søndag 22. oktober 2023

Nr. 3295: Innkrevingsetaten er kun «løpegutter» for det halvkriminelle plan og bygningsetaten her i Hovedstaden, da de nå har bestemt at de skal ta bilen i sin ondskap og meningsløse hekkesjakt på meg og min kone!

 Nr. 3295:

Innkrevingsetaten er kun «løpegutter» for det halvkriminelle plan og bygningsetaten her i Hovedstaden, da de nå har bestemt at de skal ta bilen i sin ondskap og meningsløse hekkesjakt på meg og min kone!

 

Måten vi blir behandlet på, er kun for å tilfredsstille en gjeng med psykopater og Crazy «rovdyr!»

 

Myndighetene i Norge, driver med et renkespill med 5 % av befolkningen.

95 % får lov å gjøre hva de vil!

Slik at de får utløp for sine psykopatiske trekk!

Det er det offentlige Norge!

 

Alt hva vi har bygget er fantastikk og herlig.

At dette er ulovlig, er kun i PBE og myndighetens onde fantasi verden!

 

Vi fikk denne mailen

 


 

Saken imot oss er terror å regne, vi er uskyldige her.

Overgrep, makt og myndighetsmisbruk hele saken gjennom år!

Svarte dette:

 

Til innkrevingsetaten                                      Oslo 18/10.2023

 

Ser demonene trigger dere noe veldig.

Stakkars små mennesker dere er. Stakkars!

Vil bare opplyse dere at vi ikke har gjort noe ulovlig her.

Det har plan og bygningsetaten. De er en kriminell løgnbande.

Alt hva de holder på med, er løgn.

Fordreining av faktum og forskjellsbehandling.

 

Har dere ikke litt selvinnsikt og kritisk tenkning?

 

Forresten, hvordan skal jeg komme på jobb uten bil?

Vi kommer aldri til som vi har skrevet før, godta noe som er til ugunst for oss.

Vedtaket deres er ugyldig også da jeg ikke lengre har 2 biler.

Jeg bestrider lovligheten i det som dere her gjør, med å ville ta en bil som jeg trenger til og fra jobb i Vestby.

 

Jeg er helt avhengig av bil som bussjåfør da det ikke er mulig å klare seg uten bil.
Da er NAV neste for meg åpenbart hvis dere fratar meg bilen som dere bebuder.

Jan Kåre Christensen

 

https://blog.janchristensen.net/2023/10/nr-3293-lovverket-her-i-norge-er.html

onsdag 18. oktober 2023

Nr. 3293: Lovverket her i Norge er rettferdig og godt – men de som skal styre med det, er styrt av løgn, antipatier og mørke!

 Nr. 3293:

Lovverket her i Norge er rettferdig og godt – men de som skal styre med det, er styrt av løgn, antipatier og mørke!

 

Myndighetene i Norge, driver med et renkespill med 5 % av befolkningen.

95 % får lov å gjøre hva de vil!

Slik at de får utløp for sine psykopatiske trekk!

Det er det offentlige Norge!

 

https://blog.janchristensen.net/2022/04/nr-3008-vart-skriv-til-plan-og.html?m=1

https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3147-avslag-ifra-plan-og.html

 

Her er det opprinnelige vedtaket og avslaget som er gjennomsyret av løgn, synsing og direkte demonisk. Hele etaten er åpenbart styrt av mørke.

Det er som en form for propaganda det som PBE holder på med. Der en tror hvis en gjentar løgnene nok manga ganger, blir det en «sannhet».

Det er på det nivået denne skitne etaten operer, de er som et utemmet villdyr. Ukontrollerbart og farlig!

 


 

 

 

 

 

Vil ta med i innledning til denne artikkelen noen ord i fra skriften.

1 Tim. 1. 8 Vi vet at loven er til det gode hvis vi bruker den riktig.

9 Og vi vet dette: Loven ble ikke innført for de rettferdige, men mot forbrytere og opprørere, mot de ugudelige og syndige, mot de urene og gudløse, og mot slike som dreper sine fedre og sine mødre og andre mennesker.

Legg merke til at loven er god hvis en bruker den riktig. Slik er det også med Norges lover om de selvsagt ikke er så gode som Guds bud.

 

Gode er det i det store og det hele!

 

Vil presisere, det er ikke lovverket som er feil.

Men menneskene som skal styre lovverket.

De er i vår sak styrt av mørke som fabrikkerer løgner fremfor sannheten.

 

2 Tess. 2. 10 Men alle som lar seg forføre til urett, skal bli utslettet fordi de ikke hadde kjærlighet til å ta imot sannheten så de kunne blitt reddet.

11 På grunn av dette skal Gud la en villfarelsens virksomhet komme over dem — og de skal tro løgnen!

 

Da vi startet denne saken om godkjennelse av mur, trapp og bod. Var vi naive og trodde egentlig alt det som det offentlige kom med. Vi var helt blanke.

 

Da vi ble veiledet hvordan bygge muren, så stolte vi 100 % på den veiledningen vi fikk. Selv om den var muntlig.

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3175-hva-skjedde-i-de.html

 

Vi ble veiledet i forkant av bygging av muren av vår daværende saksbehandler Kaja Aubert Lange. Hun gav oss klare råd og veiledning.

Der hun sa direkte til meg at det gikk fint for oss å bygge oppå gammel mur så lenge muren ikke var over 2 meter.

Et gjerde oppå der på 1 meter gikk greit. Da slapp vi å søke for da kom vi ikke høyere enn naboen på andre siden.

Som har en garasje/mur som er over 2 meter med et gjerde oppå der på 1 meter.

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3100-det-er-et-dobbelt-overgrep-vi.html

https://www.youtube.com/watch?v=ec4Et9vfTGM

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3175-hva-skjedde-i-de.html

 

Det ble påpekt i 2015 at vi skulle ha søkt!

 

Da dette ble påpekt, så trodde vi det var kun en formalitet.

Og søkte om mur, trapp og bod gjennom Ferdigattest, og så for oss en rettferdig behandling der vi fikk godkjent det som var lovlig bygget.

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3116-hele-saken-imot-oss-er-et.html

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2468-det-er-ikke-skt-om-mur-i.html

https://blog.janchristensen.net/2021/10/nr-2940-vi-har-papekt-at-plan-og.html

 

Da Ferdigattest søkte for oss, ble det avslaget med begrunnelse av vi hadde en flat tomt. Selv om tomta vår ikke er det. Den er kuppert og bratt.

Alt i denne saken har vært basert på løgn og fordreining av sannheten!

 

Følgende unntak tillates:

a. På flate og svakt skrånende tomter skal samlet høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer ved bebyggelse maksimalt være 0,5 meter.

b. For skrånende tomter med fall 1:6 – 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1 meter.

c. For bratte tomter med terrengfall mer enn 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1,5 meter

 

6.5
Ved alle tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) skal det legges stor vekt på bevaring av eksisterende terreng og vegetasjon. Terrenginngrep for å oppnå høyere utnyttelse, annen plassering eller høyere gesims- og terrenghøyde enn tomtens naturlige topografi legger til rette for tillates ikke. Ferdig planert terreng skal tilsvare eksisterende terrengnivå.
Følgende unntak tillates:

c. For bratte tomter med terrengfall mer enn 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1,5 meter.

(sitat slutt.)

Vår tomt var så bratt at før vi bygde trappa, så hadde vi et tau vi måtte holde oss i. Ned slengte vi oss i det, og opp klatret vi i det.

Nå har vi fått en flott trapp som ligger helt inne på vår eiendom, men den er sier PBE ulovlig. Riv den og ikke ha dialog med oss, vi vil gjøre alt så vanskelig vi kan for dere

Vi nå skal måtte både rive mur, trapp og bod oppleves som urimelig og selvmotsigende i da alt i vår sak ikke stemmer med faktum. PBE påstander er løgn, og sannheten blir ikke akseptert. Da av PBE og de offentlige myndigheter.

Eneste grunn for ikke vi kan få dispensasjon og godkjennelse er prestisje og uvilje ifra Plan- og bygningsetaten her i Oslo.

Dette er ufin og unfair forskjellsbehandling i vår disfavør. Ikke noe annet, da er det også makt- og myndighetsmisbruk (tyranni og overformynderi.)

 

Saken vår er et narrespill!

 

Ferdigattest søkte på det grunnlaget som også var feil. At vi hadde en delvis skrå tomt der vi kunne han en mur på 1 meter.

Men de tok med at vi ble veiledet hvordan bygge muren.

Hva gjorde da PBE?

Her er deres svar og begrunnelse:

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2016126810&fileid=6604365

 

Tiltaket er ikke tilpasset terrenget på tomten. Dette er direkte løgn, muren er tilpasset terrenget 100 %. Alt som PBE gulper opp, er alltid løgn.

 

Tiltakets utforming

Støttemuren, som er i betong, skiller seg ut i forhold til øvrige murer i området som stort sett er naturmurer eller murer som er forblendet med naturstein. Murens høyde, med tilhørende gjerde gjør også sitt til at den fremstår som vesentlig mer dominerende enn murene på nabotomtene.

 

Dette er også mer oppgulp. Det er løgn, vår mur er lavere og den «penest» muren som harmonere mest med noen tomt jeg tenke meg kan.

Den gjør at det er et naturlig skille mellom vår eiendom og veien. Samt, den holder overvann og moll borte ifra veien som det ikke gjorde før. Da vi hadde den ekle skråningen som PBE krever vi skal sette eiendommen tilbake til.

Hele etaten er sykelig med mennesker som virker som å være sosiopater.

En dag veiledet oss de hvordan bygge, forsvarte oss imot naboer som diktet opp historier.

Etterpå skal vi tas for alt det er verd, og de husker ikke noe av noen samtaler som de har hatt.

 

PBE skriver videre i sitt avslag som er utelukkende løgn, eller synsing:

 

Plan- og bygningsetatens begrunnelse for at vi ikke gir dispensasjon fra

reguleringsbestemmelsenes § 6.5 – terrenginngrep

Hensynet bak denne bestemmelsen er at det skal legges stor vekt på bevaring av eksisterende terreng og vegetasjon, og at nytt terreng skal tilsluttes eksisterende terreng på en naturlig måte. På svakt skrånende tomter som denne skal samlet høyde på støttemurer, fyllinger og/ eller skjæringer

ved bebyggelse være maksimalt 5,0 m, jf. at terrengfallet fra øst mot vest er ca. 1:7. Det er ikke terrengfallet mellom huset og veien som skal legges til grunn, men hele tomtas fallretning.

En mur med høyde fra 1,75 m til 1,85 m, i 11 meters lengde, og med tilhørende oppfylling av terreng, vurderes som en omfattende terrengendring. Muren medfører en unaturlig overgang mellom tomt og vei, og at den grønne skråningen mellom huset og veien går tapt.

Vi konkluderer med at dispensasjonen setter hensynet bak bestemmelsen vesentlig til side.

Selv om det da ikke er nødvendig å vurdere fordeler og ulemper har vi likevel valgt å gjøre det for å opplyse saken mest mulig.

Den eneste fordelen vi kan se ved å gi dispensasjon er at beboerne i eneboligen får et flatt, usjenert og mer brukbart uteareal på et nivå høyere enn veien uteareal mot veien. Ulempen er at den naturlige overgangen mot veien og grøntdraget går tapt. En slik dispensasjon vil kunne skape presedens, både for nabohus og andre innenfor planområdet som ønsker seg tilsvarende løsninger.

Småhusplanen omfatter ca. 29 000 eiendommer, og mange av disse har et kupert terreng som gjør at det er mange som kunne ønske seg tilsvarende terrengendringer. Ved å åpne opp for slike dispensasjoner ville vi risikere at hele hensikten med bestemmelsen ble uthulet.

Kravet til et areal på 8 x 8 meter var ikke gjeldende da utbyggingen ble godkjent, og denne bestemmelsen kommer derfor ikke til anvendelse. Vi finner likevel grunn til å påpeke at det ikke er krav om at et slikt areal skal være helt flatt, og at det både nå, og i tidligere reguleringsbestemmelser, er presisert at det kun er arealer som er brattere enn 1:3 som ikke kan tas med i beregningen av uteoppholdsareal.

En viktig kvalitet ved småhusområdene er de sammenhengende grønndragene, både langs veiene, mellom og rundt bebyggelsen. Selv om det oppfylte utearealet tilsåes og beplantes, slik at det fremstår som grønt for beboerne i eneboligen og andre beboere i dette prosjektet, medfører den høye muren med tilhørende gjerde, og nivåforskjellen mellom utearealet og veien, at gjenboere og andre får en helt annen opplevelse av situasjonen.

(sitat slutt.)

 

Først vil jeg si, vi er ikke lengre stilltiende om at alt dette er løgn og synsing.

Skal prøve å ta for meg dette, svare mer i stikkordsform. Slik det ikke blir for tungt.

 

1.)  Hensynet bak denne bestemmelsen er at det skal legges stor vekt på bevaring av eksisterende terreng og vegetasjon, og at nytt terreng skal tilsluttes eksisterende terreng på en naturlig måte.

Svar:

Da huset ble bygget, gjorde de noe med skråningen. Slik at det falt ned på veien moll, sørpe og leire. Vi «rettet» dette opp med en mur som på best mulig måte gjør at det eksiterende terrenget ble ivaretatt. Da med overvann og annet uønsket ikke faller ned i veibanen. Som var et stort problem før. Det er slik vi har bygget det hele, at eksisterende terreng best mulig blir ivaretatt. Her som alltid og ellers, lyver og fordreier PBE og det offentlige saken.

 

2.)  På svakt skrånende tomter som denne skal samlet høyde på støttemurer, fyllinger og/ eller skjæringer ved bebyggelse være maksimalt 5,0 m, jf. at terrengfallet fra øst mot vest er ca. 1:7. Det er ikke terrengfallet mellom huset og veien som skal legges til grunn, men hele tomtas fallretning.

 

Svar: terrengfallet er 1:3, ikke 1:7. Vi har ikke en svakt skrånede tomt, men bratt. Andre hus som har gått astronomiske dispensasjoner og godkjennelser regner PBE fra fallet begynner. Hos oss er det et dypt fall hele veien, men når en er en gjeng med lystløgnere. Blir det slik, at en lyver konstant. En evner ikke å skrive et eneste sant ord omtrent!

 

3.)  En mur med høyde fra 1,75 m til 1,85 m, i 11 meters lengde, og med tilhørende oppfylling av terreng, vurderes som en omfattende terrengendring. Muren medfører en unaturlig overgang mellom tomt og vei, og at den grønne skråningen mellom huset og veien går tapt.

Vi konkluderer med at dispensasjonen setter hensynet bak bestemmelsen vesentlig til side.

Svar:

Muren medfører et naturlig, harmonisk og praktisk skille. At en kan lyve slik, og dikte opp. Dette er også i beste fall en subjektiv mening som er direkte misvisende.

Det har aldri vært en grønn skråning som det beskrives her. Kun en skråning som lagte problemer med overvann og moll i veien.

Muren har tatt bort overvannet og uønsket moll og sørpe ned imot veien!

 

4.)  Selv om det da ikke er nødvendig å vurdere fordeler og ulemper har vi likevel valgt å gjøre det for å opplyse saken mest mulig.

Den eneste fordelen vi kan se ved å gi dispensasjon er at beboerne i eneboligen får et flatt, usjenert og mer brukbart uteareal på et nivå høyere enn veien uteareal mot veien. Ulempen er at den naturlige overgangen mot veien og grøntdraget går tapt. En slik dispensasjon vil kunne skape presedens, både for nabohus og andre innenfor planområdet som ønsker seg tilsvarende løsninger.

Svar:

Ulempen er at den naturlige overgangen mot veien og grøntdraget går tapt, skriver PBE. Det har aldri eksistert. Hvordan kan de da gå tapt?

Hvordan er det mulig å dikte opp, lyve og fordreie faktum slik?

At en ellers er så slepphendt med dispensasjon og godkjennelse.

Men ikke hos oss som det er kun fordeler, ingen ulemper. Er direkte forskjellsbehandling. Fordreining av faktum og meningsløst!

 

5.)  En viktig kvalitet ved småhusområdene er de sammenhengende grønndragene, både langs veiene, mellom og rundt bebyggelsen. Selv om det oppfylte utearealet tilsåes og beplantes, slik at det fremstår som grønt for beboerne i eneboligen og andre beboere i dette prosjektet, medfører den høye muren med tilhørende gjerde, og nivåforskjellen mellom utearealet og veien, at gjenboere og andre får en helt annen opplevelse av situasjonen.

 

Svar:

Når PBE skriver, så er det mer å ligne på Asbjørnsen og Mo. Enn det er på virkeligheten. Muren vår og trappa følger terrenget. Boden ligger på husets skyggeside. Slik vi har bygget det hele, kan det ikke gjøres bedre!

 

Sluttkommentar:

Alt som PBE kommer med er direkte løgn, fantasi og tull og tøys.

Det vi har bygget er ikke bare en oppgradering. Det har skapt et naturlig, harmonisk og godt skille mellom vår eiendom og veien.

Godt veiledet av plan og bygningsetaten.

Det er selvsagt direkte demonisk det som denne etaten finner på av vedtak.

Alt er som et eventyr med at det var topp før vi bygget muren.

Det var det ikke, det var problemfylt og dårlig.

Nå er det bra. Nå er det topp.

Vi skal rive og hvis ikke skal vi straffes, er ikke noe annet enn demonisk og mørke som står bak.

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3072-faktum-i-saken-var-er-at-vi-har.html

 

Relaterte linker:

https://blog.janchristensen.net/2021/11/nr-2951-hadde-en-hatt-kuleramme-sa.html

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2439-pbe-her-i-oslo-var-i.html

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2465-pbe-prver-na-skremme-oss-til.html

https://blog.janchristensen.net/2020/03/nr-2674-hemmeligheten-til-lykkes-nar-en.html

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3182-det-at-vi-ikke-etterkommer-oslo.html

https://blog.janchristensen.net/2022/05/nr-3016-plan-og-bygninsetaten-nsker.html

https://blog.janchristensen.net/2022/01/nr-2974-det-er-apenbart-demoniske-og.html

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2467-det-er-selvflgelig-et-stort.html

mandag 16. oktober 2023

Nr. 3292: At det offentlige vil prøve å «nulle» ut faktum i saken mellom oss og dem, er direkte demonisk og meget stygt!

 Nr. 3292:

At det offentlige vil prøve å «nulle» ut faktum i saken mellom oss og dem, er direkte demonisk og meget stygt!

 

 https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2452-det-er-en-hinsides.html

 

Sannheten er at myndighetene her i Oslo og Norge oppfører seg som en terrorgruppe imot oss. Ikke med våpen og åpenlys nedslaktning.

Men med falske vedtak, falske dommer og represalier som er helt hinsides.

Der de prøver å knekke oss, og presse og media skriver ikke et ord om dette.

Norge og Oslo gjør dette så sofistikert og «lovlig» de kan. Men Norge er en terrorstat imot meg og min kone, der de gjør alt de kan for å knekke oss.

Med vedtak som alt er bygget på løgn og fordreining av sannheten.

Alt for denne muren som er lovlig på alle måter, snakk om råttenskap og terror.

 

 


Vi har juridisk kjempet imot Oslo Kommune

 

Men hele det offentlige apparatet er her med på å prøve å knekke oss.

https://blog.janchristensen.net/2023/03/nr-3198-alle-offentlige-etater-og.html

 

Norges Høyesterett, Statsforvalteren, Innkrevingsetaten, Namsmannen, Sivilombudsmannen, Oslo Tingrett, Borgarting Lagmannsrett, Oslo Byråd, Plan og bygningsetaten i Oslo og alle instanser som er innblandet!

Lyver med så elementære ting at vi har en flatt tomt som er alt annet enn det.

Der er vi som har en meget bratt tomt, har en flat tomt hevder Norges Høyesterett, Statsforvalteren, Innkrevingsetaten, Namsmannen, Sivilombudsmannen, Oslo Tingrett, Borgarting Lagmannsrett, Oslo Byråd, Plan og bygningsetaten i Oslo og alle instanser som er innblandet!

Dette er faktum i saken. Motsatt enn hva myndighetene hevder.

De er en gjeng som er styrt av fremmed mørke åndsmakter, demonisk åpenbart.

 

Samt, det er tre forhold å ta med minst som er viktig for helhetsbilde.

Noe som myndighetene rett og slett driter i.

 

1.)  Vi ble veiledet i forkant av bygging av muren av vår daværende saksbehandler Kaja Aubert Lange. Hun gav oss klare råd og veiledning. Der hun sa direkte til meg at det gikk fint for oss å bygge oppå gammel mur så lenge muren ikke var over 2 meter. Et gjerde oppå der på 1 meter gikk greit. Da slapp vi å søke for da kom vi ikke høyere enn naboen på andre siden. Som har en garasje/mur som er over 2 meter med et gjerde oppå der på 1 meter.

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3100-det-er-et-dobbelt-overgrep-vi.html

https://www.youtube.com/watch?v=ec4Et9vfTGM

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3175-hva-skjedde-i-de.html

 

2.)  Forskjellsbehandlingen i vår disfavør er så stor, at den er astronomisk.

Dette har jeg skrevet så mye om før, legger derfor med linker her:

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3171-denne-enorme.html

https://blog.janchristensen.net/2023/03/nr-3189-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

https://blog.janchristensen.net/2023/06/nr-3132-stenbratveien-91-mur-er.html

https://blog.janchristensen.net/2023/06/nr-3231-statsforvalteren-fortsatte-med.html

https://blog.janchristensen.net/2023/03/nr-3192-vi-har-na-klaget.html

 

3.)  Vår eiendom har et fall som gjør at vi har lov å ha den muren vi har satt opp etter Plan og bygninsetaten eget lovverk for småhusbebyggelsen.

https://blog.janchristensen.net/2023/09/nr-3273-det-er-direkte-lgn-at-var-tomt.html

https://blog.janchristensen.net/2023/09/nr-3269-det-er-naturstridig-og-totalt.html

https://blog.janchristensen.net/2023/09/nr-3268-hele-saken-imot-oss-er-et.html

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3187-etter-hvert-som-vi-har-avslrt.html

Sluttkommentar:

La meg nevne et av mange eksempler på hvordan myndighetene går frem for å straffe oss. Ja, knekke meg og min kone.

Hele opplegget her er direkte i fra Satan som er og forblir å være løgnens Far.

 

Først prøvde Innkrevingsetaten seg på en bot på 20.000, - kr.

Som de ikke klarte å inndrive.

Hvorfor? Saken var foreldet.

 

Så hevnet de seg på dette, med å utvide boten til 270.000, - kr.

Da gikk de rett inn på kontoen min, men da hadde jeg byttet arbeidsgiver.

Uten jeg viste dette, og dette reddet meg.

 

Så påpekte jeg at dette også var ulovlig, da de gikk inn på konto. Før de hadde tatt med mine utgifter.

Domstolene påsto at jeg ikke hadde gitt opplysninger om dette. Både Oslo Tingrett og Borgarting Lagmannsrett.

Da jeg dokumenterte dette, at jeg hadde gjort dette ovenfor Norges Høyesterett. Så ville de ikke engang behandle saken.

Hele systemet er så styrt av mennesker som åpner seg gladelig opp for mørke (les Satan og hans demoner.)

Her er det løgnene som råder gjennom hele systemet!

Da med mennesker som åpner seg opp for dette.

 

Dette er kun i stikkordsform. Da jeg har skrevet så mye om dette før.

Legger kun til slutt ved noen linker som dere kan lese.

Har dere spørsmål, så skal jeg prøve å svare på dem så godt jeg kan!

Vil presisere, det er ikke lovverket som er feil.

Men menneskene som skal styre lovverket. 

De er i vår sak styrt av mørke som tror løgnene fremfor sannheten.

 

2 Tess. 2. 10 Men alle som lar seg forføre til urett, skal bli utslettet fordi de ikke hadde kjærlighet til å ta imot sannheten så de kunne blitt reddet.

11 På grunn av dette skal Gud la en villfarelsens virksomhet komme over dem — og de skal tro løgnen!

Relaterte linker:

https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3146-nar-selve-vedtaket-i-saken-var.html

https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3147-avslag-ifra-plan-og.html

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3072-faktum-i-saken-var-er-at-vi-har.html

https://www.sokelys.com/jan-kare-christensen-kampen-mellom-oss-og-det-offentlige-er-en-kamp-mellom-gud-og-satan/

https://www.sokelys.com/jan-kare-christensen-gud-kaller-domstolene-i-norge-for-fordervelsene-domstol/

fredag 13. oktober 2023

Nr. 3290: De som går imot den Levende Gud kan aldri forvente seier og det gode skal bli dem til del! Som myndighetene prøver nå i sine mange løgner og overgrep imot oss!

 Nr. 3290:

De som går imot den Levende Gud kan aldri forvente seier og det gode skal bli dem til del! Som myndighetene prøver nå i sine mange løgner og overgrep imot oss!

 

Norges Høyesterett, Statsforvalteren, Innkrevingsetaten, Namsmannen, Sivilombudsmannen, Oslo Tingrett, Borgarting Lagmannsrett, Oslo Byråd og alle instanser som er innblandet i denne vår sak.

Er det meget trist at de ikke evner eller vil gå i seg selv. Her lyver de, fordreier faktum og egentlig mobber meg og min kone. Ja, trakasserer og prøver å knekke oss. Det er åpenbart demonisk krefter som ligger bak.

Det er direkte inhumant og demonisk å straffe oss med bøter og vedtak for å ha oppgradert vår EGEN EIENDOM.

DETTE ER DEMONSIK AKTEVITET DE HOLDER PÅ MED!

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3072-faktum-i-saken-var-er-at-vi-har.htmlhttps://blog.janchristensen.net/2023/10/nr-3291-det-vi-opplever-med.html

https://blog.janchristensen.net/2023/10/nr-3289-la-oss-lre-av-daniel-sadrak.html

https://blog.janchristensen.net/2023/09/nr-3286-ikke-bare-norges-hyesterett.html

https://www.sokelys.com/har-fatt-14-dagers-frist-pa-a-betale-tvangsmulkt-ellers-blir-bilen-solgt-pa-tvangsauksjon/

 

Vi er utsatt for et direkte ondsinnet angrep ifra myndighetene

 

Det være seg Norges Høyesterett, Statsforvalteren, Innkrevingsetaten, Namsmannen, Sivilombudsmannen, Oslo Tingrett, Borgarting Lagmannsrett, Oslo Byråd, Plan og bygningsetaten i Oslo og alle instanser som er innblandet!

Men den som står bak det hele, er ikke noe annet enn Satan og hans demoner.

De bruker de menneskene som stiller seg villig. Her kan og vil han bruke de som er villige.

Og myndighetspersoner med makt, de ønsker han å bruke nok mer en noen andre. Derfor er det vi nå opplever, noe som dessverre ikke er et enestående tilfelle.

Illustrasjonsbilde som viser hvem som står bak det hele, og det er dessverre myndighetene som lar seg bruke av de kreftene.

Ondskap som vi her ser, er direkte fordummende. Vi har en mur som er lovlig etter PBE eget regelverk. Og tar bort overvann, dette betyr ikke noe når Satan og dårskapen får råde grunn.

Satan og demonene kommer ikke selv ned, men bruker de som er villig til å la seg bruke. Dette ser vi i vår sak der de lyver og fordreier faktum i saken vår.

 

 

Ap.gj. 9 Saulus fortsatte å utøse sine mordtrusler mot Herrens disipler.

Han gikk til overpresten og ba om et skriv til synagogene i Damaskus, slik at hvis han fant noen som tilhørte Veien, enten det var mann eller kvinne, så kunne han føre dem bundet til Jerusalem.

Underveis skjedde det at da han nærmet seg Damaskus, begynte plutselig et lys fra himlene å skinne rundt ham.

Da falt han til jorden, og han hørte en røst som sa: “Saulus, Saulus, hvorfor forfølger du meg?”

Han spurte: “Hvem er du, Herre?” Og Herren svarte: “Jeg er Jesus som du forfølger! [Det skal bli hardt for deg å sparke mot broddene!”

Han skalv av forskrekkelse og sa: “Herre, hva vil du jeg skal gjøre?” Da sa Herren:]** “Reis deg og gå inn i byen! Der vil det bli fortalt deg hva du skal gjøre.”  *tilføyd i senere avskrifter

De mennene som reiste sammen med ham, ble stående som målløse, for de hadde hørt lyden, men kunne ikke se noen.

Saulus reiste seg opp fra marken, men da han åpnet øynene, så han ingenting. De måtte leie ham i hånden for å få ham frem til Damaskus.

I tre dager var han uten syn, og han verken åt eller drakk.

 

Paulus fikk høre det «Det skal bli hardt for deg å sparke mot broddene!”

 

Her er mye lærdom å hente! La oss stoppe ved noen.

 

1.)  Jesus sa til Saulus, som senere ble Apostelen Paulus:

«Saulus, Saulus, hvorfor forfølger du meg?»

 

Jesus sier at han som forfølgte menigheten – de kristne – forfulgte ham.

Jesus som er Guds Sønn og er et med Faderen. Forfølge ham, er det samme som å stå Gud imot med de følger det har. Saulus fikk nåde, og omvendte seg.

Det er muligheten for alle – som vil!

 

2.)  Jesus sier: «Det skal bli hardt for deg å sparke mot broddene!»

 

1930 oversettelsen: Ap.gj. 26. 14 Vi falt alle til jorden, og jeg hørte en røst si til meg på hebraisk: «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Det blir hardt for deg å stampe mot brodden.»

 

Paulus forfulgte de kristne, forfulgte han derfor i virkeligheten Kristus. Han kjempet mot noe som hadde Guds støtte, og det var til skade for ham selv. Det kunne med rette sies at han ’stampet mot brodden’. En brodd er en metallpigg på en kjepp som ble brukt når en skulle drive fram kveg eller dyr som trakk plogen. Hvis dyret stampet eller sparket mot brodden, ville det bare skade seg selv og ikke gjøre situasjonen noe lettere. Paulus ville likeledes ikke ha noe gagn av å forfølge dem som tilhørte Jesus. De anstrengelser han gjorde seg i denne forbindelse, var like fruktesløse som et trekkdyrs spark mot kjeppen.

 

Dette er litt ulikt gjengitt, men skriften er klar. Det å gå imot troende, det vil føre med seg konsekvenser.

Samtidig, samvittigheten vil også volde problemer.

Da alle innerst inne vet at å gjøre ondt, fører straff, fordervelse og død med seg.

 

Fra Wikipedia:

Samvittighetsfulle personer er pliktoppfyllende og pålitelige, mens samvittighetsløse mennesker er uten anger og kan være psykopater eller narsissister.

(sitat slutt.)

 

Antagelsesvis er det en gjeng med psykopater og narsissister, som vi står ovenfor. Derfor holder de på slik som de gjør, helt styrt av demonisk akevitter.

Men det er å håpe, og tro. Det finnes noen der som ser hva som foregår?

Der de gjør retrett, og godkjenner mur, trapp og bod som er lovlig bygget.

 

Guds ord sier at det løfter på seg for alt det vi gjør. Det er konsekvenser

 

2 Kor. 1. 17 Da jeg planla dette, tok jeg det da for lettvint? Eller planla jeg ut fra kjøttet for at jeg skal kunne si både ‘ja, ja’ og ‘nei, nei?’

18 Men Gud er trofast, derfor ble ikke budskapet til dere et ‘ja’ eller ‘nei.’

19 For i Guds Sønn Jesus Kristus, han som ble forkynt for dere av meg og Silas og Timoteus, var det ikke ‘ja’ eller ‘nei,’ for i ham var det bare ‘ja.’

20 For så mange som Guds løfter er, blir de til ‘ja’ og ‘amen’ i ham, og det til ære for Gud.

21 For han som befestet oss i Kristus, og salvet oss, er Gud.

https://blog.janchristensen.net/2020/09/nr-2748-alle-guds-lfter-guds.html

 

Det er ikke slik at bare de som gjør godt som har Guds løfter, også alle andre!

 

Her er et løfte, som ikke er direkte positivt. Men det er et løfte det også, og hva Gud selv sier.

Salme 68. 7 Gud gir de enslige hus, fører fanger ut til lykke; bare de gjenstridige bor i et tørt land.

 

Her sier Gud at de gjenstridige bor i et tørt land. De vil ikke få del i hans godhet og Velsignelse på samme måten som de som er lydige.

Dette er også et løfte, og slik er det mange andre løfter for menneskene.

 

Vi har opplevd hvordan Satan og hans demoner bruker Norges Høyesterett, Statsforvalteren, Innkrevingsetaten, Namsmannen, Sivilombudsmannen, Oslo Tingrett, Borgarting Lagmannsrett, Oslo Byråd, Plan og bygningsetaten i Oslo og det offentlige imot oss.

Der de prøver å knekke oss for å ha oppgradert vår eiendom.

Bygget en fullt ut lovlig mur. Samt trapp og bod.

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3172-muren-var-er-etter-pbe-eget.html

https://blog.janchristensen.net/2023/10/nr-3291-det-vi-opplever-med.html

https://blog.janchristensen.net/2022/04/nr-3008-vart-skriv-til-plan-og.html

 

Der disse menneskene må også regne med omkostninger som vil gjøre seg gjeldene med å forfølge oss. Som dypest sett er å gå imot Gud!

Dette også innbefatter å ha løfter på seg. La oss se noen eksempler ifra skriften, hva som skjedde med dem som holdt på slik som de NÅ holder på med oss!

https://blog.janchristensen.net/2012/06/nr-435-mannen-som-dde-som-ananias-og.html

 

Israels barns utgang fra Egypten og Faraos hær som forfulgte dem!

 

Vi leser i skriften at Farao og den Egyptiske hæren satte etter Moses og Israels barn. Etter de angret på at de hadde fått dra fra deres slavetilværelse i Egypten.

 

2 Mosebok 14. 5 Da det nå blev meldt kongen i Egypten at folket var flyktet, skiftet Farao og hans tjenere sinn mot folket, og de sa: Hvorledes kunde vi gjøre dette og la Israel dra bort fra vår tjeneste?  6 Så lot han spenne for sin vogn og tok sitt hærfolk med sig.  7 Han tok seks hundre utvalgte vogner og alle de andre vogner i Egypten, og krigsmenn var det på dem alle.  8 For Herren forherdet Faraos, egypterkongens, hjerte, så han forfulgte Israels barn; men Israels barn drog ut med løftet hånd.  9 Så forfulgte egypterne dem og nådde dem igjen da de lå i leir ved havet, alle Faraos vogner og hestfolk og hele hans hær, ved Pi-Hakirot, foran Ba'al-Sefon.

 

Dette var selvsagt en ond handling, som ville få konsekvenser

 

Slik er det også med myndighetene ovenfor oss. Det de holder på med, der de prøver å knekke meg og min kone. Som overhodet ikke har gjort noe ulovlig, kun fulgt veiledningen vi fikk av plan og bygningsetaten ved vår daværende saksbehandler Kaja Aubert Lange. Som er med å påføre seg selv en forferdelig dom med å ikke ville fortelle sannheten.

Der hun åpenbart lyver med å si at hun ikke husker telefon samtalen mellom meg og henne.

Hun og flere andre begynner å leve farlig med slik myndighetene holder på med regelrett terror ovenfor meg og min kone.

Ikke med bomber og våpen, men gjennom løgn, trusler og fabrikkerte historier der vi skal straffes for å ha bygget en lovlig mur, trapp og bod.

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3184-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3175-hva-skjedde-i-de.html

https://blog.janchristensen.net/2022/10/nr-3098-jan-helge-andersen-dro-viggo.html

 

Egyptiske hær satte etter Israels barn – det ble deres endelikt!

 

Salme 136. 11 og førte Israel ut fra dem, for hans miskunnhet varer evindelig, 12 med sterk hånd og med utrakt arm, for hans miskunnhet varer evindelig; 13 ham som skar det Røde Hav i stykker, for hans miskunnhet varer evindelig, 14 og lot Israel gå midt gjennem det, for hans miskunnhet varer evindelig, 15 Og kastet Farao og hans hær i det Røde Hav, for hans miskunnhet varer evindelig;

 

Gud lar seg ikke pille på nesen, hverken av Farao, den store hør eller Norske Djevelske, løgnaktige og korrupte myndigheter og domstoler.

 

Egyptiske hær påkalte seg Guds vrede, her får vi håpe Norske myndigheter ikke gjør det samme. Men gjør retrett og slutter med den trakasseringen, forfølgelse og overgrepet imot oss. Hvis ikke, så er i de i ferd med å leke med krefter som gjør dem til pygmeer!

 

Den Egyptiske hæren møte sitt endelikt her. Samt, Israels barn gikk tørrskodd ut av det Rødehavet. Det som ble til frelse for Israel, ble til dom for den Egyptiske hær og Farao. Slik kan de som står Gud imot, forvente å erfare sitt liv.

Samt, de som går med Gud, sier skriften. De skal gå fra seier til seier.

2 Kor. 2. 14 I nåde fører Gud oss alltid til seier i Kristus ved at han åpenbarer duften av vår kunnskap om ham alle steder.

15 For Gud er vi Kristi duft både for den som blir reddet og for den som går tapt.

16 Sannelig, for den ene utgjør vi dødens stank, for den andre livets aroma. Men hvem er kvalifisert til dette?

17 Vi er! For vi er ikke som de mange som forfalsker Guds ord. Vi er oppriktige overfor Gud, og fremfor Gud taler vi om Kristus.

 

Den 3. og nestsiste beretningen vi skal ta for oss, er da kongen i Assyria og hans hær ville gå til krig imot Israel! Kongens navn var Sankerib

https://no.wikipedia.org/wiki/Sankerib

 

Jesaja 36. 1. I kong Esekias' fjortende år drog kongen i Assyria Sankerib op imot alle Judas faste byer og inntok dem.  2 Kongen i Assyria sendte Rabsake med en stor hær fra Lakis til Jerusalem mot kong Esekias; han stanset ved vannledningen fra den øvre dam, ved allfarveien til Vaskervollen.  3 Da gikk slottshøvdingen Eljakim, Hilkias' sønn, ut til ham sammen med statsskriveren Sebna og historieskriveren Joah, Asafs sønn.

 

Sankerib og den Assyriske hær hadde vunnet seier på seier. Men da de kom til Jerusalem og skulle innta Israel. Ble det stopp!

For å ikke dvele lenge med hele historien. Så var det enkelt fortalt. Først bønn, så stred Israels Gud – og den levende Gud for Israel.

Vi leser:

Jesaja 37. 14 Da Esekias hadde mottatt brevet av sendebudene og lest det, gikk han op til Herrens hus, og der bredte Esekias det ut for Herrens åsyn. 15 Og Esekias bad til Herren og sa: 16 Herre, hærskarenes Gud, Israels Gud, du som troner på kjerubene! Du alene er Gud for alle jordens riker, du har gjort himmelen og jorden. 17 Herre, bøi ditt øre til og hør! Herre, oplat dine øine og se! Hør alle de ord som Sankerib har sendt for å håne den levende Gud! 18 Det er sant, Herre, at kongene i Assyria har ødelagt alle folkene og deres land, 19 og de har kastet deres guder i ilden; for de er ikke guder, men et verk av menneskehender, tre og sten, og derfor kunde de gjøre dem til intet. 20 Men frels oss nå, Herre vår Gud, av hans hånd, så alle jordens riker må kjenne at du alene er Herren!

 

Bønn forandrer alt. Jesus selv sier det i sine taler gang på gang.

Her er et eksempel:

Joh.e. 15. Hvis dere blir i meg, skal mitt ord bli i dere. Da kan dere be om det dere ønsker, og det skal skje.

 

Hva ble resultatet av bønn for Israels barn og Esekias?

Vi leser videre i Jesaja:

Jesaja 37. 21 Da sendte Esaias, Amos' sønn, bud til Esekias og lot si: Så sier Herren, Israels Gud: Vedkommende det du har bedt mig om mot kongen i Assyria Sankerib, 22 da lyder det ord Herren har talt om ham således: Jomfruen, Sions datter, forakter dig, spotter dig; Jerusalems datter ryster på hodet efter dig. 23 Hvem har du hånet og spottet, og mot hvem har du løftet din røst? Du har løftet dine øine til det høie, mot Israels Hellige. 24 Ved dine tjenere har du hånet Herren og sagt: Med mine mange vogner drog jeg op på fjellenes tinder, til Libanons øverste topper, og jeg hugger ned dets høieste sedrer, dets herlige cypresser, og jeg trenger frem til dets øverste høide, dets frodige skog; 25 jeg gravde brønner og drakk av dem, og jeg tørker ut alle Egyptens strømmer med mine fotsåler. 26 Har du ikke hørt det? Fra fjerne tider har jeg gjort det, fra fordums dager har jeg laget det så. Nå har jeg latt det komme, så du har fatt makt til å ødelegge faste byer og gjøre dem til øde grushauger. / 27 Og deres innbyggere blev maktløse; de blev forferdet og skamfulle; de blev som gresset på marken og som de grønne urter, som gresset på takene og som korn som er ødelagt av brand før det er fullvokset. 28 Enten du sitter eller du går ut og inn, så vet jeg det, og jeg vet at du raser mot mig. 29 Fordi du raser mot mig, og din overmodige trygghet har nådd op til mine ører, så vil jeg legge min ring i din nese og mitt bissel mellem dine leber og føre dig tilbake den vei du kom. 30 Og dette skal du ha til tegn: Iår skal I ete det korn som vokser av seg selv, og næste år det som skyter op fra roten; men i det tredje år skal I så og høste og plante vingårder og ete deres frukt. / 31 Og den rest som har sloppet unda av Judas hus, skal skyte dypere rot nedentil og bære frukt oventil. 32 For fra Jerusalem skal utgå en levning og fra Sions berg en rest som har sloppet unda; Herrens, hærskarenes Guds nidkjærhet skal gjøre dette. 33 Derfor sier Herren så om kongen i Assyria: Han skal ikke komme inn i denne by og ikke skyte en pil inn i den, og han skal ikke rykke frem mot den med skjold og ikke opkaste voll mot den. 34 Den vei han kom, skal han vende tilbake, og inn i denne by skal han ikke komme, sier Herren. 35 Og jeg vil verne denne by og frelse den, for min skyld og for min tjener Davids skyld. 36 Og Herrens engel gikk ut og slo hundre og fem og åtti tusen mann i assyrernes leir; og da folk stod op om morgenen, fikk de se dem alle ligge der som døde kropper. 37 Da brøt kongen i Assyria Sankerib op og drog bort og vendte tilbake, og siden holdt han seg i ro i Ninive. 38 Men da han engang tilbad i sin gud Nisroks hus, slo hans sønner Adrammelek og Sareser ham ihjel med sverd. De kom sig unda og flyktet til Ararats land, og hans sønn Asarhaddon blev konge i hans sted.

 

Og Herrens engel gikk ut og slo hundre og fem og åtti tusen mann i assyrernes leir; og da folk stod op om morgenen, fikk de se dem alle ligge der som døde kropper.

 

Nederlaget var totalt for Sankerib, Herrens engel gikk ut og slo hundre og fem og åtti tusen mann i assyrernes leir.

Ikke nok med det, forbannelsen og elendigheten forfulgte ham.

Vi leser følgende:

«da han engang tilbad i sin gud Nisroks hus, slo hans sønner Adrammelek og Sareser ham ihjel med sverd.»

 

Det heter i ordtaket, «en ulykke kommer sjelden alene.»

 

Slik er det å tjene Satan og gå imot Gud og hans folk.

Det fører dom og straff med seg!

 

Skriften har mange eksempler, på at det ikke bære noen form for Velsignelse å gå imot det som er rett. Det vil før eller siden føre dom og ødeleggelse med seg.

Derfor, snu i tide. Gjør bot og bedring.

Det er fult ut mulig for alle mennesker å gjøre.

 

Dommeren 3. 12 Men Israels barn gjorde atter det som var ondt i Herrens øine; og Herren gav Eglon, kongen i Moab, makt over Israel, fordi de gjorde det som var ondt i Herrens øine. 13 Han fikk med seg Ammons barn og Amalek og drog ut og slo Israel, og de inntok Palmestaden. (Jeriko.) 14 Og Israels barn tjente Eglon, kongen i Moab, i atten år. 15 Da ropte Israels barn til Herren, og Herren opreiste dem en frelser, benjaminitten Ehud, Geras sønn, en kjevhendt mann. Israels barn sendte ham engang med en gave til Eglon, kongen i Moab; 16 da gjorde Ehud sig et tveegget, alenlangt sverd og bandt det om seg under sine klær ved sin høire hofte. 17 Så førte han gaven frem til Eglon, kongen i Moab; men Eglon var en meget fet mann. 18 Og da han hadde gitt gaven fra seg, lot han folkene som hadde båret gaven, dra hjem. 19 Men selv vendte han tilbake fra stenbruddene ved Gilgal og lot si: Jeg har et hemmelig ord til deg, konge! Da sa kongen: Hysj! Så gikk de ut alle de som stod om ham. 20 Og Ehud kom inn til ham, mens han satt alene i sin kjølige sal, og Ehud sa: Jeg har et ord fra Gud til deg. Da reiste han seg op fra sin stol. 21 Men Ehud rakte ut sin venstre hånd og tok sverdet fra sin høire hofte og støtte det i hans buk; 22 og heftet gikk inn efter bladet, og fettet lukket til om bladet, for han drog ikke sverdet ut av hans buk; det gikk ut baktil. 23 Og Ehud gikk ut i buegangen, og han lukket døren til salen hvor han var, og låste den. 24 Og da han var gått ut, kom tjenerne inn, og da de så at døren til salen var låst, sa de: Han har visst et ærend i svalkammeret. 25 Og de ventet meget lenge, men han lukket ikke op døren til salen; da tok de nøklen og lukket op, og se, deres herre lå død på gulvet. 26 Mens de gav seg tid, slapp Ehud bort; han var allerede kommet forbi stenbruddene og kom frem til Se'ira. 27 Da han kom dit, støtte han i basunen på Efra'im-fjellet; og Israels barn drog ned med ham fra fjellene, og han foran dem. 28 Og han sa til dem: Skynd eder efter meg! For Herren har gitt eders fiender, moabittene, i eders hånd. Så drog de ned efter ham, og de satte folk ved vadestedene over Jordan til Moab og lot ingen komme over. 29 Dengang slo de omkring ti tusen mann av Moab, som alle var sterke og djerve menn; ikke én slapp bort. 30 Så blev da Moab på den dag ydmyket under Israels hånd, og landet hadde ro i åtti år. 31 Efter ham kom Samgar, Anats sønn; han slo seks hundre mann av filistrene med en oksedrivers stav; også han frelste Israel.

 

Legg merke til at her herset og undertrykte Moab Israel og dets innbyggere.

Vi leser: «Israels barn tjente Eglon, kongen i Moab, i atten år.»

Så sendte Gud en frelser – eller dommer. Som gjorde noe med saken. Han fikk lurt Kongen, drepte han. Og Israels barn overlimpet Moab med det resultatet av ti tusen mann døde. Og Israel fikk staget fiende i 80 år.

Sluttkommentar:

Slik som myndighetene her ved Plan og bygningsetaten i Oslo, og alle som støtter dem.

Det er Norges Høyesterett, Statsforvalteren, Innkrevingsetaten, Namsmannen, Sivilombudsmannen, Oslo Tingrett, Borgarting Lagmannsrett, Oslo Byråd og alle instanser som er innblandet!

Som prøver å knekke meg og min kone ved rett ut Djevelskap som dette er.

De vil før eller siden måtte stilles til ansvar for sine bestialske ugjerninger der de prøver å komme inn på vår konto.

Frata oss bil og hjem. De gjør alt de kan. Som demonene inspirerer dem til å gjøre. De er helt åpen for den ondes gjerninger. Ikke noe stopper dem.

 

Skriften sier:

2 Tess. 3. 2 Måtte dere bli skånet for urimelige og onde mennesker, for ikke alle har tro.

 

Det er virkelig urimelige og onde mennesker.

Vi er dessverre ikke foreløpig skånet for dem. Men er overbevist om at Gud vil ta seg av disse rent ut Djevler som det er.

Dette er virkelig ille, men Gud er langt større enn ondskapen og den Onde!

Det vi er utsatt for, er så ondsinnet og rett og slett idiotisk. Det er mulig å forbli.

Det er ondskap og idioti samtidig!