torsdag 23. desember 2010

Nr. 41 Kan du forklare hva gap-teorien går ut på?

Spørsmål 41:

Kan du forklare hva gap-teorien går ut på?

Kristin Aa

Svar:


Gap-teorien er ganske enkelt en teori som sier at mellom 1. Mos. 1,1 og
1. Mos. 1,2, kan det være millioner eller tusener av år.

1. Mosebok 1. 1. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. 2 Jorden var øde og tom, og mørke lå over havdypet. Men Guds Ånd svevet over vannet. 3 Da sa Gud: «Det bli lys!» Og det ble lys. 4 Gud så at lyset var godt, og han skilte lyset fra mørket. 5 Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt. Og det ble kveld, og det ble morgen, første dag.

Nå har jeg trodd på denne såkalte teorien siden ungdommen. Jeg har ikke det fulle lys over alt, da skriften er forholdsvis sparsom her. Skal kort nevne hvordan jeg ser på dette med skapelsen og tilblivelsen av hele universet.
Hebr. 11. 3 I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser, har sitt opphav i det usynlige.

Ved troen og ikke forstanden og menneskelig viten forstår vi at det er Gud selv som er opphavet til alt det skapte. Min tolkning på 1. Mosebok er en gjenskapelse.
Predikeren står det at Gud henter igjen det forgagne, det som har vært!

Fra Jødisk tro og tenkning!
Det er åpenbart at Ginsberg var påvirket av den jødiske tradisjonen kan spores tilbake til de eldste skriftene til jødedommen. Midrash (som også eksisterte på Jesu tid) foreslår en pre-adamistisk sivilisasjon som ble ødelagt av en katastrofe.
Den jødiske skriftlærde gjorde tegn og komma i teksten til å foreslå hvordan man leser, så ser vi at blant jødene var ikke et uvanlig idé om at noe skulle ha skjedd som ødela hele verden før Adam.

Heb. 11. 3 Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear.
Ordet "framed" kan oversette med "repararere", "restaurere", med andre ord, likesom jordens kledning er blev skiftet igjen og igjen.

Salme 102: 26 Du grunnla jorden i gammel tid,
himmelen er et verk av dine hender.
27 De skal gå til grunne, men du forblir.
De skal alle eldes som en kledning,
du skifter dem ut som klær.
De skiftes ut,
28 men du er den samme,
dine år tar aldri slutt.

Holder på å skrive en artikkel om dette, som er mye mer utførlig enn dette.
Men det er min overbevisning at jorden er så gammel som vitenskapsmennene sier, men menneske er ca. godt 6000 år.
Hvor gammel er jorden fra Wikipedia:
Jordens alder
Siden 1950 har geologer vært på jakt etter den til nå eldste bergarten funnet, resultatene til nå har gitt oss en alder på 3,96 milliarder år, sandstein funnet i Australia har gitt oss klaster som har blitt datert til 4,1–4,2 milliarder år gamle. Radiometrisk datering av meteoritter og bergarter funnet på Månen har gitt oss aldre på opp til 4,6 milliarder år og vi regner dette som et anslag på hvor gammel Jorden kan være. Grunnen til at vi ikke finner så gamle bergarter på jordkloden er at den var for varm til å starte den radiometriske klokka i bergartene (som brukes for å datere ved hjelp av halveringstider). En annen faktor er at selve kontinentene ikke noen steder er eldre enn rundt fire milliarder år, mens havbunnen fornyes kontinuerlig. (Ingen havbunn regnes for å være eldre enn 200 millioner år.)

Legg merke til i fra 1 Mosebok 1. 1. 1. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. 2b Jorden var øde og tom, og mørke lå over havdypet.

Jorden var øde og tom FØR Gud Fader og Sønnen Skapte eller rettere sagt gjenskapte jorden på 6 dager og de hvilte den 7. dagen.
Dette må være klart mener jeg. Men at det er mange ting mellom her er det ikke tvil om, det vil jeg utdype mer i artikkelen jeg skriver.

Salme 33. 6 Himmelen ble skapt ved Herrens ord,
hele dens hær ved et pust fra hans munn.
7 Han samlet havvannet som i et kar,
la havets dyp i opplagsrom.
8 For Herren må hele verden frykte
og alle som bor på jorden, skjelve.
9 Han talte, og det skjedde,
han bød, og det stod der.

tirsdag 14. desember 2010

Nr. 40 Om det er en, to, tre eller flere Guder?

Spørsmål 40:

Ser du skriver mye imot treenighetslæren, er det så viktig?
Om det er en, to, tre eller flere Guder?
Jeg synes dette blir vanskelig.

Josef H.

Svar:

Man kunne tilbe og dyrke nesten hva og hvem det skulle være, forutsatt at man i tillegg til egen, lokal guddom og kultfigur, også ofret og tilba til keiseren i det gamle Romerriket. Hadde det vært slik at Gud er treenig så hadde det spørsmålet og viktigheten av dette vært omtalt i det nye testamente garantert.
At det er vanskelig er forståelig, men allikevel må alt Guds ord belyses og tåle å bli belyst.

Det står i det første og viktigste budet.

2. Mosebok 20. 3. Du skal ikke ha andre guder foruten mig.

Hva lærer da treenighets lærere, jeg vet det da jeg en gang også var en avguds dyrker uten å vite det.
Jeg lærte som de lærer i dag.

1.) Det er tre likeverdige Guder fra evighet til evighet. Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd.

2.) De er like i alt. Derfor skal de ikke æres og tilbedes.

3.) Tre Guder gjør en matematisk umulighet, de blir tre. Dette er et mysterium sier katolikkene men resten av vranglærene sier dette skal en bare tro og ikke forstå.

Når en misforstår slike elementære ord som at en kan synde imot Faderen og Sønnen. Men synder enn imot den Hellige Ånd så får en aldri tilgivelse. Jeg har utlagt dette ordet under bibelkommentarene mine i Markus evangeliet i slutten av det tredje kapitelet.
Hvorfor tror en på flerguderi blant dem aller, aller fleste kristne i den vestlige verden? Tror det kan være flere grunner for dette, men skal kort nevne noen.

1.) Dette er en gammel Katolsk lære fra slutten av det 3. århundre som “storkirken” har kjempet for å beholde og de har til dels lykkes.

2.) Å bryte med dette er for mange eksklusjon.

3.) En har ikke satt seg nok inn i det, og fått Ordets og Åndens lys over det.

4.) Fokuset er “sjelers frelse” som igjen gjør alt for mange til åndelige analfabeter.

Men når en går ut med en “ny” forkynnelse så er det riktig å prøve å belyse den og ta opp alle problemstillinger rundt den læren. Både å avsløre den “gamle” og å belyse den “nye”. Her er det egentlig riktig å si at jeg forkynner den “gamle” men de som tror på den ubibelske treenighets læren forkynner læren som var “ny” ved slutten av det tredje århundre.

I hedenskapet, fra det gamle babel, det gamle Egypt, det gamle Hellas og alle andre hedenskeske religioner og kulturer har alltid flerguderi fulgt i kjølevannet. Slik før og slik i dag.

Da er det viktig å forstå at det ligger et 2000 år mellom de første kristne og oss i dag. En av de vranglærer som Satan har “innført” i store deler av kristenheten er flerguderi gjennom treenighetslæren og Jesus only læren.

Det er kun 1 Gud, Faderen. Og Jesus er utgått i fra ham, og er da en del av ham og er ingen egen Gud. Men i kraft av sin Fader og forløsnings verket er han også Gud. Men det er en helt underordnet lære i NT. Jesus er Guds Sønn og vår frelser, det er “sentrumet” for Jesus. Derfor skal han også overgi all makt tilbake til sin Fader.

Den Hellige Ånd er ingen egen person, det finner en ingen plasser i NT og er også en ubibelsk og en lære som en ikke finner i NT!
Den Hellige Ånd er og forblir en del av Gud selv og vi skal ikke møte noen Hellig Ånd.
1. Joh. b. 4. 13 At vi blir i ham og han i oss, det vet vi fordi han har gitt oss av sin Ånd.
Åndens hovedoppgave er forherlige Jesus og å bringe alt som er i Kristus og er tilgjengelig i ham. Bringe det til oss slik at vi blir lik Jesus, som er Guds mønsterbilde og vårt store forbilde.
Jesus er han vi alle skal ligne, ingen andre.
Har studert dette. Det var noen som virkelig forsto at her var villfarelse på gang, det var Arianismene men de ble nedkjempet av “storkirken”. Det har alltid vært de som har stått opp for sannheten, slik før, slik i dag!
Ser for meg at det vil bli flere og flere som det vil gå opp for at Gud ikke er treenig, men èn.
Den eneste sanne Gud er Faderen lærer skriften.

Joh. e. 17. 3 Og dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus.

Videre er det bare en Herre, Jesus Kristus.

1. Kor. 4b. vet vi at det ikke finnes noen avgud i verden og ingen Gud uten én. 5 Det finnes nok såkalte guder i himmelen eller på jorden; det er jo mange «guder» og mange «herrer». 6 Men for oss er det bare én Gud, Faderen. Av ham er alle ting, og vi er skapt til ham. Og for oss er det bare én Herre, Jesus Kristus. Ved ham er alle ting, og vi lever ved ham.

Videre er det kun èn Ånd som er Gud, men det er ikke fordi han er en egen person. Men fordi det er Gud selv som virker gjennom den Hellige Ånd som er en del av ham selv og ikke en egen person.

2. Kor. 3. 17 Herren er Ånden, og hvor Herrens Ånd er, der er frihet.

Herren er Ånden, ja hvordan kan dette da bli en egen person og en ekstra Gud.

Katolikkene sier det er et mysterium, resten av gjengen som vedkjenner seg til treenighetslæren sier at en ikke kan forstå det, men må bare tro dette i blind lydighet.

Hva lærer Guds ord kort og enkelt fortalt? Slik ser jeg det:


Jeg tror at kun Faderen er fra evighet og han har en Ånd som utgår fra ham selv.
Jesus er hans første skapning og er utgått fra ham selv!

søndag 12. desember 2010

Nr. 39. Er sex nødvendig i ekteskapet?

Spørsmål 39:

Er sex nødvendig i ekteskapet?

Svar:

I et normalt og godt ekteskap er sex en del av helheten og harmonien.

Her får du de mest vanlige grunnene til at man mister lysten – og forslag til mulige løsninger på problemene.

1. Du har det for travelt
Stress er den verste lystdreperen. Vi farter rundt mellom jobb, hjem, barn og fritidsaktiviteter, venner og familie. Og samtidig blir vi skuffet over oss selv at vi ikke er kreative sexdyr når lyset slukkes om kvelden. Når spontansexen ikke lenger er et alternativ, er det viktig at man prioriterer og setter av tid til sexlivet.

Løsningsforslag:

Få overblikk over og skriv ned hva du bruker tiden din på. Er det noe som er mindre viktig enn sexlivet ditt? Er det noe du kan delegere til andre eller nedprioritere? Hvis sex er viktig for deg, bør du prioritere det på samme måte som du prioriterer andre viktige ting. Sett av tid til sex I løpet av uken, og ikke bare 15 minutter men for eksempel en eller to kvelder I uka. Når livet er så hektisk, har man behov for å roe ned tempoet.


PRIORITER: Er sex viktig for deg, bør du prioritere det på linje med andre aktiviteter og sette av tid til det et par ganger i uka. 2. Partneren din har ikke lyst
Både menn og kvinner kan I perioder oppleve at de har mistet lysten. Det er normalt, og forklaringene kan være alt fra stress til sykdom.

Løsningsforslag:

Blir avholdenhetsperioden for lang og et problem for den ene parten eller begge, må dere søke hjelp, men gjør det uten at den som har mistet lysten føler seg mindreverdig. Start med å kontakte legen for å utelukke at problemet kan skyldes sykdom. Er problemet psykisk betinget, bør dere vurdere muligheten for rådgivning og terapi.

3. Hormonene spiller deg et puss
En av de vanlige bivirkninger ved p-piller og hormoner er at de demper kvinnens lyst. Ut over det kan mange andre medisiner, som antidepressiver som lykkepiller, blodtrykksmedisin og angstdempende midler, også svekke lysten hos både menn og kvinner.

Løsningsforslag:

Snakk med legen om du mistenker medisinen du for å stjele sexlysten din. Kanskje kan legen redusere dosen eller skrive ut et annet preparat uten de samme bivirkningene.

4. Du har kroppskomplekser
Mange kvinner har komplekser for egen kropp. Det kan skyldes lav selvtillit, men også ubekvemmhet og fremmegjorthet overfor egen kropp, typisk etter en fødsel. Uansett grunn er resultatet at lysten har forsvunnet.

Løsningsforslag:

Dårlig selvtillit forsvinner ikke ved et fingerknips eller fordi man bestemmer seg for det. Det er noe som kan kreve livslangt og hardt arbeid. Men prøv å fokusere på at den ”tjukke magen” eller de "store lårene" kan være en av de små tingene som partneren din finner spesielt tiltrekkende ved deg. Snakk med kjæresten din om hva det er ved deg som gjør han eller hun vill av begjær, og øv deg på å lukke ørene for din egen kritiske, indre stemme.

I tillegg er trening viktig for å bedre selvfølelsen og bevisstheten om egen kropp. Mosjon og et sunt kosthold gir både fysisk og psykisk overskudd, og er et kick til selvtilliten.

5. Du er deprimert
Sexlysten er noe av det første som ryker om du går rundt og føler deg nedfor, har mange problemer i en periode eller har en diagnostistert depresjon. Samtidig er det et av de mange middel som kan brukes i behandlingen mot depresjon og angst, og som er kjent for å nedsette lysten og evnen til å få orgasme eller utløsning.

6. Sjalusi.
Sjalusi er drepen i et parforhold. Sjalusi er desverre vanlig, men at den andre er atraktiv gjør at du også må hegne om han\henne.
En person som maser og gnåler hele tiden, er ikke så attraktiv. Prøv heller å tenke etter hva du kan gjøre for partneren din i stedet for å holde et krampaktig grep på ham, sier Nordhelle, men legger til at du heller ikke må bli en person som gir og gir uten å få noe tilbake.

Begge må yte noe.

Du vil ikke være en som pøser ut perler for svin, og hvis han ikke gir deg noen form for bekreftelser, selv om du klarer å flytte fokuset, bør du vurdere om han egentlig er noe å satse på.

Er det derimot partneren din som er sjalu, kan du hjelpe ham ved å ta deg tid til å snakke skikkelig med ham og lytte til det han har å si.

Her er noen som er med å ødelgge i et parforhold, men lista er lang!

søndag 5. desember 2010

Nr. 38 Gud døde ikke på korset da Jesus var 100 % menneske på jorden.

Spørsmål 38:

Jeg er pinsevenn og jeg er blitt opplært til ¨tro at Gud døde på korset da Jesus var 100 % Gud, fra evighet til evighet som Faderen og den Hellige Ånd.

Pinsevenn

Svar:

Jeg tror ikke på den tradisjonelle treenighetslæren men det får du se på nettsiden vår for mer informasjon.
Jesus var ikke Gud på jorden men 100 % menneske, først etter oppstandelsen fikk han alt tilbake + mye mer.
Nært knyttet opp til villfarelsen i treenighetslæren om at Gud er en enhet av tre likeverdige personer, er forvirringen omkring Jesu menneskelige natur. Konsekvensen av treenighetslæren, hva gjelder Faderens og Sønnens natur i Guddommen, er som vi så ovenfor, at Sønnen egentlig ikke er Sønn og at Faderen egentlig ikke er Fader, da de begge betraktes for å være likeverdige i alle ordets betydninger. Dette er jo logisk, da en sønn ikke kan være en sønn hvis han alltid har eksistert samtidig med sin far og aldri har arvet noe eller mottatt noe fra hans fysiske substans. Konsekvensen av å tro at dette er tilfellet om Faderen og Sønnen, er at De fungerer i et gjensidig rollespill der De kun opptrer i noe som tilsynelatende er et Far-Sønn forhold, mens De egentlig bare er Gud. Dette får igjen konsekvenser for hvordan man betrakter Jesu natur som menneske, da Han, hvis Han er Gud på samme måte som Faderen er det, ikke kan dø. En naturlig konsekvens av et slikt syn blir at Hans menneskenatur ikke hadde de nedarvete og degenererte trekkene fra menneskeheten etter syndefallet, fordi hvis han hadde det ville det bety at Han faktisk og reelt døde fysisk på korset, noe som ville motstride synet om at Han ikke kunne dø. Dette kommer som en naturlig konklusjon da Sønnen fikk menneskenatur ved inkarnasjonen og kommer til å ha det til evig tid. Man drar den slutningen at i og med at Jesus er blitt menneske, måtte Han ha hatt syndfri menneskenatur når Han levde på jorden, da Jesus også etter oppstandelsen har menneskenatur i en verden der det ikke er spor av synd. Man ser bort ifra at Jesus først har denne syndfrie menneskenaturen etter oppstandelsen, en forvandling som også iht. Paulus kommer til å gjelde de frelste:
“Det blir sådd et sjelelig legeme, og det oppstår et åndelig legeme. Det er et sjelelig legeme, og det er et åndelig legeme.” (1 Kor 15:44)
Den falske forestilling omkring Jesu menneskelige natur, gir altså grobunn for å konkludere med at Jesu kors død var en del av det samme rollespillet som det angitte Far-Sønn forholdet i treenigheten, at Han ikke virkelig døde, men bare tilsynelatende på en abstrakt måte gav Sitt liv for menneskeheten. Som man ser så fjerner man i realiteten, med dette falske synet på Jesu menneskelige natur, det mest sentrale i hele kristendommen, nemlig at Jesus døde for våre synder. Og fjerner man Kristi offer for menneskeheten fra sin teologi, hvor mye kristendom er det igjen da? En slik holdning er uhyre farlig, også fordi det distanserer oss fra Jesus som det Eksempelet Han var i alle ting i det Han seiret over alle synder og fristelser i Sitt jordiske liv. Hele evangeliet er tuftet på hvordan Herren gjennom Sin frelsesplan frelser mennesket ut av all synd. Det er en stor satanisk villfarelse at Herren promoterer frelse fra synd uten et fullstendig oppgjør med og total frihet fra hvert enkelt syndig element i hvert enkelt menneskes liv. Hvis Satan lykkes i å framstille Jesu menneskelighet som forskjellig fra vår, undergraver han betydningen av oppgjør med all synd i våre liv, og forstyrrer Herrens gjenopprettelse av Hans bilde i oss. Man sitter igjen med en kristendom som i ord proklamerer Herren som sin Gud, men som i gjerninger ikke skiller seg vesentlig fra den øvrige ugudeligheten i samfunnet.
Apostelen Johannes så denne læren utvikle seg allerede på hans tid i det første århundret, og advarte mot den på det sterkeste:

“Hvem er løgneren uten den som fornekter at Jesus er Kristus? Han er Antikristen, han som fornekter Faderen og Sønnen. Hver den som fornekter Sønnen, har heller ikke Faderen. Den som bekjenner Sønnen, har også Faderen.” (1 Joh 2:22,23)

Johannes var også orientert om faren ved å nekte for at Jesus tok fallen menneskenatur ved inkarnasjonen:

“På dette kjenner dere Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjød, er av Gud. Og hver ånd som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjød, er ikke av Gud. Og dette er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme, og som allerede nå er i verden.” (1 Joh 4:2,3)

Ordet “kjød” som er brukt her, er oversatt fra det greske grunntekstordet “sarx”, og betyr menneskenatur med alle dets svakheter og lidenskaper, og levner liten tvil om Jesu menneskelige side. Dette ordet er forøvrig også brukt i Joh 1:14 der det står at “Ordet ble kjød”.

Med andre ord: hvis noen benekter at Jesus virkelig og fysisk er Guds Sønn før og etter Han ble menneske, samt at Han tok på Seg fallen menneskenatur når Han ble menneske, er vedkommende ikke for noe annet å regne enn en vantro. Det er av høyeste betydning at de kristne kvitter seg fullstendig med det hedenske tankegodset som peker mot at Jesus er en slags guddommelig skuespiller som bare inkluderer oss i et virkelighetsfjernt rollespill når Han innstendig anmoder oss om å ta avstand fra all synd. Jesu kraft er virkelig. Hans guddommelighet er reell. Hans frelsestilbud står ved lag ved at vi tar imot Ham som den Han er, Guds virkelige Sønn og vår virkelige Bror.

1. Tim. 2. 5 For det er én Gud og én mellommann mellom Gud og mennesker: mennesket Kristus Jesus, 6 som gav seg selv som løsepenge for alle. Slik var hans vitnesbyrd da tiden var inne.
Jesus var ikke Gud på jorden men menneske. Men etter oppstandelsen fikk han alt tilbake + mye mer.
http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=dode-gud-paa-korset
http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=dode-gud-paa-korset