onsdag 29. september 2010

Nr. 25 Og Jesus ga alltid ære til Gud Fader!

Spørsmål 25:

Hei, Jan Kåre! Jeg håper at du har det bra.
Nedenfor har du skrevet noe som ikke stemmer med Guds ord.
Kun Faderen, tilbe og pris ham. Takk Sønnen at han var villig og i stand til å tilveiebringe frelse ved at han var lydig. Men fremfor alt, tilbe og ær Faderen som er den som tar insentivet for alt. Åpenb.22. 9 Og han sier til mig: Var dig for det! jeg er din og dine brødre profetenes medtjener og deres som tar vare på ordene i denne bok. Gud skal du tilbede!
Ikke tilbe andre enn Gud Faderen. Tilbe den Hellige Ånd og be til ”ham” er sprøyt og villfarelse. Og Jesus ga alltid ære til Gud Fader. (Jan Kåre).
Joh 5:23: for at alle skal ære Sønnen slik som de ærer Faderen. Den som ikke ærer Sønnen, ærer ikke Faderen, som har sendt ham.
Joh 9:38: Han sa: Jeg tror, Herre! Og han falt ned for ham i tilbedelse.
Matt 2:2 Hvor er den jødenes konge som nu er født? Vi har sett hans stjerne i Østen og er kommet for å tilbede ham.
Matt 2:11 Og de gikk inn i huset og så barnet med Maria, dets mor, og de falt ned og tilbad det, og opplot sine gjemmer og bar frem gaver til det: gull og røkelse og myrra.
Matt 28:9 Og se, Jesus møtte dem og sa: Fred være med eder! Men de gikk frem og omfavnet hans føtter og tilbad ham.
Hebr 1:6 Men når han atter fører den førstefødte inn i verden, sier han: Og alle Guds engler skal tilbede ham.
Åp 5:12-14
12 De sa med høy røst: Verdig er Lammet, som ble slaktet, til å få makt og rikdom og visdom og styrke og ære og pris og velsignelse!
13 Og hver skapning som er i himmelen og på jorden og under jorden og på havet, og alt det som er i dem, hørte jeg si: Ham som sitter på tronen, og Lammet, tilhører velsignelsen og æren og lovprisningen og makten i all evighet!
14 Og de fire livsvesener sa: Amen! Og de eldste falt ned og tilbad.
Summen av Guds ord er sannhet. Sønnen, Lammet får samme tilbedelse som Faderen.
Fil 2:5-11
5 La dette sinn være i dere, som òg var i Kristus Jesus,
6 han som, da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik,
7 men gav avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneskers liknelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske,
8 fornedret han seg selv og ble lydig til døden – ja, døden på korset.
9 Derfor har og Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navn som er over alle navn,
10 for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, deres som er i himmelen og på jorden og under jorden,
11 og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.
Jesus ble en tjener for at han skulle kunne frelse deg og meg. Hva var Jesus før han kom til denne verden? Han var i Guds skikkelse og var Gud lik. Jesus var ingen tjener før han kom til jorden. Jesus er like mye Gud som Faderen. Hvis han ikke er det, da skal han heller ikke ha samme tilbedelse som Faderen. Åp 5:13 Men alt tilhører Faderen og Sønnen, velsignelsen og æren og lovprisningen og makten i all evighet! 14 Og de fire livsvesener sa: Amen! Og de eldste falt ned og tilbad.
1Tim 3:16 Og det må alle bekjenne, stor er den gudsfryktens hemmelighet: Gud åpenbaret i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt blant folkeslag, trodd i verden, opptatt i herlighet.
Joh 1:1 I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.
Ved å lese 1 Mos 1:1, så har de som oversatte Joh 1:1, "Ordet var Gud", en mer dekkende oversettelse, enn de som har oversatt, “Ordet var en Gud”. 1M 1:1 I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Det er viktig at vi lar skrift forklare skrift. Elohim, flertalletsordet av Gud. Oftest brukt som et “entallsord” (med verbet i entall).
Gud er én, men mer enn en, Faderen og Sønnen. Den som har sett Jesus, han har sett Faderen.
Hebr 1:3 han som er avglansen av hans herlighet og avbilledet av hans vesen og bærer alle ting ved sin krafts ord, og som derfor, da han hadde gjort renselse for våre synder, satte sig ved Majestetens høire hånd i det høie,
1M 1:26 Da sa Gud: La oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår liknelse. De skal råde over havets fisker og over himmelens fugler, over feet og over all jorden, og over hvert kryp som rører seg på jorden.
I Johannes 1: 1 står det ifølge Det Norske Bibelselskaps oversettelse av 1978/85: «I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.» Senere i det samme kapitlet viser apostelen Johannes tydelig at «Ordet» er Jesus. (Johannes 1: 14) Men siden Ordet blir omtalt som Gud, er det noen som trekker den konklusjon at Sønnen og Faderen må være en del av den samme Gud.
Vi må være klar over at denne delen av Bibelen opprinnelig ble skrevet på gresk. Senere ble den greske teksten oversatt til andre språk. Men en rekke bibeloversettere har ikke oversatt de siste ordene i Johannes 1: 1 med «Ordet var Gud». Hvorfor ikke? Ut fra sin kjennskap til bibelgresk har de kommet til at disse ordene skal oversettes på en annen måte. Hvordan har de så valgt å oversette dem? Her er noen eksempler: «Ordet var av guddomsart.» (Det nye testamente i ny oversettelse av Lyder Brun, Oslo) «Ordet var en gud.» (The New Testament in an Improved Version, London) «Ordet var et guddommelig vesen.» (La Bible du Centenaire, Paris) Ifølge disse oversettelsene er ikke Ordet Gud selv.1 I stedet blir Ordet omtalt som «en gud», på grunn av sin høye stilling blant Herrens Gud skapninger. Ordet «gud» betyr her «en som er mektig». Jan Kåre
Mener du at det er to G(g)uder i himmelen, den ene større enn den andre?
Det kan ikke være sånn at Jesus blir omtalt som “gud” med liten “g” i Johannes, mens i 1 Mos 1:1, så blir han omtalt med stor “G”. 1M 1:1 I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.
Kol 2:9 For i ham(Jesus) bor hele guddommens fylde legemlig.
Hvordan vil du oversette 1 Mos 1:26 Da sa Gud: La oss gjøre mennesker i vårt bilde, ............
Hvorfor blir det brukt “sitt bilde” i 1 Mos 1:27, mens det blir brukt “vårt bilde” i vers 26?
1M 1:27 Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem.
Hvem har navnet “JHVH”? Og hva betyr det?
Vi er alle preget av oppvekst og miljø. Og hvilke kilder vi henter vår informasjon i fra. Vi kan hjelpe hverandre til en større forståelse av hvem Gud er. Jeg har brukt mye tid til å studere "Elohim". Det krever mye bibelgransking for å få innsikt i emnet. Jeg skjønner noe, men har langt igjen.
Hvordan stiller du deg til hva jeg har kommet med?
Hilsen Kay

Svar:

Hei!
Takk for et reflektert og godt innlegg.
For det første vil jeg klargjøre noen ting.
Om ting i bibelen er skrevet med liten eller stor bokstav er noe som er gjort i ettertid da en før skrev alt med liten bokstav og våre grammatikalske regler som er blitt forandret.
Om Gud er med liten eller stor G er underordnet for meg.
Jeg mener at det du skriver har jeg i artiklene om Personalia om Faderen, Jesus og diverse svart på dette allerede.
Jeg tror ikke Jesus er Gud som Faderen som er den eneste sanne Gud. Med det menes at han er alt livs og lys opphav, også Sønnens.
1. Tim. 1. 17 Han som er konge i evighet, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, ham være pris og ære i all evighet! Amen.
Hvem er denne eneste Gud? Faderen!
Jesus gikk inn i en ny “rolle” etter oppstandelsen der han fikk Faderens stempel at han nå var fullt ut “godkjent” hos Faderen, også å være ikke bare menneske men også Gud.
Rom.1. 4 ved hellighets Ånd innsatt som Guds mektige Sønn da han stod opp fra de døde.
Derfor skal ikke bare Faderen lengre prises og æres, men også Sønnen som du skriver.
Du må lese helheten av hva jeg skriver og det kan hende at noen ord og vendinger jeg bruker ikke er 100 % korrekte men da må du sammenligne det med andre ting jeg har skrevet.
Hvem åpenbarte seg for Israels barn i ørkenen og ellers? Kristus hvem ellers?
1. Kor. 10. 4 og drakk den samme åndelige drikk. For de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem; denne klippen var Kristus.
Det var Kristus i sin preeksistens.
Du spør hvem oss er?
Det er Faderen og Kristus, hvem andre?
De skapte\dannet menneske står det rett ut flere plasser. Det står tom at de skapte menneske slik det skulle være.
Kol. 1. 15 Han er den usynlige Guds bilde,
den førstefødte, som står over alt det skapte.
16 For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden,
det synlige og usynlige, de som troner og de som hersker, både makter og myndigheter – alt er skapt ved ham og til ham.
17 Han er før alle ting, og alt består ved ham.
I Kristus er alt blitt skapt og alt holdes også oppe ved ham.
Ja, jeg tror sånt sett at det er to personer i guddommen.
Faderen som er den eneste sanne Gud som er fra evighet til evighet.
Og Sønnen som er den første han skapte\fødte\dannet (ord og utrykk her er underordnet).
De to har en felles Ånd som Jesus nå “disponerer” etter han satte seg ved Faderens høyre hånd.
Ap.gj. 2. 32 Gud oppreiste denne Jesus, og vi er alle vitner om det. 33 Han ble opphøyd til Guds høyre hånd og mottok av Faderen Den Hellige Ånd som var lovt oss, og utøste den. Dette er det dere ser og hører.
Etter Jesus mottok Ånden deler han både ut Ånden til de som lyder ham og døper mennesker i Ånden.
At noen får den Hellige Ånd til å bli en egen gudeperson er både ubibelsk og vann vittig. Ånden gjør ingenting av seg selv og det er Faderen og Sønnen som kommer og tar bolig i oss ved sin Ånd sier Jesus selv i Joh.e. 14. 23 Jesus svarte:
Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.
Håper og tror Kai at dette har vært oppklarende for deg og du kan få lov å spørre så mye du vil til på bloggen og jeg skal prøve å svare deg.

NB! Selvfølgelig tar jeg avstand for både å be, samtale og lovsynge den Hellige Ånd.
Det er meningsløst og ubibelsk praksis som ikke har noe for seg.

Broderhilsen
Jan Kåre

tirsdag 28. september 2010

Nr. 24 Jeg har bedt og bedt men aldri noen gang fått bønnesvar, i hvert fall ikke på de områdende i mitt liv som har vært nødvendige.

Spørsmål 24:
Jeg har bedt og bedt men aldri noen gang fått bønnesvar, i hvert fall ikke på de områdende i mitt liv som har vært nødvendige.
Hva kan jeg gjøre og forvente?
Morgan

Svar:
Det er mange ting i den åndelige verden jeg forstår og ikke skjønner.
Det er ganger når jeg ber om ting i tro, men det skjer ikke.
Det er ganger jeg nesten ikke ber og jeg føler og kjenner ingen tro, glede og forhåpninger og det skjer.
Stikk i strid med hva vi finner i Guds ord om bønn.
Kathryn Kuhlman som opplevde så utrolig mye med Gud (men døde for tidlig da hun gikk imot Herren og besøkte Paven) var like forundret hver gang gjorde et helbredelses under.
Smith Wigglesworth opplevde og erfarte det utroligste, men hans elskede hustru døde i hans armer når han begynte sin synlige tjeneste.
Men hans vitnesbyrd lever i dag for den gjerning han utførte for den Herre Jesus.
Jeg har opplevd og erfart tusenvis av bønnesvar og nesten like mange bønner som ikke nådde frem til å få se dem utløste i et bønnesvar som jeg forventet og trodde de skulle komme, Herrens veier er i sannhet uransakelige.
Jeg har til enhver tid skrevet opp et sted mellom 20-50 bønne emner som jeg ber daglig for. Jeg skriver de opp, og de forandres på stadig vekk.
Jeg slipper da å ha fokuset på et (bønne emne) eller noen få, men mange emner samtidig som gjør at mitt fokus er alltid Jesus.
Og når en har en “avslappet” og et takknemlig forhold til Herren skjer det utroligste.
Hebreerbrevet forfatter sier i 12. 1: “ Med blikket festet på Jesus”.
Gud vil gi deg bønnesvar Morgan. Men du må bare holde ut i tro og bønn, og det vil gå igjennom til seier i Jesu navn på alle områder for deg og alle andre som ber til Far i Jesu navn!
1. Joh.b. 5. 13 Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds Sønns navn. 14 Og denne frimodige tillit har vi til ham at han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje. 15 Og når vi vet at han hører oss hva vi enn ber om, så vet vi at vi allerede har det vi har bedt ham om.

Nr. 23 Jeg tror at Jesus kommer å henter bruden eller menigheten før den syvårige Antikristelige trengsel.

Spørsmål 23:

Hei! Synes det er bra at du forkynner GUDS ord! Ingen har ennå hatt vondt av å høre om GUD! Men all denne elendigheten som finnes så er det en annen inne i bildet! Det er så mye styggedom her i verden det er til å få frysninger av! Men jeg hører mye på historie på den kanalen å de er blitt utrolig opptatt av år 2012 av en eller merkelig grunn ! Det har med tiden tilbake å gjøre at det skjedde alltid noe av det som er skrevet igjennom tidene på bestemte årstall! Så de mener liksom hvorfor skal ikke det skje i 2012 også! Min datter på 17 år er så opptatt også av akkurat det! Har du noen svar å gi meg som jeg formidler videre til min datter?

Elisabeth Gundersen

Svar:

Hei!

Ja Elisabeth vi forkynner Guds ord og det er herlig.
Der er positivt at din datter stiller spørsmål som er veldig viktige selv om det kan virke noe overdrevet og ting som du ikke er opptatt med.
Men hun er 17 år og må og skal ta egne valg og da er det ikke ler å velge.
Jeg tror på ingen måter å tidfeste begivenheter for det er alene Guds Fader og Jesus som vet når bruden (de kristne skal hentes).
Ingen vet dagen men tiden skal vi kjenne. Og nå lever vi i den ytterste tiden. I de siste av de siste dager.
Du skal si til din datter og alle andre at det viktigste er å være rede og beredt å møte Gud hver dag.
Amos 4. 12 Derfor vil jeg gjøre med deg, Israel, så som jeg har sagt. Og fordi jeg vil gjøre således med deg, så gjør deg rede til å møte din Gud, Israel!

Dette er underbart og viktig:" Så gjør deg rede til å møte din Gud, Israel ( dette gjelder alle i dag)! ".

Jeg tror at Jesus kommer å henter bruden eller menigheten før den syvårige Antikristelige trengsel.
Her er fra bibelkommentarene Markus 13. 10 Og evangeliet må først forkynnes for alle folkeslag.
Legg merke til ordlyden, her nevner Markus evangeliet. I Matt 24. 14 Og evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Jødene, spesielt de 144.000 som Åpenbaringsboka taler om skal i endetiden forkynne evangeliet om riket – 1000 årsriket. Men vi som troende hedninger men også Jesus troende Jøder har forkynnelsen om evangeliet og korset i sentrum. 1.Kor.1. 18 For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft.
11 Men når de fører dere bort og overgir dere til myndighetene, skal dere ikke være bekymret for hva dere skal si. Si det som blir gitt dere i samme stund! For det er ikke dere som taler, men Den Hellige Ånd.
Vi skal ikke gå rundt å være bekymret for noe eller noen, men våke og be. Alle utfordringer og vanskeligheter som kommer i vår vei har Gud gitt oss en ressurs til dispensasjon. Sin egen Ånd, den Hellige Ånd som skal gi oss de rette ordene i rette tid i enhver anledning.
12 Bror skal angi bror og sende ham i døden, og en far sitt barn, og barn skal reise seg mot sine foreldre og volde deres død.
En skulle trodd at så mye forkynnelse som det er om kjærlighet at det hadde skapt mer kjærlighet. Men det er sannheten til kjærligheten som mangler, da blir resultatet deretter. Normløshet skaper harde og kalde hjerter.
13 Og dere skal hates av alle for mitt navns skyld. Men den som holder ut helt til slutt, skal bli frelst.
Dette gjelder alle frelste og troende til alle tider å holde ut til slutt skal bli frelst og berget. Men allikevel spesielt Israel og Jesus troende mennesker som Antikrist, den Falske Profet og hele verden ville forsøke å utrydde. Det som Hitler mislykkes med vil Antikrist gjøre alt for å lykkes med.
Åpenb. 14. 12 Her gjelder det at de hellige står fast, de som holder seg til Guds bud (Israel) og troen på Jesus (alle som tror på Jesus). Dette er Satans største mål å få utryddet Israel og alle Jesus troende, da spesielt når Antikrist kommer til makten i sammen med den Falske Profet.
Men under den store trengsel som er en periode på 7 år delt i to perioder på 3 1\2 år. Det er Profeten Daniel som taler om det gjenstår en årsuke på 7 år i Daniel 9.
Når det gjelder de 70 års uker er hver uke på 7 år. Daniel så i et syn hvor han så engelen Gabriel komme til ham med et budskap. 70 år er tilmålt ditt folk. Hvilket folk? Jo, israelittene. Vi vet jo at Daniel på den tid var bortført til Babylon. Fra den tid ordet utgår om å gjenreise og ombygge Jerusalem, inntil en salvet fyrste står frem. Dan.9,25. Nehemias fikk det så at han skulle reise til sitt hjemland og bygge opp igjen Jerusalem. Kongen gav ham lov til det. Dette var i år 445 f.kr. Gabriel hadde sagt at det skulle ta først 7 uker som = 49 år for å istandsette byen, og så skulle det gå 62 uker hvor en salvet skulle komme, altså Jesus. 62*7=434år+ 49 år= 483 år med 360 dager i året. Dvs. at når vi deler 483 med 7 får vi 69 uker. Nå legger vi merke til at det var for jødene det gjaldt. Etter at Jesus døde for oss alle, stoppet jødenes tidsregning på 69 årsuker. Nå lever vi i hedningenes tidshusholdning. den har som sagt vart i 2000 år. Når de frelste blir opprykket inn i himmelen, begynner altså den siste årsuken som gjenstår for jødene. Denne årsuken på 1 uke som er 7 år kalles også for den store trengsel. I denne perioden skal Gud konsentrere seg om jødene. På 1 dag skal de bli frelst.
Nøyaktig i den 69 uken, 483 år etter at ordet om Jerusalem skulle oppbygges stod Jesus fram. Det står i Gal 4,4. Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn... Han kom på den rette dag og time
14 Men når dere ser «den ødeleggende styggedom» stå der den ikke skulle stå – forstå det, den som leser! – da må de som er i Judea, flykte opp i fjellene.
Den ødeleggende styggedom hva det er og hvilket innhold det er taler Paulus om i 2. Tess. 2. 3b Den Lovløse komme til syne, han som ender i fortapelse. 4 Han er den som står imot og opphøyer seg mot alt som tilbes og kalles gud. Ja, han tar sete i Guds tempel og gjør seg selv til gud.
Når den GT ofringene blir gjenopptatt i Jerusalem igjen, de som Jesus har avskaffet med sitt offer på Golgata. Hebr.10. 12 Men Jesus har båret fram et eneste offer for synder og har deretter satt seg ved Guds høyre hånd for alltid.
Da må de som er i Judea og ellers er Jøder som har sitt liv kjært, flykte opp i fjellene og over mot Jordan til klippebyen Petra og der en kan gjemme seg. Dette er Jesu klare oppfordring til sine landsmenn etter kjødet, Jødene.

fredag 24. september 2010

Nr. 16: Jeg har lov til alt, men ikke alt gagner.

Spørsmål 16:

I Åpenbaringer kapitlene 17,18 og 19 leser vi om den store skjøge Babylon
(mor til flere skjøger)
Vi forstår av sammenhengen at det siktes til falsk religion og om hvordan JEHOVA vil dømme den.
I hennes hånd har hun et gullbeger fullt av avskyelige ting (falsk lære) som hun har spredt blant alle mennesker og nasjoner. (vannene hun sitter på)
Blant dette er: treenighetslæren, læren om sjelens udødelighet, om et bokstavelige brennende helvete, om korset og julen.
Dette er falsk lære som man finner over hele jorden og i alle religioner.
(skjøgens døtre)
Hvordan ser du bruken av korset og julen?
i Åpenbaringen 18:4 står det:
Gå ut fra henne (babylon den store) mitt folk.
Hvordan går et ut fra henne?
Hva er din tanker om disse spørsmålene?

Hilsen Kurt

Svar:

Hei!

Strengt talt er vi som kristne fritatt fra alt av ytre ting og vi kan bruke ytre symboler og la hver, det er opp til den enkeltes samvittighet og tro.
1. Kor. 6. 12 Jeg har lov til alt, men ikke alt gagner. Jeg har lov til alt, men jeg skal ikke la noe få makt over meg.
Her er vår kristne frihet men samtidig så skal vi også ta hensyn til andre og ikke minst svakere troende.
1. Kor. 9. 19 Jeg er fri og ingen underlagt, men jeg har gjort meg til alles tjener for å vinne så mange som mulig. 20 For jøder har jeg vært som en jøde, for å vinne jøder. For dem som er under loven, lever jeg som om jeg var under loven, for å vinne dem, enda jeg selv ikke er under loven. 21 For dem som ikke har noen lov, lever jeg som om jeg var uten lov, for å vinne dem, enda jeg ikke er uten lov for Gud, men er bundet av Kristi lov. 22 For de svake er jeg blitt svak, for å vinne de svake. For alle er jeg blitt alt, for i det minste å frelse noen. 23 Men alt gjør jeg for evangeliets skyld, så jeg selv kan få del i det.
Og her ligger både vår frihet og vårt ansvar. Men det skjærer seg i meg når kristne vil lovpålegga troende til å holde sabbat, jødiske høytider og loven.
Alt dette har Jesus frikjøpt oss fra på Golgata og gitt oss Ånden som vår veileder og den som skal lede oss. Og de nytestamentlige formaningene og læren skal korrigere oss og vise oss vei!
Korset er et symbol som det er diskusjoner rundt om det er et kristent eller hedensk symbol.
Og Jesus ble kanskje ikke hengt på et kors men på en påle? Men Moselov sier forbannet er den som henger på et tre og ikke en påle eller et kors. Derfor mener jeg at det er opp til den enkelte om han\hun vil bruke et kors eller la hver! Hva legger jeg i det som betyr noe egentlig.
Skal kristne feire julen?
Slik jeg ser det så står det ingen plasser i Guds ord at vi skal feire jul, gebursdag eller noen jødiske høytider.
Alle jødiske høytider er oppfylt i Kristus da de var skyggebilder på de kommende goder som vi i fylt mål har i Kristus.
Men så lever vi et samfunn der jeg mener vi som troende ikke skal stikke oss ut unødvendig hvis en kan la hver!
Men forteller samvittigheten din at du ikke skal feire jul så ikke gjør det. Men feirer du jul eller andre høytider, kjempefint!
Så lenge en ikke legger det over på andre som et lovbud er begge deler allright for meg. Å være en kristen er egentlig å være litt som Ole Brumm; ja takk begge deler! Det er virkelig herlig og underbart dette livet med Jesus, det finnes ikke noe bedre, herligere og storartet!
Vil du ha et kors eller ikke, kjempefint!
Vil du feire jul eller ikke, kjempefint!
Det viktige er at du har tatt imot Jesus og lever som ham, det er det alt dreier seg om.
Vi som hedning kristne skal kun holde 4 ting av Moseloven resten har vi valgmuligheter til (men vi feirer ikke dyreoffer etc). Men jeg vil allikevel si når en har barn, så skal en gjøre det en kan for å ikke være mest mulig annerledes enn hva en trenger.
Vi som kristne skal være tilpasningsdyktige så lenge det ikke strider imot Guds ord og samvittigheten vår.
Ap.gj. 15. 28 Den Hellige Ånd og vi har besluttet ikke å legge noen annen byrde på dere enn de helt nødvendige ting, 29 at dere holder dere borte fra hedensk offerkjøtt, fra blod, fra kjøtt av kvalte dyr og fra hor. Om dere passer dere for slikt, vil det gå dere godt. Lev vel.
Vi ser hvor stor frihet vi som kristne har. Men frihet under ansvar er det beste og som er den farbare og velsignede vei å gå med Herren Kurt!
Kan ikke se det heller på noen bedre måte at Jesus har kjøpt oss fri fra alt og når vi feirer noe så er det fordi Jesus har sonet synden og gjelden betalt.
Men samtidig så er det en velsignelse å bo i Norge der en feirer “kristne” og jødiske høytider istedenfor muslimske og andre fremmedes religioner dager og høytider!

Se her: http://www.janchristensen.net/smyrna.php?side=bibelkommentarer-Brevet-til-Hebreberne
Se her: http://www.janchristensen.net/smyrna.php?side=bibelkommentarer-Brevet-til-Hebreberne

torsdag 23. september 2010

Nr. 14 Sang Evangelist og bibellærer Finn Arne Lauvås en vranglærer!

Spørsmål 14:

Den kjente forkynneren i frie Evangeliske Forsamling Finn Arne Lauvås hevder at Israel som nasjon er avskåret fra Guds løfter for alltid pga deres vantro. De kan kun komme inn som enkeltpersoner. Hva mener du?
John

Svar:
Dette er noe jeg vet meget godt om hva FA lærer da jeg har hørt ca. 15 bibeltimer om dette emne. Jeg kjøpte 15 CD`er jeg hørte igjennom. http://blog.janchristensen.net/2012/08/nr-456-evangelist-finn-arne-lauvas-har.htmlEvangelist og bibel-lærer Finn Arne Lauvås er en vranglære og erstatnings-teolog http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Johannes-aapenbaring

Dette her FA forkynner er erstatningsteologi som det heter på fagspråket.
Det er selvfølgelig noe sant i det, men allikevel blir det en løgn når en ikke tar med helheten og en omtolker andre sider ved Guds ord. Dette villfarelse og erstatningsteologi i høyeste grad!

Når en ikke tar med de vanskelige skriftstedene som taler om og mot et 1000 års rike for Israel (se Åpenb. 20). Det gjelder i dag hevdes det?!

Når en ikke ser at Israel er delvis avskåret men skal komme inn igjen i full tall (Rom 9-11). Og de er elsket pga fedrene og at de er Guds eiendomsfolk til evig tid.
Rom. 11. 25 Brødre, jeg vil si dere en hemmelighet, så dere ikke skal ha for store tanker om deres egen forstand: En del av Israel er blitt forherdet, inntil folkeslagene er kommet inn i fullt tall. 26 På denne måten skal hele Israel bli frelst, slik det står skrevet:
Fra Sion skal redningsmannen komme,
han skal ta bort all ugudelighet fra Jakob,
27 og dette er den pakt jeg vil slutte med dem
når jeg tar bort deres synder.
28 På grunn av evangeliet er de blitt Guds fiender, for at dere skal få frelsen. Men på grunn av utvelgelsen er de elsket av Gud – for fedrenes skyld. 29 For Gud angrer ikke sine nådegaver og sin utvelgelse. 30 Dere var en gang ulydige mot Gud, men nå har dere fått miskunn, fordi de andre var ulydige. 31 På samme måte har de nå vært ulydige, men den miskunn dere har fått, skal føre til at de nå får miskunn. 32 Gud la alle under ulydigheten for å kunne miskunne seg over alle.
33 Å, dyp av rikdom
og visdom og innsikt hos Gud!
Hvor uransakelige hans dommer er,
og hvor ufattelige hans veier!
34 Hvem kjente Herrens tanke,
eller hvem var hans rådgiver?
35 Hvem gav ham noe først,
så han skulle få vederlag?
36 Fra ham og ved ham og til ham er alle ting.
Ham være ære i evighet! Amen
Jeremias 31. 35 Så sier Herren,
han som satte solen til å lyse om dagen
og ordnet det så
at månen og stjernene lyser om natten,
han som rører opp havet så bølgene bruser,
– Herren, Allhærs Gud, er hans navn:
36 Lar jeg disse ordninger vike,
lyder ordet fra Herren,
skal også Israels ætt for alltid
opphøre å være mitt folk.
37 Så sier Herren:
Hvis himmelen der oppe kan måles
og jordens grunnvoller der nede kan utforskes,
da vil jeg også forkaste
hele Israels ætt
på grunn av alt de har gjort, sier Herren.
En omtolker naturlige og fysiske hendelser og ting til kun bli åndelige og metafysisk (metafysisk i betydningen «uforståelig» eller «svevende»).
Slik som at lammet og løven skal beite i sammen gjelder ikke fysisk men åndelig i det at vår natur er som løven blir smeltet i sammen med lammet som er den nye skapning.
Her kunne jeg ha fortsatt i det uendelige men vil stoppe her for korthets skyld å si at Israel har en lys og herlig fremtid. Men dette er knyttet opp imot deres anerkjennelse av Jesus som deres Messias og det kommende 1000-årsriket.
Åpenb. 1. 7 Se, han kommer i skyene! Hvert øye skal se ham, også de som har gjennomboret ham, og alle jordens folk skal bryte ut i klagerop over ham. Ja, sannelig, amen! http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=enda-mer-vranglaere http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=linjene-i-esekiel-40-48 http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Brevet-til-Hebreberne

onsdag 22. september 2010

Nr. 15 Pastor Åge Åleskjær en vranglærer!

Spørsmål 15:

Den kjente forkynneren i fra trosbevegelsen Pastor Åge Åleskjær som også har Norges største frimenighet lærer kort følgende: At loven er den smale vei og har opphørt. Mens nåden er den brede vei og gjelder i dag.
Hva mener du?
John

Svar:
Jeg har studert og lest mye av ÅÅ, spesielt før. Men jeg har lest “Fullstendig frihet” og ”Nå taler han fra himmelen” av den nevnte pastor og forfatter.
Slik jeg ser det så tilhører ÅÅ en kristen avart. Noen ville sagt en sekt men jeg synes en kristen avart dekker mer.
Ågr Åleskjær

En sekt blir sett på å være en minoritet men ÅÅ og trosbevegelsen er et "sidespor".
Slik jeg ser det så er kun de gamle vekkelsesbevegelser egentlige sunne og åndelige bevegelser. Som Frelsesarméen, Baptister, Metodister, frie Evangeliske forsamling, Maranta, Pinsebevegelsen etc. (da i utgangspunktet som vekkelsesbevegelser).

Mens lutheranerne med sin barnedåpslære osv. er et kristent "sidespor".
Katolikkene er et kristent "sidespor" med alt den representerer.
Mormonene, Jehovas Vitner, Adventistene og andre er et kristent "sidespor" som en også kunne benevnt som en sekt eller med sterke sekt lignede trekk. Men en kristent "sidespor" dekker ordet bedre med det jeg vil ha sagt, de bygger ikke sin kristendomsforståelse på en sunn forståelse av Guds ord.

Slik er også den karismatiske bevegelse. “En gang alkoholiker alltid alkoholiker” i ordtaket, slik er det også med ÅÅ og den bevegelse han representerer.
De klarer aldri å stoppe opp med å lære noe vrangt og feil akkurat som en alkoholiker må ha sitt må disse “ha” vranglære!
Det har vært slik til nå.

2. Tim. 3. 7 Og som stadig vil lære, men aldri lærer sannheten å kjenne. 8 Som Jannes og Jambres satte seg opp imot Moses, setter disse mennene seg opp imot sannheten. De har fått sin dømmekraft ødelagt, og verken de eller deres tro holder mål. 9 Men nå skal de ikke ha mer fremgang, for det skal bli klart for alle hvor vettløse de er, slik det også gikk med Jannes og Jambres.

Han har gått i fra en vranglære til neste om og om igjen. Hele tiden uten forbi Guds ords sunne lære. Dette er synonymet på en karismatiker og de som blir værende inn forbi de menigheter og bevegelsene.
Før var det åndelig krigføring, JDS-læren osv.
Nå er det den nye reformasjon og å forkaste Jesus og holde fast på Paulus.
Dette er mennesker som fører og farer vill!
Det ÅÅ nå lærer, enn så lenge. At Loven som bl.a. Jesus representerer er satt til side og nå gjelder kun nåden som han og Paulus representerer som gjeldende.
Dette er så hinsides sunn kristendomsforståelse at jeg vil si han er en ulv i fåreklær uten å blinke.
For å svare litt mer på ditt spørsmål hva han egentlig lærer så kommer det noe mer her:
Fra oppstandelsen\pinsefestens dag er Guds ord gyldig oss hedning kristne.
Alt annet før der, selv Jesu undervisning gjelder ikke oss. Dette er dispensasjons lære i sin aller verste og styggeste form og vranglære.
De i GT hadde også Jesu Ånd og det var de i GT som levde også under nåden som vi, om det er nå i en mye større utstrekning i dag. Her kunne jeg ha skrevet side opp og side ned men velger å stoppe her.
Her fant jeg på nette en veldig matnyttig blogg som vil være god og opplysende:
http://mgnebdal.free.fr/?p=94
http://mgnebdal.free.fr/?p=94
Og når en forkaster Jesu lære så forkaster en også Jesus. Dette burde være meget innlysende? Eller skal Satan avsløre seg enda mer før de kristne våkner opp og advarer imot TB, Oslo Kristne Senter og ÅÅ? Det gjør jeg og vi i Smyrna Oslo vær du sikker!

tirsdag 21. september 2010

Nr. 12.Er bibelen troverdig i dag for dagens mennesker? Eller skal vi tilpasse budskapet etter dagens mennesker?

Spørsmål 12:

Er bibelen troverdig i dag for dagens mennesker? Eller skal vi tilpasse budskapet etter dagens mennesker? Hva skal være relevant og kan vi overse deler av bibelen for at det er for vanskelig å leve etter i 2010?
Dagny

Svar:
Dette var et meget godt og relevant spørsmål. Her er det mye å gripe fatt i men jeg vil ta et utgangspunkt i mennesket selv.
Vi mennesker er skapt i Guds bilde og har ikke forandret oss siden skapningens begynnelse i de aller grunnleggende behov. Slik som mat, luft, kjærlighet, nærhet osv.
Det får meg til å tro at de rent ytre ting er ikke av avgjørende betydning men at vi som da henvender oss til menneskets hjerte og det indre i menneske.
Gjør vi det, så treffer vi menneske i dets egentlige jeg.
Det er ei heller noen ting som tyder på at menneskene var så mye annerledes før enn i dag. Eller at vi i dag er så annerledes enn før.
Så har alle vekkelsesbevegelser alltid gjort seg bruk av datidens teknologi for å fremme budskapet.
Luther og de som var med på reformasjonen tok i bruk boktrykkerkunsten.
Åge Samuelsen og Maranta brukte datidens dansemusikk osv.
Som kristne er vi ikke kulturfiendtlige men vi skal ei la oss overkjøre. Det er lov å si både nei og ja.
En må ikke ha Rocke musikk, dans og drama for å tekkes ungdommen. Her må hver menighet og troende finne sin vei og hvordan Gud leder.
Det som fremfor alt er viktig er å holde seg til Guds ord og bønn.
Ingenting av Guds ord skal oversees men alt har sin gyldighet!
Her er vår program erklæring for menigheten Smyrna Oslo fremover:
http://www.janchristensen.net/smyrna.php?side=hva-naa-jan-kaare
http://www.janchristensen.net/smyrna.php?side=hva-naa-jan-kaare

mandag 20. september 2010

Nr. 11 Jeg har vært en troende og da var jeg gift med en troende. Så ble jeg frafallen mens min tidligere hustru gifte seg på nytt. Nå vil jeg treffe

Spørsmål 11:

Jeg har vært en troende og da var jeg gift med en troende. Så ble jeg frafallen mens min tidligere hustru gifte seg på nytt. Nå vil jeg treffe en ny da jeg savner nærhet og ikke ønsker å gå alene. Kan Gud velsigne og akseptere dette?
Morgan

Svar:

Du har levd et brokete liv i en hvis forstand. Jeg leser mellom linjene at du har vært utsatt for overgrep fra kristne ledere og står selv svakt i ditt liv.
Her er en link som viser dessverre den forfatningen menigheten er i overfor å takle mennesker som er søkende og vil følge Herren.
Her er linken med et eksempel:
http://www.bt.no/nyheter/lokalt/--OEdelegger-mennesker-317447.html
http://www.bt.no/nyheter/lokalt/--OEdelegger-mennesker-317447.html

Jeg anser at mange leder og Hyrder i menigheten for å være som de dårlige Hyrdene i Esekiel 34.
Men nå har “skaden” skjedd!
Som en voksen person må du ta ansvar for eget liv og egne handlinger selv om de råda og den veiledningen du har fått ikke har vært særlig gode. Det har vært mangel på sunn veiledning.
Nå har livet gått men du føler at du ligger tilbake med en “brukket” rygg.
Din tidligere kone har giftet seg på nytt mens du var frafallen slik jeg forstår deg?
Da er muligheten for gjenforening ikke tilstede.
Men du ønsker å gifte deg på nytt og starte på nytt.
Hvis du det gjør så mener jeg at med den bakgrunn du beskriver ikke gjør synd. Men du avskjærer deg selv for å ha en tjeneste i menigheten som eldste, Evangelist og menighetstjener.
En som er en person med ansvar i menigheten skal være en kvinnes mann og en blir strengere dømt.
Jakob 3. 1. Mine brødre! Ikke mange av dere bør bli lærere, for dere vet at vi skal bli så mye strengere dømt. 2a Alle feiler vi ofte.
Jeg forutsetter dette svaret er at jeg har forstått deg riktig med at mens du levde borte fra Gud så giftet din tidligere kone seg på nytt mens du var frafallen.
Men nå er du kommet tilbake til Gud og ønsker å gå med Herren og å leve som en troende.
Begrunnelse for gjengifte:
Når Paulus underviser med hensyn til disse ting i 1. Kor. 7 så tillater han gjengifte hvis den ene parten ikke ønsker den andre når en blir frelst, for Gud har kalt oss til fred.
Det er noe av det samme jeg ser her. Forsoning er ikke mulig her da din tidligere kone er gift på nytt mens du levde borte fra Gud og du har blitt utsatt for overlast av ledere i menigheten som har gjort din livs situasjon vanskeligere.
Ønsker deg lykke til og når du nå er kommet tilbake til Gud er det løfter på at Herren vil gi deg fremtid og håp.
Jeremias 29. 11 For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.

fredag 17. september 2010

Nr. 10 Hvorfor er det så utbredt blant både vanlige kristne og ledere med synd som gjengifte og begrensning av Guds kraft i dag, mens hvis en ser på B

Spørsmål 10:

Hvorfor er det så utbredt blant både vanlige kristne og ledere med synd som gjengifte og begrensning av Guds kraft i dag, mens hvis en ser på Bibelens kristne var dette langt i fra akseptert både på Bibelsk grunnlag og praksis og spesielt for en “hyrde” eller tilsynsmann (pastor)?

Anonym

Svar:

Hei!

Dette var et dypt spørsmål og ikke lett å svare på. Jeg vil ta et utgangspunkt i Gal. 2. 11 Men da Kefas kom til Antiokia, sa jeg ham imot like opp i ansiktet, for hans opptreden hadde dømt ham. 12 Før det kom noen fra Jakob, holdt han måltid sammen med de hedningkristne. Men da de kom, trakk han seg tilbake og holdt seg unna, fordi han var redd for de omskårne. 13 Også de andre jødekristne hyklet sammen med ham, så til og med Barnabas ble revet med av hykleriet deres. 14 Men da jeg så at de ikke gikk rett fram etter evangeliets sannhet, sa jeg til Kefas i alles nærvær: «Når du som er jøde, ikke lever etter jødisk, men etter hedensk skikk, hvordan kan du da tvinge hedningene til å leve som jøder?» 15 Vi er av fødsel jøder og ikke syndere av hedensk ætt.
Her var Peter og Paulus venner, ha meget gode venner. Vi leser i Gal. 1. 18 Først tre år senere drog jeg til Jerusalem for å få høre mer gjennom Kefas, og jeg ble hos ham i fjorten dager. 19 Noen annen av apostlene besøkte jeg ikke, bare Jakob, Herrens bror.
Vennskapet var dypt men det var et vennskap som var dypere og mer intimt, det var vennskap med Gud.
Vi leser at Paulus sa Peter imot like mitt opp i ansiktet selv når de kunne ha kostet vennskapet. Troskap mot Kristus og Guds ord var viktige enn alt.
Men her ordnet det seg og Peter anerkjente Paulus og motsatt, men de turte også å være uenig.
Det var for en tid tilbake en fin kristen som kom til meg og sa følgende fritt oversatt. Jan Kåre jeg er helt enig med deg om troendes dåp osv. Men jeg kan ikke døpe meg pga familie og at jeg har gått på Bedehuset i alle år og alle vennene våre er der.
Slik kunne jeg ha fortsatt. Det står meget alvorlig i Guds ord om å ikke ta menneskelige hensyn og stole på seg selv. Her kunne vi tatt mange skriftsteder frem.
Jeg tror at veldig mange, ja helt sikker de aller fleste. Er enig med din beskrivelse og føler et ubehag med den utglidningen som er.
Men når selv ledere som Emanuel Minos, David Østby og mange andre går inn til “Pastor Jan Hanvold” som driver Visjon Norge og lever i åpenbar synd da han er gjengiftet som troende og sier det selv at han er skyldig i to ekteskapsbrudd. Med andre ord nå lever han i hor.
Hadde disse Hyrdene hatt åndskvalitet i seg så hadde de selvfølgelig aldri gått inn i et slikt “horestudio” men advart imot dette. Det kan du være sikker at Apostlene Paulus og Peter hadde gjort, men så opplevde de også Guds kraft og salvelse i sitt liv og tjeneste! Det er her hemmeligheten til å oppleve Guds kraft er; renhet i liv og lære. Det forlanger Herren fordi han gir sin Ånd til dem som lyder ham. De ulydige og gjenstride får ikke det, de skal bo i et tørt åndelig land.
Det er vennskap, tilhørighet, penger og mye annet som binder og styrer “Guds menighet” i dag.
Ikke kjærligheten til hverandre og den bibelske lære og praksis som binder i sammen som den bandt de første kristne i sammen!
Det er å holde kjød for sin arm dette vi ser i en så stor utstrekning og de som det gjør har ikke Gud til venn men som fiende.
Gud arbeider imot sin menighet i dag kan en si, ikke med!
Vi må tilbake til den bibelske og Apostoliske tro, lære og praksis. Det er her hemmeligheten til sant broderfelleskap og sann åndelig utvikling og vekst ligger. Vi kan ikke forandre på Guds ord, men tilpasse våre liv og vår lære etter Guds ord. Laodikea betyr folkestyre og det er helt imot Guds vilje. Et teokrati må og skal det være i menigheten. Det er Guds ord og åndelige pg vel skikkede menn og kvinner som skal lede og styre menigheten. Slik jeg ser det i dag i Norge er det enten unge jyplinger som styrer eller gamle menn som er utgått på dato for lenge siden. Jeg vet det er harde ord, men Gud sier klart og tydelig om og til Laoidikea menigheten skulle forholde seg til Herren og hans ord i endetiden.
Åpenb. 3. 19 Alle jeg har kjær, dem refser og tukter jeg. La det bli alvor og vend om! 20 Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg.
Håper dette har hjulpet deg. Det står i Salme 119. 4 Du har gitt dine påbud for at de skal holdes nøye.
Se her også: http://www.janchristensen.net/smyrna.php?side=de-kristne-i-norge-er-misledet-i-troen
http://www.janchristensen.net/smyrna.php?side=de-kristne-i-norge-er-misledet-i-troen

Nr. 9. Er det "synd" å snuse eller røyke? Er det "synd" å drikke et glass vin, eller litt øl?

Spørsmål 9:
Er det "synd" å snuse eller røyke? Er det "synd" å drikke et glass vin, eller litt øl?
John Yeshayahu

Svar:
Hei!
Jeg har egentlig aldri røyket, snuste eller drukket, bare prøvd det i ungdommen. Derfor blir det ikke bare selvopplevd men mine holdninger til dette jeg formidler.
Om ikke røyk er direkte synd så er det en last som igjen åpner opp for andre ting. Det var som ei sa til meg at problemene i ekteskapet begynte når mannen ble frimurer. Slik er det også med røyk, den fører også mye annet med seg.
Derfor er mitt råd, aldri begynn og røyk, og hvis du gjør det legg det av deg.
Det står i Guds ord at vi skal legge av oss det gamle menneske og ikle oss det nye. Derfor må også fokuset være, ikke bare tenk på å bli kvitt røyken men ha fokuset på Jesus, Guds ord, felleskapet og bønn. Bytt ut røyken med å søke Herren, det er mye bedre. Slik at Gud kan istandsette deg og du kan få nådegaver og andre gaver i funksjon i ditt liv.
Men disse spørsmålene er viktige og relevante for mange.
Jeg mener bibelen ikke taler utelukkende for total avhold men måtehold når det gjelder alkohol. Men en må være klar over at alkohol – ikke minst i Norge – er til anstøt for mange. Derfor må en også tenke slik, er dette til anstøt og vil dette jeg gjør. Selv om jeg kan gjøre det, vil det være til fall? Da skal en la være for å ikke føre andre til fall!
Videre liker jeg for min del ikke dette drikke presset som er blant ungdom, det burde og skulle en tatt opp så de kristne ungdommene kom fienden i forkjøpet.
Jeg er halv Danske og der jeg kommer i fra med den familie bakgrunnen drikker en jevnt og trutt hele uka igjennom.
Om en ikke drikker seg full så er 4-5 øl hver dag 28-35 øl i uka som ikke er uvanlig.
Nei dette er for meg en kraftig overdrivelse selv om det for tom Danske kristne er tillatt.
Jeg vet om kristne som har vært med i menighets sammenheng nedover i Europa der det var vanlig for kristne å gå ut å ta seg en øl eller vin etter og før møter.
Jeg vil ikke fordømme dem men frihet under ansvar hører også hjemme.
Vi har lov til alt men ikke alt bygger opp og gagner.
Hva er løsningen å komme i rett balanse på alle felt i livet?
Bli fylt av Ånden og legg av det gamle menneske og ikle deg det nye menneske.
La fokuset være Jesus om formiddagen, middagstid og kveldstid hele uka igjennom!

http://www.janchristensen.net/smyrna.php?side=betal-prisen-eller-la-hver
http://www.janchristensen.net/smyrna.php?side=betal-prisen-eller-la-hver

Nr. 8 Jeg har hørt at Tomas evangeliet og andre ting i skriften er bevist utelatt, stemmer det?

Spørsmål 8:

Jeg har hørt at Tomas evangeliet og andre ting i skriften er bevist utelatt, stemmer det?
Tom

Svar:
Hei!
Jeg har lest Tomas evangeliet og det er mye med innhold der men forsoningen og andre ting står ikke sterkt der. Men her er noen sitater fra Tomas evangeliet:
49. Jesus sa, "Gratulerer dere som er alene og utvalgt, for dere skal finne kongeriket. For dere er kommet derfra, og dere skal vende tilbake dit igjen."
50. Jesus sa, "Hvis de sier til dere, 'Hvor er dere kommet fra?' så si til dem, 'Vi er kommet fra lyset, fra stedet der lyset ble til av seg selv, opprettet [seg selv], og framstod i deres bilde.'
Hvis de sier til dere, 'Er det dere?' så si, 'Vi er dets barn, og vi er de utvalgte av den levende Fader.'
Hvis de spør dere, 'Hva er Faderens bevis i dere?' så si til dem, 'Det er bevegelse og hvile.'"
51. Hans disipler sa til ham, "Når vil de dødes hvile finne sted, og når vil den nye verden komme?"
Han sa til dem, "Det dere ser fram til har kommet, men dere vet det ikke."
52. Hans disipler sa til ham, "Tjue-fire profeter har talt i Israel, og de talte alle om deg."
Han sa til dem, "Dere har oversett den levende som er i deres nærhet, og har snakket om de døde."
53. Hans disipler sa til ham, "Er omskjærelsen nyttig eller ikke?"
Han sa til dem, "Hvis den var nyttig, ville deres Fader lage barn som allerede var omskåret fra mors liv. Men den sanne omskjærelse i ånd er blitt nyttig på alle måter."
Her er det sterkere filosofiske og skjulte betraktninger som en gjerne kan lese men det er allikevel ikke Guds ord, det er kun bibelens 66 bøker.
Men inn forbi bibelens 66 bøker kan og er det også menneskelige og tradisjoner som har vært med å føre ting inn som ikke stemmer med grunnteksten. Akkurat hva er veldig vanskelig å si 100 % men noe vet vi.
Vi vet at de aller fleste troende holder fast på den ubibelske treenighetslæren men deres klareste skriftavsnitt i Guds ord fra 1. Joh. 5 står ikke i grunnteksten, det er en senere tilføyelse. Det står ikke i grunnteksten at det er tre som vitner i himmelen, Faderen, Ordet og den Hellige Ånd. Det er en menneskelaget oversettelse. Slik kunne en holdt på.
Tar med også en som har studert dette som vi har på vår hjemmeside en link til hans uttalelser, Bart Ehrmans.
For å ikke å gå i dybden så er her en meget inntresann blogg som du kan se på Tom: http://haraldhauge.wordpress.com/2007/07/05/om-a-feilsitere-jesus/
Det er mange og flere plasser i Guds ord som det er dårlig oversettelse, mangelfull og direkte misvisende.
Alle som har vært med å oversette bibelen er preget av sitt åndelige ståsted, mangelfulle oversettelse de oversetter selv i fra osv.
Gjennom hele middelalderen forfulgte, drepte og advarte den Katolske Kirka imot å lese bibelen for vanlige folk. Samtidig var språket mye på latin som selvfølgelig gjorde alt meget vanskelig. Vulgata, folkets bok. Men det var akkurat like misvisende å kalle den det som å kalle isødet oppe i nord for Grønland!
Dette jeg er inne på her er verd et studium i seg og det kan skrives mange bøker om dette emne.
Her fra Wikipedia:
Oversetting av Bibelen
Bibelen ble skrevet på hebraisk, arameisk og gresk. Det gamle testamentet ble hovedsakelig skrevet på hebraisk, men noen få deler ble skrevet på arameisk. Det nye testamentet ble skrevet på gresk, trolig med unntak av Matteusevangeliet, som antagelig først ble skrevet på hebraisk. Noen har holdt frem at også andre deler av NT opprinnelig kan ha blitt skrevet på hebraisk eller arameisk
Antagelig mer enn noe annet litterært verk har Bibelen blitt oversatt og oversettelsene blitt diskutert. Forskjellige lesere har vært opptatt av hva som er den mest korrekte måten å oversette på og hva som er det riktige inntrykket som teksten skal gi. Derfor kan det være tildels store forskjeller mellom hvordan forskjellige bibeloversettelser gjengir deler av teksten.
Bibeloversettelse har blitt et sterkt debattert tema blant teologer. Også spørsmålet om hva det egentlig stod i grunnteksten er det forskjellige meninger om. Gamle bibelhåndskrifter er noen ganger forskjellige på visse punkter. Det har også hatt betydning for bibelutgaver. Iblant har det også vært spurt om oversettelser har vært preget av oversetternes eget teologiske ståsted.
Historie
Den første omfattende oversettelsen av Det gamle testamente som vi kjenner til, var den oversettelsen som vi i dag kaller Septuaginta, som betyr «de syttis verk». På 200-tallet fvt. gikk judeere i gang med å oversette sine hellige skrifter fra hebraisk til gresk. Det fortelles at syttito personer deltok, seks fra hver stamme. Dette fant sted i Alexandria i Egypt.
Det ble laget oversettelser til syrisk og andre språk i århundrene evt. En kjent oversettelse ble utført av Hieronymus, sekretæren til pave Damasus I. Den ble gjort ferdig omkring 405. Denne oversettelsen av både GT og NT til latin er kjent som Vulgata («folkets bok»). Den blir fortsatt brukt innen den katolske kirke. En annen oversettelse ble foretatt av misjonsbiskopen blant goterne, Wulfila. Denne boken er av viktighet for språkforskere den dag i dag.
I tidlig middelalder var det få eller ingen omfattende oversettelser av Bibelen. Deler av Bibelen ble dog oversatt. Flere av dens bøker ble oversatt til angelsaksisk, som engelsk har utviklet seg fra. Beda den ærverdige var med på å oversette deler av Bibelen. Trolig fantes det også oversettelser til gammeltysk. Bibeltekster som ble lest ofte, fantes antagelig på flere språk. Dette ble lest opp i kirken når prestene holdt prekener.
Kyrillos og Methodios oversatte Bibelen til gammelslavisk på 800-tallet. De oppfant også det glagolittiske alfabetet. Det ble senere til det nåværende kyrilliske alfabetet.
I 1079 kunngjorde pave Gregor VII en erklæring om at Bibelen ikke skulle oversettes. Snart ble det straffbart flere steder om man gjorde det, eller om man kom i besittelse av en Bibel på sitt morsmål. I den følgende tid var det mange som oversatte Bibelen i skjul med fare for straff.
På 1170-tallet var det en gruppe personer i det sydlige Frankrike og nordlige Spania som gikk ut av kirken og dannet et eget samfunn. Lederskikkelsen for denne gruppen var Petrus Valdéz, og de ble kjent som Valdensere. Valdez sørget for at Bibelen ble utgitt på provencalsk.
John Wycliff var en engelsk prest på 1300-tallet som kritiserte prestenes oppførsel, og han er kjent som «reformasjonens morgenstjerne». Han sørget også for at NT ble oversatt til engelsk. På 1400-tallet levde en tsjekkisk religiøs tenker, Jan Hus. Han regnes som en tidlig reformator. Han sørget også for at det ble laget en moderne tsjekkisk Bibel.
Under reformasjonen ble det laget en rekke oversettelser, og noen ganger fikk det dramatiske følger for dem som laget dem. Martin Luther laget en tysk oversettelse. Denne oversettelsen ble snart populær i Tyskland. Samtidig var det folk som ønsket å oversette Bibelen til andre språk, og mye av trykkingen fant sted i Antwerpen. En av de mest kjente oversetterne var den engelske presten William Tyndale. Han og hans medhjelpere oversatte Bibelen og opplevde kraftig motstand. Man foretok undersøkelser og beslaglegninger i trykkeriene, og mange Bibler ble brent. Tyndale selv ble til sist arrestert og henrettet ved kvelning. Men ikke lenge etterpå ble oversettelsen godtatt.
Men snart ble bibeloversettelse en meget utbredt foreteelse, og Bibelen kom snart ut på de fleste store språk. På flere språk har Bibelen vært den første bokenhttp://haraldhauge.wordpress.com/2007/07/05/om-a-feilsitere-jesus/ som har blitt skrevet. Flere misjonærer innsats med bibeloversettelse, gjorde at språk som ikke tidligere hadde litterære tradisjoner, fikk skriftspråk.
Vi må tro at Gud har bevart sitt ord og bibelens 66 bøker er Guds ord og innblåst av ham selv, på tross av disse menneskelige og til dels Sataniske påvirkningene det har vært og er i dag også!
http://haraldhauge.wordpress.com/2007/07/05/om-a-feilsitere-jesus/

torsdag 16. september 2010

Nr. 4 Hvorfor blir så mange dumheter blant de kristne fortiet og oversett?

Spørsmål 4:

Hvorfor blir så mange dumheter blant de kristne fortiet og oversett?
Peter

Svar:
Dette var et generelt spørsmål og det er mye en kan gripe fatt i.
Men hvordan er det?
En leder som er en baby kristen vil ha baby menighetsmedlemmer.
En hyrde som er en villeder vil ha mennesker “under” seg som er det samme som ham.
En moden og overgitt forkynner og Pastor vil skape overgitte, åndelige og Kristus like personer som selv er.
Forkynnere, ledere og Pastorer skaper de menighetsmedlemmene som de egentlig selv er.
Menigheten og fårene er egentlig et speilbilde av lederskapet og motsatt i en veldig stor utstrekning.
Når Jesus medelte sitt budskap til de syv sende menigheten i Åpenbaringen var det til hoved Pastoren i menigheten.
Åpenb. 2. 1a. Skriv til engelen for menigheten i Efesos.
Vi må aldri klage for mye på menighets medlemmer, de er et produkt av den forkynnelsen de har gått under.
Det er forkynnerne og de som er Pastorer i menigheten som har det største og viktigste ansvaret for hvordan menighetene er, både positivt og negativt.
At så mye da blir eventuelt oversett er fordi forkynnerne ikke er nøye med sitt liv, det er mitt svar. Og er det vekst og fremgang, så kan det spores tilbake til at Pastoren har møtt Gud og kjent hans kraft og nåde.
Vi leser her om at vi blir et kar til ære eller vanære, alt etter den undervisningen eller mangel på sunn undervisning\forkynnelse en får.
2. Tim. 2. 20 I et stort hus er det ikke bare kar av gull og sølv, men også av tre og leire, noen til fint bruk og noen til simpelt. 21 Den som renser seg selv fra alt slikt, blir et kar til fint bruk, innviet og nyttig for husets herre, gjort i stand til enhver god gjerning.
Er forkynnelse viktig og nødvendig? Vi “blir” den maten vi spiser eller lar være å spise i den naturlige verden, slik også i den åndelige verden.

http://www.janchristensen.net/smyrna.php?side=Jannes-og-Jambres
http://www.janchristensen.net/smyrna.php?side=Jannes-og-Jambres

onsdag 15. september 2010

Nr. 3 Hvorfor er jeg født? Og hva er målet for mitt liv som troende?

Spørsmål 3:
Hvorfor er jeg født? Og hva er målet for mitt liv som troende?
Berit

Svar:
Dette var et spørsmål med mål og mening!
Hvorfor en er født spør du. Vi leser i Salme 8. 4 Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingrer,
månen og stjernene som du har satt der,
5 hva er da et menneske, siden du kommer det i hu,
et menneskebarn, siden du tar deg av det?
6 Du gjorde ham lite ringere enn Gud
og kronet ham med ære og herlighet.
7 Du gjorde ham til herre over dine henders verk,
alt la du under hans føtter.
Vi som mennesker er gjort lite ringere enn Gud men allikevel er vi små, ynkelige og syndere. Skal vi få vår posisjon igjen og faktisk enda bedre en Adam og Eva før fallet går det i en trappevis etappe både oppover og nedover, det er avhengig om vårt forhold til Kristus.
Skal kort liste opp en del av de etappene. Du får ta dette som et stikkord svar da dette kan utdypes mer senere på bloggen.
1.) Vi blir født og lever i en uskyldighet tilstand som barn.
2.) Vi modnes og må ta et standpunkt for eller imot Kristus.
3.) Unnlater vi å ta imot Jesus vil vi etter dette livets slutt møte Gud og hvis vi ikke har våre navn skrevet i livets bok hos Lammet hos Gud bli utslettet fra Guds minne og blir tilintetgjort.
4.) Tar vi i mot Kristus begynner en helliggjørings prosess der vi skal mer og mer avta men Kristus i oss vokse mer og mer som varer hele livet.
5.) Vi skal møte Jesus og stå inn forbi Kristus med våre liv og bli han lik og få troskapslønn. Dette sammenfaller med den trengselstid som skal gå over vår jord på 7 år.
6.) Vi skal herske og regjere med Kristus i 1000 år og deretter dømme bl.a. engler.
7.) Etter at alle mennesker som ikke hadde sitt navn skrevet i Livets bok er blitt tilintetgjort i sammen med alle andre som sto Gud imot. Her tenker jeg på Satan og hans medsammensvorne Antikrist, den Falske Profet og demonene. Er alle andre tidsaldre slutt og evigheten begynner.
8.) Da skaper Herren Gud en ny himmel og jord der vi skal bo, trives, utvikle oss og stadig og uavbrutt ha felleskap med Guddommen; Fader og Sønn. Og Gud skal være alt i alle og Faderen har igjen all makt etter Sønnen har gitt alt tilbake til Gud som er alt liv, lys og kjærlighets opphav.
Dette var kort og i stikkordsform hva vi er født og tiltenkt å være for oss!
Her en artikkel om himmelen:
http://www.janchristensen.net/smyrna.php?side=himmelen
http://www.janchristensen.net/smyrna.php?side=himmelen

Nr. 5 Hvorfor sitter jeg alltid med slik skyldfølelse om jeg alltid gjør så godt jeg kan?

Spørsmål 5:
Hvorfor sitter jeg alltid med slik skyldfølelse om jeg alltid gjør så godt jeg kan?
Dagny

Svar:
Det høres ut som du har blitt oversett i livet og samtidig har gått under “feil” kristen forkynnelse. Da svarer jeg ut i fra det.
Vi alle er preget av vår oppvekst og livet, men du kan ikke få gjort ting om igjen selv det som er gjort urett mot en. Vi alle må leve med noen sår, og det gjør vondt.
Jeg selv ble utsatt for mobbing, selv av min egen familie. Da jeg var barn var jeg tospråklig helt naturlig. Jeg snakket like godt dansk som norsk men jeg ble mobbet og ønsket ikke å snakke dansk mer helt konsekvent. Men hva kan jeg lære av det i dag? Å ikke være selv slik selv!
Videre så forstår jeg av det du skriver at du ikke forstår hvordan dette med lov og nåde henger i sammen.
Vi som troende er døde fra loven ved Jesu død. Loven er gitt for å vise Guds standard. Men også ved loven kom vår erkjennelse av synd. Loven er en tuktemester til Kristus men Kristus er lovens ende da han oppfylte den.
Videre så leser vi i Jakob 2. 10 For den som holder hele loven, men bryter ett av budene, han har forbrutt seg mot dem alle. 11 For han som sa: «Du skal ikke bryte ekteskapet», han sa også: «Du skal ikke slå i hjel». Om du ikke bryter ekteskapet, men slår i hjel, da er du en lovbryter.
Vi ser her hvor håpløst det er for oss, bryter vi et bud så har vi bryte alle.
Hva er løsningen? Jesus er løsningen både som frelser og det å leve som en troende. Det er ikke noe annet en Kristus, han er alt i og for oss.
1.Kor. 1. 30 Dere er hans verk ved Kristus Jesus, han som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning.
Vi som troende skal ikke følge budene, men de kommer igjen i NT som formaninger bortsett fra sabbatsbudet. Her er vi fristilt sier Paulus i
Rom. 14. 5 Én holder den ene dagen for å være viktigere enn den andre, en annen mener at alle dager er like. Men enhver skal være fullt overbevist om sitt syn. 6 Den som legger vekt på bestemte dager, gjør det for Herren, og den som spiser, gjør det for Herren; han takker jo Gud. Og den som ikke spiser, gjør det for Herren og takker Gud.
Hvordan leve det nye livet? Ved å følge loven og bli sterk i loven?
Nei, ved å leve i Kristus og bli sterke i nåden, det er løsningen og den eneste veien som er for oss; Kristus!
Gal. 2. 16 Men vi vet at et menneske ikke blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever, men bare ved troen på Kristus Jesus. Derfor trodde også vi på Kristus Jesus så vi kunne erklæres rettferdige ved troen på Kristus, ikke på grunn av lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grunn av lovgjerninger. 17 Men hvis også vi jøder blir stående som syndere, når vi vil bli rettferdige i Kristus, er da ikke Kristus blitt en tjener for synden? Slett ikke! 18 Hvis jeg bygger opp igjen det jeg har brutt ned, da kan det med rette sies at jeg er en lovbryter. 19 Nettopp loven har ført til at jeg er død for loven og lever for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus; 20 jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever her på jorden, det lever jeg i troen på Guds Sønn som elsket meg og gav seg selv for meg. 21 Jeg forkaster ikke Guds nåde. For hvis en kan vinne rettferdighet ved loven, da døde jo Kristus til ingen nytte.
Og det er et botemiddel for synd, Jesu blod.
1. Joh.b. 1. 7b. Jesu, hans Sønns blod renser oss for all synd.
Og om du føler deg fordømt, så er det ikke din rèele posisjon i Kristus. I Kristus er du alltid fullkommen om ditt hjerte fordømmer deg.
1. Joh.b. 3. 18 Mine barn, vår kjærlighet må være sann, ikke tomme ord, men handling. 19 Slik skal vi vite at vi er av sannheten, og vi skal stille våre hjerter til ro for hans åsyn. 20 For selv om hjertet fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte og vet alt. 21 Mine kjære, dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, har vi frimodighet for Gud.
Du kan og skal ha frimodighet med og ovenfor Gud. Men jeg vil avslutte med hvor vidunderlig og herlig alltid er Kristus både nå og i all fremtid; fullkommen, herlig, storartet, kjempefin og kan ikke bli bedre.

Efes. 5. 27 Slik ville han stille den fram for seg i herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt; hellig og uten feil skulle den være.
Dette er en tale om menigheten i Kristus og vi alle er i Kristus. Vi skal bli stilt fremfor Gud Fader og Kristus Jesus selv uten flekk eller rynke eller noe slikt; hellig og uten feil!

http://www.janchristensen.net/smyrna.php?side=lov-eller-naade-eller-begge-deler.
http://www.janchristensen.net/smyrna.php?side=lov-eller-naade-eller-begge-deler

tirsdag 14. september 2010

Nr. 6 Hvorfor skal en i dag følge slike kulturelle forskrifter som gjengifte, tildekkelse og andre ting?

Spørsmål 6:

Hvorfor skal en i dag følge slike kulturelle forskrifter som gjengifte, tildekkelse og andre ting?
Dette er skikker ikke anvisninger fra Gud?
Morgan

Svar:
Vi må ikke gjøre bibelen til en kulturell bok, det er Guds ord renset syv ganger.
2 .Tim. 3. 16 Den hele Skrift er innblest av Gud av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, 17 forat det Guds menneske kan være fullkommen, duelig til all god gjerning.
Men Guds ord har også noe å si om disse tingene, men det er også noe positivt med dette. Vi alle skal være kulturelle tilpasningsdyktige så lenge det ikke strider imot Guds ord.
Tildekkelse er ikke for menighets skyld men for englene som er usynlig tilstede på våre møter, spesielt under bønn og lovprisning gjelder dette.
Når du spør om gjengifte så er gjengifte tillat for en troende hvis en er lovlig skilt. Men er en ikke lovlig skilt men gifter seg på nytt driver en hor.
Det er 3 grunner for gjengifte eller for å si det på en annen måte. Det er 3 grunner for lovlig skilsmisse for troende.

1.) Hvis ektefellen dør.
Rom. 7. 2 En gift kvinne er etter loven bundet til sin mann så lenge han lever. Men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne. 3 Så lenge mannen lever, gjelder hun som ekteskapsbryter hvis hun gifter seg med en annen. Men dersom mannen dør, er hun fri fra loven og bryter ikke ekteskapet om hun gifter seg med en annen.

2.) Hvis en er blitt gift som ikke troende men en blir født på nytt og da ønsker den gjenværende ikke troende å fortsette ekteskapet.
1. Kor. 7. 12 Til de andre sier jeg – dette er mine egne ord, ikke Herrens: Dersom en kristen bror har en kone som ikke er troende, og hun gjerne vil bli hos ham, skal han ikke skille seg fra henne. 13 Og dersom en kvinne har en mann som ikke er troende, og han gjerne vil bli hos henne, skal hun ikke skille seg fra mannen. 14 For den ikke-troende mann blir helliget gjennom sin kone, og den ikketroende kone blir helliget gjennom den kristne bror. Ellers ville barna deres være urene, men nå er de hellige. 15 Men hvis den ikke-troende part vil skilles, så la ham gjøre det. I slike tilfelle er ikke en kristen mann eller kvinne bundet. Gud har kalt oss til fred. 16 Vet du, kvinne, om du kan redde din mann? Og vet du, mann, om du kan redde din kone?

3.) Hvis en er gift og den andre ikke lengre følger Kristus og hengir seg til et ugudelig liv og driver hor. Da er den gjenværende som holder fast på Kristus fri til å gifte seg igjen. Ikke hvis en faller i synd men lever og boltrer seg i verden og det verdslige livet.
Matt. 5. 31 Det er sagt: Den som skiller seg fra sin hustru, skal gi henne skilsmissebrev. 32 Men jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, han blir skyld i at det begås ekteskapsbrudd med henne. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, bryter ekteskapet.

Når du spør videre om kulturelle ting så er det mange ting en kan komme inn på slikt som jul, feiring av gebursdag, hvilken dag en skal holde hellig og etc.
Dette er ting som det står om en del på hjemmesiden vår om og disse andre spørsmålene du kom med Morgan.

Vår hjemmeside der du finner artikler om gjengifte, tildekkelse og annet:
http://www.janchristensen.net/smyrna.php?side=hoved
http://www.janchristensen.net/smyrna.php?side=hoved

mandag 13. september 2010

Nr. 7 Du liker hvis Jimmy Swaggart veldig godt? Han tror på treenigheten og lever ikke slik han burde og skulle, eller tar jeg feil?

Spørsmål 7:

Du liker hvis Jimmy Swaggart veldig godt? Han tror på treenigheten og lever ikke slik han burde og skulle, eller tar jeg feil?
Benjamin

Svar:

For det første. Broder Jimmy Swaggart har gjort opp sin synd både overfor Gud og mennesker så langt jeg vet om. Dernest så har kona tilgitt ham som er det viktigste og de har vært gift over 50 år. Familien og menigheten har det også.
Når deg gjelder treenigheten så tar slike ting tid. Jeg begynte å studere spesielt treenigheten i 1985 og det var først i 2009 at jeg var moden og turte å gå ut imot treenighetslæren. Slik ting tar tid og det krever egentlig et omfattende studie, en klar forståelse og vi må modnes.
Men som sagt Benjamin. Det er to personer i Guddommen; Faderen og Sønnen og de har en felles Ånd som er Hellig som den selv. Derfor den Hellige Ånd som benevnelse!

http://www.janchristensen.net/smyrna.php?side=Den-hellige-aand-er-guds-virksomme-kraft-pr-biblens-definisjon
http://www.janchristensen.net/smyrna.php?side=Den-hellige-aand-er-guds-virksomme-kraft-pr-biblens-definisjon

søndag 12. september 2010

Nr. 2 I sommer hevdet Benny Hinn at Jesus hadde Faderens blod og ikke Marias blod. Stemmer dette eller er det ubibelsk og forkastelig?

Spørsmål 2:
I sommer hevdet Benny Hinn at Jesus hadde Faderens blod og ikke Marias blod. Stemmer dette eller er det ubibelsk og forkastelig? Ulf Ekman og resten av de kristne i Skandinavia hevder at det er ubibelsk og forkastelig.
Anonym

Bilde av Benny Hinn og hans kone Suzanne Hinn.Svar:
Jeg er stort sett uenig både med Ulf Ekman og trosbevegelsen i det meste, og også med Benny Hinn. Men akkurat her er jeg enig med Benny Hinn, og det er egentlig en veldig dyp og en evig sannhet at Jesu blod er annerledes enn andre menneskers blod. Jesus hadde Guds blod akkurat som vi har “Adams” blod.
Jesu blod var av en annen kvalitet, opphav og renhet en vårt. Vi trakter etter synd og vårt eget. Jesus traktet etter å leve rent og gjøre sin Himmelske Faders vilje. Jesus hadde ikke synd i og på seg. Vi har både synd i og på oss før vi blir frelst. Etter frelsen har vi synd i oss (synden ligger latent) men ikke på oss. Den er fjernet pga Jesu blod og forsoning!
Det kvinnelige egget har ikke blod i seg, heller ikke den mannlige sædcellen. Men befruktningen skjer når disse kommer sammen i eggstokken, og et nytt liv begynner. Blodcellene i denne nye skapningen kommer både fra faren og moren. Blodtypen er bestemt fra befruktningsøyeblikket og blir deretter beskyttet av morkaken mot enhver gjennomstrømning av morens blod i fosteret.
Bibelen sier klart at Den Hellige Ånd var det gudommelige redskapet som forårsaket befruktningen av Jesus i Marias morsliv. Det var derfor ingen vanlig befruktning, men en overnaturlig handling fra Gud ved å plante Hans alt eksisterende sønns liv inn i Marias morsliv, uten noe vanlig befruktning av en mannlig sædcelle og Marias eggcelle.
Da Guds sønns blodtype var en egen og dyrebar type, er det utenkelig at Josef og Maria kunne ha gitt noe av sitt blod fra Adams ætt til Guds lyteløse Lam. Alt barnets blod kom fra Hans himmelske far ved en overnaturlig skapelseshandling fra Guds side. Jesu blod var ikke tilsmusset av Adams synd.
Videre leser vi at Jesus også var annerledes med hensyn til legemet sitt da han kom i syndig kjøds lignelse og i Hebreerbrevet sier: Hebr 10,5.. Et legeme laget du til meg... Gud dannet altså Jesu legeme i himmelen og tilføyde ham sitt eget rene blod før han la fosteret i Marias mage. Jesus hadde overhode ingen gener eller noe arvelig fra Maria, ellers hadde han vært syndig. Maria var jo bare en vanlig synderinne som hvem som helst. Hun ble funnet i nåde verdig til å bære fram barnet uten at Jesus fikk noe av hennes natur i seg. Derfor sa Jesus når han var i templet: Visste dere ikke at jeg måtte være i min Fars hus.. eller da han gjorde sitt første under: Da sa han til Maria: Kvinne... Her forteller han at han visste at hverken Josef eller Maria hadde noe med hans vesen å gjøre, men han var kun Faderens Sønn. “Et legeme laget du til meg”.
Hebr. 9. 22 Etter loven blir jo nesten alle ting renset med blod, og synd blir ikke tilgitt uten at blod blir utøst.
Jesu blod er av aller største betydning da skriften sier: “synd blir ikke tilgitt uten at blod blir utøst”.
Ellers er det en meget interessant observasjon den nå avdøde Ron Wyatt har gjort, se her:
http://www.youtube.com/watch?v=EGLPADW_kUw

lørdag 11. september 2010

Nr. 1 Noen forkynner at det skal komme en landsomfattende vekkelse inn over Norge, som vi ikke har sett maken til tidligere.

Spørsmål:
Noen forkynner at det skal komme en landsomfattende vekkelse inn over Norge, som vi ikke har sett maken til tidligere.
Man mener at dette vil skje FØR bortrykkelsen.
Hvor finner man belegg for dette i Bibelen?
mvh Geir
Svar:
Dette er noe jeg har hørt “profetert” mange mange ganger og det har ALDRI slått til.
Pastor Cho “profeterte” i Sarons Dal i 1977 at innen 10 år skulle 2 millioner nordmenn bli frelst.
Under Karisma stevne i Pinsen 1985 “profeterte” Pastor Arnfin Clementsen at innen 10 år skulle 1 million nordmenn bli frelst.
Alt dette viser at vi har med Falske profetier og Falske profeter å gjøre.
Vi finner ikke belegg for dette i skriften utover at Gud vil utgytte sin ånd over alt kjød som Peter referer til fra Joels bok.
Ap.gj. 2. 14 Da trådte Peter fram sammen med de elleve, tok til orde og talte til dem:
Jødiske menn og alle dere som bor i Jerusalem! La meg kunngjøre for dere det som her skjer. Hør nå på det jeg sier! 15 Disse mennene er ikke fulle som dere tror. Det er jo bare den tredje time på dagen. 16 Men her skjer det som profeten Joel talte om:
17 I de siste dager skal det skje, sier Gud:
Jeg vil utøse min Ånd over alle mennesker.
Sønner og døtre hos dere skal tale profetiske ord,
de unge menn skal ha syner,
og de gamle blant dere ha drømmer.
18 Selv over mine treller og trellkvinner
vil jeg i de dager utøse av min Ånd,
og de skal tale profetisk.
19 Jeg lar jærtegn vise seg oppe på himmelen
og tegn nede på jorden:
blod, ild og røkskyer.
20 Solen skal forvandles til mørke,
og månen blir som blod,
før Herrens dag kommer, den store og strålende.
21 Og hver den som påkaller Herrens navn,
skal bli frelst.
Det jeg tror på og som er til stor hjelp og velsignelse er personlige profetier og åndelig veiledning. Her skal vårt hovedfokus være, ikke dette som disse falske pinse\karismatiske forkynnerne holder på med.
Derfor tillater vi ikke i vår menighet slike overveldende og falske profetier og slike falske forkynnere tar vi avstand i fra broder Geir.
Se her:
http://www.janchristensen.net/smyrna.php?side=Jannes-og-Jambres