Jesus Kristus, hans død og begravelse". Så utfører jeg dåpen der dåpskandidaten blir døpt med full neddykkelse i vannet. Etterpå kommer det en trosproklamasjon: "Oppreist for å vandre i sammen med Jesus fyllt av hans ånd og kraft. Nå er Jesus Herre i ditt liv!"
Dette var nok slik Apostlene og de første kristne døpte og vi er bygget opp på deres lære og praksis, vi ønsker å leve og praktisere alt som de første kristne her i Smyrna Oslo. Så langt jeg vet om det, de eneste som døper i vann i den Herre Jesus Kristi navn uten å tro på Jesus only læren!

8.) Satan ville bli Gud Fader lik.

Hosea sier at mangel på kunnskap går mitt folk til grunne. Det er selvfølgelig trist at åndelig uvitenheten og å ta feil på det åndelige område kan og vil lede inn i katastrofe og villfarelse, men treenighetslæren er og forblir okkult og Satanisk. Satan ville bli Gud Fader lik, mens Jesus var fornøyd i sin preeksistens og også siden å være underordnet Faderen. Når noen hevder at det er tre likeverdige Guder i makt, ære og verdighet er det forførende og en demonisk lære! Dette lærer ikke skriften. Skriften lærer at det er kun Gud Fader som er den eneste sanne Gud, ikke noen andre. Hevde at Ånden er en person og Jesus er 100 % lik Faderen i opprinnelse og alt annet er total fremmed tanke fra Guds ord! Ved å bruke de hedenske religionenes framstillinger som utgangspunkt, har de katolske kirkemøtene tilbudt kristenheten en forklaring som djevelen benytter seg av for til slutt å oppnå sitt endelige mål, å kunne framstå som gud: Jeg vil gjøre meg lik Den Høyeste.., Jes. 14:14.
Jakob 2.19 Du tror at Gud er én? Det gjør du rett i. Også de onde åndene tror det " og skjelver! Good news: at det er bare en eneste Gud.
5. Mosebok 6. 4 Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én.
De onde åndene skjelver ikke ved troen på en treenig Gud fordi det var flerguderi som var en av de alvorligste syndene i Israel. Men ved å gjøre rangen til Gud stridig. Gud sier om seg selv i Jesaja 44. 6 Så sier Herren,
Israels konge og forløser,
Herren, Allhærs Gud:
Jeg er den første, og jeg er den siste,
foruten meg er det ingen Gud.
Videre i 43. 10 Men dere er mine vitner, sier Herren,
og min tjener som jeg har utvalgt,
for at dere skal kjenne meg og tro på meg
og innse at jeg er Gud.
Før meg er ingen gud blitt til,
Og etter meg skal ingen komme.
At de aller fleste kristne ber og tror på en treenig Gud som etter bibelens eget vitnesbyrd ikke er gud er tragisk og katastrofalt. Gud er èn. Det er ingen ved siden av ham. Vi finner ingen plasser i Guds ord at det er 3 sidestilte Guddomsperson, langt mindre å tilbe og ære dem. Kun Gud skal æres, da som Fader, skaper og han som var villig og i stand til å skape en gjenløsning for oss.
Når vi leser i Jesaja 14 og Esekiel 28 når Satan og ca. 1\3 av englehæren ville gjøre Gud og hans trone stridig, ble de styrtet ut og får aldri muligheten til å prøve å gjøre det igjen. Vi leser også om det samme i Åpenbaringen flere steder, bl.a. det 12 Kap.
I Jesaja 14. 14 Jeg vil stige opp over de høye skyer
og gjøre meg lik Den Høyeste.» Står det om Satan at han ville gjøre Guds trone stridig og bli Gud lik, derfor ble han kastet ut med sine allierte. Når Satan og de onde åndsmakter tenker og vet om dette, da skjelver de. Ingen kan gjøre Guds troene stridig. Selv ikke den falske treenighetslæren med 3 sidestilte Guder. Faderen er og forblir den eneste sanne Gud og han fra evighet til evighet, han er opphøyet over alt. Fra ham kommer alt og han er opprettholder av alt liv og lys.
Jesus som hans første skapning gjorde ikke hans trone stridig. Derfor Sier Jesus om seg selv i Joh.14. 28 Dere hørte at jeg sa: Jeg går bort, og jeg kommer til dere igjen. Hvis dere elsket meg, var dere glade for at jeg går til Far, for Far er større enn jeg.
Jesus gjorde aldri Guds trone stridig, Faderen er større en jeg sa han.
Det samme møter vi i Fil.2. 6 Han var i Guds skikkelse
og så det ikke som et rov
å være Gud lik,
7 men ga avkall på sitt eget,
tok på seg tjenerskikkelse
og ble mennesker lik.
Da han sto fram som menneske,
8 fornedret han seg selv
og ble lydig til døden, ja, døden på korset.
9 Derfor har også Gud
opphøyet ham til det høyeste
og gitt ham navnet over alle navn.
10 I Jesu navn skal derfor
hvert kne bøye seg,
i himmelen, på jorden og under jorden 11 og hver tunge skal bekjenne
at Jesus Kristus er Herre,
Gud vår Far til ære!
Jesus var annerledes, han gjorde ikke Guds troene stridig derfor har også Gud høyt opphøyet ham.
Vi leser i Daniel skulle ble den 3. i rike i Daniel 5. 13 Så ble Daniel ført fram for kongen, og kongen sa til ham: «Du er altså Daniel, en av de bortførte judeere, som min far, kongen, brakte hit fra Juda! 14 Jeg har hørt om deg at gudenes ånd er i deg, og at du har vist deg å ha opplysning, innsikt og usedvanlig visdom. 15 Nå er vismennene og åndemanerne ført inn til meg for å lese denne skriften og tyde den for meg. Men de er ikke i stand til å si meg hva den betyr. 16 Men jeg har hørt om deg at du kan gi tydninger og løse vanskelige spørsmål. Kan du nå lese skriften og si meg hva den betyr, skal du bli kledd i purpur og få gullkjede om halsen og herske som tredjemann i riket.»
Hvorfor skulle ikke han bli 2. mann? Fordi Kongen regjerte i sammen med Sønnen. Det sier også historien. Det er akkurat det samme vi møter i Guds ord. Jesus satte seg ved Faderens side. Hebr.1.1. Mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene. 2 Men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom Sønnen. Ham har Gud innsatt som arving over alle ting, for ved ham skapte han verden. 3 Han er utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Da han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye. 4 Slik ble han mye større enn englene, for det navnet han har fått i arv, er så mye større enn deres.
Jesus er ikke fra evighet som Faderen, men han er den førstefødte. Den første som ble skapt. Kol.1. 15 Han er den usynlige Guds bilde,
den førstefødte før alt det skapte. Videre i v.
17 Han er før alt,
og i ham blir alt holdt sammen. Det står rett ut at han er den som er før alt. Mika 5.1. Men du, Betlehem, Efrata,
den ringeste blant ættene i Juda!
Fra deg lar jeg komme en mann
som skal være hersker over Israel.
Han har sitt opphav i gammel tid,
han er fra eldgamle dager.
Her møter vi det igjen at Jesus har sitt opphav og tilblivelse fra eldgamle dager, ikke fra evighet som Gud Faderen.
Men Jesus var lydig og hengitt til sin oppgave og gjerning her på jorden. Joh.5. 30 Jeg kan ikke gjøre noe av meg selv. Jeg dømmer etter det jeg hører, og min dom er rettferdig. For jeg søker ikke det jeg selv vil, men det han vil, han som har sendt meg. 4. 34 Men Jesus sa til dem: «Min mat er å gjøre det han vil, han som har sendt meg, og fullføre hans verk.
Faderen gjorde er legeme til Jesus for å utføre forløsningsverket. Hebr.10. 5 Derfor sier Kristus når han kommer inn i verden:
Slaktoffer og offergave ville du ikke ha,
men en kropp gjorde du i stand til meg;
6 brennoffer og syndoffer har du ingen glede av. 7 Da sa jeg: Se, her kommer jeg
for å gjøre din vilje, Gud.
I bokrullen er det skrevet om meg.
Jesus omtaler også Faderen som sin Gud og Far. Joh.20. 17 Jesus sier til henne: «Rør meg ikke, for jeg har ennå ikke steget opp til Far. Men gå til mine søsken og si til dem at jeg stiger opp til ham som er min Far og Far for dere, min Gud og deres Gud.»
Men Jesus sier også om seg og Faderen følgende i Joh.10. 30 Jeg og Far er ett.
De er ett i vilje, hensikt og mening. Men Jesus satte seg ikke på Faderens trone men på høyre side da han er underordnet Faderen. Hebr.1. 3 Han er utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Da han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye.
Når Jesus har regjert i 1000 år og dommen har vært innfor den hvite trone vil han overgi all makt tilbake til Faderen.
1. Kor.15. 24 Så kommer slutten, når han overgir sin kongsmakt til Gud, sin Far, etter at han har tilintetgjort alle makter, myndigheter og krefter. 25 For han skal være konge helt til Gud har lagt alle fiender under hans føtter. 26 Den siste fiende som blir tilintetgjort, er døden. 27 For alt la han under hans føtter. Når det står alt, er det klart at Gud er unntatt. Det er jo Gud som legger alt under ham. 28 Men når alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underordne seg Gud som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle.
Vil avslutte med et ord av Paulus som setter alt på plass. Da må vi forkaste både Jesus alene bevegelsen, treenighetslæren og mange andre ubibelske og falske lærer. Da det ikke stemmer med Guds ord.
1. Kor.8. 5 Det finnes nok såkalte guder i himmelen eller på jorden, ja, det er mange guder og mange herrer.6 Men for oss er det én Gud, vår Far.
Alt er fra ham, og til ham er vi skapt.
Og det er én Herre, Jesus Kristus.
Alt er til ved ham, og ved ham lever vi.

9.) Tilbe en Ånd.


Gud skal vi tilbe, men ikke en Ånd. Hele treenighetslæren er og forblir absurd og for å sammenligne, som å tro på "Julenissen" i samme kategori!
Vil på det sterkeste advarer mot å være med på seanser der en hemningsløst kaster seg ut i noe som en finner både i New Age bevegelsen og Trosbevegelsen.

10.) Be til en Ånd.

Spiritister ber til en ånd. At treenighetslæren er spiritistisk på mange måter vet vi på den arrogante og ovenfra ned måten disse som tror på treenighetslæren er på. Fruktene av denne læren, er at de skaper hovmodige og frekke mennesker når en siterer Guds ord til dem, det er min erfaring i 30 år. Treenighetslæren skaper mennesker som tåler å høre dogmer og kirkelære, men ikke det rene Guds ord som er kjennetegnet på den nye fødsel.
1. Pet. 2. 2 Som nyfødte barn skal dere lengte etter den ekte, åndelige melk, så dere kan vokse ved den til frelsen er nådd.
Treenighetslæren er spiritistisk da den kommer i "kontakt" med en virkelighet som ikke er sann. Det er ikke sant at Gud er en triade og at en part av den triaden er det en usynlig ånd som er Gud.
For å forklare dette nærmere. Når en søker en person, som ikke er en person. Da kan man fort komme i kontakt med noe annet som ikke er det en egentlig tror det er. Vi ser det ikke minst blant pinse\karismatiske bevegelsen at det er mye løgn og sannhet som går hånd i hånd!
Vil på det sterkeste advare både imot å tilbe og be til den hellige Ånd!

11.) Møte en Ånd eller personer i himmelen?


Vi får et innblikk i himmelen ved noen anledninger i Guds ord. F. eks i Daniel 7. Ap.gj 7 ved Stefanus og i Åpenbaringsboka 5. hver gang møter vi to mannspersoner, som uten tvil er Faderen og Sønnen, punktum finale. Dette er fakta, hvorfor ta bor en av disse personene som Jesus Only eller alene lærere gjør eller plusse på noen som protestantene og katolikkene gjør? Nei, la oss holde oss til Guds ord, det er nok.


12.) Vi er skapt i Guds bilde med en ånd som Gud.

Vi gjør ting vanskelig som er enkelt. Vår Ånd er en del av oss, vårt egentlig jeg er sjelen. Legemet "holder" sjel og legeme på "plass". Ånden er det som er den delen av oss som har kontakt med den åndelige verden og som skiller oss i fra dyrene. Uten at vi hadde hatt en Ånd kunne ikke vi hatt og fått kontakt med Gud og hverandre på et åndelig plan. Men er vi en Ånd? Nei, Ånden er en del av oss med virkelige og veldig betydningsfulle funksjoner. Noe som også Ånden har for Gud.

13.) Jeg er ikke ansvarlig for dette, men Gud som har skrevet bibelen.

Det er ikke jeg som har skrevet bibelen, men Gud. Derfor å anklage meg for å være en kverulant og vanskelig som mange gjør er egentlig å anklage Gud for å være det, så sant jeg formidler Guds ord.
2. Tim. 3. 16 Alle skrifter som er inngitt av Gud, er også nyttige til å gi opplæring og tale til rette, hjelpe på rett vei og oppdra i rettferd.

14.) Kristendommen er en sekt.

Det er ingen menighet og kirke som har den fulle og hele sannheten, det er mange som er enig med meg i det. Men jeg vet ikke om en eneste som heller har rett i alt. Samtlige menigheter og kirkesamfunn jeg vet om tar feil i mange ting, bl. a å tro på en triade Gud som sikker 99 % av alle kristne tror på er en kraftig villfarelse fra Satan.
2. Tess. 2. 10 Med all slags urett forfører han dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot og elsket sannheten, så de kunne bli frelst. 11 Derfor sender Gud over dem en villfarelse som virker i dem så de tror løgnen.
Troen på en triade Gud som kom med den Katolske Kirka er en lære som er å tro på løgnen og ikke sannheten.

15.) Må en være teolog for å forstå bibelen.

Når Jesus hentet sine disipler gikk han til vanlige mennesker selv om det var de som var både lovlærere og lovkyndige og det meste ellers i GT. Tror det er slik i dag også, at Gud åpenbarer seg både for den enkelte og den som er bøyet i sin Ånd.
Hvilket privilegium det er å kjenne Gud. Ingen foreldre, ingen skole, ingen filosof eller teolog kan gi oss denne kunnskap. Den kan bare gis gjennom Åndens åpenbarelse.
Jesus sier i Luk.10.21-22: "Jeg priser deg, Fader, himmelen og jordens herre, fordi du har skjult dette for de vise og forstandige, og åpenbart det for de umyndige; ja, Fader, fordi således skjedde det som var velbehagelig for deg. Alle ting er meg overgitt av min Fader, og ingen kjenner til hvem Sønnen er, uten Faderen, og hvem Faderen er, uten Sønnen og den som Sønnen vil åpenbare det for."
Der er to ord i den greske grunntekst i det siterte ordet: Apokrupto =skjule, holde hemmelig, forsegle. Og ordet: Apokalupto = ta bort dekket, åpne, åpenbare.

16.) Islam og Jødedommen tror på èn Gud.

Dette tror Muhammedanerne: Si: "Han er Gud, den Ene. Gud, som alle skapninger vender seg til for sine behov. Ikke har Han avlet noen, ei heller er Han selv blitt avlet, og ingen er Hans like." (Koranen, 112:1-4)
Ingen har rett til å bli påkalt, bønnfalt, bedt til, eller vist noen form for tilbedelse, bortsett fra Gud alene. Gud alene er den Allmektige, Skaperen, den Suverene og Opprettholderen av alt som finnes i hele universet. Han administrerer alt. Han er ikke avhengig av noen av Sine skapninger, men alle Hans skapninger er fullstendig avhengige av Ham. Han er Den som hører alt, Den som ser alt og Den som vet alt. På en perfekt måte omfatter Hans kunnskap alt som er, både det synlige og det skjulte, det offentlige og det private. Han vet hva som har hendt, hva som vil skje og hvordan det vil skje. Intet anliggende skjer i verden uten Hans vilje. Hva Han enn vil, det blir, og hva Han enn ikke vil, det blir ikke, og det vil aldri bli. Hans vilje overgår alle skapningers vilje. Han har makt over alt, og Han kan gjøre alt. Han er den mest Nåderike, den mest Barmhjertige og den mest Gavmilde. I en uttalelse fra profeten Mohammad, blir vi fortalt at Gud er mer barmhjertig mot Sine skapninger enn en mor er mot sitt barn.1 Gud er høyt hevet over urettferdighet og tyranni. Han er Allvitende i alle Sine handlinger og bestemmelser. Dersom noen ønsker noe fra Gud, kan han eller hun spørre Gud direkte uten å måtte be noen andre om å gå i forbønn for seg. Gud er ikke Jesus, og Jesus er ikke Gud. Til og med Jesus selv fornekter at han er Gud. Gud har sagt i Koranen: Sannelig, vantro er de som sier: "Gud er Messias (Jesus), Marias sønn!" Messias sa: "O Israels barn! Tilbe Gud, min Herre og deres Herre." Hvem enn som sidestiller partnere med Gud, for ham har Gud forbudt Paradiset, og hans hjem blir Ilden (Helvete)! For synderne vil der ikke finnes noen hjelpere." (Koranen, 5:72)
Gud er ikke en treenighet. Gud har sagt i Koranen:
Sannelig, vantro er de som sier: "Gud er den tredje av tre (i en treenighet)", når der ikke finnes noen guder foruten én Gud. Hvis de ikke opphører med det de sier, så sannelig vil en smertelig straff ramme de vantro blant dem. Skulle de ikke heller vende seg til Gud og be om Hans tilgivelse? Gud er den mest Tilgivende, den mest Nåderike. Messias (Jesus), Marias sønn, var ikke mer enn et sendebud... (Koranen, 5:73-75)

Jødedommens syn på Gud: Jødedommen slår fast at Gud er en. Det betyr at det ikke finnes andre guder, og at gud er en enhet i seg selv. Jødene godtar derfor ikke for eksempel at gud både kan være tre og en samtidig, slik som kristendommen (vranglæren) mener. Gud er skaperen, han har skapt hele universet og alt som er i det. Han er til stede hele tiden overalt og kan gripe inn i menneskenes liv. Jødene har et personlig og direkte forhold til Gud.
Hør Jødenes trosbekjennelse: 5. Mosebok 6. 4 Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er en. 5 Og du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din makt. Jødene tror ikke på en triade Gud som hedningene rundt dem gjorde og dessverre mange andre også gjør, selv i dag!


17.) Keiser Konstantin kristendommens største lære Fader.

324"337 Keiser Konstantin innfører kristendommen. Han ville ha en blandings religion der de kristne som hadde blitt forfulgt ble nå akseptert og godtatt men de selv godtok og aksepterte en triade Gud som er opphavet, begynnelsen og sannheten om treenighets lærens godkjennelse og akseptering av tre likeverdige Guder, uhyggelig og en kraftig villfarelse!

18.) Treenighetslæren forskyver andre sannheter.

Holder en på med et matematisk regnestykke med tar feil en eller flere plasser. Så forplanter den feilen seg videre overalt. Slik er det også å tro på treenighetslæren, en forskyver andre sannheter og en tar feil i andre sannheter også, tragisk men sant!

19.) Faderen sendte Sønnen.

Jeg er blitt lært opp til fra frie venner\pinsebevegelsen at Faderen, Sønnen og den hellige Ånd satt rundt et bord i himmelen der de ble enige om hvem som skulle være hvem og gjøre de diverse tingene, dette er fabel og fantasi. Faderen sendte Sønnen og Faderen bestemte det slik, og Sønnen var lydig. Joh. 3:16 står det: For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne. Hvem var det Gud (Faderen) sendte og hva var forholdet mellom Faderen som sendte og han som ble sendt? Hvis det i Joh. 3:16 hadde stått: For så elsket Gud verden at han ga en engel som han hadde skapt... eller kanskje at han ga en venn, ville da denne handlingen på samme måte ha overbevist oss om Guds ufattelige kjærlighet? Med ordet så i dette verset, kommuniseres graden av Guds kjærlighet. Det var ikke en av himmelens utallige engler han ga, heller ikke bare en god venn, men noe av seg selv, nemlig sin enbårne Sønn. Ga Gud Fader sin Sønn? Ga Gud Den Hellige Ånd sin Sønn? Ga Sønnen, som i den katolske treenighetslæren kalles den ène og sanne Gud, sin Sønn? Spørsmålene blir selvfølgelig meningsløse, men den reduserte meningen skapes ikke av Skriftens innhold, men kommer rett ut av kirkemøtenes definisjon. Sønnen kan ikke være Guden som ga sin Sønn og det samme kan sies om Ånden. Det var den ène og sanne Gud, som Bibelen definerer som Faderen, som elsket så høyt at han gav sin enbårne Sønn.
Vi merker oss at Den katolske kirke forklarer det absurde, uforståelige og ulogiske i ordvalget som er benyttet når treenighetslæren skal forklares, med at det er et uforståelig guddommelig mysterium ingen kan fatte. Men saken er jo den at det mystiske, uforståelige, ulogiske og absurde ikke kommer fra hvordan Bibelen forklarer guddommen, men nettopp fra de ordene de katolske kirkemøtene benytter når treenighetslæren skal forklares. At inkarnasjonen og evigheten er godt utenfor vår fatteevne, er greit å akseptere, men treenighetslærens mystikk og uforståelighet, kommer imidlertid fra begrepene som er lånt fra den hellenistiske filosofien og fra de hedenske gudeframstillingene.

20.) Manipulering.
Jeg har vært med i dette "game" i 30 år og jeg vet en ting, disse såkalte kristne lederne og teologer og jeg vet ikke hva de nå titulerer seg med. Noe de er flinke til så er det å manipulere og fordreie sannheten og mennesker ditt de selv vil. Vokt deg selv, og ha det klart for deg, de vil ha makt og styre deg, ikke bare alltid med gode og edle hensikter. Dette er gjengs innforbi alle menigheter og kirker, uten unntak.

Manipulering fra nette: Første ledd i ordet manipulering, mani-, kommer af det latinske manus, som betyder hånd. Ordet manipulering bruges ofte i en betydning, som avspeiler denne tilknytning til hånden, nemlig som betegnelse for det at kunne håndtere eller behandle noe. Innenfor moderne samfunns- og kulturdebatt - hvor begrepet har fått en rett stor utbredelse - anvendes det i en annen, overført betydning, som betegnelse for bestemte former for (ofte etisk forkastelig) sosial påvirkning. Imidlertid foreligger der kun få forsøk på en begrepsmessig avklaring. Det følgende er sannsynligvis en forholdsvis presis og i mange sammenhengen fruktbar måte at bruge begrepet «manipulering» på: Per manipulerer Svend hvis (og kun hvis) Per gjennom bevisst og målrettet påvirkning får Svend til at handle på en bestemt måte, samtidig med at Per like så bevisst og målrettet sørger for, at Svend ikke er klar over den påvirkning han usettes for, eventuelt ikke er klar over påvirkningens sande natur. En enkeltperson kan manipulere andre enkeltpersoner eller grupper, og en gruppe kan manipulere enkeltpersoner eller andre grupper.
Et klart eksempel på manipulering ut fra denne definisjonen vil være et firmas bevisst planlagte og vellykkede forsøk på at øke salget av en bestemt vare ved at påvirke forbrukernes underbevissthet. Det kan gjøres f.eks. i kino eller på TV, f.eks. ved hjelp af effektfulle bilder, som bliver vist så hurtig, at publikum ikke oppfatter dem bevisst.
Denne definisjon gjør manipulering til et sosialpsykologisk begrep og innskrenker brugen af det til analyser af forhold, hvor det giver mening at tale om bevisste hensikter, handlinger og personer. Begrepet lader sig i denne utforming ikke anvende, når man analyserer økonomiske forhold, og utdyrk som «monopolkapitalen manipulerer folket» e.l. synes at avspeile en forkert anvendelse af begrepet. Definisjonen utelukker samtidig muligheten av at kunne «manipulere sig selv». Og da det vanskelig la seg gjøre å finne ut av, om en påvirkning som er ubevisst, er manipulerende eller ikke-manipulerende, utelukker definisjonen samtidig all tale om «ubevisst manipulering».
Skillet mellom manipulerende og ikke-manipulerende (frigjørende) påvirkning fremkommer først og fremmes av, at den førstnevnte har til formål at påvirke, uten at personen er seg dette bevisst. Den sistnevnte tilsikter at gjøre påvirkningen mest mulig bevisst for den som usettes for den, således at denne kan ta stilling til, om han/hun vil påvirkes eller ei.
Ettersom manipulering kun kan finne sted, dersom det lykkes manipulator at skjule sin påvirkning for offeret, innebærer manipulering for det første alltid et sterkt moment av forstillelse og uærlighet. Det at manipulere en annen person kan i vid utstrekning oppfattes som ensbetydende med at narre ham/hende. I ekstreme tilfelle kan manipulering være basert på en likefrem kynisk uærlighet. Det ses f.eks. i krigssituasjoner, hvor partene utsetter hver af deres befolkninger for krigspropaganda - ekstrem manipulering.
At offeret holdes uvidende om påvirkningen medfører for det andet, at det hverken kan eller har mulighet for at gjøre noe ved den: Offeret påvirkes ubevisst, og er dermed automatisk underkastet påvirkningen. Dette innebærer at offeret mister sin frihet og selvkontroll, vis-à-vis det det påvirkes til at gjøre. Det bliver et viljeløst redskap, en «ting» eller et «objekt» i manipulators hender. Dette vitner for det tredje om, at manipulator styrer og kontrollerer offerets adferd i kraft af et Absolut herredømme. Her ligger for øvrig en forskjell mellom på den ene side manipulering og på den anden side tvang: Ved tvang får man en person til at gjøre noe mod vedkommende vilje, ved manipulering omgår man denne vilje. En videre er tvangen alltid bevisst på mottakersiden, mens dette ikke er tilfellet ved manipulering. Det er en vittig forutsetning for at kunne manipulere andre mennesker, at man ved siden av et inngående kjennskap til de «generelle love» som gjelder for menneskelig adferd, også har en detaljert viden om offerets konkrete livssituasjon. Imidlertid kan de fleste «generelle lover» man har funnet frem til i sosialvitenskapene (især sosialpsykologien) gitt betraktes som klargjøringer av rent begrepsmessige sammenhengen i hverdagsspråket. En almen manipuleringskunst basert på vår «common-sense viden» om forstillelse og påvirkning, har da også været kjent til alle tider. Denne kunst er blitt vesentlig klargjort, systematiserte og effektiviserte gjennom utviklingen af bl.a. moderne nordamerikansk sosialpsykologisk endrings- eller sosialteknologi (oversatt fra Dansk). Dette foregår i stor utstrekning blant troende, spesielt frikirkelige!

21.) Herren er Ånden.

2. Kor. 3. 17a "Herren er Ånden". Det står her rett ut klarer en noen annet sted at Jesus som er Herren, er Ånden. Slik jeg ser det, så kommer han oss nær nå ved sin egen Ånd som han fikk av Faderen etter han hadde fullført renselsene for våre synder, da fikk han Ånden slik som Faderen hadde den før det, slik vi finner i GT når Israel opplevde og erfarte Gud,
Ap.gj. 2. 32 Gud oppreiste denne Jesus, og vi er alle vitner om det. 33 Han ble opphøyd til Guds høyre hånd og mottok av Faderen Den Hellige Ånd som var lovt oss, og utøste den. Dette er det dere ser og hører.

22.) Gud er Ånd.


Joh. e. 4. 24 Gud er ånd, og den som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet.»
Må le litt av bibeloversetterne, her er Ånd med liten bokstav helt malplassert hvis en skal følge ellers måten å oversette på. Her skulle selvfølgelig Ånd stått med stor Å hvis en skal skrive Ånd med stor Å. Men som sagt, treenighetslæren er en menneskelaget lære som ikke står nevnt i Guds ord en gang.

23.) Den hellige Ånd er Guds Ånd.


Rom 8:14 For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn.
1Kor 2:11 for hvem iblandt mennesker vet hvad som bor i mennesket, uten menneskets ånd, som er i ham? Således vet heller ingen hvad som bor i Gud, uten Guds Ånd;
Her står det rett ut at den hellige Ånd er Guds Ånd og viser oss hva som bor i ham " i Gud!

24.) Den hellige Ånd er Jesu Kristi Ånd.

om 8:9 Men I er ikke i kjødet, men i Ånden, såfremt Guds Ånd bor i eder; men har nogen ikke Kristi Ånd, da hører han ikke ham til.
1Pet 1:11 idet de ransaket hvilken eller hvad slags tid Kristi Ånd, som var i dem, viste frem til når han forut vidnet om Kristi lidelser og om herligheten derefter;

25.) 7. Guds ånder.

Dette menes selvfølgelig egenskaper ved den ene og samme Ånd og syv tallet er fullkommenhetens tall. Her fra mine bibelkommentarer fra Johannes Åpenbaring der jeg forklarer dette.
5. 6 Og jeg så et lam: Det stod midt i kretsen, mellom tronen og de fire vesener og de eldste, og Lammet så ut som det var slaktet. Det hadde sju horn og sju øyne, og øynene er Guds sju ånder som er sendt ut over hele jorden.
Her noe underlig, et lam som er blitt slaktet er i sentrum. At det har sju horn, sju øyne og sju Guds Ånder som går med vitner om Jesu fullkommenhet derfor hans verdighet. Jesus er fullkommen styrke, visdom og han har Ånden uten mål. Syv står også for syv sider og syv står for fullkommenhet eller fullendt,
At de sju Guds ånder var sendt utover jorden må en se på at alt det som Gud tilveiebrakte i Kristus skulle og ville Gud skulle komme oss menneskebarn til del.
Joh. e. 3. 16 For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

26.) Stoler du på dine veiledere.
Det er klart vi trenger både forkynnere og åndelige veiledere. Men hvordan fungerer det? Alle forkynnere tar hensyn til hverandre og det er kameraderi og gutteklubben Grei som fungerer innforbi mye her. Dette er direkte ødeleggende for den åndelige utviklingen og at noen kan stå på nye og også upopulære sannheter. Derfor å stole blindt på sine veiledere, er og forblir en risikos sport og som å spille Russisk rullet med sitt eget åndelige liv.

27.) Herren er èn.

Herren er èn, hvem er denne Herren? Dette er et spørsmål mange stiller seg. Og som trengs et langt studium om, men slik jeg ser det. Så var Gud Fader den som alltid sendte, brukte og opererte gjennom Sønnen, både i GT og NT finner vi det. Skal ikke skrive for mye om dette her og nå, men tar bare med to skriftsteder som viser at Jesus var virksom også i GT.
1. Pet 1:11 idet de ransaket hvilken eller hvad slags tid Kristi Ånd, som var i dem, viste frem til når han forut vidnet om Kristi lidelser og om herligheten derefter;
1. Kor. 10. 4 og drakk den samme åndelige drikk. For de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem; denne klippen var Kristus.

28.) Abels blod taler.

Hebr. 12. 24 "til Jesus, mellommannen for en ny pakt, og til det rensende blod som taler sterkere enn Abels blod". Vi leser at Jesu blod taler sterke en Abels blod. Ergo, vi må prøve å forstå bibelens eget billedspråk, og ikke trekke noe i fra eller legge noe til. Dette med å tale er et bildespråk som bibelen bruker

29.) Talsmannen?


Nei, en som taler. I grunnteksten står det ikke talsmannen men en som taler. Gud talte f. eks til Samuel, og han taler i dag også, men Gud er ikke flere personer av den grunn. Hvilken absurd lære er ikke treenighetslæren? Samuel hørte Guds stemme, det er hvem? Skriften gir svar, det er den hellige Ånd som taler og viser hva som bor i Gud og på den måten meddeler og viser oss hva Gud selv vil og sier til oss. Treenighetslærene overdriver alltid det meste og har ingen følsomhet for at ting kan menes og betyr annerledes en det en selv mener, tror og tenker.

30.) Synde mot den hellige Ånd.


Mangel på kunnskap går mitt folk til grunne sier Hosea og Peter taler om at skriften er ikke gitt til egen tydning. Når en tror at det er forskjell å synde imot forskjellige personer i Guddommen etc. er en inne i det bibelen kaller for villfarelse. Her fra mine bibelkommentarer Markus 3. der jeg forklarer hva det vil si å synde imot den hellige Ånd.

Markus 3. 28 Sannelig, jeg sier dere: Alt skal menneskene få tilgivelse for, både synder og spott, hvor mye de enn spotter.
Hvor stor er Guds nåde? Uendelig stor, omfangsrik og omfattende. Jesus døde for alle synder til alle tider. Rom.5. 8 Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.
29 Men den som spotter Den hellige ånd, får aldri i evighet tilgivelse, men er skyldig i evig synd.»
Her er et av de mest mistolkede og feiltolkede skriftsteder i hele Guds ord.
Det var mange som hevdet, spesielt blant lederskapet i Israel hevdet at Jesus var besatt. De fornektet med andre ord Jesus. Med slik innstilling er de skyldig i en evig synd. Så lenge en går med en slik innstilling og formening er en evig fortapt. Det er noe selv ikke Guds Ånd kan overprøve og gjøre noe med. Å spotte den Hellige Ånd er å ikke ville og ønske omvende seg, og hvis en holder fast ved å ikke omvende seg. Da er en skyld i evig synd. Tenk bare på Judas og Peter, begge sviktet Jesus og Peter alle verst med å banne og sverge på at han ikke kjente Jesus. Hadde Judas omvendt seg før han la løkka rundt halsen hadde han fått tilgivelse. Og hadde ikke Peter omvendt seg hadde han gått evig fortapt.
Vi kan få tilgivelse for absolutt alt form for synd uansett hvor heslig og alvorlig den er hvis en omvender seg og ber om nåde og tilgivelse. Det må en omvendelse og erkjennelse til, da er alt mulig for Gud lærer Guds ord oss.
30 Dette sa han fordi de hadde sagt: «Han er besatt av en uren ånd.»
Men som her de går med den innstillingen om Jesus; Han er besatt av en uren ånd.
Men når de omvender seg, uansett fra hvilken synd er det tilgivelse og nåde å få. Selv mange som en gang sto Jesus imot og sa slike ting om han at han var fra Satan, full av hat og løgn ble frelst og fikk nåde hos Gud.
Ap.gj.6. 7 Guds ord nådde stadig flere, og tallet på disipler i Jerusalem økte sterkt. Også en stor flokk av prestene ble lydige mot troen.
Men tilgivelse er knyttet til omvendelse. En gjengiftet troende vil ikke få tilgivelse før han går ut av det forholdet og en homoseksuell vil ikke få tilgivelse før han omvender seg. Men når en omvender seg og ber om nåde, er det nåde å få for alle synder. Men det må skje i dette livet eller er det for sent.


31.) De i Berøa undersøkte ordet selv nøye.


Ap.gj. 17. 11 Men disse var av et edlere sinn enn de i Tessalonika; de tok imot ordet med all godvilje, og gransket daglig i skriftene om det var således som det blev sagt dem.
Vi leser om noen i Berøa som var av et edlere sinn da de studerte skriften nøye hver dag og kontrollerte og vurderte hva som ble forkynt og lært. Min erfaring er at dette gjør Guds folk veldig lite, men derfor er også villfarelsen stor! Når menigheten er mer som en sosial setting og en forening, da har en mistet noe veldig vesentlig. De alle fleste troende er veldig autoritetstroene. Når Forstanderen og Presten sier noe, så tar det det aller meste for god fisk, men selvstudium og egne tanker og synspunkter blir holdt nede og ikke fremelsket!

32.) Jesus har fått alt.

Matt. 28. 18 Og Jesus trådte frem, talte til dem og sa: Mig er gitt all makt i himmel og på jord.
Legg merke til hva Jesus sier, meg er gitt all makt, når tiden er inne så skal han gi alt tilbake til Faderen lærer Guds ord, ære være Gud og Lammet!
1. Kor. 15. 27 For «alt la han under hans føtter». Når det heter alt, er det klart at Gud selv er unntatt fra dette. For han er jo den som har lagt alt under ham. 28 Og når så alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underordne seg under Gud som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle.
Tror du fremdeles på den okkulte treenighetslæren? Da er du en åndelig blindebukk etter hva jeg har lagt frem her av Guds ord.

33.) Faderen er omtalt som den eneste sanne Gud, men aldri Jesus.

Joh. e. 17. 3 og dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.
Det er derfor ingen som er jevnbyrdig med ham, selv ikke Jesus. Hvorfor ikke tro Guds ord som det står skrevet? Jesus er ikke den eneste sanne Gud, det er Faderen. Jesus er utgått i fra Faderen og er i et og alt lik ham, men han er allikevel "Nr. 2".

34.) Englene er omtalt som Guder.


Salme 97. 7 Til skamme blir alle som dyrker bilder, som roser seg av gagnløse guder. Alle guder må bøye seg for ham.
Englene blir omtalt som Guder, men de bøyer seg for den eneste virkelige Gud som alle andre Guder har sitt opphav i fra. Bibelen lærer altså at Engelen er Guder.
Sal 95:3 For Herren er en stor Gud og en stor konge over alle guder,
Sal 96:4 For stor er Herren og høilovet, forferdelig er han over alle guder.
Herren er over alle Guder eller Engler.
Sal 82:1 En salme av Asaf. Gud står i Guds menighet; midt iblandt guder holder han dom:

35.) Menneskene er omtalt som Guder.

Sal 82, 6: Jeg har sagt: "Dere er guder. Den Høyestes sønner er dere alle. Dette bibelverset gjengis også i ny testamente av Jesus: Joh 10, 34: Jesus svarte: "Står det ikke skrevet i deres egen lov: Jeg har sagt: Dere er guder?
Menneske blir både i GT og NT omtalt som Guder, selv av Jesus.

36.) Jesus er menneskesønnen, Messias etc. men ikke den eneste sanne Gud.


Jesus er utgått i fra Faderen og har hans egenskaper i fyllt mål. Vi må se forskjellen og likheten her. Jesus er ikke Faderen, men Faderen er hans opphav og Jesus er den eneste som har vist oss hvem Faderen er.
Joh. e. 14.

37.) Hele bibelen er skrevet med små bokstaver.

Ingen originalmanuskripter til de bibelske skrifter har overlevd, men man har en rekke mer eller mindre nøyaktige avskrifter. De eldste skriftene ble skrevet på skriftruller og kunne derfor ikke anta bokform (bli samlet til et verk). Disse ble brukt i synagogene, men kun fragmenter er bevart. De nest eldste tekstene er bevart i såkalte kodekser, en tidlig bokform som ikke ble benyttet i synagogene. Kodeksene var romernes navn for bok. Etter hvert ble også ordet kodeks brukt om bøker skrevet på papyrus, pergament eller papir når arkene var lagt sammen som i våre bøker og ikke i en skriftrull. Kodeks ble således det vanlige mediet for skrift i de første århundrene etter Kristi fødsel.
Bibelen er skrevet uten vers, kapitler, inndelinger, små eller store bokstaver noen plasser. Derfor alle slike ting er et tillegg til bibelen.

38.) Jehovas Vitner kan de ha rett og "alle" andre feil?


Til dette er det bare å si ja til. Jeg er ikke enig med JV i det meste, men de har et syn på Guddommen som er mer opp til Guds ord en noen andre store kristne bevegelser som jeg vet.
Jeg har vært på deres hjemmesider og de skriver mye godt, her er et eksempel:
DE SOM tror på treenighetslæren, sier at Gud består av tre personer " Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Det sies at disse tre personene er jevnbyrdige, og at alle tre er allmektige og uten noen begynnelse. Ifølge treenighetslæren er derfor Faderen Gud, Sønnen Gud og Den Hellige Ånd Gud, men likevel er det bare én Gud.
Mange som tror på treenighetslæren, innrømmer at de ikke kan forklare den. Men de mener likevel at det er støtte for den i Bibelen. Det er imidlertid verdt å merke seg at ordet «treenighet» ikke forekommer i Bibelen. Kan vi likevel finne tanken om en treenighet der? For å få svar på det spørsmålet skal vi se på et bibelvers som ofte blir brukt til støtte for treenighetslæren.
«ORDET VAR GUD»
I Johannes 1: 1 står det ifølge Det Norske Bibelselskaps oversettelse av 1978/85: «I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.» Senere i det samme kapitlet viser apostelen Johannes tydelig at «Ordet» er Jesus. (Johannes 1: 14) Men siden Ordet blir omtalt som Gud, er det noen som trekker den konklusjon at Sønnen og Faderen må være en del av den samme Gud.
Vi må være klar over at denne delen av Bibelen opprinnelig ble skrevet på gresk. Senere ble den greske teksten oversatt til andre språk. Men en rekke bibeloversettere har ikke oversatt de siste ordene i Johannes 1: 1 med «Ordet var Gud». Hvorfor ikke? Ut fra sin kjennskap til bibelgresk har de kommet til at disse ordene skal oversettes på en annen måte. Hvordan har de så valgt å oversette dem? Her er noen eksempler: «Ordet var av guddomsart.» (Det nye testamente i ny oversettelse av Lyder Brun, Oslo) «Ordet var en gud.» (The New Testament in an Improved Version, London) «Ordet var et guddommelig vesen.» (La Bible du Centenaire, Paris) Ifølge disse oversettelsene er ikke Ordet Gud selv.1 I stedet blir Ordet omtalt som «en gud», på grunn av sin høye stilling blant Jehovas skapninger. Ordet «gud» betyr her «en som er mektig».
SKAFF DEG FLERE OPPLYSNINGER
Folk flest kan ikke bibelgresk. Hvis du ikke kan det, hvordan kan du da finne ut hva apostelen Johannes egentlig mente? Tenk på dette eksemplet: En skolelærer forklarer et emne for elevene sine. Etterpå er elevene uenige om hvordan de skal forstå forklaringen. Hvordan kan de finne ut av saken? De kan spørre læreren om å få flere opplysninger. Når de får flere fakta, blir det sikkert lettere for dem å forstå emnet. På lignende måte kan du forstå hva det som står i Johannes 1: 1, betyr, ved å gå til Johannes" evangelium for å få flere opplysninger om Jesu stilling. Det at du får flere fakta, vil gjøre det lettere for deg å trekke riktig konklusjon.
Tenk for eksempel på det Johannes skriver videre i kapittel 1, i vers 18: «Ingen har noen gang sett [den allmektige] Gud.» Men mennesker har jo sett Jesus, Sønnen. Johannes sier: «Ordet [Jesus] ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet.» (Johannes 1: 14, NO) Hvordan kunne da Sønnen være en del av Den Allmektige Gud? Johannes sier også at Ordet var «hos Gud». Men hvordan kan en person være hos noen og samtidig være den personen? Og i Johannes 17: 3 skiller Jesus klart mellom seg selv og sin himmelske Far. Han omtaler sin Far som «den eneste sanne Gud». I slutten av sitt evangelium sammenfatter Johannes dessuten sin beretning om de tegnene Jesus gjorde, ved å si: «Disse er blitt nedskrevet for at dere skal tro at Jesus er Kristus, Guds Sønn.» (Johannes 20: 31) Legg merke til at Jesus blir omtalt som Guds Sønn, ikke som Gud. Disse tilleggsopplysningene som Johannes" evangelium kommer med, viser hvordan Johannes 1: 1 skal forstås. Jesus, Ordet, er «en gud» i den forstand at han har en høy stilling, men han er ikke den samme som Den Allmektige Gud.
MER LYS OVER SAKEN
Tenk igjen på eksemplet med læreren og elevene. Tenk deg at noen fortsatt er usikre etter at de har hørt på den tilleggsforklaringen læreren har kommet med. Hva kan de gjøre da? De kan vende seg til en annen lærer for å få flere opplysninger om det samme emnet. Hvis den andre læreren utdyper og bekrefter den forklaringen den første har kommet med, er nok de fleste elevene ikke lenger i villrede. Hvis du ikke er sikker på hva bibelskribenten Johannes egentlig sa om forholdet mellom Jesus og Den Allmektige Gud, kan du gjøre noe lignende. Du kan vende deg til en annen bibelskribent for å få flere opplysninger. Tenk for eksempel på det som Matteus skrev. Han siterte Jesus, som sa i forbindelse med slutten på den nåværende verdensordning: «Om den dag og time vet ingen, verken himlenes engler eller Sønnen, men bare Faderen.» (Matteus 24: 36) Hvordan bekrefter disse ordene at Jesus ikke er Den Allmektige Gud?
Jesus sa at Faderen vet mer enn Sønnen. Men hvis Jesus var en del av Den Allmektige Gud, ville han ha visst akkurat det samme som sin Far. Sønnen og Faderen kan altså ikke være likestilt. Men noen sier kanskje: «Jesus hadde to naturer. Her snakker han i egenskap av menneske.» Men hvis det var tilfellet, hva da med den hellige ånd? Hvis den er en del av den samme Gud som Faderen, hvorfor sa ikke da Jesus at den vet det som Faderen vet?
Etter hvert som du fortsetter å studere Bibelen, vil du bli kjent med mange flere vers i Bibelen som kaster lys over dette emnet. De viser tydelig hva som er sannheten om Faderen, Sønnen og den hellige ånd. " Salme 90: 2; Apostlenes gjerninger 7: 55; Kolosserne 1: 15.

39.) Treenighet lærerne er alt annet en ydmyke, er det Åndens frukt?


Treenighetslæren er den "tyngste" og største delen av kristenheten som tror på. Men det forteller meg også at selv om de er de "største" er det på ingen måte sikker at det er riktig av den grunn. Men slik opptrer og oppfører mange så pass mange arrogante og pompøse treenighetslærene, tragisk og rent ut stygt!

40.) Min egen åpen visjon.


For ca. 2 1\2 år siden ble jeg i et åpent syn sett tilbake ved Guds Ånd at helt i begynnelsen før noe annet, var kun Gud Fader og Ånden var en del av ham selv, Jesus var ikke da! Han kom til i begynnelsen, før det var Faderen!
Kunne skrevet mye om dette, men Gud gav meg en opplevelse her og en forståelse at han er den eneste sanne Gud og Ånden er ingen separert person men en del av ham selv, Gud er Ånd og Herren er Ånden.
Det er 3 personer som "fant" hverandre uten i Space før noe var til. Dette er Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. De er alle 3 fra evighet og til evighet. Like store og alle 3 skal æres og tilbedes på lik linje. Noen lærer korrekt at en ikke skal be eller tilbe den Hellige Ånd, det gjør bare hele treenighetslæren mer absurd og vanskelige å forstå. Derfor sier katolikkene dette er et mysterium og protestanten sier at en bare skal tro.
Så hadde de et råd der Jesus tok på seg offerrollen og ble det Lammet som ble utvalgt før verdens grunnvoll ble lagt.
Ånden er en egenperson og en egen Gud, men det slutter ikke med det. Disse 3 personer er èn Gud. Jesus kom til jorden som Gud og døde som Gud på korset som er for meg en blasfemisk tanke da Gud ikke kan dø! Kort fortalt treenighetslæren fra hva jeg er blitt opplært i fra frie venner og pinsebevegelsen i Norge.
Da når jeg selv begynte i fra 1985 å studere treenighetslæren, ble jeg mer og mer i tvil om den var riktig.
Etter hvert så fant jeg ut mange ting. For å nevne noe. Ordet treenighet var ikke i bibelen. Bibelen ble ikke skrevet med store eller små bokstaver som vi gjør, bare med små. Veldig mye av Guds ord er illustrativt og må forståes deretter. Slik kunne jeg fortsatt. Etter hvert så modnes det frem i meg at treenighetslæren ikke var en riktig måte, talemåte å fremstille Gud og Guddommen.
Her var det veldig, veldig mye som sprikte. Og det har også vært andre sannheter i Guds ord som har modnes seg frem i meg over tid. Slik som læren om evig brennende helvete, skilsmisse og gjengifte etc.
Treenighetslæren er et større problem og mer selvmotsigende en selv big bang spør du meg! Big Bang-teorien også kalt det store smellet, er populærnavnet på en type modeller innen kosmologien som beskriver universets utvikling fra en tett, varm fase fram til i dag. Treenighetslæren hevder noe av det samme bare mye mer spesielt: Det var tre guder som fant hverandre ute i Space og ble til En!
For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har menneskene helt fra skapelsen av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger! Vi ser hvem Gud er ved hans gjerninger og ved sin Ånd. Alt dette viser at vi har med en ubegrenset, mektig og herlig Gud. Gjøre hans Ånd til en tredje Gud eller en tredje person i en fantasi treenig Gud er å lyve og bedra på Guds vegne, og det er synd!
Når vi "samler" opp alle skriftsteder og avsnitt som kan underbygge en treenig Gud, eller Jesus only læren eller hva jeg tror og underviser om Gud. Så blir en slått av hvor misvisende Guds ord er oversatt her. Det er som det i mange tilfeller er treenighetslærene har hatt bukten og begge ender. Her er et eksempel:
Her kommer det ene skriftstedet som taler om treenighet i klartekst:
Teologer har poengtert flere steder i NT for å støtte under deres syn at Gud er tredelt, tre personer. Faderen, Sønnen og den hellige ånd-som er sammen i en gud. Dette dogmet er ikke spesielt fremhevet i bibelen uten i noen senere tekster annet enn i Johannes første brev kapittel 5 vers 7-8
Gjennom den latinske middelalder trodde man at teksten sa: Det er tre som er vitner i himmelen. Faderen, ordet og den hellige ånd. Aha her har vi det, dogmet om treenigheten. Men dette er funnet kun i de latinske manuskripter. Overhodet ikke i de greske manuskriptene i NT.
Da det nye testamentet av de greske manuskriptene ble offentliggjort i 1516, en skriftlærd som het Erasmus inkluderte ikke disse versene til stor ståhei av sine teologiske motstandere som fastholdt at han hadde på en ondskapsfull måte fjernet treenigheten fra bibelen, Erasmus svarte at han kunne ikke finne denne delen i noen av de greske manuskriptene han kjente til. Og her fortsetter historien. Han utfordret sine motstandere til å fremskaffe et gresk manuskript med treenigheten. Hvis de greide det ville han inkludere det i det neste opplaget av NT. Som svar produserte hans motstandere et manuskript eller i det minste de fikk et produsert. Noen kopierte Johannes første brev fra gresk og la til disse versene, og presenterte dem til Erasmus. Som den hederlige mannen han var inkluderte han disse versene i neste opplag.
Det var denne versjonen som ble grunnlaget for King James versjon som ble viktig i den historiske bibelen på engelsk. Disse versene er fremdeles i King James versjon men ikke i nyere og mer pålitelige oversettelser.
Dette er årsaken til at en eldre generasjon lesere av den engelske bibelen antok at bibelen lærte dogmet om treenigheten selv om dette ikke er funnet i noen greske manuskripter i mer enn tusen år.
Så hva er mest pålitelig? De greske manuskriptene eller de mye senere latinske?
Vi forstår her at det er som et komplott imot den sanne lære om Gud. Det var også det Arius kjempet for at en skulle tale rett om Gud når treenighetslæren ble formet og ble en anerkjent kirkelig og kristen lære på 300-tallet e.kr.
Skal kort ta med treenighetslærens opprinnelse. Den begynte i det gamle Egypt for ca. 4000 år siden og ble videreført av Grekerne før den ble en "kristen" lære på 300 tallet.
Osiris kort fortalt var den mest populære Gud i egyptisk gudelære og Horus var sønn av Isis og Osiris.
Osiris og Isis var søsken. Her møter vi først treenigheten; Isis, Osiris og Horus. Videre i det gamle Helles møter vi det samme: Hera er både kona og søsteren til Zevs. Hermes er i gresk mytologi gudenes budbringer. En treenighet igjen. Dette møtte den Katolske kirka når den ble utformet på 300-tallet med å "kristne" disse gudene. Selvfølgelig hadde Guds ord advart imot at frafallet ville komme og med det vranglære som vi ser her.
Det er med andre ord en adoptering av okkult og hedensk lære å tro på en treenig Gud!
Hva er så bibelsk lære? Det er å tro på èn Gud, Faderen. Som har en Sønn som er utgått i fra ham selv, Jesus Kristus. Som er underordnet ham og gjør det som Faderen vil og har behag i. Og Ånden er en del av Gud Fader selv, og Sønnen Jesus Kristus. Derfor møter vi igjen og igjen at den Hellige Ånd er Guds og Jesu Kristi Ånd!

41.) Gud er tilstede over alt.

Gud er allestedsnærværende. Ved sin Ånd som er en del av ham selv er han tilstede over alt, så klart og så enkelt". Dette er det Salme 139 forteller oss.
Salme 139. 1. Herre, du ransaker meg og kjenner meg.
2 Om jeg sitter eller står, så vet du det,
langt bortefra merker du mine tanker.
3 Om jeg går eller ligger, ser du det,
du kjenner alle mine veier.
4 Ja, før jeg har et ord på tungen,
vet du det, Herre, fullt og helt.
5 Bakfra og forfra omgir du meg,
du har lagt din hånd på meg.
6 Det er for underfullt til å skjønne,
det er så høyt at jeg ikke kan fatte det.
7 Hvor skal jeg gå bort fra din Ånd,
hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn?
8 Farer jeg opp til himmelen, er du der,
rer jeg leie i dødsriket, er du der.
Gud er tilstede over alt, ved sin egen Ånd. Gjøre den hans Ånd til en separert Gude person og Gud ved siden av Gud Fader selv er og forblir ubibelsk, grammatikalsk feil og vanskelig å forholde seg til! Som treenighetslæren er.


42.) Treenighetslæren skiller de troende.


Jesus ba om enhet blant de troende, men når en tror på en slik ubibelsk lære og samtidig mener at andre som ikke tror på denne læren er vranglærere setter en både seg selv og andre i et meget dårlig lys. Da blir det at man egentlig hater og forfølger Herrens vitner og sannheten.
Joh. e. 15. 2 De skal utstøte dere av synagogen. Ja, det kommer en tid da enhver som slår dere i hjel, skal tro at han utfører en tjeneste for Gud. 3 Det skal de gjøre fordi de verken kjenner Faderen eller meg.

43.) Guds ord er ånd og liv.


Joh. e. 6. 63 Det er Ånden som gjør levende; her kan mennesket intet utrette. De ord jeg har talt til dere, er ånd og liv. Vi gjør ting vanskelig som er lett. Erfarer vi Ånden, så erfarer vi Jesus og vis a vis. Erfarer vi Jesus så erfarer vi Faderen. Det er en fullkommen enhet mellom Faderen og Sønnen og etter Jesus oppstandelsen fikk Jesus Ånden som han sendte på pinsefestens dag!
Joh. e. 14. Joh. e. 14. 21 Den som har mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal elskes av min Far. Også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.»
Les dette 10. ganger slik at det går inn: "jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham".
Legg merke til at det å erfare Ånden er å erfare Jesus, det sier også skriften at Herren er Ånden. Det er herlig og enkelt dette, fatter ikke hvorfor en skal tro på tre likeverdige Guder noe som avgudsdyrkeri!
Les dette også 10. ganger: "Herren er Ånden!".

44.) Ble Maria voldtatt?

Skal en tro på treenighetslæren ble Jomfru Maria voldtatt hvis Ånden var en egen person, det forteller meg atter igjen at treenighetslæren og Jesus only læren er okkult og stygg. Den er og forblir ubibelsk. Det var Gud selv som med Marias tillatelse laget et legeme i Marias mage sier skriften.
Hebr. 10. 5 Derfor sier Kristus ved sitt komme til verden: Slaktoffer og gave ville du ikke ha, men et legeme gjorde du i stand til meg.

45.) Summen av Guds ord er sannhet.

Sal 119:160 Summen av ditt ord er sannhet, og til evig tid står all din rettferdighets lov fast.
Det er selvfølgelig ord som taler for både Jesus only læren og treenighetslæren, men summen av Guds ord sier følgende: At det er kun en sann Gud som er fra før alt og er til evighet; Faderen. Han har en sønn som er gått ut i fra ham fra tidenes morgen. Ånden er fra dem begge, men det var først etter oppstandelsen at Jesus fullt ut fikk del i alt, inntil da hadde han vært i sin preeksistens.
Ånden taler, men det gjør også Abels blod etc. Det er selvfølgelig mange vanskelige vers hvis en vil se på enkelt vers og bygge en lære rundt dette. Men ser en på helheten og ber om hjertets opplate øyne og er ydmyk, da vil en finne sannheten i Guds ord!

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2016/12/nr-1762-for-da-gud-ga-lftet-til-abraham.html
http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Johannes-aapenbaring http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-195-1000-ars-riket.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-73-er-faderen-og-jesus-den-samme.html http://blog.janchristensen.net/2010/10/nr-29.html http://blog.janchristensen.net/2010/10/nr-19.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-97-er-jesus-en-engel-hadde-jesus-en.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-317-ezekiels-tempel-under-1000-ars.html http://blog.janchristensen.net/2013/01/nr-533-etter-jeg-forkastet.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=linjene-i-esekiel-40-48 http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=israel-guds-oyensten http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=himmelen

torsdag 29. desember 2016

Nr. 1762: For da Gud ga løftet til Abraham, sverget Han ved seg selv, siden Han ikke hadde noen større å sverge ved selv om Jesus sto ved hans side!

Nr. 1762:
For da Gud ga løftet til Abraham, sverget Han ved seg selv, siden Han ikke hadde noen større å sverge ved selv om Jesus sto ved hans side!

Fra minebibelkommentarer Hebreerbrevet 6. 13 Da Gud gav Abraham løftet, sverget han ved seg selv; han hadde jo ingen større å sverge ved.

Her går forfatteren igjen tilbake til Gud selv og innforstått at den nye pakt er mer å ligne med Abrahams pakten (1. Mosebok 15)
enn Lovens pakt (2. Mosebok 20).
Den er grunnlagt og den vil bli fullbyrdet egentlig kun av Gud Fader selv.
Det var han som sendte Jesus og en dag vil skape en ny himmel og jord.

14 Han sa: «Sannelig, jeg vil velsigne deg rikt og gjøre din ætt tallrik.»

Det var Gud som selv ville velsigne og som ønsket å velsigne.
Og velsignelsen skulle ikke minske men øke og forøke!
(sitat slutt).

Selv Jesus sto ved hans side. Men allikvel hadde ikke Gud Fader noen andre enn seg selv som han rådførte seg med her. Hvorfor? Det er i enkelte anledninger der selv Sønnen ikke blir tatt med på råd. Det har vi mange eksempler på i skriften. Bl.a. når Jesus vil bli sendt tilbake til vår jord, der er også Faderen «enerådende»!

Matt. 24. 36 Men hin dag og time vet ingen, ikke engang himmelens engler, men alene min Fader.

Markus 13. 32. Men hin dag eller time vet ingen, ikke engang englene i himmelen, ikke engang Sønnen, men alene min Fader.

Her står det enda sterkere, selv ikke Jesus selv vet det. Med andre ord, treenighetslæren med tre likeverdige Guder er ikke noe annet en tull og nonsens!

Skriften sier det samme som Jesus gjentok, at Faderen er større enn ham, men samtidig, Jesus hadde for en tid, overtatt all makt av Faderen, og når tiden er inne for det.
Så overgir han all makt «tilbake» til Faderen.
Her er en artikkel jeg har skrevet om dette emne:
  

Nr. 536:
Guds Faders Kongerike er evig og himmelsk. Jesu Kristi Kongerike er midlertidig og jordisk. Kristi Kongerike vil gå over i Guds Faders rike når han overgir alt til den eneste sanne Gud; Faderen!

En som har tatt opp dette med forskjell på Kristi Kongerike og Guds Faders Kongerike er den eminente og utrolig innholdsrike studiebibelen til Finis Jennings Dake. Anbefaler alle, ikke minst de som forkynner Guds ord å skaffe, lese og studere i akkurat denne studie bibelen. Den er veldig bra; se her: http://www.dake.com/
20 aspekter som viser forskjellen på Kristi Kongerike og Guds Faders Kongerike. Jeg går ikke så mye inn på hvorfor Jesus forkynte så mye om Guds rike i oss, men fokuset mitt er på den synlige delen av Kristi Kongerike og Guds Faders Kongerike, ikke bare den rent åndelige. Rent åndelig er det egentlig likt, da både i Kristi Kongerike og Guds Faders Kongerike er det alltid Guds vilje som skjer, Amen, Hallelujah og Takk og Lov for det! Ordet "rike" eller "kongedømme" kommer av det greske ordet "basileia". Det kan ikke være noe rike uten at det har en konge (gr.basilevs). På hebraisk er disse ordene "maluk" og "malak". I de forskjellige fasene av Guds rike er det enten Gud eller Messias som er kongen. Når kongen er til stede, da fungerer riket slik som det var tiltenkt.

1.) Guds Faders Kongerike er evig, uforanderlig og himmelsk. Når vi leser Åpenbaringsboken fra kapitel 21-22 så møter vi den evige tilstanden. Det er da vi til fulle får se; den eneste sanne Gud. Møte ham og være nær han for alltid. 1. Tim. 1. 17 Men den evige konge, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, være ære og pris i all evighet! Amen. Hos Adam kom Gud på besøk, da vil ha bo i sammen med oss, for alltid!

2.) Jesu Kristi Kongerike er jordisk, tidsbegrenset og vil opphøre. Jesu Kristi Kongerike blir vidunderlig når lov og rett skal utgå i fra Jerusalem av. Men det vil allikevel ha sine begrensninger. Og det vil være først og fremst av jordisk og ikke himmelsk art. Og etter 1000 år vil det ta slutt. Selvfølgelig, 1000 seiersrike og herlige år! Det alle despoter og Antikrist ville ønske seg og aldri klarte og kunne, det vil Jesus Kristus få til. Hitlers tredje rike var egentlig forskudd på Antikrist`s rike. Likesom Kong David og Kong Salomos Kongedømme var en forløper til 1000 års rike. Studerer vi Hitlers tredje rike, så der vi der forløperen til det vi snart vil se når Antikrist vil tre frem for å prøve å overta hele verden, ikke minst Europa.

Forestillingen om at alle folkeslag skal komme til Jerusalem for å lære Herrens lov dukker først opp i de senere tekster i Det gamle testamentet. De mest kjente av disse tekstene er Jesaja 2 og Mika 4 som ligner hverandre: I de siste dager skal det skje at Herrens tempelberg skal stå grunnfestet høyt over alle fjell og løfte seg opp over høydene. Dit skal alle folkeslag strømme. Mange folk drar av sted og sier: «Kom, la oss gå opp til Herrens fjell, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi kan ferdes på hans stier!» For Herrens lov skal gå ut fra Sion, Herrens ord fra Jerusalem. Han skal skifte rett mellom folkeslag, felle dom for mange folk. De skal smi sine sverd om til plogskjær og spydene til vingårdskniver. Folk skal ikke mer løfte sverd mot folk og ikke lenger lære å føre krig. Jesaja 2:2-4

Denne tanken kan man også finne flere andre steder i Det gamle testamentet som i Salme 22:29; 66:8 og 98:3. Denne forestillingen om Jerusalem som verdens senter, og som valfartssted for alle folkeslag utgjør den siste stasjon i utviklingen av Jødedommen som egentlig kristendommen er kommet ut av og fra. Slik da kan en si at kristendommen vender tilbake til Jødedommen. (Les Rom. 9-11).

3.) Ved Jesu Kristi Kongerike vil Kong David sitt ved Kristus høyre hånd. Slik jeg ser det, så var Kong David og Kong Salomos et forbilde på det kommende 1000 års riket og det herligste jordiske rike som noen gang har vært til nå, før Jesus kommer med sine hellige og oppretter sitt 1000 års fredsrike.

Esek 37:25 Og de skal bo i det land jeg gav min tjener Jakob, det som eders fedre bodde i; de skal bo i det, de og deres barn og deres barnebarn, til evig tid, og David, min tjener, skal være deres fyrste evindelig. Esek 37:24 Og min tjener David skal være konge over dem, og én hyrde skal det være for dem alle, og mine lover skal de følge, og mine bud skal de holde og gjøre efter dem. Esek 34:24 Og jeg, Herren, vil være deres Gud, og min tjener David skal være fyrste blandt dem; jeg, Herren, har talt. Esek 34:23 Og jeg vil opreise én hyrde over dem, og han skal røkte dem - min tjener David; han skal røkte dem, han skal være deres hyrde.

4.) Ved Guds Faders Kongerike som er evig, vil Kristus sitte ved hans høyre hånd.

Jesu rettmessige plass i det evige rike er ved Gud Faders høyre hånd, og på den måten har han også underordnet seg Faderen. Hebr 1:3 han som er avglansen av hans herlighet og avbilledet av hans vesen og bærer alle ting ved sin krafts ord, og som derfor, da han hadde gjort renselse for våre synder, satte sig ved Majestetens høire hånd i det høie, Luk 22:69 Men fra nu av skal Menneskesønnen sitte ved Guds krafts høire hånd. Apgj 2:34 For David fór ikke op til himmelen, men han sier selv: Herren sa til min herre: Sett dig ved min høire hånd, Mark 14:62 Jesus sa: Jeg er det, og I skal se Menneskesønnen sitte ved kraftens høire hånd og komme med himmelens skyer. Mark 16:19 Så blev den Herre Jesus, efterat han hadde talt til dem, optatt til himmelen, og satte sig ved Guds høire hånd. Mark 12:36 David selv har jo sagt i den Hellige Ånd: Herren sa til min herre: Sett dig ved min høire hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter! Kol 3:1 Er I da opreist med Kristus, da søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høire hånd! Ef 1:20 som han viste på Kristus da han opvakte ham fra de døde og satte ham ved sin høire hånd i himmelen, Hebr 1:13 Men til hvem av englene har han nogen tid sagt: Sett dig ved min høire hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter?

5.) Ved Jesus Kristis Kongerike vil Israel bli løftet opp. Jødene skal være prester og konger i dette riket: Jesus skal være kongen, og de 12 apostlene skal sitte i templet i Jerusalem og styre over Israels 12 stammer. (Mat.19,28.) Den kristne menighet skal ha overordnede oppgaver i rikets tid. Jesus skal være hodet for den kristne menigheten. Jesus skal styre både ut ifra himmelen og ut ifra Jerusalem.

Her er noe fra Esekiel som viser den storhetstid Israel som nasjon og Israelittene som folk går i møte: Esekiel 36. 16 Og Herrens ord kom til mig, og det lød så: 17 Menneskesønn! Israels hus bodde i sitt land, og de gjorde det urent ved sin ferd og sine gjerninger; som en kvinnes månedlige urenhet var deres ferd for mitt åsyn. 18 Da utøste jeg min harme over dem for det blods skyld som de hadde utøst over landet, og fordi de hadde gjort det urent med sine motbydelige avguder. 19 Og jeg spredte dem blandt folkene, og de blev strødd omkring i landene; efter deres ferd og deres gjerninger dømte jeg dem. 20 Og da de kom til de folk som de kom til, vanhelliget de mitt hellige navn, og det blev sagt om dem: Dette er Herrens folk, og allikevel måtte de dra ut av hans land! 21 Da ynkedes jeg over mitt hellige navn, som Israels hus hadde vanhelliget blandt de folk som de var kommet til. 22 Derfor skal du si til Israels hus: Så sier Herren, Israels Gud: Ikke for eders skyld, Israels hus, gjør jeg det, men for mitt hellige navns skyld, som I har vanhelliget blandt de folk som I er kommet til. 23 Jeg vil hellige mitt store navn, som er blitt vanhelliget blandt folkene, det som I har vanhelliget blandt dem, og folkene skal kjenne at jeg er Herren, sier Herren, Israels Gud, når jeg åpenbarer min hellighet på eder for eders øine. 24 Jeg vil hente eder fra folkene og samle eder fra alle landene, og jeg vil la eder komme til eders eget land. 25 Og jeg vil sprenge rent vann på eder, og I skal bli rene; fra alle eders urenheter og fra alle eders motbydelige avguder vil jeg rense eder. 26 Jeg vil gi eder et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi inneni eder, og jeg vil ta bort stenhjertet av eders kjød og gi eder et kjødhjerte. 27 Min Ånd vil jeg gi inneni eder, og jeg vil gjøre at I følger mine bud og holder mine lover og gjør efter dem. 28 I skal bo i det land jeg gav eders fedre, og I skal være mitt folk, og jeg vil være eders Gud. 29 Jeg vil fri eder fra alle eders urenheter, og jeg vil kalle på kornet og gjøre det foldrikt og ikke la hungersnød komme over eder. 30 Jeg vil mangfoldiggjøre trærnes frukt og markens grøde, så I ikke mere for hungers skyld skal lide hån blandt hedningefolkene. 31 Da skal I komme i hu eders onde ferd og eders gjerninger, som ikke var gode, og I skal vemmes ved eder selv for eders misgjerninger og eders vederstyggeligheter. 32 Ikke for eders skyld gjør jeg det, sier Herren, Israels Gud, det skal I vite! Blues og skam eder over eders ferd, Israels hus! 33 Så sier Herren, Israels Gud: Den dag jeg renser eder fra alle eders misgjerninger, vil jeg la det bo folk igjen i byene, og ruinene skal bygges op igjen, 34 og det land som var lag øde, skal bli dyrket i stedet for at det var en ørken for hver manns øine som gikk forbi. 35 Da skal de si: Dette land som var lagt øde, er blitt som Edens have, og de herjede og ødelagte og nedrevne byer er gjenreist og har fått murer. 36 Og de folk som blir igjen rundt omkring eder, skal kjenne at jeg, Herren, har bygget op igjen det som var revet ned, og tilplantet det ødelagte land. Jeg, Herren, har sagt det, og jeg skal gjøre det. 37 Så sier Herren, Israels Gud: Også i dette vil jeg bønnhøre Israels hus, så jeg gjør det for dem: Jeg vil gjøre det så rikt på folk som en fårehjord; 38 som en hellig hjord, som Jerusalems hjord på dets høitider, således skal de ødelagte byer bli fulle av menneskehjorder, og de skal kjenne at jeg er Herren. 37. 21 Si så til dem: Så sier Herren, Israels Gud: Se, jeg henter Israels barn fra de folk som de drog bort til, og jeg vil samle dem fra alle kanter og føre dem til deres eget land. 22 Og jeg vil gjøre dem til ett folk i landet, på Israels fjell, og én konge skal være konge for dem alle, og de skal ikke mere være to folk og ikke mere dele sig i to riker. 23 Og de skal ikke mere gjøre sig urene med sine motbydelige avguder og med sine vederstyggeligheter eller med nogen av sine misgjerninger, og jeg vil utfri dem fra alle deres bosteder, hvor de har syndet, og rense dem, og de skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. 24 Og min tjener David skal være konge over dem, og én hyrde skal det være for dem alle, og mine lover skal de følge, og mine bud skal de holde og gjøre efter dem. / 25 Og de skal bo i det land jeg gav min tjener Jakob, det som eders fedre bodde i; de skal bo i det, de og deres barn og deres barnebarn, til evig tid, og David, min tjener, skal være deres fyrste evindelig. 26 Og jeg vil gjøre en fredspakt med dem - en evig pakt med dem skal det være; og jeg vil bosette dem i mitt land og la dem bli tallrike, og jeg vil sette min helligdom midt iblandt dem for evig tid. 27 Og min bolig skal være over dem, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. 28 Og folkene skal kjenne at jeg er Herren, som helliger Israel, når min helligdom blir midt iblandt dem til evig tid.

6.) Når Guds Faders Kongerike trer frem vil alle og enhver bli løftet opp og det vil aldri være forskjell på noen, hverken jøder eller grekere, hedninger eller kjødelige Israelitter. Da vil rase, hudfarge, kjønn, nasjonalitet, utdannelse, anseelse eller noe skille mer. Da er vi alle like, stiler likt og det vi ikke være mulig å falle, svikte eller komme utenforbi nåden. Edens have og noe utenforbi vil ikke være mulig. Alt vil være Livet tre. Selve universet vil være som en stor katedral, tempel og menighet og Gud Fader ved sin Ånd, allmakt og vesen vil ikke bare være tilstede. Men regjere ved sin lover, engler, oss frelste og alt! Vi er de kommende arvinger – til alt.

1 Kor. 3. 21 Derfor rose ingen sig av mennesker! for alt hører eder til, 22 enten det er Paulus eller Apollos eller Kefas, enten det er verden eller liv eller død, enten det er det som nu er, eller det som komme skal - alt hører eder til, 23 men I hører Kristus til, og Kristus hører Gud til.

Det er herlig når Israel og Jødene blir løftet opp, ikke minst med den tanken på all urett som er begått imot dem. Men Guds tanke og mening er at alle skal bli løftet opp, det vil til fulle skje med dem som får del i denne verden der Gud Fader er på tronen og Sønnen Jesus Kristus sitter ved hans høyre hånd.

7.) Jesus Kristi Kongerike vil vare i 1000 år, Kong David og Kong Salamo «varte» i 80 år, det viser deres alle at her var det begrensninger og ikke er det fullkomment. Som sagt før, det at ting har også begrensning i tid, med hensyn til steder og tar slutt viser at det ikke er fullkomment, uansett hvor herlig det har vært. Slik var det også med den gamle og den nye pakt, den gamle pakt var herlig, men tok slutt, og den nye pakt overtok.

Hebreerbrevet 7. 7 Men uten all motsigelse er det den ringere som velsignes av den høiere. 8 Og her er det dødelige mennesker som tar tiende, men der en som har det vidnesbyrd at han lever. 9 Og om jeg så må si: Ved Abraham er endog Levi, som tar tiende, blitt lagt i tiende; 10 for han var ennu i sin fars lend dengang da Melkisedek møtte ham. 11 Var det da fullkommenhet å vinne ved det levittiske prestedømme - for dette var folket bundet til ved loven - hvad trang hadde det da vært til at en annen prest skulde opstå efter Melkisedeks vis og ikke nevnes efter Arons vis? 12 Omskiftes prestedømmet, da går jo nødvendigvis også en omskiftelse av loven for sig; 13 for han som dette sies om, hørte til en annen stamme, hvorav ingen har tatt vare på alteret; 14 det er jo kjent nok at vår Herre er oprunnet av Juda, og til denne stamme har Moses ikke talt noget om prester. 15 Og enn mere klart er det når det opstår en annen prest efter Melkisedeks vis, 16 som ikke er blitt det ifølge et kjødelig buds lov, men ifølge et uforgjengelig livs kraft;

8.) Guds Faders Kongerike er det aller herligste og største da det ingen ende har. Hans Kongerike er evig, uforanderlig og vil kunne bestå av gjenfødte og troende mennesker. Fallet følger er total utslettet og alt er fullendt og fullkomment.

9.) Jesus Kristi Kongerike vil ende i et opprør mot ham og de som har styrt under 1000 års riket. Dette riket vil ha Jerusalem og Israel som sitt utgangspunkt som allerede nevnt og det vil strekke seg over hele verden. Det vil heller ikke være et rike som helt ut greier å underkaste seg hele verden. På slutten av dette rikets tid vil det bli et verdensomspennende opprør mot riket. Denne tidsperioden vil ende med dom.

Fra mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring 20. 7 Når de tusen år er til ende, skal Satan slippes løs fra sitt fengsel. Satan legger vi merke til er ikke i ildsjøen med Antikrist og den falske profet. 1000 år i fengsel i avgrunnen har bare gjort ham mer innbitt, hatefull og rebelsk. Satan er uforbederlig, han er ondskapen personifisert, han er mørke og hate i en og samme person. 8 Han skal dra ut og forføre folkene ved de fire verdenshjørner, Gog og Magog, og samle dem til strid, utallige som havets sand. Her må vi ikke blande Gog krigen omtalt i Esekiel 36-39 med denne krigen. Dette blir egentlig ingen krig, det er bare Satan og alle som ikke vil bøye kne og hjerte for Jesus under 1000 års riket som får en siste anledning å vise hva som bor i dem. Mennesket er også uforbederlig ondt hvis ikke evangeliet kommer til. 9 De drog opp på jordens høyslette og omringet de helliges leir og den elskede by. Men ild falt ned fra himmelen og fortærte dem. Denne siste revolten vil også skje i Israel, der Satan største og fremste hat er imot. Det var i Midt-Østen alle store begivenheter har skjedd på det åndelige område. Der ble mennesket drevet ut i fra Edens hage. Mennesket fikk de ti bud, Jesus døde og Ånden kom på Pinsefestens dag osv.

10.) Utstrekningen på Guds Faders Kongerike er uendelig, mens under Kong David og Salomo var begrenset, Jesus Kristi Herredømme vil omfatte nesten hele jorden, men ikke himmelene. Henviser til mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring og da her spesielt kapitel 21-22.

11.) Jesu Kristi Kongerike vil ta slutt, er begrenset og innflytelsen er begrenset. Det er ikke noe negativt i dette da Gud Fader har en plan og en vilje og en hensikt med dette. Han vil se hva som bor i den enkelte, oss mennesker og alle andre av hans skapte versner. Det inkluderer også Satan, Antikrist, den falske profet, de falne englene, demonen og alt det skapte. Alle vil bli stilt til ansvar for hvordan en forholdt seg og brukte de muligheten den enkelte hadde og fikk.

12.) Standarden på menneskene under Kristi Kongerike er variabel, under Guds Faders Kongerike er standarden «satt». Vi leser om at den som dør ung under 1000 års riket dør når han er 100 år. Og i Guds Faders evige Kongedømme dør ingen. Det er her små, men allikevel store vesensforskjeller. Jes 65:20 Det skal ikke mere komme derfra noget diebarn som bare lever få dager, eller en gammel mann som ikke fyller sine dagers mål; nei, en ung mann skal den være som dør hundre år gammel, og hundre år gammel skal den synder bli som forbannes.

13.) Standarden på menneskene, englene og alt under Guds Faders Kongerike er fullkommen som han er fullkommen. Da skal Gud Fader ved sin Ånd være alt i alle, da, først da vil alt være fullendt og fullkomment.

1 Kor. 15. 24 derefter kommer enden, når han overgir riket til Gud og Faderen, efterat han har tilintetgjort all makt og all myndighet og velde. 25 For han skal være konge inntil han får lagt alle sine fiender under sine føtter. 26 Den siste fiende som tilintetgjøres, er døden; 27 for han har lagt alt under hans føtter. Men når han sier at alt er ham underlagt, så er det klart at han er undtatt som har underlagt ham alt; 28 men når alt er ham underlagt, da skal og Sønnen selv underlegge sig ham som la alt under ham, forat Gud skal være alt i alle.

14.) Under Guds Faders Kongerike vil det aldri bli noe opprør eller sykdom, for da er alt det onde og de onde tilintetgjort. Vi leser om at det vil komme en dom FØR den evige hvile, ikke ETTERPÅ! Da må vi skjønne at etterpå dommen er alle onde og den onde blitt tilintetgjort i ildsjøen der alle som har stått Gud imot og Kristus imot vil ende.

Her fra mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring 20. 10 Og djevelen som forførte dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyret og den falske profeten er. Der skal de pines dag og natt i all evighet. Her blir Satan og alle som fulgte ham siste endelikt. At de skal pines dag og natt er biledelelig tale da natt skal opphøre når Gud skaper en ny himmel og en ny jord. Bibelen taler ikke om bokstavelig evig pine, men når en har vendt seg bort i fra Gud og anledning er gått forbi. Så blir det en pinefull og smertefull inngang inn i intet og tilintelse - gjørelsen! 11 Jeg så en stor, hvit trone og ham som satt på den. Jord og himmel svant bort for hans åsyn og var ikke lenger til. Her står vi foran den endelige dom. At tronen er hvit taler om at den er guddommelig og ren. Samtidig at her vil alle ting komme frem, ikke bare gjerningene men motivene også. At jord og himmel svant bort taler om at nå kommer alt frem og ingen av den gamle skapning ikke vil få et oppgjør. 12 Og jeg så de døde, både store og små: De stod foran tronen, og bøker ble åpnet. Så ble en annen bok åpnet, livets bok. Og de døde ble dømt etter det som stod skrevet i bøkene, etter sine gjerninger. Enhver vil få en fullkommen rettferdig dom og et oppgjør hos Gud. Det er kun gud selv som kan holde en 100 % rettferdig dom. Vi mennesker kan ikke det om vi tror at myndigheten er av Gud og at det også for oss skal det være noe som er rett og noe som er feil. Men vår dom er alltid mangelfull og begrenset. Det er den aller siste og avgjørende dom. Her vil alle mennesker komme frem for Gud som ikke har vært det før. Og en vil bli dømt, selv de som ikke har hørt evangeliet vil få en rettferdig dom om jeg ikke vet hvordan. Rom. 2. 6 Han skal lønne enhver etter det han har gjort. 7 De som utrettelig gjør det gode og søker ære, herlighet og uforgjengelighet, skal få evig liv. 8 Men de som bare tenker på seg selv, som lar seg lede av uretten og er ulydige mot sannheten, har vrede og harme i vente. 9 Trengsel og angst skal komme over hvert menneske som gjør det onde, jøde først og så greker. 10 Men herlighet, ære og fred skal den få som gjør det gode, jøde først og så greker. 11 For Gud gjør ikke forskjell på folk. 12 Alle de som syndet uten å ha loven, skal gå fortapt uten loven. Og alle de som syndet og hadde loven, skal dømmes etter loven. 13 For ikke de som hører lovens ord, blir rettferdige for Gud, men de som gjør det loven sier, skal godtas som rettferdige. 14 For når hedninger som ikke har loven, av naturen gjør det den sier, er de sin egen lov, enda de ikke har loven. 15 De viser med dette at lovens krav står skrevet i deres hjerter. Om det vitner også deres egen samvittighet, når deres tanker enten anklager eller forsvarer dem. 16 Dette skal bli klart den dagen Gud ved Jesus Kristus dømmer det som skjuler seg i menneskene, slik jeg har forkynt i mitt evangelium. 13 Havet gav nå sine døde tilbake, og døden og dødsriket gav tilbake de døde som var der, og enhver ble dømt etter sine gjerninger. Her blir ingen glemt. Dette er den siste revolt, dette er den aller siste og viktigste dom. Ingen kan stå innfor Gud og leve. Slev havet gir alle tilbake. Dødsriket er det ikke bruk for lengre. Alt vil bli målt opp imot Gud selv. Hva han har sagt er rett og galt. At de ti bud også innbefatter i hans vilje. Men det er også mer en det, enhver vil bli dømt etter det lys og den mulighet han eller hun hadde i sitt liv. Hebr. 9. 27 Likeså visst som det er menneskenes lodd å dø én gang og siden komme for dommen. 14 Så ble døden og dødsriket kastet i ildsjøen – og ildsjøen, det er den annen død. Her kommer vi til en sannhet som har voldt strid for mange, selv i dag. For dem som ikke har sine navn skrevet i livets bok, hva skjer? Det vil oppleve den annen død. Første gang vi møter dette i Guds ord er i skapelsesberetning til mennesket. Vi mennesker får lagt foran oss livets eller dødens vei. Valget er vårt! Vi avgjør her i tiden om vi vil være en medborger av himmelen eller oppleve døden, når vi går ut av tiden er det for sent og vi har gjort vårt valt. 1. Mosebok 2. 15 Så tok Herren Gud mannen og satte ham i Eden til å dyrke og passe hagen. 16 Og Herren Gud gav mannen dette påbud: «Du kan spise av alle trærne i hagen. 17 Men treet som gir kunnskap om godt og ondt, må du ikke spise av; for den dagen du spiser av det, skal du dø.» 15 Og om noen ikke var skrevet inn i livets bok, ble han kastet i ildsjøen. Hva er ildsjøen eller helvete, det er samme sak. Det er å bli overlatt til ilden og total til Intels gjørelse og et opphør av liv og eksistens. Når ilden har gjort sin virkning, så er alt forbi. Slik vil det gå med Satan, Antikrist, den Falske Profet, demonen og alle mennesker som unnlot å ta imot Guds frelses tilbud i Jesus Kristus. Nå når menneskene dør så kommer de enten til Paradiset eller dødsriket og venter på enten frelse eller dom. De troende til Paradis og ikke troende til dødsriket. Men helt til slutt, hva da? Jeg er blitt lært opp til å tro (jeg har min bakgrunn i fra frie venner\pinsebevegelsen) at menneskene skal pines i all evighet. Og lærer og tror en ikke det er en vranglære. Men hva lærer Guds ord? Jesus sier det selv. Matt. 10. 28 Vær ikke redde for dem som dreper kroppen, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller ham som kan ødelegge både sjel og kropp i helvete. Her står det rett ut at Faderen kan ødelegge, utslette og tilintetgjøre menneskene i ildsjøen eller helvete. Vi leser fra grunnteksten at det står slik at menneske kan drepe og slå i hjel legemet. Men kun Gud kan døde\drepe\tilintetgjøre\utslette dem begge; sjel og legeme! Vi ser også Paulus sier noenlunde det samme. Rom. 6. 23 Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Når syndens lønn er døden som betyr atskillelse så må det menes en evig atskillelse fra Gud. Og når vi begynner å sammenligne andre skriftsteder kommer vi frem til at det ikke er snakk om evig bokstavelig pine som en evig avstraffelse. Men en utslettelse av alle som ikke har sine navn skrevet i Livets bok hos Lammet, også Satan og alle onde ånder inkludert. Hva så med evig pine i Åpenbaringen 20.10 som må være det siste ordet som eventuelt de som tror på at Gud skal pine og ikke utslette menneskene og alle demoner og Satan til slutt? Det finnes ikke noe ord på hebraisk eller gresk som betyr "evig" (noe som aldri opphører). Etter jødisk tankegang, hvorav skriftene har sitt opphav, blir alt sett i tidsaldere/n/ne/adj; tidsalderlig. ...- Ef. 2; 7: Slik vill Han (YHWH) i de kommende tidsaldrene (gr: en tois aiosin) vise Sin overveldende Nådes Rikdom på Godhet mot oss i Yeshua HaMashiavch.. / 2. Tess. 1, 9: ..deres straff (de ugjenfødte) blir en tidsalderlig (aionion) undergang bort fra Adonay`s Ansikt og fra Hans Herlighet og Makt. Det hebraiske; olam, og det greske, aion (eon), betegner noe som "svinner i horisonten. Noe for mennesket "uoverskuelig". Det er kun YHWH&Yeshua som vet tidsspennet`s lengde, for hver tidsalder - og tidslengden på flere tidsaldre etter hverandre: samt de Han åpenbarer det for ved Sin Ånd, når det er gagnlig. Når det gjelder tidsalderlig pine for djevel ånder og ugjenfødte/ulydige) - i den tidsalderlige (eoniske) ild, så betegner dette en smertefull utslettelsesprosess (ved ild ), som resulterer i fullstendig utslettelse/tilintetgjørelse. Det er kun YHWH som vet varigheten (tidslengden) på denne straffen/utslettelsesprosessen. Denne oversettelsesfadesen henger til dels igjen etter kirkens behov for å ("forsterke frykten" - skremme befolkningen til å betale avlat og støtte (underordne seg) kirken og kirkens lære. - Samt er et produkt av gresk-hedensk-filosofisk tenkning. I vår tid er faktisk de kirkelige bibeloversetterne fremdeles for feige til å oversette Olam/Aion, korrekt; tidsalder/eon/tids-spenn/ adjektiv; tidsalderlig/eonisk/vedvarende/(lang)varig. Det er jo kirkene og menigheten som betaler lønnen deres, og kirkene er avhengige av å opprettholde "tradisjonene" for å eksistere, også de u-bibelske og feilaktige - mot bedre vitende! Jeg har i hvert fall kommet fram til at ordene aion og olam begge taler om en uendelig lang tidsepoke, som også oversettes med evig, slik vi legger i ordet. Når det gjelder ordet aionos, så ser dette ut til å anvendes i betydningen uendelig uten slutt. Men dette er som sagt vanskelig. Jeg ser at mange (flertallet) av bibellærere og skriftgranskere har landet på at aionos betyr evig og uendelig. Så har vi da uttrykket "aionas ton aionon" som betyr "i all evighet" eller "i evigheters evigheter". Det jeg mener er at denne "utslettelsesprosessen" vil være så langvarig, at det er naturlig å sammenligne det med en evighet - fordi ilden brenner hele tiden, så lenge der er noe å brenne. Det er derfor ikke forunderlig at det kan være vanskelig å tolke dette med ”helvetes ild”. Det var et sted utenfor Jerusalem, en avfallsplass som het ”Helvete”(Gehenna). På denne avfallsplassen brant det kontinuerlig en ild, for å brenne opp avfallet. Her ble det også brent lik av kriminelle. Dette stedet blir i Det Nye Testamentet og oppover i historien, brukt som et bilde på straffen som skulle komme over mennesker som gjør onde gjerninger. - Det var mye ondt i livet, og håpet hos mange var at Gud ville holde en rettferdig dom. I et samfunn preget av vold og urettferdighet, som f. eks. antikkens Israel, syns jeg ikke det er så merkelig at mennesker utbroderer dette med helvetets ild og straff til å virke så forferdelig grusomt som det er overhodet mulig å forestille seg. Straff skal også virke avskrekkende, og har til hensikt å få mennesker med en ”ond agenda” til å avstå fra sine handlinger. For meg vil ikke en forestilling om en god Gud kunne forenes med at han skulle la mennesker bli torturert kontinuerlig i all evighet, selv om disse menneskene har vært skyldig i onde handlinger. – Men så har vi dette med rettferdighet. Det at Gud skal holde en rettferdig dom? Hvordan skal dette tolkes? Jeg tror dette med dommen at den er ”endelig”, at den er en avslutning, ikke ”evigvarende”. Konklusjon: Evig er en lang til og evig 2x korrekt oversatt fra hebraisk\grsk blir en tidsalder av tid. Eller en tid som kun Gud Fader vet. Som Jesus sier om sin gjenkomst at dette vet kun min Fader når han kommer igjen. Jesus kommer tilbake når denne tidsalder er slutt. Slik er det også med Faderens endelige utslettelse og tilintelsesgjørelse av alle onde og Satan med sine demoner. Det vil ta en tidsalder\epoke\(gr: en tois aiosin) å utføre denne gjerning. Vi leser i skriften at natten skal opphøre som står for det onde, være biledelig tale på at en dag er alt spor etter den onde og de ondes gjerninger og dem selv være borte. Åpenb. 22. 5 Natten skal ikke være mer, og de skal ikke ha bruk for lys av lampe eller av sol, for Herren Gud skal lyse over dem. Og de skal herske som konger i all evighet. Gud Fader selv vet tid og på hvilken måte dette skal skje, men bibelens lære er ikke evig pine for alltid. Men en bokstavelig utslettelse som det skjedde med Sodoma og Gomarra sier Judas i sitt brev. Judas 7 likesom Sodoma og Gomorra og byene der omkring, som på samme måte som disse drev hor og gikk efter fremmed kjød, ligger for våre øine som et eksempel, idet de lider en evig ilds straff. Hva skjedde med Sodoma og Gomarra? De fikk en dødelig straff som utslettet dem pga demmes levesett. 1. Mos.b.19. 24 Da lot Herren det regne svovel og ild - fra Herren, fra himmelen - ned over Sodoma og Gomorra. 25 Og han ødela disse byer og hele sletten og alle dem som bodde i byene, og det som vokste på marken. 27 Tidlig om morgenen gikk Abraham til det sted hvor han hadde stått for Herrens åsyn. 28 Og han så utover Sodoma og Gomorra og utover hele landet på sletten; da fikk han se at røken steg op fra landet som røken fra en smelteovn. Her ble Sodoma og Gomarra utslettet med en evig ild. Etter hva Guds ord lærer oss om den evige ild! Det har alle mennesker i vente som ikke har sine navn skrevet i Livets bok hos Lammet. En evig utslettelse som de fikk. Det var som en smelteovn. Slik vil det skje med alle ugudelige på dommens dag innfor den hvite trone som ikke har sitt navn skrevet i Livets bok. Alt som kom oppi der smeltet og ble ”et” med badet. Slik vil det skje med de ugudelige på dommens dag. Matt.3. 12 han har sin kasteskovl i sin hånd, og han skal rense sin låve og samle sin hvete i laden, men agnene skal han brenne op med uslukkelig ild. Når det gjelder troende, så skal vi ikke innfor dom. Men våre liv skal bedømmes og vi kan tape lønn eller få full lønn! Dette er bibelens lære om den evige ild. Det jeg mener er at denne "utslettelsesprosessen" vil være så langvarig, at det er naturlig å sammenligne det med en evighet - fordi ilden brenner hele tiden, så lenge der er noe å brenne. Og det vil smerte Guds Faders hjerte noe veldig som har tilveiebrakt en løsning for alle mennesker. Og Jesus vil også lide da hans offer var for alle. For oss mennesker må den desidert største lidelse og kvalene være med dette hvis vi ikke får vår kjødelige familie med på himmelveien og alle andre mennesker som vi bryr oss om og er glad i! 1. Som dere sikkert vet, står ikke ordet "HELVETET" i grunnteksten. I grunnteksten står det "Gehenna" som altså var en søppelplass utenfor Jerusalem. Her brant man søppel og kroppene til dyr samt døde kriminelle som ikke var verdig noen begravelse. Når Jesus snakket om at man skulle "brenne i Gehenna" forsto jødene at han mente at liksom søplet og de døde kroppene brennes opp og tilintetgjøres, slik skal Gud brenne opp og tilintetgjøre de menneskene som nekter å omvende seg til Gud. Ingen jøder så for seg pine når de tenkte på Gehenna. Hverken søplet eller de døde kroppene "skrek om nåde" eller ble pint. 2. Når vi nå vet hva Gehenna er, nemlig en søppelplass hvor man brenner opp søppel og døde kropper, blir det lettere å forstå sannheten om Helvetet. For hva skjer i Helvetet? Jo, Matt. 10.28 sier: "Frykt ikke for dem som dreper legemet, men ikke dreper sjelen. Frykt heller for Ham (Gud) som kan ødelegge både sjel og legeme i Helvetet". Her ser vi altså at i Helvetet blir kropp og sjel ødelagt eller gjort til intet. Slik som en maur blir pulverisert dersom du legger den mellom håndflatene dine og gnikker. Den blir borte. Eller for å bruke Jesu eksempel: dersom noe kastes i Gehenna brennes det simpelt henn opp. 3. Den tradisjonelle Helveteslæren går ut på at Gud skal kaste mennesker i Helvetet (Ildsjøen). Det er riktig at han skal gjøre dette iflg. Bibelen, men det den tradisjonelle læren sier er at Gud skal da pine disse menneskene i all evighet. Det som ikke stemmer her er at dette krasjer med Guds moral og syn på rettferdighet. La meg forklare: I bibelen sier Gud at han ønsker "Øye for øye. Tann for tann! Dette var en lov som var rettferdig. Dersom du tok en ku av meg måtte du gi en ku tilbake dersom du ble tatt for ugjerningen. Dersom jeg skadet ditt øye, ja da kunne du skade mitt osv. Dette var altså en lov bygd på rettferdighet. Så må man da spørre seg: Er det rettferdig at en kjærlig og rettferdig Gud straffer en 3 års gammel Afghansk baby med tortur en hel evighet? Er det rett at en 20 år gammel bush-mann skal bli pint av Gud år ut og år inn i all uendelighet fordi han ikke visste noe om Jesus? Er det rett å gi en evig tortur som dom når overtredelsen var å gå i mot Guds vilje? Nei. Dom og straffeutmåling må stå i proporsjon til hverandre. Dessuten kan en kjærlig Gud være delaktig i et "Evig Auschwitz"? Sunt fornuft sier at vi skal sperre inne torturister! Gud er ikke slik. Det Guds Ord sier er at "Syndens lønn er: Døden" (Rom.6:23). Dersom noen dør i sine synder skal han altså ikke bli torturert, men han skal dø (Jamfør Gehenna og bli ødelagt for alltid - Matt.10:28). For hvordan kan en kjærlig Gud som ber oss ELSKE våre fiender samtidig PINE sine fiender i all evighet? 4. Når det står Evig pine i våre bibler, kunne det like gjerne stått Evig straff. Det som er viktig å forstå med dette ordet er at det kan bety både pine og straff (pluss noen betydninger til). Det er ikke torturen som er Evig, det er straffen. La oss se på mauren igjen. Den blir ikke torturert for evig, men straffen er evig da den aldri mer kommer tilbake som maur. Den er borte. Den er tilintetgjort. Se for eksempel Judas brev kap 1 vers 7. Der står det at "Sodoma og Gomorra ligger som eksempel for våre øyne og lider straffen for en evig ild". Men er ilden der nå? Nei. Skulle det være en evig ild? Ja. Hva stemmer? Jo: Straffen Sodoma og Gomorra fikk var en "evig ilds straff" - noe som betyr at disse byene ble brent opp, men når de var brent opp, sluttet selvfølgelig ilden å brenne (vi ser jo ikke noe ild eller røyk der Sodoma og Gomorra ligger i dag - ikke sant, dessuten er det ingen som roper å trygler om Nåde i disse byene i dag - de er borte - alle mann...). 5. Et siste kjapt argument: Dersom Ildsjøen/Helvetet var en plass man ble pint av Gud, hvorfor sier Johannes Åpenbaring at "Døden og Dødsriket" blir kastet ned der? Man kan jo ikke PINE Døden eller PINE dødsriket!!!! Nei, dette skriftstedet forteller oss isteden at "Døden og Dødsriket" skal bli tilintetgjort - utslettes. Det skal altså ikke finnes død eller dødsrike i Paradiset! Jamfør Åp.21. Resultatet av en slik lære renvasker Jahve Gud fra anklagen om at Han skulle være ond, urettferdig og ufølsom. Den viser hvor kjærlig, rettferdig og barmhjertig Han er. Dessuten vil denne lære føre til at de ufrelste ikke får anstøt av Gud, men kanskje heller lettere ser Hans rettferdighetssans. DET gjør de definitivt ikke med den tradisjonelle Helveteslæren. Vel, her var noen av mine argument. Det er verdt å merke seg at det var Katolikkene som oppfant denne læren og at de frafalne kristne kirkesamfunnene har preket disse med brask og med bram. Mulig at det burde ringe noen bjeller hos oss.

15.) Gud har alltid en progressiv og planmessig utvikling. Hele bibelen gir det vitnesbyrdet at alt det Gud gjør starter en plass, går gjennom en utvikling og så fullendes det. Det finner vi over alt, i naturen, årstidene, med alt det skapte etc.

Det finner vi ikke minst i det såkalte oppstandelse kapitelet i 1. Kor. 15. 36 Du dåre! det du sår, blir ikke levendegjort uten det dør. 37 Og når du sår, sår du ikke det legeme som skal bli, men et nakent korn, kan hende av hvete eller av noget annet slag; 38 men Gud gir det et legeme efter sin vilje, og hvert slags sæd sitt eget legeme. 39 Ikke alt kjøtt er det samme kjøtt, men ett er kjøtt i mennesker, et annet i fe, et annet i fugler, et annet i fisker. 40 Og der er himmelske legemer, og der er jordiske legemer; men én herlighet har de himmelske legemer, en annen de jordiske. 41 Én glans har solen, og en annen månen, og en annen stjernene; for den ene stjerne skiller sig fra den andre i glans. 42 Så er det og med de dødes opstandelse. Det såes i forgjengelighet; det opstår i uforgjengelighet; 43 det såes i vanære, det opstår i herlighet; det såes i skrøpelighet, det opstår i kraft; 44 der såes et naturlig legeme, der opstår et åndelig legeme. Så visst som det gis et naturlig legeme, gis det og et åndelig legeme. 45 Således er det og skrevet: Det første menneske, Adam, blev til en levende sjel; den siste Adam er blitt til en levendegjørende ånd. 46 Men det åndelige er ikke det første, men det naturlige, derefter det åndelige. 47 Det første menneske var av jorden, jordisk; det annet menneske er av himmelen. 48 Sådan som den jordiske var, så er og de jordiske, og sådan som den himmelske er, så skal og de himmelske være, 49 og likesom vi har båret den jordiskes billede, så skal vi og bære den himmelskes billede. 50 Men dette sier jeg, brødre, at kjød og blod kan ikke arve Guds rike, heller ikke arver forgjengelighet uforgjengelighet. 51 Se, jeg sier eder en hemmelighet: Vi skal ikke alle hensove, men vi skal alle forvandles, 52 i et nu, i et øieblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal opstå uforgjengelige, og vi skal forvandles. 53 For dette forgjengelige skal bli iklædd uforgjengelighet, og dette dødelige bli iklædd udødelighet. 54 Og når dette forgjengelige er iklædd uforgjengelighet, og dette dødelige er iklædd udødelighet, da opfylles det ord som er skrevet: Døden er opslukt til seier. 55 Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? 56 Men dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven; 57 men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus! 58 Derfor, mine elskede brødre, vær faste, urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, da I vet at eders arbeide ikke er unyttig i Herren!

16.) En dag vil Kristus overgi alt til Faderen, den eneste sanne Gud. Etter at Jesus har styrt i riket for Israel i 1000 år, skal han underlegge sitt rike under Guds evige rike, og Gud skal være alt i alle. "deretter kommer enden (på oppstandelsen), når han overgir riket (riket for Israel) til Gud og Faderen, når han har tilintetgjort all makt og all myndighet og alt velde. For han (Jesus) skal være konge inntil han får lagt alle sine fiender under sine føtter." 1. Kor.15,24-25.) Denne fasen av Guds rike vil igjen bli delt inn i flere perioder, som vi ikke har kjennskap til i dag. Det er de kommende tidsaldere. (Ef.2,7.)

17.) Denne tidshusholdningen er en prøvelsens tid, en testens tid. For de som skal være med i den kommende verden, derfor er det å bli frelst å kjenne den kommende verdens krefter. Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler og det er for å bli testet, prøvet og for å bli stilt til ansvar for alle våre handlinger, meninger og hva vi har talt. Og ved det vi vil vi bli dømt, bedømt og får vår lønn.

2Kor 4:17 For vår trengsel, som er kortvarig og lett, virker for oss en evig fylde av herlighet i overmål på overmål,

18.) Satan, demone og de falne englene var aktiv under Kong David og Salomo styre. Under Kristi styre vil han være bundet og når Guds Faders Kongerike trer frem er de utryddet. Her anbefaler jeg mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring f.eks. Kap. 20 for at denne artikkelen ikke skal bli alt for lang!

19.) Kjødet og det falne menneske vil være aktivt og til stede under 1000-årsriket. Og den som dør ung vil dø 100 år gammel. Her anbefaler jeg mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring f.eks. Kap. 20 for at denne artikkelen ikke skal bli alt for lang!

20.) Under Guds Faders Kongerike vil han ved sin Ånd fylle alt i alle! Her anbefaler jeg mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring f.eks. Kap. 21-22for at denne artikkelen ikke skal bli alt for lang! Og mine bibelkommentarer for Kolossenserbrevet og Efeserbrevet passer også meget godt inn kjære venn!

Sluttkommentar: 

Dette kunne jeg ha skrevet så mye mer om, men det er fremdeles mulig å blogge og send inn spørsmål angående dette emne og andre emner! Send inn her mail til meg: Jk.chris@online.no På mange måter kan en si at Kong David og Kong Salomo styre var som forgården, Jesus Kristi Kongerike som det hellige i GT. Og Guds Faders Kongerike som det aller helligste da alt vil være det aller helligste og det vil ikke lengre være noe tempel eller noe annet Guds hus da jorden og himlene og alt vil være et stor «Guds hus»! Alle rikene vi har nevnt er ikke av denne jorden og jordisk størrelse, men omfanget er av forskjellig omfang, betydning og varighet!

Eller SMS: 99598070.

Relaterte linker: 
http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Johannes-aapenbaring http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-195-1000-ars-riket.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-73-er-faderen-og-jesus-den-samme.html http://blog.janchristensen.net/2010/10/nr-29.html http://blog.janchristensen.net/2010/10/nr-19.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-97-er-jesus-en-engel-hadde-jesus-en.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-317-ezekiels-tempel-under-1000-ars.html http://blog.janchristensen.net/2013/01/nr-533-etter-jeg-forkastet.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=linjene-i-esekiel-40-48 http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=israel-guds-oyensten http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=himmelen