lørdag 23. mai 2020

Nr. 2722: Vi har sendt nå til Plan- og bygningsetaten spørsmål hvorfor det er slik at alle får dispensasjon for langt større overskridelser enn det vi har gjort!


Nr. 2722:
Vi har sendt nå til Plan- og bygningsetaten spørsmål hvorfor det er slik at alle får dispensasjon for langt større overskridelser enn det vi har gjort!

Vi bryr oss ikke om at andre får lov å bygge, men det er underlig at vi som har behov for minimale dispensasjoner, skal tas på hardest mulig måte.
Det er helt, helt uforståelig!!!!!!
Eksemplet er bare et av mange som viser at byggingen har foregått hele veien.
Om det er 1970, 2000 eller 2020.
PBE i sine svar referer alltid til det som de ser på som til vår bakdel.
Det som er til vår fordel, blir aldri kommentert. Hvis det blir kommentert, så er det fordreid. Og når vi kommer med f.eks. et tillegg spørsmål som gjør at saken blir helt annerledes.
Da unnlater de å kommentere. De er så råtne det er mulig å forbli!Her er det et eksempel lengre nede i gata dere en bygger nesten like store garasjer som et hus.
Helt greit for oss at de får eiendommer som en stor byggekloss.
Men det er underlig og helt meningsløst at vi skal rive en bod som en ikke ser engang før en kommer opp på vår eiendom.
Dette er helt, helt uforståelig og en så stor forskjellsbehandling at en må si at det er nesten straffbart.

Bl.a. i Stormyrveien 9 c har de fått utnytte tomten 57 ganger, ja du leste riktig. Mer enn oss, og fått dispensasjon, saken ble avsluttet i 2018, eksempler her med bilde ble saken avsluttet nylig. Med andre ord, Oslo kommune driver åpenbart med forskjellsbehandling, trakassering og diskriminering av oss.
(siste sak her avsluttet 2018, søkt om dispensasjon 2014, som oss.
Dette som Oslo kommune holder på med er så urimelig og ille at ord ikke strekker til.)

§ 171. Tjenestefeil

Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som utøver eller bistår ved utøving av offentlig myndighet, og grovt bryter sin tjenesteplikt.

§ 172. Grovt uaktsom tjenestefeil

Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes grovt uaktsom tjenestefeil.

§ 173. Misbruk av offentlig myndighet

Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved utøving av offentlig myndighet
a)        mot bedre vitende grovt bryter sin tjenesteplikt,
b)        bryter sin tjenesteplikt med forsett om å oppnå vinning for seg eller andre,
c)        bryter sin tjenesteplikt med alvorlig ulempe, skade eller urettmessig frihetsberøvelse som følge, eller
d)        på andre måter misbruker offentlig myndighet.

Bilde nylig av garasjer som blir bygget – eller ombygget som gjør at enkelte får eiendommer som byggeklosser.
Mens vi har en bod som ikke sees fra veien engang, den ligger så godt skjult og skjermet at den sees ikke uten en kommer opp på og inn på vår eiendom.
Dette er egentlig straffbart og det «glade vanvidd» som Oslo kommune holder på med ovenfor oss.Her er mail sendt til PBE og bedt om å sende kopi til følgende:

Send kopi til Fylkesmannen i Oslo og Viken, samt de andre nevnt her med referanse nummer.

Saknummer for dem:
Deres ref. 2019/51982        og 2020/1997

Diskriminergsnemda:
377/19

Sivilombudsmannen med saksnummer:
2020/1891

Svar utbes til PBE                                    Oslo 20/5.2020

Saksnummer 202006740 og 201908605          

Saker: Alle i Stormyrveien, og Oslo by for øvrig som viser det samme.
Det er mange, og flere er oversendt som dokumentasjon uten svar.

Svar utbes.

Dere skriver til oss:

I følge våre arkiver er begge garasjene på de aktuelle eiendommene godkjent.
For eiendommen Stormyrveien 4 ble garasjen godkjent i 1981 (saksnummer 198103165).
For eiendommen Stormyrveien 6 ble garasje godkjent i 1977 (saksnummer 197702958).
Da ble også garasjenes plassering godkjent. På 70 og 80 tallet var det ikke krav til å kunne snu på egen eiendom, dermed kunne man rygge bilen ut i veien for å kunne snu. Dagens krav til snuplass har ingen tilbakevirkende kraft. Dermed foreligger den ingen ulovlighet i sammenheng med garasje og utkjørsel.
(sitat slutt.)

Dette er greit, selv om vi ikke er enig her da dere burde ha gått inn og gjort en forandring da dette er trafikkfarlig.

Men slike ting bryr ikke PBE seg så mye om skjønner vi?

Men hvordan er det da mulig at dere godkjenner alt og alle ting på eiendommer også i ettertid som vi har påvist dere? Bare det ikke oss som stadigvek blir nevnt at vi har bygget da småhusbebyggelse loven gjelder. Da er alt «farlig», mens andre bygger samtidig og etter oss. Dette blir det gitt dispensasjon for uansett, hvorfor?

Mens vi får avslag for minimale dispensasjoner, som er til gunst for alle?

Dette på nevnte eiendommer er ikke det, da det er trafikkfarlig å rygge rett ut i vei der buss kjører og annen ferdsel?

Andre hus har nærmest bygget slik at det er mer som byggeklosser å regne der de har fått astronomiske dispensasjoner i forhold til oss.
Om det er søkt i 1970, 2010, 2015 eller nå.
Dette er veldig vanskelig å forstå og skjønne, derfor ønsker vi en forklaring hvordan det er mulig å gjøre så store forskjeller på innbyggere i Oslo by.

Dette fremstå for oss som direkte forskjellsbehandling og diskriminerende av grunner vi ikke kjenner til eller forstår, svar utbes!

Mvh
Berit og Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo

Eksempler på annet, der andre opptil i dag (2020) har fått godkjent bygg og murer som vi har sendt drøssevis med eksempler på til PBE her i Oslo.
Hvorfor vi sendte dette, var kun for at de skulle svare.
PBE svarer kun når de vet at de har ”rett”.
Når de vet at vi har «rett», svarer de ikke.

Her er noen eksempler å se på:
Nr. 2721: Arbeidstilsynet har sak nr. 2020/13244 der de følger saken min selv, der saken min med Diskriminergsnemda er en annen sak!


Nr. 2721:
Arbeidstilsynet har sak nr. 2020/13244 der de følger saken min selv, der saken min med Diskriminergsnemda er en annen sak!

Det er to forskjellige saker som jeg nå har med Unibuss. En med Diskriminergsnemda der Unibuss nekter meg å spille radio med kristent innhold. Samt med Arbeidstilsynet, som jeg fikk et nytt brev fra som jeg har svart på.

Her er faksmile av brev fra Arbeidstilsynet.
Her er svaret mitt.

Svar Arbeidstilsynet                               Oslo 19/5-2020

Deres ref: 2020/13244                             Silje Toseth

Takk for svar med dato 12.05.2020

Her er det flere forhold som er utelatt, og som ikke er tatt med.

For all del, det er mye godt i Unibuss. Men samtidig er det en ledelse som ikke tåler og vil bli motsagt.
All kritikk blir behandlet som nærmest illojalitet og fornærmende.
Dette blir «straffet» på flere måter. Bl.a. gjennom tjenestepåtaler, videre forfremmelse blir en stengt ute i fra.
Og være i den «innerste» sirkel og «varmen» blir en boikottet og stengt ute i fra.
Dette er klart brudd med arbeidsmiljøloven på flere hold.

Bl.a. psykososialt arbeidsmiljø, som dere omtaler som brudd på arbeidsmiljøloven på deres egne hjemmesider.
Dette er egentlig det verste med en slik ledelse som en aldri kan vite hvordan en blir reagert på. Hvis en på en eller annen måte ikke oppfører som en «lydig» og «dressert» hund i møte med ledelsen i Unibuss. Så blir en enten oppfordret til å si opp, eller søke seg bort. Dette har jeg opplevd.

At dere på et slikt tynt grunnlag legger bort saken min som har vært innrapportert fra min side gjennom mange år.
Det er lite heldig og lite troverdig.

Nå har jeg en sak mellom meg og Unibuss som Diskriminergsnemda skal avgjøre.
Den hadde vel vært avgjort allerede hadde ikke det vært for de spesielle tidene vi lever i akkurat nå?
Skal sende til dere hva som skjer i saken.
Men her viser det vare hvor ille det er med ledelsen i Unibuss som gir meg flere tjenestepåtaler tatt rett ut i fra ingenting.
Det er så ille at ord ikke strekker til.

Dere skriver på deres hjemmeside som Unibuss bryter i møte med meg, og mange, mange andre:

Krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø – også når det gjelder psykososialt

Arbeidsmiljølovens bestemmelse om det psykososiale arbeidsmiljøet skal forhindre at arbeidstakere utsettes for ulike negative forhold av psykososial karakter, og at summen av ulike belastninger ikke må bli for stor. Som for alle andre forhold, krever loven at det psykososiale arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig.

Mvh
Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo

PS. Til Arbeidstilsynet                  Ref: 2020/13244           Oslo 19/5.2020

Glemte å kommentere setning som dere skriver i deres brev av 12.05.2020
«Og at det foregår en prosess mellom deg og din arbeidsgiver (Unibuss), vil ikke Arbeidstilsynet følge opp henvendelsen din videre.»

Det å kalle det for en prosess, og derfor vil dere ikke følge opp saken.
Det er å snu det hele på hode, og la Unibuss bare ture fremover som de har holdt og holder på.

Jeg har prøvd å komme i dialog på en god og fornuftig måte med ledelsen og Per Christian Bing. Og andre, men ingen vil svare.

Jeg har spurt f.eks. om veiledning om bl.a. hvor høyt kan jeg høre på radio uten å få tjeneste påtale. De vil ikke svare, eneste de er påpasselige med. Det er å skape en frukt kultur der en aldri egentlig vet hva som er hva.

Nei, kalle det for dialog og en prosess, det er så langt ifra sannheten det er mulig å komme.
Det var fordi at det ikke var noen dialog og fornuftige samtale mellom meg og ledelsen i Unibuss at jeg henvendte meg til dere vel første gang i 2008, videre i 2016 og nå nylig til dere.
Samt til Diskriminergsnemda og fagforeningen min både med tillitsvalgte og advokat.

Mvh
Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo