onsdag 4. oktober 2023

Nr. 3289: La oss lære av Daniel, Sadrak, Mesak og Abed-Nego møte med myndighetene som var ambivalente, skiftende, demoniske, løgnaktige, uhederlige, upålitelige, uberegnelige og uforutsigbare som vi opplever!

 Nr. 3289:

La oss lære av Daniel, Sadrak, Mesak og Abed-Nego møte med myndighetene som var ambivalente, skiftende, demoniske, løgnaktige, uhederlige, upålitelige, uberegnelige og uforutsigbare som vi opplever!

 

Her en artikkel om Daniel i løvehulen:

https://blog.janchristensen.net/2019/12/nr-2630-daniel-i-lvehulen-det-er-mange.html

 

Nebukadnesar opphøyet seg selv. Men da Gud begynte å åpenbare seg, så forandret han seg totalt. Her er han et forbilde, som kunne innse egen brøde.

Dette burde Oslo Kommune, Norges Høyesterett, Statsforvalteren, Innkrevingsetaten, Namsmannen, Sivilombudsmannen, Oslo Tingrett, Borgarting Lagmannsrett, Oslo Byråd, Plan og bygningsetaten i Oslo og alle instanser som er innblandet! Lære og innse egen feil.

For å denne saken har de virkelig latt seg bruke av Satan, mørke og demonene.

De lyver, fordreier faktum, og neglisjerer sannheten i saken mellom oss og dem. De er rett og slett styrt av Satan og hans demoner som Nebukadnesar og hans allierte var det. Før han innse egen brøde, og gav Gud og disse jødiske menn rett og den anerkjennelse de fortjente.

Da Jesus åpenbarte seg i Ildovnen. Ble det for mye for Nebukadnesar.

Han ydmyket seg, og anerkjente sannheten. Det er alltid mulighet til å forandre seg. Ikke leve på en løgn. Men i sannheten!

https://blog.janchristensen.net/2023/10/nr-3288-det-offentlige-i-var-sak-sker.html

 


 

Alt hva vi opplever, spesielt som Jesus troende.

Finner vi nedfelt i Gamle og det Nye testamentet.

Selvsagt ikke 100 % likt, men samme trekkene er der.

Satan er den samme. Vi mennesker, og Gud/Jesus er like som alltid har vært.

Skriften sier:

Rom. 15. Det som tidligere er skrevet, skal være til lærdom for oss, for at vi i utholdenhet, og med trøst fra Skriften, skal ha et håp.

 

Derfor, er det så viktig å studere. Lese om og om igjen hva bibelens menn og kvinner erfarte. Hvordan taklet og håndterte de situasjonene.

Satan prøver seg igjen og igjen. Han kommer ikke ned i fra lufthimmelen selv.

Efes. 2. For tidligere levde dere etter denne verdens tidsånd, etter den ånd som er av luftens fyrste, den som nå virker i ulydighetens sønner.

1930 oversettelsen. Efes. 2. 2 som I fordum vandret i efter denne verdens løp, efter høvdingen over luftens makter, den ånd som nå er virksom i vantroens barn.

 

Men han bruker mennesker som stiller seg villig for han

 

Som vi erfarer nå. Det er viktig å forstå at det er Satan som bruker Innkrevingsetaten, Statsforvalteren, Norges Høyesterett, Namsmannen, Sivilombudsmannen, Oslo Tingrett, Borgarting Lagmannsrett, Oslo Byråd, Plan og bygningsetaten i Oslo og alle instanser som er innblandet!

De er alle samlet sett styrt av den samme kilden og det er Satan!

Han gjør ikke noe selv, men bruker andre mennesker som stiller seg disponible.

Akkurat slik er det også med Gud og Jesus. Derfor er kampen mellom oss en åndskamp. Det gode imot det onde, vi imot disse som er styrt av Satan og hans åndehær. Sendt i fra lufthimmelen der Satan har sin trone.

https://blog.janchristensen.net/2023/09/nr-3272-det-er-akkurat-samme-onde.html

https://www.sokelys.com/jan-kare-christensen-kampen-mellom-oss-og-det-offentlige-er-en-kamp-mellom-gud-og-satan/

https://blog.janchristensen.net/2023/09/nr-3277-innkrevingsetaten-med-nytt.html

 

La oss da gå til Daniels bok

 

Lære av dem, og etterfølge våre fire Jødiske brødre som var blitt bortført til Babylon. Det er Daniel, Sadrak, Mesak og Abed-Nego.

Deres møte med myndighetene som var ambivalente, skiftende, demoniske, løgnaktige, uhederlige, upålitelige, uberegnelige og uforutsigbare som vi opplever!

 

Daniel 3. 1. Kong Nebukadnesar gjorde et billede av gull, seksti alen høit og seks alen bredt, og stilte det op i Duradalen i landskapet Babel.  2 Og kong Nebukadnesar sendte ut folk som skulde stevne sammen satrapene, stattholderne og landshøvdingene, overdommerne, skattmesterne, de lovkyndige, dommerne og alle landskapenes embedsmenn og byde dem å komme til innvielsen av det billede kong Nebukadnesar hadde stilt op.  3 Da kom satrapene, stattholderne og landshøvdingene, overdommerne, skattmesterne, de lovkyndige, dommerne og alle landskapenes embedsmenn sammen til innvielsen av det billede kong Nebukadnesar hadde stilt op, og de trådte frem foran det billede Nebukadnesar hadde stilt op.  4 Og herolden ropte med høi røst: Det være eder sagt, I folk, ætter og tungemål:Så snart I hører lyden av horn, fløite, citar, harpe, lutt og sekkepipe og alle andre slags strengelek, skal I falle ned og tilbede det gullbillede kong Nebukadnesar har stilt op.  6 Og den som ikke faller ned og tilbeder, skal i samme stund kastes i den brennende ildovn.  7 Så snart nå alle folkene hørte lyden av horn, fløite, citar, harpe, lutt og alle andre slags strengelek, falt alle folk, ætter og tungemål ned og tilbad det gullbillede kong Nebukadnesar hadde stilt op.  8 Men straks efter stod nogen kaldeiske menn frem og klaget på jødene.  9 De tok til orde og sa til kong Nebukadnesar: Kongen leve evindelig! 10 Konge, du har gitt befaling om at hvert menneske som hørte lyden av horn, fløite, citar, harpe, lutt, sekkepipe og alle andre slags strengelek, skulde falle ned og tilbede gullbilledet, 11 og den som ikke falt ned og tilbad, skulde kastes i den brennende ildovn. 12 Men nå er her nogen jødiske menn som du har satt til å styre landskapet Babel, Sadrak, Mesak og Abed-Nego; disse menn har ikke aktet på ditt bud, konge! De dyrker ikke dine guder, og det gullbillede du har stilt op, tilbeder de ikke. 13 Da blev Nebukadnesar vred og harm og bød at Sadrak, Mesak og Abed-Nego skulde føres frem; så blev disse menn ført frem for kongen. 14 Nebukadnesar tok til orde og sa til dem: Er det med forsett, Sadrak, Mesak og Abed-Nego, at I ikke dyrker min gud og ikke tilbeder det gullbillede jeg har stilt op? 15 Nuvel, hvis I, når I hører lyden av horn, fløite, citar, harpe, lutt, sekkepipe og alle andre slags strengelek, er rede til å falle ned og tilbede det billede jeg har gjort, så er det godt og vel; men hvis I ikke tilbeder det, så skal I i samme stund kastes i den brennende ildovn, og hvem er den gud som kan frelse eder av min hånd? 16 Sadrak, Mesak og Abed-Nego svarte kongen: Nebukadnesar! Vi har ikke nødig å svare dig et ord på dette. 17 Vår Gud, som vi dyrker, er mektig til å frelse oss; av den brennende ildovn og av din hånd, konge, vil han frelse. 18 Men hvis ikke, da skal du vite, konge, at vi ikke vil dyrke dine guder eller tilbede det gullbillede du har stilt op. 19 Da blev Nebukadnesar full av harme, og uttrykket i hans ansikt forandret sig, idet han så på Sadrak, Mesak og Abed-Nego. Han tok til orde og sa at ovnen skulde gjøres syv ganger hetere enn de hadde funnet for godt å ophete den. 20 Og han bød nogen sterke menn i hans hær å binde Sadrak, Mesak og Abed-Nego og kaste dem i den brennende ildovn. 21 Da blev disse menn med sine skjorter, kjortler og kapper og sine andre klær bundet og kastet i den brennende ildovn. 22 Såsom nå kongens ord var så strengt, og ovnen var blitt så overmåte sterkt ophetet, drepte ildsluen de menn som hadde ført Sadrak, Mesak og Abed-Nego dit op. 23 Men disse tre menn, Sadrak, Mesak og Abed-Nego, blev kastet bundet ned i den brennende ildovn. 24 Da forferdedes kong Nebukadnesar og reiste sig hastig op. Han tok til orde og sa til sine rådsherrer: Kastet vi ikke tre menn bundet i ilden? De svarte kongen: Jo visselig, konge! 25 Han tok atter til orde og sa: Men jeg ser fire menn som går løse omkring inne i ilden, og det er ingen skade å se på dem, og den fjerde ser ut som en gudesønn. 26 Da gikk Nebukadnesar bort til døren på den brennende ildovn. Han tok til orde og sa: Sadrak, Mesak og Abed-Nego, I den høieste guds tjenere! Kom hit ut! Da gikk Sadrak, Mesak og Abed-Nego ut av ilden. 27 Og satrapene, stattholderne, landshøvdingene og kongens rådsherrer kom sammen; de så at ilden ikke hadde hatt nogen makt over disse menns legemer, og at håret på deres hoder ikke var svidd, og at deres skjorter ikke hadde lidt nogen skade; det kunde ikke engang kjennes lukt av noget brent på dem. 28 Da tok Nebukadnesar til orde og sa: Lovet være Sadraks, Mesaks og Abed-Negos gud, som sendte sin engel og frelste sine tjenere, som satte sin lit til ham og gjorde mot kongens ord og vågde sitt liv for ikke å dyrke eller tilbede nogen gud uten sin gud. 29 Så gir jeg da nu det bud at den som i sine ord forser sig mot Sadraks, Mesaks og Abed-Negos gud, hvad folk eller ætt eller tungemål han så hører til, han skal hugges i stykker, og hans hus gjøres til en møkkdynge; for det er ingen annen gud som makter å frelse således. 30 Så ophøiet kongen Sadrak, Mesak og Abed-Nego til ære og verdighet i landskapet Babel.

 

Det hele startet så uskyldig, de skulle kun tilbe et «uskyldig» Gudebilde

 

Ellers kunne de gjøre hva de ville. Kun for å vise seg lydig imot en Konge som hadde et ego av en annen verden. Det var Kong Nebukadnesar!

Slik også med oss.

Vi trodde fylt og fast på den veiledning vi fikk. Skulle ikke vi det?

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3175-hva-skjedde-i-de.html

 

Så lite og uanselig. Men når Satan – vår fiende er i noe.

Er det alltid fare på ferde.

Slik for oss, meg og min kone. Slik også for Hananja, Misjael og Asarja.

 

De nektet å følge ordren!

 

Vi leser følgende:

«Så snart nå alle folkene hørte lyden av horn, fløite, citar, harpe, lutt og alle andre slags strengelek, falt alle folk, ætter og tungemål ned og tilbad det gullbillede kong Nebukadnesar hadde stilt op. Men straks efter stod nogen kaldeiske menn frem og klaget på jødene. De tok til orde og sa til kong Nebukadnesar: Kongen leve evindelig! Konge, du har gitt befaling om at hvert menneske som hørte lyden av horn, fløite, citar, harpe, lutt, sekkepipe og alle andre slags strengelek, skulde falle ned og tilbede gullbilledet, og den som ikke falt ned og tilbad, skulde kastes i den brennende ildovn. Men nå er her nogen jødiske menn som du har satt til å styre landskapet Babel, Sadrak, Mesak og Abed-Nego; disse menn har ikke aktet på ditt bud, konge! De dyrker ikke dine guder, og det gullbillede du har stilt op, tilbeder de ikke.»

 

Slik også med oss, som med Sadrak, Mesak og Abed-Nego

 

De nektet å følge påbudet. Hvorfor nektet Sadrak, Mesak og Abed-Nego?

De ville ikke bryte det første budet.

Du skal ikke ha andre Guder enn meg sier Herren.

2 Mosebok 20. 3 Du skal ikke ha andre guder foruten meg.

Hvorfor nekter vi å fjerne muren? For den er 3. ganger lovlig.

 

1.)  Vi ble veiledet hvordan bygge den.

2.)  Fallet på vår eiendom gjør at den er lovlig. PBE hevder vi har en flat tomt. Men den er kupert og stupbratt. Alt annet enn hva demonene sier gjennom det offentlige som lyver helt utrolig.

3.)  Andre får dispensasjon og godkjennelse for overskridelser som er opptil 60 ganger større enn vår. Det er forskjellsbehandling!

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2462-pbe-her-i-oslo-fremstar-som-de.html

 

Sadrak, Mesak og Abed-Nego bekjente sin urokkelig tro på Gud på følgende måte:

 

«Sadrak, Mesak og Abed-Nego svarte kongen: Nebukadnesar! Vi har ikke nødig å svare dig et ord på dette. Vår Gud, som vi dyrker, er mektig til å frelse oss; av den brennende ildovn og av din hånd, konge, vil han frelse. Men hvis ikke, da skal du vite, konge, at vi ikke vil dyrke dine guder eller tilbede det gullbillede du har stilt op.»

 

De visste at Gud var mektig å ordne opp. Men gjorde han ikke det, så ville de ikke bøye seg.

Slik med oss også. Vi vet at hele saken er kun et renkespill i fra Satan.

Derfor, vi bøyer oss ikke for mørke. Her skal lyse og det gode seire!

Vil de ta alt de ønsker seg? Vi vet at Gud er mektig til å stoppe dem.

Skjer det ikke, så akter vi ikke å bøye oss.

Slik var det også med Sadrak, Mesak og Abed-Nego.

På samme måten er det med Jan Kåre og Berit Christensen.

Vi vet hva Gud er i stand til. Griper han ikke inn, så forandrer vi oss ikke!

Griper han inn, vi vet at sannheten seirer alltid til slutt.

Hvilken underbar fred og glede er det ikke en kjenner når en har en god og ren samvittighet, Hallelujah!

 

Videre leser vi om hvordan Nebukadnesar reagerte på dette:

«Da blev Nebukadnesar vred og harm og bød at Sadrak, Mesak og Abed-Nego skulde føres frem; så blev disse menn ført frem for kongen.»

 

Når en sier ifra, blir overgriperne ekstra slemme og hissige!

 

Her leser vi følgende:

«Da blev Nebukadnesar full av harme, og uttrykket i hans ansikt forandret sig, idet han så på Sadrak, Mesak og Abed-Nego. Han tok til orde og sa at ovnen skulde gjøres syv ganger hetere enn de hadde funnet for godt å ophete den. Og han bød nogen sterke menn i hans hær å binde Sadrak, Mesak og Abed-Nego og kaste dem i den brennende ildovn.»

 

Slik også i vår situasjon. Dere alle rotter seg i sammen for å straffe oss hardest mulig med bøter og vedtak helt ute av alle proporsjoner og prøve nå å ta bilen slik at jeg ikke kommer til og fra jobb.

Satan og demone virket i Nebukadnesar. Og de samme kreftene virker nå i det offentlige her i Norge.

Det være seg Norges Høyesterett, Statsforvalteren, Innkrevingsetaten, Namsmannen, Sivilombudsmannen, Oslo Tingrett, Borgarting Lagmannsrett, Oslo Byråd, Plan og bygningsetaten i Oslo og alle instanser som er innblandet!

 

Straff, straff og atter straff!

 

Vi leser videre:

«Såsom nå kongens ord var så strengt, og ovnen var blitt så overmåte sterkt ophetet, drepte ildsluen de menn som hadde ført Sadrak, Mesak og Abed-Nego dit op. Men disse tre menn, Sadrak, Mesak og Abed-Nego, blev kastet bundet ned i den brennende ildovn.»

 

Mitt oppe i det hele er det en «ekstra» person med oss, det er Jesus!

 

Det er ikke så «lett» å få has på oss som tror på Jesus. Han er med, og han har all makt i himmel og på jorden. Ikke rent lite det? Ingen over eller ved siden.

 

Matt. 28. 18 Da stod Jesus frem, talte til dem og sa: “Jeg skal få alle fullmakter i himlene og på jorden.

1930 oversettelsen:

Matt. 28. 18 Og Jesus trådte frem, talte til dem og sa: Mig er gitt all makt i himmel og på jord;

 

Her er oddsen dårlig selv for overgripere og makt personer som tror de har all makt. Det har de ikke, den makten har Jesus!

 

Legg merke til at når en ikke godtar overgripernes og tyrannenes ordrer. Blir de illsinte, og oppfører seg helt hinsides.

Kong Nebukadnesar, ble så sint at oven ble oppvarmet syv ganger. Slik at de som kastet Sadrak, Mesak og Abed-Nego. Selv døde av varmen.

 

Det samme har skjedd i vår sak, vi fikk en bot på 20 – 30.000 der beløpet var foreldet.

https://blog.janchristensen.net/2021/06/nr-2742-namsfogden-i-oslo-takk.html

https://blog.janchristensen.net/2021/06/nr-2741-saken-imot-oss-er-na-foreldet.html

 

Da gjorde disse Satans tjenerne at beløpet ble påplusset 10 ganger. Det viser bare at Satan er den samme som han var i fordums dager, er han i dag!

Hans fremgangsmåte er temmelig lik. Dette med Sadrak, Mesak og Abed-Nego skjedde for 2600 år siden. Så det er samme fremgangsmåte nå som da.

https://blog.janchristensen.net/2022/01/nr-2974-det-er-apenbart-demoniske-og.html

 

Hva skjedde i prøvelsen time?

«Da forferdedes kong Nebukadnesar og reiste sig hastig op. Han tok til orde og sa til sine rådsherrer: Kastet vi ikke tre menn bundet i ilden? De svarte kongen: Jo visselig, konge! Han tok atter til orde og sa: Men jeg ser fire menn som går løse omkring inne i ilden, og det er ingen skade å se på dem, og den fjerde ser ut som en gudesønn.»

 

Legg merke, her begynne nå Gud å åpenbare seg. Da hjelper det ikke ha verdslig makt. Her var Verdens datidens sterkeste mann. Begynte å se at her var det krefter som han, var en «smågutt!» da ovenfor disse kreftene!

Her var det en ovn som nok hadde en temperatur på over 1000 grader.

Ikke noe menneske hadde en nubbesjanse å overleve.

 

Vi leser videre:

«Han tok atter til orde og sa: Men jeg ser fire menn som går løse omkring inne i ilden, og det er ingen skade å se på dem, og den fjerde ser ut som en gudesønn. Da gikk Nebukadnesar bort til døren på den brennende ildovn. Han tok til orde og sa: Sadrak, Mesak og Abed-Nego, I den høieste guds tjenere! Kom hit ut! Da gikk Sadrak, Mesak og Abed-Nego ut av ilden. Og satrapene, stattholderne, landshøvdingene og kongens rådsherrer kom sammen; de så at ilden ikke hadde hatt nogen makt over disse menns legemer, og at håret på deres hoder ikke var svidd, og at deres skjorter ikke hadde lidt nogen skade; det kunde ikke engang kjennes lukt av noget brent på dem.»

 

En fjerde person var det – en ekstra person!

 

Vi som troende har uanede ressurser. Tenk, en ildovn som selvsagt var umulig å overleve i. Der passet Jesus på Sadrak, Mesak og Abed-Nego, slik at de kom levende ut av en ovn som var den sikre død. Hvem kan overleve en ildovn på over 1000 grader? Ikke noe menneske, kun ved Guds overnaturlige inngripen!

Jeg har hørt en gang at det var noen som regnet ut at på det varmeste da Sadrak, Mesak og Abed-Nego ble kastet inn i ildovnen. Så var den varmet opp til 1600 grader. Uansett, det var umulig for noe menneske å overleve den oven.

 

Salme 68. 20. Gud er oss en Gud til frelse, og hos Herren, Israels Gud, er det utganger fra døden.

 

Ikke noe er for hardt for Gud – ingenting!

 

Det herlige her, var at underet hadde en positiv virkning på Nebukadnesar.

Han forherdet ikke sitt hjerte, men åpnet sitt hjerte. Herlig.

Vi leser:

«Da tok Nebukadnesar til orde og sa: Lovet være Sadraks, Mesaks og Abed-Negos gud, som sendte sin engel og frelste sine tjenere, som satte sin lit til ham og gjorde mot kongens ord og vågde sitt liv for ikke å dyrke eller tilbede nogen gud uten sin gud.»

 

 

Nebukadnesar snudde 180 grader om!

 

Det samme er Gud mektig å gjøre med de forherda menneskene vi har møtt.

Det er selvsagt kun galskap og demoniske krefter som ligger bak at vi skal rive mur, trapp og bod.

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3072-faktum-i-saken-var-er-at-vi-har.html

 

Nebukadnesar sa følgende:

«Så gir jeg da nu det bud at den som i sine ord forser sig mot Sadraks, Mesaks og Abed-Negos gud, hvad folk eller ætt eller tungemål han så hører til, han skal hugges i stykker, og hans hus gjøres til en møkkdynge; for det er ingen annen gud som makter å frelse således. Så ophøiet kongen Sadrak, Mesak og Abed-Nego til ære og verdighet i landskapet Babel.»

 

Det lønner seg alltid å gå for det gode og stole på Gud!

 

Sadraks, Mesaks og Abed-Nego ble æret. Og Guds vilje skjedde!

Guds vilje skjer alltid, men det herlige var at også Nebukadnesar ydmyket seg. Og ville at de som hadde oppført seg dårlig. De fikk sine hus ødelagt, de ble gjort til møkkdynge.

Det er akkurat det PBE og myndighetene vil gjøre med vår eiendom.

Dette vil slå tilbake på dem selv.

 

Vi leser i GT, om dette kommer dette klart til utrykk i Esters bok.

Perserkongen, Ahasverus fikk en dårlig rådgiver og den onde Haman ble i front med hatet mot jødene i det persiske rike.

Sammen med perserkongens likegyldighet ble alliansen stor og vedtak på å utslette alle jødene i det mektige rike.

Med bønn og rop om hjelp til Israel Gud, ble det hele avverget og jødehateren Haman ble hengt i galgen som han selv hadde laget til jøden Mordekai, fosterfaren til dronning Ester. Bibelen forteller: «Den som graver en grav, skal falle i den. Den som velter opp en stein, på ham skal den rulle tilbake.» Ord 26,27.

Sluttkommentar:

La oss lære av Daniel, Sadrak, Mesak og Abed-Nego møte med myndighetene som var ambivalente, skiftende, demoniske, løgnaktige, uhederlige, upålitelige, uberegnelige og uforutsigbare som vi opplever!

 

Hvordan vil utgangen bli? Den er gitt på forhånd.

Seier, fred og glede for den som stoler på Gud. Som gjør det gode.

Vi leser om Job, hvordan han kom styrket og seirende ut av prøvelsens time.

 

Job. 42. 10 Og Herren gjorde ende på Jobs ulykke, da han bad for sine venner; og Herren øket alt det Job hadde hatt, til det dobbelte. 11 Og alle hans brødre kom til ham, og alle hans søstre og alle som hadde kjent ham før, og de åt med ham i hans hus og viste ham medynk og trøstet ham for all den ulykke Herren hadde latt komme over ham; og de gav ham hver en kesitte og hver en gullring. / 12 Og Herren velsignet Jobs siste dager mere enn hans første, og han fikk fjorten tusen får og seks tusen kameler og tusen par okser og tusen aseninner. / 13 Og han fikk syv sønner og tre døtre. 14 Den ene datter kalte han Jemima, den annen Kesia og den tredje Keren-Happuk. 15 Så fagre kvinner som Jobs døtre fantes ikke i hele landet; og deres far gav dem arv blandt deres brødre. 16 Derefter levde Job hundre og firti år, og han så sine barn og barnebarn i fjerde ledd. 17 Og Job døde, gammel og mett av dager.

 
Skriften sier at vi som troende må gå igjennom en hel del.

Veldig mye urettferdig. Men gjennom alt, så bevarer Herren oss.

Samtidig, det går til seier og utfrielse. Som med Job erfarer vi det.

Salme 34. 20 Mange er den rettferdiges ulykker, men Herren utfrir ham av dem alle.

søndag 1. oktober 2023

Nr. 3288: Det offentlige i vår sak søker konflikt!

 Nr. 3288:

Det offentlige i vår sak søker konflikt!

 

https://blog.janchristensen.net/2023/09/nr-3282-oslo-kommune-og-det-offentlige.html

https://blog.janchristensen.net/2023/09/nr-3287-innkrevingsetaten-i-full-spagat.html

 

Illustrasjonsbilde på de ansatte hos Innkrevingsetaten her i Oslo.

Dessverre, ikke bare Innkrevingsetaten.

Men også Statsforvalteren, Norges Høyesterett, Namsmannen, Sivilombudsmannen, Oslo Tingrett, Borgarting Lagmannsrett, Oslo Byråd, Plan og bygningsetaten i Oslo og alle instanser som er innblandet!

De er alle ute etter å skape konflikt, hevn og alt som kjødet vårt står for.

Det gamle falne menneske:

Gal. 5. 19 Kjøttets gjerninger er åpenbare. De er slike som hor, seksuell umoral og uverdige utskeielser.

20 De er avgudsdyrkelse, magi, hat, misunnelse, sinne, intrigemakri, partivirksomhet og sektdannelser.

21 De er også motvilje, drap, drukkenskap, opptøyer, og lignende. Jeg har sagt det til dere tidligere, både nevnt og informert dere, at de som praktiserer slikt, ikke skal arve Guds rike

 

 


Viktig å leve eter Guds ord, i et og alt.

Skriften sier:

Rom. 12. 17 Og gjengjeld ikke ondt med ondt, men gjør godt mot alle mennesker.

18 Hvis mulig, så langt det er opp til dere, så lev i fred, og vær fredsskapende blant alle mennesker.

19 Kjære, hevn dere ikke, men gi rom for vreden, for det står skrevet:‘Hevnen er min! Jeg skal gjengjelde!’ sier Jehovah.  5 Mos 32,35 

20 Derfor: ‘Hvis din fiende er sulten, så gi ham mat. Hvis han er tørst, så gi ham noe å drikke. For hvis du gjør det, vil du samle glødende kull over hans hode!’  ORD 25,21-22 

21 Bli ikke overvunnet av det onde, men overvinn det onde med det gode!

 

Samtidig, vi skal ikke godta alt heller:

Efes. 4. 25 Derfor skal dere legge bort løgnen og ‘enhver av dere skal tale sant om deres neste,’ for dere skal være hverandres lemmer.  SAK 8,16 

26 ‘I deres harme, synd ikke!’ La ikke solen gå ned over deres vrede.  SAL 4,5 

27 Og gi heller ikke Djevelen fotfeste!

28 Den som stjeler, skal ikke lenger stjele, men heller være opptatt med å streve og arbeide for det som er godt. Da har dere noe å dele med dem som trenger det.

29 La ikke ett råttent ord komme ut av deres munn, men bare det som er nyttig til andres oppbyggelse og til nåde for dem som hører på.

30 Gjør ikke skam på Guds hellige ånd, den som dere har fått som forsegling frem til forløsningens dag.

31 La all bitterhet, sinne, vrede, bråk og bespottelse være langt borte fra dere, sammen med all ondskap.

32 Vær gode mot hverandre, vær ømhjertet og tilgi hverandre, for slik har også Gud ved Kristus tilgitt dere.

 

Efes. 5. 11 Bli ikke en del av mørkets ufruktbare gjerninger, men heller avslør dem.

 

Her er det en balanse!

 

Når jeg ser tilbake på mitt liv som troende. Så blir en på en overdreven måte oppfordret og lært til alltid å vende det andre kinnet til.

Godta urett og tap.

Ja, det er også hva skriften lærer.

Dette sa og underviste Jesus i Bergprekenen:

 

Matt. 5. 38 “Dere har hørt at det blir sagt: ‘Øye for øye og tann for tann.’  2 Mos 21,24 

39 Men jeg sier: Stå ikke imot en som er ond. For hvis noen slår dere med håndflaten på det høyre kinnet, så vend ham det andre også.

40 Og hvis noen går til sak mot dere for å frarøve dere kjortelen, så gi ham kappen deres også.

41 Og hvis noen tvinger dere til å gå én mil med ham, så gå to.

 

Skriften er ikke entydig!

 

Skriften sier også bl.a. vi skal refse mørkets ufruktbare gjerninger.

Mange andre steder, sier skriften vi ikke skal godta urett.

 

Her i vår sak søker det offentlige strid.

Da vi ikke uten videre har godtatt deres onde gjerninger.

Kjører de på med alt de kan for om mulig å knekke oss.

https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2984-pal-granberg-og-astrid-myhra.html

 

Sluttkommentar:

 

Skal ikke skrive her en lang avhandling. Har bare prøvd å påpeke at i møte med urett. I møte med kamp vordne mennesker. Som er ute etter konflikt.

Ikke løsning orienterte, og prøve å skape fred og en god løsning. Så trenger en mange ting. Jeg vil til slutt nevne to ting.

1.)  Jakob 1. 5 Og om noen mangler visdom, skal dere be til Gud, han som gir alle rikelig uten å irettesette, og han vil gi dere den.

Her er det som vi har gjort i denne saken. Og alltid. Be om visdom, når en ikke til fulle vet hvilken retning en skal. Dette er hva skriften sier. Amen!

 

2.)  2 Mosebok 14. 13 Da sa Moses til folket: Frykt ikke, stå nå her og se Herrens frelse, som han vil sende eder idag! For som I ser egypterne idag, skal I aldri i evighet se dem mere. 14 Herren skal stride for eder, og I skal være stille.

Dette er veldig viktig og lærerikt. Gud sier klart i sitt ord, at Herren skal stride for oss som troende.

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3125-israels-barns-utgang-i-fra.html

https://blog.janchristensen.net/2021/05/nr-2841-hvorfor-slik-motstand-rundt.html

https://blog.janchristensen.net/2021/03/nr-2830-hvert-sted-i-setter-eders-fot.html

https://blog.janchristensen.net/2020/09/nr-2748-alle-guds-lfter-guds.html

 

Vi som troende driver aldri med vold, gjengjeldelse eller hevn.

Dette er noe Herren tar seg av, da han sier i sitt eget ord.

Han skal STRIDE FOR OSS, AMEN!

lørdag 30. september 2023

Nr. 3287: Innkrevingsetaten i full spagat – de nekter å svare på spørsmål – men de skal nå ta bilen fra min kone kjøpt av hennes arvepenger. Satan og innkrevingsetaten her i Oslo er like!

 Nr. 3287:

Innkrevingsetaten i full spagat – de nekter å svare på spørsmål – men de skal nå ta bilen fra min kone kjøpt av hennes arvepenger. Satan og innkrevingsetaten her i Oslo er like!

 

https://blog.janchristensen.net/2023/09/nr-3286-ikke-bare-norges-hyesterett.html

 

Alle tidligere vedtak og dommer imot meg i denne saken.

Har vært begrunnet med at jeg har 2 biler juridisk.

Da de har stått i mitt navn. Det gjelder da min Audi A8 1998 modell.

Min kones BMW I3, kjøpt av henne.

Da av penger i fra arv ifra da hennes mor døde.

 

Nå la de beslag og pant i den ene bilen, den nyeste og med størst verdi.

Min kones BMW, og ikke i min gamle Audi.

Da bare «solgte» jeg min Audi, og er da ikke juridisk eier av flere biler.

Da er deres argumenter borte fra å kunne selge og stjele BMW`en.

 

Da jeg har påpekt dette, vil de ikke svare.

Hvordan forholde seg til noen som lyver, er manipulative og driver med regelrett tyveri?

 

Her fra dommen ifra Oslo Tingrett. Kunne tatt med mange flere, men får holde med denne:

 

Klager har dokumentert at ektefellen er avhengig av bil fot å komme seg rundt grunnet et komplisert ankelbrudd i sommer. Dokumentasjonen tilsier at ektefellen fortsatt et i rekonvalesens. Basert på dokumentasjonen er ektefellen utvilsomt avhengig av eget transportmiddel for å komme seg til jobb og andre steder. Et beinbrudd må derimot kunne betraktes som en forbigående helseutforseinger og ektefellen vil i tillegg ha anledning til å benytte seg av bilen frem til en eventuell begjæring om tvangssalg, uten at dette et moment for saken. Klager står videre oppført som eiet av enda et motorvogn, med registreringsnummer DJ 97755. Klager hevder at ektefellen ikke kan bruke en "gammel" og "stor" bil, da den kan være vanskelig for henne h manøvrere. Klager har ikke sannsynliggjort at ektefellen ikke kan bruke en større og eldre bil. Den store og eldre motorvognen er en Audi A8 fra 1998. Riktignok er en Audi A8 en relativt lang bil, men i den grad motorvognen anses å kunne brukes av klager, har namsmannen ingen opplysninger som tilsier at den større og eldre bilen ikke skal kunne brukes av klager sin ektefelle. Det må derfor kunne antas at ektefellen har anledning til å benytte seg av klager sin andre bil.

Namsmannen finner følgelig at det ikke er rimelig å ta hensyn til ektefellens helsetilstand i den grad at klager sin bil må anses som beslagsfri etter dekningsloven. $ 2-3 annet ledd. Namsmannen opprettholder med dette beslutning om pant i motorvogn med registreringsnummer EK7 8 1 90. Konklusjon Namsmannen har funnet at klager ikke kan høres med sine anførsler og opprettholder følgelig beslutningen om å fremme saken, samt utleggspant i motorvogn med registreringsnummer EK78190.

(sitat slutt.)

 

Her er det igjen og igjen at vi kan og skal bruke min andre bil

 

Med andre ord. Her møter det offentlige seg selv i døra.

Dette vil ikke Innkrevingsetaten engang svare på.

For en råtten etat med mennesker som åpenbart er styrt av mørkets åndskrefter som lyver og lyver!

Nå har jeg ikke 2 biler, men 1 bil.

Hvordan skal jeg da komme meg på jobb kl. 4 på morgen. Og slutter kl. 2 på natta?

Det går ikke noe kollektiv da, det vil gjøre det umulig for meg å jobbe!

Innkrevingsetaten og det offentlige har samme agenda som Satan åpenbart.

Sende med ut av arbeidslivet og til NAV!

Snakke om å være råtten!

 

Her er salgsmeldingen.

 


 

 

Her er kravet ifra Innkrevingsetaten, oppdiktet selvsagt da jeg ikke har 2 biler lengre. Kun 1, da de er enig med meg at jeg trenger 1 bil å komme til jobb med. Men ikke 2 biler. Nå har jeg kun 1 bil, da å ta den ifra meg.

Det er et av mange overgrep i denne saken.

Jeg har en jobb der jeg MÅ HA BIL.

Da det ikke er kollektiv jeg kan benytte meg av. Og avstanden er alt for lang og omstendelig også.

Bil er jeg avhengig av å for å jobbe i Vestby når en bor i utkant Oslo.

 


 

 

Her er noe mailutveksling mellom meg og den mørke Innkrevingsetaten:

 

Fra Innkrevingsetaten:

 

Hei


Som vi tidligere har vist til, har ikke dine innsigelser i saken ført frem og du har anket saken helt til Høyesterett som nektet anken fremmet. Dette betyr at det foreligger en rettskraftig dom som Innkrevingsetaten forholder seg til.

 

Det er tatt utleggspant i kjøretøy med registreringsnummer EL78190 og dette utleggspantet er senere opprettholdt i dom. Vi har gjort det helt klart at dersom kravet ikke betales innen fristen i varselet vil det bli begjært tvangssalg av dette kjøretøyet. Vi forstår at du er uenig i at vi kan tvangsselge din bil, men vi forholder oss til at dette er avgjort av domstolene og ytterligere henvendelser vedrørende dette vil ikke bli besvart.

 

Vennlig hilsen

Innkrevingsetaten

Kommunal inkasso

oslo.kommune.no/ine

Kundesenter: 21 01 40 04

 

Fra meg:

Dere skal nå selge bilen.

Dette mener jeg er uriktig, da dere gjorde vedtaket hadde jeg 2 biler juridisk.

Nå har jeg kun 1 bil, juridisk.

Jeg trenger bilen til og fra jobb.

Derfor, dette er et vedtak jeg bestrider.

Dere er styrt av mørkets krefter temmelig åpenbart som ikke svarer på dette som jeg har bestridt før!

Redeligheten deres er ikke eksisterende, stakkars lave mennesker!

 

Jan Kåre Christensen

 

Neste mail i fra dem:

Hei

 

Du har kontaktet oss pr. telefon da du mener at det er 2 punkter du ikke har fått svar på.  

 

Vi forholder oss til det utleggspantet som er besluttet av namsfogden og som alle rettsintanser har opprettholdt. Dette fremgikk også klart av forrige epost. Det faktum at du kun eier 1 bil og at det blir vanskelig å kommes seg til jobb er ikke relevant på dette tidspunktet. Du har tidligere fremmet innsigelse mot at det skulle tas beslag i denne bilen og du har ikke fått medhold i at utleggspantet skal slettes. Utleggspantet vårt består og vi kommer til å sende begjæring om tvangssalg til namsfogden med mindre hele kravet betales innen utløpet av fristen på varselet.

 

Du sender oss stadige henvendelser hvor du kommer med innsigelser mot kravet på tross av at hele saken er avgjort av høyeste domstol. Innkrevingsetaten går ikke inn i noen diskusjon med deg rundt kravets rettmessighet eller hvorvidt bilen kan tvangsselges og derfor skrev vi klart i forrige epost at ytterligere henvendelser vedrørende dette vil ikke bli besvart.

Vennlig hilsen

Innkrevingsetaten
Kommunal inkasso
oslo.kommune.no/ine
Kundesenter: 21 01 40 04

 

Her er 2 mailer i fra meg:

Nye forhold!           Oslo 29/8.2023

 

Alle dommer som du referer til, er begrunnet med at jeg hadde da 2 biler.

Nå har jeg kun 1 bil.

Det er dette jeg har nevnt som dere ikke besvarer!

Det viser bare hvilken uærlige og lugubre mennesker dere er!

Svar på dette!

 

Jan Kåre Christensen

 

https://blog.janchristensen.net/2023/09/nr-3281-na-har-jeg-kun-juridisk-eier-av.html

 

 Nr. 3281:

Nå har jeg kun juridisk eier av en bil – ikke to, da faller argumentet på at de kan stjele den ene bilen ifra Innkrevingsetaten her i Oslo!

 

Her er eierskifte bekreftelsen

 

 


 

 

I alle vedtak og dommer imot meg, er det kun en begrunnelse.

At jeg ikke er juridisk eier av en (1) bil, men to (2).

Det står de faktisk i samtlige begrunnelser om det er en etat eller domstolene.

Alt er selvsagt direkte ondsinnet!

 

Da sendte jeg dette i vår sak til Innkrevingsetaten:

 

Audi DJ97755 tilhører ikke lengre meg

Oslo 18/9. 2023

 

Da dere mener jeg skal klare meg med denne bilen som ikke holer mål overhodet.

Så har jeg kvittet meg med den bilen, og står som eier kun av BMW i3 med Reg. nr. EK 78190

Det er ikke sikkert og trygt for meg å stole på en bil som kan bryte i sammen hver dag p.g.a. alder, slitasje etc.

I deres fantasi så kan det sikkert være bra med en bil som er utslitt.

Men i det virkelige livet, jeg som skal møte på jobb gjerne kl. 4. på natta i Vestby som er ca. 4.5 mil å kjøre bare en vei. Eller slutter kl. 2 på natta, er jeg 100 % avhengig av bil. En bil som jeg kan stole på og er trygg på og med.

Det er jeg ikke i Audien overhodet.

Det er jeg med den bilen dere vil stjele fra meg.

 

Tar dere den bilen i fra meg så har jeg ingen mulighet for å fortsette i jobb.

Da jeg MÅ ha bil.

Men siden dere ikke har empati, redelighet eller til nå vist noen form for gode egenskaper. Så regner jeg med å ikke bli hørt av slike nedrige mennesker.

Hvis dere fortsatt vil frata meg bilen, er det egentlig å sende meg ut i arbeidsledighets køen.

Men dere tilhører og tjener mørke, forventer ikke noe av dere.

Dere har i sammen med alle andre offentlige instanser, beviselig vist dere som overgripere. Og nyter det, enn så lenge!

Og kun ute etter å lage kvalme. Rene vandaler og sadisme dere driver på med.

 

Jan Kåre Christensen

 

Sluttkommentar:

 

Det er noe jeg er forundret over. Da når slik som meg som har jobbet opp imot PBE i 9 år. Og alle andre instanser som alle er offentlige. Da tenker jeg på Statsforvalteren, Innkrevingsetaten, Namsmannen, Sivilombudsmannen, Oslo Tingrett, Borgarting Lagmannsrett og Norges Høyesterett.

Det er at de aller fleste tror hvis jeg skal si hva de gir utrykk for.

At jeg er en kverulant og de gjør jobben sin.

De er redelige og renferdige mennesker.

Sannheten er stikk motsatt, de lyver og mener det er rett.

Målet helliger midlet, alt er tillatt.

De lyver mer profesjonelt enn kriminelle.

Ikke en mime engang.

 

Dette skrev en på Facebook til meg som jeg tar med til slutt:

 

Glenn Iversen

Hele det parlamentariske dypstatsystemet faller pladask.

Vi skal fra 3 dimensjon til 5 dimensjon.

Er ikke rom for det satanistiske kriminelle kjeltringstreker lenger.

Oppvåkningen er massiv, vi går fra mørket til lys.

 

Mail 2:

Nye forhold 2                  Oslo 29/9.2023

 

Hei!

 

Takk for svar om det var drittdårlig og løgnaktig som ellers av dere!

 

Alle dommer er begrunnet med at jeg har juridisk 2 biler.

Nå har jeg kun juridisk 1 bil.

 

Ergo – da er alle dommer og vedtak ikke relevante lengre da de bygger utelukkende på at jeg har 2 biler

 

Med andre ord – dere vil da ikke forholde dere til faktum i saken!

 

Jeg har da skjønt at «problemet» for meg var den gamle, nedslitte 26 år holken min.

Den er nå ikke i mitt eie lengre, ergo.

BMW I3 kan dere ikke lengre lovlig selge!

Men lov og rett bryr ikke dere dere noe om, som ellers det offentlige.

En gjeng med kjeltringer for ingenting er dere alle!

https://blog.janchristensen.net/2023/09/nr-3286-ikke-bare-norges-hyesterett.html

https://blog.janchristensen.net/2023/09/nr-3266-gud-kaller-domstolene-i-norge.html

 

Jan Kåre Christensen