fredag 30. oktober 2015

Nr. 1276: De freste imot Jesus og ville drepe ham da han proklamerte Jubel-året!

Nr. 1276:
De freste imot Jesus og ville drepe ham da han proklamerte Jubel-året!

Bilde av Jesus, som er vårt liv og vårt alt sier Apostelen Paulus.
Kol. 3. 4 når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal og I åpenbares med ham i herlighet. Legg merke til ordlyden: «Kristus, vårt liv, åpenbares,»

 


Lukas 4. 16 Og han kom til Nasaret, hvor han var opfostret, og gikk efter sin sedvane på sabbatsdagen inn i synagogen og stod op for å lese for dem. 17 Og de gav ham profeten Esaias' bok, og da han slo boken op, fant han det sted hvor det var skrevet: 18 Herrens Ånd er over mig, fordi han salvet mig til å forkynne evangeliet for fattige; han har utsendt mig for å forkynne fanger at de skal få frihet, og blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte i frihet, 19 for å forkynne et velbehagelig år fra Herren. 20 Og han lukket boken og gav den til tjeneren og satte sig, og alle som var i synagogen, hadde sine øine festet på ham. 21 Han begynte da med å si til dem: Idag er dette Skriftens ord opfylt for eders ører. 22 Alle roste ham og undret seg over de nådens ord som kom fra hans munn. «Er ikke dette Josefs sønn?» spurte de. 23 Og han sa til dem: I vil visst si til mig dette ordsprog: Læge, læg dig selv! Hvad vi har hørt du gjorde i Kapernaum, gjør det også her på ditt hjemsted! 24 Men han sa: Sannelig sier jeg eder: Ingen profet blir vel mottatt på sitt hjemsted. 25 Og i sannhet sier jeg eder: Det var mange enker i Israel i Elias' dager, dengang da himmelen blev lukket for tre år og seks måneder, da det blev en stor hunger over hele landet, 26 og til ingen av dem blev Elias sendt, men bare til en enke i Sarepta i Sidons land. 27 Og det var mange spedalske i Israel på profeten Elisas tid, og ingen av dem blev renset, men bare syreren Na'aman. 28 Og alle i synagogen blev fulle av vrede da de hørte dette, 29 og de stod op og drev ham ut av byen og førte ham ut på brynet av det fjell som deres by var bygget på, for å styrte ham ned. 30 Men han gikk midt gjennem flokken og drog bort.

Israel skulle vært femtiende år ha jubelår fra Herren, der alle fikk ettergitt sin gjeld, og ble frie igjen. Dette var etter Moseloven, men dessverre. Aldri blitt holdt i Israel, selv om Moseloven sa dette klinkende og klart.

Jesus selv proklamerer Jubelåret, det begynner i og med hans inntreden til verden: «for å forkynne et velbehagelig år fra Herren.» Ikke underlig at de reagerte slik: «Alle roste ham og undret seg over de nådens ord som kom fra hans munn.»

I Grunnteksten står det at han proklamerte ikke et velbehagelig år fra Herren, men Jubelåret. Videre står det ikke undret seg over de nådens ord som kom fra hans munn. Men i grunnteksten står det: «de som ventet på høre disse ordene, at Jubelåret var begynt, de talte vel om ham». Dette hatet de med posisjoner og som hadde ervervet seg land og rikdom på andres bekostning. Derfor ville de steine og drepe ham. Vi må forstå at Jesu budskap var så kontroversielt da han talte makten mitt imot. Døperen Johannes opplevde noe av det samme med Herodes, da han talte imot gjengifte!

Se her om Jubelåret i Jesu forkynnelse i synagogen i Nasaret.
http://undervisning.janchristensen.net/2015/10/nr-84-jesus-proklamerte-jubelaret-i.html

3 Mosebok 25. 1. Og Herren talte til Moses på Sinai berg og sa:  2 Tal til Israels barn og si til dem: Når I kommer inn i det land jeg vil gi eder, da skal landet ha en sabbatshvile for Herren.  3 I seks år skal du tilså din aker, og i seks år skal du stelle med din vingård og høste landets grøde.  4 Men i det syvende år skal det være en høihellig sabbat for landet, en sabbat for Herren; da skal du ikke tilså din aker og ikke stelle med din vingård.  5 Det som vokser av sig selv efterat du har høstet, skal du ikke skjære, og druene på ditt ustelte vintre skal du ikke sanke; det skal være et sabbatsår for landet.  6 Og det som vokser i landets sabbatsår, skal være til føde for eder, for dig og din tjener og din tjenestepike og din dagarbeider og de fremmede som holder til hos dig; 7 og din buskap og de ville dyr som er i ditt land, skal også ete av all den grøde som vokser der.  8 Så skal du telle frem syv sabbatsår, syv ganger syv år, så tiden for de syv sabbatsår blir ni og firti år.  9 Og i den syvende måned, på den tiende dag i måneden, skal du la basunen lyde gjennem landet; på soningsdagen skal I la basunen lyde gjennem hele eders land. 10 Og I skal holde det femtiende år hellig og utrope frihet i landet for alle dem som bor der; det skal være et jubelår for eder, og I skal komme tilbake, enhver til sin eiendom og enhver til sin slekt. 11 Et jubelår skal dette femtiende år være for eder; ikke skal I så, og ikke skal I høste det som vokser av sig selv i det år, og ikke skal I sanke druene av de ustelte vintrær i det år. 12 For det er jubelår, hellig skal det være for eder; av marken skal I ete det den bærer. 13 I dette jubelår skal I komme tilbake, enhver til sin eiendom. 14 Når du selger noget til din næste, eller du kjøper noget av din næste, da skal I ikke gjøre hverandre urett. 15 Efter tallet av år siden jubelåret skal du kjøpe av din næste; efter tallet av innhøstings-årene skal han selge til dig. 16 For et større tall av år skal du gjøre kjøpesummen større, og for et mindre tall av år skal du gjøre kjøpesummen mindre; for det er bare et visst tall av avlinger han selger til dig. /  17 Og ingen av eder skal gjøre sin næste urett, men du skal frykte din Gud; for jeg er Herren eders Gud. 18 I skal holde mine lover og ta vare på mine bud og holde dem; så skal I bo trygt i landet. 19 Og landet skal gi sin frukt, og I skal ete og bli mette og bo der trygt. 20 Og om I sier: Hvad skal vi ete i det syvende år, når vi ikke sår og ikke samler inn vår grøde? - 21 da vil jeg sende min velsignelse over eder i det sjette år, så det gir grøde for tre år. 22 I det åttende år skal I så, men ennu ete av den gamle grøde; like til det niende års grøde kommer, skal I ete gammelt korn. 23 Jorden må ikke selges for alle tider; for mig hører landet til, I er fremmede og gjester hos mig. 24 I hele det land I får til eie, skal I tillate innløsning av jorden. 25 Når din bror blir fattig og må selge noget av sin jordeiendom, da skal hans løser, hans nærmeste frende, komme og innløse det som hans bror har solgt. 26 Og om en ikke har nogen løser, men selv får råd til det og kommer til å eie det som skal til for å innløse det, 27 da skal han regne efter hvor mange år det er gått siden han solgte, og bare betale det overskytende til den mann han solgte til; så skal han komme til sin jordeiendom igjen. 28 Men dersom han ikke har nok til å betale ham med, da skal det han har solgt, bli i dens eie som kjøpte det, helt til jubelåret; men i jubelåret skal det gis fritt, så han kommer til sin jordeiendom igjen. 29 Når nogen selger et våningshus i en by som er omgitt med murer, da skal hans innløsningsrett vare inntil et helt år er gått efterat han har solgt; et år skal hans innløsningsrett vare. 30 Men dersom det ikke blir innløst innen et helt år er til ende, da skal huset, om det ligger i en by med murer omkring, for alle tider tilhøre den som kjøpte det, og hans efterkommere; det skal ikke gis fritt i jubelåret. 31 Men husene i småbyer som ikke har murer omkring, skal regnes like med jordene på landet; de skal kunne innløses, og i jubelåret skal de gis fri. 32 Men gjelder det huser i byer som hører levittene til, da skal innløsningsretten vare gjennem alle tider. 33 Når en kjøper noget av en levitt, så skal et hus som er solgt, såfremt det ligger i hans egen by, gis fritt i jubelåret; for husene i levittenes byer er deres eiendom blandt Israels barn. 34 Men løkkene omkring deres byer må ikke selges; for de er deres eiendom for all tid. 35 Når din bror blir fattig og ikke lenger kan holde sig oppe, da skal du støtte ham; som en fremmed og en innerst skal han leve hos dig. 36 Du må ikke ta rente eller overmål av ham, men du skal frykte din Gud, så din bror kan leve med dig. 37 Du skal ikke låne ham penger mot rente og ikke kreve noget i tillegg for den mat du låner ham. 38 Jeg er Herren eders Gud, som førte eder ut av Egyptens land for å gi eder Kana'ans land og være eders Gud. 39 Når din bror blir fattig og selger sig til dig, da skal du ikke la ham tjene hos dig som en træl tjener. 40 Han skal være hos dig som en dagarbeider eller innerst og tjene hos dig til jubelåret. 41 Da skal han flytte fra dig, både han og hans barn, og dra hjem til sin slekt; til sin fedrene-eiendom skal han vende tilbake. 42 For de er mine tjenere, som jeg har ført ut av Egyptens land; de skal ikke selges som en træl selges. 43 Du skal ikke herske over ham med hårdhet, men du skal frykte din Gud. 44 Men vil du få dig en træl eller en trælkvinne, da skal I kjøpe dem av de hedningefolk som bor omkring eder, 45 og likeledes blandt barna av de innerster som bor hos eder som fremmede; blandt dem og deres efterkommere, som bor hos eder og er født i eders land, kan I kjøpe træler eller trælkvinner, og de skal være eders eiendom, 46 og I kan efterlate dem som arv til eders barn efter eder, så de kan ha dem til eiendom; I kan for all tid bruke dem som træler. Men over eders brødre, Israels barn, skal du ikke herske med hårdhet, bror over bror. 47 Når en fremmed eller innerst hos dig kommer til velstand, og en av dine brødre som bor nær ham, blir fattig og må selge sig til den fremmede som har tilhold hos dig, eller til en som stammer fra en fremmed manns slekt, 48 da skal han kunne løses ut efterat han har solgt sig. En av hans brødre skal løse ham ut, 49 eller hans farbror eller hans farbrors sønn eller en annen av de nærmeste slektninger i hans ætt, skal løse ham ut, eller får han råd til det, da skal han løse sig selv ut. 50 Når han da gjør op med den som har kjøpt ham, skal de regne ut tiden fra det år han solgte sig til ham, og til jubelåret, og pengene som han solgte sig for, skal deles med årenes tall; den tid han har vært hos ham, skal regnes som om han hadde vært dagarbeider. 51 Dersom det ennu er mange år tilbake, da skal han til utløsning betale tilbake en tilsvarende del av de penger han blev kjøpt for. 52 Men dersom det er få år tilbake til jubelåret, så skal han gjøre op med ham efter dem; efter sine tjeneste-år skal han betale sin løsningssum. 53 Som en dagarbeider som tjener år for år, skal han være hos ham; du må ikke tåle at han hersker over ham med hårdhet. 54 Men dersom han ikke løses ut på en av disse måter, da skal han bli fri i jubelåret, både han og hans barn. 55 For mig hører Israels barn til som tjenere, de er mine tjenere, som jeg har ført ut av Egyptens land; jeg er Herren eders Gud.

 

Jesus er dypest sett selv dette Jubelåret, da han sier følgende i Joh. 8. 34 Jesus svarte dem: Sannelig, sannelig sier jeg eder: Hver den som gjør synd, er syndens træl. 35 Men trælen blir ikke i huset til evig tid; sønnen blir der til evig tid. 36 Får da Sønnen frigjort eder, da blir I virkelig fri.

Sluttkommentar:

Menneskene svikter – alltid!

Gud svikter – aldri!

Dette å høre sannheten, at vi må omvende oss, og bedre våre gjerninger, det smerter såpass mye at istedenfor å gå i seg selv, så lar en sitt raseri gå ut og imot Gud og de Herrens vitner som blir sendt av Gud til å forkynne sannheten.

(første ledd av hebr. 'bukkehorn, signalhorn'), navn på et høytidsår som ifølge 3 Mos 25,8 ff. skulle feires hvert 50. år, dvs. etter hvert 7. sabbatsår. Slaver skulle frigis, ervervet jord skulle gis tilbake til den opprinnelige eier uten vederlag. Bestemmelsene er karakteristiske for et samfunn hvor livet og jorden tilhører Gud og ætten, ikke den enkelte. Overføring av slike verdier skulle i Israel bare skje gjennom «forpaktningsavgift» beregnet etter antall år frem til neste jubelår, men det er klart at bestemmelsene aldri har vært etterlevd. Først under 1000 års riket med vår Konge, hersker og Herre Jesus Kristus skal dette til full bli etterlevd. også de andre høytidene, ikke minst sabbaten og løvhyttefesten skal da til fulle feires!

Dypest sett, så er Jesus løvehyttesten, han er sabbaten, han er Jubelåret, han er absolutt alt.

1 Kor. 1. 30 Men av ham er I i Kristus Jesus, som er blitt oss visdom fra Gud og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning, 31 forat, som skrevet er: Den som roser sig, han rose sig i Herren!

Legg merke til følgende: «Kristus Jesus, som er blitt oss visdom fra Gud og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning.» Jesus er alt det vi får, det vi trenger og det vi har som har betydning. Derfor stemmer det, at får Sønnen frigjort oss, så blir vi virkelige fri. Friheten og alt, den har vi kun og alene gjennom Jesus. Den som ikke har ham, han har hverken frelsen eller livet!

Den som har ham, den har absolutt alt, om selv kontoen er tom eller i minus!

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2015/10/nr-1247-i-det-kommende-1000-ars-riket.html
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=vi-har-en-jodisk-tro
http://blog.janchristensen.net/2015/08/nr-1192-jeg-velger-se-stjerna-i-israels.html
http://blog.janchristensen.net/2010/10/nr-19.html

torsdag 29. oktober 2015

Nr. 1275: Har det klikka eller rabla for Helge Simonnes, sjefredaktør i Vårt Land?

Nr. 1275:
Har det klikka eller rabla for Helge Simonnes, sjefredaktør i Vårt Land?

Nå er det andre ting også Simonnes nevner som er minst like ille, bl.a. at konservative kristne og muslimer skal finne i sammen + mye annet rål.
Nei, jeg mistenker Simonnes for et aldri så lite drypp eller noe slikt? For så mye vås av en redaktør har jeg sjelden eller aldri hør, les om ham her:
http://fritanke.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=9973
 


Bilde av Oddvar Berge som Helge Simonnes henger ut nesten som i en gapestokk til offentlig spott og spe for hele Norge og verden for øvrig. 

Oddvar Berge har så langt jeg har lest og hørt ham, virker han til å være verdens snilleste og greieste person, her har ingen noe å frykte for ham, vær du sikker!
Vi følger med på saken der Helge Simonnes, sjefredaktør i Vårt Land mener at vi som tror på bibelen og Israel er Guds utlagte folk der Gud har også gitt de et land som han kaller både sitt eget, og for deres land er ekstremister som muslimer ala Isil og andre terrororganisasjoner innforbi den muslimske verden.

Nå har han greid å finne frem til en enslig person, Oddvar Berge, som tilfredsstiller definisjonen og begrunner hans stempling av Israels venner som fundamentalister i likhet med islamistene. Dette er ikke tilstrekkelig, Simonnes. Vi må også få vite hvem de to andre er slik at vi kan beskytte samfunnet, oss selv og våre barn mot dette grusomme ondet som du mener visstnok skal true vår sivilisasjon.

Saken vil bli oppdatert hvis Simonnes klarer å finne flere som tilfredsstiller Simonnes nedrige og stygge omtale av en hvis Israel venn.

Den stakkaren som bør få minst 1 Million i oppreisning av Vårt Land for en slik nedrig og stygg omtale.


For å kort redegjøre for dette som Simonnes svarer på. Så er det dette han først sier, + mye annet, men for korthets skyld tar jeg kun med dette:

«Redaktøren synes biskoper i Den norske kirke er alt for tilbakeholdne med å kritisere fundamentalistisk kristendom.

– I Vårt Land opplever vi stadig å miste abonnenter når vi går ut og kritiserer kristenfundamentalister. Likevel er det viktig. Troende har et spesielt ansvar for å ta opp dette.»

Dette følger han da opp med å klare å få frem en person som Biskopene og hele kristen Norge ikke får advart sterkt nok imot. Dette er denne personen Oddvar Berge som Helge Simonnes henger ut nesten som i en gapestokk til offentlig spott og spe for hele Norge og verden for øvrig.

Dette skriver han om ham nå:

Dette skriver Simonnes: " I debatten etter Kvarmes innlegg ser vi igjen denne bibelbruken. Den sjølverklærte kristensionisten Oddvar Berge seier i eit intervju med Vårt Land at det berre er éi løysing på konflikten i Midtausten. Det er Guds løysing, og Berge legg til fylgjande:
«Gud har gitt klare premisser for hvem som skal være i landet. I Bibelen er det gitt skjøter som ikke er endret».
 

Tar med en kommentar fra verdidebatt:

Terje Johs. Johansen

Historien viser hvor galt det kan gå når dette doble perspektiv mistes av syne. Da kan veien fra "utvalgt folk" til "ikke-folk" være kort. Den yngre Luther hadde en forventning om at jødene ville vende seg til Kristus. Når det ikke skjedde, hadde de for den eldre Luther ikke lenger noen rolle å spille, og det var ingen grunn til å ta vare på dem. Når jøder avviste troen på Jesus som Messias, ble de både i bokstavelig og overført forstand skjøvet ut i mørket som et "ikke-folk". De ytterste konsekvensene av denne holdning kom senere gjennom pogromer og nazistenes utryddelsesindustri.

Men er ikke dette den Lutherske kirke har videreført i alle år i det de har sett på jødene som "ikke-folk"? Luther var jo direkte en jødehater - en antisemitt som gjorde og uttalte seg stygt ovenfor jødene. Den Norske kirke har jo tydeligvis vært Luthers forlengede arm helt til i dag hvor erstatningsteologien har vært deres syn på jødene. Dere ser ikke hva Gud gjør med dette folket, for dere sier at alt er opphevet i Kristus og at menigheten har tatt over jødenes løfter. Dette er så feil som det går an. Gud har ikke forkastet sitt folk, ei heller har han glemt landløftet som oppfylles for våre øyne. Abrahams løfter gjelder den dag i dag, og Israel skal jo være større enn i dag.

Israel har vel i utgangspunktet aldri støtt fra seg Palestinerne. Du bruker ord som okkupert, noe som jeg får frysninger av når jeg hører skolerte folk sier dette. Hva har jødene okkupert? Palestina er ikke noe land, men et land- område som jøder og andre folkeslag bodde sammen fra år 70-1948. Like før Israel ble en stat, fikk de arabiske folkene som bodde der tildelt et land som het Transjordan, siden Jordan, som sitt eget land. Men som vi vet ville de ikke ha det. Du vet sikkert som de fleste at navnet Palestinere som folk, ikke ble kjent før på 1960 tallet ved at Arafath innførte dette nye navnet. Han ville ha dette landområde Palestina til å drive sin terror mot Israel fordi Koranen sa de skulle drepe jødene og kaste dem på havet. Dette landområde som verdens øyne hviler på i dag heter fra gammelt av Israel. Derfor, uansett hva din teologiske lære sier, så sier Gud at Israel er hans land. Det er ikke jødenes land, men Guds land. Det er han som skal gjennomføre sin plan med Israel uansett hva du eller andre liberale teologer sier. Israel vil bestå fordi de er velsignet av Gud. Palestinere og andre folkeslag vil også Gud ta seg av, men Israel hører jødene til.
Les også her: http://blog.janchristensen.net/2015/10/nr-1268-satan-fremste-mal-er-fjerne.html

 

 
 

 

Nr. 1273: Hvorfor Jørn Strand la meg for hat, det var da jeg påpeke hans dobbeltmoral!

Nr. 1273:
Hvorfor Jørn Strand la meg for hat, det var da jeg påpeke hans dobbeltmoral!

Jeg prøver å tørke bort synden av mitt liv, men får det ikke til!Har fått en del henvendelser angående Jørn Strand, jeg har ikke noe imot ham, men han har noe veldig imot meg. Dette er selvfølgelig bare trist og ikke til ære for noen. Men i dette tilfelle er jeg slik jeg ser det, helt uskyldig og det er ikke noe jeg kan få forandret på.

Jeg hadde litt kontakt med Jørn Strand, da spesielt i 2009. der han da forkynte imot gjengifte, og bl.a. gav meg en CD der han forkynte imot gjengifte. Talen var grei den, men jeg påpekte at han ikke sto for det han forkynte. Vi mailet frem og tilbake, og Jørn Strand ble etter hvert rasende på meg som sa at han dobbelt kommuniserte da han var imot gjengifte, men samarbeidet med horkarlen og ekteskapsbryteren Jan Hanvold. Som er skilt og gjengiftet, da som en troende og «Pastor», dette er ille.

Dette var og er hovedgrunnen for at Jørn Strand har lagt meg for hat, men det er ikke mitt problem, men hans.

Her er noe av hva jeg har skrevet om ham for ca. 1 år siden men måtte ta det bort for en tid p.g.a. hensyn til andre parter i denne saken som synes rett og slet at Strand ble for voldsom!

 
Jørn Stand samarbeider med Jan Hanvold som lever i åpenbar synd, da blir en medskyldig i hans synd sier Guds ord!

Det er mye som ikke er bra med Jørn Strand, men det aller verste og mest alvorlige for han og alle andre. Det er hans samarbeid med Visjon Norge og Jan Hanvold. Det gjør at de blir medskyldig i Hanvolds onde liv og gjerninger, og det kan vi ikke ta lett på.


Er du medskyldig?

Jan Kåre Christensen
Smyrna Oslo


2. Joh. b. 9 Den som ikke holder seg til Kristi lære, men går ut over den, har ikke samfunn med Gud. Den som holder seg til læren, han har samfunn med Faderen og Sønnen. 10 Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, så ta ikke imot ham i deres hjem, og hils ham ikke vel møtt. 11 For den som hilser ham, blir medskyldig i det onde han gjør.

Jakob 3. 1. Mine brødre! Ikke mange av dere bør bli lærere, for dere vet at vi skal bli så mye strengere dømt.

Lukas 17. 1. Han sa til disiplene: «Det er ikke til å unngå at forførelser kommer, men ve den som de kommer fra! 2 Det ville være bedre for ham å bli kastet i havet med en kvernstein om halsen, enn at han skulle forføre en av disse små. 3a Ta dere i vare!


Det forundrer meg hvor lite opplyst troende mennesker er om disse ting. At vi står i en relasjon til alle andre troende om vi selv ønsker det eller ikke. Vi er som et legeme og tilhører hverandre. Og når et lem lever ikke i takt med hode – som er Kristus – så smitter det over på alle andre. Når et lem er lydig, så blir konsekvensen at det også påvirker de andre. Dette har ikke noe med noe annet en at vi står i direkte livsforbindelse med hverandre pga at vi har det samme liv og den same Ånd. Og den samme frelser, Herre og Far. Alt dette binder oss i sammen som troende på tross av skiller og uenighet. Dette er et faktum og en realitet.

De som er forkynnere og står i et ansvar overfor andre, har dette enda sterkere. Jeg som forkynner har et ekstra stort ansvar, dette gjelder også for alle andre.

Når forkynnere stiller opp i sammen med andre forkynnere som lever i synd eller driver med åpenbar vranglære, så blir vi medskyldige. Ja, det er så alvorlig i enkelte tilfeller at Jesus sier at det hadde vært bedre å fått en kvernstein om sin hals og blitt kastet med den rundt halsen og da hadde en bare ødelagt for seg selv. Men her ødelegger en ikke bare for seg selv, men også for andre. Vi fører andre til fortapelse, ut i uføre og inn i villfarelse ved selv å påvirke og forkynne for andre. Det står i Rom. 10. 17 at Troen kommer av forkynnelsen. Det gjelder ikke bare troen, men også vranglæren og vantroen kommer også av forkynnelsen, har du tenkt på det? Eller er du av de som godtar alt og ikke har egne standpunkter og holdninger? Alt er ikke fra Gud hvis det ikke er i samsvar med Guds ord. Det er kun det som stemmer med Guds ord, som vi skal innrette oss etter. Alt annet skal vi sky som “pesten”, det vil føre oss borti fra Kristus og den enfoldige troskapen til ham!

Her er en forklaring på hvorfor presten har krage rundt halsen som i overført betydning har mye for seg: Enno i dag blir prestar ofte teikna med den gamle prestekragen. Men kva var tanken bak denne underlege kreasjonen?
Ei av forklaringane er at kragen skulle minne presten om kvernsteinen. Ikkje den nede på mølla i bygda, men den steinen som Jesus tala om: «Den som lokkar til fall ein av desse små som trur på meg, han var betre tent med å få ein kvernstein hengd om halsen og søkkt i havsens djup».
Det ville altså vera betre å få ein kvernstein om halsen, enn å føre ein som trur på Jesus, på ville vegar. Så alvorleg er det å føre menneske ein annan veg enn det Gud seier.Emanuel Minos – en bedrager!
Det er trist å måtte skrive dette i offentlighet, men det er tvingende nødvendig da han er et forbilde for sa mange. Paulus sier til sin unge medarbeider Timoteus i det 2. brevet til ham i kap. 3. 10 Du har fulgt meg i lære og liv, i holdning, tro, tålmod, kjærlighet, utholdenhet, 11 forfølgelser og lidelser, slikt som jeg ble utsatt for i Antiokia, Ikonium og Lystra. Hva har jeg ikke måttet tåle av forfølgelser! Men Herren har reddet meg ut av dem alle.
Det var også i holdning og liv etc. den unge Timoteus hadde fulgt Paulus. Emanuel Minos har selv en grei forkynnelse, men for noen forferdelige og ubibelske holdninger. Han samarbeider med både den ene og andre horkarler, som Pastorene Jan Hanvold og Jan Åge Torp. Sågar har han profetert noe veldig over Torp at han skal få en flerkulturell Mega-menighet her i Oslo. I dag lever Pastor Torp i åpenbar synd, hvilke profetier han enn gir hjelper ingenting når vedkommende lever ut sitt synderegister og opptrer som han er både gal og en «psykopat» denne Jan Åge Torp. Det er ille at en slik mann som Minos ikke ser dette, men stiller opp tom på podiet og profeterer over dem! Han kommer inn under denne dommen her og kan i ytterste konsekvens miste lønnen sin. Men som forkynner skal han bedømmes\dømmes ekstra hardt, slik at han selv kan gå fortapt. 2. Joh. b. 11 For den som hilser ham, blir medskyldig i det onde han gjør. Derfor var Paulus så ekstra nøye med sitt eget liv som åpenbart Minos ikke er. 1. Kor. 9. 27 Nei, jeg kjemper mot meg selv og tvinger kroppen til å lystre, for at ikke jeg som har forkynt for andre, selv skal bli forkastet.

Matteus 24. 


Åge Åleskjær et eksempel på en villeder.
Vi leser i Matteus 24 og flere andre steder i Guds ord, bl.a. Markus og Lukas evangeliet om Jesus endetidstale (Eskatologi betyr læren om de siste tider). Jesu budskap nr. 1 var at han fremfor noe annet nevnt villfarelsens tegn. Sitt komme, jordskjelv, opprør og alt annet hører med. Men om villfarelse nevnte Jesus mest av alt og hele tre ganger i kapitelet kommer han inn på det


Jeg skrev en artikkel om dette emne for noen år siden som jeg vil bruke her og legge ut:


v. 4 Jesus tok til orde og sa:

Pass på at ikke noen fører dere vill! 5 For mange skal komme i mitt navn og si: «Jeg er Messias.» Og de skal villede mange (dette var 1. gang).

11 Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill (dette var 2. gang).

23 Om noen da sier til dere: «Se her er Messias», eller: «Der er han», så tro det ikke! 24 For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre vill selv de utvalgte. 25 Hør, jeg har sagt dere det på forhånd (dette var 3. og siste gang)!


Når vi ser at Jesus – Guds egen Sønn – la vekt på fremfor alle ting som et endetidstegn villfarelsens tegn, skulle ikke vi legge oss dette på hjerte og sinn? Det gjør jeg og prøver å orientere meg frem i det åndelige landskapet slikt at jeg og min familie når målet; det Nye Jerusalem som vi er på pilgrimsferd til!


Men det finnes mange typer forførelse, og alle på sin måte er med å både leder Guds folk bort i fra Kristus og den fulle velsignelse han har å gi.


Her er lister jeg opp 10 eksempler på forførelse som alle enten leder en bort i fra Kristus og i ytterste konsekvens til fortapelse:


1.) Den Katolske forførelse:

Her finner vi det meste fra Pavens ufeilbarlighet som er blasfemi. Den Katolske treenighetslæren som dessverre de aller fleste også protestantiske menigheter og kirker tror på som er hedensk i sin opprinnelse. Her blir lista lang og tar vi med at den Katolske Kirka har drept opp imot 100 millioner mennesker i løpet av sin 1700 årige historie så forstår vi at vi har å gjøre med en skjøge kirke\menighet.


2.) Den Lutherske forførelse:

De tror som Katolikkene og de aller fleste at Gud skal pine og plage mennesker i all evighet, selv om Guds ord lærer klart at alle ikke-troende skal opphøre å eksistere. De tror på en menighet av frelste og ufrelste, barnedåp, de holder Guds folk nede da de ikke forkynner det frie livet i Kristus og mye mer.


3.) Den metodistiske forførelse:

Det som er så trist med mange kirkesamfunn som begynte så rett, som Metodistene, er at en blir liggende etter på veien og går ikke videre med Gud i dag. Når utviklingen står stille stagnerer man.


4.) Pinsevennene er blitt en forførende bevegelse:

Vi ser at pinsevennene forsvarer nå til og med katolikkene. Pinsevenner reiser ned til Vatikanet på studieturer. Fra å være en fri åndelig bevegelse er den blitt et kirkesamfunn som ikke hører hva Guds ord sier, og derfor ikke lenger slagkraftig i åndens verden.


5.) Den karismatiske forførelse:

Her blir det veldig, veldig mye å dra frem. Jeg kunne ha skrevet minst 2 bøker på over 1000 sider hver. En om all ubibelsk lære og praksis. Og en om alle falske profetier og manifestasjoner. Men får stoppe med å si at denne bevegelse er en gedigen bløff fra a til å. Og alle som går med dem, vil før eller siden brenne seg kraftig på det åndelige område. Hvorfor jeg ikke nevner enda mer her er at de menneskene som går med her er nesten umulige å få i tale da hovmodet er så stort og villigheten til å lytte på motargumenter finnes omtrent ikke. Derfor er min klare oppfordring hvis du har noen venner eller familiemedlemmer med her, be og faste for dem, de er bundet av åndskrefter.


6.) Jesus alene forførelsen.

Det som er trist med Jesus alene sekten er deres hovmod. De tror de har funnet “sannheten” om Guddommen men det er bare en avart av treenighetslæren de står for, ikke bibelens lære om Guddommen.


7.) Mormonene sin forførelse:

Når en er kommet så langt bort i fra Guds ord at en ber til og for døde, som er spiritisme, og godtar flerkoneri, er det overhodet ingen kristen bevegelse, men en kraftig forførelse.


8.) Jehovas Vitner sin forførelse:

De tror og lærer på mange måter rett om Guddommen. Men ellers er det dessverre som et stort svart kapittel. Ellers beundrer jeg dem for deres ivrige holdning til å nå nye med budskapet.


9.) Kristen økumenisk forførelse:

De tror på samarbeid, men når alle menigheter og kirker nærmest er forpliktet til å samarbeide for at en ikke skal være en sekt, da er alle menigheter blitt en stor skjøge sekt. Det er noen kristne som jeg aldri vil under noen omstendighet samarbeide med. For å nevne noen som er mer ekstreme og sekteriske enn andre: adventistene med sin sabbatshelligholdelse, og de vil gjennom den holde loven som troende. Paulus sier i Galaterbrevet at kristne som vil holde loven faller ut av nåden og blir forpliktet til å holde hele loven.

Katolikkene og Karismatikerne, da de er for ytterliggående i sin lære. (Mer begrunnelse her)


10.) Alle menigheter er mer eller mindre sekter og avvikere fra troen.

Dette høres hovmodig ut og kan misforstås, men forstå meg rett. Nesten alle menigheter har bruddstykker av frafallet og den store skjøgen i seg. Og de har også bruddstykker av sannheten og bruden i seg. Det er selvfølgelig ikke lett å skille, men ved ordets og Åndens hjelp er det mulig, ikke uten.


Forførelse av oss kristne er et stort emne i Det Nye Testamente, som både Jesus og apostlene går grundig inn i.

Advarslene er så mange (over 50 skriftsteder), at de lyser som fyrtårn ut av evangeliene og apostelbrevene.

Leser man apostelbrevene, ser en at samtlige brever advarer igjen og igjen mot falske lærere og forførelse.

Særlig fokuseres det på de siste tider før Kristi komme.

Da skal forførelsen bli fulgt av under og tegn i tillegg til vranglæren.


Det er en mulighet for at mange kristne ikke er så veldig interessert i hva forførelsen av Guds folk egentlig går ut på.

Det er lett å tro at det ikke eksisterer noen forførelse i det hele tatt,

-unntatt læren til Jehovas Vitner og Mormonene og kanskje noen små ubetydelige sekter her og der.

Men sannheten er at forførelsen er svært utbredt, og er midt i blant oss,

hvilket den da også har vært helt siden apostlenes dager.

I det minste gir Bibelen et slikt inntrykk av situasjonen.

Og da får vi stole på at det nettopp er slik også.


Smyrna-menigheten, som blir omtalt i Johannes Åpenbaring, ble ledet av apostelen Johannes.

Etter Johannes' død overtok Polykarp som forstander.

Polykarp led tilslutt martyrdøden for sin troskap mot Kristus.

Iræneus, en av Polycarp sine læresvenner, ble til slutt biskop i Lyon.

I hele denne tiden, fra Johannes til Iræneus, var menighetene plaget av vranglære og forførelse.

Hør hva Iræneus skriver:


"Vranglære blir aldri stilt frem i sin nakne stygghet, slik at den lett kan bli avslørt.

Men den blir på en dyktig måte kledd ut i vakre klær, slik at den utvendig fremstår for den uerfarne som sannere enn sannheten selv."


1.Tim. 4:1 Men Ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer.


Mark 13:22 For falske messiaser og falske profeter skal stå fram. Og de skal gjøre tegn og under for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig.


2. Peter 2:1 Men det stod også fram falske profeter i folket. Slik skal det også blant dere komme falske lærere,

slike som lurer inn vranglære som fører til fortapelse. De fornekter den Herre som kjøpte dem, og fører over seg selv en brå fortapelse.


Her advarer apostelen Peter om vranglære som fører til fortapelse for dem som fører slikt inn i menigheten.

Legg merke til hva Peter sier: Det skal oppstå lærere i menighetene som fornekter Jesus ved den lære de forkynner.

(Det er fullt mulig å fornekte Jesus ved hjelp av lære eller handling, uten å direkte fornekte Jesus med klare ord).


Vi står over for mange utfordringer og muligheter. Har tenkt en del også på de troende som beveger seg inne ved strandkanten som f.eks. disse Lutheranerne som ikke direkte står for vranglære i alt. Men de går så sjelden videre med Gud og forkynner et rikere og dypere liv i Gud. Det er også fremfor noe som legger grobunn for så mye villfarelse. De første troende var på “hugget” og sto opp for budskapet og var fremst i det åndelige landskapet. Det er faktisk den sikreste måten å sikre seg både mot villfarelse og synd i sitt eget liv, det er å gå fremad med Kristus, jage imot målet som Paulus gjorde og ikke se seg tilbake.


Her er mine bibelkommentarer fra Filipenser brevet 3. 12 Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette eller allerede er fullkommen, men jeg jager fram mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus.


Når selv Paulus kunne si at han ikke var fullkommen kan også vi si det. Men han jaget frem mot målet. kristne er midt i et åndelig maraton løp, og ikke en 100 m. Hvordan nå målet og nå målet på best mulig måte? Ved Jesus blir vi frelst og han skal være midtpunktet for alt vi gjør. Vi skal rett og slett leve som Jesus og elske andre som Jesus.


13 Brødre, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men én ting gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg etter det som er foran.


Selve sluttfrelsen hadde han ikke grepet, det har ingen enda. Det skjer når vi møter Jesus fysisk ansikt til ansikt. Hvor viktig er det ikke å glemme og tilgi alt det andre har gjort, som har såret eller krenket en selv. Det skjer enkelte ganger at andre mennesker ikke glemmer eller tilgir, selv om en har bedt om tilgivelse. Men kan en klare å glemme og tilgi seg selv og andre, så tror jeg det er av større betydning en hva andre sier og mener. Og vi strekker oss ut imot målet, vi ser og går videre. For dersom vi ikke tilgir andre skal ikke Gud tilgi oss, sier Jesus. Og uten Guds tilgivelse kan vi ikke bli frelst eller nå målet. Vi må elske alle og bli i kjærligheten, for Gud er kjærlighet.


14 og jager fram mot målet og den seierspris som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus.


Som å være på en løpebane ser Paulus for seg kristenlivet. Langs veien er det herlige og viktige opplevelser, men fokuset på Jesus må en ikke miste om man vil komme i mål og få seierkransen rundt hodet. Det finnes ingen snarveier eller muligheter for å jukse for å nå frem. Og det er med et høyt kall. Ingen har et høyere kall enn oss kristne. Vi har i sikte: 2.Pet.3. 13 Men etter hans løfte venter vi på en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor.


15 Slik skal vi se det, alle vi som har nådd modenhet. Og om dere ser annerledes på noe, skal Gud gi dere klarhet også i det.


Vi kristne skal leve sammen, ikke bare under 1000 års-riket, og i all evighet, men her og nå. Men vi er kommet ulikt på vår åndelige modning og vi ser ulikt på mange ting. Men Gud vil gi klarhet i dette.


16 La oss bare, så langt vi er kommet, holde fram i samme spor!


Men det er viktig å akseptere andre, men selv ikke gå tilbake på det som Gud har vist en. Det er underlig når noen har sett troendes dåp men forkaster dette og melder seg inn i Statskirka. Statskirka er overmoden for å legges ned, den har overgått seg selv mange ganger. Luther var en underbar Guds mann, men han levde for 500 år siden og reformerte mye. Men det er helt ubibelsk at rettferdige og ugjenfødte skal tilhøre samme felleskap.


Paven – forløperen til den falske Profet!


Andre villfarne lærer


Det er selvfølgelig mange andre villfarne lærer og retninger. Også retninger og lærer som en finner innforbi alle menigheter og kirker. De går som overlapninger da det er åndsmakter som står bak dette. Da vil en fine de villfarne lærene både i kirker og menighet, gamle som nye menigheter.


For å nevne noen villfarne lærer: Erstatningsteologien, gjengifte, kirkelig hierarki, menighet for både troende og ikke troende, menighet for flere dåpssyn etc. Alt dette er villfarelse som går over menighets og kirkegrenser. For å nevne kanskje den styggeste vranglæren er erstatningsteologien. Det er å forkaste Israel og sette menigheten og\eller kirken inn isteden for Israel.

Det som "erstattes" er Israel og det jødiske folket. Det er erstattet av menigheten i den nye pakt. De som hevder denne lære mener altså at Gud har snudd ryggen til Israel og at alle løftene nå er overført til de kristne.

Landløftet er Guds rike, og andre løfter åndeliggjøres og får en helt annen betydning enn det som står i Bibelen.


Finn Arne Lauvås


Finn Arne Lauvås – en av mange som har forkastet Israel og står for den ubibelske lære som det er med å forkaste Israel og sette menigheten inn istedenfor. Det er erstatningsteologi!


Gjengifte


Noe som sprer seg som en farsott over hele den kristne menighet i dag er gjengifte av troende. Det er som det er blitt den nye “sporten” å ha vært gift ikke en gang, men flere. Tragisk at Sodoma og Gomorra er blitt en del av menigheten.


Pastor Jan Hanvold her med sin tredje kone


Pastor Jan Hanvold her med sin tredje kone. Mannen er det jeg vil kalle for sexonoman og en stor super-egoist der lystene står over alt annet i hans liv. Og er en prototype på en falsk profet som det skal komme mange av i endetiden!

(sitat slutt).


Sluttkommentar:


Dette er alvorlig ut i fra Guds ord ikke bare selv leve i synd eller drive med vranglære, men stå i ledtog med dem. Hanvold er uren i sjel og sinn fa han lever i hor og driver med veldig mye ubibelsk lære. At Strand som en gang forkynte imot gjengifte også samarbeider med han gjør han også til å være en hykler etter Guds ord!


Skal jeg ikke få lov å advare imot dette? Selvfølgelig!

 

Hurragutten og entertainer Jørn Strand finner seg ikke i å bli avkled, derfor skal han politi anmelde meg på onsdag 12. november!


Ble oppringt her for noen dager av en særs gretten mann som beordret, truet og gav klare instrukser at jeg ville bli politianmeldt nå på onsdag 12. november. Dette er nå 2. gang jeg visstnok skal oppleve dette i løpet av 2. mnd.

Bilde av Jørn Strand som ligger åpent ute på Facebook og som han oppfordrer alle andre at en skal spre dette videre etter hva han selv formidler.

(tatt bilde bort for fredens skyld)

Sutreklubben fremstår dette som, de har gjort seg «fortjent» til å få den beskrivelsen jeg gir dem. Ikke noe å sutre og være lei seg for det? Eller skal en også få narresmukk og litt varm melk? Jeg må da få lov å komme med betraktninger over offentlige forkynnere som lever av å preke? Selvfølgelig, vi har både religionsfrihet her i Norge. Og Ytrings- og Trosfrihet som går inn i hverandre.


Strand var særs amper, egentlig sint og brautede da han ringte. Og fikk klar beskjed om at han ikke godtok hva jeg hadde skrevet. Men fjernet jeg alt innen onsdag var alt greit allikvel. Men så fikk jeg ny melding, da var ikke alt greit om jeg fjernet alt, det var disse bildene som også var på bloggen som han skulle ha penger for. Selv om han har oppfordret offentlig å dele alt med seg selv om det er taler, bilder og det meste ellers. Dette skriver Strand:

«Skrevet på Himmelekspressen sin FB siden, OFFENTLIG.


Himmelekspressen

2. november

Alle som har vært på møtene og tatt bilder eller film-snuttet, del de gjerne her på veggen;))))»


Nå skal han ha penger for dette og anmelde for at jeg har skrevet hva jeg mener om ham og hans tjeneste. Dette må virkelige være sutre klubben fremfor alle?


Her er noe av mail kordansen mellom meg og Randi Ingwersen som har sendt en del av dette til meg og oppdatert meg. Se her:

 Sendt en mail. Sitter å tenker på denne oppfordringen med å filme og ta bilder og dele de på himmelekspressens offentlige side. Det er svært mange som ikke vet at folk i salen tar bilde og videoer seg. Hva når dem ser seg selv for hele verden etterpå og ikke viste om? Skulle de ikke da innhentet samtykke fra hver enkelt? Noe som sikkert ikke lar seg gjøre. Så da er det plutselig helt andre regler som gjelder? Mange eldre også som ikke vet om åssen dataverden fungere og plutselig viser et barnebarn den video med dere tungetale ovs.. Vet faktisk om en eldre dame som opplevde det og hun ble helt forferdet....

(sitat slutt).


Her er det dusinvis som blir avbildet av Jørn Strand som han legger ut både her og der. Skal disse saksøke ham? Og langt fra alle ønsker å bli avbildet, de vil bare komme på møte. Men Strand selv tar seg til rette, eller? Noe gjelder for ham, og noe gjelder for alle andre? Dette er psykopatisk etter min vurdering, eller i beste fall grådig kjødelig og ingenting med Jesu kjærlighet som søker etter fred med alle.


Videre skriver Randi Ingwersen dette:

Dette er delt offentlig på Facebook og ligger ute så hele verden kan se de......det er ikke noe sperre på om man kan dele bilder eller det dem skriver....alt ligger åpent......dette er offentlig personer....
Dette er delt offentlig av Inge Røysland. Han har "sin egen " "himmelpartner".....og reiser i den store verden med evangeliet.

Det ble offentlig bekreftet av Strand at de skulle støtte denne mannen sitt arbeid med 100.000,- i året.


Disse har et samarbeid.


Teamet hans består stort sett av fam. Sveinungsen fra Froland og Bengt Stahl (Pernille sin far).


Dette bildet er Inge Røysland og Roy Sveinungsen. Sveingungsen ble forøvrig skilt for en lite tid tilbake og har 4 barn. Roys 2

søsken, er også endel av sang/musikk teamet. og har stått med helt fra start i Froland.  Strand sin eldste sønn styrer lyd.
også har du alle dem som gjør en stor innsats og blir borte.....gått en runde på en måte og kommer litt opp....fortså å gå tilbake til start...om og om igjen....Har sett opptak i starten av møtene i Froland.....og idag er ikke folk der....stadig nye.....

(sitat slutt).


Mannen er helt pr. kåt. Men han vil at hele verden skal dele hans bilder, men jeg skal bli politi anmeldt og han skal ha penger hvis jeg gjør noe. Mannen må være sprø? At det går an, nei det går ikke an.


Videre skriver Randi dette:

fra teltmøte i 2011.


Mulig vi har flere på mobiltelefoner...

________________________________________

From: jk.chris@online.no

To: jo-ingw@hotmail.com

Subject: SV: BILDER

Date: Sat, 8 Nov 2014 13:51:44 +0100

Har dere noen bilder eller et bilde dere har tatt selv?


Fra: johnny ingwersen [mailto:jo-ingw@hotmail.com]

Sendt: 8. november 2014 13:05

Til: Jan Kåre Christensen

Emne: BILDER


Dette er delt offentlig på Facebook og ligger ute så hele verden kan se de......det er ikke noe sperre på om man kan dele bilder eller det dem skriver....alt ligger åpent......dette er offentlig personer....
Dette er delt offentlig av Inge Røysland. Han har "sin egen " "himmelpartner".....og reiser i den store verden med evangeliet.

Det ble offentlig bekreftet av Strand at de skulle støtte denne mannen sitt arbeid med 100.000,- i året.


Disse har et samarbeid.


Teamet hans består stort sett av fam. Sveinungsen fra Froland og Bengt Stahl (Pernille sin far).


Dette bildet er Inge Røysland og Roy Sveinungsen. Sveingungsen ble forøvrig skilt for en lite tid tilbake og har 4 barn. Roys 2

søsken, er også endel av sang/musikk teamet. og har stått med helt fra start i Froland.  Strand sin eldste sønn styrer lyd.
også har du alle dem som gjør en stor innsats og blir borte.....gått en runde på en måte og kommer litt opp....fortså å gå tilbake til start...om og om igjen....Har sett opptak i starten av møtene i Froland.....og idag er ikke folk der....stadig nye.....

(sitat slutt).


Dette forteller om en mann som vil profilere seg selv mest mulig, men så får jeg disse meldingene av ham. Forstå det den som vil, se her:


Jørn Strand:

Hei Jan. Sender deg en skriftlig melding og ber deg konkret slette alle artikler på din blogger vedrørende meg og min tjeneste. Anser de som trakassering og usaklig personforfølgelse. Om ikke innleggene er slettet innen en uke vil forholdet bli politianmeldt. Mvh. Jørn Strand


Dette svarer jeg:

Du får sende på mail hvis det er mer du anser for trakassering.  Og si i fra hvis du anmelder meg slik jeg får anmeldt deg for falske anklager.  Det har jeg gjort med Torp. Gjør det samme med deg da alt jeg skriver er i samsvar med Guds ord. Det rolp du holder på med er klovneri mer enn noe annet.  Min mail adresse: jk.chris@online.no


Dette skriver Jørn Strand og da med forandret mening:

Jeg har overlatt saken til min advokat og du hører fra henne om du ikke sletter alle artikler om meg og min tjeneste på dine blogger innen onsdag. Det vil uansett bli en reaksjon på at du bruker mine bilder uten tillatelse og det vil bli sendt en regning på bruken av disse. All korrespondanse mellom oss blir tatt vare på som dokumentasjon. Med hilsen fra Jørn Strand


Dette svarer jeg:

Beklager hvis jeg har brukt noen bilder som det var copyright på? ???.

Gi meg beskjed hvilke det gjelder og jeg fjerner dem før onsdag.

Send på mail da jeg har googlet eller tatt de selv. Har prøvd å bruke de beste bildene og hvis du vil ha dem fjernet? ??

Så må du gi beskjed om hvilke det gjelder.

Jeg har bare brukt googel sine bilder.  Det er da bare noen harmløse bilder ikke noe av  betydning vel? ?

Mange bruker bilder av meg og kunne aldri tenkt meg å kreve noen for penger.

Men skal fjerne alt innen onsdag bare jeg vet hvilke du mener.

Og tenk på Jesu ord. Hold fred med hverandre så langt det er mulig!

Men Beklager hvis jeg har googlet frem bilder som jeg synes var greie.

Send på  e-post det er  greiest! !!!!!!


Sluttkommentar:

Kommer tilbake med mer stoff, jeg arbeider denne helga. Derfor har jeg ikke tid å skrive utførlig. Håper dere har forståelse for dette. Men for å møte alle disse krava jeg nå få, så be for meg. Dette er bare onde mennesker som vil meg ondt, og som åpenbart står i ledtog ikke med Gud, men med den Onde.


Og vi trenger da støtte på alle måter, utrolig hva sutrede og onde mennesker kan stelle i stand.


Her oppfordrer han at alt om han skal komme ut. Så skal jeg fjerne artikkler, som er langt, langt innforbi Ytring- og Trosfriheten her i Norge. Så er ikke det godt nok, han selv som oppfordrer til å legge ut bilder og alt om han, og jeg fjerner alt som visstnok han reagerte på. Fremdeles ikke godt nok. Nei, denne Jørn Strand er og forblir en bedrager. Skal skrive en artikkel til i løpet av noen dager, og da mer om hvorfor jeg har skrevet det jeg har skrevet og begrunne det. Men noe jeg egentlig allerede har gjort i disse relaterte artiklene jeg har skrevet. Men frekkhet, freidighet og ondskap følger disse sutrede og onde «kristne» om de heter Torp, Strand eller hva de nå heter. Men Apostelen Paulus taler om slike her og sier hvordan det vil gå også med dem og deres «virke».


2 Tim. 3. 8 Som Jannes og Jambres satte seg opp mot Moses, setter disse mennene seg opp mot sannheten. Deres dømmekraft er ødelagt, og deres tro holder ikke mål.  9 Men nå skal de ikke ha mer fremgang. For det skal bli klart for alle hvor vettløse disse er, slik det skjedde med de to andre.

 


Jørn Strand er åpenbart mer en gjøgler, moromann og entertainer enn Evangelist og en Ordets forkynner hevdet jeg, det må da være lov?!


Jørn Strand sa på telefon til meg at han skulle gjøre det samme som Jan Aage Torp å politianmelde meg. Egentlig er Torp opphav til hele denne røra, men det er noe som følger i fotsporene av maktmennesker, elendighet!


Strand skriver: Hei Jan. Sender deg en skriftlig melding og ber deg konkret slette alle artikler på din blogger vedrørende meg og min tjeneste. Anser de som trakassering og usaklig personforfølgelse. Om ikke innleggene er slettet innen en uke vil forholdet bli politianmeldt. Mvh. Jørn Strand


Jeg kan da ikke slutte å skrive og tale om det som ligger meg på hjerte fordi en moromann, gjøgler og amper mann føler seg trakassert og sier det er usaklig at jeg holder frem Guds ord og avslører humbugen blant de religiøse troende her i Norge?


Og på toppen er han såpas frekk og ond og truer meg med politianmeldelse, frekkheten kjenner her ingen grenser!

Bilde av katten vår. Nå er denne katten tam som det er mulig, men det er enkelte katter som er lunefulle og hogger til uten forvarsel, en slik minner Strand til å være. Han er ikke løst fra det gamle livet er åpenbart. Og de som etterfølger ham har en tendens til å bli likeså. Derfor er min klare oppfordring, hold deg så langt unna Jørn Strand og himmelekspressen som mulig, til ditt eget beste!
Hvem er denne Strand? Jeg har skrevet noe om han før, som han vil ha meg til å slette det. Hvor naiv og frekk kan en bli sier jeg. Her må det omvendelse til.


Jeg ser på Strand også som en hykler da han en gang forkynte imot gjengifte og annet, men i dag så samarbeider og forsvarer han rubbel og bit. Bare det tjener hans interesser og hans virksomhet. En plass må det ha gått galt på veien da jeg tror at Strand møtte Jesus?! Men i dag fremstår han som alt annet en den han en gang kunne utviklet seg til å bli. Her minner han meg om et uskikkelig barn som ikke er blitt tatt hånd om foreldre og andre. Han er på det åndelige område som en uskikkelig og ulydig unge. Det merkes!


Hvordan er Strand på talerstolen?


Slik jeg opplever han, så går han der og forteller på Sørlandsk dialekt hvor vanskelig alt er for å få frem poenget sitt. At hvis «Jesus» kommer til så løser alt seg. Dette gjentar han gjerne flere ganger i talen sin og alle taler jeg har hørt av ham de siste ti-femten åra. Før så forkynte han mer og vitnet om Jesus og evangeliet.


Strand er gått ut på dato!


Han har en sangstil som minner om en dårlig Svensktopp og Country stil. Der han synger de gamle sangene som før var gode, men fornyelsen har totalt uteblitt. Ikke så rart spør du meg. Og så har han et «klientell» som skal trives under hans vinger der egentlig alt er tillatt.


Samarbeid med Hanvold og Visjon Norge


Jeg opplever det slik at Strand har satset alt på at det han har bygget opp selv på Sørlandet og hans TV sendinger skal bli formidlet gjennom Visjon Norge og Hanvold. Hanvold lever i åpenbar strid med Guds ord, og det er her sakens kjerne er.


For mer er alle som samarbeider med Visjon Norge medskyldig i Hanvolds synd.


Selvføgelig, å stille opp en gang på Visjon Norge det går an. Og mange tilreisende som kommer kjenner ikke til Hanvold og vet ikke bedre. Men for den som vet at Hanvold er gjengiftet for tredje gang som troende og Pastor. Den som da innleder et samarbeid med Hanvold «forsvarer» også da hans liv. Her kommer Strand og alle andre veldig dårlig ut. Dette er ikke noe hokkos Pokus, detter er hva Guds ord lærer mange, mange steder og plasser. Den vi går god for og som vi samarbeider med, den er vi også gjensidig ansvarlig overfor.


2. Joh. b. 9 Den som ikke holder seg til Kristi lære, men går ut over den, har ikke samfunn med Gud. Den som holder seg til læren, han har samfunn med Faderen og Sønnen. 10 Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, så ta ikke imot ham i deres hjem, og hils ham ikke vel møtt. 11 For den som hilser ham, blir medskyldig i det onde han gjør.


Strand sa på telefonen til meg at han ikke godtok mine skriverier om ham. Men lever vi i Nord Korea eller i et annet diktatur? Vi lever og bor i et forhåpentligvis fritt Norge og et vestlig sivilisert land der en kan og har lov å ytre seg som en selv ønsker og vil. Hvis ikke Strand liker dette så er det vel bare å emigrere? Jeg kan ikke se noe som jeg har skrevet og talt som ikke stemmer med Guds ord og er milevis innforbi Ytrings- og Trosfriheten vi har her i Norge.


Er Strand mindreverdig tenkende?


Det virker slik for meg at Strand har innsett at han er ikke verdens beste forkynner og har da gjort seg avhengig av andre? Han mangler veldig mye på mange områder som en Ordets forkynner. Og da forsvarer han Hanvold slik overdrevet. Selv Hanvold er ikke så hissig som Strand er. Ikke skjønner jeg mer på den lunefulle og kjødelige væremåten Strand er på.


Sluttkommentar:

Jørn Strand er for lenge siden gått ut på dato som en Ordets forkynner hvis han noen ganger har vært det? Men han har en vis form for appell til en del mennesker som nok føler de har kommet for kort til i livet? Og sangen fenger mange og han har nå et stevne hver sommer som han klarer å hanke inn en del mennesker.


De har ringt meg flere ganger fra NRK Sørlandet om jeg kjente noe til Strand sin virksomhet. Noe jeg måtte si ærlig at jeg kjente kun til Strand fra yttersiden. Da Strand hadde bl.a. fått inn veldig mye penger men kunne ikke gjøre rede for alt visstnok? Og han hadde såpass lav inntekt men levde godt. Det mente de at han tok ut inntekt gjennom kilometer godtgjørelse. Dette kan godt være sant? Men jeg kjenner ikke til indre forhold i Himelekspressen og sa som sant at jeg ikke kunne utale med om dette. Bortsett fra at han selger mye av CD og annet som ble betalt rett i lommene til Strand var alt jeg kunne se. Ikke alt sikkert? Men noe har jeg sett at han bare har levert ut CD`er og stappet pengene rett i lomma. Men om han har skrevet dette opp etterpå tviler jeg meget på. Men jeg har aldri angrepet Strand for dette da jeg ikke kjenner til det og har vært interessert om han har en halv million eller en million i inntekt.


Det viser at jeg ikke er ute etter å ta Strand eller sverte han. Men jeg taler ut det som bor i mitt hjerte og som jeg erfarer som relevant. Jeg holder frem Guds ord og sannhetten.


Om Strand da Politi anmelder meg, så får det være hans sak, ikke min. jeg vil da selvfølgelig gjøre det samme som jeg gjorde mot Torp. Politi anmelde han for falske anklager som jeg anser hele denne suppa for å være, så får vi se.


Men husk å be og støtt opp om Smyrna Oslo og min tjeneste, det trengs i denne tiden!


Og det er ikke lett å omgås noen snart lengre i det kristne landskapet, hvorfor? En tar aldri konsekvenser at hva Guds ord lærer og prøver å etterfølge det, det skaper kaos og mismot. Gjøgler, bedrager og hykleren Jørn Strand oppfordrer enhver å dele hans bilder og «forkynnelse», da jeg gjør det politianmelder han meg!


Kommer tilbake etter hvert til mer fra Strand, men legger ut fra broder Anders Helge Myhren sin bok. Så blir det noe å «tygge» på. Ser faktisk ut som det siste bilde her nede har jeg tatt og det ligger på bloggen vår fra før av:


Kapittel 19

New Life Mission, Blakstadheia

Da Anders Helge Myhren var formann i Blå Kors, hadde foreningen en god del med vitnemøter i Arendal sentrum. Stedene var på Torvet og på Kanalplassen, og der opplevde han mye fint. Så vidt han kan huske, så varte disse vitnemøtene gjennom en periode på 3 år. Det var her de traff Jørn Strand for første gang. Han var da ny i kristen sammenheng, og en kan vel si at de oppdaget han. Han kom fra Kristiansand og hadde en vanskelig oppvekst. Men tross for piller og rus i en lang periode, tok han imot Jesus. Etter den opplevelsen sto han i flere år i Kristiansands gater og vitnet og sang. En god historie hører med i forbindelse med Jørns kristne liv. Da moren til Jørn Strand hørte at sønnen hadde tatt imot Jesus og blitt en kristen, utbrøt hun: "Ja, er det ikke det ene, så er det det andre!"

Da Blå Kors bad han komme til Arendal, hadde de møter med han både i lokalet på Grensen og på Torvet. Formannen hadde en 150 Watts forsterker som de brukte og den gav god lyd fra seg, både fra gitarene og mikrofonene. Det var beklageligvis svært lite folk som hørte på, men Blå Kors lot seg ikke affisere av det. Det ble en flott tale fra Jørns Strand og mye bra musikk fra foreningen.

Ved et hushjørne i Arendal sto en familie og hørte på møtet. Det var familien Dalen fra Froland. De hadde tatt en tur til byen, og hadde tilfeldigvis kommet til møtet. Men de fortalte senere, at de ikke hadde gått helt fram, men stått et stykke unna. For å gjøre en lang historie kort, hadde de siden invitert Jørn Strand til Froland for samtaler, og den historien som følger nå, er interessant.


Anders Helge ble også kjent med familien Dalen, og var med på oppstarten av "New Life Mission." Det var noen spennende måneder, da alt skulle settes på plass i det store og fine lokalet på Blakstadheia i Froland. Her kjente Anders Helge seg straks hjemme, så lenge det varte. I starten ble det arbeidet med kafeen og rom til TV og radio, og så skulle plattformen på plass. Men etter hvert merket Myhren at kjemien mellom han og Jørn Strand ikke var som den skulle være. Jørn Strand lot som Anders Helge ikke var til stede i rommet, han verken hilste eller snakket til han. Det er slik de gjør i religiøse miljøer, når lederene vil kvitte seg med noen. Så Jørn hadde nok sine egne planer hvordan dette skulle være og hvem som skulle få være med.

Men åpningsdagen kom og stiftelsen hadde fått stor fint besøk. Det var Evangelisenteret med Jostein Kirkenes i spissen som sang og spilte, og selvfølgelig var det Jørn Strand som talte. Siden det var så mange av dem fra evangelie-senteret, bad Anders Helge mesteparten av gjengen med seg ned på Blå Kors kafeen og leilighetene, hvor de også kunne overnatte. Da de også fikk en stor gryte med lapskaus til kvelds, var de overmåte fornøyde.

Men Jørn Strand var ikke fornøyd, men det tjener ikke til noe og gå i detaljer, og enden på visen var at Dalen og Myhren ble enige om at det var best at sistnevnte trakk seg. Egentlig var det Jørn som skulle ha gått, men forfatteren synes at dette var greit nok. Senere fikk Anders Helge også muligheten til å starte en virkelig menighet. Han fikk pastor-tittelen av Staten, og hovedansvaret for menigheten, Evangeliekirken Arendal. Den ble stiftet en stund senere, den 14. september 2005. Når det gjaldt New Life Mission, så var og ble den en stiftelse, folkene der fikk aldri den til å bli en menighet. Ikke så rart det, dersom du spør forfatteren...

Men siste nytt: august 2014 har stiftelsen gått over til å bli en menighet. Mye takket være TV selskapet, Kanal 10. Gjennom samarbeid har New Life også fått mye bra TV utstyr av dem...Spennende...

Det har vært mange mennesker på besøk på Blakstadheia, og Jørn Strand har etter hvert blitt ganske kjent som taler, gjøgler og sanger i Norge.

Men åra går som det står i sangen, og Jørn og Dalen har etterhvert gått hvert til sitt, ikke så rart det heller.


Om Himmelekspressen og Jørn strand:

Idag, i 2014 har Jørn fått bygget sin egen bygning, med god hjelp, og hvor han sammen med mange likesinnede kan holde møter. Han blir da nabo til Knut Dalen sitt lokale, ca. 200 meter unna. Ja, ja, det er av sine egne en skal ha det...

Han har kjøpt inn endel brukt utstyr fra TV2, og alt TV utstyr har han faktisk fått av Dalen, pent gjort....Jørn Strand skal sende sine møter fra bygningen gjennom web-TV og på TV Visjon Norge. Det hele tar av i november 2014, og da blir det nok mye latter, moro og spetakkel. Akkurat som publikum vil ha...