onsdag 5. oktober 2022

Nr. 3077: Nå har Bjørnar K. Grønhaug i Eftasåsen 4 her i Oslo klaget på avslag om utbygging til regelrytterne i Plan og bygningsetaten her i Hovedstaden!

 Nr. 3077:

Nå har Bjørnar K. Grønhaug i Eftasåsen 4 her i Oslo klaget på avslag om utbygging til regelrytterne i Plan og bygningsetaten her i Hovedstaden!

 


Tiltakshaver Madeleine Hagen, med ektefelle Bjørnar Grønhaug og arkitekt Matthew Dalziel vil med dette klage på avslag om påbygg og bruksendring gitt i brev datert 08.09.2022.

Vedlagt ligger klagebrev fra tiltakshaver, uttalelse fra arkitekt og bilder med analyse av borettslagets bygningsprofil.

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202116078

 

For meg så fremstår PBE som noen arrogante, til dels onde og meningsløse regelryttere som prøver å bruke alt de kan finne på av regler og synspunkter imot innbyggerne her i Hovedstaden.

Vi følger med på denne saken, og noen andre saker på den Himmelske blogg.

Og fremfor alt, selvfølgelig vår sak der makt- og myndighetsmisbruk er så overveldende klart.

Først veiledet de oss hvordan bygge, så skal vi rive.

Svar får vi ikke på det som vi ønsker og ber om.

Selv om Forvaltningsloven pålegger dem å gjøre det.

Fatter ikke at flere ikke skjønner at Oslo By ikke er tjent med PBE slik det fremstår i dag, de er rett og slett ikke skikket til jobben de er satt til å gjøre åpenbart!


Her kommer noe i fra søknaden til Madeleine og Bjørnar.

 

Saksnummer: 202116078 - 16 Dato: 21.09.22
Tiltakstype: Tomannsbolig/rekkehus
Tiltaksart: Påbygging
Adresse: Eftasåsen 4, 0687 Oslo
Eiendom: 145/47/0/0
Søker: Romfarer arkitekter AS
Tiltakshaver: Madeleine Hagen


Klage på avslag på søknad om påbygg og bruksendring


Plan- og bygningsetaten har avslått vår søknad om påbygg i høyden, med begrunnelse om byggegrense mot vei og fordi tiltaket ikke er i samsvar med de bindende utbyggingsalternativene for borettslaget. Ut over at det ikke er angitt byggegrense for mener PBE at heving av taket vil være et brudd med opprinnelig gesimslinje som et klart enhetlig trekk i bebyggelsen. PBE mener også at tiltaket vil gi en økt opplevd
volumvirkning som gjør at boligen vil bryte med den enhetlige visuelle profilen i borettslaget.
Vedlagt ligger bilder som viser hvordan boligene i området ser ut og hvordan vårt påbygg vil passe inn i den visuelle profilen.
Vedlagt ligger også tegninger fra vår arkitekt, som viser hvordan påstanden om brudd med opprinnelig gesimslinje er feil, fra et arkitektonisk perspektiv.
Under følger en gjennomgang av avslaget og våre tilsvar på PBEs kommentarer.


1. Tiltakets utforming


PBE skriver: Til forskjell fra tidligere godkjente tilbygg, og tilbyggene som er vist på bindende utbyggingstegninger, er det omsøkte tiltaket et påbygg som medfører heving av både møne- og gesimshøyde med 1 meter. I tillegg omfatter søknaden også innsetting av to takvinduer i fasaden mot nord, et vindu i gavlen mot øst og to vinduer i gavlen mot vest, som heller ikke er i tråd med den bindende fasadeutformingen, som er vist på utbyggingstegningene.

 

3. Den delen av tiltaket som ligger utenfor byggegrensen er liten, og vil etter vårt syn i liten grad føre med seg ulemper for trafikksikkerheten, drift, eller vedlikeholdet av veien. At ulempene er små, er allikevel ikke tilstrekkelig for å kunne gi en dispensasjon. Da det også er et krav at overvekten av fordeler er klart større enn ulempene.
Tiltakshavers svar: Vi mener at fordelene er klart større enn ulempene, da tiltaket ikke vil medføre noe som helst påvirkning på trafikksikkerheten, drift eller vedlikehold av veien -
det er rett og slett ingen ulemper i det hele tatt. Vi skal jo bygge i høyden og bor allerede i 2. etg i en vei som ligger i nedoverbakke og svinger vekk fra boligen. Men fordelene er
flere og store, ikke bare for dette prosjektet, men for borettslaget og boligsituasjonen i Oslo som helhet.


Plan- og bygningsetaten konkluderer med at vilkårene for dispensasjonen ikke er oppfylt jf. pbl. § 19-2 andre ledd.


1. Uavhengig av om vilkårene i pbl. § 19-2 andre ledd er oppfylt, er det fortsatt opp til kommunens forvaltningsskjønn å bestemme om dispensasjonen skal gis. Dette kommer frem av pbl. § 19-2 første ledd, hvor det står at kommunen kan gi
dispensasjon. Etter en konkret vurdering konkluderer vi i denne saken med at vi ikke gir dispensasjon.
Tiltakshavers svar: Vi ber om at kommunen utviser skjønn og gir tillatelse til å gjennomføre ansøkt byggeprosjekt og på den måten bidra til at det økende problemet med utflytting, boligmangel og prisøkning dempes.

 

 tirsdag 4. oktober 2022

Nr. 3075: Tidligere Forstander i Filadelfia Oslo Morgan Kornmo, vendte seg imot meg da jeg påpekte at han bagatelliserte og overså Arne Bakkens feilaktige lære adoptert ifra Kenneth Hagin!

 Nr. 3075:

Tidligere Forstander i Filadelfia Oslo Morgan Kornmo, vendte seg imot meg da jeg påpekte at han bagatelliserte og overså Arne Bakkens feilaktige lære adoptert ifra Kenneth Hagin!

 

Arne Bakken hadde en sterk karismatisk personlighet, ikke noe feil med det.

Men samtidig store brister i sitt indre liv – fremfor alt.

De læremessige tingene var noe jeg reagerte på, at det ikke ble tatt tak i da han meldte «overgang» i fra OKS til Filadelfia.

Vi så alle hvor tragisk dette endte.

Viktig å ta lærdom, at om en person er karismatisk og kan skape noe rundt seg.

Så er det også viktig og nødvendig at andre ting også er på stell.

Tenk, er sikkert at dette kunne endte helt annerledes hvis David Østby og Morgan Kornmo hadde vist han sann farskjærlighet.

Ikke dette som de gjorde, kjør på før du er rede for det Sønn!

 

Bilde av Arne Bakken, som var Pastor bl.a. i Oslo Kristne Senter og Pinsemenigheten på Strømmen, Sentrumskirken.

 


Vi var med i pinsemenigheten Filadelfia her i Oslo noen år jeg og kona, fra ca. 1987 – 1991. Det blir vel 4 år, da som medlemmer.

Før vi startet Smyrna Oslo.

Hele menigheten der er selvsagt ikke korrupt, men enkelte forhold der var veldig klanderverdige når jeg ser tilbake på hva som skjedd!

 

Bl.a. ville Arne Bakken gå inn i Filadelfia Oslo rundt 1988-89.

Da å få anbefaling og bli en forkynner i pinsebevegelsen.

Den store Høvdingen Morgan Kornmo ville anbefale han.

Men jeg var sterkt imot dette, noe som Morgan Kornmo overhode ikke likte.

Jeg påpekte at han gikk alt for fort frem. 

Dessverre støttet også Forstander David Østby denne uvislighet og dårskap.

Arne Bakken underviste/lærte at Jesus døde åndelig, ble et med Satan.

(Da som forkynner og Pastor på OKS, noe jeg kunne dokumentere med talekassett etc.)

Var egentlig ikke Guds Sønn, men et fortapt menneske som var underlagt Satan. 

Den såkalt JDS-læren. + alt det andre han sto for!

http://www.apologeten.no/artikler/apologeten_1999-1-1.htm

 

Dette resulterte igjen at jeg ikke fikk anbefaling som forkynner der av Morgan Kornmo.

 

Da David Østby ble Forstander, fikk jeg anbefaling.

Uansett, det viser igjen og igjen at det er denne følelsen av makt som dessverre enkelte ganger utspinner seg innenforbi menigheten, som gjør at ting går feil vei!

 

Hva resulterte dette i?

 

 


Arne Bakken ble Pastor i Strømmen, og der fikk han igjen litt motstand.

På mange måter kan en si at han vår som et stort bortskjemt barn under Forstander Morgan Kornmo.

Arne Bakken var for å si det rett ut, en vranglærer og ute på sidespor når det gjaldt å følge Herren.

Men hadde han blitt møtt også med krav.

Så er jeg overbevist at alt hadde gått så mye bedre med han.

 

Morgan Kornmo som mislikte sterkt at jeg påpekte hans manglende dømmekraft her.

 


Hva skjedde med Arne Bakken?

Det står om han følgende om på nettet:

https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Arne_Bakken_(1955%E2%80%932001)

Arne Bakken (født 1955, død 29. januar 2001 i Oslo) var forkynner og bibellærer. Han hadde bakgrunn fra rusmiljøet i Oslo, men opplevde en markant omvendelse til kristen tro rundt 1975.

Bakken var med på å stifte Oslo Kristne Senter og virket som pastor, forkynner og bibellærer innenfor pinsebevegelsen og trosbevegelsen. Videre reiste han i flere år som foredragsholder for Maritastiftelsen.

Etter 20 år uten rusproblemer opplevde Bakken en "sprekk", og døde av en overdose i sin leilighet i Oslo.

 

David Østby lot Morgan Kornmo holde på, ikke bra det heller

Her siter han i stolen og pynter seg, men hjerte er viktigere å stelle med enn det ytre.

 


 

Sluttkommentar:

 

Det vitner om den åndelige modenheten jeg hadde allerede da.

Det gikk virkelig ille med Arne Bakken.

Hvorfor? Det må også stilles krav til de som skal være forkynnere og ha et ansvar i menigheten.

Bakken kom ifra Oslo Kristne Senter med all den vranglæren der.

Da å bli «pinsevenn», det er en overgang. Hivert fall da, nå vet jeg ikke?

Her er det flere lærdommer. Bl.a. at det maktspillet som enkelte ganger foregår innad i en menighet er direkte uåndelig.

Det er ikke de med åndelig teft som regel som «vinner!»

Men de med posisjoner og stillinger. Akkurat som i verden.

Men Gud er god, og vil alltid føre sin sak til seier og ære!

 

Dette skrev jeg for noen år siden:

Arne Bakken tilbaketog i pinsebevegelsen. Jeg advarte imot dette at han skulle få anbefaling til David Østby og Morgan Kornmo. De trodde ikke på meg. Så fikk jeg takk i kassetter der Bakken underviste om JDS-læren. Selv da ville de ikke høre på meg. Bakken fikk sin anbefaling og virket bl.a. i pinsemenigheten på Strømmen, før han fløy med prostiurte, ble hallik og tok overdose og døde. Hvilken dom vil disse menneskene få som slapp han inn i pinsebevegelsen selv da jeg advarte dem?

Gud alene vet!

Men at slike mennesker er styrt av Gud?

Aldri livet!

https://blog.janchristensen.net/2013/08/nr-659-utdyping-pa-artikkel-der-jeg.html

 

Relaterte linker:

https://www.dagen.no/nyheter/arne-bakken-til-minne/

 

https://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1474-fra-kristenbloggno.html

 

https://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1474-fra-kristenbloggno.html

 

https://blog.janchristensen.net/2016/06/nr-1541-bibelskolelrer-og-pastor-leif-s.html

 

https://blog.janchristensen.net/2022/05/nr-2976-da-vi-startet-smyrna-menigheten.html

 

https://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-300-smaplukk-i-fra-livet-og.html

 

https://blog.janchristensen.net/2010/09/nr-15.html

 

https://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-348-hvorfor-jeg-mener-at-pastor-age.html

 

https://blog.janchristensen.net/2014/01/nr-739-ulf-ekman-beveger-seg-imot.html

 

https://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1535-det-er-bare-et-skuespill-at-age.html