onsdag 28. desember 2022

 Nr. 3941: Vårt skriv til Oslo Tingrett angående det offentlige og PBE overgrep imot oss, ufattelig at slike får holde på uten noen griper inn og står opp imot denne direkte ondskapen til plan- og bygningsetaten og det offentlige!

 Nr. 3941:

Vårt skriv til Oslo Tingrett angående det offentlige og PBE overgrep imot oss, ufattelig at slike får holde på uten noen griper inn og står opp imot denne direkte ondskapen til plan- og bygningsetaten og det offentlige!

  

Dette sier PBE sitt regelverk.

 

Følgende unntak tillates:

 

a. På flate og svakt skrånende tomter skal samlet høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer ved bebyggelse maksimalt være 0,5 meter.

b. For skrånende tomter med fall 1:6 – 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1 meter.

c. For bratte tomter med terrengfall mer enn 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1,5 meter.

 

Videre står det.

6.5

Ved alle tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) skal det legges stor vekt på bevaring av eksisterende terreng og vegetasjon. Terrenginngrep for å oppnå høyere utnyttelse, annen plassering eller høyere gesims- og terrenghøyde enn tomtens naturlige topografi legger til rette for tillates ikke. Ferdig planert terreng skal tilsvare eksisterende terrengnivå.

Følgende unntak tillates:

C. For bratte tomter med terrengfall mer enn 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1,5 meter.

Vår skråning er der!

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3138-det-blir-2-gangs-rettsak.html

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3940-vi-foretrekker-ha-advokat-da-vi.html

 

Vi har kommet med et tilsvar. Her er et utdrag:

Til Oslo Tingrett vedrørende sak 22-182065TVA-TOSL/08

Oslo 28/12.2022:

Del 1

Dere skriver at vi skal få komme med bemerkninger.

Det har vi. Der vi vil prøve å systematisere dette.

 

1.)  Det er alltid viktig å stille seg det spørsmålet, er det jeg som har feil eller motparten hvis en får anklager imot seg?

I dette tilfelle er det en for høy mur som PBE hevder skulle ha vært 0.5 meter for å være lovlig (det er narrative og løgnene til PBE og det offentlige. Terrenget er naturlig stupbratt.). Fordi fallet på eiendommen har et minimalt fall. Men hva er sannheten? At fallet er loddrett, og da er det lov med en mur som er rundt vår mur på 1,5 meter er det tillatte. Vår mur er 1.8 meter. Med andre ord, en minimal overskridelse. Da nekte oss dispensasjon og godkjennelse er imot Norsk lov og sunn fornuft. Da er saken imot oss et gedigent overgrep, ikke minst med hensyn på at vi ble veiledet av PBE selv bygge muren. Kan ikke se denne saken som noe annet enn makt- og myndighetsmisbruk av det offentlige. Ta også med at vi er amatørene her, og PBE de profesjonelle.

Dette er et overgrep, ikke noe annet!

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3123-dommen-i-fra-oslo-tingrett-en.html

 

2.)  Alt er bygget på vår eiendom, og av våre midler. Da burde også det offentlige ha litt gangsyn og selvinnsikt? Her finnes det ikke, vi skal knekkes og alle midler tas i bruk.
Her ser vi det styggeste og verste med myndighetene, ala Nazistene, Putins Russland og andre som misbrukte sin makt!

 

3.)  Sannheten er at vi har avslørt PBE sine mange løgner og fordreining av sannheten. Hva gjør de? Innrømmer og vedkjenner seg dette? Nei, de tar i bruk alle mulige virkemidler som de har i sin «verktøy» kasse. For å bruke dette imot oss, for å gjøre alt for å knekke og skade oss.
For et sykt opplegg, virkelig ondsinnet og overgrep!
En er rett og slett mannevonde og tåler ikke at vi tar til motmæle. Da skal vi straffes så hardt og så omfattende. At alle mulige midler tas i bruk. Mislykkes èn en gang, så prøver en bare på nytt. Hele saken imot oss er et gedigent overgrep, makt- og myndighetsmisbruk. Dette kan offentlige ansatte holde på med, da de aldri blir stilt til ansvar for sine ugjerninger og kriminelle adferd. Norge er i enkelte tilfeller en politistat, ikke en rettstat. Her florer justismord igjen og igjen!

 

4.)  Namsmannens mail til Oslo Tingrett var meget dårlig og uprofesjonelt da det var kun vinklet slik til PBE og det offentliges fordel. Og vår ugunst, det er meget klanderverdig da den objektivitet en skulle forventes av Namsmannen, var ikke tilstede.

 

5.)  Selve tvangsgrunnlaget imot oss er et direkte overgrep da det var PBE som veiledet oss bygge muren. https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3103-det-er-et-maktovergrep-av-det.html

 

6.)  Faktum i saken. Bl.a. at PBE tillater murer på 1.5 meter som har et terreng som vårt. Her lyver PBE med at vi har en flat tomt.

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3123-dommen-i-fra-oslo-tingrett-en.html

 

7.)  Vår mur følger terrenget, som er et kriterier for å kunne bygge mur. Dette momentet er helt vesentlig. Dette er et kriterium som vi har fulgt og skal nå bli straffet for. Her ser vi at den mentaliteten som er i Kongo, er i Norge. All motstand imot myndighetene skal sees på som en straffbar handling, selv om myndigheten lyver og driver med trakassering, mobbing og overgrep. Tenk på Viggo Kristiansen saken der mens de arbeidet for frifinnelse. Så arbeidet de med å få buret han inne resten av livet. Hvorfor? Han godtok ikke den uretten han var blitt utsatt for, da skal en straffes på hardest mulig måte. Er Norge og det offentlige styrt av en gjeng med narsissister og mennesker som ikke tåler å bli motsagt? Saken vår er byråkrati av verste sort, regelrytteri og overformynderi. PBE selv og det offentlige skjuler seg bak Norsk lov. Den loven de selv bryter ovenfor oss på mange punkter. Bl.a. med å ikke godkjenne vår mur, trapp og bod. Hva forventer enn egentlig? Her er vi blitt villedet, feil ledet og har bygget en kjempefin mur. At dette er straffbart og vi bryter loven, det er ikke sant. Dispensasjonsloven sier klart og tydelig. «Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, hensynene i lovens formålsbestemmelse eller nasjonale eller regionale interesser, blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene.» i vårt tilfelle er det kun fordeler, og PBE godtar murer med vårt fall og terreng på 1.5 meter. Vår mur er på det høyeste ca. i det omfanget. For at PBE skal frata oss denne retten. Lyver de angående terrenget. Hele etaten og det offentlige er en gjeng med løgnere og bruker loven imot oss konsekvent.

Hvor råtten og ond er det mulig å bli innenfor det offentlige?

 

8.)  Norsk lov bl.a. forvaltningsloven. Der vi har kommet med utallige spørsmål, er ikke besvart. Med andre ord, overgriperne PBE «fritar» seg selv med å ikke svare på spørsmål. Alle kan ha rett i alt hvis en ikke tar med motpartens synspunkter. PBE er en giftig og inkompetent etat som er livsfarlig! Hele saken imot oss er skitten, og er ikke noe annet enn et overgrep. Har ikke noe med at vi har bygget noe ulovlig!

 

9.)  Forskjellsbehandlingen er enorm. Det er mange, mange som har bygget murer oppå gamle murer og fått godkjennelse. Det er mange, mange som har bygget murer opptil mange meter over det tillate. PBE parole er åpenbart å drive med forfølgelse, trakassering og rigide pålegg og bøter som er helt, helt rigide og meningsløse imot oss. De som har store, ja – enorme overskridelser får lett dispensasjon og godkjennelse.

 

10.)                     PBE bruker alt de har i sin verktøykasse for å knekke oss. Her ble vi veiledet hvordan bygge. Vi yter motstand, da kommer hate og det primitive frem som aldri før hos de ansatte der. Dette minner om Viggo Kristiansen saken. Der de uskyldige skal straffes hardest mulig. Men den som er skyldige i store overskridelser, får lett dispensasjon og godkjennelse.

 

11.)                     Jeg og min kone er et «stjerne-ektepar» som har vært gift i 35 år. For oss har vi alt felles. Da min kone fikk arvepengene, ble de satt inn på min konto. Vi har alt felles selv om det er hun som både kjører og bruker BMW i3 som «sin» bil.

 

12.)                     Vi kommer begge i fra «landet» der vi er vant med å stole på andre, ikke minst offentlige personer. Det de sier, det tror vi på. Er ikke flau over å si dette. Da vi ble veiledet hvordan bygge muren av ei dame som bl.a. hadde forsvart ovenfor en del tarvelige naboer som hadde kommet med diverse syke anklager. Skulle ikke vi stole på henne da? Hun ble tatt av saken, og ble erstattet med PBE sine «bulldogger.» Trist, men selvfølgelig. Vi lar ikke korrupte og onde mennesker få diktere oss. Aldri!

 

13.)                     Hennes helsetilstand med varige plager som bl.a. artrose og annet. Gjør at det er ikke sikkerhetsmessig trygt for henne å kjøre en 25 år gammel bil som enkelte ganger har sine problemer som hennes bil ikke har. De godt 3 siste årene hun har igjen i arbeidslivet, er hun 100 % avhengig av sin EL Bil som passer for henne som hånd i hanske. Kjøre en 25 år gammel bil som ikke alltid starter engen, er uaktuelt. Det er ikke bare et benbrudd, helseutfordringen er noe som legen påpeker er der «for alltid» med artrose, knær og slitne ledd etter et langt liv i arbeidslivet og født og oppdratt 3 barn. At dette blir oversett av Namsmannen ser vi på som ren og skjær ondskap. Bilen er også en «billig» bil. At hun ikke skal få beholde denne bilen, er og forblir ondskap!

 

14.)                     De såkalte overskridelsene vi har, er kun bagatellmessige og til gunst for alle. At vi ikke har fått godkjennelse er kun et overgrep og imot Norsk lov. Da når de samlet set er mer positive enn negative ting, skal det gis dispensasjon fritt oversatt. Loven blir ikke heller satt til side, da PBE godtar murer på 1.5 meter med fall som på vår eiendom. Vår mur er på det høyeste omtrent der. Samt, boden er bygget i god tro og med godkjennelse av muren. Vil også vår eiendom bli større, og utnyttelsesgraden vil ligge innenfor. Det er tross alt snak om kun ca. 4 kvm2 overskridelse på en tomt som er nesten 1600 kvm2. legge slik overdreven vekt på dette, når PBE godkjenner tomter som har opptil 70 ganger mer overskridelser enn oss som ligger rett ved siden av oss. Viser bare denne enorme forskjellsbehandlingen som faktisk enn kan si er Norges rekord.

 

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2462-pbe-her-i-oslo-fremstar-som-de.html

 

15.)                     Under rettsaken vil vi at retten skal komme opp til Stormyrveien/Krokstien for å se på forholdene her. Da det vi har bygget er hverken stort, dominerende, ruvende, stygt og til hinder for trafikk som enkelte naboer og PBE hevder. Tvert imot, sannheten er stikk motsatt da andre har bygget murer og annet langt større og dominerende enn oss. Samt ut i veibanen.

 

At vi skal føre eiendommen tilbake til slik vi hadde det før, vil gjøre at vi mister grøntarealet vårt i en meget stor grad. Det naturlige skille mellom vår eiendom og veien blir visket ut. Vi må kaste oss ned i et tau som vi bodde i jungelen. Og boden vil vi måtte erstatte med plastikk presenninger, og paller for å få dekket over det som i dag står trygt, tørt og pent i boden. Det som PBE har gitt oss som pålegg, og vi har fått bot på nesten 300.000, - kr. Samt de kaller for ulovlig, er rett og slett ondskap.

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3072-faktum-i-saken-var-er-at-vi-har.html

 

 

16.)                     Det offentlige kan da komme og rive det pene og funksjonelle vi har bygget? Legge en jordhaug ute i veibanen med alt det medfører. Slik vi hadde det før? Som naboen har i dag som er etter vårt skjønn så stygg og ekkelt det er mulig å ha det. Vi har hatt noen på befaring, de ønsket ikke å rive. De så dette som rene galskapen som det også er. https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3129-det-er-ikke-til-skjnne-at-det.html

 

 

17.)                     Når det anføres at saken imot oss er foreldet. Og Namsmannen ikke påpeker at denne saken er vært prøvd før hos Namsmannen. Og funnet å være foreldet. Så viser det uredeligheten hos Namsmannen med å føre Oslo Tingrett bak lyset. Denne saken var foreldet i 2020, men er ikke foreldet i 2022. Det viser bare her at det offentlige hele tiden er ikke en objektiv part. Men prøver hele tiden å legge skylden over på oss, for faktisk å ha bygget noe fantastikk pent. Og holder vår eiendom pen. At dette skal være så veldig ulovlig, vier bare hvilke makt- og myndighetsovergrep saken imot oss. Saken burde aldri vært ført for retten. Men vi og PBE burde ha pratet i sammen. Og får godkjent det vi har bygget. Dessverre vil ikke dette skje, da det er gått prestisje i denne saken.

Det mest fornuftige og rette, at vi vi får godkjent mur, trapp og bod.

https://blog.janchristensen.net/2020/11/nr-2787-plan-og-bygningsetaten-har-et.html

 

18.) Hele saken imot oss er hevnakt. Da vi har evnet å påføre PBE og det offentlige enkelte nederlag, har holdt ut 8 prs kamp der de har prøvd å bruke alle virkemidler imot oss. Og har faktisk flere ganger «tapt.» Som igjen viser bare at her er mennesker med motivet – hevn. https://www.sokelys.com/christensens-ulovlige-mur-plan-og-bygningsetaten-i-oslo-gikk-pa-ei-ny-blemme/

 

19.)                     Hele opplegget i fra det offentlige går ut på å finne feil hos oss. Og overse alle feil med PBE og det offentlige.

 

Et skittent spill, som vi aldri under noen omstendighet kommer til å etterkomme da alt det PBE kommer med. Bygger på løgn og fordreining av sannheten. F.eks. fallet på vår eiendom er nær 90 % (loddrett.)

Da tillater PBE murer på 1.5 meter, ikke 0.5 meter som de notorisk hevder gjelder oss.

Videre ligger vår mur godt inntrukket i forhold til vår før skråning som var godkjent. Som vår nabo har i dag, bedriten og med overvann.

Så elendig og stygt det er mulig å lage en skråning. Vi har en så pen mur/skråning det er mulig å få. Det er hva PBE og det offentlige holder på med som er ulovlig, ikke hva vi har gjort overhode!

 

20.)                     Det er nærmest en «lynsjestemning» ovenfor oss fordi vi har tatt til motmæle. Der PBE får «beskyttelse» for sine ugjerninger av samtlige offentlige instanser. Hva har vi gjort egentlig? Bygget noe kjempefint, som PBE dikter opp er ulovlig. Et fullstendig råttent og farlig offentlig organ har vi møtt. Er det en gjeng med Nazister eller hva det nå enn er vi har møtt? For det er virkelig mørke vi har møtt, og hat og alt som ikke er bra! Vi kommer aldri til å bøye oss for dette onde!

 

21.)                     Saken imot oss er overgrep på overgrep. Da vi ble veiledet hvordan bygge muren. Som de menneskene vi er, med tillitt til offentlige personer, fulgte vi dette rådet. I ettertid, da vi har fastholdt dette. Blir vi prøvd på alle mulige måter å straffet for dette. Dette vi har bygget, er også påpekt av John Richard Øen fra Eiker Husbygg ved Mjøndalen. At det vi har bygget, er noe som passer inn i hele bebyggelsen her i Stormyrveien/Krokstien.

Det er noe grunnleggende ondsinnet når en som er og fastholder sin uskyld får en slik motbør av det offentlige.

Denne kommende rettsaken viser bare hvor ondsinnede disse menneskene er, ufattelig og uforståelig. Er Oslo Kommune en DDR etat?

https://blog.janchristensen.net/2022/04/nr-3007-terje-tinholt-sier-nyaktig-det.html

 

22.) Saken beror på et overgrep. Der egentlig falske anklager legges til grunn i denne saken. Mens faktum i saken blir oversett. Her opptrer det offentlige som en politi stat imot oss.

Fra Wikipedia: De fleste politistater oppleves som svært ufrie samfunn der innbyggerne opplever en mer eller mindre konstant frykt for overgrep fra myndighetene over noe man har sagt eller gjort (sitat slutt.)

Våre argumenter blir overhode ikke hensyntatt, men narrative til PBE som ikke er noe annet en løgn og fordreining av faktum. Blir lagt til grunn. Dommen ifra Oslo Tingrett der tingrettsdommer Edvard Os i selve dommen diktet opp hva som foregikk mellom meg og Kaja Aubert Lange er så gravferden og stygg, at ord ikke kan beskrive løgnene til Os.

Det var direkte fri fantasi! Dette i en dom, det er egentlig stygt og latterlig hele saken imot oss fra a til å!

 

23.)                     Denne saken er kommet helt ut av alle proporsjoner, hvorfor? Fordi PBE og det offentlige driver med skjer og ren hevnakt og represalier imot oss. For vi har avslørt deres dårskap og ondskap. Og har ikke etterfulgt deres rigide, meningsløse og ondskapsfulle pålegg. Rett og slett tåpeligheter alt i sammen. PBE fremstå som å være en gjeng med unger som skal styre lovlydige og fornuftige innbyggere her i Oslo.

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3131-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

 

24.)                     Samlet sett, er hele saken imot oss et stort, stort overgrep. Som er makt og myndighetsmisbruk at selv i et diktatur hadde vel ikke klart det bedre? Eller rettere sagt, verre og mer ondskapsfullt og direkte ondt!?

 

25.)                     I vår sak ser vi på det offentlige håndtering og være måte som vulgær, absurd, primitiv og overdreven.
Vi har kun bygget noe pent og funksjonelt, som vi ble veiledet av PBE hvordan bygge.
At PBE og det offentlige prøver på alle måter å knekke oss og få oss på gata.
Er ikke noe annet enn makt- og myndighetsmisbruk.

https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2984-pal-granberg-og-astrid-myhra.html

 

26.)                     Det bør også være betenkelig at denne saken vil aldri ta slutt før det offentlige overgrepet tar slutt. Her er PBE så til de grader allerede nå avslørt at vi selvfølgelig aldri kommer frivillig til å hverken gi oss eller akseptere noe annet enn at vi får godkjent mur, trapp og bod.

 

27.)                     Overgripere som PBE og det offentlige er imot oss. Må dere bare forvente at vi ikke kommer til å innrette oss etter noe til vår ugunst. Hele saken er makt- og myndighetsmisbruk imot oss, av den styggeste sorten.

 

28.)                     Bilen det er snakk om, har en verdi på anslagsvis 150.000, - kr. Det forventes at vi skal betale skatt, gå på jobb etc. Leve i en by som har erklært «krig» imot fossil bil. Der egentlig kun EL bil er «akseptabelt!» Da frata oss denne bilen gir ingen mening! Bilen er vel en «billig» bil, som har enorm stor verdi for oss. Spesielt for min kone som er hennes mulighet til å leve et mest mulig «normalt» liv. Samtidig, selvfølelsen av å kunne leve frie og gode liv. Blir vi her «fratatt!». For hva? At vi har bygget en kjempefin mur, samt trapp og bod.

 

29.)                     Slik det offentlige driver med overgrep imot oss. Trakasserer og mobber oss. Så «smitter» dette over på andre likesinnede. Bl.a. naboer og andre som ikke skjønner at det vi er utsatt for er makt- og myndighetsmisbruk.
https://www.extraavisen.no/startet-etterforskning-etter-haerverk-og-trusler/

 

30.)                     Når vi sier ifra til enkelte, så blir vi mobbet og trakassert. Truet med å politianmelde oss, som igjen viser at enkelte innenforbi det offentlige ikke skjønner at å bli konfrontert med sine avgjørelser når de som i vår sak. Er helt på tryne og galskapen. De selv bryter Norsk lov notorisk og vil beskytte seg selv bak den lov de er som verdens mestre å regne i å bryte. Det er da ikke noe annet enn å forvente at de vil bli konfrontert med sin ondskap. At de da truer med politianmeldelse, vitner om mennesker som ikke er skikket for den jobben de har, da de ikke tåler motsigelse. Det er da ingen av dem som er blitt truet av oss og de har truet oss.

 

https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2982-na-truer-hilde-olea-simonsen-og.html

 

 

31.)                     I en slik sak som med oss, er vi blitt lovet møter etc. De legger på rører når de selv eller vi ringer dem. Det er vi som har oppført oss profesjonelt, mens de som skulle ha oppført seg profesjonelt. Er ampre, hissige, truende og mye annet. At vi da skal innrette oss etter deres pålegg etter de selv har veiledet oss bygge muren. Det kan vel da ikke være rett og riktig?

 

https://blog.janchristensen.net/2021/11/nr-2656-vi-matte-sende-klage-pa-en.html

 

 

32.) Vi mener det er begått en rekke tjenestefeil her. Forvaltningsloven er brytt notorisk da vi har ikke fått svar på de fleste spørsmålene våre, eller motspørsmål. Vi blir behandlet ufint, og skal tåle det. PBE og det offentlige er den profesjonelle parten her. Da skulle en forventet mer av dem enn oss? Faktum i saken er at dette er ikke tilfelle på noen som helst måte. Tragisk, men faktum i denne saken. https://blog.janchristensen.net/2022/01/nr-2966-det-er-min-og-min-kones.html

 

33.)                       Da Paal Løvaas for Ferdigattest Byggesak A/S søkte for oss, skrev han følgende:

Etter en samlet vurdering er det etter vår oppfatning fordelene ved å gi dispensasjon større enn ulempene.

Hensynene bak bestemmelsen og formål i plan blir ikke vesentlig tilsidesatt. Dispensasjon kan innvilges.

Tiltakshaver stiller seg undrende til at beboere i nærområdet skal ha fått dispensasjon for en oppført bod (sak 201316839 – Stormyrveien 9C). Hvorvidt det er store forskjeller i den saken og nærværende sak er vi litt usikre på, men vi konstaterer i hvert fall at det også her er snakk om en ulovlig oppført bod og at det i saken ble opplyst %BYA opp mot 60%. Vi registrerer for øvrig at den tomten omfattes av en annen regulering, uten at vi er sikre på hvordan det påvirker vurderingskriteriene. Vi forutsetter for øvrig at PBE har oversikt over at det ikke er gitt tilsvarende dispensasjoner mht. % BYA for tilsvarende tiltak i Småhusplanens virkeområde.

(Sitat slutt.)

Det forteller vel alt når f.eks. nabo i Stormyrveien har fått innvilget dispensasjon i flere omganger. Søknadene dere ligner på noe en gjør en tidlig morgen rundt bordet og skriver noen setninger og legger ved et bilde og to. Mens vi har hatt profesjonelle søkere som har tegnet det hele som arkitekt tegnet. De har fått utnyttet tomten 57 ganger mer enn oss.

PBE fremstår som direkte kriminelle og kommer unna med det?

Andre får satt opp murer i størrelsesorden 2, 4, 8, 10 og X antall meter.

Aldri l livet om vi gir etter for en kriminell etat!!!!!!!!!!!

 

Vitner til rettsaken.

 

1.)  John Richard Øen fra Eiker Husbygg ved Mjøndalen.

 

2.)  Berit Nyland Christensen, Oslo.

 

3.)  Kaja Aubert Lange, ansatt hos PBE og vår tidligere saksbehandler.

 

4.)  Lena Catrine Amdal, PBE Oslo.

 

5.)  Marius Vamnes, Ansatt hos Statsforvalteren.

 

Omtale av saken vår på nettet finnes flere steder.

Også på Oslo Kommune sine egne hjemmesider.

Se her, dere søker bare på Krokstien 2 c, eller annet relevant søk.

Her for 1 eksempel.

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/main.asp?text=krokstien+2+c&doSearch2=S%F8k+i+sak+

 

Også på den Himmelske blogg, Søkelys og Extra avisen har skrevet om dette overgrepet fra det offentlige side imot oss.

https://www.extraavisen.no/

https://www.sokelys.com/

https://blog.janchristensen.net/

Legger ved til slutt noen artikler og annet. Som er skrevet gjennom denne perioden dette overgrepet har foregått!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vil også påpeke at vi har felles kontoer. Juridisk er alt Berits mitt, og motsatt. Fradele og gjøre noe til en separat del som Namsmannen prøver på, stemmer ikke med den faktiske virkeligheten. Alt har vi felles, barn, økonomi, biler, hus og absolutt alt. Ikke noe er separat, alt felles.

 


 


 


 

Slik skal vi føre eiendommen tilbake, eller så skal vi få bot på 300.000,- kr.

Det er en gjeng med galninger og tvers igjennom onde mennesker som vi kjemper imot.

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3072-faktum-i-saken-var-er-at-vi-har.html
8 kommentarer:

Anonym sa...

Tar av meg hatten! Snakk om å skyte spurv med kanon! Totalt knusende innlegg,dømmer ikke Tingretten i deres favør nå så er det noe galt med norske domstoler. Og for en liste med vitner du kaller inn-det er spikern i kista for PBE. Full seier!

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym, du skriver:
Tar av meg hatten! Snakk om å skyte spurv med kanon! Totalt knusende innlegg, dømmer ikke Tingretten i deres favør nå så er det noe galt med norske domstoler. Og for en liste med vitner du kaller inn-det er spikern i kista for PBE. Full seier!

Svar:
Takk for støtte og at du har oppfattet hele poenget.
Dette som det offentlige holder på med er virkelig å skyte spurv med kanon.
Vi er kun som en spurv imot denne overmakten. Og de holder på slik.
Mur, trapp og bod er pene de, og skulle ha vært godkjent for mange år siden!
Men det hate og den uviljen som PBE har, så har det nå blitt som det nå har blitt!
Jeg håper de tar til vett og godkjenner mur, trapp og bod.
Slik at deres dårskap og hat ikke får fortsette!


Anonym sa...

Her er PBE og Namsmannen satt sjakk matt.
Seier for Ekteparet Christensen.
Får bare håpe at de tar til fornuft og oppfører seg som de ikke har gjort her.
En skam og tarvelig slik de holder på.

Jan Kåre Christensen sa...

De har faktisk løyet og drevet med fordreining av virkeligheten og fakta i saken fra begynnelsen inntil nå.
Vi kommer aldri til å godta noe annet enn dispensasjon og godkjennelse av mur, trapp og bod.
PBE og det offentlige er som en mafia imot oss.
Egentlig for ingenting.
Holde på slik er kun ondskap.

Anonym sa...

Disse menneskene feiler mye.
Stå på Jan Kåre.
Veldig syke mennesker.
Alt dere har bygget harmonerer og bygningsetaten driver med løgn.
Ingen tvil om det.

Jan Kåre Christensen sa...

Ja, de lyver og misbruker sin makt.
Hele saken imot oss er et overgrep.
Fra begynnelsen inntil nå 😭

Anonym sa...

Er denne etaten og det offentlige en jugestank?

Jan Kåre Christensen sa...

Merkelig at de må lyve så mye?
De må lyve hele veien for å tilpasse narrativet sitt.
Selv fallet på vår eiendom lyver de om.
Alt!
Hele veien.
Og de andre offentlige instanser støtter disse, galskap alt.