lørdag 10. september 2022

Nr. 3060: Baneheia-saken og saken vår med plan og bygningsetaten har mye til felles da vi og Viggo Kristiansen har stått opp imot myndighetene som har begått en stor urett imot oss og Kristiansen!

 Nr. 3060:

Baneheia-saken og saken vår med plan og bygningsetaten har mye til felles da vi og Viggo Kristiansen har stått opp imot myndighetene som har begått en stor urett imot oss og Kristiansen!

 

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2439-pbe-her-i-oslo-var-i.html

 

Det er flere som har drevet med kriminelle og utilbørlig oppførsel ovenfor oss.

En av dem er uten tvil Kaja Lange Aubert som veiledet oss å bygge oppå gammel mur. Da trengte vi ikke å søke.

Men orker ikke tanken på å bruke mer penger på rettsak, da vi håper og tror at nå når saken er inne til behandling hos Statsforvalteren, så får han dette med seg. Kan ikke sloss imot det offentlig mer enn en må, dette vi nå opplever er såpass krevende. At gå til rettsak for å få oppreisning, det kan ikke forventes!

 


Selvsagt kan ikke våre saker sammenlignes på den måten at Viggo har fått spolert 21 år av sitt liv for noe som han aldri har gjort.

 

Vi har tross alt kun brukt veldig mye unødvendig tid, penger og krefter på et makt- og myndighetsmisbruk.

 

Det vi har til felles, er at myndighetene massivt og andre rundt har ikke trodd på vår versjon. Som har vist seg å være sann, ikke løgn som det er blitt fremstilt som.

 

Vi har erfart at både Oslo Tingrett, Statsforvalter og Sivilombudsmannen har vært på lag med overgriperne.

De som driver med makt- og myndighetsmisbruk.

 

Her er det mange eksempler å ta, la meg ta noen som viser hvordan PBE løgner og skjeve fremstilling av saken blir holdt frem som «sannhet».

Sannheten er at både vi og Kristiansen er blitt utsatt for overgrep.

At her er mange likheter, er hevet over enhver tvil.

 

Hvordan kunne myndighetene ta så feil? Både i vår sak og Kristiansen sin sak?

Nå mener jeg at disse sakene er både like og ulike.

Vi kjemper for døde ting som mur, trapp og bod.

Kristiansen for sin frihet og ære. Men selve avgjørelsene har gått så til de grader i vår disfavør, selv om det er temmelig åpenbart når en ser i ettertid at det var rett og slett løgn alt var bygget på. Jeg vil nevne noen ting kort.

 

1.)  Det offentlige mangler respekt og empati i møte med mennesker. For dem er det en jobb der de tror de kan nesten gjøre hva de vil imot enkelt mennesker. Vi er ikke en brikke eller et tall, men levende mennesker som har egne tanker og opplevelser.

 

2.)  Det offentlige prøver å bygge opp et narrativ der faktum i saken blir fullstendig eller delvis neglisjert. I vår sak så de ikke villet svare på enkle spørsmål. Da må det gå gærnt. De kan ikke svare på engang hvorfor ligger vår mur i veibanen når den ligger som de fleste andre murer i Oslo by 1 meter i fra asfalter veibane. Hva er problemet? Det finnes ikke, når det gjelder noe. Den ligger på en rett strekning, dermed har ikke høyden noe å si heller. Det påstår den er ruvende, men naboen over på andre siden har f.eks. en mur som er høyere. Andre har langt høyere. Det påstår at den er ruvende fra PBE sin side, det er ikke noe annet enn eventyr og en fabrikert påstand.

 

3.)  Her kommer vi til det siste og egentlig det mest avgjørende punktet: kammaderi!

 

Både i vår sak og i Kristiansen sin sak, så har Politiet og domstolene skylden for Kristiansen urettmessige behandling.

I vår sak PBE.

Da alle kontroll organer svikter, med å stå med kjeltringene og de kriminelle.

 

Hva da?

I Vår sak har alle sviktet, dette bruker PBE imot oss for alt det er verd, da de skriver bl.a. dette:


Vi ber om at du avstår fra å omtale etatens
saksbehandlere på den himmelske blogg

Vi viser til sakene om tiltak på din eiendom.
Vi skjønner at du er uenig i våre vurderinger knyttet til tiltakene. Etatens rolle er imidlertid å saksbehandle i tråd med lov- og plangrunnlag, noe vi mener å ha gjort også i denne saken. Saken din har vært behandlet hos Statsforvalteren og du har ikke fått medhold. Statsforvalteren har også informert deg om at de har avsluttet saken. Vi ser også at du har henvendt deg til Sivilombudet som ikke har funnet grunnlag for å gå videre med saken.
Som fungerende etatsdirektør har jeg full tillit til de faglige vurderingene som er gjort i denne saken.
Våre medarbeidere er satt til å saksbehandle saker i henhold til regelverket, vedtatte planer og våre rutiner. I Plan- og bygningsetaten er det ikke saksbehandlere som fatter de endelige vedtakene, men lederne. Vi har observert at du gjentatte ganger omtaler etatens saksbehandlere, både tidligere og nåværende, på din blogg. Flere av omtalene er direkte personangrep. Våre medarbeidere opplever dette naturlig nok som belastende. Det er med på å
gjøre allerede krevende arbeidshverdager enda mer krevende. Vi håper at vi kan ha en saklig dialog om dine saker fremover, og at denne dialogen kan skje mellom deg og etaten. Vi ber om at du for fremtiden avholder deg fra å omtale våre medarbeidere på din blogg. Du står selvsagt fritt til å omtale etaten på offentlige arenaer, men du må avstå fra å tilegne etatens beslutninger våre
enkeltsaksbehandlere.
Vi ber deg også om å slette omtaler av våre nåværende og tidligere enkelte medarbeidere på bloggen din.

 

 

Din omtale av våre medarbeidere på den himmelske blogg har pågått over ganske lang tid og har utgjort en stadig økende belastning på våre medarbeidere. Skulle du ikke etterfølge vårt ønske, om å slette omtalen av nåværende og tidligere medarbeidere på bloggen og å unnlate denne type omtaler i fremtiden, ser vi oss nødt til å vurdere å politianmelde forholdet. Vi håper at det ikke vil bli nødvendig.
Vi ser at du mener at du ikke i tilstrekkelig grad er blitt informert om hva du skal rette opp. Vi vil vise til våre tidligere brev hvor vi gjentatte ganger har informert om dette. Du er pålagt å rette plassering av muren samt de påfylte jordmassene inntil muren. Det at du har søkt om å få disse forholdene godkjent i ettertid mener vi viser at du har fått tilstrekkelig informasjon og dermed
har forstått hva det er som er ulovlig utført.
Etaten er etter plan- og bygningsloven forpliktet til å følge opp ulovligheter. Ulovlige forhold kan rettes på to måter enten ved å få dem godkjent i ettertid eller ved å fjerne det ulovlige tiltaket.
Du har søkt om tiltakene og fått avslag. Videre har du etter klage på avslaget heller ikke fått medhold hos Statsforvalteren. Du må derfor fjerne de ulovlige tiltakene og tilbakeføre terrenget.
Hvis du ikke fjerner dem vil tvangsmulktene fortsette å øke og det blir etter hvert mer kostbart for deg å betale tvangsmulktene enn det det vil koste å fjerne muren og tilbakeføre terrenget.
Vi har forståelse for at dette kan oppfattes som krevende for deg som eier av muren, men vi er forpliktet til å følge opp regelverket også på dette punkt.

Vennlig hilsen

Hilde Olea Simonsen - saksbehandler
Torge Railo - fungerende etatsdirektør
(sitat slutt.)

 

Her ser vi hvordan disse kriminelle og uregjerlige menneskene bruker andre instanser medhold imot oss. Samme skjedde med Kristiansen, der alle holdt med Politiet og Jan Helge Andersen som selvsagt prøvde å knekke Kristiansen.

Slik har de prøvd å knekke oss, men i denne saken har vi ikke gitt etter på et eneste punkt.

 

Dette svarte vi på denne hånlige mailen. Her truer de endog med politi anmeldelse, der de selv er skyldige i kriminelle forhold.

Ikke bare bøter som ligger i dag tror jeg på ca. ½ Million, men også politi anmeldelse, helt latterlig og patetisk er disse menneskene.

 

 

Til Hilde Olea Simonsen - saksbehandler

Torge Railo - fungerende etatsdirektør

Oslo 5/2. 2022

Sak 202201849


Det er vi som er blitt utsatt for maktovergrep og alt annet dere skriver er som et eventyr fra Asbjørnsens og Moe.

 

Ikke noen av de ansatte i PBE har gjort noen ting rett, og behandlet oss etter som andre blir behandlet. Vi er forskjellsbehandlet på dårligst mulig måte!

Alt vi har skrevet, og formidlet er blitt fullstendig neglisjert, oversett og forbigått. Vi har vært som «luft» for PBE.

 

De har gjort seg fortjent til slik omtale, kan ikke se at noe skal slettes eller noen ikke skal bli omtalt videre hvis det ikke blir en avtale mellom oss!?

Håper det er ønskelig, uten det så kan ikke vi se at noe skal slettes!

Selv om dette er faktisk noe av den beste mailen vi har fått i fra PBE, så skriver dere ovenfra og ned, fremdeles!

 

Dere har ikke gått i dere selv, og innsett at det er vi som er utsatt for dårlig behandling, ikke PBE. Fremstillingen dere gir er som en fabel og rosemaling av de offentlige etater som er ikke noe annet enn et narrativ og selvbedrag!

 

Dette som dere skriver er trusler

 

Det er maktovergrep, enda mer av det samme som dere har holdt på med nå i 8 år.

Dere lever i en verden der rett blir galt, og galt blir rett.

Det rene og skjære selvbedraget.

Som tatt ut fra en roman der dere forherliger dere selv som et offer.

 

Tvert imot, det er vi som er blitt et offer for PBE mange feilsteg og løgner, der dere endog veiledet oss å bygge muren. Det er faktum i saken!

Når det gjelder såkalt betale tvangsmulktene er det som dere kommer med kun nonsens og tomme trusler da disse er foreldet.

 

I følge Namsmannen, se her:

 

https://blog.janchristensen.net/2021/08/nr-2741-saken-imot-oss-er-na-foreldet.html

 

Det var dere som veiledet oss hvordan bygge muren, hva prater dere om?

 

https://www.youtube.com/watch?v=ec4Et9vfTGM&t=3s

https://blog.janchristensen.net/2022/01/nr-2977-saksbehandler-aubert-lange.html

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2446-selv-om-pbe-vil-na-komme-oss-i.html
https://blog.janchristensen.net/2019/10/nr-2588-det-er-dispensasjonsloven-som.html

Men vi kan gjøre en avtale


Vi får godkjent mur, trapp og bod. Eneste som betyr noe for oss og er viktig.

Samt 500.000, - kr som oppreisning for alle urettferdige og ondskapsfulle vedtak og forskjellsbehandling.

Makt- og myndighetsmisbruk de lux!!!!!!!!

(Bare rettsaken vi hadde kostet 300.000, - kr.)

 

Så sletter vi alt på den Himmelske blogg om PBE og ansatte der, alt om PBE og vår sak.

Omtaler ikke saken mer.
Bortsett fra at vi har nå fått godkjent det pene og funksjonelle vi har bygget.

 

Selv om det er Millioner som har lest dette og vil lese om diverse saksbehandler innen PBE.


Kunne dette være en grei avtale?


Vi har kun en mulighet å svare tilbake på all trakassering, mobbing, gjengjeldelse, represalier, hat og maktovergrep vi er blitt utsatt for.

Det er det vi får formidlet på den Himmelske Blogg.

Der når vi faktisk ut til enormt mange som får lese om den behandling og måten vi har blitt behandlet av det offentlige, for det er ille.

Hører fra dere!

Mvh
Jan Kåre og Berit Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

 

Her kommer noen uttalelser i fra bloggen under nevnte artikkel som dette er hentet i fra.

https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2982-na-truer-hilde-olea-simonsen-og.html

 

Anonym sa...

Av det mest idotiske som jeg noensinne har lest, tar ditt brev og denne posten bolle, kake og gull medalje.

At det finnes mennesker som skriver så idiotisk er helt ufattelig.

Anonym

10. februar 2022 kl. 14:44

Anonym sa...

Det er med blandede følelser jeg leser at du prøver å true PBE til en slags "avtale". En type avtale med "tilbud" enhver mafiaboss hadde nikket anerkjennende til. Det som vil skje nå (i fornuftens navn), er at du blir anmeldt, får bot eller fengsel og bloggen din stengt. Mine blandede følelser ligger i det at jeg har stor interesse for psykiatri og for generelt andre menneskelige avvik. Jeg har med interesse lest den blomstrende galskapen til ekstreme kommunister fra syttitallet, diverse religiøst vanvidd og andre sprø tanke- og idekrumspring fra mennesker som burde få omfattende hjelp, og har undret meg over hvordan det er mulig for mennesker å tenke slik de gjør. Og oppi dette er bloggen din med dine mentale krumspring i samme bane i tospann med all annen blomstrende galskap der ute. Men nå vil sannsynligvis den rasjonelle og fornuftige delen av menneskeheten omsider gripe inn og stoppe deg.

10. februar 2022 kl. 15:17

Jan Kåre Christensen sa...

Plan og bygningsetaten prøver seg.
Denne bloggen har sin hjemmel i USA.
Da Jan Aage Torp evnet å lure Retten.
Eneste som skjedde, var at jeg fikk en bot.
At en rettsak betyr noe, eller en dom?
Nei, bare enda et justismord.

10. februar 2022 kl. 16:00

Argus98 sa...

Av det mest idotiske som jeg noensinne har lest, tar ditt brev og denne posten bolle, kake og gull medalje.

At det finnes mennesker som skriver så idiotisk er helt ufattelig.

Du mener selvfølgelig PBE her? At det ikke skal være mulig med forsvar mot kommunale kleptokrater?

10. februar 2022 kl. 16:27

Jan Kåre Christensen sa...

Argus98
Helt rett.
Denne Mailen fra PBE er gjennom idiotisk.
Skjønner ikke at noen kan tro at en anmeldelse er en trussel mot meg?
Siste jeg er redd for er dette da jeg aldri gjennom hele mitt liv har gjort noe straffbart.
Ikke i ungdommen engang.
Har alltid levd nøktern og godt.

10. februar 2022 kl. 16:41

Anonym sa...

Skjønner ikke at PBE gidder dette. Torp prøvde denne veien tidligere, vant i retten men ingenting forandret seg. Er bare å kaste bort tid.

10. februar 2022 kl. 17:36

Jan Kåre Christensen sa...

Det som dette skaper er kun mer oppmerksomhet rundt den Himmelske blogg.
Samt vår kamp imot Oslo Kommune og Plan- og bygninsetaten!

10. februar 2022 kl. 17:41

Argus98 sa...

Timingen er uansett rar.

PBE ber om godt vær - samtidig fremmes kravet fra PBE på nytt via Terroretaten, ææ, Innkrevingsetaten. Tilfeldig?

Har noen i nabolaget nappet i AP-nettverket sitt for å få fortgang i saksbehandlingen til PBE eller Terroretaten?

Lite er tilfeldig her i verden.

JKC står opp mot kommunale halvkjeltringer og Firerbanden i Unibuss. Hersketeknikker gjør det lett å stemple folk som trosser autoriteter som raringer og kverulanter. Det handler om ikke å gi seg.

JKC kan vise Oslo at det ikke bare er ovenfor folk på Bestum, Ullern, Frogner og Holmenkollen PBE møter veggen. Riktig bruk av advokater kan drøye denne saken ut i åresvis....

Imens kan naboene på nedsiden fortsette å irritere seg over manglende parkeringsplasser.

Det er ikke JKC sin feil at utbyggere som presser inn seks eneboliger i en gammel eplehage ikke tar hensyn til arealer som kreves for godt naboskap. De kjøper seg dispensasjoner fra regelverket via korrupte saksbehandlere i PBE. Dette skjer hele tiden i typiske villastrøk i Oslo. Se på Nordstrand.

Stå på Jan Kåre. Du får mer og mer oppmerksomhet rundt bloggen din...

10. februar 2022 kl. 19:18

Jan Kåre Christensen sa...


Argus98 likte det du skrev: «kommunale halvkjeltringer»
Det er akkurat hva Oslo Kommune er.

Du skriver også:
«Har noen i nabolaget nappet i AP-nettverket sitt for å få fortgang i saksbehandlingen til PBE eller Terroretaten?
Lite er tilfeldig her i verden»

Ja, ekteparet nærmeste ved siden av oss, kona til Postmann Pat sendte en «oppklarende» mail til de kommunale halvkjeltringene i Oslo Kommune, Plan- og bygninsetaten.

Se her: Nr. 2979:
Nabo Betina Jeanette Sanne som er gift med Hans Øyvind Ryen, sender spørsmål til Oslo Kommune vedrørende PBE makt- og myndighetsmisbruk imot oss!

https://blog.janchristensen.net/2022/01/nr-2973-dette-dokumentet-sladdet-plan.html


Betina Jeanette Sanne spør følgende:
«Syntes forøvrig det er misbruk av kommunale ressurser, dersom samme mur, samme trapp og samme utebod, skal igjennom søknadsprosessen de allerede har gått igjennom, og tidligere tapt.»

De små kronene dette makt- og myndighetsmisbruket koster skattebetalerne er minimalt i forhold til mye annet.
Ikke minst når røverbanden i fra Afghanistan var her i Norge, Taliban.
Hva det kostet, blir småører i forhold til hva røverstrekkene til PBE koster.Her er spørsmålene i fra Betina Jeanette Sanne:

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201908605

Fra: Betina Jeanette Sanne
Sendt: mandag 17. januar 2022 14.16
Til: PBE Postmottak
Emne: Saksinnsyn
Kategorier: Haster

Hei!
Jeg ønsker innsyn i saksnummer: 201908605
Dokumentnummer: 99

Mitt navn er Betina Jeanette Sanne, jeg bor i Krokstien 2B.

Altså nabo til søker i dette dokumentet som er unntatt offentligheten.
Jeg ønsker innsyn da det er vår interesse å vite om Krokstien 2C, nå har sendt inn ny søknad på mur, trapp og utebod, som de uendelig mange ganger har fått pålegg om å fjerne, og de har tapt i alle instanser.

Er også i utgangspunktet interessert i hvorfor mur, trapp og bod fortsatt står, skjønner at dette er en vanskelig sak for dere, men undres over at dersom du er «seig»/trangsynt/benektende/virkelighets fjern nok,
kan man bare la det stå til, da det ikke får konsekvenser å unnlate og forholde seg til regler og ikke betale bøter, fra plan og bygg.

Syntes forøvrig det er misbruk av kommunale ressurser, dersom samme mur, samme trapp og samme utebod, skal igjennom søknadsprosessen de allerede har gått igjennom, og tidligere tapt.

Mvh.
Betina Jeanette Sanne

https://blog.janchristensen.net/2022/01/nr-2973-dette-dokumentet-sladdet-plan.html


Her er vårt svar:

Svar til Betina Jeanette Sanne angående mail sendt 17. januar 2022 angående innsyn og synspunkter.
Saksnummer 201908605 - Byggesak
Oslo 20/1. 2022

1.) Hadde du henvendt deg til oss, så skal du få mail som du etterspør.
Vi har ikke noe å skjule.

2.) Selvsagt vil vi ikke søke om å få beholde mur, trapp og bod enda en gang. Vår søknad fra 2015 er mer enn god nok. Hvis vi søker vil disse galningene i PBE bare bruke det imot oss og gjøre det til en «ulovlighets-sak».
Da de igjen kjøre på med bøter etc.
PBE gjorde avtale, så sa de at de ville ha samtaler med oss, men det vil de ikke ha nå!
Gi de noe slikt som en ny søknad. Det vil bare gjøre vondt verre!

 

Sluttkommentar:

 

Vil kort si til slutt, at her burde myndighetene tatt lærdom.

Tvilsomt det kommer til å skje i stor utstrekning så lenge som overgriperne aldri risikerer noen form for straff.

Hadde disse i de offentlige organer både kunne mistet jobbene sine. Betalt tort og svie og på i ytterste konsekvens, fått fengsel. Så hadde det nok kommet en forbedring og forandring.

Det er mangel på sådan som gjør at det aldri kommer til å bli den store forandring.

Men det er alltid lov å håpe, det er ihvertfall ønske om at de som har drevet med kriminelle gjerninger, selv om de er offentlig ansatte.

Skal før eller senere kunne straffes for slik opptreden!

Ingen kommentarer: