fredag 29. april 2011

Nr 82: Dåp i faderens, sønnen og den hellige ånds navn!

Spørsmål 82:

Hvorfor døpte de første kristne inklusiv Apostlene som gikk med Jesus kun og alltid i Jesu navn?

Svar:

Matteus 28. 18 Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. 19 Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn 20 og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

For å forstå dette rett, så må vi “tenke” litt jødisk. For jødene var ikke et navn bare et navn, men det står for noe.
Faderen er ikke noe eget navn.
Sønnen er ikke noe eget navn.
Den Hellige Ånd er ikke et eget navn. Men det er tre titler på noen eller noe. Det var Faderen som sendte Sønnen og den Hellige Ånd som Salvet og utrustet ham.
Hvem skal vi identifisere oss med i dåpen og hvem vil Faderen vi skal identifisere oss med i dåpen? Og hva skal vi få i dåpen?

Vi skal identifisere oss med Jesus i dåpen. Og det er Ånden vi skal få i dåpen eller løfte om Ånden.

Her om identifisering: Rom. 6. 2 Slett ikke! Vi som døde bort fra synden, hvordan kan vi fremdeles leve i den? 3 Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? 4 Vi ble altså begravet med ham da vi ble døpt med denne dåp til døden, for at vi skal leve det nye livet, likesom Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens veldige kraft. 5 Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi også være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans.

Hva løfte vi skulle få: Ap.gj. 2. 38 Peter svarte dem: «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere får tilgivelse for syndene, og dere skal få Den Hellige Ånds gave.

Når vi leser slik og jeg forklarer det slik, hvilket navn skal vi da døpe i? Det er ikke så vanskelig. Fra mine bibelkommentarer Kolossenserbrevet 3. 17 Og la alt dere sier og gjør, skje i Herren Jesu navn, med takk til Gud Fader ved ham.

Alt skal vi gjøre i Jesu navn. Preke i Jesu navn, be for syke i Jesu navn, døpe mennesker i Jesu navn og alt annet. Og enda igjen nevner Paulus med takk til Gud Fader. Elsker en Faderen så gjør en alt med takk. Et barn kan være i opposisjon til sin Far, men når en modnes lærer en som oftest å også være takknemlig og en ser alt annerledes.

Da er det store spørsmålet, hadde de første kristne og de som hørte på dette Jesus sa, forstått det han sa? Å døpe i sitt navn? Og å adlyde ham? Vi finner at det er et navn som det kommer frem at vi skal forkynne i og sette vårt håp og litt til. Hvilket navn? Jesu navn, det største og mektigste av alle navn.

Hvilket navn døpte de første kristne?

Ap.gj.2.38. Peter svarte dem: «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få Den hellige ånds gave.
Ap.gj.10. 48.Så bød han at de skulle døpes i Jesu Kristi navn. Etterpå ba de ham bli hos dem noen dager.
Ap.gj.19.5. Etter å ha hørt dette, lot de seg døpe til Herren Jesu navn.

Hvilket navn er det største og som vi skal preke, be og døpe i? Det er og forblitt Jesu navn. Dette står Faderen bak og den Hellige Ånd sanksjonerer dette.

Ap.gj. 10. 38 nemlig at Jesus fra Nasaret ble salvet av Gud med Hellig Ånd og kraft, og at han gikk omkring overalt og gjorde godt og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham.

Dåpen i Jesu navn etter en er kommet til tro med full neddykkelse er den eneste dåpen som det nye testamente lærer.

Fra mine bibelkommentarer Efes. 4. 3 Legg vinn på å bevare Åndens enhet, i den fred som binder sammen:

Kristne er ett i ham – som grenene på vintreet. Dermed skal du og jeg søke å bevare denne enheten i en atmosfære som binder sammen. Den onde er ute etter å skape konflikt og splittelse. Vår onde natur vil lett sette opp gjerder. Den ufreden vi av og til kan kjenne inni oss, kan få oss til å frembringe ufred mellom kristne brødre og søstre. «Salige er de som skaper fred,» sa Jesus. Og Paulus minner om at vi skal søke å bevare Åndens enhet i fredens sambånd. Vi trenger ikke bli like. Gud har skapt oss forskjellige, og vi kan ha ulike meninger om allmenne spørsmål. Den virkelige, fruktbare enheten skapes når vi vokser nærmere Jesus.

4 Ett legeme, én Ånd, likesom dere fikk ett håp da dere ble kalt,

Alle kristne er et i Jesus. Vi er hverandres lemmer og Jesus er hode.
1Kor 12: 13 For med én Ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, treller eller frie. Og vi har alle fått én Ånd å drikke. Alle får vi del i hans Ånd, her og nå. Men når vi kommer til himmelen får vi del i den samme Ånd da i fylt mål. At noen gjør den Hellige Ånd til en egen person og en egen Gud er 100 % ubibelsk og brudd på all grammatikalsk språkbruk. Den Hellige Ånd er en del av Gud selv, ikke en egen person. 1. Joh. b. 4. 13 At vi blir i ham og han i oss, det vet vi fordi han har gitt oss av sin Ånd. Legg merke til ordlyden, det står ikke personen, men av. Det indikerer og forklarer at Ånden er en del av Gud selv, ikke en egen person, Amen. Et felles håp har vi. Det er himmelen og det kommende livet som venter oss. Vi skal bli Jesus lik og se ham som han er. Hvilken dag og hvilken fremtid!

5 én Herre, én tro, én dåp,

En Herre, det er Jesus Kristus. De første kristne bekjente kun en Herre, sønnen Jesus Kristus. Det lå i de første troende begrep og forståelse. En tro. Vi har ikke mange slags tro, men troen er noe vi dypest sett kommer til, ikke noe som vi oppnår eller erverver. Det ligger der allerede som en øy ute i havet, det gjelder bare å komme der for å bli berget for tid og evighet. En dåp. Det er kun en dåp i bibelen. Det er etter vi er kommet til tro og bli døpt i den Herre Jesu navn med fyll og hel neddykkelse. Reist opp for å vandre med Jesus. Dåpen symboliserer vår forening med Jesus, at vi legger bort og er døde bort fra det gamle. Synden og loven. Vi blir begravet med Jesus og står opp med ham for å leve med Gud og la Jesus prege og leve i og gjennom oss 100 %.

6 én Gud og alles Far, han som er over alle og gjennom alle og i alle.

Gud Fader, Jahve, Elohim, Adonai og andre navn forteller oss om hvem som er den eneste sanne Gud. Det er han som er den eneste sanne Gud og vår Far. At han er over og gjennom og i alle samtidig er det ved sin egen Ånd. Denne Ånd kan vi få i et rikere og rikere liv med Herren, både her i tiden og i det kommende rike.

Dåpen i Jesu Kristi navn er den bibelske og ene dåpen Guds ord taler om. Ingen andre.

Lk.24.47: ”Og at i hans NAVN skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av. Og dere er vitner om dette.”
Og dette forsto alle hans disipler og apostler. Derfor sto apostelen Peter, som av Jesus i Mt.16.19 hadde fått nøklene til himlenes rike, frem på pinsedag og talte på vegne av dem alle:
Ap.gj.2.38: ”Omvend dere, og enhver av dere må bli døpt i Jesu Kristi NAVN til syndenes forlatelse, så skal dere få den Hellige Ånds gave.”
Ap.gj.8.12 og16 bringer oss til vekkelsen i Samaria hvor Jesu apostel Filip forkynte ”evangeliet om Guds rike og Jesu Kristi Navn” og døpte dem ”til den Herre Jesu Navn”.
Ap.gj.10.48 bringer oss til Kornelius hus hvor de første hedninger ble døpt: ”Og han (Peter) bød at de skulle døpes i Jesu Kristi NAVN.” For v.43: ”Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved HANS NAVN”
Ap.gj.19.5 bringer oss til Efesus og Paulus forkynnelse: ”Da de hørte dette lot de seg døpe til den Herre Jesu NAVN.”
Kol.3.17: ”Og alt dere gjør i ord eller i gjerning, gjør det alt i den Herre Jesu NAVN…”
Ap.gj.4.12: ”Og det er ikke frelse i noen annen; for det er heller ikke noe annet NAVN under himmelen, gitt blant mennesker, ved hvilket vi skal bli frelst.”
Navnet Jesus betyr: Jehova frelser. Jesus var Jehova kommet i kjød og profetert om i Es.45.23: For meg skal hvert kne bøye seg
Tomas faller ned for Jesus og sier i Joh.20.28: Min Herre og min Gud
Paulus på Damaskusveien: ”Hvem er du Jehova… Jeg er Jesus."
Kol.2.9 og 1.19: ”I ham bor hele guddommens fylde legemlig"
Kol.2.12: ”Idet dere ble begravet med HAM i dåpen, og i den ble dere og oppreist med HAM"
Rom.6.3-4: "Alle vi som ble døpt til Kristus Jesus ble døpt til hans død. Vi ble altså begrevet med HAM ved dåpen…”
Hør hva Ordet sier til advarsel: Kol.2.8: ”Se til at det ikke må være noen som gjør dere til sitt rov ved verdslig visdom og tomt bedrag, etter menneskenes lære, etter verdens barnelærdom og ikke etter Kristus. For i ham bor hele guddommens fylde legemlig.”

Kan noen tro at Jesus valgte ut sine apostler og sendte dem ut og knyttet sin yppersteprestelige bønn til deres forkynnelse – at de 10 dager senere skulle begynne med å forføre 3000 i dåpen?

Og hvordan kunne da de første kristne holde trolig fast ved apostlenes lære: Ap.gj.2.42 og menigheten bli bygd på apostlenes og profetenes grunnvoll (Ham gir alle profetene det vitnesbyrd – og Jesu Kristi Ånd er profetordets vitnesbyrd) Efes.2.20

Og hvorfor hadde Paulus samme dåp (til hedningene) som Peter til de omskårne? Fordi Gal.1.11-12: "Jeg kunngjør dere brødre at det evangelium som er blitt forkynt vede meg ikke er menneskeverk; for heller ikke har jeg mottatt det eller lært det av noe menneske, men ved Jesu Kristi åpenbaring” … Gal.1.8: ”…Om noen forkynner et annet evangelium enn det som vi har forkynt dere, han være forbannet” Hvilken advarsel til alle forkynnere!

Mt.16: Jesus gir Peter nøklene.

Og her er noen av de historiske referanser og konklusjoner som noen av verdens ledende leksika (Encyclopedia) har tatt:

ENCYCLOPEDIA BRITANNICA 11. utgave, Bind.3 side 365-366: “Det var katolikkene som I det 2.århumdre forandret dåpsformularet fra navnet Jesus Kristus til ordene Fader, Sønn og den Hellige Ånd” Og i Bind 3, side 82: ”Overalt slås det fast i de gamle kilder at dåpen fant sted i Navnet Jesus Kristus.”
CANNEY ENCYCLOPEDIA OF RELIGION, side 53.. ”De første menigheter døpte alltid i den Herre Jesu Navn frem til utviklingen av treenighetslæren i det 2.århundre.”
1913 CATOLIC ENCYCLOPEDIA, bind 2, side 365 – her medgir katolikkene at det var de som endret på dåpen.
HASTINGS ENCYCLOPEDIA OF RELIGION, bind 2, sidene 377-378-389: Den kristne dåp ble utført ved bruk av Navnet Jesus. Bruken av treenighetsformularer av hvilken som helst sort ble ikke brukt i den tidlige kirkehistorie, dåpen var alltid i Jesu Kristi Navn helt frem til Justin Martyr da treenighetsformularet ble brukt”. Hastings sier i bind 2, side 377 i en kommentar til Ap.gj. 2.38: ”NAVN var et eldgammelt synonym for person. Betaling ble alltid utført i en persons navn for å bekrefte eierskapet. Derfor ble en som var døpt i Jesu Kristi Navn hans personlige eiendom.” Sammenlign med 1.Kor.3.23: ”Dere hører Kristus til”.
NEW INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA, bind 22, side 477: “Uttrykket “treenighet” kom den Romerske kirkefader Tertullian.”
THE ENCYCLOPEDIA OF RELIGION AND ETHICS, James Hasting, side 384: ”Der er ingen bevis for (at de i den første menighetstid) brukte treenighets navnet.”

Dåpen er av aller største betydning. Jesus sier i Mrk.16.16: ”Den som tror og blir døpt (med den dåp bibelen taler om) skal bli frelst, men den som ikke tror (og for en slik blir det jo ikke aktuelt å bli døpt) skal bli fordømt.”

Den Åndelige mening og forening.
Eis = inn i… Jesu Kristi navn
Gal.3.26-27: ”Alle er dere jo Guds barn ved troen på Jesus Kristus; for dere, så mange som er døpt til Kristus har ikledt dere Kristus.” … Som du er omsluttet av vannet, nå omsluttet av Kristus.

Dåpen er en befaling.
Joh.15.14: ”Dere er mine venner dersom dere gjør det jeg byder dere”
Salme 119.4: ”Du har gitt dine befalinger for at en skal holde dem nøye.”
Rom.1.5..Paulus taler om sin aposteltjeneste ..”for å virke troens lydighet blant alle hedningefolkene til hans navns ære.”
Lk.16.17: ”Ikke en tøddel…forgå” Joh.10.35: ”Skriften kan ikke gjøres ugyldig”
Mt.15.9: ”De dyrker meg forgjeves, idet de lærer lærdommer som er menneskebud.”

Ekteskap med Jesus:
Rom.7.1-4: Ekteskap og pakten med Kristus. V.4… Rom.6.3 les: Dåpen til døden.
Rom.6.6: For at syndelegemet skulle bli til intet.
V.5: Foreningen i 4 ting: Død – begravelse – oppstandelse – vandre i et nytt levnet.

Sedertrestokkene i Templet.
2.Krøn.2.16: De måtte hugges (dø) i Libanon(verden) fraktes til havet (dåpen) settes inn i Templet (delaktiggjort i et nytt liv)
Joh.2.19-21: ”Bryt dette Tempel ned og på 3 dager skal jeg gjenreise det” ”Dere er et Tempel for Den Hellige Ånd ”. – ”Vi ble oppreist med ham” = Den dagen Jesus sto opp sto vi opp, både hodet og legemet sto opp.

Utgangen fra Egypt:
Blodet og Dåpen. 1.Kor.10.2: ”De ble alle døpt til Moses i skyen og i havet” Skystøtten ledet dem rett til havet… der var ingen omvei – to klipper sperret.
I vannet druknet Egypterne, de gamle slavedriverne og Farao.
5.Mos.18.15 og Ap.gj.3.22: ”En profet likesom meg…”

Noa og arken:
1.Pet.3.20-21: les.. I vannet forgikk den gamle verden. Det var da vannet kom at arken ble til frelse og gjennom den kom de til vandringen i den nye verden.

Navnet:
Ap.gj.15.17: ”Alle hedningefolkene som mitt navn er nevnt over”
Mt.10.22: ”Dere skal hates av alle for mitt navns skyld”
Åp.3.8-11: ”Du har ikke fornektet mitt navn… fri deg fra den prøvelsens stund…"

Familienavnet:
Efes.3.14-15: ”Derfor bøyer jeg mine knær for Faderen, som hele den himmelske og jordiske familie er navngitt etter.” (K.J.)
Hele legemet må ha samme navn som hodet. Bruden samme navn som brudgommen.
Alle de som kom til troen, omtalt i NT ble døpt på samme måte.
Treenighetsdåpen knytter folk til pavekirken. Dåpen i navnet utestenger fra medlemsskap i Skjøgen og hennes døtre.
Åp.22.4: "Hans navn skal være på deres panner."

Her for relatert artikkel: http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Daapen-i-den-Herre-Jesu-Navn
http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Daapen-i-den-Herre-Jesu-Navn

Ingen kommentarer: