onsdag 30. januar 2019

Nr. 2382: Den veldige motstanden imot President Donald Trump ser mer og mer ut som den er Antikristelig, ond og demonisk da Trump går imot all form for globalisme og tør tale ut det han tror og står for!


Nr. 2382:
Den veldige motstanden imot President Donald Trump ser mer og mer ut som den er Antikristelig, ond og demonisk da Trump går imot all form for globalisme og tør tale ut det han tror og står for!

Bilde av Hillary Clinton der hun fyrer løs egentlig imot alle som er uenig med henne, den dama har dessverre kun en agenda, «mele» sin egen kake for å komme seg selv opp og frem.
Den Norske stat har også betalt opp imot en halv milliard til henne og hennes ektemann.
Omtrent direkte inn på konto kamuflert bak Clinton Foundation, med penger som angivelig skulle gå til bistand. Snakk om å være korrupte, både den Norske stat og ekteparet Bill og Hillary Clinton. Tenk, opprette en stiftelse og få innpå en halv milliard av bare Norge + alle andre som har støtet dette.
Bl.a. verdens rikeste mann Bill Gates og den ukrainske oligarken Victor Pinchuk.
Jeg er langt ifra enig med Donald Trump i alle ting, men allikevel.
Den veldige motstand, hets og løgner som han går igjennom er ikke bare fordi at Trump er «spesiell». Men fordi han står for noe, og det han står for er på mange måter fundamentert på bibelske og sunne prinsipper.
Mens hans argeste motstander til President embete i USA var egentlig rakke motsetningen som stor for det jeg vil kalle for universalisme som er direkte farlig og Antikristelig.
Det er Gud som har opprettet nasjonal statene. Derfor er egentlig dette som skjer i dag i USA, en åndelig kamp. Der Trump på tross av alle sine brister, feil og mangler var og er den beste mann USA kan ha for at ikke USA skal gå dukken allerede nå.
De vil gå dukken, men med Trump som President, er på mange måter dette «utsatt». Med Hillary Clinton som President, hadde det skjedd langt fortere!

Sluttkommentar:

Det er ikke det at jeg engasjerer meg så veldig i dette, men at Donald Trump tross alt var et mye bedre valg enn Hillary Clinton er jeg overbevist om.
Ikke minst i ettertid da jeg har sett hva de har angrepet Donald Trump for.
Han vil fremme USA, og alt hva USA står for. Det er egentlig bra, slik skal det være. At en først og fremst satser på egen arbeidskraft, egen dyktighet og verner om eget lands interesser. Gud har satt grenser mellom landene, de må og skal vi respektere, noe som Trump gjør.

Ap.gj. 17. 24 Gud, han som gjorde verden og alt som i den er, han som er herre over himmel og jord, han bor ikke i templer gjort med hender; 25 heller ikke tjenes han av menneskelige hender som om han trengte til noget, han som jo selv gir alle liv og ånde og alle ting; 26 og han lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jorderike, og satte dem faste tider og grenseskjell mellem deres bosteder, 27 forat de skulde lete efter Gud, om de dog kunde føle og finne ham, enda han ikke er langt borte fra nogen eneste av oss.

Ja, det sår klart her følgende «satte dem faste tider og grenseskjell mellem deres bosteder, forat de skulde lete efter Gud, om de dog kunde føle og finne ham, enda han ikke er langt borte fra nogen eneste av oss.»

Det er Gud som har satt landegrensene mellom oss mennesker, det er Gud-villet. Men samtidig, USA og den vestlige verden vil nok gå «under» i den 3 verdenskrig. Så det vi nå ser, er bare positivt på kort sikt. USA vil nok som hele den vestlige verden bare komme lengre og lengre bort og i fra Gud.
Vi leser Bl.a. hos profeten Esekiel om dette med at USA og den vestlige verden vil bli hard rammet under den 3 verdenskrig og ikke reise seg mer.

Esekiel 39. 6 Og jeg vil sende ild mot Magog og mot dem som bor trygt på øene, og de skal kjenne at jeg er Herren.

Dette er bildespråk, skrevet for 2600 år siden. Men at dette gjelder fremfor alt USA og den vestlige verden at «ild» i form av bomber – fremfor atombomber – som vil ramme USA og oss i den vestlige verden i forbindelse med Gog krigen ser jeg som temmelig sikkert og hva bl.a. profeten Esekiel skildrer.

Les dem selv her:
 

søndag 27. januar 2019

Nr. 2388: Det er ganger da troende vender seg i fra Herren, at en gir fienden – Satan/demonene – rom, til å komme til i våre liv!


Nr. 2388:
Det er ganger da troende vender seg i fra Herren, at en gir fienden – Satan/demonene – rom, til å komme til i våre liv!

Bildet fra brannen på Scandinavian Star, der dessverre så mange døde.
1 Kor. 5. I det hele høres det om hor iblandt eder, og det slikt hor som ikke engang nevnes blandt hedningene: at en holder seg til sin fars hustru.  2 Og I er opblåst, mens I langt heller skulde sørge, så den som har gjort denne gjerning, kunde bli støtt ut fra eder.  3 For jeg for min del, som vel er fraværende med legemet, men nærværende med ånden, har allerede, som om jeg var nærværende, felt den dom over den som har gjort dette, 4 at han skal I vår Herre Jesu navn, idet I og min ånd samles i vår Herre Jesu kraft, 5 overgis til Satan til kjødets ødeleggelse, forat hans ånd kan bli frelst på den Herre Jesu dag.

Hvis vi som troende vender oss ikke til Gud, men fra Gud. Så åpner vi opp for Satan, synden, mørke og demoner i våre liv. Dessverre så gjør vi alle dette fra tid til annen. Men når det er i ferd å bli en stilling for oss, blir det desto verre.

Her leser vi om at det var frelste mennesker i Korint som begynte å leve i synd etter de var blitt frelst. Og faktisk, de levde å så åpenbare synder at det var ikke til å ta feil av. De levde med sin fars hustru som ikke var deres mor.
Med andre ord, det ser ut som at deres fedre ikke var blitt frelst, men de som nyfrelste tok del i hedningens synder. For våre familiemedlemmer som ikke er frelst, er hedninger selv om de står oss nære som våre kjødelige slektninger.
Hele tiden er det en kamp for oss troende om ikke å bli fanget av verden, syndet, kjødet og alt det urene som vi er blitt frelst og satt i frihet i fra!

2 Pet. 2. 20 For om de har flyktet bort fra verdens urenhet ved å ha lært vår Herre og frelser Jesus Kristus å kjenne, og så atter lar seg fange av den og ligger under for den, da er det siste blitt verre med dem enn det første.

En broder som jeg gikk på bibelskole med, hevdet senere at jeg var innfiltrert av urene åndsmakter da jeg hevdet, lærte og trodde at menigheten ikke skulle gjennom den store trengsel.

For meg er det helt greit at mennesker mener, tror og lærer annerledes enn meg. Det tåler jeg. Men å hevde at jeg var styrt og ledet av mørke da jeg hevdet og har det synet at menigheten ikke skal igjennom den store trengsel. Da tror jeg vedkommende har forlatt den rette vei, og selv er kommet inn i mørke.

2. Pet. 2. 15 De har forlatt den bene vei og faret vill, idet de har fulgt Bileams, Beors sønns vei, han som elsket urettferdighets lønn 16 og blev refset for sin egen brøde: et umælende trældyr talte med et menneskes mæle og hindret profetens dårskap. 17 Disse er vannløse brønner, skodde som drives av stormvind; mørkets natt er rede for dem.

Vedkommende som hevdet dette, ble en tid etterpå rammet av en stor tragedie da hans nygifte kone og barnet som hun hadde i magen døde under den tragiske Scandinavian Star brannen. Skriften sier følgende «De har forlatt den bene vei og faret vill, mørkets natt er rede for dem.»

Vedkommende selv overlevde i sammen med sin egen sønn, mens hans kone døde så tragisk og hun var gravid, da døde to personer.
Det har store konsekvenser for oss å forlate Herren, etter vi har lært ham å kjenne. Her ble det en dødelig utgang, der de åpenbart ikke var under Guds nåde, beskyttelse og styrelse lengre med sitt liv.
Men det var mørket, Satan og demonene som rådet. Vi vet hva Satan og demonene bringer, det motsatte enn Jesus og Gud.

Joh. e. 10. 10 Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge; jeg er kommet forat de skal ha liv og ha overflod.

Det vedkommende gjorde, med å prøve både gruse mitt bibelsyn at menigheten ikke skal igjennom den store trengsel.

Samt å kalle det for vranglære og at det var fra mørket. Da gikk han over en «åndelig» strek som var ille. Samtidig gjorde han en del andre ting som jeg ikke vil nevne siden vedkommende for noen år siden ba om tilgivelse.
Slik at det fra min side er ute av verden. Men at det ble store konsekvenser for ham, det ble det dessverre. Noe det gjør når vi har lært Herren først å kjenne, og vender oss bort fra ham og går på vår egen og mørkets vei.

Lukas 11. 24 Når den urene ånd er faret ut av et menneske, går den gjennem tørre steder og søker hvile, og når den ikke finner det, sier den: Jeg vil vende tilbake til mitt hus som jeg fór ut av. 25 Og når den kommer dit, finner den det feiet og pyntet. 26 Så går den bort og tar med seg syv andre ånder, verre enn den selv, og de går inn og bor der, og det siste blir verre med det menneske enn det første.

Legg merke til at til mer enn har latt Jesus, Guds ord og Guds Ånd få virke i sitt liv, og en går bort i fra det. Til verre blir det hvis en ikke tar vare på sitt åndelige liv. Den ene Ånden som en har hatt, før en ble en troende. Den kommer tilbake selv, og med syv verre Ånder enn seg selv, og hva skjer da?

Da har en åpnet seg for mørket og Satans krefter igjen, som det skjedde med min tidligere bibelskole venn. Han gikk imot Herren, Guds ord og alt som har med Gud å gjøre. Og konsekvensene ble fatale, alt dette må vi være klar over.
Samtidig, skriften er full av slike eksempler, at det er mennesker som har tjent Herren. Så går de bort i fra det, og konsekvensene blir alltid negative.
Noen ganger fatale, andre ganger ikke fullt så ille. Men frukten er alltid negativ, ikke positiv, god og Himmelsk.

Tenk F.eks. på Samson, han tjente Herren. Men så slapp han synden og mørke til. Og det ble til hans bane, og øynene ble stukket ut på ham. Da han døde, døde han tragisk som en fange av fienden. Selv om han drepte mange i sin død, flere enn han gjorde gjennom sitt liv. Så døde han blind og som en fange.

Tenk på Kong David, som åpnet seg opp for synden. Hans sønn som han fikk i hor døde, og faktisk alle barna vendte seg imot ham mer eller mindre. Samt at hans sønn som fulgte ham på tronen. Begynte i Ånd, og kom også inn i et liv i synd. Listen er lang, og vi kan fortsette i tid både bakover og fremover i bibelen.

Sluttkommentar:

Har sett gjennom et langt liv med Herren, at det å leve med Gud det har store konsekvenser. Derfor gav Jesus oss flere eksempler på at vi må tenke kristenlivet som mer som et maratonløp enn et 100 meters løp.

Lukas 14. 28 For hvem av eder som vil bygge et tårn, setter sig ikke først ned og regner efter hvad det vil koste, om han har nok til å fullføre det med, 29 forat ikke, når han har lagt grunnen og ikke er i stand til å fullføre det, alle de som ser det, skal begynne å spotte ham og si: 30 Denne mann begynte å bygge, og var ikke i stand til å fullføre det? 31 Eller hvilken konge som drar ut for å møte en annen konge i strid, setter sig ikke først ned og rådslår om han med ti tusen er i stand til å møte den som kommer imot ham med tyve tusen? 32 Men kan han ikke det, da skikker han sendemenn til ham, mens han ennu er langt borte, og tinger om fred.

Legg merke til at Jesus sammenlignet det med å bygge en bygning.
Her et tårn. Du må regne med hvor mye hele tårnet koster å bygge, før du begynner. Slik er det å leve som en troende, en må regne med å leve det kristne livet ikke bare en dag, noen dager. Men et helt liv, og i all evighet!

Videre så sa Jesus det var som å dra ut i krig og å være fienden underlegen i antall. Hva gjør du da? Enten går du for seier, eller så tinger du om fred.

Vedkommende tidligere min bibelskole venn hadde ikke kalkulert godt nok med det å tjene Herren. Da åpnet en seg også opp for den åndelige verden, så tråkket han til de grader feil i en avgjørende fase i sitt liv.
Hvis en da «skifter» side som han gjorde, så blir gjerne konsekvensene meget store. Her endte det på mest mulig tragiske måte. Jeg håper og tror at han er kommet tilbake til Herren, men advarslene ligger her for alle å passe på sitt åndelig liv fremfor noe annet.
For begynt er ikke fullført, det gjelder å stå distansen ut!

1 Kor. 10. 11 Dette hendte dem som forbilleder, men det er skrevet til formaning for oss, til hvem de siste tider er kommet. 12 Derfor, den som tykkes sig å stå, han se til at han ikke faller! 13 Eder har ingen fristelse møtt som mennesker ikke kan bære; og Gud er trofast, som ikke skal la eder fristes over evne, men gjøre både fristelsen og dens utgang, så I kan tåle den.

Jeg har skrevet om dette, slik at andre må tenke på konsekvensene av å engang ha tjent Herren. Men vender seg bort i fra det, så kan og vil det har konsekvenser.
Noen ganger slik som her, blir de ekstreme. Selv da kan en komme tilbake til Gud, og få ny nåde, tilgivelse og gjenopprettelse hos Gud i Kristus Jesus!

Joel 2. 25 Og jeg godtgjør eder de år da vrimleren åt op alt, og slikkeren og skaveren og gnageren, min store hær, som jeg sendte mot eder. 26 Og I skal ete og bli mette og prise Herrens, eders Guds navn, han som har stelt så underfullt med eder, og mitt folk skal aldri i evighet bli til skamme. 27 Og I skal kjenne at jeg bor midt i Israel, og at jeg er Herren eders Gud, og ingen annen; og mitt folk skal aldri i evighet bli til skamme.

Ja slik er Gud, selv det mest tragiske kan han og vil han vende til det beste for oss hvis vi omvender oss. Søker ham og ber Gud og mennesker om tilgivelse, gjenopprettelse og legedom!


fredag 25. januar 2019

Nr. 2387: 25. januar 2019 i dag – 25. januar 1981 ble jeg frelst og født på nytt!


Nr. 2387:
25. januar 2019 i dag – 25. januar 1981 ble jeg frelst og født på nytt!

Tenk, 38 år siden ble jeg en ny skapning i Kristus Jesus, Hallelujah.

2 Kor. 5. 17 Derfor, dersom nogen er i Kristus, da er han en ny skapning; det gamle er forganget, se, alt er blitt nytt!

Bilde av Jan Kåre Christensen for en del år siden.
Her en artikkel om mitt vidnesbyrd som jeg skrev for en del år siden.


 Mitt personlige vitnesbyrd!

Jeg vil komme med hvordan jeg opplevde frelsen og Jesus Kristus.
Jeg ble født i Danmark, Lemvig i 1964. Men vi bodde i Thyborøn der min Far vokste opp.
Vi flyttet til Skudeneshavn på Karmøy i 69 der min Mor kommer i fra.


Jeg ser tilbake på oppveksten som meget god. Min store interesse etter hvert ble idrett og i særdeleshet fotball.
Slik jeg husker tilbake så hadde jeg det fortreffelig godt rent menneskelig sett. Livet smilte til meg og jeg smilte til livet.

Men så var det en fotballkamerat av meg som ble frelst og født på nytt. Jeg merket at det var skjedd en forandring med ham.
Ved en anledning etter han var blitt frelst fikk vi en samtale på tomannshånd. Da la han ut frelsens vei for meg. Da var det ingen vei tilbake.

Jeg ble med han på møter i de Frie Evangeliske forsamling Ebenezer. Etter 3 uker med jevnlig møtebesøk bøyde jeg hjerte og kne for Jesus og ble frelst og født på nytt. Da var jeg 16 år, 25 januar 1981.
Vidunderlig, herlig og stort. Jeg ble et Guds barn ved troene på Jesus Kristus.

Siden har jeg fått oppleve både det ene og andre. Men det som skjedde når jeg var 16 år har holdt siden. Og jeg tror det vil holde både resten av livet og i hele evigheten.

Frelsen er det beste, største og viktigste som har hendt meg.


Anbefales på det varmeste! Terningkast 7.
terning
Evangelist Jan Kåre Christensen
Oslo