torsdag 13. august 2015

Nr. 1192: Jeg velger å se stjerna i Israels flagget som et symbol for Jesus som skal regjere ut i fra Israel i det kommende 1000 års riket, og de to stripene som landet mellom Eufrat og Nilen, Israel!

Nr. 1192:
Jeg velger å se stjerna i Israels flagget som et symbol for Jesus som skal regjere ut i fra Israel i det kommende 1000 års riket, og de to stripene som landet mellom Eufrat og Nilen, Israel!

Det Israelske flagger som vi har på vår hjemmeside


 
Fra minebibelkommentarer Johannes Åpenbaring 2. 25 Hold bare fast på det dere har, inntil jeg kommer.

Er en kommet inn i Guds vilje med sitt liv og opplever kristenlivet rikt så er det ganger en skal senke skuldrene og la være å gjøre ting også. Budskapet som de trofaste i menigheten får er vakkert; Hold bare fast på det dere har, inntil jeg kommer.

 26 Den som seirer og til det siste holder fast på de gjerninger jeg vil dere skal gjøre, ham vil jeg gi makt over folkene.

Her kommer den Herre Jesus inn på hva de trofaste og seirende har i vente. Vi som troende skal under 1000-åresriket ha og få makt over folkene.

 2. Tim. 2.
 12 Holder vi ut,
 skal vi også herske med ham.

 Fornekter vi,
 skal han fornekte oss.

 
 27 Med jernstav skal han styre dem, og som leirkar skal de knuses.

 
Jesu styre under 1000-årsriket vil også ha elementer i seg som viser at ikke alle mennesker er født på nytt. Det står om Jesus; med jernstav skal han styre dem, og som leirkar skal de knuses.

Salme 72. 1. Gud, overlat din dom til kongen,

 gi kongesønnen rettferd fra deg!
 2 Så skal han dømme ditt folk med rettferd,

 dine hjelpeløse med lov og rett.

 3 Da skal fjellene gi folket fred

 og haugene rettferdighet.

 4 Måtte kongen hjelpe de vergeløse i folket

 til å få sin rett.

 Han skal berge de fattige
 og knuse den som undertrykker andre.

 
 28 Den samme makt har jeg fått av min Far. Og jeg vil gi ham morgenstjernen.
 
Alt makt som Sønnen har er mottatt fra Faderen og menighetens makt er gitt av Jesus.

Rett før solen står opp. Kan du se den på østhimmelen. Morgenstjernen er lett å få øye på. Det er Venus, den stjernen som lyser klarest av alle stjerner. Derfor ble den også av de gamle vekterne kalt "den klare morgenstjerne".
 Og jeg vil gi ham morgenstjerne er å få og ha Jesus i evig eie. Han er som morgenstjernen. Når alle andre stjerner er sluknet lyser han for evig og alltid!

 29 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene!

Igjen får menigheten beskjed om det samme som de andre; den som har ører,
 hør hva Ånden sier til menighetene! Å lytte og etterleve det er av avgjørende betydning. Om en bygger sitt liv på sand eller fjell.

(sitat slutt)

Hva står det Israelske flagget for?

De to blå stripene står for det landet som ligger mellom de to store elvene. Elvene Eufrat og Nilen.

Det hvite står for renhet, og det blå for himmelen.

Jeg velger å tolke Stjernen for Jesus, ikke David stjernen da jeg ikke kan finn troverdig og nok dokumentasjon foreløpig på at dette er en David stjerne.
 
Jeg skriver dette i bibelkommentaren som jeg avslutter denne artikkelen med:

Den samme makt har jeg fått av min Far. Og jeg vil gi ham morgenstjernen.
 
Alt makt som Sønnen har er mottatt fra Faderen og menighetens makt er gitt av Jesus.

Rett før solen står opp. Kan du se den på østhimmelen. Morgenstjernen er lett å få øye på. Det er Venus, den stjernen som lyser klarest av alle stjerner. Derfor ble den også av de gamle vekterne kalt "den klare morgenstjerne".

Og jeg vil gi ham morgenstjerne er å få og ha Jesus i evig eie. Han er som morgenstjernen. Når alle andre stjerner er sluknet lyser han for evig og alltid!
 
Relaterte artikler:

3 kommentarer:

Unknown sa...

Det er 13 år til Messias skal styra frå Jerusalem i det bokstavlege Israel.
Då er dei 6000 åra til ende og 1000-årsriket startar.

Diverre har mange kristne ei falsk forståing av kva som skal skje, fordi dei har gått fem på alle løgnene til Paulus.

Heldigvis er det folk som forstår at bibelen snakkar om det bokstavlege Jerusalem og at landegrensene som vert skissert i Esekiel 47 er bokstavlege.

Ved Messias kome vil levande vatn renna ut frå tempelhøgda i Israel og tempelet vil stå der gjenoppreist.

Esekiel 46 fortel om kva som skal skje i dette tempelet.

"Så seier Herren Gud: Porten til den indre føregarden, den som vender mot aust, skal vera stengd dei seks arbeidsdagane. Men på sabbatsdagane og nymånedagen skal han opnast. 2 Når fyrsten kjem utanfrå gjennom forhallen i porten, skal han stilla seg attmed ein av portstolpane. Medan prestane ber fram brennoffer og fredsoffer for han, skal han bøya seg og tilbe på dørstokken i porten og så gå ut att. Porten skal ikkje latast att før om kvelden. 3 Folket i landet skal tilbe Herren ved inngangen til denne porten på sabbatane og"

Esekiel 43 fortel om Herrens kome til Jerusalem og han vil gå inn austporsten til tempelet.


"Så førte han meg til den porten som vender mot aust. 2 Og sjå, herlegdomen til Israels Gud kom frå aust med eit drønn som av store vassmengder, og jorda stråla av hans herlegdom. 3 Det synet eg fekk sjå, likna det synet eg hadde då han kom for å øydeleggja byen, og det eg hadde ved Kebar-elva. Eg kasta meg ned med andletet mot jorda. 4 Og Herrens herlegdom kom til tempelet gjennom den porten som vender mot aust. 5 Då lyfte ånda meg opp og førte meg til den indre føregarden. Og sjå, Herrens herlegdom fylte tempelet!
6 Då høyrde eg ein som tala til meg inne frå huset, og ein mann stod ved sida av meg. 7 Han sa til meg: Menneske, dette er staden for mi trone og staden for mine fotsolar."

Som tekstane viser vil menneska koma til det bosktavlege Jerusalem for å tilbe.
Guds Torah vil vera utgangspunktet for styret til Messias.

Det seier seg sjølv at sabbaten gjeld i dag. Den er på ingen måte avskaffa, slik ein viss person skriv.

Esaias 66 fortel om tida ved Messias kome.

"For slik den nye himmel
og den nye jord som eg skaper,
alltid skal stå for mitt andlet, seier Herren,
slik skal dykkar ætt og namnet dykkar stå seg.

23 Og det skal skje:
frå nymånedag til nymånedag,
frå sabbat til sabbat,
skal alle menneske koma
og tilbe for mitt andlet,
seier Herren."

Anonym sa...

Langesæter..ved å kalle Paulus for en falsk profet, og dermed også bibelen som en falsk bok, og ved å lære frelse ved gjerninger, er du ikke bare utenfor det sanne kristne felleskapet, men du er også forbannet.

R. Ompe

Unknown sa...


Hallo Rompe.
Paulus er dønn falsk, diverre.

‘Iran is going to be unbelievably powerful and Israel is in real trouble,’ says Trump
Trump: Iran deal will lead to ‘nuclear holocaust’

http://www.timesofisrael.com/trump-iran-deal-will-lead-to-nuclear-holocaust/

Donald Trump tek opp den alvorlege saka som innvarslar bibelens siste hendingar før Messias kjem.

Obama har gitt Iran den sjansen dei berre kunne drøyma om.
Dei vil greia å skaffa seg atomvåpen.

Trump seier det og BUSH sa det enno tydlegare.
——————
Erdogan kan på ingen måte vera Antikrist.

Antikrist er nummer 8 i denne siste rekkja av styrande i endetidas Babylon – den forførande kvinna som Israel set sin lit til. Samtidig er Antikrist ein av dei 7 og heile jorda vil undra seg når dyret kjem tilbake til makta.

http://dreamingofmoshiach.blogspot.no/2008/01/president-bushpresident-gog.html

“Ho (USA)overtala han etter beste evne,
med GLATTE LEPPER forførte ho han (ISRAEL).

22 Han (ISRAEL) følgjer etter henne (USA)med det same,
lik ein okse dei fører til slakting,
lik ein hjort som går rett i fella,..

…Lat ikkje hjartet venda seg til hennar (USA)vegar,
villa deg ikkje inn på stigane hennar!

26 For ho har gjeve banesår til mange,
talrike er dei ho (USA) har felt.

27 Huset hennar (USA /Antikrist) er vegen til dødsriket,
ned til dødens salar.”

“Kvinna (USA) var kledd i purpur og skarlak og glitra av gull og edelsteinar og perler. I handa hadde ho eit gullbeger fullt med motbydelege ting og all ureinskapen frå horeriet sitt. 5 På panna hennar stod det skrive eit namn med løynd meining: «Babylon den store, mor til horene og til alt som er motbydeleg på jorda”

http://www.antipasministries.com/html/file0000397.htm

“Dei sju hovuda er sju fjell, og på dei sit kvinna. Dei er òg sju kongar: 10 Fem av dei er falne, éin er no, og éin er enno ikkje komen, og når han kjem, skal han bli verande berre ei lita stund. 11 Dyret som var, men ikkje er, det er sjølv den åttande, men like fullt ein av dei sju og går sin undergang i møte”

“Babel var eit gullbeger i Herrens hand,
ho gjorde heile jorda drukken.
Folkeslaga drakk av vinen,
difor vart dei som galne.

8 Brått er Babel fallen og knust.
Sørg over henne!
Hent balsam for såret hennar,
kanskje kan det lækjast.

9 «Vi prøvde å lækja Babel,
men ho lét seg ikkje lækja.
Forlat henne! ” Jeremias 51

Israels beste ven som tek eit oppgjer med Iran om ikkje lenge vert og deira verste fiende.

“Var det ein fiende som spotta meg,
kunne eg bera det.
Var det ein uven som såg ned på meg,
ville eg gøyma meg for han.

14 Men det er du, min like,
min gode ven og kjenning,

15 vi som tala fortruleg saman
og gjekk i festtog i Guds hus.

16 Lat døden koma over dei”