torsdag 31. august 2023

Nr. 3265: Norges Høyesterett tok seg ikke bryet med å se på overgrep saken imot oss!

 Nr. 3265:

Norges Høyesterett tok seg ikke bryet med å se på overgrep saken imot oss!

 

Bryt alle demoniske og Sataniske bånd over disse etater.

Plan og bygningsetaten i Oslo, Statsforvalteren, Innkrevingsetaten, Namsmannen, Sivilombudsmannen, Oslo Tingrett, Borgarting Lagmannsrett og Norges Høyesterett.

Slik at Guds vilje og rettferdighet skjer i saken.

Der  vi får godkjent mur,  trapp og bod. 

Og oppreisning i Jesu Navn! 🙏


https://www.sokelys.com/hoyesterett-har-forkastet-evanglist-jan-kare-christensens-anke-over-tvangsmulkter/#more-54232

https://blog.janchristensen.net/2023/05/nr-3223-saken-vedrrende-trekk-av.html

https://sokelys.com/2_Kjennelse_99950305.pdf

https://blog.janchristensen.net/2023/08/nr-3257-hva-er-det-norges-hyesterett.html

 

Trist, men samtidig. Forventet!

Norges Høyesterett tok seg ikke bryet med å se på overgrep saken imot oss!

 

Her er domsslutningen:

 


 

Det var tre to høyesterettsdommere og Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie som i dag tok avgjørelsen om å la dette overgrepet fortsette.

 

Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie

 


Dommer Kine Elisabeth Steinsvik

 


Dommer Hilde Indreberg

 


Jeg fikk en salme av en broder i dag. Vil dele den med alle mine lesere.

Be fremdeles, denne saken er ikke over. Dette er et overgrep.

Myndighetene har en lang rekke med overgrep, så dette er ikke første gang de spiller på lag med mørke. Det er en åndskamp, det gode imot det onde.

Lyset imot mørke, sannhet imot løgn. Det myndighetene er direkte styrt av mørkets krefter og makter slik de holder på ovenfor oss!

Vi kommer ikke til å løfte en finger for å etterkomme noe av overgripernes vedtak og pålegg.

 

Salme 94 1. Du hevnens Gud, Herre, du hevnens Gud, åpenbar dig i herlighet!  2 Reis dig, du jordens dommer, la gjengjeldelse komme over de overmodige!  3 Hvor lenge skal de ugudelige, Herre, hvor lenge skal de ugudelige fryde seg?  4 De utgyder en strøm av ord, de fører frekk tale; alle de som gjør urett, taler store ord.  5 Ditt folk, Herre, knuser de, og din arv plager de.  6 Enken og den fremmede slår de ihjel, og farløse myrder de.  7 Og de sier: Herren ser ikke, og Jakobs Gud gir ikke akt.  8 Gi dog akt, I ufornuftige blandt folket, og I dårer, når vil I bli kloke?  9 Mon han som planter øret, ikke skulde høre? Mon han som skaper øiet, ikke skulde se? 10 Mon han som refser hedningene, ikke skulde straffe, han som gir menneskene forstand? 11 Herren kjenner menneskenes tanker, han vet at de er tomhet. 12 Salig er den mann som du, Herre, refser og gir lærdom av din lov 13 for å gi ham ro for onde dager, inntil det blir gravd en grav for den ugudelige. 14 For Herren skal ikke forkaste sitt folk og ikke forlate sin arv; 15 for dommen skal vende tilbake til rettferdighet, og alle de opriktige av hjertet skal gi den medhold. 16 Hvem reiser seg for mig imot de onde? Hvem stiller seg frem for mig imot dem som gjør urett? 17 Dersom ikke Herren var min hjelp, vilde min sjel snart bo i dødsrikets stillhet. 18 Når jeg sier: Min fot vakler, da holder din miskunnhet mig oppe, Herre! 19 Når mine urolige tanker i mitt hjerte blir mange, da husvaler din trøst min sjel. 20 Har vel fordervelsens domstol noget samfund med dig, der hvor de skaper urett under skinn av rett? 21 De slår sig skarevis sammen imot den rettferdiges sjel, og uskyldig blod dømmer de skyldig. 22 Da blir Herren mig en borg, og min Gud min tilflukts klippe. 23 Og han lar deres urett komme tilbake over dem, og for deres ondskaps skyld skal han utrydde dem; ja, Herren vår Gud skal utrydde dem.

onsdag 30. august 2023

Nr. 3264: Sivilombudsmannen ønsker ikke å behandle overgrep saken vår – nå er det kun Norges Høyesterett som kan avgjøre denne saken til vår gunst og rettferdighet!

 Nr. 3264:

Sivilombudsmannen ønsker ikke å behandle overgrep saken vår – nå er det kun Norges Høyesterett som kan avgjøre denne saken til vår gunst og rettferdighet!

 

Bryt alle demoniske og Sataniske bånd over disse etater.

Plan og bygningsetaten i Oslo, Statsforvalteren, Innkrevingsetaten, Namsmannen, Sivilombudsmannen, Oslo Tingrett, Borgarting Lagmannsrett og Norges Høyesterett.

Slik at Guds vilje og rettferdighet skjer i saken.

Der  vi får godkjent mur,  trapp og bod. 

Og oppreisning i Jesu Navn! 🙏


https://blog.janchristensen.net/2023/05/nr-3223-saken-vedrrende-trekk-av.html

 

Dessverre vil ikke Sivilombudsmannen gjøre noe med overgrep saken imot oss.

De er for feige til det!

Da er det vår anke til Norges Høyesterett som er eneste mulighet som gjenstår.

 

Den er nå kommet et skritt videre. Den er nå oppe til behandling.

Fra Wikipedia hva som skjer nå:

Høyesteretts ankeutvalg er en del av Høyesterett. Ankeutvalget består av tre høyesterettsdommere, som deltar etter en skiftordning.

 

Alle saker som ankes til Høyesterett, enten fra tingretten eller lagmannsretten, blir først behandlet i ankeutvalget. I tillegg til å avgjøre anker over kjennelser og beslutninger, siler ankeutvalget anker over dommer. Ingen sak blir behandlet av Høyesterett uten ankeutvalgets samtykke. Vilkåret for å få samtykke er normalt at en avgjørelse fra Høyesterett vil ha prinsipiell betydning, altså at den vil gi viktig rettslig veiledning også for liknende saker. Slik veiledning kan være nødvendig hvis et rettslig spørsmål ikke har vært avklart tidligere, eller hvis rettstilstanden har endret seg.

 

Dersom ankeutvalget avslår en anke, blir den ankede avgjørelsen rettskraftig. Saker som gjelder Den europeiske menneskerettskonvensjon kan likevel bringes inn for Den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg.

 

Høyesteretts ankeutvalg erstattet Høyesteretts kjæremålsutvalg, som formelt sett var en egen domstol, da tvisteloven trådte i kraft 1. januar 2008.


Sluttkommentar:

Utreder har nå sendt saken videre. Der 3 dommere skal ta stilling til videre vei.

Hva det blir, det vet jeg ikke. Forhåpning er at de vil behandle saken/anken.

Men her er noen artikler før skrevet som er vel verd å lese for å forstå denne saken.

I min sak er grov saksbehandlingsfeil, som er helt, helt hinsides som jeg tror vil være avgjørende. At Høyesterett ser det, noe de må gjøre.

Tross alt, begynne å trekke meg for penger og pant i bilen før de har tatt med mine utgifter. De la til grunn kun standard hva en skal ha for å leve.

Ikke avdrag på lån eller noe.

 

De har etter mitt skjønn bommet så mye, at jeg regner med at vi vil få anken igjennom. Og vinne i Høyesterett.

Hva gjør da Statsforvalteren, PBE og hele røkla?

Det vil gå gjetord i lang tid over dette nederlag hvis det går som jeg både håper og tror. Vi får anken/saken inn for Høyesterett, vinner og får oppreisning!

Relaterte linker:

https://blog.janchristensen.net/2023/08/nr-3262-hva-er-det-som-gjr-at-saken.html

https://blog.janchristensen.net/2023/08/nr-3257-hva-er-det-norges-hyesterett.html

https://blog.janchristensen.net/2023/08/sivilombudet-haper-vi-vil-gripe-tak-i.html

https://blog.janchristensen.net/2023/05/nr-3223-saken-vedrrende-trekk-av.html

https://www.sokelys.com/bibellaerer-og-evangelist-tapte-hos-sivilombudet-avviste-christensens-klage/


tirsdag 29. august 2023

Nr. 3262: Hva er det som gjør at saken imot oss i fra plan og bygningsetaten Oslo, er et overgrep? Der vi har krav på omgjøring, dispensasjon og godkjennelse!

 Nr. 3262:

Hva er det som gjør at saken imot oss i fra plan og bygningsetaten Oslo, er et overgrep? Der vi har krav på omgjøring, dispensasjon og godkjennelse!

 

Bryt alle demoniske og Sataniske bånd over disse etater.

Plan og bygningsetaten i Oslo, Statsforvalteren, Innkrevingsetaten, Namsmannen, Sivilombudsmannen, Oslo Tingrett, Borgarting Lagmannsrett og Norges Høyesterett.

Slik at Guds vilje og rettferdighet skjer i saken.

Der  vi får godkjent mur,  trapp og bod. 

Og oppreisning i Jesu Navn! 🙏


Nå ser Sivilombudsmannen må saken vår, der vi har anket denne kjennelsen innforbi dem. Der vi ikke får medhold i omgjøringsvedtak ifra Statsforvalteren:

https://blog.janchristensen.net/2023/06/nr-3231-statsforvalteren-fortsatte-med.html

https://sokelys.com/Statsforvalteren%20omgj%C3%B8r%20ikke%20tidligere%20vedtak%20-%20Oslo%20kommune%20-%20Krokstien%202%20C%20-%20st%C3%B8ttemur%20og%20bod.pdf

https://www.sokelys.com/statsforvalteren-omgjor-ikke-noen-vedtak-for-blogger-christensen-og-hans-ulovlige-mur/

 

Det er flere forhold som vi har påpekt som viktige.

Men det er 3 forhold det kan kulmineres ned til.

 

1.)  Vi ble veiledet av PBE hvordan bygge muren.

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3175-hva-skjedde-i-de.html

 

2.)  Det er grov forskjellsbehandling der vi opplever at alle får lov til alt. Vi skal straffes for å ha utbedret vår eiendom.

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3176-pbe-lar-alle-fa-dispensasjon-og.html

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3171-denne-enorme.html

 

3.)  Vår mur er egentlig lovlig, da fallet på vår eiendom er slik at PBE tillater murer som er lik vår.

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3172-muren-var-er-etter-pbe-eget.html

 

Legger ved denne artikkelen til slutt. Det er dette som Sivilombudsmannen nå skal ta stilling til.

Samt Norges Høyesterett ser på saken:

https://blog.janchristensen.net/2023/08/nr-3257-hva-er-det-norges-hyesterett.html

 

 

 Nr. 3172:

Muren vårer etter PBE eget regelverk lovlig, hvorfor skal vi da måtte rive den da?????

 

 https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3171-denne-enorme.html

 https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3175-hva-skjedde-i-de.html

 

At denne muren skal være så problematisk er uten tvil noe PBE og det offentlige gjør for å vise sin makt.

 

Den er innenfor lovverket, derfor å ikke godkjenne denne.

Det er en fatal feil, og helt uforståelig.

Utgangspunktet er vel at en mur ikke skal være en arkitektonisk perle?

Et naturlig skille mellom vei og eiendom der fyllmassene skal holdes på plass og ikke sige ut?

Det gjør vår mur, noe vår før skråning ikke gjorde, slik som vår nabo har det i dag til besvær for de som ferdes i Stormyrveien.

Da ikke godkjenne vår mur som også ligger minst ½ meter lengre inne enn vår før skråning, er ikke noe annet ifølge Norsk lov en kriminell handling.

(En kriminell handling er et lovbrudd mot en bestemmelse som er belagt med straffetrussel. Dessverre vet vi at myndighetene i Norge blir aldri straffet hva enn de gjør. Norge er ikke USA og andre land der en faktisk ikke får lov å gjøre som en selv vil som myndighetspersoner.)

Da det er en kriminell handling er å bryte Norsk lov!

Dette har PBE og det offentlige åpenbart gjort i denne saken ved flere anledninger!

 


Selve hovedpunktet imot oss, at tomten er flat og vår veiledning er fabrikert

 

Er så til de grader avkled, at anklagene imot oss er direkte løgner og fabrikkerte usannheter. Som nesten Asbjørnsen og Moe ikke engang hadde klart å fremstille. Selv dommen i fra Oslo Tingrett er direkte løgn og fabrikkert til vår ugunst. Det er rett og slett ikke noe annet enn løgn, løgn og mere løgn!

Selvfølgelig kommer vi aldri til å etterkomme slike dommer imot oss og til vår ugunst. Da er det å godta egentlig i ytterste konsekvens mørkets gjerninger.

Det er ingen tjent med!

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2446-selv-om-pbe-vil-na-komme-oss-i.html

https://blog.janchristensen.net/2021/09/nr-2930-siste-skriv-i-var-klage-til.html

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2448-flere-og-flere-er-enig-med-meg_21.html

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3103-det-er-et-maktovergrep-av-det.html

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3106-klage-pa-saksbehandlingsfeil-i.html

https://blog.janchristensen.net/2022/07/nr-3041-plan-og-bygninsetaten-her-i.html

https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3161-det-er-en-tirader-med-overgrep.html

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3072-faktum-i-saken-var-er-at-vi-har.html

https://blog.janchristensen.net/2022/10/nr-3096-aldri-stol-100-pa-mennesker-og.html

 

Vi skulle selvsagt søkt først om å bygge muren vår, men dette er ikke så enkelt

 

Amatører (vanlige arbeidsfolk) som vi var, så ringte vi ned og ble veiledet at siden vi skulle bygge oppå gammel mur.

Så slapp vi å søke hvis vi bygget en mur under 2 meter med et gjerde på 1 meter.

Muren vår er på det høyeste ca. 180 cm ifra asfaltert vei.

Samt, gjerde er ca. 90 cm. Med andre ord, vi holdt oss til den veiledningen vi fikk, ikke overskred dette på noen punkter.

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3175-hva-skjedde-i-de.html

 

Så mener og fabrikkerer det offentlige med plan og bygningsetaten her i Oslo, at vi skulle søke. Da muren skulle vært søkt om, ikke bare blitt oppført.

 

PBE eget regelverk godkjenner vitterlig muren – slik den er og står nå!

 

Det er ikke noe problem for oss å erkjenne at vi ikke skulle bygget muren, uten å søke først.

Men sannheten er at slik muren er i dag, så er den egentlig fullt ut lovlig.

Hvorfor da mener å fabrikkere at den er en ulovlighet sak?

Dette er virkelig å skape intriger og blir utsatt for et overgrep og en uforutsigbar handling.

 

Legalitetsprinsippet

Legalitetsprinsippet innebærer at det offentlige ikke kan gjøre inngrep i borgeres rettsstilling uten med hjemmel i lov. Begrensingen som ligger i legalitetsprinsippet, innebærer at offentlige myndigheter heller ikke kan tolke lover eller forskrifter utvidende og dermed utvide det myndighetsområdet de er tillagt av lovgiver. Et vedtak fra PBE må dermed kunne utledes av den kompetanse PBE er tillagt og der PBE ikke har hjemmel i lov for sin myndighetsutøvelse, foreligger myndighetsmisbruk i strid med borgerrettigheter stadfestet i grunnloven og EMK.

Legalitetsprinsippet er først og fremst begrunnet i rettsikkerhet, da private ikke skal utsettes for inngrep som ikke kan forutsees.

 

Her sier PBE egen lov her i Hovedstaden følgende

 

Følgende unntak tillates:

a. På flate og svakt skrånende tomter skal samlet høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer ved bebyggelse maksimalt være 0,5 meter.

b. For skrånende tomter med fall 1:6 – 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1 meter.

c. For bratte tomter med terrengfall mer enn 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1,5 meter.

 

Vår mur går inn under punkt c med god margin – da den er loddrett

 

c. For bratte tomter med terrengfall mer enn 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1,5 meter.

 

Da å påstå og fabrikkere at vår mur skulle vært 0.5 meter bryter også med den naturlige utførelsen av å sette opp en mur. Dette ser vi med den linjen ellers PBE ligger på. Mange med en langt flatere tomt og eiendom enn oss. Ønsker å gjøre eiendommen mest mulig flat. For utenomhusopphold og det estetiske, som en rett og pen plen/eiendom utgjør. Dette gjelder vel også vår eiendom?

Eller er det slik som PBE og myndighetene mener, at vi skal ha en bratt skråning og der sørpe og dritt renner ut i veibanen?

Vår mur ligger minst en ½ meter lengre inne enn den lå før, som vår nabo har det i dag. Til ugunst for både seg selv og alle som ferdes i Stormyrveien.

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3169-slik-som-plan-og-bygningsetaten.html

https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3161-det-er-en-tirader-med-overgrep.html

 

Vår mur følger den naturlige hellingen og ivaretar at fyllmasse og mold etc. ikke renner ut i veien! Da er allerede dispensasjonsloven oppfylt da dette viser at det er mer til fordel enn bakdel at den skal rives og fjernes!

 

Eiendommens og tiltakets plassering i naturgitte omgivelser

 

Det er ikke registrert spesielle naturtyper eller arter (naturmangfold) i området rundt tiltaket, og prinsippene i nml. §§ 8-12 er dermed ivaretatt.

 

Tiltaket er tilpasset terrenget på tomten

 

Tiltaket vil gi eiendommen et mer brukbart uteoppholdsareal. Tomten har

et fall på mer enn 1:3, og støttemuren vil ha en høyde på under 0,5 meter nærmere enn fire meter fra nabogrensen. Tiltaket er derfor i tråd med bestemmelsene i småhusplanens § 6.5. Det planerte arealet vil tilpasse seg naboen mot vest slik at overgangen til denne eiendommen vil bli værende

slik det er i dag. Eksisterende vegetasjon i skråningen hvor støttemuren oppføres er tenkt tilbakeført. Tiltaket vurderes å være tilfredsstillende tilpasset terrenget på tomten.

 

Eneste som bryter med regelverket er at den er ca. 30 cm for «høy»

 

 

Da kommer dispensasjonsloven inn, og en bør da bruke sunn fornuft?

Vi ble veiledet hvordan bygge muren, og hva utgjør 30 cm på en rett strekning? Absolutt ingen verdens ting. Ikke noe, kun i forhold til regelverket.

Men med vår mur er det 100 % fordeler og ikke en eneste ulempe kun i forhold til selve regelverket.

 

PBE er ellers ingen regelryttere – da de selv bryter lover og regle alt etter som det passe dem selv. Jo, de gir dispensasjon og godkjennelse til store overskridelser. De små og ubetydelige, forfølger de til «the bitter end!»

 

De svarer ikke på spørsmål som forvaltningsloven sier de skal gjøre.

Ikke bare et og annet spørsmål, men hvert spørsmål.

 

De bryter offentlighetsloven notorisk ved å sladde alt som ikke passer dem.

Sender en saker til den, så er det ikke sikkert de engang vil opprette sak på dette da de ikke vil ha noen som kommer med innvendinger og spørsmål som går imot hva de finner på av vedtak, dispensasjoner og annet.

Hele etaten fremstår å være giftig og uredelig, og mangler integritet og modenhet!

 

Det er kun PBE store uvilje imot oss som har gjort at vi ikke har fått godkjennelse på mur, trapp og bod, ikke noe annet!

 

Det er uforståelig og direkte meningsløst dette som PBE holder på med.

Det gir ingen mening. Det er et overgrep, uvilje og direkte ondt og hatefullt som de opptrer med å gi oss avslag.

Dessverre godt hjulpet av alle andre offentlige instanser etc.

Slik som Oslo Byråd, Lagmannsretten, Sivilombudet, Statsforvalteren, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og alle andre offentlige instanser for denne galskapen!

 

Vi blir også behandlet mer negativt enn andre, av grunner som virker at PBE har fått en sterk uvilje og direkte hat til oss!

 

Det er virkelig ille at vi blir slik behandlet, dette bryter også imot den offentlige forvaltningen og regelverket.

 

https://blog.janchristensen.net/2021/05/nr-2868-det-er-hevet-over-enhver-tvil.html

https://blog.janchristensen.net/2022/06/nr-3024-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

https://blog.janchristensen.net/2022/05/nr-3016-plan-og-bygninsetaten-nsker.html

 

Skittent spill!

 

For oss er det flere hendelser og annet som gjør at vi mener dette.

Ønsker ikke å nevne disse hendelser da vi ønsker ikke å komme helt ned på det lave planet som myndighetene her holder på med oss.

Men det er trist at PBE og myndighetene bruker alle midler for å prøve å knuse oss.

Det er som Putins hær er her, ikke med bomber og annet.

Men med vedtak og bøter og alt de kan finne på av onde ting.

Her er en åpenbart drevet av en sinnsykt hat og konspirasjonsteorier at det vi har bygget skal på en eller annen måte være ulovlig som det står i omtrent ethvert vedtak.

Det blir kalt for å være en ulovlighet sak, noe det ikke er.

Eneste som er ulovlig her, er hvordan PBE og det offentlige holder på imot oss.

Vi skal unngjelde, og alle midler dere har til dispensasjon.

Det skal brukes imot oss, lovlydige borger, rettskafne mennesker.

Det finnes ikke noen form for anstendighet og selvrespekt her igjen hos de ansatte innenfor det offentlige åpenbart.

Hvor er medmenneskeligheten?

Hvor er integriteten over å gjøre en god og rettskaffen jobb?

Helt fraværende!

Hvor lavt er det egentlig mulig å synke?

Saken lukter prestisje, her skal ikke PBE gi seg.

De skal vinne, og alle midler er lovlige!!!!!!!!!!

For er simpelt og stygt overgrep vi er utsatt for.

Ikke noe annet enn makt- og myndighetsmisbruk av offentlige ansatte.

De vet at de aldri vil bli stilt for ansvar for dette misbruker, slik er Norge!

Hva er hensikten? Eneste hensikt vi kan se er at her skal vi knuses uansett slik at en kan få tilfredsstilt sin egen ondskap og narcissisme!

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3115-det-er-et-narrativ-som-det.html

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3100-det-er-et-dobbelt-overgrep-vi.html

https://www.sokelys.com/selv-nazistene-og-adolf-hitler-var-ikke-sa-ille-som-det-offentlige-er-imot-oss-er-vi-overbevist-om-for-dette-er-ikke-noe-annet-enn-et-offentlig-overgrep/

 

Sluttkommentar

 

 

Det er selvfølgelig andre ting å ta med her, men så lenge som PBE bryter Norsk lov ved å ikke gi oss dispensasjon og godkjennelse.

Så er det faktisk PBE som bryter Norsk lov.

https://blog.janchristensen.net/2022/04/nr-3008-vart-skriv-til-plan-og.html

 

Da Dispensasjonsloven sier følgende

 

Pbl. § 19-2:” Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak

bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens

formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene

ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet

vurdering.

 

Her blir ikke loven vesentlig tilsidesatt da det kun utgjør noen få cm.

Muren ligger på en rett og flat strekning.

Fordelene er slik de er 100 % til gunst for alle. Og ikke en eneste ulempe, ikke en. Og skulle det være noe ikke vi evner og kan se.

Så er det slik at fordelene er så til de grader i overvekt. At det negative vil være uten betydning. I hvert fall ikke vesentlig.

Derfor er det en stor urett og det bryter fullstendig imot Loven å ikke gi oss dispensasjon og godkjennelse for alt det vi har bygget.

Ved denne behandlingen vi har fått over år av PBE og det offentlige, er vi blitt utsatt for en behandling som er belastende, rigid og det er makt- og myndighetsmisbruk!

 

Tar med til slutt en artikkel som viser det reelle fallet på vår eiendom. Ikke det fallet som PBE hevder det å være.

 

 Nr. 3142:

Hvis vigår igjennom mange av det offentlige og Plan og bygningsetatens løgner imotoss, blir det mange og stygge!


Dette sier PBE sitt regelverk.

 

Følgende unntak tillates:

 

a. På flate og svakt skrånende tomter skal samlet høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer ved bebyggelse maksimalt være 0,5 meter.

b. For skrånende tomter med fall 1:6 – 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1 meter.

c. For bratte tomter med terrengfall mer enn 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1,5 meter.

 

Videre står det.

6.5

Ved alle tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) skal det legges stor vekt på bevaring av eksisterende terreng og vegetasjon. Terrenginngrep for å oppnå høyere utnyttelse, annen plassering eller høyere gesims- og terrenghøyde enn tomtens naturlige topografi legger til rette for tillates ikke. Ferdig planert terreng skal tilsvare eksisterende terrengnivå.

Følgende unntak tillates:

C. For bratte tomter med terrengfall mer enn 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1,5 meter.

Vår skråning er der!

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3123-dommen-i-fra-oslo-tingrett-en.html?m=1


Saken imot oss er egentlig ekstra stygg, da vi er amatørene her!

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3117-er-det-rett-for-oss-som-kristne.html

 

Mens plan og bygningsetaten her i Oslo, er de profesjonelle.

Vi har da ikke utdannelse eller kompetanse som de har.

Vi jobber ikke med det heller.

Når vi da ringer ned og prater med dem, skal vi da ikke forvente at hva de sier. Det tar vi for «god fisk», og tror på vår daværende saksbehandler Kaja Aubert Lange?

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3103-det-er-et-maktovergrep-av-det.html

 

Så mente PBE at vi skulle søke, og det gjorde vi

https://blog.janchristensen.net/2019/08/nr-2543-det-er-apenbart-en-tjenestefeil.html

 

Hva var problemet da?

Muren var for høy for fallet på eiendommen var ikke tilstede.

Her er nok en løgn, da tomten vår er stupbratt.

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3120-plan-og-bygningsetaten-bruker.html

 

Da tillater PBE murer på 1.5 meter, og vår mur er 1.8 meter.

Siden det er kun fordeler med vår mur, så sier lovverket at dispensasjon og godkjennelse skal innvilges.

Når vi holder dette frem, så svarer ikke etaten oss.

Når vi kommer med spørsmål, så svarer de ikke oss.

Vi kommer med andre relevante spørsmål, ingen svar der heller.

Selv de mest enkle spørsmål svarer de ikke på.

Bl.a. hvordan kan vår trapp være ulovlig, når den ligger 100 % inne på vår eiendom.

Muren vår ligger ½ meter lengre inne enn naboens skråning som er godkjent.

Hvordan kan da vår mur ligge i regulert veigrunn, men ikke naboens bedritne og ekle skråning? Vi får ikke svar av denne narre etaten!

https://blog.janchristensen.net/2019/06/nr-2480-ny-ankesak-sendt-til.html

 

Sluttkommentar

 

Jeg har vært med å bygge denne muren. Det ligger flere enorme steinblokker på flere tonn bakom muren vår flere steder. Uansett, det sto en mur der i fra før. P.g.a. dette slapp vi å søke hevdet Kaja Aubert Lange.

Ser vi bort i fra dette. Så er muren allikevel lovlig da den følger terrenget, som var og er til dels stupbratt der som det ikke er mur.

Hele saken imot oss er et narrespill og preget av makt- og myndighetsmisbruk imot oss.

Der PBE prøver å gjøre dette til en ulovlighetssak.

Men det er deres fremgangsmåte og argumentasjon som er fullt opp av usannheter og en fordreining imot faktum i saken!

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3941-vart-skriv-til-oslo-tingrett.html

 

Sannheten er at PBE og de ansatte der må lyve og fordreie de faktiske forholdene.

De kan tillatte seg å ikke svare på våre argumenter og motspørsmål da hele det offentlige her er kjøpt og betalt for at PBE løgner og narrativ skal være faktum i saken.

Vi har avslørt de som noen løgner og kjeltringer!

Selvfølgelig kommer vi aldri til å innrette oss etter kriminelle og løgner som skal diktere oss!

Aldri!

Det er under min og min kones verdighet, totalt uakseptabelt!

 

Se her, er slik PBE hevder fallet på vår eiendom er:

 


Slik er det i virkeligheten, sett med tegning.

 


Sett med bildet nå, stupbratt.

 


Sett med bildet tatt i 2015, som igjen viser at muren vår følger terrenget og er bygget ikke som noen koloss. Men muren følger terrenget på en normal og god måte.

 


 

Flere av disse steinblokkene er på flere tonn. Men det ligger leire og moll oppå og rundt dem. Vi gravde av mesteparten, før vi satte opp muren da den er bygget oppå og rundt disse store steinblokkene. Som var en del av den gamle muren.

 

Så stupbratt var vår skråning før. Loddrett, ikke svak fall som PBE legger til grunn og hevder. De lyver og det passer ikke inn i deres narrative og mange løgner Muren lager et naturlig og godt skille mellom vår eiendom og Stormyrveien.

 


Muren er bare rett ut kjempebra og er overhode ikke til hindring for trafikken eller annet som det blir hevdet.

Den er pen og funksjonelle og tar bort moll og overvann.

 

Men lavere enn mange andre murer også her i Stormyrveien. 

 


Alle PBE og enkelte andre argumenter er ikke noe annet enn et narrativ!

Det er vår argumentasjon og påstander som er faktum i saken og er sannheten!

Egentlig er saken imot en heksejakt som er helt, helt ute av proporsjoner.

Det var en som skrev på bloggen følgende, og den kommentaren tar jeg med til slutt:

«Tar av meg hatten! Snakk om å skyte spurv med kanon! Totalt knusende innlegg, dømmer ikke Tingretten i deres favør nå så er det noe galt med norske domstoler.

Og for en liste med vitner du kaller inn-det er spikern i kista for PBE. Full seier!»

https://blog.janchristensen.net/2019/10/nr-2575-jeg-har-faktisk-imtegatt-plan.html

 

Her noen bilder i fra vår eiendom, at noe av dette er ulovlig og til hindring for trafikken.

Eller ruvende eller stygt, er ikke noe annet enn PBE og andre løgner og narrativ.

 


 


Slik som dette skal vi føre eiendommen tilbake til, med moll og overvann. Eller så skal det offentlige knekke oss, snakk om å være styrt av mørkets krefter.

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3072-faktum-i-saken-var-er-at-vi-har.html