lørdag 24. oktober 2015

Nr. 1259: Hvorfor jeg mener at Evangelist Jimmy Swaggart kan preke og være i tjenesten selv etter to dype fall!

Nr. 1259:
Hvorfor jeg mener at Evangelist Jimmy Swaggart kan preke og være i tjenesten selv etter to dype fall!

Jeg har skrevet en del om Jimmy Swaggart, og responsen har vært veldig god!

Men at jeg har forsvart at Jimmy Swaggart etter to gedigne fall, ikke skal være borte fra tjenesten. Det har galt noen tungt for brystet. For andre så deler de min oppfatning. Jeg vil prøve å forklare hvorfor jeg mener det er berettiget at Jimmy Swaggart kan preke og tjene Herren igjen. Selv etter utroskap og tillitsbrudd overfor menigheten.

Bilde av Donnie og Debbie Swaggart som Donnie, Jimmy Swaggart sønn har vært gift med to ganger. Etter først å ha blitt skilt i fra henne da Donnie etterpå giftet seg med blondinen Judy Dove som han senere ble skilt i fra og giftet seg med Debbie igjen. Det som Jimmy Swaggart har gjort, minner om Kong David, som fikk tilgivelse og delvis gjenopprettelse. Men det er alltid et stort men med slik gjenopprettelse, da en har påført både seg selv og andre vanvittig med lidelse og tap.

Dette var Herrens ord til Kong David:
1 Sam. 12. 10 Fra nå av skal sverdet aldri vike fra ditt hus, siden du har foraktet meg og tatt hetitten Urias kone. 11 Så sier Herren: Se, jeg lar ulykke komme over deg fra ditt eget hus. Jeg vil ta konene dine like for øynene på deg og gi dem til en annen mann. Han skal ligge med dem midt på lyse dagen. 12 For du har handlet i det skjulte, men jeg vil la dette skje for øynene på hele Israel midt på lyse dagen.» 13 Da sa David til Natan: «Jeg har syndet mot Herren.» Natan svarte: «Så har også Herren tatt bort din synd. Du skal ikke dø. 14 Men fordi du gjorde dette og foraktet Herrens ord, skal han dø, sønnen du har fått.» 15 Så gikk Natan hjem.

Det er alltid store og dyptgripende konsekvenser og resultater ut av synd og ulydighet.

 
  

Bilde av Donnie Swaggart og blondinen Judy Dove som dessverre Donnie har vært gift med, som var ikke noe annet enn horeri!


Legg til bildetekst

Jeg leste fra den evangeliske frikirken sin statuetter om dette emne, lite utdrag her:

1.  Vern om lære og liv i forkynnelse og sjelesorg

Vern om lære og liv skjer i menighetens normale liv gjennom forkynnelse og undervisning som skal ha som mål at menigheten ikke lar seg “kaste hit og dit og drive omkring ved hvert eneste vindpust av ny lære, så vi blir et bytte for menneskers falske spill og listige, forførende knep. Men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus”. (Ef 4,14–15).

Særlig i sjelesorgen ivaretas dette vern om lære og liv overfor medlemmer som:

-             fører lære som er i strid med Guds ord og den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelse,

-             lever i åpenbar og uoppgjort synd,

-             viser forakt for nådemidlene ved uten grunn å holde seg borte fra menighetens gudstjeneste.

Menigheten, og i særlig grad de som har lære- og hyrdetjenesten, er pålagt et sjelesørgerisk ansvar for alle menighetens lemmer. De skal omfatte dem med kjærlighet og omsorg, våke over dem og rettlede alle som viser tegn til sløvhet og villfarelse.

Så lenge et forhold behandles på dette sjelesørgeriske plan, må taushetsplikten iakttas. Det som en forstander, eldste eller en annen sjelesørger har fått kjennskap til gjennom skriftemål eller andre former for betroelse, må ikke bringes videre.

2.  Ordning for vern om lære og liv

I tilfeller der forkynnelse og sjelesorg i menighetens normale liv ikke fører fram til bekjennelse og oppgjør, anvender menigheten den myndighet den har fått av sin Herre til å binde og løse mennesker som synder, gjennom en ordning som praktiseres ut fra Matt 16,19; Joh 20,23 og Matt 18,15–20.

Denne ordning anvendes for deres skyld som synder og kommer på avveier. Den kommer i forlengelsen av det ansvar og den omsorg som finner uttrykk i formaning og påminnelse. Hensikten skal alltid være å føre villfarne og frafalne tilbake til samfunn med Gud i hans menighet.

Dette vern om lære og liv utføres også for menighetens skyld. Her legger menigheten ned sitt sterkeste votum mot synd og vranglære og søker å hindre at dette får utbredelse i menigheten.

Når denne ordning tas i bruk, kan vedkommende fratas retten til å inneha tjenester og verv i menighet og kirkesamfunn, og eventuelt fratas stemmerett. Dersom ikke gjentatte formaninger fører til omvendelse, kan et medlem også utelukkes fra menighetens nattverdfellesskap.

Vår ordning kan deles i to faser:

A.           Midlertidig tap av en eller flere av nevnte rettigheter.
Dette er en forholdsregel som eldsterådet kan sette i verk mens saken undersøkes og forberedes.

B.        Tap av en eller flere av nevnte rettigheter.

Dette medfører at eldsterådet kan frata vedkommende lederverv i menigheten, frata vedkommende stemmerett, og utelukke fra nattverden. Eldsterådets vedtak meddeles menigheten. Eldsterådets avgjørelse kan kreves behandlet av menighetsmøtet. Når slike saker behandles i menighetsmøte, skal behandlingen foretas i lukket menighetsmøte.

Gjelder det klager på et menighetslem, onde rykter, vrang lære eller åpenbar synd, og saken ikke er løst på det personlige og sjelesørgeriske plan, behandles saken i eldsteråd og eventuelt menighetsmøte etter retningslinjene nedenfor.

3.  Retningslinjer

1.                Når et medlem anklages for synd mot en annen, skal striden søkes bilagt gjennom samtaler mellom den som anklager og den som er anklaget. Om dette ikke fører fram, drøftes saken i eldsterådet med de to personene. Finner eldsterådet at anklagen er ubegrunnet, skal rådet påse at anklagede får full oppreisning. Skulle rådet komme til at anklagen er berettiget og den anklagede ikke vil la seg tale til rette, avgjør eldsterådet hva som videre skal gjøres.
2.                Går det onde rykter om et menighetslem, skal forstanderen eller en av de eldste ta initiativ til samtale med vedkommende. Kan ryktet ikke avkreftes, og den det gjelder ikke går til bekjennelse, må eldsterådet undersøke saken og avgjøre hva som videre skal gjøres.

3.          Dersom et medlem gir offentlig uttrykk for ikke å dele den evangelisk lutherske bekjennelse, fører forstanderen eller en av de eldste samtaler med vedkommende. Hvis ikke dette fører fram, må saken gå videre til eldsterådet.
4.           I slike tilfeller som nevnt i punkt 1, 2 og 3, kan eldsterådet iverksette de forholdsregler som er beskrevet ovenfor under Ordning for vern om lære og liv. Partene har rett til å ha med seg bisitter.

5.          Når denne fremgangsmåten fører til det resultat at den det gjelder har bekjent sin synd eller avvik, vil avstå fra sin synd og – så langt det er mulig – gjøre skaden god igjen, skal saken stoppes på det plan den da befinner seg. Saken skal ikke nevnes for menigheten uten at den det gjelder uttrykkelig ønsker det.

6.          Det er eldsterådet som fatter vedtak om et medlem skal fratas lederverv i menigheten, fratas stemmerett og/eller utelukkes fra nattverden. Eldsterådets vedtak meddeles menigheten. Eldsterådets avgjørelse kan kreves behandlet av menighetsmøtet. Krav om slik behandling fremmes innen to måneder etter at eldsterådet har fattet vedtak i saken og meddelt dette for den/de det gjelder. Både den saken gjelder og et eventuelt mindretall i eldsterådet har rett til å kreve behandling av menighetsmøtet.

7.          Menighetsmøtets vedtak kan ankes til presbyteriestyret av begge parter. Avviser presbyteriestyret anken, kan saken ankes til synodestyret. Tar presbyteriestyret anken til følge, sendes saken tilbake for ny behandling i menighetsmøtet. Fastholder menigheten sitt vedtak, går saken til presbyteriestyret på nytt. Presbyteriestyret kan oppheve vedtaket og fatte nytt vedtak i saken. Presbyteriestyrets avgjørelse kan av begge parter ankes til synodestyret. Synodestyrets vedtak i saken er endelig. Enhver anke skal fremmes skriftlig og begrunnes. Nye vedtak i saken fattet av ankeinstans skal også være med begrunnelse.

8.                Når den som er fratatt stemmerett angrer og ber om tilgivelse, anses saken som avsluttet. Vedkommende er da på nytt medlem med stemmerett. På første tillyste menighetsmøte gjøres dette kjent og vedkommende rekkes broderhånd av menighetens forstander og eldste.

(sitat slutt).

Jimmy Swaggart hadde to fall – første gang var han hovmodig og tok ikke imot hjelp. Andre gang ydmyket han seg fullstendig, og tok imot all den hjelp han kunne få. Da har det gått kjempegodt for ham de siste 24 årene!

Jeg sto oppe i dette med Jimmy Swaggart da, og jeg husker meget godt hva han sa etter det andre og siste fallet. Da sa han følgende fritt gjengitt:

«Jeg skal og har nå bestilt profesjonell rådgivning og medisinsk behandling både eksternt og innforbi Jimmy Swaggart Ministriens. Her kom Jimmy Swaggart under veiledning av andre mennesker, og vi ser fruktene av dette. 24 år liv uten synd, bedre og herligere enn dette kan det ikke være og ha forblitt.

Hvorfor jeg mener at Jimmy Swaggart kan fortsette i tjenesten, er fremfor alt at menigheten og kona tilgav ham. Etter to slike fadeser, der han blir tilgitt to ganger, det forteller oss alle at Gud har vært inne og gjenopprettet! Forferdelig og ille er det, men allikevel, herlig og storartet!

Sluttkommentar:
Alle er vi syndere som har fått nåde, men det å inneha en tjeneste og et embete det er noe mer. Jeg tror det er mulig å komme tilbake selv etter fall, men da må en være tilgitt av de menneskene rundt seg. Samt at en selv er fri. Dette erfarte Jimmy Swaggart, selv om det ikke har vært og er lett med synd og Satans gjerning i våre liv. Men nåde og tilgivelse er å få hos Gud!

 
1 Joh.b. 1. 9 Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.

 
Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2010/09/nr-7_13.html
http://blog.janchristensen.net/2015/09/nr-1234-evangelist-jimmy-swaggart-ble.html
http://blog.janchristensen.net/2015/09/nr-1239-at-jimmy-swaggart-ble-avslrt.html
http://blog.janchristensen.net/2015/10/nr-1241-hva-skjedde-egentlig-med.html

Ingen kommentarer: