lørdag 31. desember 2022

 Nr. 3144: Vi har etter hvert skjønt mer og mer at PBE og det offentlige er egentlig mennesker som lider av hersketrang, og til dels en form for personlighetsforstyrrelser mon tro?!

 Nr. 3144:

Vi har etter hvert skjønt mer og mer at PBE og det offentlige er egentlig mennesker som lider av hersketrang, og til dels en form for personlighetsforstyrrelser mon tro?!

 

Jouko Kilpimaa og PBE brukte de samme tegningene.

Vi har påpekt bare at de tegningen er misvisende.

At Jouko Kilpimaa er kriminell, det viser dommen han fikk.

PBE i Oslo er også kriminelle, de bruker de samme tegningene.

Selv om de tegningene de bruker, ikke stemmer.

Her er tegningene, det er den første tegningene beskrevet i denne artikkelen som PBE har brukt imot oss hele veien. Statsforvalteren har også brukt samme tegning flere ganger imot oss.

Det viser bare at de kriminelle elementene finner hverandre.

Tegningene er kun oppdiktet, det er en eventyr tegning.

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3142-hvis-vi-gar-igjennom-mange-av.html

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3120-plan-og-bygningsetaten-bruker.html

 

Her følger artikkelen videre.


https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2461-vi-har-kjempet-imot-staten-og.html

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3120-plan-og-bygningsetaten-bruker.html

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3941-vart-skriv-til-oslo-tingrett.html

 

Det er slike personer vi må forholde oss til om de er offentlige myndigheter eller det private.

Det er ikke rart at det egentlig er lys imot mørke, og sannhet imot løgn som denne saken egentlig handler om.

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3128-det-er-fritt-frem-for-plan-og.html

 

Her er fallet som viser at egentlig er det ikke i nærheten så «lite» som eiendommen vår har som fall (For bratte tomter med terrengfall mer enn 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1,5 meter.) Da tillater PBE murer i vår størrelsesorden.

For det skal passe med PBE narrativ, så skal de legge til grunn hele tomtens fall.

Nei egentlig ikke, de legger til grunn en tegning de har funnet i prospektet i fra Beliggenhets eiendom.

Det vedkommende som var ansvarlig for byggingen, fikk vel Norges historiens lengste korrupsjons dom.

Det passer fing, for det heter i ordtaket «like barn leker best!»

Bilde av Tapani Bøe som han nå heter, eller hans Jouko Kilpimaa.

Mannen og firma hans bygde vårt hus, og de tegninger som beligenhetsgruppen brukte for å få huset godkjent.

Har PBE brukt imot oss selv om de hele tiden har hevdet at de ikke stemmer med fakta.

Trist at en slik kriminell gjeng får lov å holde på uten at noen tar til motmæle.

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3131-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

 


Jouko Kilpimaa (hans nye navn er Tapani Bøe) tegninger er det PBE legger til grunn, les om han her som PBE legger til grunn at det han og de rundt han er de tegningene de bruker.

Det var han som også bygde både hus og utformet eiendommen for alle våre fire hus her som ble bygget samtidig i Krokstien a-d.

Det var greit, men å legge alt som han var medansvarlig til.

Ta det for «god fisk» som PBE gjør.

Bruke de tegningene som et faktum i saken, viser bare at kjeltringene og de kriminelle finner hverandre, og det ganske så godt! Dette er ikke tilfeldelig.

Jeg vet at dette stemmer ikke (de tegningene som PBE bruker), men i PBE hoder stemmer alltid de kriminelle elementene da de er åpenbart av samme sorten.

https://frifagbevegelse.no/forside/han-har-vart-beryktet-i-det-svarte-arbeidslivet-siden-1990tallet-na-er-han-domt-til-en-historisk-streng-straff-6.158.548010.9d1a27656f

https://frifagbevegelse.no/forside/hoyesterett-avviser-anken-til-jouko-kilpimaa-dommen-pa-seks-og-et-halvt-ars-fengsel-blir-staende-6.158.578100.9c0368027e

https://fagpressenytt.no/artikkel/hard-straff-svarte-inntekter

 

Det står ikke det i deres eget reglement, der står det at skrånede tomter.

Det ligger da i saken natur og hvordan andre blir behandlet, at det er der muren skal stå eller står, som er det avgjørende.

En kan ikke ha to sett med regler som PBE legger opp til. Det er der tomten slutter som skal legges til grunn. Og hvordan den er der før en begynner å jobbe med den. Slik praktiserer da PBE ellers av hva jeg kan lese.

Dette skriver også vår advokat om i ankeskrivet til Borgarting lagmannsrett.

I tingrettens dom på side 9 er det skrevet at såvel Oslo kommune som Fylkesmannen har hensyntatt at det er hele tomtas fallretning som skal legges til grunn hva gjelder spørsmålet om hvor høye terrenginngrep som kan tillate, jf. pbl. § 6.5 andre ledd bokstav a-c   - ikke terrengfallet mellom huset og veien. Denne tolkningen av bestemmelsen mener den ankende part er feil, for det innebærer at man gir et galt bilde av situasjonen på stedet. Helningen ned mot veien var ikke en lett skrånet tomt, men bratt og farlig. 

Christensens mur ligger dessuten lavere enn f.eks. naboen over på den motsatte siden av Stormyrveien uten å være til sjenanse eller hinder for noe eller noen. 

På denne bakgrunn er det feil av tingretten å legge til grunn at avviket er forholdsmessig betydelig mht høyden på muren, og feil av tingretten å legge til grunn at oppføringen var et inngrep som står i direkte motstrid om bevaring av eksisterende terreng.

Det gjøres gjeldende at her er de formelle grunnvilkårene for dispensasjon oppfylt, at det faktisk og rettslig er grunnlag for dispensasjon, og at det i dette tilfellet må kunne gis rom for bruk av dispensasjon.

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3120-plan-og-bygningsetaten-bruker.html

 

Sågar på vår egen nabotomt, har de sprengt ut vel 4 meter og søker om dispensasjon og godkjennelse. Hos oss er det et naturlig fall.

Det er da vitterlig at var tomt naturlig har det fallet.

Hva gjør PBE når vi påpeker dette?

Unnlater å svare og bare kjører i vei med nye bøter og vedtak.

De blir forsvart av faktisk samtlige offentlige instanser, hele saken imot oss viser hvilken råttenskap og uredelighet det er innenfor det offentlige Norge.

https://blog.janchristensen.net/2022/10/nr-3089-selv-nazistene-og-adolf-hitler.html

 

Det er helt, helt katastrofalt dårlig, rett og slett råttent fra a til å. men så sier skriften også at det gamle menneske uten Gud er gjennområttent, det er dette som nå blir til fulle åpenbart.

Sannheten er det at vi mennesker trenger Gud i våre liv for å kunne bedømme ting rett.

Skriften sier også at begynnelsen til visdom er å frykte Gud. Salme 111.10.

Rom. 3. 10 For det står skrevet: ‘Ingen er rettferdig. Ikke én!  SAL 14,3 

11 Ingen er forstandig, for ingen søker Gud udelt.

12 Alle har bøyd av, og derfor er de fordervet! Ingen gjør godt — ikke én!’

13 ‘Deres struper er som åpne graver, og deres tale er svikefull.’ Og: ‘Slangegift er under deres lepper.’  SAL 5,10 ,  SAL 140,4 

14 ‘Deres munn er full av fordømmelse og bitterhet.’  SAL 10,7 

15 ‘De er raske på foten når de skal spille blod.

16 Ødeleggelse og elendighet følger deres stier.

17 Men veien til fred kjenner de ikke.’  JES 59,7-8 

18 ‘Det er ingen gudsfrykt i deres øyne.’  SAL 36,2 

Det er virkelig forskjell på oss og det offentlige, de lyver hele veien.

Vi snakker sant og prøver å være løsnings orienterte.

Det offentlige driver kun med straff, represalier og gjengjeldelse, for noen råtne mennesker som vi har møtt. Helt katastrofe og ille.

Uten evne og vilje til å gå i seg selv og innse og innrømme at her har en tatt grundig feil og latt PBE løgner og narrativt styre enn.

 


Det er del ting som er for meg noe underlig.

Jeg har egentlig alltid trodd og hatt tillitt til offentlige personer.

Men etter hvert så kommen en borti mennesker og etater den en skjønner og erfarer at det er mye som ikke er som en før trodde.

Tilliten til det offentlige, og ikke minst rettskaffenheten og redeligheten er for meg noe som oppleves som faktisk ikke er tilstede.

For å prøve å forklare dette, vil det bli alt for omfattende.

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2469-hver-gang-vi-har-vrt-i-klammeri.html

 

Derfor kun i stikkordsform. Vi har skjønt at den kunnskapen mange offentlige er i besittelse av. Bruker de på en slik måte, at en faktisk selv må sette seg inn i saker og regelverk. Eller så kjører de over deg.

Slik som her i vår sak er det selve fallhøyden på vår eiendom som de hele veiene har lagt til grunn. At den er noe annet enn den faktisk er.

Dette skjønte vi ikke betydningen av i begynnelsen, da vi godtok PBE og det offentlige sine løgner.

Så skjønte jeg etter hvert at det som lå til grunn for at vi ikke fikk godkjent muren.

Selve fallhøyden, og dette har vi spurt PBE utallige ganger om hvorfor de lar en fallhøyde ligge til grunn som ikke er reell (oppdiktet og konstruert) være det avgjørende, siden da har de ikke svart oss.

Vi har hatt en progressiv utvikling og forståelse der vi har evnet å sette PBE og det offentlige totalt i forlegenhet.

De svarer igjen med bare nye vedtak og bøter.

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3115-det-er-et-narrativ-som-det.html

 

Med andre ord, de er kriminelle og en gjeng med løgnere som bryter forvaltningsloven og andre Norske lover.

Og ingen vil svare oss på dette selv om vi kan påvise at PBE og det offentlige lyver.

For meg, eller rettere sagt. Jeg og min kone, kommer selvfølgelig aldri gå med på å rive muren eller noe annet da det som ligger til grunn i alle vedtak og bøter imot oss er bygget på urøkte opplysninger.

PBE og det offentlige er rett og slett en mafia gjeng imot oss.

De er kriminelle og lyver.

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3105-hege-skaanes-nyhus.html

 

Det minner meg om Russlands krigføring, som er så onde og primitiv når deres fremste mål er å ramme Ukrainas infrastruktur med strømnettet som det viktigste.

https://blog.janchristensen.net/2022/03/nr-3002-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

 

Her er det offentlige viktigste mål å fortelle en usannhet av vår eiendom er flat.

Mens f.eks. nabohuset i Krokstien 2 d. søker nå også om dispensasjon og godkjennelse på mur.

Der har de sprengt ut på det meste vel 4 meter og søker om dispensasjon og godkjennelse.

Hos oss er det ikke sprengt ut en millimeter, det er naturlig stupbratt.

Det som PBE holder på med er bare så ille det kan forbli!

https://blog.janchristensen.net/2022/10/nr-3094-plan-og-bygningsetaten-med-sin.html

 

Dette sier PBE sitt regelverk.

 

Følgende unntak tillates:

a. På flate og svakt skrånende tomter skal samlet høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer ved bebyggelse maksimalt være 0,5 meter.

b. For skrånende tomter med fall 1:6 – 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1 meter.

c. For bratte tomter med terrengfall mer enn 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1,5 meter.

Videre står det.

6.5

Ved alle tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) skal det legges stor vekt på bevaring av eksisterende terreng og vegetasjon. Terrenginngrep for å oppnå høyere utnyttelse, annen plassering eller høyere gesims- og terrenghøyde enn tomtens naturlige topografi legger til rette for tillates ikke. Ferdig planert terreng skal tilsvare eksisterende terrengnivå.

 

Følgende unntak tillates:

C. For bratte tomter med terrengfall mer enn 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1,5 meter.

Vår skråning er der!

Her noen foto som viser vår bratt ned og at muren vår egentlig er lagt utpå for å holde fyllmassene på plass, slik at de ikke faller ned i veibanen som det gjorde før.
Samt at vi har fått et langt penere og grønnere uteområde.

Til rekreasjon og utenomhusopphold.

 


 
 

Det som også er så ille med PBE løgner, at de blir forsvart av faktisk samtlige andre offentlige instanser i en form for å knuse oss for å stå opp imot denne uretten og disse løgnene til Plan og bygningsetaten her i Oslo.

Hele systemet er gjennom korrupt og råttent åpenbart. Det har vi nå nettopp sett i sakene med Birgitte Tengs der fetteren hadde på seg vel en uriktig dom i 25 år som totalt stigmatiserte han.

Samt Viggo Kristiansen satt i buret i over 20 år uriktig dømt for en forbrytelse han aldri hadde vært med på.

Han som hadde gjort det, og innrømmet og snakket det politiet i Kristiansand ville han skulle si. Fikk en mildere dom, ingen forvaring og beskyttelse når han kom ut av fengslet for å fortsette å lete ting opp på nettet som ikke nevnes kan og vil av meg.

Hele systemet og de menneskene som jobber innenfor det offentlige viser seg som en gjeng med overgripere og maktmennesker, slik som i disse sakene og vår sak!

https://blog.janchristensen.net/2022/10/nr-3098-jan-helge-andersen-dro-viggo.html

 

Det er så vanvittig og helt ute av kontroll denne saken imot oss. Der de prøver fullstendig å knekke oss fordi vi ikke bøyer oss for PBE løgner og narrativ. Hele saken imot oss fra a til å er kun bygget på løgn og fabrikkerte ting i fra det offentlige. Der det må vel sies å toppe seg forje gang i Oslo Tingrett der Tingrettsdommer Edvards Os diktet opp en samtale mellom meg og Kaja Aubert Lange. At avvike var for stort på den løgn halvmeteren som PBE sier vår mur skal være på. Når fallet på vår eiendom er loddrett nesten, da tillater PBE murer som er nesten identisk lik vår. Hele saken er vanvittig og kun basert på løgn og fanteri av det offentlige med det tarvelige PBE i spissen som dessverre både Oslo Tingrett, Oslo Byrett, Sivilombudsmannen, Statsforvalteren og Kommunal- og distriktsdepartementet har forsvart løgnene og galskapen til plan og bygningsetaten her i Oslo.

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3103-det-er-et-maktovergrep-av-det.html

Sluttkommentar:

Etter Norsk lov er det veldig alvorlig dette. Vi har faktum i saken der selve fallet på vår eiendom er faktisk ikke tilnærmet vannrett som PBE hevder, men stupbratt. Da sier regelverket at vi kan ha en mur på 1.5 meter.

Da ikke ta hensyn til dette og hva som er sannheten. Det er faktisk en kriminell handling av PBE og det offentlige.

At disse andre innenfor det offentlige ikke tar affære, er bare trist!

De er med kjeltringene og overgriperne å utføre selv disse onde og kriminelle handlingene!

Der står saken vår i dag, at vi kjemmer imot egentlig en kriminell bande som lar løgn være sannhet.

Og sannhet løgn, som viser at deres pålegg er ikke noe annet enn røverpålegg og røver vedtak!

Det er egentlig ikke slik at vi kjemper imot en overmakt, men en løgnmakt som innbiller seg at de kan gjøre hva de vil.

Men det stemmer ikke, sannheten seirer alltid til slutt, ikke løgnene til PBE og det offentlige.

https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2985-en-trenger-ikke-vre-profet-for.html

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2461-vi-har-kjempet-imot-staten-og.html

Hele saken vår er vel den en kan kalle en bagatell. 

Men det viser bare når hatefulle mennesker full av løgn og tåler ikke motsigelser.

Får holde på, ikke blir stoppet.

Så kan de finne på det utroligste, og de blir forsvar av andre likesinnede.

Og finner også koplinger og bruker kriminelle sine tegninger og annet.
Det er virkelig en Mafia-gjeng vi kjemper imot!
Aldri om de skal få vinne frem med sine løgner, aldri!
https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3060-baneheia-saken-og-saken-var-med.html

6 kommentarer:

Anonym sa...

Er det mulig å få denne finske utbyggeren til å vitne for dere i den kommende rettsaken? Uansett vil jeg ønske deg og din familie et godt nytt år!

Jan Kåre Christensen sa...

Det vil jeg tro?
Men hva skal han vitne?
Ingen dum ide dette egentlig.
Han er vel nettopp sluppet ut av fengsel?
Men jeg har ikke noe negativt å si om han.
Han la noen tegninger ut, som PBE har brukt imot oss.
Det at disse tegningene ikke var reelle og var kun for å få godkjennelse på byggeprosjektet. At PBE bruker disse tegningene som vi har dokumentert ikke stemmer i det hele tatt. Viser bare at de kriminelle elementene finner hverandre!

Godt nyttår til deg også

Anonym sa...

Så de kriminelle og PBE bruker de samme tegningene i kampen imot dere Jan Kåre?
Ikke rart at dere blir utsatt for et overgrep!
Godt Nyttår!

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym, du skriver:
Så de kriminelle og PBE bruker de samme tegningene i kampen imot dere Jan Kåre?
Ikke rart at dere blir utsatt for et overgrep!
Godt Nyttår!

Svar:
Ikke bare PBE, men også Statsforvalteren brukte denne tegningen for å forsvare sine beslutninger.
Hele det offentlige er korrupt, passer fint i sammen med kriminelle disse da!

Anonym sa...

Så Statsforvalteren og PBE bruker samme tegning som er en eventyr tegning.
Det er dette som ligger til grunn for vedtakene imot dere.
Hele saken imot dere er en parodi og en skandale!
At de ikke trekker saken nå Oslo Tingrett, vil vere en enda større og verre skandale enn alt det andre dere har gått igjennom!


Jan Kåre Christensen sa...

Anonym, du skriver:
Så Statsforvalteren og PBE bruker samme tegning som er en eventyr tegning.
Det er dette som ligger til grunn for vedtakene imot dere.
Hele saken imot dere er en parodi og en skandale!
At de ikke trekker saken nå Oslo Tingrett, vil vere en enda større og verre skandale enn alt det andre dere har gått igjennom!

Svar:
De offentlige instanser forsvarer hverandre, det er vår erfaring!
Gjennom korrupt!
Ha en fin søndag!