fredag 30. juni 2017

Nr. 2000: Vil Jesus komme ned på Oljeberget og opprette sitt 1000-års fredsrike i år 2047? Da Israel vil ifølge Ayatollah Khamenei bli utslettet i år 2040!

Nr. 2000:
Vil Jesus komme ned på Oljeberget og opprette sitt 1000-års fredsrike i år 2047? Da Israel vil ifølge Ayatollah Khamenei bli utslettet i år 2040!
Bilde av Irans øverste leder Ayatollah Khamenei mener Israel er utryddet innen 25 år. Han er da inspirert av Satan åpenbart for å tale slik.Det er ikke usannsynlig at Satan vet når Jesus kommer tilbake for å opprette sitt fredsrike. Skriften gir mange hentydninger om dette.

Bl.a. fra Johannes Åpenbaring der han vet at han har kort tid igjen.

Av David Wilkerson

"Men ve jorden og havet! For djevelen er steget ned til dere i stor vrede, fordi han vet at han bare har en liten tid." (Åp 12:12)
Som etterfølgere av Jesus Kristus må vi være konstant våken på at djevelen er ute etter å ødelegge oss. Derfor sier Paulus at vi bør vite så mye som vi kan om fiendens taktikk og planer: "for at vi ikke skal bli overlistet av Satan. For hva han har i sinne, det er vi ikke uvitende om." (2. Kor. 2:11).

Det ovenstående avsnittet fra Åpenbaringsboken forteller oss at Satan har erklært total krig mot Guds hellige. Det nevner også at djevelen har en tidsfrist på å avslutte sitt verk: "fordi han vet at han bare har en liten tid." (Åp 12:12)

Mens mange kristne slumrer ved denne midnattstime, slik som Jesus forutsa, så arbeider djevelen med rasende villskap for å gjøre seg rede til krigen. Han er klinkende klar over den korte tiden han har til å oppnå sine onde hensikter, så han unner ikke sitt øye noen hvile. Han driver stadig å planlegger og tenker ut måter å plage og ødelegge Jesu Kristi kirke på!

Men når var det djevelen først ble klar over at hans tid var kort? Kom denne kunnskapen til ham i løpet av det siste århundret, da han leste tegnene i tiden? Gikk det opp for ham da nasjonen Israel ble gjenfødt, og da rike reiste seg mot rike? Gjenkjente han det da han så det store frafallet fra den kristne tro? Utledet han fra Bibelkommentarer om disse begivenhetene at Jesus var i ferd med å vende tilbake for å hente sin brud?

Og da dette gikk opp for djevelen, at hans tid var kort, ble han slått av panikk? Hev han seg rundt for å sette opp en kommandosentral på jorden, og planlegge en siste vanvittig skyttergravskrig mot kirken? Sa han til seg selv: "Tiden renner ut. Jeg må arbeide raskt, fordi jeg har bare en kort tid før Kristus kommer tilbake!"

Nei! Satans tidsfrist ble gitt ham for århundrer siden. Det kan spores tilbake til et stort under som skjedde i himlene. Dette underet var en utrolig krigføring, da Satan besluttet å ødelegge Kristusbarnet:

"Et stort tegn ble sett i himmelen: En kvinne, kledd med solen, og månen under hennes føtter, og på hennes hode en krone av tolv stjerner. Hun var med barn og skrek i barnsnød og fødselsveer." (Åp. 12:1-2).

Solen i dette avsnittet representerer Gud. Og kvinnen kledd i solen representerer Kristi brud, eller Guds utvalgte folk. (Hun er kronet med tolv stjerner, som står for de tolv stammene i Israel, likedan de tolv disiplene.) Til slutt, barnet som skal bli født her er Jesus, befrieren. Avsnittet fortsetter:

"Og et annet tegn ble sett i himmelen - og se: En stor ildrød drage som hadde sju hoder og ti horn, og på sine hoder sju kroner. Med sin hale drog den med seg tredjedelen av himmelens stjerner og kastet dem til jorden. Og den stilte seg foran kvinnen som skulle føde, for å sluke barnet hennes så snart hun hadde født." (vers 3-4).

Satan blir her fremstilt som ventende på jorden for å ødelegge Kristusbarnet så snart det var født. Å, hvor ofte prøvde ikke djevelen å sluke Jesus! Satan brukte først Herodes for å ødelegge Kristus, og ga den onde kongen ordre om å myrde alle guttebarn i Betlehem. Herodes' overmåte sinne var et demonisk raseri, en inkarnasjon av selveste djevelen!

Du kan kanskje undres på, dersom Herodes var besatt av Satan, hvorfor pekte ikke djevelen ut for ham hvilket barn som var Kristus? Hvorfor måtte alle guttebarn drepes? Herren blindet Satans øyne! Som dette avsnittet forteller oss, så gjemte Gud Kristus bort fra fienden for en tid: "Hun fødte en sønn, et guttebarn, som skal styre alle hedningefolkene med jernstav. Og hennes barn ble bortrykket til Gud og hans trone." (Åp. 12:5).

Deretter, forteller skriften, ble det en krig i himmelen: "Det ble en strid i himmelen: Mikael og hans engler tok til å stride mot dragen. Og dragen stred, og dens engler. Og de kunne ikke stå seg .... " (v. 7-8). Denne krigen ble utløst av Satan mot Guds sønn og djevelen tapte. Han ble overvunnet av blodet på korset, slått en gang for alle!

I tillegg mistet Satan sin adgang til himmelen: " .... og det ble ikke lenger funnet sted for dem i himmelen." (vers 8). " .... den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan, han som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og hans engler ble kastet ned med ham." (vers 9).

En gang i tiden var ikke Satans bevegelser begrenset til jorden. Job forteller oss: "Så hendte det en dag at Guds sønner kom og stilte seg fram for Herren. Og blant dem kom også Satan." (Job 1:6). Djevelen må ha kommet hyppig inn for Guds trone som brødrenes anklager.

Se her for mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring 12. 7 Da brøt det ut en krig i himmelen: Mikael og hans engler gikk til krig mot draken. Draken kjempet sammen med sine engler,

Her opponerer Satan. Før Golgata hadde han noe å si, etter Golgata ingenting, Hallelujah! Før Golgata kunne han tre inn i Guds tronesal, etter Jesus bar frem sitt eget blod for Faderen har han aldri vært der. Og kommer aldri der igjen!
Mikael vant seier pga Golgata som også vi gjør.

8 men ble overvunnet, og de kunne ikke lenger ha noen plass i himmelen.

At han ble overvunnet var at hans skjebne allerede beseglet. Nå har han sette i lufthimmelen og påvirker alle mennesker der i fra.
Efes. 2. 2 Dere levde i dem på den nåværende verdens vis og lot dere lede av herskeren i himmelrommet, den ånd som nå er virksom i de ulydige.

9 Den store drake ble styrtet, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan og som forfører hele verden; han ble kastet ned på jorden og hans engler med ham.

Under den store trengsel vil det åndelige bli ”et” med menneskene. Skremmende men sant. Selv demonene vil få sitt tilholdssted på jorda.

10 Og jeg hørte en høy røst i himmelen som sa: «Seieren og kraften og riket tilhører fra nå av vår Gud, og hans Salvede har herredømmet. For våre brødres anklager er styrtet, han som anklaget dem for vår Gud dag og natt.

Her får Apostelen også se frem til den endelige sier; Seieren og kraften og riket tilhører fra nå av vår Gud, og hans Salvede har herredømmet. Seieren ble vunnet på Golgata, nå begynner den å komme mer og mer til utrykk.
Hebr. 2. 8 alt har du lagt under hans føtter.
Da Gud la alt under ham, da var ingen ting unntatt; alt skulle underlegges ham. Ennå kan vi ikke se at alt er lagt under ham. 9 Men Jesus, som for en kort tid var stilt lavere enn englene, ham ser vi nå kronet med herlighet og ære fordi han led døden. Slik skulle han ved Guds nåde smake døden for alle.
10 For Gud, som er endemål og opphav for alt, han ville føre mange barn til herlighet. Da måtte han la frelsens opphavsmann nå fullendelsen gjennom lidelser.
11 De har seiret over ham i kraft av Lammets blod og det ordet de vitnet om; de hadde ikke sitt liv så kjært at de ikke ville gå i døden.
Alle mennesker til enhver tid i fortid, nåtid og fremtid vil vinne seier hvis en går frem som skriften anviser. Her er ”formelen” til seier til enhver tid; de har seiret over ham i kraft av Lammets.

12 Derfor skal dere juble, himler og dere som bor i dem! Men ulykkelige jord og hav! For djevelen er kommet ned til dere, og hans vrede er stor, fordi han vet at han bare har en kort tid igjen.»

Satan er en slagen fiende og alle som følger ham likeså. Nå vet han at han har meget kort tid igjen og setter max inn på å gjøre sine ødeleggende og destruktive gjerninger.

13 Da draken så at den var kastet ned på jorden, forfulgte den kvinnen som hadde født guttebarnet.

At de 144 000 er Jøder og da vil Antikrist og Satan forfølge de andre Jøder med full styrke. Hate til Israel er konstant og dypt hos Satan og alle som følger ham.

14 Men hun fikk de to vingene til den store ørnen, så hun kunne fly ut til sitt sted i ødemarken for å få mat og det hun trengte, i én tid og to tider og en halv tid, langt borte fra slangen.
Men Israel er under overnaturlig beskyttelse og selv Jerusalem vil ”fungere” som Israels hovedstad inntil enden.
Sakarja 14. 2 Jeg vil samle alle folkeslag til krig mot Jerusalem. Byen skal bli tatt, husene bli plyndret og kvinnene voldtatt. Halve byen må gå i landflyktighet, men resten av folket skal ikke utryddes fra byen.

15 Ut av gapet spydde slangen vann etter kvinnen, som en elv, for å rive henne vekk i strømmen.

Rive henne vekk i strømmen er et biledelig utrykk. Antikrist har hele verden på sin side og når han vil fjerne Israel så er det med verdens aksept. FN og andre institusjoner vil helt sikker være på Antikrist side mot Israel.

16 Men jorden kom kvinnen til hjelp; den åpnet sin munn og slukte elven som draken hadde spydd ut av gapet.

Israel vil oppleve mye av det samme de oppleve i Egypt for 3400 år siden ved utgangen av Egypt da de 10 landeplagene gikk over Egypt og Israel ble spart.
Her kommer jorden Israel til hjelp og unnsetning. På hvilken måte vet jeg ikke men at Israel vil bli for det store og hele spart mens ragnar rokket går over verden er virkeligheten Åpenbaringen beskriver.

17 Fylt av raseri mot kvinnen gikk draken av sted for å føre krig mot de andre av hennes ætt, mot dem som følger Guds bud og holder fast ved vitnesbyrdet om Jesus.

Når Satan og Antikrist ser at de ikke kommer noen vei med Israel i denne omgang går raseriet ut over de som ikke vil ta Dyrets merke og som blir martyrer under den store trengsel.
Åpenb. 7. 13 En av de eldste tok da ordet og spurte meg: «Disse som er kledd i hvite kapper, hvem er de, og hvor kommer de fra?» 14 »Herre,» svarte jeg, «du vet det.» Da sa han til meg: «Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og som har vasket sine klær og gjort dem hvite i Lammets blod. 15 Derfor står de nå for Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel, og han som sitter på tronen, skal reise sin bolig over dem. 16 De skal ikke lenger sulte eller tørste, og sol eller brennende hete skal ikke falle på dem. 17 For Lammet, som står midt foran tronen, skal være deres hyrde og føre dem til kilder med livets vann, og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne.»

18 Og den stilte seg nå på stranden ved havet.

Her får vi et kort innblikk inn i himmelen og får se den roen og harmonien er der på tross av hva som skjer på jorden. Det ser ut som en av kjerubene er det som overbringer og taler til Apostelen. Jesus er ikke en som hele tiden selv må føre ordet.
(sitat slutt).

Her skriver Satan gjennom sine tjenere at Israels skal være utslettet i år 2040.
Plusser vi på den Antikristelige syvårige trengsel, så får vi år 2047.

Jeg sier ikke Jesus kommer igjen da, men skal en følge Satans «timetabell»!
Så vil Jesus komme igjen i år 2047 pluss – minus!

Her i fra Miff sine sider der de beskriver dette:

Fredag ble det holdt en stor anti-israelsk demonstrasjon i den iranske hovedstaden Teheran. Mens landets arsenal av raketter ble vist fram ropte tilskuerne «død over Israel» og erklærte «utslettelse av den jødiske stat som den muslimske verdens høyeste prioritet». Det ble også manet til samhold mellom de ulike palestinske fraksjonene i sin kamp mot Israel. Også i andre byer var det demonstrasjoner.

Det ble også brent israelske og amerikanske flagg under markeringen, som er en årlig begivenhet i Iran til støtte for palestinerne. Irans president Hassan Rouhani benyttet anledningen til å omtale Israel som «regionens terrorist». Presidenten i det iranske parlamentet sa i en tale til demonstrantene at Israel var «alle terroristers mor» og at det verste som hadde skjedd i det 20. århundre var «etableringen av det zionistiske regimet», skriver den israelske avisen Times of Israel.

Noe av det mest spesielle med demonstrasjonen var en stor digital klokke som telte ned til Israels utryddelse. Store digitale tall viste på fredag at det ifølge Iran er 8411 dager igjen til den jødiske stat er borte. I 2015 uttalte Irans øverste leder, Ayatollah Ali Khamenei, at innen 2040 vil staten Israel være utslettet.

Ifølge statlig iransk TV skal én million demonstranter ha deltatt på markeringen.
(sitat slutt).

Sluttkommentar:

Jesus selv vet ikke nøyaktig klokkeslett han kommer for å hente bruden. Men tiden skal vi kjenne.
Det er mye som taler for at nå er vi kommet så nær innpå tiden. At det er åpenbart nå i den åndelige verden at tiden er kort.
Satan vet da han har en meget kort tid igjen.
Når Satan taler gjennom sine redskaper at Israel skal være borte i år 2040.
Da vil den store trengsel innlede med Gog-krigen. Og avslutte med Harmageddon slaget.
Legger vi da til den syvårige Antikristelige trengsel, så får vi år 2047.
Dette er selvfølgelig ikke garantert, men at tiden nærmer seg, det er sikkert!

Rom. 13. 11 Og dette må vi gjøre, da vi kjenner tiden, at timen er kommet da vi skal våkne op av søvne; for frelsen er oss nærmere nu enn dengang vi kom til troen. 12 Det lider med natten, og det stunder til dag; la oss derfor avlegge mørkets gjerninger, men iklæ oss lysets våben!

Det mørknes i denne verden, men lysner for Guds menighet! Det vil også mørknes først for Israel, før lyset også går opp for dem og de blir frelst som en mann på en dag! Hvilken herlig fremtid for de som tilhører Israels Gud!
 

torsdag 29. juni 2017

Nr. 2002: Vårt Land går til verbalt angrep på meg, og jeg svarer igjen og de fjerner det, snakk om råtten avis!

Nr. 2002:
Vårt Land går til verbalt angrep på meg, og jeg svarer igjen og de fjerner det, snakk om råtten avis!

Bilde av Alf Gjøsund som mener at når han kommer med personangrep, er det «innforbi». Men når andre gjør det, er det «utaforbi». Snakk om å være mega-hykler!

 

Dette skrev avisen Vårt Land:

Fornuftig dom om krenkelser på nettet

Vi kan ikke forvente at personer som frykter utilbørlig omtale på nettet melder seg ut av den digitale virkeligheten.

EN KURIØS sak med stor prinsipiell betydning har nådd sin endestasjon i det norske rettssystemet. Høyesterett har fastslått lagmannsrettens dom mot Jan Kåre Christensen, som gjennom flere år har skjelt ut pastor Jan-Aage Torp på bloggen sin. Borgarting lagmannsrett ila Christensen en bot på 12.000 kroner, og denne dommen er nå rettskraftig.

CHRISTENSENS FORSVARER Brynjar Meling mener at det aldri burde vært tatt ut tiltale etter Straffeloven, ettersom ingen har tvunget Torp til å lese det som står på bloggen. I stedet burde Torp ha gått til injuriesøksmål dersom han mente seg krenket av utsagnene, ifølge advokaten. Straffeloven rammer nemlig bare «Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd forfølger en person eller på annen måte krenker en annens fred (...)».

GJENNOM SIN avvisning av Christensens anke fastslår Høyesterett imidlertid at den aktuelle paragrafen i Straffeloven kan komme til anvendelse selv om utsagnene ikke er stilet direkte til den omtalte. Dette er en fornuftig tilnærming og signaliserer en oppdatert forståelse av en lovtekst som har røtter tilbake til en tid da ingen hadde hørt om datamaskiner.

«BRUK AV blogg er vanlig, og det er behov for å gi vern mot hensynsløs ­atferd ved bruk av internett», heter det i dommen som nå blir stående. «Lagmannsretten legger vekt på at en blogg ligger offentlig tilgjengelig på internett for alle og enhver. Christensens blogg var beregnet på å skulle spres innen et bestemt religiøst miljø. Det må legges til grunn at Christensen var klar over at hans uttalelser kom til Torps kunnskap, noe Christensen også ønsket.»

«MAN TRENGER overhodet ikke bry seg om det som står på nettet uavhengig av hvor nedrig det er», uttalte advokat Meling da saken gikk for tingretten. Teknisk sett har han rett, men realiteten er at det som skrives om deg på nettet sannsynligvis vil nå fram til deg før eller siden. Vi kan ikke forvente at personer som frykter utilbørlig omtale på blogger, Facebook eller andre redaktørløse steder på nettet, melder seg ut av den digitale virkeligheten. Det bør heller ikke være slik at den som med god grunn opplever seg plaget av massiv, krenkende omtale i den uregulerte delen av nettet, må gå til søksmål i stedet for at påtalemyndigheten tar ut tiltale.

Publisert i Vårt Land 28. juni 2017

Jeg svarer dette og dette blir fjernet p.g.a. personangrep som avisen Vårt Land selv gjør:

Kommentaren din ble slettet
Kommentaren din på innlegget ble slettet av moderator på grunn av brudd på retningslinjene. Årsak: Påstand om usannheter er usaklig. Legg gjerne innlegget ut igjen med beskjed om at du er uenig. Påstand om løgn og usannheter når vi snakker om en tolkning er ikke akseptabel ordbruk.
Dersom du bryter retningslinjene tre ganger i løpet av en måned, vil din profil bli lukket i en måned. Ved alvorlige brudd kan profilen stenges uten varsel. Les retningslinjene her.
Dersom du er uenig i slettingen, ta saken opp i en e-post til redaksjonen, ikke i diskusjonstråden på verdidebatt.no

Slettet kommentar:

Helt enig med deg om dommen ikke hadde vært fabrikkert!

Hva Jan Aage Torp og hans disipler har talt om meg er både verbalt og i mengde 3-4 ganger mer enn hva jeg har skrevet.

Jeg og min familie har fått regner jeg meg 20.000 kraftfulle meldinger imot meg, samt det er skrevet vel 300 artikkler imot meg og min familie.

Dette har jeg gitt et tilsvar på. Dette har ikke vært behandlet av retten, som Brynjar Meling også skriver i sitt anke skriv.

Dommen imot meg er så feilaktig og oppkonstruert det er mulig å forblitt!
Derfor er det ikke selve dommen jeg vil ta videre, men selve måten retten har behandlet meg på.

Du må sette deg inn i saken før du skriver, eller så kommer du med usannheter!


Med vennlig hilsen debattredaksjonen Vårt Land.

Her er kommentar nr. 2:

Kommentaren din ble slettet
Kommentaren din på innlegget ble slettet av moderator på grunn av brudd på retningslinjene. Årsak: Personangrep.
Dersom du bryter retningslinjene tre ganger i løpet av en måned, vil din profil bli lukket i en måned. Ved alvorlige brudd kan profilen stenges uten varsel. Les retningslinjene her.
Dersom du er uenig i slettingen, ta saken opp i en e-post til redaksjonen, ikke i diskusjonstråden på verdidebatt.no
Slettet kommentar:
Dette sier Advokat Brynjar Meling i sitt ankeskriv:
“Lagmannsretten har gjort tingrettens beskrivelse av faktum til sin egen ved å sitere de tre mest sentrale avsnitt i tingrettens gjengivelse av faktum på side 3 og 4 i lagmannsrettens dom. Så langt den rekker, må denne beskrivelsen derfor legges til grunn, str.prl. § 306, 2. ledd.
(Løgntalene fra narreApostel Jan Aage Torp bygger denne dommen på, som gir den null troverdighet!).

Med andre ord, det er ikke brukt noen minutter hverken i Oslo tingrett å spørre meg og la meg forklare hva og hvorfor det er skrevet så mye om Jan Aage Torp på nettet.
Hverken i Oslo Tingrett og Borgarting Lagmannsrett ble det gjort.


Det er fordi vi har debattert det miserable livet til Torp sett fra være en apostel.
Der hva Torp selv og hans disipler har både godt flere hakk høyere enn meg i verbale ord og utrykk.
Samt mengden er helt sikkert tre ganger så mye fra den «andre» siden!
Med andre ord, dette er ikke noe annet enn et justismord!
Med vennlig hilsen debattredaksjonen Vårt Land.

Heldigvis så får jeg inn denne kommentaren:

Her blir alt snudd på hode, sannheten er motsatt!

 Se her:

DETTE INNLEGGET AV ALF GJØSUND OSER AV PERSONANGREP OG HAT!

HVORFOR GODTAR VÅRT LAND DETTE?

F,EKS:

Det bør heller ikke være slik at den som med god grunn opplever seg plaget av massiv, krenkende omtale i den uregulerte delen av nettet, må gå til søksmål i stedetfor at påtalemyndigheten tar ut tiltale.

Er f.eks. avisen Vårt Land med alle sine fak nyheter mer uregulert enn den Himmelske blogg?

Det kommer an på øynene som ser og ørene som hører!

Det er det denne dommen imot meg er så ille, at den bryter totalt med tros- og ytringsfriheten!

Jeg er dømt for å ha skrevet «for» mye selv om min motpart har skrevet tre – fire ganger så mye.


Med andre ord, vi står overfor et justismord hvis ikke anke og videre rettforhandlinger i Strasbourg fører frem!

tirsdag 27. juni 2017

Nr. 1999: Arbeider om mulig for å se på hvordan det er realistisk å anke til Strasbourg, å bli hørt der for å bli frikjent, og vinne over den Norske stat som operer på et nivå som i Kongo og andre primitive land!

Nr. 1999:
Arbeider om mulig for å se på hvordan det er realistisk å anke til Strasbourg, å bli hørt der for å bli frikjent, og vinne over den Norske stat som operer på et nivå som i Kongo og andre primitive land!

Bilde av narreApostel Jan Aage Torp som lyver, fordreier sannheten og gjør alt han kan for å få meg og den Himmelske blogg dømt. Hvorfor? Fordi vi taler klart og tydelig bibelens budskap om skilsmisse og gjengifte!


Det koster penger, hvil du være med? Så støt meg og den Himmelske blogg.

Her er kontonummeret i DNB: 0535 06 05845

Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn!

Men hvorfor jeg vil anke dommen til Strasbourg, er fordi jeg er blitt dømt for noe som ikke har vært oppe til behandling i tingretten eller lagmannsretten.

Det er ikke hva jeg har skrevet, men mengden som jeg blir domfelt for. Dette er et slag under beltestadiumet og ikke en rettstat verdig å bli dømt for noe som ikke har vært oppe til behandling, rett og slett et justismord.

Avisen Dagen skriver om dette her:

Ønsker å anke sjikanedom til Strasbourg

Bloggeren Jan Kåre Christensen får ikke sin sak behandlet i Høyesterett, men tar den trolig til Menneskerettsdomstolen.

Jan Kåre Christensen er dømt i to norske rettsinstanser for sjikane mot pastor Jan-Aage Torp. Han kritiserte i første rekke at Torp har giftet seg på nytt mens hans første kone fortsatt er i live. Derfor brukte han ordet «horebukk» om Torp, noe han senere endret til «horkarl», som det står i noen bibelutgaver.
Han har også brukt andre nedsettende ord om Torp, hans kone samt andre forkynnere.

Forelegg

Christensen fikk i 2015 et forelegg etter at Torp anmeldte ham for gjentatt sjikane, men vedtok ikke boten og ble i fjor dømt til å betale 12.000 kroner.
Saksbehandling og lovanvendelse ble anket til Borgarting lagmannsrett hvor advokat Brynjar Nielsen Meling ba om frifinnelse. Retten fant at Christensen har overtrådt straffelovens paragraf 390a som rammer den som «ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred».

21. juni konkluderte Høyesteretts ankeutvalg enstemmig med at ingen særlige grunner tilsier at saken bør fremmes for Høyesterett.

– Kriminelle handlinger

I en SMS til Dagen skriver Christensen at anken garantert ville gått igjennom hvis han hadde vært muslim.
Han karakteriserer avvisningen slik: «Dette er kriminelle handlinger gjort av politiet og påtalemyndighetene, samt domstolene i Norge.»
Christensens siste rettslige mulighet er å få saken behandlet i Menneskerettsdomstolen i Strasbourg i Frankrike. I tekstmeldingen sier han at han ønsker å anke dit.

– Be at Guds vilje seirer, skriver han.

Sluttkommentar:

Ingen avgjørelse tatt. Men ønsker din støtte og forbønn kjære venner!
Må undersøke alt, og så får vi ta det derifra!

Det viktigste er å få rede på hvilken muligheter det er og finnes, så anke.
Alt dette koster tid, penger og ressurser.
Be derfor at Guds vilje skjer!
Samtidig, det er en stor ære å bli vanæret for Jesu navn skyld kjære venner!


Matt. 5. 10 Salige er de som er forfulgt for rettferdighets skyld; for himlenes rike er deres. 11 Salige er I når de spotter og forfølger eder og lyver eder allehånde ondt på for min skyld. 12 Gled og fryd eder! for eders lønn er stor i himmelen; for således forfulgte de profetene før eder.

Relaterte linker:

http://blog.janchristensen.net/2017/06/nr-1997-narreapostel-jan-aage-torp-og.html
http://blog.janchristensen.net/2017/06/nr-1998-nar-siktelsen-sier-at-det-jeg.html
http://blog.janchristensen.net/2017/06/nr-1995-selv-kim-jong-un-hadde-vrt.html

http://blog.janchristensen.net/2017/06/nr-1994-norges-historiens-strste.html
http://blog.janchristensen.net/2017/05/nr-1967-eksklusivt-intervju-pa-den.html

 

mandag 26. juni 2017

Nr. 1996: Håkon Jahr – pinsebevegelsens ukronede leder!

Nr. 1996:
Håkon Jahr – pinsebevegelsens ukronede leder!

Håkon Jahr – pinsebevegelsen «skjulte» Pave som alt må gå igjennom, da han sitter på «pengesekken» og har «all» makt innad i bevegelsen!

Bilde av Håkon Jahr

 

Dette har jeg fått fra en venn, tidligere medarbeider og støttespiller som har skrevet ned noe om Jahr:

Han var inntil ca. 2004 daglig leder i
http://www.nggroup.no/om-oss/historie/
Norsk gjenvinning er det best kjent som.

Han ble mer eller mindre selvoppnevnt som daglig ledere i Filadelfia ca. 2005.

Han var antagelig en av de store aktørene i bakgrunnen da de kuppet pastorkonferanse i 2006 og fikk til en sammenslåing av frikirkerådet og Norges Kristne Råd.
Det ble da et samarbeide med katolikkene. I spissen stod Hegertun, Svartdahl og Jeppestøl.

Ikke alle i Filadelfia var glade for det.
Håkons bestevenn og barndomsvenn er Egil Svartdahl.
Håkon lot være å konfrontere medlemmer og ledere med synd som eldste i menigheten.
I 2013 blir Håkon konfrontert av meg for la en katolsk prest lede i bønn på bønnemøte samt å undervise om tidebønn. Jeg ble fortalt at jeg ikke kunne kalle den katolske kirke for skjøgen. Videre at han har personlig bønn sammen med katolsk prest.

I 2015 er han med på gjennom sin kollega Andreas å kalle inn Cantalamessa til Sommerstevnet gjennom komiteen på Hedmarktoppen.
Håkon sier de ikke trenger å forholde seg til åpenbaringen 18:4.
Videre har Håkon i et vitnesbyrd i Filadelfia uttalt under tårer at han har vanskelig for å kunne tro at Jesus kan forvandle en mann.

Til slutt; Håkon har i et intervju sagt at hvis han fikk spørsmål fra Jesus om å gi alt til de fattige så vet han ikke om han hadde greid det!
Håkon har som sagt i et vitnesbyrd i Filadelfia uttalt under tårer at han har vanskelig for å kunne tro at Jesus kan forvandle en mann.
(sitat slutt).

Fra avisen Vårt Land:

Aker flaske- og skraphandel ble startet av bestefaren, Adolf Jahr, i 1926. Bakgårdssjappa utviklet seg fra fillekremmer til milliardkonsern.

Håkon Jahrs liv har vært en utrolig reise, et moderne askeladdeventyr om familien som gjorde filler og annet avfall til gull. Og da familieselskapet ble solgt til utenlandske investorer for et stort antall millioner kroner, åpnet det seg muligheter for ham til å gjøre drøm til virkelighet.

Jahrs drøm var ikke et stille liv i sus og dus, men et liv som kristen leder på heltid.

I 2002 sa Jahr takk for seg i Norsk Gjenvinning.
(sitat slutt).


Håkon Jahr – pinsebevegelsens ukronede leder!

Pinsevekkkelsen eller pinsebevegelsen har fått fra å være en vekkelse.
Så en bevegelse, så et kirkesamfunn.

Når det er en vekkelse er det kun Jesus i sentrum. Så blir det en bevegelse der en trenger åndelige ledere med Guds ord autoritet.
Så blir det et kirkesamfunn der penger, makt og andre ting som råder.

Her er det pinsebevegelsen i Norge er, det en mangemillionær som egentlig er den egentlige lederen av hele bevegelsen eller kirkesamfunnet!

Tenker på den åndelige utviklingen i pinsebevegelsen det en har nå en milliardær som er den egentlige lederen av denne frafalne bevegelsen!
 

tirsdag 20. juni 2017

Nr. 1981: ZombieLars og våre kommende herlighets-legemer – har de mye til felles?

Nr. 1981:
ZombieLars og våre kommende herlighets-legemer – har de mye til felles?

Lars er elleve år gammel og en halv zombie, eller "levende unliving".
Lars (11) er litt annerledes, og det er det mange som ikke liker i Bekkebakken der han bor.
Han er en zombie, eller penere sagt en levende ulevende. Det betyr at han ikke kan dø.
I tv-serien møter han flere som ikke er som alle andre, blant annet en Ninja.
Her kan en både være usynlig og synlig. Flyte seg ved tankene kraft etc.
Skal ikke gå inn på dette, men faktumet er at dette er film.
Men den dagen vi får herlighetslegemet. Og blir Jesus lik. Da vil vi ha et slikt legeme, ikke på film, men i virkeligheten! Tenk hvilken dag det vil bli!

Her er artikkelen jeg skrev om herlighetslegemet vårt for noen år siden:
 
Nr. 633:
Hvordan vil vårt kommende herlighets-legeme være? Og se ut og være «boende» i?

Har kommer en artikkel om vårt legeme – som vi skal få. Hvordan ser det ut? Slik som Jesus har i dag, og som englene har. Vi vil da være Guder som englene og Jesus er det i dag. For en kommende herlighet som venter, bilde viser en kvinnelig engel, som vi vil se noenlunde ut som tror jeg etter hva skriften åpenbarer og viser oss. Da de som er kvinner blant oss frelste, jeg ser ikke for meg at jeg skal se slik ut. Jeg vil se ut som en hvit mann i den kommende verden som jeg er her på jorden, det er min tro.
Jeg spør i overskriften: «Hvordan vil vårt kommende herlighets-legeme være? Og se ut og være «boende» i?». Vi skal se på en ti forskjellige sider ved dette. Tar det opp i stikkordsform eller kan det bli for mye for enkelte. Ønsker også å «treffe» de som er forholdsvis nye i troen og ukjent med denne undervisningen.

1.) Det legeme vi har i dag skal «byttes» ut med å få det samme legeme som Jesus har i dag etter oppstandelsen – et herlighetslegeme!

Fra mine bibelkommentarer Filipenser brevet 3. 20 Men vi har vår borgerrett i himmelen, og derfra venter vi Herren, Jesus Kristus, som frelser. Vi er på pilegrims reise her, det himmelske løfteslandet venter. Vi har en borgerrett her ned, men det er midlertidig og ikke vår egentlige borgerrett. Det er det nye Jerusalem og i Himmelen vi har vær borgerrett. Vi venter på Jesus men han venter på at Gud vår Far skal si til Sønnen; dra og hent dem. Hvilken dag det må bli.

21 Han skal forvandle vårt svake og forgjengelige legeme så det blir likt det legeme han har i herligheten. For han har makt til å underlegge seg alt. Etter syndefallet kom død, sykdom og forgjengelighet inn. Det skjedde ikke bare noe med vårt åndsliv som ble formørket og vårt sinn ble uopplyst for åndelige sannheter. Selv vårt legeme er ikke laget lengre for å leve evig som var Guds tanke med oss. Derfor skal vi få et helt nytt legeme som vi skal bære i all evighet, et helt nytt. For Gud er ingenting umulig. Han som har skapt alt og som opprettholder alt skal også en dag forvandle alt etter sitt eget behag og til vårt beste. (sitat slutt).

Paulus sier det så vidunderlig: «Han skal forvandle vårt svake og forgjengelige legeme så det blir likt det legeme han har i herligheten». Vi skal «bytte» legeme fra det vi har i dag til å få samme type legeme som Jesus har i dag – et herlighetslegeme.

2.) Det vil være forskjell på oss etter den troskap og kjærlighet vi har vist overfor Gud og våre medmennesker. Vi vil lyse sterkt hvis vi får full lønn, og lyse mindre etter «mindre» troskap og kjærlighet. Det vil være forskjell på oss troende i den kommende verden etter vår troskap imot Kristus og Guds ord. Og de som blir frelst, men gjennom ild. De vil ha et svakere skinn, enn de som er tro imot Herren gjennom hele livet.

1 Kor. 15. 37 Og når du sår, sår du ikke det legeme som skal bli, men et nakent korn, kan hende av hvete eller av noget annet slag; 38 men Gud gir det et legeme efter sin vilje, og hvert slags sæd sitt eget legeme. 39 Ikke alt kjøtt er det samme kjøtt, men ett er kjøtt i mennesker, et annet i fe, et annet i fugler, et annet i fisker. 40 Og der er himmelske legemer, og der er jordiske legemer; men én herlighet har de himmelske legemer, en annen de jordiske. 41 Én glans har solen, og en annen månen, og en annen stjernene; for den ene stjerne skiller sig fra den andre i glans. 42 Så er det og med de dødes opstandelse. Det såes i forgjengelighet; det opstår i uforgjengelighet; 43 det såes i vanære, det opstår i herlighet; det såes i skrøpelighet, det opstår i kraft; 44 der såes et naturlig legeme, der opstår et åndelig legeme. Så visst som det gis et naturlig legeme, gis det og et åndelig legeme.

3.) Herlighets legeme vil ikke «trenge» mat, søvn og hvile som vi må ha det nå. Men vi vil kunne gjøre det. Der hjemme er vi ikke styrt av våre jordiske rutiner, men av Gud og Guds forordninger og lover. Vi vil leve på et høyere plan, om vi ikke vet alt. Så vet vi noe, det er blant annet at vi ikke vil dø og være så sårbare som vi er nå med det legeme vi nå har.

Fra mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring 22.1. Engelen viste meg nå en elv med livets vann, klar som krystall. Den springer ut fra Guds og Lammets trone. Engelen viste Apostelen enda en herlighet! Det renner en elv ut i fra Lammets trone. I Edens hage var det fire elver her er det en. Fire kan symbolisere fire verdenshjørner, men entall vitner om at vi alle drikker av den samme kilden. Ved det så får vi liv og en fullkommen enhet. Den springer ut taler om et kildevell som veller og veller opp igjen og igjen!

2 Midt mellom byens gate og elven står livets tre, fritt til begge sider. Det bærer frukt tolv ganger og gir sin frukt hver måned. Og bladene på treet er til legedom for folkene. I eden hage var livets tre og kunnskapens tre. Her er kun livets tre for muligheten til fall, synd, ulydighet og dom er over. Nå er det bare en evig vår og sommer som står igjen, noe som ingen mennesker kan fatte fylt ut. Kun tro det og la det dvele i tanke og hjerte! At bladene er til legedom taler om at sykdom der finnes men det tror ikke jeg. Det taler om en fullkommenhet som er vedvarende. Den legedommen er for alle i byen.

3 Det skal ikke lenger finnes noe som er under forbannelse. Guds og Lammets trone skal være i byen, og hans tjenere skal tjene ham. Selv i den nye pakt er ingen under forbannelsen, men under nåden og har fått Ånden. Men da vil våre erfaringer ikke bare være objektive men også subjektive. Gal. 3. 13 Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld. For det står skrevet: Forbannet er enhver som henger på et tre. 14 Dette skjedde for at folkeslagene ved Jesus Kristus skulle få del i den velsignelse som var lovt Abraham, og for at vi ved troen skulle få Ånden som det var gitt løfte om. Vil presisere, selv når den evige vår og sommer bryter frem vil alt det Gud gjør skje ved Ånden, ikke ved noen annen kraft og dimensjon i tilværelsene.

4 De skal se Guds åsyn, og hans navn skal være på deres panner. Vi skal se Guds åsyn og tåle det, i dag så er det mange som tar Gud som en selvfølge. Hadde Gud virkelig åpenbart seg så hadde en blitt slått ned til jorden hadde skjedd for mange. Men da vil vi være så innvidd og istand til å se Gud uten å rødme av skal. Våre navn vil være velkjente taler også at vi vil med letthet forstå hverandre på tross av at vi som er blitt frelst har kommet fra alle verdenshjørner på en periode på godt 7000 år som menneskene ble kastet ut fra Edens hage til dommen foran den hvite trone. Navn er også noe personlig og intimt, å kjenne og ha et navn som Gud har gitt oss taler om at han både kjenner oss og tar ansvar for oss som foreldrene gjør det med barna sine.

5 Natt skal ikke være mer, og de skal ikke ha bruk for lys av lampe eller av sol, for Gud Herren skal lyse over dem. Og de skal herske i all evighet. Når det står at natt ikke skal være mer der så vil selve den tradisjonelle helvts lære falle om kull at Gud skal pine menneskene i all evighet. Det kommer aldri til å skje, bibelen taler om enten å motta livet gjennom Jesus eller å dø, bli brent opp, bli til intet gjort etc. (sitat slutt).

4.) Det er ting som ligger foran som vi ikke vet om nå, men vil få viten da og i den kommende verden.

1 Kor. 2. 9 men, som skrevet er: Hvad øie ikke så og øre ikke hørte, og hvad ikke opkom i noget menneskes hjerte, hvad Gud har beredt for dem som elsker ham. 13. 10 men når det fullkomne kommer, da skal det som er stykkevis, få ende. 11 Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, dømte jeg som et barn; men da jeg blev mann, la jeg av det barnslige. 12 For nu ser vi i et speil, i en gåte; men da skal vi se åsyn til åsyn; nu kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne fullt ut, likesom jeg også fullt ut er kjent.

Vi vil da, og gjennom hele evigheten lang utforske og trenger oss mer og mer inn i hva Gud har for oss (hva frelsen innbefatter). For å kunne gjøre det fullt ut, må vi ha et legeme som er istand til det. For å tåle den påkjenningen og herligheten det er å gå med Gud.

5.) Herlighets legeme vil kunne bli skadet og det kan skje noe negativt med det, men det vil leges igjen. Vi leste at bladene på Livets tre er til legedom for folkene. Skulle det skje noe med oss, så vil vi ikke kunne bli legt. Vi vil bli legt, vi skal bare spise av bladene på Livets tre, og legedom tilflytter oss. Og det er mye mulig at vi vil få f.eks. noe slikt som vi har av tenner i dag. Skjer det noe med tennene, så får vi et par nye sett. Dette er kun med tennene, og en gang. Det er mye mulig at dette ligger i vårt hele legeme da? Vi vil erfare helbredelse hele tiden etter som vi trenger det!

6.) Bibelen beskriver dette med flere ord. Oppstandelse legeme, herlighetslegeme, vi skal bli overkledd etc. hvorfor? For å beskrive det mer utfyllende da dette romer så mye. Legemlig oppstandelse tales det om. Og videre om dette Apostelen Paulus sier i Romerbrevet.

7.) Herliggjørelsen som venter:

Rom. 8. 30 og dem som han forut bestemte, dem har han også kalt; og dem som han kalte, dem har han også rettferdiggjort; og dem som han rettferdiggjorde, dem har han også herliggjort.

Vi skal bli herliggjort. I dette ligger det noe veldig, langt mer enn det jeg kan forklare. Men Jesus opplevde dette på forklarings berg, og det er noe av det vi også skal oppleve.

Matt. 17. 1. Og seks dager derefter tok Jesus med sig Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem avsides op på et høit fjell. 2 Og han blev forklaret for deres øine, og hans åsyn skinte som solen, og hans klær blev hvite som lyset. 3 Og se, Moses og Elias viste sig for dem og talte med ham. 4 Da tok Peter til orde og sa til Jesus: Herre! det er godt at vi er her; vil du, så skal jeg gjøre tre boliger her, en til dig og en til Moses og en til Elias. 5 Mens han ennu talte, se, da kom det en lysende sky og overskygget dem, og se, det kom en røst ut av skyen, som sa: Dette er min Sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag; hør ham! 6 Og da disiplene hørte det, falt de ned på sitt ansikt og blev meget forferdet. 7 Og Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa: Stå op, og frykt ikke! 8 Men da de så op, så de ingen uten Jesus alene. 9 Og da de gikk ned av fjellet, bød Jesus dem: I skal ikke fortelle nogen om dette syn før Menneskesønnen er opstanden fra de døde.

Dette er så mektig, stort og vidunderlig, det som venter at jeg føler for å be en bønn, og be den i sammen med meg:

Kjære far vi ber til deg i den Herre Jesu Kristi navn. Det som venter dine barn er så ufattelig stort og herlig. La oss bli funnet verdig innforbi deg, du må se i nåde til oss alle og især meg. Jeg trenger din nåde, tilgivelse og kraft til å bli funnet verdig og bli stående etter å ha overvunnet alt. Da må du stå oss alle bi, og se i nåde til oss alle, vi ber og takker deg far i din elskede sønns navn Jesus Kristus!

8.) Det vil være mulig å flytte seg som Filip gjorde, akkurat som tankene kan flytte seg, vil vi helt sikker kunne flyte oss. Vi vil da ikke trenge bil, bår flu etc. Men vi vil allikevel ri på hester og ha ildvogner og annet. Vi skal også ha det «moro» og nyte tilværelsen fylt ut.

Ap. gj. 8. 39 Men da de steg op av vannet, rykte Herrens Ånd Filip bort, og hoffmannen så ham ikke lenger; for han drog sin vei med glede. 40 Men Filip blev funnet i Asdod, og han drog omkring og forkynte evangeliet i alle byene, inntil han kom til Cesarea.

9.) Vi vil kunne kjenne hverandre igjen. Den som er svart på jorden vil være det også med det nye legeme. Den som er hvit, rød, brun eller gul vil være det også med det nye legeme er jeg overbevist om.

10.) Hvordan vil vi leve i det nye Jerusalem og i himlene og på den nyskapte jorden? Vil vi f.eks. være gift, ha sex og leve i parforhold? Skriften taler veldig lite om dette, derfor må vi «vente» å se. Alt vil bli og være fullkomment. Jeg og kona mi ser jeg for meg at vi også skal være par i himmelen, slik tror jeg mange andre også tenker innerst inne!? Det er sikkert hvis vi skal bli som englene, da vil vi også ha mulighet for å utfolde oss på det område da englene kunne forplante seg med oss mennesker. Om eksemplet her fra Guds ord er de onde englene. Kunne de forplante seg og ha intim kontakt, så kan også de gode englene ha det.

1 Mosebok 6. 4 I de dager var kjempene på jorden og likeså siden, da Guds sønner gikk inn til menneskenes døtre, og de fødte dem barn; det er de veldige fra fordums tid, de navnkundige.

Sluttkommentar:

Det ligger så uendelig mye å venter på oss, bare vi får del i sluttfrelsen og holder ut inntil enden. Vi vil sikker også kunne kommunisere med hverandre på et språk som ligner det hebraiske tror jeg, dette er min mening. Og Jesus kunne lese andres tanker etc. slik vil det nok også være der, at vi vil kunne «se» hva som bor i den enkelte etc. Spennede, stort og herlig er det i hvert fall som ligger foran oss!

Har ikke berørt dette tema om vi kan synde i himmelen. Det kan vi ikke i den forstand at kjødet vårt er borte og Gud skal være alt i alle fullt ut, da ved sin Ånd, herlighet og kraft i og rundt oss. Samtidig vil englene gå i sammen med oss, hvilken kommende herlighet som venter oss, bare vi får bli med og funnet verdige for denne kommende rike, store og ufattelige glede! Med det nye legeme vil vi også kunne «fly», tåle uendelig med kulde og varme. Gå gjennom stengte dører som Jesus gjorde det etter oppstandelsen. Vi vil være uovervinnelige på alle plan, dette er hva jeg mener skriften sier om vårt kommende herlighetslegeme. Og jeg har også mye mer å si om dette emne, men får prøve å avslutte.

Personlig er jeg overbevist om det Moody sa er sant: Det er tre ting jeg vil bli overrasket over når jeg kommer til Himmelen.

1.) At jeg er der.

2.) At de jeg forventet å være der er der ikke.

3.) De jeg forventet ikke å se der er der.

Men spennende, stort og noe ingen av oss har erfart før, det vil det bli, og med et helt nytt legeme – et herlighetslegeme – som vi vil ha og være «boende» i for alltid!

Det er uten tvil seider og ting som venter oss der hjemme som vi i dag kun skimter konturene og har en aning om. Men det vil bli mer og mer åpenbart for oss gjennom hele evigheten!

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-317-ezekiels-tempel-under-1000-ars.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2013/04/nr-595-under-det-kommende-1000-arsriket.html http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-210-siktemalet-med-var-helliggjrelse.html http://blog.janchristensen.net/2011/03/sprsmal-61-hvor-havner-de-kristne-nar.html http://blog.janchristensen.net/2010/10/nr-31.html

mandag 19. juni 2017

Nr. 1993: Katogiserer og «måle» synder er inkonsekvent, stygt og ubibelsk da synd uansett vil skille oss fra Gud!

Nr. 1993:
Katogiserer og «måle» synder er inkonsekvent, stygt og ubibelsk da synd uansett vil skille oss fra Gud!
                                                                                        
Bilde av Jan Kaare Hanvold som er gift og skilt for tredje gang som en troende.
At hele PinseKarismatiske bevegelse går god for ham, men hater de homofile er underlig! Dette er både dobbeltmoral og hykleri, hverken homofile, lesbiske eller oppadgiftede som kristne er velkommen i den kristne menighet. 
Det var utenkelig for de første kristne å si at noen synder er kirkesplittende, noen synder ikke etc.

All synd skiller oss i fra Gud, de «små» som de «store», her må vi ikke unnskylde og bagatelliserer andre og noen!

Paulus listet opp et synderegister til menigheten i Korint, der oppadgiftede, homofile, tyver og drapsmenn alle går fortapt.

1 Kor. 6. 9 Eller vet I ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Hverken horkarler eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller bløtaktige eller de som synder mot naturen, 10 eller tyver eller havesyke eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.

Med andre ord, klassifisere synd er ikke fra Gud. Uansett, vi må holde frem Guds ord.

Her er en artikkel fra verdidebatt som tar opp dette emne:

Thomas Erlandsen skriver det samme som meg: Pinsebevegelsens teologiske refleksjonsråd diskriminerer – Liberale bibeltolkninger forsørges til de heterofile, men frarøves homofile.
                                                   
Pinsebevegelsens teologiske refleksjonsråd diskriminerer – Liberale bibeltolkninger forsørges til de heterofile, men frarøves homofile.

Jeg føler meg litt som Pinsebevegelsens torn i kroppen som nekter å slutte og snakke om elefanten i rommet, men noen må si ifra når diskrimineringen foregår i full offentlighet og nå til og med forsvares av lederen av Pinsebevegelsens teologiske refleksjonsråd, Øyvind Gaarder Andersen.
Dette burte også være en prekær sak for Pinsebevegelsen, med tanke på at de har puttet ekteskapet inn i trosgrunnlaget sitt, (noe som for øvrig er merkelig kirkehistorisk sett).

I Korsets seiers siste utgave sier Øyvind Gaarder Andersen følgende:

Når det gjelder områder som kvinner i tjeneste og skilsmisse og gjengifte, er det behov for å tolke det Skriften sier. Men i spørsmålet om ekteskapet som en ordning bare for mann og kvinne gir ikke Bibelen rom for ulike tolkninger. (http://korsetsseier.no/2017/06/16/pinsebevegelsens-bibelsyn-er-udiskutabelt/)

Jeg kan si meg enig i at finnes tolkningsrom rundt spørsmålet om kvinner i tjeneste og kanskje skilsmisse, men når de kommer til gjengifte finnes det ikke større tolkningsrom enn at ekteskapet er bare for én mann og én kvinne.
Det vil si, bare hvis man henter inn erfaringer og allmenn fornuft, så kan man finne tolkningsrom akkurat her. Altså er man villig til å hente inn fornuft og erfaring når det kommer til heterofile, men ikke homofile. Hvordan kan man stå inne for en slik tolkningsdiskriminering - og kristen praksis og fremdeles si at man står for kjærlighet, rettferdighet og sannhet?

Bibelen sier:

Til de gifte har jeg dette påbudet, ikke fra meg selv, men fra Herren: En kvinne skal ikke skille seg fra mannen sin. Men hvis hun likevel skiller seg, skal hun leve ugift eller forlike seg med mannen. Og en mann skal ikke skille seg fra sin kone… En kvinne er bundet så lenge mannen hennes lever. Dersom mannen dør, er hun fri til å gifte seg med hvem hun vil, bare det skjer i Herren. 40 Men hun vil være lykkeligere om hun lever alene, etter min mening. Og jeg mener at også jeg har Guds Ånd.
1 Kor 7,10-11; 39-40

Videre sier Jesus følgende om saken:

Men jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin kone av noen annen grunn enn hor, han blir skyld i at det begås ekteskapsbrudd med henne. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, bryter ekteskapet. Matt 5,32.

Man kan jo spørre seg hvorfor Paulus ikke eksplisitt også inkluderer mannen i ordene om gjengifte, men nå har uansett kirken i vår moderne tid alltid tolket dette å gjelde for menn også. Det Bibelen sier er for det første at skilsmisse bare kan skje dersom det har vært seksuell utroskap inne i bildet. Deretter sier Bibelen at dersom det er forekommet hor, så finnes det ingen åpning for å skulle gifte seg igjen. Til alle som skiller seg, uansett årsak, er budet klart: Du skal leve ugift! Det finnes ikke tolkningsrom her.

Så hvorfor lar pinsebevegelsen mennesker tjene i alle ledd i menighetene sine, selv om de er skilt (ofte av ikke seksuelle utroskapsårsaker) og gift på ny? Hvorfor får ikke homofile som omfavner sin identitet og orientering tjene? Hvorfor tillater man en slik diskriminering, uten å ville ha en åpen debatt om dette?

I denne saken er Misjonssambandet en av de få kirkelige sammenhenger i Norge som lever etter disse bibelske budene, selv om Espen Ottosen, misjonssambandets informasjonsleder, innrømmer at praksisen er hjerterå. (http://www.vl.no/troogkirke/ottosen-oppleves-hjerteratt-a-si-nei-til-gjengifte-1.66395?paywall=true)

Vel, i Pinsebevegelsen er man ikke så hjerterå med heterofile som gifter seg på ny. For dem forsørger man en mer åpen tolkning av Bibelen, men man yter ikke den samme åpne tolkningen for homofile. Nei, de får bare innrette seg etter det hjerteråe. Når man utfører denne tolkningspraksisen av Bibelen, så fremstår diskrimineringen av homofile i Pinsebevegelsen langt mer hjerterått. Den favoriserer heterofile og diskriminerer homofile.

Redaktør i Dagen, Tarjei Gilje, var inne på denne diskriminering i pinsebevegelsens avis, Korsets Seier, 18.05.15. Der etterspør han om det er fordi homofile er i mindretall at de frikirkelige neglisjerer denne debatten. Ja, man kan bare lure. (http://korsetsseier.no/2015/05/18/karismatiske-kristne-likestiller-heterofilt-og-homofilt-samliv/)


Nå blir spørsmålet: Skal Pinsebevegelsen bare lukke denne debatten enda en gang og late som om alt er på stell innenfor sine egen rekker, eller skal man adressere diskrimineringen og gjøre tiltak? Skal man sørge for at gjengifte blir avsatt fra alle sine frivillige - og lønnede tjenester, eller skal man ha lik bibeltolkning for homofile som man har for heterofile. Skal man slippe homofile fri til tjeneste?

Her bør man høre på en av Pinsebevegelsens mest kloke hoder og varmhjertede menneske, professor Terje Hegertun:

For å unngå at dette blir en ny fortelling om frykt og tilbaketrekning, tror jeg det er nødvendig med en annen tilnærming. For det første trenger frikirkene å ta tid og ikke handle forhastet. Det må fasiliteres trygge samtaler som både teologisk og sjelesørgerisk tar på alvor hva det dreier seg om, særlig når det handler om enkeltmenneskers livsskjebne. Refleksjonene må være grundige og tonen sensitiv. - Fra KS, se første link.

Kjenner jeg ledelsen i Filadefiakirken i Oslo rett, så stiller de seg 100 % bak seg Terje Hegertun i dette. Måtte denne linjen bli Pinsebevegelsens vei å gå fremover, samt at man rydder opp i diskrimineringen av homofile både på tolkningsplan og videre i det praktisk kirkeliv. Ja, samme hva utfallet blir, så blir en likebehandling i skriftstolkningen lettere å forholde seg til fra alle parter. 

Thomas Erlandsen
Tidligere pinsepastor
 

lørdag 17. juni 2017

Nr. 1992: Jeg har prøvet å komme i kontakt med de som jeg advarer imot – men med liten og ingen respons, derfor skriver jeg i dag «fritt» ut på den Himmelske blogg!

Nr. 1992:
Jeg har prøvet å komme i kontakt med de som jeg advarer imot – men med liten og ingen respons, derfor skriver jeg i dag «fritt» ut på den Himmelske blogg!

Bilde av Aril Edvardsen som jeg har personlig prøvd å komme i kontakt med og få respons. Uten å lykkes, Emanul Minos lykkes jeg med, men responsen var laber. Han fortsatte med sitt vås helt inntil han døde som Edvardsen også gjorde!
Vi bare si at både jeg og mange med meg som advarer imot dagens forkynnere og ledere i Guds menighet som an avart over hva dagens forkynnere forkynner av Guds ord skal være i liv og lære!

Jeg har personlig sendt mange brev til Aril Edvardsen, uten respons.
Utallige andre har jeg prøvd å advare, stort sett enten blitt oversett eller hørt ukvemsord imot meg.
Emanuel Minos har jeg snakket med på tomannshånd, men han unnskylte seg hele tiden og bare fortsatte i sin galskap helt inntil han døde!

Denne artikkelen kunne jeg skrevet bok om. Men dagens forkynnere vil ikke høre dessverre på noen formaningens ord. De vil dessverre i det store og det hele tute frem, uten tanke på å forandre kurs og mening.

Her fra minebibelkommentarer Titus brev 2. 7 Vær selv et eksempel for dem i gode gjerninger! La læren være uforfalsket og båret fram med alvor.

Titus som selv var ung skulle være et eksempel. Eksemplets makt er den største maktfaktor vi har i det å vise andre vei.

Læren skulle være ren og ikke tilgriset. I dag er det mye ubibelsk lære som vil villede, men fremdeles er Guds ord oss nok.

Og budskapet skal bæres frem ikke med fleip og med moro. Det skal bæres frem med alvor og flid.

8 Da blir din forkynnelse sunn og uangripelig, og enhver motstander blir til skamme fordi han ikke har noe vondt å si om oss.

Det er nok av de som vil si oss imot. Og de dikter opp og har mer personlige meninger en det en klarer å holde styr på. Menneske var egenrådig og selvgode før og er det i dag.

Hvordan møte disse? Med å være uangripelig selv.

Ha en sunn forkynnelse, uangripelig liv og en klar og rett lære så må selv våre verste motstandere gå i seg selv før eller siden.

3. 10 En vranglærer skal du tale til rette én gang og to ganger og så vise ham fra deg.

Vi skal høre på alle, men hvis det vedkommende sier ikke stemmer med Guds ord skal han\hun få svar tilbake. Og muligheter til å høre sannheten og da kunne gå i seg selv og omvende seg.

Hvis dette ikke hjelper kan en ta neste gang en med seg og gis en siste mulighet.

Dernest skal en ikke diskutere med ugudelige mennesker for mye, men vise dem i fra seg i Jesu navn.

11 Du kan være viss på at et slikt menneske er kommet på avveier. Han synder og har felt dommen over seg selv.

Ved dette du nå har gjort, er dommen hengende over han\hun. Og de må ta sine egne valg. De har fått sjanser og må selv avgjøre om de vil følge Jesus og Guds ord eller gå sine egne veier. Valget ligger da hos den som er blitt tilbudt Guds ord og Guds nåde.
(sitat slutt).

Det er egentlig ganske enkelt, ha meg til forbilde og støtt opp om meg og alle andre forkynnere som lever og preker i samsvar med Guds ord.

Jeg har i den utstrekning har kunnet, advart både personlig og gjennom den Himmelske blogg så langt det er mulig! Dessverre, de aller fleste vil og ønsker ikke å høre! Men fortsatt med å be for alle som ønsker og forkynner Guds ord, det kan være at det kommer en tid for omvendelse og nåde for disse også? Ikke det at alle blir omvendt, men Gud har måter å tale på som vi ikke har.

Her er et utdrag fra Laila Thorsen som ble lovet et møte med den falske profeten og horkarlen Jan Kaare Hanvold. Men alt ble selvfølgelig kansellert da hun sa seg villig til å stille opp. Les selv, og gjør dine egne vurderinger:

Vi ønsker d-i-a-l-o-g!

Vi vet ditt budskap, Jan Hanvold. Det vi gav klart uttrykk for i mailen til Visjon Norge, er at vi ønsker dialog. Og dette krever minst to parter, hvor hver part får lov til å si sin mening.

I mai i år oppfordret Jan Løvig, i en diskusjon på Dagen.no, alle som sitter bak tastaturet og ”slenger dritt" til Jan Hanvold, styreleder og ansvarlig redaktør i TV Visjon Norge AS, om å treffe han under fire øyne. I følge han skal vi få erfare hvilken kjekk kar han er. Videre oppfordret han oss til å ta en kveld på callsenteret.

Det er ikke første gang Jan Hanvold sine fans og støttespillere kommer med en slik anmodning, men denne gangen kom oppfordringen fra en av Hanvolds medarbeidere på callsenteret. Jeg ba Løvig ordne et møte, og takket samtidig ja til en kveld på callsenteret. Det skulle vise seg at han hadde vært litt stor i munnen, og gjorde alt for å trekke seg unna.

Jan Hanvold kaller seg kristen, og refererer ofte til Jesus. Men, gjør han som Jesus? Jesus likte å omgå folket, og han trakk til seg store folkemengder. Det likte ikke fariseerne og de skriftlærde, og gjorde alt for å få folkemassene vekk. De sa han i mot og kalte han stygge ord. Hanvold påstår flere ganger at han blir forfulgt. Jesus ble forfulgt av fariseere og skriftlærede, fordi han levde i sannhet og var et godt menneske som hjalp andre. Hanvold møter kritikk (ikke forfølgelse), fordi han misbruker den kristne tro og Gud for å drifte sine virksomheter. Han får pensjonister, uføretrygdede og syke til å tro at Guds nåde og velsignelser kan kjøpes for penger. Han ikke har forstått at alt som kommer fra Gud er gratis.

Det er forskjell på å leve i sannhet og misbruke den kristne tro. Når fariseere og skriftlærde kritiserte Jesus, tok han seg tid til å diskutere med dem. Jesus var en som likte å spille med åpne kort. Han likte også å omgås sine motstandere. Han gjemte seg ikke bak flåsete fraser som ”ingen kommentar”, eller uteblivelse av svar. Han tok seg tid til både å diskutere og spise sammen med dem. Jesus sa aldri at han ikke hadde tid til folket, og refset disiplene, da de prøvde å gjøre han ”viktig”, ved å jage bort mennesker. Det virker ikke som Hanvold er interessert i å følge etter Jesus, enda han kaller seg for apostel. I Brennpunktdokumentaren, Pengepredikanten, svarte Hanvold ”Ingen kommentar”, nesten hver gang han ble stilt et spørsmål. I følge han selv, sier han fortsatt ”ingen kommentar”, når får spørsmål. I verste fall svarer han med taushet.

Jeg ønsket å gi styreleder av TV Visjon Norge AS en mulighet til å gjøre som Jesus, slik at jeg kunne erfare påstanden til Løvig; at han er en kjekk kar. I en mail til Visjon Norge AS, ba jeg og to andre, Sigmund Voll Ådnøy og Marianne Johansen, om en avtale, for å invitere til dialog. Jeg postet også et innlegg på hans private Facebookside, der jeg uttrykte samme ønske.

Erfaringsmessig er det vanskelig å få ledere av lysskye virksomheter i tale. Styreleder av TV Visjon Norge AS er intet unntak. Jeg måtte purre flere ganger før jeg fikk et svar. Omsider fikk jeg svar fra sekretæren hans, som kunne informere at han ikke ville treffe meg. Jeg spurte hvorfor, og lurte på om han ville treffe noen av de andre. Svaret var da at han ikke vil treffe noen av oss, og vi kan se på Visjon Norge og lese Facebook, da får vi vite hans budskap.

Vi vet ditt budskap, Jan Hanvold. Det vi gav klart uttrykk for i mailen til Visjon Norge, er at vi ønsker d-i-a-l-o-g. Og dette krever minst to parter, hvor hver part får lov til å si sin mening.

Å lese facebook eller se på TV Visjon Norge hvor kun du sier din mening og vi ikke har mulighet til å stille motspørsmål eller komme med motsvar, er ikke dialog. Men det er vel som Løvig sier; det er lettere å sitte bak tastaturet og slenge dritt, enn å møte meningsmotstandere under fire øyne. Og jeg tviler sterkt på at jeg noen gang kommer til å få erfare hvilken ”kjekk kar” Jan Kaare Hanvold er.