onsdag 23. april 2014

Nr. 806: Min tjeneste og gjerningen til Smyrna Oslo er sammenfallende da vi taler der andre tier, den er profetisk!

Nr. 806:

Min tjeneste og gjerningen til Smyrna Oslo er sammenfallende da vi taler der andre tier, den er profetisk!

Det er mange som angriper meg fordi jeg ikke forkynner mer om Guds kjærlighet, tilgivelse, forsoningen, Jesu død og oppstandelse etc. Alt dette forkynner vi, men min tjeneste er også en profetisk tjeneste. Det er et hvis ubehag meg å bli korrigert, veiledet og fortalt at en bygger sitt liv og tjeneste på sand og ikke på steingrunn.

Skriften sier om det å tale profetisk. 1 Kor. 14. 3 Men den som taler profetisk, taler for menneskene, til oppbyggelse, formaning og trøst.

Bilde av forkynner og bibel-lærer Jan Kåre Christensen

http://www.janchristensen.net/index2.php?side=talerhttp://www.janchristensen.net/index2.php?side=taler

Det å angripe meg uten å forstå min oppgave, tjeneste og budskapet til Smyrna Oslo er skive bom!

Kristenfolket, eller hele kristen-enheten i Norge er på sidespor, hvordan få de inn på rett spor, om mulig? Det er dette vi prøver på, derfor terper vi igjen og igjen på mye av dette samme, slik at det sitter. Det finnes og er mange ”sannhetter” å forkynne, men vi rettleder, formaner og trøster ut i fra Guds ord.

Vi bruker bibelen som vår rettesnor, der vi rettleder og forklarer ut i fra først og fremst. La meg ta et eksempel. I advarer imot gjengiftede forkynnere og Hyrder. Og vi har også eksempler ut i fra Guds ord der vi anvender dette. Et godt eksempel er Kong Ussia.

Her er noe jeg skrev om min tjeneste for noen år siden:

Er det forskjell på den profetiske gave og å være Profet?
Er det forskjell på den profetiske gave\tjeneste i den gamle og den nye pakt?
John

Svar:
Ja det er en forskjell. Det står her om den profetiske gave:
1. Kor. 12. 10 og én får kraft til å gjøre mektige gjerninger. Én får den gave å tale profetisk, en annen å bedømme åndsåpenbaringer, én får ulike slag av tungetale, en annen tydning av tungetale. 11 Alt dette virker den ene og samme Ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt, slik han vil.
Her står det om den Profetiske tjeneste:
Efes. 4. 11 Det er han som gav sine gaver: Han satte noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere. 12 Han gjorde det for å utruste de hellige så de kan utføre sin tjeneste, og Kristi legeme kan bygges opp.
Her må vi skille mellom å ha den profetiske gave og å være Profet?
Men når det er ekte Profeter er det også falske Profeter. Og når det er ekte profetier er det også falske. Men hvordan skille?
Her er noen klare kriterier:
1.) Det må stemme med Guds ord.
2.) Profetiene må gå i oppfyllelse.
3.) Alt er gitt for denne hensikt. 1. Kor. 14. 3 Men den som taler profetisk, taler for menneskene, til oppbyggelse, formaning og trøst.
Men så har vi også noe vi må ta hensyn til at selv en ekte Profet sier aldri alt rett og en falsk sier ikke bare det som er falskt. Vi kan lære å skille mellom det ekte og uekte ved å lære å skjelne, det utvikles ved å ta dette i bruk. Å ha et ønske og villighet til å lære og å avsløre\skjelne.
Bileam profeterte mye riktig men levde selv i synd og forledet Israels barn til å synde. Han var positiv til Israel i sine profetier og forkynnelse men forledet Israels barn til å drive hor og var selv pengekjær.
Og her står det om profetisk gave i menigheten.
1. Tess. 5. 20 forakt ikke profetord, 21 men prøv alt og hold fast på det gode.
Vi skal alltid prøve alt, det sier skriften gang etter gang når det gjelder både forkynnelse, undervisning og profetiske tale.
1. Kor. 14. 29 To eller tre kan tale profetisk, og de andre skal prøve det de sier.
Legg merke til at andre skal prøve det de sier. Og en skal forholde seg til det ved å offentlig tale imot det som ikke stemmer med Guds ord som offentlig blir sagt.
Vi har sett gjennom den karismatiske bevegelse så har det blitt en invasjon av falske profetier og falske profeter. Hvorfor? Når dette har kommet så har så få prøvd det på Guds ord og advart imot dette.
I dag er skaden så stor inn forbi de aller fleste evangeliske menigheter og kirker at det er kun en dom fra Gud som kan stoppe dette, mener jeg. Skaden er for stor og omfattende til at den fullt ut lar seg lege.
Men så har en den positive siden, Gud vil lede oss gjennom åpenbaring. Og uten åpenbaring kommer en på villspor. Derfor er både den profetiske gave og den Profetiske tjeneste av stor viktighet og betydning.
Hvordan virker disse gavene?
Den profetiske gave virker ved Guds Ånd som meddeler seg til en åndsfylt person som er åpen og istand til å la seg bli brukt av Gud og som selv ønsker og lengter etter å bli brukt av Herren.
1. Kor. 12. 4 Det er forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme. 5 Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme. 6 Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som virker alt i alle. 7 Hos hver enkelt gir Ånden seg til kjenne slik at det blir til gagn. 11 Alt dette virker den ene og samme Ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt, slik han vil.

Når det gjelder den Profetiske tjeneste så leser vi i Efes. 4 at den Profetiske tjeneste er en av fem forskjellige tjenestegaver gitt til menigheten.
Mitt syn på dette er at en person som har kall til å virke for Gud som forkynner ikke nødvendigvis er en ren Profet men har en del av den Profetiske tjeneste som en del av sin utrustning. Noen veldig mye andre nesten ikke.

Jeg for min del opplever at jeg har alle de fem forskjellige gavene i min tjeneste som forkynner, men jeg er ingen utpreget Profet. Det er som en det er 1\5 av min gave. Men for andre så er de både 2\5 og 3\5 Profeter.
Den Profetiske tjeneste er veldig ofte en del av den utrustningen en har som forkynner, ikke den hele som vi ser i GT at enkelte Profeter hadde.
Jeg har også en del av Evangelisten, Læreren, Hyrden og Apostel i meg.
Jeg opplever at jeg har litt av alle tjenestegavene i meg, men andre har f.eks. mye av Evangelisten i seg og lite av læreren i seg. Og noen har mye av læreren i seg og lite av Evangelisten. Det varierer fra forkynnere og i enkelte situasjoner etter som behovet er der.
Vi er forskjellige men alle trenger vi mer av Gud og de gavene han har lagt ned i oss vil han foredle og videreutvikle til vårt gavn og menighetens oppbyggelse og videre veiledning fremover.
Men det er også trist å se at når mennesker kommer med falske profetier og leder de kristne helt på sidespor er den vanlige praksisen, spesielt inn forbi den pinse\karismatiske menigheter at alt blir feid under teppet og en overser alt og går videre som om ingenting har skjedd!
Så langt kan en komme i villfarelse derfor advarer Jesus og Apostlene imot dette på det sterkeste som villfarelse.
Men den positive siden ved dette er at Gud åpenbarer alt før det skjer og leder oss fremover med sin Ånd. Dette er noe som Gud alltid har villet å gjøre med sine elskede barn.
1.Mosebok 18. 17 Da tenkte Herren: «Skulle jeg skjule for Abraham det jeg vil gjøre? 18 Abraham skal jo bli et stort og tallrikt folk, og i ham skal alle folk på jorden velsignes.
Amos 3. 7 For Herren, Israels Gud, gjør ikke noget uten at han har åpenbaret sitt lønnlige råd for sine tjenere profetene (1930 oversettelsen).
Gud vil bruke den profetiske salvelse og den profetiske tjeneste til å fullkommen gjøre og dyktiggjøre sin menighet, også i denne tid!
Det er ved den profetiske salvelse at menigheten og vi blir justert, korrigert og klarer å treffe “spikeren” ikke bare omtrentlig men akkurat på “hode”. Den profetiske salvelse skaper: “Så sier Herren” i menigheten. Det vil skape sanksjon for dette i menigheten når det er ekte. Når det er uekte i en åndelig menighet vil det bli avslørt og bli satt på plass!
Det har med vår slagkraftighet både innad og utad, vi er derfor avhengig at det er både mennesker med den profetiske nådegave i menigheten og at den Profetiske tjeneste er oppe og går i Kristi Legeme!
Vi kan også sammenligne de fem (5) forskjellige tjenestegavene med hånda vår.
Tommeltotten er apostel.
Pekefingeren er Profeten.
Langemann er Evangelisten.
Ringfingeren er lærer.
Og lille mann er lillefingeren¸hyrden, som gjør alt det ikke de andre fingerene har utført og gjort. Og den kommer til der de fire andre ikke kommer til. Hvor viktig er ikke et hjemmebesøk? Det utfører mange ganger det de andre tjenestene ikke har utført og virker supplerende og utfyllende.
De ni nådegavene kan en sammenligne med en drueklase der alle gavene utfyller og supplerer hverandre og alle står i et gjensidig avhengighets forhold til hverandre. Og de utfyller hverandre til det fullkomne og det Guddommelige. Menigheten i Korint hadde alle de ni (9) gavene i sin midte, og det er Guds vilje å ha for hver menighet. Menigheten i Antiokia hadde alle de fem (5) forskjellige tjenestegavene i sin midte, det er et forbilde også for oss å ha i dag.
Dette er fint og bra med nådegaver og profetgaver og helbredelsesgaver, men vi må ikke glemme at selv så fullkommen menigheten kan være, så er kjærligheten til Herren i våre hjerter som er det viktigste. Tenk på menigheten i Efesus, de hadde veldig mye bra, men de hadde forlatt sin første kjærlighet og det så Herren veldig alvorlig på. De måtte omvende seg ellers var det fare for at lysestaken ville bli flyttet.
Forskjellen på profet tjenesten i GT og NT er bl.a. at de profeten i GT hadde en ren profet tjeneste. Men i NT er det veldig ofte en del av vår åndelige utrustning. En profet i NT og i den nye pakt kan og er som regel også noe mer en bare å være Profet. Men han kan og er og har også noe av Evangelisten, Apostel, Profet og Hyrde tjenesten.
Eksempel på Profet tjenester kan være David Wilkerson, Hal Lindsay og Chuck Smith , men en har da også litt av de andre tjenestegavene i sin forkynnelse.
Eksempel på Falske Profeter er: Benny Hinn, Jan Hanvold, Åge Åleskjær og andre. De har selvfølgelig også mye godt, men de har en eller flere store brister i sitt liv og i sin lære som er så store og forføriske. At en må diskvalifisere dem som sanne forkynnere og gjøre dem til Falske Profeter.
Så har en også eksempler på kristne som ikke er Profeter men har den profetiske gave. Vi trenger både forkynnere som er Profeter og troende som er åpen for Gud og lar Herren bruke seg til å tale profetisk!

Sluttkommentar:

Hvis du mener at jeg har en gjerning, oppgave og tjeneste. Så fremfor alt be for meg, min tjeneste, familie og Smyrna Oslo. Dernest støtt opp om virksomheten med å komme på møtene og være med å bygge opp en menighet her i Oslo by.

Dernest, støtt oss også økonomisk.

Se her: Kontonummer i Posten: 0535 06 05845

Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn!

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/ http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/

onsdag 16. april 2014

Nr. 805: Min sympati går til de homoseksuelle, ikke til Hanvold, Nordvik, Torp og andre som er gjengiftet som kristne!

Nr. 805:
Min sympati går til de homoseksuelle, ikke til Hanvold, Nordvik, Torp og andre som er gjengiftet som kristne!

Vil i noen korte stikkordspreget punkter argumentere for at det å leve som homoseksuell eller gjengift, gift en fraskilt eller leve ut et lesbisk forhold er su\ynd ut i fra skriften. Og synd er synd, ikke mer eller mindre.

Bilde av Jan Hanvold som fordømmer de homoseksuelle mer enn noen andre, men som selv er skilt og gjengift tre ganger som kristen. Snakk om være en som lever et dobbel moralene nedverdigende, simpelt, ekkelt, stygt og manipulerende liv. Ha meg som forbilde sier Paulus, tenk å ha en slik ekkel type som et forbilde? Da kan en si som menigheten i Laodikea: «Du sier: «Jeg er rik, jeg har overflod og mangler ingenting.» Men du vet ikke at nettopp du er elendig og ynkelig, fattig, blind og naken. Derfor gir jeg deg det råd at du kjøper gull av meg, renset i ild, så du kan bli rik, og hvite klær som du kan kle deg med og skjule din nakne skam, og salve til å smøre på øynene dine, så du kan se».1.) Vi skal advare imot all synd, og ikke sette den ene synden opp imot den andre!

2.) Vi skal ikke frita noen typer synd, men overdrive andre. All synd skal advares imot på lik linje.

3.) Vi skal selv være fri, for å kunne advare imot synd. Det er den verste form for dobbelt moral er å selv leve i synd. F.eks. å være gjengift og å advare imot f.eks. homoseksuelle og lesber.

4.) Jeg gjentar, det er ingen som skal fritas for å ikke bli advart imot! Det heter f.eks. ikke at dette er en tapt sakt. Guds ord er gyldig i all evighet og for alltid!

5.) Det er de kristne vi skal advare, formane og rettlede. Ikke verdens mennesker. Det er de som ønsker og vil være kristne, men som ikke lever etter bibelens ord som vi skal snakke til rette, ikke verdens mennesker!

6.) For mer er det like stor synd ut i fra Guds ord å være en som lever ut SINE LYSTER OM EN ER HOMOSEKULLE, FRASKILT, LESBISK, GIFT MED EN FRASKILT ELLER HVILKEN SYND DET ER.

7.) Fortapelsen er overfylt med mennesker som trodde de var på vei til himmelen, men som allikevel gikk fortapt. De første i den «køen» er jeg overbevist er dagnes «kristne» som tillatter gjengifte av troende over en både lav og høy «sko»!

8.) Og hvem er det som er homoseksuelle og kristne? Er det ledere i menighetene? I kirken. På TV kanaler som Visjon Norge og andre som skal være evangeliske? Hele Evangelisenteret flommer over av mennesker som er gjengiftet – som kristne. Hele den Pinse Karismatiske bevegelse flommer over av gjengiftede kristne

9.) Hvor er de homoseksuelle? De får ikke komme engang inn i kirkegangen. Og vel og bra er det. Hvor pågår kampen? Eller burde ha pågått? Det er å angripe de gjengiftede kristen og få de ut av menigheten!

10.) De som er gjengiftede – som jeg kjenner. De er både pastorer, hyrder, apostler, profeter, Tv grunder og jeg vet ikke hva. Det virkelige problemet for menigheten og kirken i Norge er alle som er skilt og gjengift som troende, eller gift med en fraskilt!

Sluttkommentar:

Jeg mener at Øyvind Benestad og likesinnede er virkelige hyklere som taler imot homoseksuelle, men ikke gjengifte. Det som veier tyngre ut i fra Guds ord er å tale imot gjengifte, og dernest tale også imot homoseksuelle. Men Benestad er som de religiøse på Jesu tid, fariseerne og de skriftlærde. Overdriver en ting, som er viktig. Men det som er aller viktigst, å forkynne imot gjengifte, det unnlater en! Matt 23:23 Ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som gir tiende av mynte og anis og karve, og ikke enser det som veier tyngre i loven: rett og barmhjertighet og trofasthet! Dette burde gjøres, og det andre ikke lates ugjort.

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/ http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/

fredag 11. april 2014

Nr. 802: Den Katolske Kirkes påbud om sølibat er forførende Ånder og Demoners lære som står bak ifølge Apostelen Paulus!

Nr. 802:

Den Katolske Kirkes påbud om sølibat er forførende Ånder og Demoners lære som står bak ifølge Apostelen Paulus!

Påbudet om det prestelige sølibatet ble innstiftet så tidlig som år 390 e.Kr.

I følge Paulus er dette 100 % feilaktig:

1 Tim. 4. 1. Ånden sier med klare ord at i de siste tider skal noen falle fra troen. De skal holde seg til ånder som fører vill, og til demoners lære 3b Disse forbyr folk å gifte seg 4 Alt det Gud har skapt, er godt, og ikke noe skal forkastes når det mottas med takk.

Bilde av den falske profeten Ulf Ekman som er blitt katolikk. Han har faret vill hele sitt liv, slik også nå.Sølibat løfte innforbi den katolske kirke

Påbudet om det prestelige sølibatet ble innstiftet så tidlig som år 390 e.Kr.

Fra Wikipedia: Men det var pave Gregor VII (1073–1085) som fikk gjennomført sølibatet for hele kirkens presteskap. Dette skjedde ved at hans høytidelige forklaring på synoden i Roma i 1074, at alle som ville ha et åndelig embete måtte være forpliktet til sølibat. Sølibatskravet ble også innskjerpet på møtene i Reims i 1119, og møtene i Roma i 1123 og 1139 slo fast ordningen som en del av den senere kanoniske retten. For det lavere presteskapet ble imidlertid dette håndhevet noe mer forsiktig, særlig under pavene Bonifatius VIII (1294–1303) og Clemens V (1305–1314). Konsilet i Trient vedtok også en rekke bestemmelser med hensyn til sølibatet innen den romersk-katolske kirken.

Det er flere grunner til at den katolske kirke krever at deres prester skal leve i sølibat. Opprinnelig var begrunnelsene for sølibatskravet å sikre presteskapets fokus på det åndelige liv, samt å unngå at det ble bygget opp kirkelige dynastier, og at kirkelige verv og eiendommer gikk i arv. I dag er en av grunnene at presten skal være tilgjengelig for menigheten når den trenger det, og ikke være knyttet til en familie og dennes krav. En mer praktisk og pragmatisk begrunnelse som av og til hevdes på folkelig hold, er at det også er billigere for kirken å forsørge en prest uten barn. (sitat slutt).

Fra den katolske Kirke sin egen hjemmeside: Ved begynnelsen av det 4. århundre finner vi de første rettslige bestemmelser.

Synoden i Ankyra (314) tillot at en diakon giftet seg kun for de tilfeller at han ved ordinasjonen hadde forbeholdt seg retten til å gifte seg senere. Hvis han ikke hadde forbeholdt seg dette, og likevel giftet seg, skulle han fratas embedet (can. 10).

Synoden i Neocaesarea (314) truet prester som giftet seg med avsettelse (can. 1). Synoden i Elvira (ca. 306) i Spania forbød biskopene, prestene, diakonene og alle klerikere som kunne gjøre altertjeneste, å ha seksuell omgang med sine hustruer (kan. 33).

På konsilet i Nikea (325) ble det gjort forsøk på å gjøre forbudet mot biskopers, presters, diakoners og subdiakoners seksuelle omgang gjeldende i hele kirken. Men det slo feil, særlig på grunn av biskop Pafnutios' motstand. Han fryktet at en slik lov bare ville føre til utukt (Sokrates HE I,11; hos Gratian: c. 12 D. 31).

Etterhvert kom i hele Vestkirken bestemmelsen fra synoden i Elvira mer og mer til gjennomslag, særlig på grunn av pavenes virksomhet, og da særlig pave Siricius (brev i år 385, D 89). Pave Leo den Store (Ep. 14: c. 1 D. 32) og pave Gregor den Store (Ep. I,44: c. 1 D. 28; c. 2 D. 32) utvidet bestemmelsen til å gjelde også subdiakoner.

I det 5. til 7. årh. ble det mer og mer vanlig at ordinandene måtte avlegge kyskhetsløfte: Synoden i Orange (441) c. 22, Synoden i Agde (506) c. 16; synoden i Arles (515) cc. 2 og 43; synoden i Epao (517) c. 37, det II. concilium i Toledo (527 ell. 531) c. 1; Gregor den Store, Ep. I 44. Og når gifte ble ordinert, måtte ofte også deres hustruer avlegge samme løfte: Synoden i Agde (506) c. 16; synoden i Arles (515) c. 3; det II. concilium i Toledo (527 ell. 531) c. 1. Hånd i hånd med dette kom bestemmelser om kvinner som ble tatt inn i tjeneste i prestens hushold. Forskriftene fra Nikea (c. 3) og Elvira (c. 27) ble innskjerpet, noe som vitner om hvor vanskelig det var å få gjennomslag for sølibatskravet. I samtidige synodaltekster støter vi på ordet "episcopa" for en biskops hustru, og "presbytera" for en prests.

Gjeldende kirkerett

I den latinske kirke kan ingen gift mann bli preste- eller bispeviet, derimot kan en gift mann vies til permanent diakon. I tilfelle diakonen blir enkemann, kan han ikke gifte seg på nytt.

Unntak kan gis av paven for gifte ikke-katolske prester som konverterer, og for gifte par der mann og hustru går i kloster hver på sin kant. I de orientalske katolske kirker er bildet varierende (se ovenfor). Men som hovedregel gjelder det at ingen ordinert person kan gifte seg, og at gifte menn kan diakonvies og senere prestevies - men ikke bispevies. (sitat slutt).

Sluttkommentar:

Det er bare å si en ting til dette, det er grelt, ubibelsk og totalt meningsløst. Gjennom dette påbudet er den katolske kirka verdens største sex ring med at prester, kardinaler og andre forgriper seg på uskyldige barn. Nonner og munker har sex. Sex i alle varianter foregår innforbi den katoslke kirka da vi er skapt til mann og kvinne. Og for også leve ut dette som har med sex. Men innforbi de rammene som Gud har sagt, i ekteskapet.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/ http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/

torsdag 10. april 2014

Nr. 796: Det er hykleri og fariseisk å tillatte gjengifte blant troende, men være imot de homoseksuelle og lesbiske!

Nr. 796:
Det er hykleri og fariseisk å tillatte gjengifte blant troende, men være imot de homoseksuelle og lesbiske!

Det er like mye synd å være gjengift som å være homoseksuell!

Øyvind Benestad, Jan Åge Torp, Jan Hanvold og en hel del andre må bør få tittelen sjefsfariseere? F. eks Øyvind Benestad går gladelig f.eks. inn på TV kanalen til Jan Hanvold som turer frem i synd, da han er gjengiftet flere ganger som en «kristen». Men så advarer han imot de homoseksuelle og lesbiske dagen derpå! Snakk om å forføre og villede. Disse er virkelig ulver i fåreklær som skriften advarer imot!

Bilde av sjefshykler, ulve Pastor og en falsk Apostel Jan Åge Torp.

http://static.vg.no/uploaded/image/bilderigg/2009/08/06/1249547489203_795.jpg

Jeg mener at Øyvind Benestad og likesinnede er virkelige hyklere som taler imot homoseksuelle, men ikke gjengifte. Det som veier tyngre ut i fra Guds ord er å tale imot gjengifte, og dernest tale også imot homoseksuelle. Men Benestad er som de religiøse på Jesu tid, fariseerne og de skriftlærde. Overdriver en ting, som er viktig. Men det som er aller viktigst, å forkynne imot gjengifte, det unnlater en! Matt 23:23 Ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som gir tiende av mynte og anis og karve, og ikke enser det som veier tyngre i loven: rett og barmhjertighet og trofasthet! Dette burde gjøres, og det andre ikke lates ugjort.

Når fartsgrensa er 50 kmt, og en kjører enten i 80 eller 100 kmt, da er det lovbrudd begge deler!

De som er gjengift som troende, er like mye lovbrytere som de som lever som homoseksuelle eller lesbiske og ønsker å være en kristen. Men her går en kraftig imot de som «kjører» i 100 kmt, men de som «kjører» i 80 kmt, de går «fri»! Det er like mye synd å leve som gjengift som en troende, som det å leve ut sine homoseksuelle eller lesbiske lyster.

Jeg kan ikke for at Guds ord sier flere plasser at gjengifte er synd. Dette er den nytestamentlige lære og forkynnelse. Og da burde og skulle det også være det i dag? Eller er Guds ord forandret? Ikke for meg! Jeg tror at det er synd ut i fra skriften om man er gjengift som en kristen, eller lever som homoseksuell eller lesbisk.

Hvorfor det veldig engasjementet imot de homoseksuelle, men lesber og gjengifte blir nesten ikke nevnt? I hvertfall ikke gjengifte, dette er hykleri!

1 Tim 1:19 idet du har tro og en god samvittighet; den har somme kastet fra seg og lidt skibbrudd på sin tro;

De som er gjengiftet som troende har kastet og ødelagt sin samvittighet. Derfor «advarer» de imot andres synder for å rettferdiggjøre seg selv. Da de innerst inne vet at de er fortapelsen barn og er på vei dit.

Samvittigheten vår er Guds instrument for å holde oss på veien med ham. Og den skal daglig bli justert av Guds ord. Når dette ikke skjer, så er en på frafallets vei!

Feighet å advare imot de homoseksuelle og lesbiske, men la de som er gjengift gå «fri»!

Skriften sier: Jak 2:9 men gjør I forskjell på folk, da gjør I synd, og loven refser eder som lovbrytere. 10 For enhver som holder hele loven, men snubler i én ting, han er blitt skyldig i alle.

Skriften sier at det å leve ut sine lyster som homoseksuell, lesbisk, være gift med en fraskilt eller som fraskilt gifte seg på nytt er hor! Da for de som bekjenner Jesu navn!

Vi kan ikke ta ut det som passer, sløyfe noe, legge til noe, og legge ekstra vekt på noe. Det som skriften sier er synd, det er synd. En er en lovovertreder om en kjører i 80 eller 100 kmt i femti sonen. Her er det ikke noe store, større eller mindre synder for Gud. Det er enten eller, ikke noe mitt i. Det som Guds ord beskriver som synd, er synd.

F.eks. å se på nettporno eller se det samme «live» er akkurat like ille. Å leve som gjengift eller med en fraskilt. Og leve som homoseksuell eller lesbisk. Dette er akkurat like mye synd. Her kan vi ikke klassifisere og velge ut ting. Synd er synd!

Sluttkommentar:

Syndens lønn er døden, og synd er lovbrudd (Rom 6,23; 1 Joh 3,4)

Joh10. 10 Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. Her taler Jesus om tyven djevelen som står for synden, hvem skall vi følge? Som jeg hører djevelens ord i 1 mos.3 Har Gud virkelig sagt? Han sår tvil om Guds ord. Da er det godt å høre hva Jesus sier Det står skrevet. Hold fast på det skrevne Guds ordet og ikke åpne for djevelen å synden , homofili er synd og opprør i mot Gud.Joh1brev 3. 4 Hver den som gjør synd, han gjør og lovbrudd, og synden er lovbrudd. 5 Og I vet at han er åpenbaret for å bortta våre synder, og synd er ikke i ham. 6 Hver den som blir i ham, synder ikke; hver den som synder, har ikke sett ham og ikke kjent ham. 7 Mine barn! la ikke nogen forføre eder! den som gjør rettferdighet, er rettferdig, likesom han er rettferdig. 8 Den som gjør synd, er av djevelen; for djevelen synder fra begynnelsen. Dertil er Guds Sønn åpenbaret at han skal gjøre ende på djevelens gjerninger. 9 Hver den som er født av Gud, gjør ikke synd, fordi hans sæd blir i ham, og han kan ikke synde, fordi han er født av Gud. 10 På dette kan Guds barn og djevelens barn kjennes; hver den som ikke gjør rettferdighet, er ikke av Gud, heller ikke den som ikke elsker sin bror.

Det er den samme Gud, og fra den samme bibelen der Gud taler til sine barn. At de ikke skal leve med en mann når en er en mann. Som også sier at det å leve med flere kvinner en sin egen kone, er synd. Vi får som kristne en sjanse å gifte oss, den må vi ta vare på. Blir det eventuelt skilsmisse, er skriften så klinkende klar at en kan umulig ta feil. Da skal en leve alene, eller forlike seg. Inngår en et nytt ekteskap, eller gifter seg med en fraskilt, da lever en også i synd, eller hor som skriften sier. Er dette vanskelig? Nei, dette er den klare undervisningen både til Jesus og Apostelen Paulus.

1 Kor. 7. 10 Til de gifte har jeg dette påbudet, ikke fra meg selv, men fra Herren: En kvinne skal ikke skille seg fra mannen sin. 11 Men hvis hun likevel skiller seg, skal hun leve ugift eller forlike seg med mannen. Og en mann skal ikke skille seg fra sin kone.

Lukas 16. 18 Den som skiller seg fra sin kone og gifter seg med en annen, begår ekteskapsbrudd. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, bryter ekteskapet.

Helt til slutt, alt dette kan en få tilgivelse for. Da må en omvende seg og bekjenne sin synd. Den som er homoseksuell, må slutte å leve med andre menn. Den som er lesbe, må slutte å leve med en eller flere kvinner seksuelt. Og den som er gift med en fraskilt, må skille seg og forlate den personen som har vært gift før. Den som er gjengift som en kristen. Må enten forsone seg med sin første og rette ektefelle. Eller leve enslig. Dette er å omvende seg. Dernest, bekjenn synden. Hold da fast ved at du er tilgitt, for det er du om du føler det eller ikke! Her er det ikke hva våre følelser, andre mennesker eller noen andre mener og forkynner. Men hva skriften – og den alene sier!

Relaterte linker:  
http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/ http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/

mandag 7. april 2014

Nt. 799: 10 nye grunner fordi jeg ikke følger Ulf Ekman inn i den Katolske Kirka! Del 2

Nr. 799:
10 nye grunner fordi jeg ikke følger Ulf Ekman inn i den Katolske Kirka! Del 2

Jeg har aldri vært sekterisk, parti sinet eller trodd at jeg eller «mitt» kirkesamfunn har hatt den fulle og hele sannheten. Men det er lov å mene at noe er rett, og noe er feil. Det er de jeg har tillitt til, og det er de jeg ikke har tillitt til. At Ulf Ekman konverterer og begrunner dette med at den Katolske Kirka har mer av sannheten en andre er for meg veldig søkt, grunt og på mange måter en løgn! Men nå har Ulf Ekman alltid vært en løgner, og at han fortsetter nå er bare en fortsettelse av et gammelt hjulspor. Ekman uttalelse hvorfor han blir katolikk er vel den største løgn jeg noen gang har hørt av en såkalt kristen leder: «Den katolske kirke har det mest fullkomne uttrykket for kristen enhet».

For å komme med slike utkallelser må en være kraftig forført og kraftig ført vill i troen!

Maria var en Gud hengiven ung jomfru som fikk det store oppdraget å føde Guds Sønn. At katolikkene legger så uendelig mye mer i dette, er både trist og spiritistisk.
1.) At Ulf Ekman blir katolikk forundrer ikke meg. Faktisk så hørte jeg advarsel om dette allerede på 1980 tallet fra en gruppering i fra USA som kalte seg for på Norsk Bekymrede Kristne. De mente at det var kun et steg fra trosbevegelsen til den Katolske Kirka da oppbygningen av menigheten/kirken er ganske lik. Der hierarki råder, ikke Guds ord. Guds ord taler om at vi er likemenn med Eldste, diakoner etc. Vi tjener Gud - i sammen – men den katolske Kirka har et utbredt hierarki som Trosbevegelsen.

2.) Jeg har også en del positive synspunkter på den Katolske Kirka. Og det er mange fromme og gode katolikker, men der jeg har problemer fremfor alt med den katolske Kirka er dens feilaktige lære. Ulf Ekman legger seg nå under dette systemet og den lære han før advarte imot. En gang var han imot – og det med rett – men nå for! Her er det en mann som har snudd 180 grader, eller har han det? Skriften sier om slike som ham følgende: 1 Joh 2:19 De er gått ut fra oss, men de var ikke av oss: for hadde de vært av oss, så var de blitt hos oss; men det skulle bli åpenbart at ikke alle er av oss.

3.) Ulf Ekman har fra ca. 1980 bygget opp TB og Livets Ord. Han har vært en ubestridt leder, foregangsmann, Pastor, Hyrde, ja alt. Dette har ført han og hans famille frem på alle måter det han er selvfølgelig mange millioner, sitter med aksjer og alt i Livets Ord etc. Han er i dag pensjonist og lever da et selvfølgelig bekymringsfritt liv på det økonomiske og på alle andre plan skulle en tro. Men så finner han ut av at han har muligheter å komme frem og lage mer blest om seg selv? Jeg vet ikke hva? Men det å forlate noe som en har bygget opp slik, og som tusener på tusener har gitt deg egentlig alt. Så svikte dem, dette vitner om at han er blant de dårlige Hyrdene som omtalt i Guds ord flere plasser. Blant annet i Esekiel 34 og Joh.e. 10.

Joh. e. 10. 12 Men den som er leiekar og ikke gjeter, og som selv ikke eier sauene, han forlater dem og flykter når han ser ulven komme, og ulven kaster seg over dem og sprer flokken. 13 For han er bare leiekar og har ingen omsorg for sauene

4.) Pastor Ulf er nå blitt katolikk. Da har han også underlagt seg en lære, et system og alle dets doktriner og ellers hva den står for. Det er min konklusjon. Men som allerede nevnt så er dette med hierarki og selv oppbygningen at TB og Livets Ord. Og den Katolske Kirka nokså lik. Med en Pave på topp, stikk i strid med Guds ord og hva Jesus lærte og underviste. Jesus sier klart følgende:

Matt. 23. 8 Men dere skal ikke la noen kalle dere rabbi, for én er mesteren deres, og dere er alle søsken. 9 Og dere skal ikke kalle noen her på jorden far, for én er deres Far, han som er i himmelen. 10 La heller ikke noen kalle dere lærere, for dere har én lærer: Kristus. 11 Den største blant dere skal være tjeneren deres. 12 Den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt.

Kunne fortsatt her, men dypest sett er hverken den Katolske Kirka eller Livets Ord en bibelsk menighet da de ikke har en bibelsk og rett menighetsordning og bibelsk struktur på menigheten/kirken.

5.) Dagens Pave er Jesuitt Prest. Denne ordningen ble opprettet for å «fange» protestantene og også drive med væpnet kamp for å forsvare Katolikkene mot infiltrasjon, motstand og allt annet. På mange måter er de en forlengelse av Sveitsergarden. Den fremste og mest kjente Jesuitt presten er Frans Xavier som dagens Pave har kalt seg opp etter med å kalle seg for Pave Frans 1. Dette legger Pastor Ulf Ekman seg under nå. http://blog.janchristensen.net/2013/03/nr-572-pave-frans-1-har-hentet-navnet.html

6.) Dette som nå Ekman har gjort, er også et gedigent tillitsbrudd overfor de som har stått med ham i alle de årene som han vært leder, Hyrde og Pastor i Livets Ord. En person som misbruker/bruker andre mennesker slik er for meg i sin personlighet veldig narsissistisk og psykopat styrt. Det viser seg at denne konverteringen ligger mange år tilbake i tid. At han tok skrittet fult ut nå, var bare et resultat og frukt av hans og familiens nære kontakter og vennskap med andre Katolikere.

7.) Er Ekmans overgang til den Katolske Kirke helt troverdig? Han er fremdeles den egentlige eier av Livets Ord med sin famille. Er blitt pensjonist og har da pensjon fra Livets Ord indirekte og direkte. Og alle royalties med salg av alle bøker, taler etc. av ham vil han motta livet ut. Mannen har sikret seg selv og sin famille meget godt og vil for all fremtid være økonomisk sikret, da fra den menighet og det felleskap han forlater. Dette har han ikke sagt i fra seg, men beholder dette livet ut for seg og sin familie.

8.) Ekman har nådd toppen i TB. Han har kommet til et veid ende. For da å komme videre, så er den katolske Kirka neste stopp. Det er realiteten. Han har alltid vært, forblir og er en lurendreier, maktmenneske og en falsk profet. Dette må vi bare slå fast som et faktum.

9.) Jomfru Maria er for katolikkene på høyde med Jesus, og er medfrelser med Jesus. Dette er blant de læresetningen Ekman nå går god for. Hele Maria kultusen til katolikkene er forskudd. Og det er spiritistisk da Maria åpenbarer seg for enkelte Katolikere og annet vas holder de på med. http://blog.janchristensen.net/2010/09/nr-2_6535.html

10.) Ekman som x protestant viser ved sin konvertering at reformasjonen var et feilsteg! Våre handlinger forteller mer enn tusen ord heter det. Å gå i fra å være protestant for å deretter å bli katolikk er et gedigent feilsteg. Alt med Ekman vitner om at det er en mann som er totalt forvirret og utilfredsstilt.

Sluttkommentar:

Ekman er ikke blitt en vranglære. Det har han vært hele sitt liv. Men de som har trodd på ham før, de er like villfarne som Ekman. Hvis en blind leder en blind, vil de begge to falle i grøften. Dette

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2014/03/nr-795-10-grunner-fordi-jeg-ikke-flger.html http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/ http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/

lørdag 5. april 2014

Nr. 798: Kristenheten er blitt innbilt ut i fra Joh 14,12 at vi skal gjøre større gjerninger enn Jesus. Dette er det ultimate hovmod!

Nr. 798:

Kristenheten er blitt innbilt ut i fra Joh 14,12 at vi skal gjøre større gjerninger enn Jesus. Dette er det ultimate hovmod!

Jeg skrev en artikkel: Oversettelsen i Joh 14,12 er så feil og misvisende at hva Jesus egentlig sa er blitt sterkt forandret og direkte misvisende! http://blog.janchristensen.net/2014/04/nr-797-oversettelsen-i-joh-1412-er-sa.html

Skal si at det har vært sterke innsigelser og motstand mot å hevde noe slikt, men jeg har dokumentert det ut i fra Guds ord. Men det hjelper ikke på de som står Gud og hans ord imot. Slik var det før, slik er det i dag.

Bilde av Jesus, som er helt unik, ingen kan sammenligne seg med og som har det navnet og er den personen som er over alle (bortsett fra Gud Fader). Slik kan han ha sett ut? Dette bildet skal visstnok være historiens mest pålitelige bilde av Jesus. Det er kopi av et portrett som ble gravert inn på en smaragd på befaling av Tiberius Cæsar. Tyrkernes keiser utleverte det fra skattkammeret sitt i Konstantinopel til pave Innocens VIII. Hensikten var å få løslatt broren som var tatt til fange av korsfarerne.

Publius Tertullus skrev til senatet og beskrev Jesus som høy av vekst, med brunt, bølget hår, vakker panne, pen hud, et elskelig smil, velformet nese og munn, fyldig skjegg og livfulle, grå øyne. Videre ble han beskrevet som skrekkinngytende når han refset noen, men vennlig og tiltalende ellers.

Jesus var kanskje en pen mann, men det viktigste tror jeg er den utstrålingen han hadde. Folk merket at det var noe spesielt med ham.

Bibelen forteller at folk som så ham henge på korset nesten ikke trodde det var et menneske, så forferdelig var synet. Han hadde fått 39 piskeslag - noen sier at det finnes 39 sykdomsgrupper. All verdens synd, sykdommer og plager ble dessuten lagt på ham for at vi skulle bli berget.

Når jeg tenker på at han har frelst meg og gitt meg evig liv, er han utrolig vakker i mine øyne!Dette står det i de aller fleste Norske bibeloversettelser i Joh 14,12: 12 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tror på meg, skal også gjøre de gjerningene jeg gjør, ja, enda større gjerninger, for jeg går til Far.

Dette er det ultimate hovmod hvis en tror på dette da. De aller fleste jeg har snakket med tror ikke helt på dette ordrett. Men bortforklarer det med forskjellige ting.

Her er Kjell Andersen som driver nettstedet Søkelys sin «forklaring» på dette skriftes det at vi skal gjøre større gjerninger enn Jesus: Med andre ord “skal vi gjøre “større” gjerningen enn det Jesus gjorde i sin begrensede virketid er på jorden. En rimelig tolkning er at Jesu Kristi kirke (omtalt som Kristi legeme) på Kristi vegne skal gjøre større gjerninger enn det Jesus rakk å gjøre under sitt 42 måneder lange jordiske virke. “Større” i den grad at Kristi kirke gjennom sin verdensomspennende virksomhet har helbredet langt flere mennesker enn det Jesus rakk i sin begrensede jordiske virksomhet. Videre har kirken samlet nådd et “større” antall mennesker med sin misjonsvirksomhet enn det Jesus rakk under sin tre og et halvt år lange virke. La oss og legge til at dypest sett er det Kristus som utfører disse gjerninger (gjennom oss) for han har sagt: Uten meg kan dere intet gjøre (sitat slutt).

Dette er både en bortforklaring og helt misvisende. Det står skrevet om Jesus følgende: Joh 21:25 Men det er også meget annet som Jesus har gjort; skulde det skrives, hver ting for seg, da mener jeg at ikke hele verden vilde romme de bøker som da måtte skrives.

Ingen kan eller skal måle seg med Jesus, han er i en særklasse!

Selv menigheten samlet under et gjennom 2000 år kan ikke sammenligne seg med Jesus? Hvorfor? Dette står det om Jesus: Joh 3:34 For han som Gud har utsendt, taler Guds ord; for Gud gir ikke Ånden efter mål.

Jesus – som den eneste personen gjennom historien – hadde ikke noen begrensninger i å motta noe fra Gud. Han hadde Ånden uten mål. Hele Guddommens fylde bodde i ham legemlig. For oss er det overhode ikke slik, vi er bare noen små enkle vitner som trenger å erfare Guds nåde hver dag!

Hvorfor er dette så feiltolket? En av grunnene er fordi at bøyningen på Gresk er annerledes enn hos oss. Dette er veldig enkelt å gjøre, vare bruk Google sin oversettelse av ordet, og vips, du får det riktige ordet og bøyningen. Da blir det ikke større, men store gjerninger. Jeg har prøvd, og funnet ut at det stemmer med hva jeg her skriver. Og da må det være rett og riktig vel?

Lim inn det greske ordet: μείζονα (meizona)

Google dette og du får på norsk følgende: store

Vi skal gjøre store gjerninger, for Gud. Men selvfølgelig, aldri større enn Jesus, det er fullstendig hinsides og det ultimate hovmod.

Vi kan f.eks. ikke bøye Engelsk, Tysk, Spansk eller hvilket som helst språk likt, gjør en det så kan en få de merkverdig ste forståelser. På Gresks er det egentlig ikke større, men mer av samme slag!

Summen av Guds ord er sannhet:

Sal 119:160 Summen av ditt ord er sannhet, og til evig tid står all din rettferdighets lov fast.

Hadde dette vært en bibelsk sannhet – at vi skal gjøre større gjerninger enn Jesus – hadde det også funnet tilsvarende skriftsteder. Da sannheten er så viktig og hadde vært så stor. Og det hadde stemt med de andre parallell skriftstedene. Men hva gjør det? Guds ord taler samlet sett 100 % i motsatt retning. Hva er dette da? En kraftig forførelse og villedelse. Her er bibelen totalt feil oversatt, men det er 0 feil med Guds ord, hallelujah!

Sluttkommentar:

Jeg vil også gå så langt i å si hadde dette vært korrekt oversatt – at vi skal gjøre større gjerninger enn Jesus – hadde jeg ikke trodd på det. At flere grunner, at det ikke stemmer med helheten i Guds ord og at jeg ikke vet om en eller noen som er i nærheten av Jesus i å gjøre under, tegn og mirakler. Men jeg har også nå påvist ut i fra Gresk at dette er totalt feil og misvisende oversatt. Hvorfor fremdeles tro på løgnen fremfor sannheten spør jeg? Jeg ville oversatte dette verset slik:

Joh.e. 14,12 Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som tror på meg, og som jeg har utvalgt til en oppgave, han skal også gjøre gjerninger som jeg gjør. Han skal gjøre store gjerninger, for jeg går til min Fader.

Som en kuriositet til slutt. Det er flere ting som er feil oversatt med dette verset som jeg skriver om en min forje artikkel om dette emne. Det er egentlig ikke alle troende som skal gå rundt å gjøre store gjerninger, men noen få som Gud har utvalgt til den oppgaven og gjerningen. Men jeg henviser til min forje artikkel om dette skriftstedet. Tro at du skal gjøre store gjerninger, men aldri som Jesus. Vi alle er noen små vitner, Jesus var og er det store vitne. Ingen som ham har vist oss hvem Gud er:

Fra mine bibelkommentarer Hebreerbrevet 1. 3 Han er en utstråling av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Da han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye.

Kol.1. 18 han er hodet for legemet, som er kirken. Han er opphavet, den førstefødte av de døde, så han i ett og alt kan være den fremste. Jesus er både den største og fremste. Han er den første som er gått ut av Faderen. Som Faderen skapte og den eneste som er lik ham. Han utstråler Faderen som han er uten at det er i bruddstykker. Slik som det var med Profeten og alle andre mennesker. Kol.1. 17a Han er før alle ting.

Når han ble menneske sonet han vår synd og deretter satte seg ved Faderens høyre hånd!

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2014/03/nr-793-beretningen-om-at-det-ved.html http://blog.janchristensen.net/2013/07/nr-638-lucifer-ville-ta-gud-faders.html http://blog.janchristensen.net/2013/07/nr-634-gud-fader-er-strre-enn-jesus.html http://janchristensen.net/ http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=den-hellige-aand-kompletterer-oss http://blog.janchristensen.net/2014/03/nr-789-treenighetslren-er-en-matematisk.html http://blog.janchristensen.net/2014/03/nr-778-paulus-star-det-at-han-talte-mer.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-327-var-norske-bibel-er-full-av-feil.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-324-treenighetslren-bygger-pa-lgn.html http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-249-bibelen-er-korruptert-feil.html http://blog.janchristensen.net/2010/09/nr-8.html

onsdag 2. april 2014

Nr. 797: Oversettelsen i Joh 14,12 er så feil og misvisende at hva Jesus egentlig sa er blitt sterkt forandret og direkte misvisende

Nr. 797:

Oversettelsen i Joh 14,12 er så feil og misvisende at hva Jesus egentlig sa er blitt sterkt forandret og direkte misvisende.

Ingen skal eller kommer til å gjøre større eller flere under enn Jesus! Se også: http://blog.janchristensen.net/2014/04/nr-798-kristenheten-er-blitt-innbilt-ut.html

Bilde av Asa A. Allen er antagelig den «største» helbredelsesevangelisten verden har sett siden Apostlenes dager. I følge hans skriverier trodde han ikke på hva Joh 14,12 sier, at vi skal gjøre større gjerninger enn Jesus. Dette er egentlig helt feil! Vi skal gjøre under, men trolig aldri i den utstrekningen som Jesus!http://www.miraclevalley.net/gpage8.html

Slik er det oversatt Joh.e. 14. 12 Sannelig, sannelig sier jeg eder: Den som tror på mig, han skal også gjøre de gjerninger jeg gjør; og han skal gjøre større enn disse; for jeg går til min Fader.

Slik er riktig: Joh.e. 14,12 Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som tror på meg, og som jeg har utvalgt til en oppgave, han skal også gjøre gjerninger som jeg gjør. Han skal gjøre store gjerninger, for jeg går til min Fader.

Oversettelsen i Joh 14,12 er så feil og misvisende at hva Jesus egentlig sa er blitt stikk motsatt!

Det som er oversatt større gjerninger er dette ordet: megas: great

Original Word: μέγας, μεγάλη, μέγα

Part of Speech: Adjective; Adverb, Comparative Transliteration: megas Phonetic Spelling: (meg'-as)

Short Definition: large, great Definition: large, great, in the widest sense.

Det skulle ikke blitt oversatt større gjerninger, men store gjerninger. Det er en kolossal forskjell på dette.

Der det er oversatt med: «Den som tror på mig», er også misvisende.

Det er brukt det ordet: ho, hé, to: the

Original Word: ὁ, ἡ, τό Part of Speech: Definite Article

Transliteration: ho, hé, to Phonetic Spelling: (ho)

Short Definition: the Definition: the, the definite article.

Dette sikter ikke til den store hopen av kristne mennesker, men den ene, eller de få utvalgte. Dermed blir hele meningen og betydningen av dette verset motsatt enn det egentlig er. Det er kun noen få som får de nådegavene som Jesus hadde. De andre troende skal støtte opp under disse. Ikke alle skal ha nådegaver, og de som får nådegaver, får det bare i en liten utstrekning. Ikke som Jesus som hadde alle i fullt mål. Med andre ord, dette bibelordet som så mange andre er helt feil oversatt.

A. A. Allen sa: Han måtte innse at han ikke kunne gjøre større kvalitetsmirakler enn Jesus.

A. A. Allen opplevde mer under og tegn gjerne på et enkelt møte en hva de aller fleste forkynnere opplever gjennom et helt liv. Det vitner for seg selv hvilken utsøkt Evangelist han var og hvilke gaver Gud hadde skjenket ham!https://www.youtube.com/results?search_query=a+a+allen

Utdrag fra boka Guds generaler om A.A. Allen:

Han måtte innse at han ikke kunne gjøre større kvalitetsmirakler enn Jesus.

A. A. Allen opplevde at Gud sa til ham at han ville se Hans mirakelvirkende kraft hvis han forsto og gjorde disse tingene:

1. Han måtte innse at han ikke kunne gjøre større kvalitetsmirakler enn Jesus.

2. Han måtte vandre som Jesus vandret

3. Han måtte være uklanderlig i likhet med Gud.

4. Han måtte bare måle seg med Jesus

5. Han måtte fornekte sine kjødelige begjær med faste.

6. Etter å ha fornektet seg selv, måtte han følge Jesus syv dager i uka.

7. Uten Gud kunne han ikke gjøre noen ting.

8. Han måtte kvitte seg med synden i kjødet.

9. Han måtte ikke fortsette med overfladiske, nytteløse diskusjoner.

10. Han måtte gi sin kropp helt og holdent til Gud for alltid.

11. Han måtte tro på alle Guds løfter.

De resterende to retningslinjene var "skjulte synder " som Gud hadde påpekt ved navn, som Allen følte han ikke kunne dele offentlig.

A. A. Allen er den mannen siden Apostlenes dager som har opplevd mest av tegn, under og mirakler. Selv han fikk det fra Gud at han ikke skulle gjøre større gjerninger enn Jesus og mer kvalitetsgjerninger enn ham. At de aller fleste andre kristne tror på dette, er bare vondt og latterlig! De rekker hverken Jesus eller Allen opp til anklene engang.

Jesus hadde Ånden uten mål, mens vi som troende får Ånden etter mål!

Joh 3:34 For han som Gud har utsendt, taler Guds ord; for Gud gir ikke Ånden efter mål.

Mens vi som troende skal holde oss etter det mål av tro som vi er tilmålt: Rom 12:3 For ved den nåde som er mig gitt, sier jeg til enhver iblandt eder at han ikke skal tenke høiere enn han bør tenke, men tenke så at han tenker sindig, alt efter som Gud har tilmålt enhver hans mål av tro.

Paulus underviste om nådegavene her: 1. Kor. 12. 28 Og Gud satte i menigheten først nogen til apostler, for det annet profeter, for det tredje lærere, så kraftige gjerninger, så nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å styre, forskjellige slags tunger. 29 Er vel alle apostler? er vel alle profeter? er vel alle lærere? gjør vel alle kraftige gjerninger? 30 har vel alle nådegaver til å helbrede? taler vel alle med tunger? kan vel alle tyde dem? 31 Men streb efter de største nådegaver! Og jeg vil vise eder en ennu bedre vei.

Legg merke til at Paulus undervisning stemmer med Jesus undervisning. Her skal noen troende ha noe av de samme gavene som Jesus hadde og var i besittelse av.

Sluttkommentar:

Slik jeg forstår dette ordet. Så sier Jesus at tegn, under og mirakler følger oss troende, som det gjorde med ham. Og vi som tror på ham i dag, skal også få oppleve under. Men det er kun noen få Gud bruker «skikkelig» til dette. De andre troende skal bakke opp og støtte de som har fått de nådegavene som Jesus hadde. Jesus hadde alle, vi som troende i dag kan kun regne med å få litt av hva Jesus hadde. Men til sammen, så vil vi være om ikke like sterk som Jesus, men sterke. Og få oppleve under.

Ingen kan eller skal måle seg med Jesus, han er i en særklasse, se bare her:

Joh 21:25 Men det er også meget annet som Jesus har gjort; skulde det skrives, hver ting for sig, da mener jeg at ikke hele verden vilde romme de bøker som da måtte skrives.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2014/03/nr-793-beretningen-om-at-det-ved.html http://blog.janchristensen.net/2013/07/nr-638-lucifer-ville-ta-gud-faders.html http://blog.janchristensen.net/2013/07/nr-634-gud-fader-er-strre-enn-jesus.html http://janchristensen.net/ http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=den-hellige-aand-kompletterer-oss http://blog.janchristensen.net/2014/03/nr-789-treenighetslren-er-en-matematisk.html http://blog.janchristensen.net/2014/03/nr-778-paulus-star-det-at-han-talte-mer.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-327-var-norske-bibel-er-full-av-feil.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-324-treenighetslren-bygger-pa-lgn.html http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-249-bibelen-er-korruptert-feil.html http://blog.janchristensen.net/2010/09/nr-8.html